Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00640 009749 11017092 na godz. na dobę w sumie
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - ebook/pdf
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 237
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6380-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości oraz problemów. Poświęcona jest unormowaniom Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącym skargi o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Obejmuje także te zagadnienia uboczne, które są z nimi integralnie związane. Stanowi również próbę wszechstronnej i wyczerpującej oceny aktualnie funkcjonujących unormowań skargi i wskazania możliwych kierunków zmian.

W prezentowanej monografii poruszono takie zagadnienia jak:

Publikacja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla aplikantów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA KAROL  ŚWITAJ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KAROL ŚWITAJ • SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Polecamy nasze publikacje: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska (red.) OCHRONA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Agnieszka Hajos-Iwańska NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRAWIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Grzegorz Sibiga (red.) GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA DO INFORMACJI W ŚWIETLE PRAWA I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH, EUROPEJSKICH I WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ Bartosz Kołaczkowski KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNYCH ZGROMADZEŃ W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH O ANGLOSASKIEJ TRADYCJI PRAWNEJ Hanna Kuczyńska MODEL OSKARŻENIA PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM Barbara Barut-Skupień WSPÓŁUCZESTNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM www.ksiegarnia.beck.pl SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA KAROL ŚWITAJ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Recenzja naukowa: © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6379-0 ISBN e-book 978-83-255-6380-6 Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Rozdział I. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako skutek ewolucji zasad odpowiedzialności odszkodowawczej organów władzy publicznej  ...............................................  § 1.  Ewolucja odpowiedzialności państwa za szkodę wyrządzoną przez   niezgodne z prawem działanie jego organów  ............................................  § 2.  Cel i funkcja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem   prawomocnego orzeczenia  ...........................................................................  § 3.  Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem             prawomocnego orzeczenia  ...........................................................................  I.  Zagadnienia ogólne  ............................................................................  II.  Brak możliwości wzruszenia prawomocnego wyroku w drodze  przysługujących środków prawnych  ...............................................  III.  Wydanie przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku   kończącego postępowanie w sprawie  ..............................................  I.  Wyrządzenie szkody w następstwie wydania prawomocnego   wyroku  ..................................................................................................  .  Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem  prawomocnego orzeczenia od wyroku sądu pierwszej lub   drugiej instancji na podstawie art. 4241 § 2 KPC  ..........................  § 4.  Charakter prawny skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem  prawomocnego orzeczenia  ...........................................................................  § 5.  Zagadnienia intertemporalne  ......................................................................  § 6.  Uwagi końcowe  ..............................................................................................  Rozdział II. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako pismo procesowe   ......................................................................  § 1.  Wprowadzenie .................................................................................................  § 2.  Pojęcie wymagań konstrukcyjnych .............................................................  § 3.  Wymagania konstrukcyjne skargi o stwierdzenie niezgodności   z prawem prawomocnego wyroku ...............................................................  IX XI X 1 1 5 12 12 19 25 27 28 31 34 37 39 39 41 43  Spis treści             I.  Oznaczenie zaskarżonego wyroku i zakresu zaskarżenia  ...........  II.  Wzorzec kontroli – przepis, z którym zaskarżony wyrok   jest niezgodny  ......................................................................................  III.  Podstawy skargi  ..................................................................................  I.  Szkoda wyrządzona wydaniem prawomocnego wyroku   niezgodnego z prawem  .......................................................................  1.  Uprawdopodobnienie  ...................................................................  2.  Charakter prawny szkody  ............................................................  .  Niemożność wzruszenia zaskarżonego wyroku  ............................  I.  Wniosek o stwierdzenie niezgodności prawomocnego   wyroku z prawem  ................................................................................  § 4.  Wymagania formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem  prawomocnego orzeczenia  ...........................................................................  § 5.  Uwagi końcowe  ..............................................................................................  Rozdział III. Podstawy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem     prawomocnego orzeczenia   ..................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  ................................................................................................  § 2.  Przesłanki dopuszczalności podniesienia zarzutu w ramach   podstaw skargi  ................................................................................................  I.  Niezgodność prawomocnego wyroku z prawem  ...........................  II.  Wyrządzenie szkody ...........................................................................  § 3.  Właściwe podstawy skargi  ...........................................................................  I.  Uwagi ogólne ........................................................................................  II.  Naruszenia prawa materialnego ........................................................  III.  Zarzut naruszenia prawa procesowego ............................................  I.  Zakaz podnoszenia zarzutów dotyczących ustalania faktów           lub oceny dowodów  ............................................................................  § 4.  Uwagi końcowe ...............................................................................................  Rozdział IV. Strony postępowania o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku   ........................................................................................  § 1.  Wprowadzenie .................................................................................................  § 2.  Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności   z prawem prawomocnego wyroku  ..............................................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Charakter prawny legitymacji  ..........................................................      § 3.  Udział Skarbu Państwa w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności   z prawem prawomocnego wyroku – uwagi de lege lata i de lege ferenda    § 4.  Podmioty legitymowane do wniesienia skargi o stwierdzenie   niezgodności z prawem prawomocnego wyroku ......................................  I 43 45 46 48 48 52 54 57 58 62 63 63 66 66 67 68 68 75 78 81 83 85 85 86 86 86 88 93 Spis treści           I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Strony  ....................................................................................................  III.  Współuczestnicy i interwenienci  .....................................................  I.  Prokurator, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw   Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka  ........................................  .  Organizacje pozarządowe, Państwowy Inspektor Pracy,   Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów  ..............................  § 5.  Następstwo prawne w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności         z prawem prawomocnego wyroku  ..............................................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Dopuszczalność sukcesji ogólnej i szczególnej  ..............................  III.  Skutki utraty przez stronę zdolności sądowej lub procesowej  ....  § 6.  Zdolność postulacyjna  ..................................................................................  I.  Przymus adwokacko-radcowski  .......................................................  II.  Zakres pełnomocnictwa  ....................................................................  § 7.  Uwagi końcowe  ..............................................................................................  Rozdział V. Przebieg postępowania o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia   ..................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  ................................................................................................  § 2.  Charakter postępowania o stwierdzenie niezgodności z prawem      prawomocnego orzeczenia  ...........................................................................  § 3.  Postępowanie międzyinstancyjne  ...............................................................  I.  Wniesienie skargi  ................................................................................  1.  Właściwość wyłączna Sądu Najwyższego  .................................  2.  Termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności     z prawem prawomocnego wyroku  ..............................................  A. Uwagi ogólne  ............................................................................  B.  Charakter prawny terminu do wniesienia skargi           o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego   wyroku  .......................................................................................  II.  Wstępna kontrola skargi  ....................................................................  III.  Uzupełnianie braków formalnych skargi  .......................................  I.  Wyłączenie dopuszczalności ponownego wniesienia skargi  .......  .  Odpowiedź na skargę  .........................................................................  1.  Dopuszczalność złożenia odpowiedzi  .......................................  2.  Inne zagadnienia proceduralne  ..................................................  I.  Kontrola wymagań skargi w Sądzie Najwyższym  .........................  § 4.  Przedsąd  ..........................................................................................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................      93 93 95 99 103 104 104 104 106 109 109 110 111 113 113 114 115 115 115 117 117 119 125 127 134 139 139 140 143 147 147 II Spis treści       II.  Funkcja przedsądu w postępowaniu o stwierdzenie   niezgodności z prawem prawomocnego wyroku  ..........................  III.  Pojęcie oczywistej bezzasadności  .....................................................  I.  Postępowanie w ramach przedsądu  .................................................  § 5.  Rozpoznanie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem   prawomocnego wyroku przed Sądem Najwyższym .................................  I.  Skład sądu  ............................................................................................  II.  Przebieg rozprawy  ..............................................................................  III.  Wyrokowanie  ......................................................................................  § 6.  Uwagi końcowe  ..............................................................................................        Rozdział VI. Wyroki w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku   .....................................................................  § 1.  Wprowadzenie  ................................................................................................  § 2.  Forma i treść wyroków ..................................................................................  § 3.  Granice orzekania przez Sąd Najwyższy  ...................................................  § 4.  Rozstrzygnięcia merytoryczne  ....................................................................        I.  Wyrok stwierdzający niezgodność prawomocnego wyroku   z prawem ...............................................................................................  1.  Uwagi ogólne ..................................................................................  2.  Pojęcie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku  .......  II.  Wyrok oddalający skargę  ..................................................................  III.  Wyrok kasatoryjny  .............................................................................  § 5.  Związanie sądu powszechnego wyrokiem stwierdzającym   niezgodność prawomocnego wyroku z prawem  .......................................  § 6.  Koszty postępowania o stwierdzenie niezgodności z prawem       prawomocnego wyroku  ................................................................................  I.  Orzekanie o kosztach postępowania  ...............................................  II.  Zwrot kosztów postępowania od Skarbu Państwa  ........................  § 7.  Uwagi końcowe  ..............................................................................................  Rozdział VII. Ocena funkcjonowania skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu cywilnym, uwagi de lege ferenda i de lege lata   ....................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  147 148 150 151 151 152 158 159 163 163 166 170 174 174 174 175 183 186 189 195 195 201 202 203 209 III Przedmowa Instytucja stwierdzania niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, mimo  dokonywania kolejnych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nadal stanowi no- vum ustawowe. Nie jest ona bowiem zakorzeniona w jakiejkolwiek innej procedurze ure- gulowanej w Kodeksie. Stanowi element realizacji norm konstytucyjnych. W literaturze  przedmiotu jest jej poświęcane coraz więcej uwagi – ukazują się kolejne publikacje, także  orzecznictwo systematycznie poszerza zakres wypowiedzi dotyczących skargi o stwierdze- nie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Większość wypowiedzi judykatury  i przedstawicieli doktryny skupia się jednak wyłącznie na wybranych zagadnieniach poja- wiających się na gruncie praktycznego funkcjonowania poszczególnych uregulowań skar- gi m.in. wymogów formalnych i konstrukcyjnych skargi, przesłanek jej dopuszczalności,  pojęciu niezgodności prawomocnego wyroku z prawem. Pomijają one bądź omawiają je- dynie pobieżnie pozostałe unormowania. Nikła część publikacji na jej temat porusza szer- sze spektrum problemów, przy czym czyni to niestety w sposób dość ograniczony. Poza  wszelkimi rozważaniami, polem zainteresowania doktryny oraz orzecznictwa pozostaje  nadal liczna grupa problemów i zagadnień pojawiających się na gruncie wykładni prze- pisów skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Ich roz- strzygnięcie może i zapewne będzie mieć istotne znaczenie dla dalszego funkcjonowania  oraz rozwoju omawianej instytucji procesowej oraz myśli prawniczej.  Niniejsza książka stanowi próbę należytego wypełnienia wskazanej luki, dokonania  wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem pra- womocnych orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości oraz  problemów. Poświęcona jest unormowaniom Kodeksu postępowania cywilnego dotyczą- cym skargi o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Obejmuje  także te zagadnienia uboczne, które są z nimi integralnie związane. Stanowi również pró- bę wszechstronnej i wyczerpującej oceny aktualnie funkcjonujących unormowań skargi  i wskazania możliwych kierunków zmian. Nie ulega jednak wątpliwości, że mimo podjętych starań poczynione uwagi nie wy- czerpią całkowicie omawianego zagadnienia we wszelkich możliwych aspektach. Nie jest  praktycznie możliwe dostrzeżenie każdego problemu mogącego wyłonić na gruncie wy- kładni unormowań omawianej instytucji procesowej. Kolejne kwestie wymagające wyjaś- nienia, analizy ujawnią się w toku dalszej dyskusji w doktrynie i judykaturze, w tym także  w ramach polemiki z poglądami zaprezentowanymi w niniejszej książce. Warszawa, maj 2014 r.                      Karol Świtaj IX Wykaz skrótów I. Akty prawne Konstytucja RP  ..................  ustawa 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.  z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KC  ........................................  ustawa 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 ze zm.) KP  ........................................  ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,  poz. 94 ze zm.)  KPC  .....................................  ustawa 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK  .....................................  ustawa 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO  .....................................  ustawa 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 788 ze zm.)  KSCU  ..................................  ustawa 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) PrzewlU  ..............................  ustawa 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony  do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym  prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i po- stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 499 ze zm.) SNU  .....................................  ustawa 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 499) TWE  ....................................  Traktat zawarty w Rzymie w 25.3.1957 r. o utworzeniu  Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, obecnie Traktat  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90,  poz. 864/2 ze zm.) II. �zasopisma �zasopisma AUL  .....................................  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica An. UMCS  ..........................  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska BSN  ......................................  Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw EPS .......................................  Europejski Przegląd Sądowy GP  ........................................  Gazeta Prawna XI Wykaz skrótów KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P.  ......................................  Monitor Prawny MoP  .....................................  Monitor Prawniczy NP  ........................................  Nowe Prawo  OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego  OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNC ZD  ...........................  Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  Izba  Cywilna  Zeszyt  OSNCP  ................................  Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  Izba  Cywilna,  Pracy  Dodatkowy i Ubezpieczeń Społecznych OSNCK  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Izba Karna OSNP ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń  Społecznych i Spraw Publicznych (od Nr 2 za 2003 r.) OSNAPiUS  .........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych (do Nr 1 za 2003 r.). OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990)  OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (lata:  1957–1989) OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy,  Seria A Pal.  .......................................  Palestra  PE  .........................................  Problemy Egzekucji PiP  .......................................  Państwo i Prawo  PPiA  ....................................  Przegląd Prawa i Administracji Pr. Sp.  ...................................  Prawo Spółek PS  .........................................  Przegląd Sądowy R. Pr.  ....................................  Radca Prawny Rej.  .......................................  Rejent SI  ..........................................  Studia Iuridica SP  .........................................  Studia Prawnicze Zb. Orz.  ...............................  Zbiór Orzeczeń  ZNUJ  ...................................  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Prace  Prawnicze  III. Organy orzekaj�ce Organy orzekaj�ce TS UE ...................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej SA  ........................................  Sąd Apelacyjny  SN  ........................................  Sąd Najwyższy  TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny  XII Wykaz skrótów IV. Inne skróty art.  ........................................  artykuł  dot.  .......................................  dotyczy  m.in.  ....................................  między innymi MS  ........................................  Minister Sprawiedliwości n.  ..........................................  następny (-a, -e)  niepubl.  ...............................  niepublikowany  np.  ........................................  na przykład  Nr  .........................................  numer  orz.  .......................................  orzeczenie  pkt  ........................................  punkt  por.  .......................................  porównaj  post.  .....................................  postanowienie  poz.  ......................................  pozycja  r.  ...........................................  rok  red.  .......................................  redakcja  rozp.  .....................................  rozporządzenie  s.  ...........................................  strona (-y)  uchw.  ...................................  uchwała  ust.  .......................................  ustęp  uzas.  .....................................  uzasadnienie  w zw.  ....................................  w związku wyr.  ......................................  wyrok  t.  ...........................................  tom  t.j. ..........................................  tekst jednolity  tj. ...........................................  to jest z.  ...........................................  zeszyt  zd.  ........................................  zdanie  ze zm.  ..................................  ze zmianami  zob.  ......................................  zobacz  §  ...........................................  paragraf  XIII Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,  Anderska H. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1990 Babiak M., Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem dzia- łanie władzy publicznej, R. Pr. 2002, Nr 3 Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej,  Warszawa 2003 Warszawa 2006 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Warszawa 2009 Banaszak B., Podstawowe obowiązki prawne jednostki, Wrocław 1997 Banaszak B., Prawo jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995 Banaszak B., Zakres podmiotów uprawnionych do dochodzenia wynagrodzenia szkody  wyrządzonej przez niezgodne z prawem działania organów władzy państwowej (art. 77  ust. 1 Konstytucji RP), MoP 2011, Nr 1 Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem orzecze- niem lub ostateczną decyzją (art. 4171 § 2 KC), Pal. 2006, Nr 5–6 Barańska A., Współuczestnictwo materialne w procesie cywilnym, AUL 1973, Nr 95 Berutowicz W. (red.), System prawa procesowego cywilnego, t. 3, pod red. W. Siedleckiego,  Berutowicz W., Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warszawa 1966 Bieniek G. (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I,  Bieniek G., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariu- szy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., PS 2002, Nr 4 Bladowski B., Glosa do postanowienia SN z 25 września 1998 r., III CKN 785/98, OSP  Bladowski B., Orzeczenie nie istniejące w cywilnym postępowaniu odwoławczym, NP 1991,  Bladowski B., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Kraków 2002 Bladowski B., Wydanie wyroku w procesie cywilnym, NP 1983, Nr 11–12 Bladowski B., Zastrzeżenia stron wnoszone do protokołu rozprawy, NP 1981, Nr 3 Bladowski B., Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Kraków 1997 Błaszczak Ł., Dwie nowe skargi, Rzeczpospolita 2005, Nr 1 Błaszczak Ł., Wzruszalność prawomocnych orzeczeń z powodu niekonstytucyjności aktu  normatywnego w procesie cywilnym, PS 2009, Nr 2 Błaszczak Ł., Szynal M., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego  orzeczenia, Pr. Sp. 2005, Nr 4 Ossolineum 1986 Warszawa 2005 1999, Nr 6 Nr 1–3 X Wykaz literatury el. 2011 Bodio J., Komentarz aktualizowany do art. 169 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/ Bodio J., Demenecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Komentarz do  kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2010 Bosek L., Glosa do postanowienia SN 6 maja 2003 r., I CO 7/03, PiP 2004, Nr 2 Bosek L., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za zaniechanie ustawodawcze,  PS 2004, Nr 11–12 Bosek L., Uwagi do odpowiedzialności władzy publicznej [w:] M. Zubik (red.), Prawo  a polityka. Materiały z Konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 r., Warszawa 2007 Brok J., Safjan M., Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań, Warszawa 1994 Broniewicz W., Glosa do wyroku SN z 4.09.1967, I PC 245/67, PiP 1969, Nr 4−5 Broniewicz W., Glosa do orzeczenia SN z 31.08.1972 r., I CZ 95/72, OSPiKA 1973, Nr 9 Broniewicz W., Istota i rodzaje zażalenia w postępowaniu cywilnym, PS 2001, Nr 1 Broniewicz W., Pojęcie legitymacji procesowej, [w:] K. Korzan (red.), Studia z procesu cy- wilnego, Katowice 1986 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008 Broniewicz W., Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, SI 1976, Nr 5 Broniewicz W., Reprezentacja według kodeksu postępowania cywilnego, NP 1966, Nr 7–8 Broniewicz W., Terminy w postępowaniu cywilnym, NP 1971, Nr 9 Broniewicz W., Wznowienie postępowania cywilnego, Pal. 1967, Nr 12 Broniewicz W., Wznowienie postępowania cywilnego (dokończenie), Pal. 1968, Nr 1 Bukowski T., Rozstrzyganie o kosztach procesu cywilnego, Warszawa 1971 Bukowski T., W sprawie stosunkowego rozdzielania kosztów procesu cywilnego, NP 1962,  Cieślak S., Glosa do uchwały SN z 27.10.2005 r., III CZP 65/05, MoP 2007, Nr 22 Cieślak S., Wpływ nowelizacji KPC a stopień sformalizowania postępowania cywilnego,  Cieślak S., Zasada formalizmu przy wnoszeniu środków odwoławczych w postępowaniu  Nr 5 MoP 2004, Nr 1 cywilnym, PS 2001, Nr 4 Ciszewski J., Glosa do postanowienia SN z 14.07.2004 r., I CK 495/03, Pal. 2006, Nr 3–4 Czachórski W., [w:] Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, t. III, część I, Prawo zo- bowiązań – część ogólna, Wrocław 1981 Czachórski W., [w:] W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian,  Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. III zmienione z Suplementem, Warszawa 2003 Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemo- Dalka S., Sądowe postępowanie cywilne. Założenia ogólne i proces cywilny, Gdańsk  we, Warszawa 2004 1984 Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007 Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, t. II,  Artykuły 367–50537, LEX/el. 2013 Draniewicz B., Glosa do uchwały SN z 27.10.2005 r., III CZP 65/05, MoP 2006, Nr 19 Ereciński T., Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996 XI Wykaz literatury Ereciński T., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia  [w:] Prawo prywatne czasu przemian, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi  Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005 Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza.  Postępowanie rozpoznawcze, Część druga. Postępowanie zabezpieczające, t. I–II,  Warszawa 2012 Filaber J., Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej – wy- brane zagadnienia [w:] M. Badowski, P. Szymaniec, E. Bojek (red.), Wrocławskie stud- nia erazmiańskie Zeszyty studenckie, Wrocław 2009 Flemming-Kulesza T., Dwie wypowiedzi Sądu Najwyższego na temat skargi o stwierdzenie  niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Pal. 2006, Nr 1−2 Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2009 Gapska E., Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010 Gapska E., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawie judykacyjne Wybrane zagad- nienia procesowe, Pal. 2008, Nr 1−2 Gapska E., Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2009 L. Garlicki, Odpowiedzialność państwa na podstawie artykułu 77 Konstytucji, [w:] M. Wy- rzykowski (red.), Odpowiedzialność władzy publicznej za wyrządzoną szkodę w świetle  artykułu 77 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000 Garlicki L., Przesłanki ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności, PiP 2001, Nr 10 Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002 Garnecki P., Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa za szkodę wyrządzona działaniem  swojego funkcjonariusza (wybrane zagadnienia), Pal. 2000, Nr 11−12 Garnecki P., Glosa do wyroku TK z 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, Pal. 2002, Nr 11–12 Gęsiak J., Od nieodpowiedzialności po bezprawność – ewolucja zasad odpowiedzialności od- szkodowawczej Skarbu Państwa, [w:] Ł. Ogiegło, W. Popołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy  prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005 Gilas J., Prawo międzynarodowe prywatne, Warszawa 2002 Gniewek E., Glosa do uchwały SN z 29 kwietnia 2008 r., III CZP 17/08, Rej. 2009, Nr 11 Gołębiowska A., Wiążący charakter powództwa o ustalenie odpowiedzialności z tytułu czy- nu niedozwolonego z powodu przedawnienia, MoP 2010, Nr 23 (dodatek) Góra-Błaszczykowska A., Apelacja. Zażalenie. Wznowienie postępowania. Skarga o stwier- dzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Komentarz, Warszawa 2006 Góra-Błaszczykowska A., Postanowienia sądu podlegające rozpoznaniu przez sąd drugiej  instancji w trybie art. 380 KPC, Pal. 1999, Nr 9−10 Górka M., Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego przez państwa i podmioty pry- watne w Unii Europejskiej, Toruń 1999 Górski A., Niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego, jako pod- stawa skargi z art. 4241 KPC, MoP 2005, Nr 20 Górski A., Górski A., Podstawy odpowiedzialności deliktowej publicznego zakładu opieki  zdrowotnej za szkody medyczne – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia  2001 r., PS 2002, Nr 11−12 Gudowski J., Węzłowe problemy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia, PS 2006, Nr 2 XII Wykaz literatury Grzegorczyk P., Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PS 2007, Nr 2 Grzegorczyk P., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 1 kwietnia 2008 r. (SK 77/06),  PS 2008, Nr 11−12 Hanusek S., Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966 Horak A., Kilka uwag na temat skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia sądu jako narzędzia realizacji odpowiedzialności państwa za narusze- nie prawa wspólnotowego przez sądy, R. Pr. 2006, Nr 3 Iżykowski M., Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowaniu cywilnym,  Jagieła J., Istota powództwa o zmianę orzeczenia lub umowy w sprawie obowiązku alimen- NP 1980, Nr 3 tacyjnego, AUL 1989, Nr 42 Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 22 grudnia 2004 r., MoP  Jaślikowski M., Glosa do wyroku SN z 14.12.2006 r., I BP 13/06, PS 2008, Nr 11−12 Jedliński A., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I Część ogólna, Warszawa  2005, Nr 5 2009 Jędrejek G., Kodeks Postępowania Cywilnego. Edycja pierwsza, Warszawa 2008 Jędrzejewska A., Współuczestnictwo procesowe (istota, zakres, rodzaje), Warszawa 1975 Jędrzejewska M., Rozszerzona prawomocność wyroków a rodzaje współuczestnictwa,  Jodłowski J., O potrzebie i kierunkach badań integracyjnych w zakresie prawa cywilnego  Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne,  SI 1976, Nr 5 i procesowego, PiP 1973, Nr 2 Warszawa 2009 Judek P., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – wy- brane aspekty prawne, MoP 2006, Nr 19 Karasek I., Komentarz do ustawy 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy − Kodeks cywilny  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1692), LEX/el. 2004 Kasprzyk R., Bezprawność względna, SP 1988, Nr 3 Kępiński M., O interpretacji art. 417 k.c. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego  z 4 grudnia 2001 r., [w:] Prawo prywatne czasu przemian, Księga pamiątkowa dedyko- wana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005 Klecha P., Ujemne dla strony skutki procesowe jako warunek przywrócenia uchybionego  terminu (art. 168 § 2 KPC) – postępowanie przed wydaniem wyroku, część 1, MoP 2007,  Nr 17 Klimowicz J., Interwencja uboczna według KPC, Warszawa 1972 Klimkowicz J., Prawo interwenienta ubocznego do dokonywania czynności procesowych  w polskim procesie cywilnym, An. UMCS, vol. XII, Sectio G 1970 Knoppek K., Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. I, Warszawa 2008 Korzan K., Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru  sprawiedliwości, Gdańsk 1991 Korzan K., Postępowanie nieprocesowe przed sądem pierwszej instancji, Rej. 2004, Nr 10. Korzan K., Wyroki nie istniejące, PPiA t. II, Wrocław 1976 XIII Wykaz literatury Kosik J., Zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariu- szy, Wrocław 1961 Kozłowski Ł., Glosa do wyroku SN z 7 lipca 2006 r., I CNP I 33/06 i wyroku SN z 31 marca  2006 r., I CNP 22/05, PS 2008, Nr 7–8 Krajewski J., Glosa do postanowienia SN z 17 kwietnia 1967 r., II PZ 22/67, NP 1967,  Kremis J., Skutki prawne w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na tle  wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 XII 2001 r., PS 2002, Nr 4 Kremis J., Skutki prawne w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa  na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2002, Nr 6 Krzemieński Z., [w:] J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego z ko- mentarzem, Warszawa 1989 Krzemieński Z., Wnoszenie apelacji cywilnej, Warszawa 1999 Krzemiński Z., Zagadnienia wybrane z zakresu kosztów procesu sądowego, MoP 1995,  Nr 12 Nr 4 Kuźmicka-Sulikowska J., Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji  w ustawodawstwie polskim; Warszawa 2011 Lewandowski M., Glosa do uchwały SN z 9.12.1999 r., III CZP 31/99, PE 2000, Nr 7 Lewandowski P., Glosa do wyroku TK 1 kwietnia 2008 r., SK 77/06, MoP 2010, Nr 24 Łętowska E., W kwestii zmian przepisów k.c. o odpowiedzialności za szkody wyrządzone  działaniem władzy publicznej, PiP 1999, Nr 7 Machnij M., Kilka uwag o kosztach sądowych i kosztach procesu, MoP 2002, Nr 17 Mączyński A., Faktycznie i prawne istnienie orzeczenia w sądowym postępowaniu cywil- nym ZNUJ 1972, Nr 55 Mądrzak H., O pojmowaniu naczelnych zasad postępowania cywilnego, [w:] Proces i Prawo,  Księga pamiątkowa ku czci Profesora J. Jodłowskiego, Warszawa 1989 Manowska M., Etapy badania skargi o wznowienie postępowania (wybrane zagadnienia),  PS 2004, Nr 11–12 Manowska M., Skarga o wznowienie postępowania a skarga kasacyjna i skarga o stwier- dzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2006, Nr 1 Manowska M., Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone w 2004 r.,  PS 2005, Nr 5 Nr 5−6 2000 Marcinkowski A., Jeszcze o znaczeniu podpisu, Pal. 1973, Nr 12 Michalska M., Legitymacja do wniesienia kasacji w postępowaniu cywilnym, Pal. 2003,  Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa  Misiuk T., Sądowa ochrona praw członków spółdzielni, Warszawa 1979 Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2001 Mucha J., Nowe regulacje w kodeksie postępowania cywilnego, cz. I, R.Pr. 2005, Nr 4 Naworski J., Przesłanki wystąpienia z pytaniem prawym – glosa do postanowienia SN  z 27.05.2010 r., III CZP 32/10, Iustitia 2012, Nr 1 Nowak A., Glosa do postanowienia SN z 27.11.2002 r., III CZP 13/02, MoP 2004, Nr 24 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: