Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 010003 18630821 na godz. na dobę w sumie
Składki 2014 - ebook/pdf
Składki 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 212
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2821-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracodawcy szukając oszczędności coraz częściej zamiast umów o pracę proponują podwładnym umowę zlecenie, umowę o dzieło, a nawet samozatrudnienie. Próbują w ten sposób zmniejszyć swoje obciążenie wobec ZUS. Nie zawsze to im się udaje - choć przepisy stwarzają takie możliwości, nie wszyscy wiedzą, jak je stosować... Dotyczy to zresztą nie tylko pracodawców, ale wszystkich rozliczających się z ZUS.
Czy masz pewność, że wiesz wszystko na ten temat? Przykładowo: kiedy możesz nie płacić ZUSu w ogóle lub płacić go w ograniczonej wysokości?
Poznaj gotowe rozwiązanie Twoich problemów - książkę Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS. To praktyczne kompendium zawiera wszystkie niezbędne informacje do bezbłędnego rozliczenia się z ZUS!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

a k i n t a ł p m u c e m e d a V S K Ł A D K I 2 0 1 4 Bogdan Majkowski SKŁADKI 2014 ZMIANY, DOKUMENTACJA, ROZLICZENIA Z ZUS ISBN 978-83-269-2821-5 UOW28 Stan prawny: Styczeń 2014 r. UOW28_okladka.indd 1 UOW28_okladka.indd 1 1/3/2014 12:35:05 PM 1/3/2014 12:35:05 PM Składki 2014 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Vademecum płatnika Warszawa 2014 Publikacja „Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” to starannie wybrane przykłady i zebrane informacje, wskazówki, interpretacje urzędowe. Wszystko w jednym miejscu, łatwo dostępne, obejmujące tematykę przysługiwania prawa, dokumentacji, obowiązków praco‑ dawców i ubezpieczonych, wypłaty świadczeń emerytalno‑rentowych osobom uprawnionym. Autor Bogdan Majkowski Redaktor naczelna grupy czasopism Małgorzata Jankowska Redakcja Renata Kajewska Kierownik marketingu i sprzedaży Katarzyna Bednarska Korekta Monika Rychalska Koordynator produkcji Katarzyna Kopeć Druk Miller Druk Nakład: 400 egz. Skład i łamanie 6AN Studio ISBN 978‑83‑269‑2821‑5 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03‑918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e‑mail: cok@wip.pl NIP: 526‑19‑92‑256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł Publikacja „Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wyma‑ gać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stano‑ wisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 2 Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce 9 Rozdział 1. Zmiany w 2014 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nowelizacja ustawy systemowej 11 Nowe druki oraz kody 12 Roczna informacja o pobranych składkach 14 Zmiana wynagrodzenia minimalnego Składki na ubezpieczenia społeczne Wzrost obciążeń za niektórych pracowników Większe daniny zusowskie przedsiębiorców Inni ubezpieczeni Większe refundacje za bezrobotnych Składki na Fundusz Pracy Podstawa warunkująca naliczanie składek Dochody osiągane z kilku źródeł Podleganie ubezpieczeniom Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a obowiązek ubezpieczeń przy zbiegu tytułów do nich Świadczenia chorobowe Przeliczenie podstawy najniższych zasiłków 14 14 14 16 17 18 20 20 22 22 22 23 23 Rozdział 2. Składki emerytalno-rentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek 27 27 Nagrody jubileuszowe 29 Odprawy i odszkodowania przy rozwiązaniu stosunku pracy 29 Ekwiwalenty i ryczałty Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku ze składkami z tytułu umów ubezpieczenia na życie 31 31 Inne kwoty i należności 32 Świadczenia finansowane z ZFŚS a podstawa wymiaru Warunki nieoskładkowania posiłków 33 34 Korzyści materialne dla podwładnych Inne świadczenia 34 Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek 35 3 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Ograniczenie składek emerytalno-rentowych Konsekwencje nieprawidłowej podstawy Zwrot albo dopłata składek Korekta druków rozliczeniowych Odsetki za zwłokę Opłata dodatkowa Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego Dodatkowe sankcje dla płatników składek Najczęstsze problemy płatników Pomijanie wynagrodzenia chorobowego w podstawie wymiaru składek zdrowotnych Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie odsetek za zwłokę Wniosek o nadpłacone składki w związku z przekroczeniem rocznej kwoty granicznej Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek a deklaracja ZUS DRA Kontrola przy kilku płatnikach Pisemne oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej Informacje ze strony ZUS Podstawa wymiaru składek w miesiącu przekroczenia ZUS RCA Wystąpienie o nadpłatę Wniosek do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składek Korekta dokumentów rozliczeniowych Skorygowanie zaniżonej składki zdrowotnej Rozliczenie płatnika z ubezpieczonym Zwrot składek bezpośrednio przez ZUS Postępowanie w przypadku nadpłaty składek Składki emerytalno-rentowe w pytaniach i odpowiedziach Ryczałt za godziny nadliczbowe jest oskładkowany Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru jest ograniczone Składki przy umowach o zakazie konkurencji zależą od tego, czy wypłaca się je obecnemu czy byłemu pracownikowi Do wypłaconego ryczałtu na jazdy lokalne dla chorego pracownika trzeba doliczyć odsetki Dieta powinna być zmniejszona 36 37 38 38 40 41 42 42 44 45 45 45 46 47 48 49 50 50 50 51 53 54 55 55 56 56 57 57 58 60 60 61 62 63 65 4 Spis treści Wypłata dla wdowy po pracowniku nie będzie oskładkowana Paczki z funduszu socjalnego muszą być finansowane zgodnie z przepisami Korekta 30-krotności dotycząca zmarłego pracownika może rozciągnąć się w czasie Pracownik nie musi otrzymać dodatkowych informacji od pracodawcy O przekroczeniu kwoty granicznej pracownik może poinformować ustnie Kwotę nadpłaty należy obliczyć dokładnie Informacje o przekroczeniu należy umieścić w zaświadczeniu ZUS Rp-7 66 67 68 70 71 72 74 Rozdział 3. Składka chorobowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne 75 76 Ograniczenie składek dobrowolnych Decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 77 Rozdział 4. Składki wypadkowe po 31 marca 2014 r. . . . . . . . . 79 80 Sprawdzenie liczby ubezpieczonych 81 Osoby ubezpieczone tylko przez jeden dzień 81 Dwukrotne ubezpieczenie w jednym miesiącu 81 Ustalenie przeciętnej liczby ubezpieczonych 82 Przyjęcie stanu z miesiąca, w którym zgłoszono pierwszego ubezpieczonego 83 Zawiadomienie z ZUS o obowiązującej stopie składek wypadkowych 83 Brak informacji z ZUS 84 Połowa najwyższej stopy określonej w rozporządzeniu 85 Płatnicy bez numeru REGON Stopa składek według PKD 87 88 REGON z 31 grudnia poprzedniego roku 88 Sprawdzenie obowiązującej stopy składek wypadkowych Składki w nowej wysokości od wszystkich wypłat dokonanych po 31 marca 89 Rozdział 5. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych . . . 91 91 Składki na FP 92 Wysokość przychodu Praca przez część miesiąca 94 94 Niepełnoetatowcy 5 Spis treści 95 96 Wymiar czasu pracy ZUS DRA Dochody z kilku źródeł Podstawa i wysokość składek na FP Składki na FGŚP Nie tylko pracownicy Składki pracownika na FGŚP 98 98 99 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) 100 102 104 Składki na FP, FGŚP oraz FEP w pytaniach i odpowiedziach 105 105 105 106 107 108 109 Umowa o dzieło nie musi być oskładkowana Syn właściciela firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie zapłaci wszystkich składek Nagroda jubileuszowa nie zawsze będzie oskładkowana Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek dotyczy tylko składek emerytalno-rentowych Praca wykonywana przez część miesiąca oznacza mniejsze składki Przekroczenie rocznej kwoty granicznej w miesiącu rozpoczęcia pracy objętej składkami na FEP Rozdział 6. Składka zdrowotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne 112 Podstawa u przedsiębiorców 113 Bez ograniczeń i dzielenia 114 Świadczenia chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej 114 Oskładkowanie rodziny 115 Imienne raporty miesięczne ZUS RCA Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA Informacja o zmianie wymiaru czasu pracy w ZUS RCA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Rozdział 7. Składki w dokumentacji ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Druki składkowe 118 118 118 120 123 Druk ZUS IWA 124 Składki w dokumentacji ZUS w pytaniach i odpowiedziach 129 129 130 Premię rozlicza się z odpowiednim kodem Powrót do pracy po urlopie wychowawczym należy wykazać w ZUS 6 Spis treści Za zleceniobiorcę trzeba złożyć dwa raporty 131 132 Odprawy rentowej nie rozlicza się w ZUS RCA 133 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykazuje się w ZUS DRA Składki na FEP można rozliczyć za część miesiąca 133 134 Sumy wykazane w deklaracji można skorygować na dwa sposoby Rozdział 8. Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła. . . 137 Ubezpieczenia przy umowie 137 138 Składki na Fundusz Pracy Ubezpieczenie chorobowe 139 139 Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 140 Podstawa wymiaru składek 140 Terminy Dokumentacja składkowa 140 Długie zlecenia w których odpłatność określono w stawce kwotowej 141 Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 141 Dodatkowe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami 142 142 143 144 144 146 147 147 147 Zlecenie z własnym pracownikiem Umowa zlecenia ze studentem, który jest własnym pracownikiem Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem Wyłączenia z podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców Umowa o dzieło z własnym pracownikiem Umowa o dzieło z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem Umowy o dzieło ze studentem, który jest własnym pracownikiem Pracownik na urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy zasiłku macierzyńskim Przy dziele z własnym pracodawcą przez osobę prowadzącą działalność decyduje wysokość wynagrodzenia 149 Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła w pytaniach i odpowiedziach 152 152 153 153 154 154 154 155 Absolwent po wakacjach nie jest już uczniem Zlecenie ze studentem – własnym pracownikiem traktuje się jak etat Przy zleceniu emerytów i rencistów trzeba sprawdzić, czy są oni pracownikami Pracownika zleceniobiorcę nie zgłasza się do ZUS Pracownika zleceniobiorcę na urlopie macierzyńskim zgłasza się do ubezpieczeń na jego prośbę Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń Pracownika zleceniobiorcę na urlopie bezpłatnym i wychowawczym zgłasza pracodawca 7 Spis treści Zleceniobiorców należy objąć ubezpieczeniem wypadkowym Pracownika zleceniobiorcę z niskim wynagrodzeniem zawsze zgłasza się do ZUS Niektórzy mogą zrezygnować z ubezpieczeń Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń należy złożyć druk ZUS ZUA Przy kilku umowach zlecenia decyduje ta zawarta najwcześniej Ubezpieczenie można kontynuować Składki dotyczą tego miesiąca, za który jest wypłata 156 156 157 157 158 158 159 Rozdział 9. Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Podstawy przy składce emerytalno-rentowej 161 Składki wypadkowe oraz chorobowe 163 Składka zdrowotna od wyższej podstawy 164 Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych 165 Rozdział 10. Wyciąg z aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Ustawa z 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn : Dz U z 2013 r poz 1442) 167 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn : Dz U z 2013 r poz 674 ze zm ) 192 Ustawa z 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn : Dz U z 2008 r nr 164, poz 1027 ze zm ) 197 Ustawa z 13 lipca 2006 r o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz U nr 158, poz 1121 ze zm ) 206 Ustawa z 19 grudnia 2008 r o emeryturach pomostowych (Dz U nr 237, poz 1656 ze zm ) 210 8 Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce SN – Sąd Najwyższy ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PIP – Państwowa Inspekcja Pracy GIP – Główny Inspektorat Pracy f Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) f ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442) f ustawa chorobowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) f ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) f Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) f ustawa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczegól‑ nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. nr 90 poz. 844 ze zm.) f ustawa o FUS – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440) f ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) f rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) 9 10 Rozdział 1 Zmiany w 2014 roku Rok 2014 przynosi kolejne zmiany w rozliczaniu składek do ZUS, a także w obo‑ wiązkach płatników składek w tym zakresie. Część z nich wprowadza noweliza‑ cja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), część zmian zaś ma związek z obowiązkiem stosowania po 1 stycznia 2014 r. nowych formularzy ubezpieczeniowych i kodów służących do ich wypełniania, a także z nową kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku. Nowelizacja ustawy systemowej Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległ art. 8 ust. 6 pkt 6 ustawy systemowej, w myśl którego za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uznaje się osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przed‑ szkolnego, placówkę albo ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Przypomnijmy, że poprzednio osobą taką była osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty. Nastą‑ piło więc rozszerzenie grona osób, które ustawa systemowa uznaje za prowadzące pozarolniczą działalność. Następna istotna zmiana dotyczy maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, o której jest mowa w art. 20 ust. 3 ustawy 11 systemowej. Poprzednio kwota graniczna ustalana była co kwartał. Od 1 stycznia 2014 r. maksymalna podstawa dobrowolnych składek chorobowych obowiązuje przez cały rok kalendarzowy i nie może przekraczać 250 prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno‑rentowych na dany rok. Zmiana ta jest niewątpliwie korzystna dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz ich płatników składek, jak np. dla prowadzących działalność gospodarczą, czy też zleceniodawców zgłaszających do tego ubezpieczenia zatrudnionych przez siebie zleceniobiorców. Nowe druki oraz kody Wypełniając dokumenty za styczeń 2014 r. należy pamiętać o tym, że obowią‑ zują już nowe wzory formularzy wprowadzone rozporządzeniem ministra pra‑ cy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. Co prawda rozporządzenie weszło w życie w trakcie 2013 r., ale do końca ubiegłego roku płatnicy mogli korzystać z dotychczasowych wzorów dokumentów, wypełniając je z zastosowaniem do‑ tychczasowych kodów – i w praktyce tak najczęściej było. Wspomniane rozporządzenie wprowadziło następujące nowe kody tytułu ubezpieczenia: f 12 50 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytal‑ nemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, f 12 60 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom eme‑ rytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca, f 12 70 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalne‑ mu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą, f 12 80 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytal‑ nemu i rentowym jako osoba duchowna, f 12 90 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, pod‑ legającą wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu, f 19 10 – oznaczający osobę podlegającą dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalne‑ mu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 12 Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Rozdział 1. Zmiany w 2014 roku Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zaczną z kolei obowiązywać następujące nowe kody tytułu ubezpieczenia: f 26 00 – oznaczający osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompen‑ sacyjne zamieszkałą na terenie RP, f 26 01 – oznaczający osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kom‑ pensacyjne zamieszkałą w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), f 27 00 – oznaczający osobę pobierającą emeryturę pomostową zamieszkałą na terytorium RP, f 27 01 – oznaczający osobę pobierającą emeryturę pomostową zamieszkałą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej albo EFTA. Zmianie uległ również opis kodu tytułu ubezpieczenia zaczynającego się od cyfr 19 00, który aktualnie oznacza osobę podlegającą dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 ustawy systemowej. W wyniku nowelizacji skreśleniu uległy następujące kody tytułu ubezpieczenia: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00 oraz 18 10. Rozporządzenie z 9 września 2013 r. wpro‑ wadziło też następujące kody świadczenia/przerwy: f 319 – oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, f 320 – oznaczający wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia cho‑ robowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, f 325 – oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodat‑ kowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, f 326 – oznaczający wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia cho‑ robowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, f 327 – oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, f 328 – oznaczający wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Z kolei dotychczasowy kod świadczenia/przerwy 311 oznacza aktualnie zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a kod 315 – wyrównanie tego zasiłku. 13 Roczna informacja o pobranych składkach Płatnicy składek mają obowiązek przekazania osobom ubezpieczonym informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego. Informacje te powinny być przekazane w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego – o ile zaintereso‑ wani wyrażą na to zgodę. Przypomnijmy, że na przekazanie pierwszej rocznej informacji płatnicy mieli czas do 28 lutego 2013 r. Żeby ułatwić realizację wspomnianego obowiązku, rozporządzenie z 9 września 2013 r. wprowadziło nowy wzór specjalnego formularza, który został zatytuło‑ wany „Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej”. Zmiana wynagrodzenia minimalnego Zmiana wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2014 r. spowodowała wzrost obciążeń składkowych płaconych za niektóre grupy ubezpieczonych, minimalnych świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom, a także konieczność ponownego sprawdzenia, czy za daną osobę należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Wysokość wynagrodzenia minimalnego ma również wpływ na istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Zmiany te nakładają na płatników składek lub świadczeń chorobowych obowiązek dokonania stosownych przeliczeń. Składki na ubezpieczenia społeczne Wzrost obciążeń za niektórych pracowników Podstawę wymiaru składek w przypadku pracowników stanowi przychód w rozu‑ mieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tytułu pozostawania w stosunku pracy – z pewnymi nieistotnymi tu wyłączeniami. Dla znacznej części pracowników przychód ten odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 14 Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Rozdział 1. Zmiany w 2014 roku Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2013–2014 Pełne wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy zawodowej 1 600 zł 1 680 zł 2013 rok 1 280 zł (80 pełnego wynagrodzenia minimalnego) 2014 rok 1 344 zł (80 pełnego wynagrodzenia minimalnego) Zmiana wynagrodzenia minimalnego pociąga więc za sobą zmianę podstaw wymiaru składek, a tym samym składek u pracowników otrzymujących takie właśnie wynagrodzenie. To z kolei nakłada na pracodawców konieczność prze‑ prowadzenia stosownych przeliczeń. Przykład Z umowy o pracę wynika, że pobory pracownika składają się tylko z wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość odpowiada aktualnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę Staż zawodowy tej osoby wynosi 3 lata Składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane ze środków pracodawcy, należne za grudzień 2013 roku wyniosą więc:  na ubezpieczenie emerytalne – 156,16 zł (1 600 zł x 9,76 ),  na ubezpieczenia rentowe – 104 zł (1 600 zł x 6,5 ),  na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że tego płatnika obowiązuje stopa wynosząca 2,53 ) – 40,48 zł (1 600 zł x 2,53 ),  na Fundusz Pracy – 39,20 zł (1 600 zł x 2,45 ),  na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1,60 zł (1 600 zł x 0,10 ) Razem z własnych środków pracodawca będzie więc musiał zapłacić 341,44 zł W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2014 roku wzrośnie też podstawa wymiaru składek za tego pracownika Począwszy od stycznia 2014 roku, pracodawca będzie więc opłacał z własnych środków następujące kwoty składek:  na ubezpieczenie emerytalne – 163,97 zł (1 680 zł x 9,76 ),  na ubezpieczenia rentowe – 109,20 zł (1 680 zł x 6,5 ),  na ubezpieczenie wypadkowe – 42,50 zł (1 680 zł x 2,53 ),  na FP – 41,16 zł (1 680 zł x 2,45 ),  na FGŚP – 1,68 zł (1 680 zł x 0,1 ) Razem obciążenia te wyniosą 358,51 zł, a to oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17,07 zł Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje także odpowiedni wzrost wysokości składek finansowanych ze środków pracownika 15 Większe daniny zusowskie przedsiębiorców Wzrost wynagrodzenia minimalnego znalazł również odzwierciedlenie w wy‑ sokości składek płaconych przez prowadzących pozarolniczą działalność go‑ spodarczą, spełniających wymogi określone w art. 18a ustawy systemowej, dla których najniższa podstawa składek odpowiada 30 aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, że z możliwości takiej mogą skorzystać – przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na pod‑ stawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Przywilej ten nie ma jednak zastosowania wobec osób, które: f prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolni‑ czą działalność, f wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowa‑ dzonej obecnie działalności gospodarczej. Przykład Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą spełnia warunki określone w art 18a ustawy systemowej, w związku z czym składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od podstawy odpowiadającej 30 minimalnego wynagrodzenia za pracę Zmiana tego wynagrodzenia od stycznia 2014 roku spowoduje wzrost podstawy wymiaru składek z kwoty 480 zł (obowiązującej w 2013 roku) do kwoty 504 zł Grudzień 2013 roku Od stycznia 2014 roku Wzrost o: Ubezpieczenie emerytalne 93,70 zł (480 zł x 19,52 ) 98,38 zł (504 zł x 19,52 ) 4,68 zł Ubezpieczenia rentowe 40,32 zł (504 zł x 8 ) 38,40 zł (480 zł x 8 ) Ubezpieczenie wypadkowe (zakładając, że tego płatnika obowiązuje stopa wyno- sząca 1,93 ) 9,26 zł (480 zł x 1,93 ) 9,73 zł (504 zł x 1,93 ) 1,92 zł 0,47 zł Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 11,76 zł (480 zł x 2,45 ) 12,35 zł (504 zł x 2,45 ) 0,59 zł 16 Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Rozdział 1. Zmiany w 2014 roku Inni ubezpieczeni Podwyższenie od 1 stycznia 2014 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę spo‑ wodowało wzrost podstaw wymiaru składek oraz samych składek jeszcze u wie‑ lu innych grup ubezpieczonych. Określając podstawę wymiaru składek, ustawa systemowa w kilku miejscach odnosi się bowiem do obecnej wysokości wyna‑ grodzenia minimalnego. Ubezpieczeni, u których wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodował wzrost podstaw wymiaru składek Grupa ubezpieczonych Osoby wykonujące pracę na podstawie umo- wy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy doty- czące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracu- jące – jeśli wynagrodzenie za wykonanie tych umów określono w inny sposób niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie Osoby podlegające dobrowolnym ubezpiecze- niom emerytalnym i rentowym na podstawie art 7 ustawy systemowej, tj osoby, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpie- czeniami obowiązkowo i przystapią do nich dobrowolnie Duchowni Przepis ustawy systemowej określający podstawę wymiaru składek Art 18 ust 7 Składki liczone są od podstawy odpowiadającej Zadeklarowanej kwocie, nie niższej od wynagrodzenia mini- malnego Art 18 ust 7 Zadeklarowanej kwocie, nie niższej od wynagrodzenia mini- malnego Art 18 ust 4 pkt 5a Kwocie wynagro- dzenia minimalnego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodo- wym od osób fizycz- nych 17 Składki liczone są od podstawy odpowiadającej Różnicy między wynagrodzeniem minimalnym a kwotą podstawy wymiaru składek z wymienio- nych tytułów Wynagrodzeniu mini- malnemu Przepis ustawy systemowej określający podstawę wymiaru składek Art 18 ust 4c Art 18 ust 5d Grupa ubezpieczonych Duchowni pozostający w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tych tytułów, w przelicze- niu na okres miesiąca, jest niższa od wynagro- dzenia minimalnego Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzie- ckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami duchownymi podlegają- cymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecz- nym przez okres co najmniej 6 miesięcy Wzrost wynagrodzenia minimalnego ma też wpływ na wysokość obowiązują- cej od 1 stycznia 2014 r. minimalnej podstawy wymiaru składek emerytalno- rentowych opłacanych za osoby: f przebywające na urlopie wychowawczym, f sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy, i którzy zaprzestali jej wykonywania. Zgodnie z art. 18 ust. 14–15 ustawy systemowej podstawa ta nie może bowiem być niższa niż 75 kwoty wynagrodzenia minimalnego. Większe refundacje za bezrobotnych Skutkiem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę jest nie tylko wzrost obciążeń składkowych za niektóre grupy ubezpieczonych, ale również wzrost różnego rodzaju refundacji przysługujących z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych. Pracodawcy najczęściej korzystają z jednorazowej refundacji opłaconych składek, o której mowa w art. 47 ustawy o promocji zatrudnienia, a która przysługuje, jeżeli: 18 Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Rozdział 1. Zmiany w 2014 roku f pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz f po upływie tego okresu nadal zatrudnia tę osobę. Maksymalna wysokość tej refundacji nie może przekroczyć 300 minimal‑ nego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia powyższych warunków. W 2013 roku maksymalna kwota refundacji wynosiła więc 4.800 zł, a z dniem 1 stycznia 2014 r. wzrosła do 5.040 zł. Inne rodzaje refundacji, których wysokość uzależniona jest od wynagrodzenia minimalnego, przedstawia tabela. Refundacje przysługujące z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych uzależnione od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę Prawo do refundacji ma pracodawca, który Refundacją objęte są Refundację wprowadza następujący przepis ustawy o promocji zatrudnienia Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych Zatrudnił co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bez- robotnych zaliczonych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Zatrudnił na okres do 12 miesię- cy skierowanych bezrobotnych zaliczonych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Art 51 ust 2 Art 51 ust 3 Część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia spo- łeczne skierowanych bezrobot- nych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimal- nego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną Kwota uprzednio uzgodniona, nieprzekraczająca jednak wyna- grodzenia minimalnego i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refun- dacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia 19 Refundację wprowadza następujący przepis ustawy o promocji zatrudnienia Art 56 ust 2 Art 57 ust 4 oraz ust 6 Prawo do refundacji ma pracodawca, który Refundacją objęte są Zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o którym mowa w art 49 pkt 1–2 oraz pkt 6–7 ustawy o promocji zatrudnienia, tj bezrobotnego w wieku do 25 lat, bezrobotnego długotrwale lub po zakończeniu kontraktu socjalnego albo kobietę, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnego, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia, albo bezrobotnego niepełnospraw- nego Koszty wypłaconego wynagro- dzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społecz- ne w wysokości uprzednio uzgod- nionej, nieprzekraczającej jednak wynagrodzenia minimalnego i skła- dek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc; refundacja może objąć okres do 18 miesięcy Bezrobotni wykonujący roboty publiczne Zatrudnił na okres do 6 miesięcy w wymiarze nieprzekraczającym poło- wy wymiaru czasu pracy przy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawo- dem skierowanych bezrobotnych w wieku do 25 lat, bezrobotnych długotrwale lub po zakończeniu kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, lub bezrobot- nych będących dłużnikami alimen- tacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody i skład- ki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgod- nionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i poło- wy wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczane- go miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refun- dowanego wynagrodzenia Składki na Fundusz Pracy Podstawa warunkująca naliczanie składek Jedną z przesłanek powodujących konieczność naliczania składek na Fundusz Pracy jest to, aby podstawa składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno‑rentowe 20 Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Składki 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: