Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 008839 13447966 na godz. na dobę w sumie
Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - ebook/pdf
Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3492-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).
 W książce przedstawione są wszystkie niezbędne informacje służące do prawidłowego rozliczania się z ZUS. Wiedza uporządkowana jest zgodnie z rodzajem składek, co znacznie ułatwia znalezienie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Autor rozpoczyna książkę od zmian w składkach, jakie następują w 2015 roku. Wyciąg z aktów prawnych uaktualniony jest już o zmiany w oskładkowaniu członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. Wszystko w jednym miejscu, łatwo dostępne, obejmujące kompleksowo problematykę składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W książce przedstawione są wszystkie niezbędne informacje służące do poprawnego rozliczania się z ZUS. Czytelnicy znajdą tu starannie wybrane przykłady liczbowe, wskazówki, aktualne interpretacje urzędowe, odpowiedzi na pytania uporządkowane zgodnie z rodzajem odprowadzanych składek. Autor rozpoczyna książkę od zmian w składkach, jakie następują w 2015 roku. Wyciąg z aktów prawnych uaktualniony jest o zmiany w oskładkowaniu członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. Ponadto Czytelnicy dowiedzą się: • W jaki sposób od 1 grudnia 2014 r. skrócono termin na poinformowanie ZUS o zmianach w danych wykazanych w zgłoszeniu płatnika składek. Jak rozliczać członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. Jak rozliczać składki ZUS z tytułu pracy na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. • • • Które przychody są wyłączone z podstawy wymiaru składek. • • Jak wypełnić dokumentację do ZUS. Jak rozliczać z ZUS umowy cywilnoprawne. Bogdan Majkowski S K Ł A D K I 2 0 1 5 V a d e m e c u m p ł a t n i k a SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Cena 65 zł ISBN 978-83-269-3492-6 UOW 49 Składki 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Autor Bogdan Majkowski Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca Agnieszka Gorczyca Redaktor Renata Kajewska Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Monika Rychalska Skład i łamanie Triograf, Dariusz Kołacz Druk Drukarnia Miller Nakład 300 egz. ISBN 978-83-269-3492-6 NR PRODUKTOWY UOW 49 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” została opracowana we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” chro- nione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów zamieszczonych w publikacji „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i do- świadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Składki 2015. Zmiany, do- kumentacja, rozliczenia z ZUS” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje o prenumeracie tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl 2 Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce ........................................................................................................ 10 Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku ......................... 11 Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek ................................ 11 Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad nadzorczych ..................................................... 12 Roczna informacja o pobranych składkach .................................................................................................. 12 Zmiana wynagrodzenia minimalnego ............................................................................................ 12 Składki na ubezpieczenia społeczne ..................................................................................................... 13 Wzrost obciążeń za niektórych pracowników ............................................................................................. 13 Większe daniny zusowskie przedsiębiorców ............................................................................................... 14 Inni ubezpieczeni ........................................................................................................................................ 15 Większe refundacje za bezrobotnych .......................................................................................................... 17 Składki na Fundusz Pracy ........................................................................................................................ 19 Podstawa warunkująca naliczanie składek ................................................................................................. 19 Dochody osiągane z kilku źródeł ................................................................................................................. 20 Podleganie ubezpieczeniom ................................................................................................................... 21 Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a obowiązek ubezpieczeń przy zbiegu tytułów do nich ............. 21 Świadczenia chorobowe .......................................................................................................................... 22 Przeliczenie podstawy najniższych zasiłków ............................................................................................... 22 Rozdział 2. Składki emerytalno-rentowe ....................................... 26 Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek ............................................................ 26 Nagrody jubileuszowe ................................................................................................................................. 26 Odprawy i odszkodowania przy rozwiązaniu stosunku pracy ...................................................................... 28 Ekwiwalenty i ryczałty ................................................................................................................................ 28 Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku ze składkami z tytułu umów ubezpieczenia na życie ....... 31 Inne kwoty i należności ............................................................................................................................... 31 Świadczenia finansowane z ZFŚS a podstawa wymiaru .............................................................................. 33 Warunki nieoskładkowania posiłków .......................................................................................................... 33 Korzyści materialne dla podwładnych ......................................................................................................... 34 Inne świadczenia ........................................................................................................................................ 35 Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek ...................................................... 35 3 Spis treści Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe .................................................... 37 Ograniczenie składek emerytalno-rentowych ............................................................................................. 37 Konsekwencje nieprawidłowej podstawy .................................................................................................... 39 Zwrot albo dopłata składek ......................................................................................................................... 39 Korekta druków rozliczeniowych ................................................................................................................. 40 Odsetki za zwłokę ........................................................................................................................................ 41 Opłata dodatkowa ....................................................................................................................................... 43 Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego .................................................................................................. 43 Dodatkowe sankcje dla płatników składek .................................................................................................. 45 Najczęstsze problemy płatników ............................................................................................................ 46 Pomijanie wynagrodzenia chorobowego w podstawie wymiaru składek zdrowotnych .............................. 46 Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej ........................................................................................... 46 Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek ................................................................................. 47 Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ..................................................................... 48 Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie odsetek za zwłokę ......................................................................... 49 Wniosek o nadpłacone składki w związku z przekroczeniem rocznej kwoty granicznej .................................................................................................................................................... 50 Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek a deklaracja ZUS DRA ............................... 51 Kontrola przy kilku płatnikach ..................................................................................................................... 51 Pisemne oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej .............................................................. 51 Informacje ze strony ZUS ............................................................................................................................. 52 Podstawa wymiaru składek w miesiącu przekroczenia................................................................................ 54 ZUS RCA ....................................................................................................................................................... 55 Wystąpienie o nadpłatę ............................................................................................................................... 56 Wniosek do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składek ............................................................................ 56 Korekta dokumentów rozliczeniowych ........................................................................................................ 57 Skorygowanie zaniżonej składki zdrowotnej ............................................................................................... 57 Rozliczenie płatnika z ubezpieczonym ......................................................................................................... 58 Zwrot składek bezpośrednio przez ZUS ........................................................................................................ 58 Postępowanie w przypadku nadpłaty składek............................................................................................. 59 Składki emerytalno-rentowe w pytaniach i odpowiedziach ........................................................... 61 Ryczałt za godziny nadliczbowe jest oskładkowany .................................................................................... 61 Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru jest ograniczone ..................................................... 62 4 Spis treści Składki przy umowach o zakazie konkurencji zależą od tego, czy wypłaca się je obecnemu czy byłemu pracownikowi ........................................................................................................................... 63 Do wypłaconego ryczałtu na jazdy lokalne dla chorego pracownika trzeba doliczyć odsetki ........................................................................................................................................................ 64 Dieta powinna być zmniejszona ................................................................................................................... 66 Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia ........................................................................................... 67 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasądzone przez sąd ................................................................... 68 Podstawa składek w przypadku nałożenia kary pieniężnej ......................................................................... 69 Wypłata dla wdowy po pracowniku nie będzie oskładkowana .................................................................... 70 Paczki z funduszu socjalnego muszą być finansowane zgodnie z przepisami .............................................. 70 Korekta 30-krotności dotycząca zmarłego pracownika może rozciągnąć się w czasie ................................. 72 Pracownik nie musi otrzymać dodatkowych informacji od pracodawcy ...................................................... 73 O przekroczeniu kwoty granicznej pracownik może poinformować ustnie.................................................. 74 Kwotę nadpłaty należy obliczyć dokładnie .................................................................................................. 75 Wyrównanie po przekroczeniu rocznej podstawy ....................................................................................... 77 Informacje o przekroczeniu należy umieścić w zaświadczeniu ZUS Rp-7 ..................................................... 78 Rozdział 3. Składka chorobowa .................................................................... 79 Ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne .................................................................................... 79 Ograniczenie składek dobrowolnych ..................................................................................................... 80 Decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ................................... 81 Rozdział 4. Składki wypadkowe po 31 marca 2014 r. ......................................................................................................... 83 Sprawdzenie liczby ubezpieczonych ............................................................................................................ 84 Osoby ubezpieczone tylko przez jeden dzień ............................................................................... 85 Dwukrotne ubezpieczenie w jednym miesiącu ........................................................................................... 85 Ustalenie przeciętnej liczby ubezpieczonych ............................................................................................... 85 Przyjęcie stanu z miesiąca, w którym zgłoszono pierwszego ubezpieczonego ........................................... 86 Zawiadomienie z ZUS o obowiązującej stopie składek wypadkowych ......................................... 87 Brak informacji z ZUS ................................................................................................................................... 87 Połowa najwyższej stopy określonej w rozporządzeniu .............................................................................. 88 Płatnicy bez numeru REGON ........................................................................................................................ 89 5 Spis treści Stopa składek według PKD ...................................................................................................................... 91 REGON z 31 grudnia poprzedniego roku ...................................................................................................... 92 Sprawdzenie obowiązującej stopy składek wypadkowych .......................................................................... 92 Składki w nowej wysokości od wszystkich wypłat dokonanych po 31 marca .............................................. 93 Rozdział 5. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych ................................................................................................... 95 Składki na FP ................................................................................................................................................ 95 Wysokość przychodu ................................................................................................................................... 96 Praca przez część miesiąca ........................................................................................................................... 98 Niepełnoetatowcy ....................................................................................................................................... 98 Dochody z kilku źródeł ................................................................................................................................. 99 Podstawa i wysokość składek na FP ............................................................................................................. 100 Składki na FGŚP ........................................................................................................................................... 103 Nie tylko pracownicy ................................................................................................................................... 104 Składki pracownika na FGŚP ........................................................................................................................ 104 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) ........................................................................... 106 Wymiar czasu pracy ..................................................................................................................................... 107 ZUS DRA ....................................................................................................................................................... 110 Składki na FP, FGŚP oraz FEP w pytaniach i odpowiedziach ............................................................ 110 Umowa o dzieło nie musi być oskładkowana ............................................................................................... 110 Syn właściciela firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie zapłaci wszystkich składek ...................................................................................................................................... 111 Działalność prowadzona samodzielnie a obowiązek liczenia składek na FP i FGŚP ..................................... 112 Nagroda jubileuszowa nie zawsze będzie oskładkowana .................................................................................................................................................................... 113 Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek dotyczy tylko składek emerytalno-rentowych ............. 113 Praca wykonywana przez część miesiąca oznacza mniejsze składki ............................................................ 114 Premia za okres, kiedy nie była świadczona praca szczególna .................................................................... 115 Przekroczenie rocznej kwoty granicznej w miesiącu rozpoczęcia pracy objętej składkami na FEP............... 116 Rozdział 6. Składka zdrowotna ..................................................................... 118 Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ................................................................................. 119 6 Spis treści Podstawa u przedsiębiorców .................................................................................................................. 120 Bez ograniczeń i dzielenia ....................................................................................................................... 121 Świadczenia chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej ........................................... 122 Oskładkowanie rodziny ............................................................................................................................. 123 Rozdział 7. Składki w dokumentacji ZUS ........................................ 126 Druki składkowe ......................................................................................................................................... 126 Imienne raporty miesięczne ZUS RCA ......................................................................................................... 126 Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA .................................................................................... 126 Informacja o zmianie wymiaru czasu pracy w ZUS RCA ............................................................................... 128 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA .............................................................................................................. 131 Druk ZUS IWA .............................................................................................................................................. 132 Składki w dokumentacji ZUS w pytaniach i odpowiedziach ............................................................ 137 Premię rozlicza się z odpowiednim kodem .................................................................................................. 138 Wypłata premii po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ................................................................................... 138 Powrót do pracy po urlopie wychowawczym należy wykazać w ZUS ......................................................... 139 Za zleceniobiorcę trzeba złożyć dwa raporty ............................................................................................... 141 Odprawy rentowej nie rozlicza się w ZUS RCA .............................................................................................. 141 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykazuje się w ZUS DRA ....................................................... 142 Składki na FEP można rozliczyć za część miesiąca ....................................................................................... 142 Sumy wykazane w deklaracji można skorygować na dwa sposoby ............................................................. 143 Rozdział 8. Składki z tytułu pracy na urlopach macierzyńskich i wychowawczych ........................................................... 146 Urlop macierzyński i urlop rodzicielski ................................................................................................. 146 Ubezpieczenia z umowy zlecenia .......................................................................................................... 147 Umowa o dzieło bez składek .................................................................................................................. 148 Umowa o pracę na ogólnych zasadach ................................................................................................. 148 Podstawa składek ...................................................................................................................................... 149 Dokumenty do ZUS .................................................................................................................................... 150 Urlop wychowawczy ................................................................................................................................................ 150 Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe ...................................................... 151 7 Spis treści Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło ..................................................................................................... 153 Formularze dla ZUS .................................................................................................................................... 154 Inne formy zarobkowania ........................................................................................................................ 155 Rozdział 9. Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła ................................................................................................... 157 Ubezpieczenia przy umowie ................................................................................................................... 157 Składki na Fundusz Pracy ............................................................................................................................. 158 Ubezpieczenie chorobowe ........................................................................................................................... 159 Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ................................................................ 160 Podstawa wymiaru składek ......................................................................................................................... 160 Terminy ........................................................................................................................................................ 161 Dokumentacja składkowa ........................................................................................................................ 161 Długie zlecenia w których odpłatność określono w stawce kwotowej ......................................... 161 Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ........................................ 162 Dodatkowe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami .................................................. 163 Zlecenie z własnym pracownikiem .............................................................................................................. 163 Umowa zlecenia ze studentem, który jest własnym pracownikiem ............................................................. 164 Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem ............................................ 165 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców ................................................................... 165 Umowa o dzieło z własnym pracownikiem .................................................................................................. 167 Umowa o dzieło z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem ............................................ 168 Umowy o dzieło ze studentem, który jest własnym pracownikiem ............................................................. 168 Pracownik na urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy zasiłku macierzyńskim ........................................ 168 Przy dziele z własnym pracodawcą przez osobę prowadzącą działalność decyduje wysokość wynagrodzenia ............................................................................................................................................ 170 Środki odwoławcze ................................................................................................................................... 173 Korekta druków po uznaniu zleceń za umowę o pracę .................................................................... 175 Składki też mogą wymagać skorygowania ......................................................................................... 176 Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła w pytaniach i odpowiedziach ........................... 178 Absolwent po wakacjach nie jest już uczniem ............................................................................................. 178 Zlecenie ze studentem – własnym pracownikiem traktuje się jak etat ........................................................ 178 Przy zleceniu emerytów i rencistów trzeba sprawdzić, czy są oni pracownikami ........................................ 179 8 Spis treści Pracownika zleceniobiorcę nie zgłasza się do ZUS........................................................................................ 179 Pracownika zleceniobiorcę na urlopie macierzyńskim zgłasza się do ubezpieczeń na jego prośbę ............. 180 Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń..................................................................... 180 Pracownika zleceniobiorcę na urlopie bezpłatnym i wychowawczym zgłasza pracodawca ........................ 181 Zleceniobiorców należy objąć ubezpieczeniem wypadkowym .................................................................... 181 Pracownika zleceniobiorcę z niskim wynagrodzeniem zawsze zgłasza się do ZUS ....................................... 182 Niektórzy mogą zrezygnować z ubezpieczeń............................................................................................... 182 Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń należy złożyć druk ZUS ZUA ....................................................................... 183 Przy kilku umowach zlecenia decyduje ta zawarta najwcześniej ................................................................. 184 Ubezpieczenie można kontynuować ............................................................................................................ 184 Składki dotyczą tego miesiąca, za który jest wypłata .................................................................................. 185 Rozdział 10. Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą .............................................. 186 Podstawy przy składce emerytalno-rentowej ................................................................................... 186 Składki wypadkowe oraz chorobowe .................................................................................................... 188 Składka zdrowotna od wyższej podstawy ........................................................................................... 189 Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych .................................. 190 Rozdział 11. Wyciąg z aktów prawnych .............................................. 192 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) ..................................................................................... 192 Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) ......... 212 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) ....................................................................................... 217 Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) ............................................... 221 Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.) .............................. 230 Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.) ....................................................................................................................................... 234 9 Wykaz skrótów użytych w książce SN – Sąd Najwyższy ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PIP – Państwowa Inspekcja Pracy GIP – Główny Inspektorat Pracy (cid:102) Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) (cid:102) ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) (cid:102) ustawa chorobowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż- nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159) (cid:102) ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) (cid:102) Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) (cid:102) ustawa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczegól- nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. nr 90 poz. 844 ze zm.) (cid:102) ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) (cid:102) ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad- czeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) (cid:102) rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) 10 Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku Rok 2015 przyniósł kolejne zmiany w rozliczaniu składek do ZUS, a także w obo- wiązkach płatników składek w tym zakresie. Część z nich wprowadza nowelizacja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), część zmian zaś ma związek z nową kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku. Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek Pierwszą z istotnych zmian, która weszła w życie jeszcze w 2014 r., a konkret- nie – z dniem 1 grudnia tego roku, jest skrócenie terminu na poinformowa- nie ZUS o zmianach w danych wykazanych w zgłoszeniu płatnika składek. Od tej daty na przekazanie takiej informacji płatnik ma 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. Przypomnijmy, że poprzednio termin ten był dłuższy i wynosił 14 dni od zaistnienia jednej z wymienionych okoliczności. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: