Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00384 006486 18437294 na godz. na dobę w sumie
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny - książka
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny - książka
Autor: , , Liczba stron: 432
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0640-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> multimedialne szkolenia
Porównaj ceny (książka, ebook (-97%), audiobook).

Handlowanie to sztuka, której opanowanie zapewnia sukces. Pozornie niewinne rozmowy z klientami i kontrahentami tak naprawdę są polem bitwy na argumenty, którą Ty możesz zwyciężyć. Sam zdecyduj czy chcesz. Jeśli tak -- sięgnij po profesjonalne, użyteczne narzędzia handlowe i windykacyjne, które pomogą Ci osiągać zdumiewające efekty w Twojej pracy.

Zestaw multimedialny 'Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności' ma na celu przeprowadzenie Cię przez cały proces sprzedaży -- od nawiązania kontaktu, przez trudne sytuacje negocjacyjne aż po odbiór należnych pieniędzy. Mamy nadzieję, że zestaw pomoże w Twoim zawodowym rozwoju. Jego elementy wzajemnie się uzupełniają, dzięki temu będziesz mógł z niego korzystać na różne sposoby, w zależności od preferencji i sytuacji, w których się znajdujesz.

'Zawartość merytoryczna tego specjalnego, multimedialnego zestawu szkoleniowego jest dorobkiem piętnastoletnich doświadczeń Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH oraz naszych Klientów, którym zawdzięczamy interesujące szkolenia oraz pouczające uwagi i wskazówki.'

Autorzy

Z zestawu dowiesz się:

Przećwicz własne sposoby reagowania
na trudne sytuacje handlowe i windykacyjne.

Zestaw multimedialny zawiera:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿noœci. Zestaw multimedialny Autorzy: Jaros³aw Holwek, Jerzy Gut, Wojciech Haman ISBN: 83-246-0640-8 Format: A5, stron: 432 (376+56) Zestaw multimedialny „Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿noœci” ma na celu przeprowadzenie Ciê przez ca³y proces sprzeda¿y — od nawi¹zania kontaktu, przez trudne sytuacje negocjacyjne a¿ po odbiór nale¿nych pieniêdzy. Mamy nadziejê, ¿e zestaw pomo¿e w Twoim zawodowym rozwoju. Jego elementy wzajemnie siê uzupe³niaj¹, dziêki temu bêdziesz móg³ z niego korzystaæ na ró¿ne sposoby, w zale¿noœci od preferencji i sytuacji, w których siê znajdujesz. „Zawartoœæ merytoryczna tego specjalnego, multimedialnego zestawu szkoleniowego jest dorobkiem piêtnastoletnich doœwiadczeñ Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH oraz naszych Klientów, którym zawdziêczamy interesuj¹ce szkolenia oraz pouczaj¹ce uwagi i wskazówki.” Autorzy Z zestawu dowiesz siê: (cid:129) Jak budowaæ dobry kontakt z klientem? (cid:129) Jak prowadziæ negocjacje handlowe w oparciu o interesy? (cid:129) Jak radziæ sobie z zastrze¿eniami i brakiem zainteresowania klienta? (cid:129) Jak budowaæ w sobie dystans do trudnych sytuacji handlowych i windykacyjnych? (cid:129) Jak budowaæ powagê sytuacji w rozmowach o nale¿noœciach? (cid:129) Jak radziæ sobie z trudnymi grami i manipulacjami klientów w sytuacjach handlowych i windykacyjnych? Przeæwicz w³asne sposoby reagowania na trudne sytuacje handlowe i windykacyjne Zestaw multimedialny zawiera: (cid:129) Ksi¹¿kê „Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿noœci”. (cid:129) Zeszyt æwiczeñ. (cid:129) „Zajrzyj na warsztat” — dwie p³yty DVD z nagranymi fragmentami warsztatu szkoleniowego Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH. (cid:129) trzy p³yty CD z wyk³adami. A]^ Z -D ü3 :9.= +A9A/ /1? C1 C2+8.69A/4 4KUd\Yd_WSOVS Wc ORKXNVYaKXSO^YQ\K) ! .VKMdOQYUVSOXMSQ\KTû)  0SVYdYPSKRKXNVYaKXSK$ XKTaK XSOT]dOTO]^dKNYaYVOXSOUVSOX^K! :Ydc^caXK^\KX]KUMTKRKXNVYaK YdWKaSKTYZY^\dOLKMRSYLKaKMRUVSOX^K D\Yd_WTOQYSX^O\O]c 8KTaK XSOT]dOiXK\d NdSKnZYdXKaKXSK S\Yd_WSOXSKSX^O\O]»aUVSOX^K \_NXOZc^KXSK8SONKT]S dLcýLcVOMdcW  :K\KP\KdK4KU] _MRKýSXSOaMRYNdSýdUVSOX^OWaZYVOWSU ) :K\KP\KdK3MYNKVOT)  -D ü33 ./,3? C2+8.69A/  :SO\a]dcUYX^KU^dUVSOX^OW  DL_N_TV_NdUSUYX^KU^SdKSX^O\O]_T]S ZY^\dOLKWSUVSOX^K # 63,675( , .OLS_^YaOQ\cUVSOX^K !! 1\Ki8SOWKWMdK]_n 1\Ki YWXSOXSOSX^O\O]_TOn :\dOTWYaKXSOUVSOX^KYNUYXU_\OXMTS # 1\Ki3X^O\O]_TOWXSOac ûMdXSOjn # ! cZcUVSOX^K 4KUTO\YdZYdXKýSNYZK]YaKý]S NYXSMR) # 5YW_ZYdY]^KaSKýacL»\KUYW_ZYVOMKý)4+q3883 #! 5YW_Z\dcZYWSXKýYTOQYMOVKMRKUYW_NKaKýQaK\KXMTO) -/6/q: 9,6/7C 4KU\KNdSý]YLSOdUVSOX^OWU^»\cQY^»aTO]^U_ZSýa]dc]^UY STKUNYMOXSýUVSOX^KU\c^cU_TûMOQY) D19.8Cq8/1?4õ-C 5VSOX^=C= /7+ C-D8CSUVSOX^-2+9 C-D8C 5VSOX^9=9,3= CSUVSOX^ D/-D9AC cZY]YLYaY MSK]U YXXY ýNYaZKNKXSKaN _QS -D ü333 1 + 9.59A+-99= +,3+2+8.69A-+ 34+5AC59 DC= ?4ú 9563/8-3) ! 7S^cS]^O\OY^cZcNdSK KXSKRKXNVYaMK # 7S^MOXc  4KUZ\dOMSa]^KaSKý]S WS^YaSMOXc) 7S^ OUYXU_\OXMTKTO]^^cVUYdKQ\Y OXSOW ! 7S^ OUVSOX^WKXSOYQ\KXSMdYXOWY VSaY MSacLY\_ 7S^cS]^O\OY^cZcdaSûdKXOdaSXNcUYaKXSOW XKVO XY MSYNUVSOX^»a # \_NXOdKQ\caUSUVSOX^KacUY\dc]^_TûMO]^O\OY^cZc SV USRKXNVYaMK # =^\K]dOXSOUYXU_\OXMTû 7KWSOXSON_ cWSN _QY^\aK cWUYX^\KU^OW ?V^SWK^_WMdcVSiY]^K^OMdXOaK\_XUSn! 63,675( , 9]YLS]^cK^KUXKRKXNVYaMKV_LTOQYPS\W # YdWS UMdOXSOSXSO]ZYNdSOaKXcK^KU.\4OMUcVVS7\2cNO  -YXK]XKTLK\NdSOT^\KPSKadKQ\caUKMRUVSOX^K)  DKMRYaKXSKK]O\^caXO=ZY]YLc\KNdOXSK]YLSO d^cZYacWSQ\KWSUVSOX^K  =^KaSKXSOQ\KXSMUVSOX^YaS ! +]O\^caXO]^KaSKXSOQ\KXSM # 5SONcW_]S]dV_LMRMO]dYNW»aSýUVSOX^YaS DNK\^KZ c^KRKXNVYaMK!! +]O\^caXOZ\YPO]TYXKVXO\OKUMTOXKU\c^cU UVSOX^K DK]KNcZY]^ ZYaKXSKaYLOM_dK]KNXSYXOT\OUVKWKMTSUVSOX^K# 9Q»VXûU\c^cU ]Z\YaKNdKTNYUYXU\O^»a :Y]d_USaKXSOU\c^cUS # DKWSKXKYMOXcXKYZSXS ## -D ü3@ 59 -ŸA53A8/19-4+-4+-2 D+:9783+8+=D ?5+ + 19A+83+ K\Q_T]S NKTûMUVSOX^YaS]K^c]PKUMT  8SQNcXSOdQKNdKT]S XKZSO\a]dûZ\YZYdcMT MOXYaûUVSOX^K  ?]^ Z_Tdac]S USOW]^KaSKTûMaK\_XUS # .YMOXSKTUVSOX^KQNcYZSO\K]d]S TOQY ûNKXSYW 9NNdSOVKTV_NdSYNZ\YLVOW»aMdcVSLûN WS UUSNVKV_NdS K^aK\NcNVKZ\YLVOW»a -D ü@ :=C-296913-D8/+=:/5 CA38.C5+-43 2+8.69AC-2 .VKMdOQYUVSOXMSXSOZ KMû) ! ,SONKMc 9]d_ MSP\K_NdS  1\KMdO  63,675( , 1\Ki. _ XSUn ! -dcXXSUSdKMR MKTûMOUVSOX^»aNY_XSU»aSZ_ KZUS MdcRKTûMOXKaSO\dcMSOVK :_ KZUSZ]cMRYVYQSMdXO , NcaZYVS^cMORKXNVYaOTSaSXNcUKMcTXOTPS\Wc -D ü@3 -9 9,3üD83/: +-ú-C7563/8 /7)  DK]KNcNdSK KXSKaSO\dcMSOVK RKXNVYaMKaSXNcUK^Y\K 9MYaKVMdcWcNYUûNdWSO\dKWc) !  AcL»\N\YQSUYX^KU^_dUVSOX^OWN _ XSUSOW  5YX^KU^^OVOPYXSMdXc  5YX^KU^Y]YLS]^c  5YX^KU^ZS]OWXc  ! ! DK]KNc\YdW»adN _ XSUKWS # =dcLUY\OKQ_T ! 5YX^KU^_T]S dYNZYaSONXSûY]YLû ! ? caKTTK]XOQYSTONXYdXKMdXOQYT dcUK ! ?WKaSKT]S LK\NdYZ\OMcdcTXSO ! 9N] KXSKTSX^OXMTOdKNKaKTZc^KXSK ! ?aK XSO] _MRKT ! ,ûN UYX]OUaOX^Xc !  :\YMON_\KaSXNcUKMcTXK! :SO\a]dcUYX^KU^  8OQYMTKMTO  63,675( , -D ü@33 1 C:=C-296913-D8/ # 1\cSacW»aUSUVSOX^»aN _ XSU»a # 1\KXKMdK] # 1\KXKLSON  1\KXKU\aSYZSTM  1\K\OUVKWKMcTXK 1\KiSXXSWSXSOZ KMûn # -D ü@333 =+85-4/  cZc]KXUMTS =KXUMTOaOa]Z» Z\KMc =KXUMTOZ\KaXO! =KXUMTOZ]cMRYVYQSMdXY]ZY OMdXO DKZYaSKNKXSO]KXUMTSUVSOX^YaS -D ü3B 96+3809 7+-43AA38.C5+-43  .KXOYN _ XSU_ 3XPY\WKMTOYY]YLSON _ XSUK  3XPY\WKMTOYPS\WSON _ XSUK 3XPY\WKMTOWYQûMO aSKNMdcýYN_ cW\cdcU_^\KX]KUMTS  3XPY\WKMTOYRS]^Y\SSa]Z» Z\KMc  DKUY MdOXSO  7DUJXMVLÛGDMÇFNOLHQWRZLVDW\VIDNFMÛ 7$5*8-6,Ú $-Æ ./,(172:,6$7 6)$. -Ú XKMdOXSO ^K\QYaKXSK dY]^K Y a :YV]MO acZKMdYXO S dK ZYWXSKXO.VKaSOV_V_NdSTO]^^YXKT^\_NXSOT]dcO^KZ \YdWYacRKXNVYaOT-d_Tû]S dK OXYaKXSS]U\ ZYaKXS LKdK\YaO]UYTK\dOXSK9LKaSKTû]S _^\K^cUYX^\KU^__\K OXSK ZK\^XO\KV_LZYMdcXSOXSKdLc^NKVOUYSNûMcMR_]^ Z]^aDKZY WSXKTû O^K\QYaKXSOdY]^K YacWc VYXONVKNKXSK]K^c]PKUMTS YL_]^\YXYW AcYL\K ]YLSO^KUû]c^_KMT 5_Z_TO]dN_ ûZK\^S UYWZ_ ^O\»aaS MW»aS]dNY]aYTOQYUYX^\KROX^K$ q:\dc^KUN_ cWdKU_ZSOYMdOU_T Na_NdSO]^_ZS MS_ Z\YMOX^\KLK^_ q9MdcaS MSO\Yd_WSOW8SOWK KNXOQYZ\YLVOW_ qYNZYaSKNK]dcLUY]Z\dONKaMK =UY\Y^KU K^aY_]^ûZS ^YMdcXSOZYNOT\dOaK]d OW»Q Lc NY]^KýTO]dMdOaS U]dc_Z_]^)+VOa^OT]c^_KMTS^\_NXYT_ ]S YXSOQY_ZYWXSOý-dcXSOXKLSO\K]daû^ZVSaY MSMYNYPS\ WcZ\YN_U^_SY]YLc]Z\dONKaMcU^»\c^KU K^aYSNdSOXK _]^ Z]^aK) 7$5*8-6,Ú $-Æ ./,(172:,6$7 6)$. -Ú DKZOaXOZYWc VS]d]YLSO$ i4KUûYXW_]SL\KýWK\ d^cV_ZSOXS Ndc)n i+WY O^Y]ûZYN\»LUSKVLYZ\dOWc^)n i9TKUS]daSXNOV^_^KTMRYNdSSTKUûLYWL dOQK\Yaû]dcU_TO WS^OXMaKXSKU)n ]UY\Y^KU]dcLUYd\OdcQXYaK :YNYLXOaû^ZVSaY MSWYQûZ\dO caKý aYSUVSOXMSUSONc MSO]dûM]S d_dc]UKXOTMOXcdLc^ K^aYdKKUMOZ^_TO]dSMRaK \_XUS DXKWc VSMdXO Z\dcU KNc SX^\K^XcMR UYX^\KU^»a U^»\O XSONY]d cNY]U_^U_d^OQYZYaYN_ARKXNVYaKXS_ZK\K NYU]KVXSOWY XKdKZ KMSýaS MOTZSOXS NdcSWSOýZYMd_MSO ]K^c]PKUMTS7Y XK^O adSûýWKU]SW_WKVOLOdaKVUSSWSOý ZYMd_MSOXSONY]c^_ ,\KU^K\QYaKXSK]S Y\Kd]dcLUSOS K^aO_]^ Z]^aK]û\»a XSO XSOUY\dc]^XOQ\dOMROWZYNMdK]aSXNcUYaKXSKXKVO XY MSYNUVSOX^K OL NcWYQûdY]^KýYNOL\KXOZ\dOdXSOQYTKUY ]cQXK L\KU_ NO^O\WSXKMTS RKXNVYaMK 5VSOX^N _ XSU K^aY WY Oa^ONc_dXKý O]Z\KaKXSOTO]^TO]dMdOdLc^ZYaK XKS O WKTO]dMdO]ZY\YMdK]_Z\dO]^\dOXSXKZ\dOMSûQKXSOZ K^XY MS AcYL\K ]YLSOXK]^ Z_TûMû]c^_KMT QNdSOZYNMdK]\YdWY acYdKVOQ cMRZ K^XY MSKMRRKXNVYaSOMXKO^KZSOaSXNcUKMTS Z\YaKNdS\YdWYa a]ZY]»LXK]^ Z_TûMc$ 2KXNVYaSOM$:KXSO.c\OU^Y\dOZ\dcTOMRK OWNdS]SKT a]Z\KaSOZ K^XY MSYZ» XSYXOTT_ YNXS7KWT_ aPS\WSO]ZY\OU YZY^cKMRMSK LcW\OKVSdYaKýUYVOTXO ZK ]USOdKW»aSOXSKDKVO cWS OLcNdS]SKTdK K^aSý^ ]Z\Ka 5VSOX^$:KXSODOXU_WKWZ\dOT MSYaOU YZY^c PSXKX]YaOKVOXKTNKVOTaZ\dOMSûQ_^cQYNXSKacaSû ]S dWYSMRa]dc]^USMRdYLYaSûdK aYLOM:KXK 2$ Y aSO^XSO-SO]d ]S :\Y]d ^cVUYY]cQXK USONcZKX T_ ac VOZSOXSûNdO 7$5*8-6,Ú $-Æ ./,(172:,6$7 6)$. -Ú 1NcLc Lc ^cWN _ XSUSOWSWSK USVUKdKVOQ Y MSZ K^XS MdcMR^YMdc^OW_RKXNVYaMYaSdKZ KMS Lc aZSO\a]dOTUYVOT XY MS_dXKTûM O]c^_KMTKTO]^LK\NdYZYaK XK) -dcZY^KUSOT\OKUMTSRKXNVYaMKMd_ Lc OZYNK\YaKXOUY VOTXO]SONOWNXS^YTO]^N_ cac]S OUSN_ cQO]^dTOQY]^\YXc) +Lc_XSUXûýZYNYLXcMRZ_ KZOUZYNMdK]dNYLcaKXSKUYX ^\KU^_ Y\Kd OQdOUaYaKXSK XKVO XY MS dKMR MKWc NY dK]^Y]Y aKXSKUSVU_]Z\KaNdYXcMRdK]KN^K\QYaKXSK 1LJG\QLH]JDG]DMVLÛQDSLHUZV]ÇSURSR]\FMÛFHQRZÇ 7$5*8-6,Ú $-Æ ./,(172:,6$7 6)$. -Ú 4O OVSWK]dU YZY^dac\K XcWYNWKaSKXSOWWY O]d_ caKý da\Y^»a$ i YMRcLKL NdSOXSOWY VSaOn i YTO]^LK\NdY^\_NXOn i OQY]S XSONKd\OKVSdYaKýn 867Ú38-=: 6,þ.,(067$:,$-Æ :$581., :Y]^ Z_TûMa^OX]ZY]»LWY O]dYNXSO ýXK]^ Z_TûMOUY\dc MS$ ” dK]ZYUYS]d]aYTOZYdKMOXYaOSX^O\O]cMd ]^YaK XSOT]dO YNZSOXS NdcXZ$YN\YMdOXSOZ K^XY MSNK\WYac^\KX]ZY\^ NYNK^UYaOQaK\KXMTOac ûMdXY ýXKNdSK KVXY ý]ZOMTKVXO Z\dcaSVOTOaNY]^ ZSONYN»L\V_LSXPY\WKMTS ” ZYdXK]dSXXOaK XOSX^O\O]cUVSOX^KU^»\cMRNY^cMRMdK] XSO_TKaXS KU^»\OWY OXKdaKý]^KaSKTûM]aYTOUYVOTXO aK\_XUS ” XSOaZKNXSO]daZ_ KZU aKVUSXK]^KXYaS]UK AK\_XUSWY XK]^KaSKýXZa^KUS]ZY]»L$ 5VSOX^$:\Y]d ZKXKa^OT]c^_KMTSYMdOU_T Z\dcXKTWXSOT NdSO]S MS_Z\YMOX^\KLK^_ 2KXNVYaSOM$,K\NdYWSdKVO cXKa]Z» Z\KMcKVO^YTO]^ XSOWY VSaO9]^K^OMdXSOTONXKUW»Q LcW]Z\»LYaKý dKaKVMdcý_]dOPKYacTû^UYac^\dcZ\YMOX^Yac_Z_]^ ]ZOMTKVXSONVKZKXKWYTOQYacTû^UYaOQYUVSOX^K +VOZYNaK\_XUSOW OZKXdKZ KMSQY^»aUû 5$5^Y^O\KdZ KMSQY^»aUû)9]^K^OMdXSOWYQ dKZ KMSý XKaO^aMSûQ_^cQYNXSKKVOZYNaK\_XUSOW ONY]^KX ]SONOWZ\YMOX^Sac ûMdXY ýXKWYSW^O\OXSO 7$5*8-6,Ú $-Æ ./,(172:,6$7 6)$. -Ú KNXKddK]KN^K\QYaKXSK]S XSOL NdSOaZO XS]U_^OMdXKTO OVS XSOZ\dcTWSO]d^OTZY]^Kac7_]S]dac\YLSýa]YLSOYN\_MR W»aSOXSKaSOV_WS cMRdNK ZO XcMR_dXKXSKS]dKM_XU_NVK UVSOX^KASXXcWacZKNU_Q\YdS-S O^K\QYaKXSOdKWSOXS ]S aU »^XS SadKTOWXO_\K KXSO :\dcZYWSXKWc O S]^Y^û ^K\QYaKXSK TO]^ NKXSO ]K^c]PKUMTS UVSOX^YaS8KT K^aSOT^Yd\YLSýQNcaMSûQK]dQYadKLKaXûQ\ =^KVOdN_WSOaKXK]TKULK\NdY^OT]aYS]^OTdKLKaSO] _ ciLK TO\YaKXSOna]^cV_$ iASNd OWKWZ\dON]YLûac^\KaXOQYRKXNVYaMK8SO L NdSOWSMRcLK K^aY^K\QYaKý]S dZKXOW=ZY\YWYQ ]S YNZKXKXK_Mdcýn i+VOdZKXK^aK\NdSOVASNKý OdXK]S ZKXXK\dOMdcn i,K\NdYMOXS ]YLSOV_NdSU^»\dc^KUY]^\YaKVMdû aSX^O\O]SOPS\Wcn 5VSOXMSMd ]^Y WSOTû]S d^KUSMR^OU]^»aSW»aSû$i8SOMR WXSOZKXXSOLKTO\_TOn-dK]OWXKaO^ZYNOT\dOaKTû K\^7c TONXKUW»aSWc\dOMdcZ\KaNdSaOAOa]dc]^USO^OdNKXSKQ LYUYaSO\dcWc.YMSO\K^YNYXK]dcMRZK\^XO\»aS]Z\KaSKSW Z\dcTOWXY ýYMRYMdYZYNOTW_TûaS MdKLKa .dS US^OW_ UY M»aUSXOQYMTKMTS\YdQ\caKXOdXK]dcWS]^K cWSUVSOX^KWS LcaKTûXKTWSV]dcWSWYWOX^KWSRKXNVYaKXSK 8SO^cVUY]Z\dONKaMcKVOSUVSOXMSYLKaSKTû]S ^K\QYaKXSK 5K NcaO]Y cS cMdVSac^OU]^acZYaSONdSKXca^OTPKdSOZ\dOd RKXNVYaMKdWXSOT]dKSMRXKZS MSOaS MZ\dcTW_TûQYdaNdS Md XY MSûDNKVS Wc]YLSO\»aXSO ]Z\Ka O cMdVSaY ýSNYMOXSK XSO UVSOX^K TO]^ \OKVSdKMTû TONXOT d XKTaK XSOT]dcMR dK]KN a]dOV USMRXOQYMTKMTS$ K\Q_T]S NKTûMUVSOX^YaS]K^c]PKUMT 2 =,(/$-/8 =,2 352 /(0•: 2GG]LHODMOXG]LRGSUREOHPµZ 2GG]LHODMOXG]LRGSUREOHPµZ +^KUWY OacQVûNKýWYNOVYaO^K\QYaKXSO]S $ 5VSOX^$ YdWKaSKWcT_ NY]cýN _QY4KdNOMcNYaK OW]S ZYNTûýa]Z» Z\KM :YdY]^KTOXKWTO]dMdOTONXKKVOaK XK ]Z\KaKqSVOZKX]YLSO cMdcdK^ _] _Q ) 2KXNVYaSOM$:\Y]d ZKXKZYXSOaK TO]^ZKXNVKWXSO LK\NdYSX^O\O]_TûMcWZ\dc]d Y MSYacWUVSOX^OW Z\YZYX_T MOX ]ZOMTKVXûd 5$:KXMRcLK K\^_TO KMOXKTO]^ZYaKVKTûMKA]dc]^UY MYWYQ NKý^Y d 2d_ WSOMROW$ASNd OWKWNYMdcXSOXSKdac^\KaXcW XOQYMTK^Y\OW8SOL NdSOWS K^aYN_ YacaKVMdcý KVOZK ]UKUaY^KXSOaMRYNdSaQ\ MS]dK9]^K^OMdXSO WYQ dXKTac ]dcW^\_NOWdOT ýNYd KVOjZYN aK\_XUSOW OQ\_ZKXSOL NdSOVSMdcýaS MOTXS Y]»L SZYU\cTOZKXUY]d^cZYLc^_TONXOQY^\OXO\KaS MOT .YMOXSKXSOUVSOX^KMY dKMY 5$9LKaSKW]S OL NdSOXKW^\_NXYNYT ý NYZY\Yd_WSOXSKa^OTUaO]^SS4KWKWLK\NdYYQ\KXSMdYXc L_N O^K]dOPZK^\dcWSXK\ MO+VOTONXKUacTû^UYaY NVKZKXKNYMOXSKTûMac]S OUU^»\cZKXa Y c aZ\dcQY^YaKXSOZ\YQ\KW_WYQ dKaKVMdcý_]dOPK Yd j+VOZYNaK\_XUSOW OZ\dON]^KaSZKX dK\dûNYaS]dMdOQ» Yac\KZY\^dO]dUYVOXSK:YTKaSKTö]S XYaOaK XOSX^O\O]cUVSOX^K 2$:YNdSaSKWZKXK_WSOT ^XY MSRKXNVYaOSNYMOXSKW dKKXQK YaKXSOaYL\YXSOSX^O\O]»aPS\WcWSWY O^Y XSO]ûLOdZY \ONXSYZKXKZSOXSûNdO+VOTKUZKXaSO^KUS 7$5*8-6,Ú $-Æ ./,(172:,6$7 6)$. -Ú \KZY\^^YLK\NdYZ\KMYMR YXXK]Z\KaKAS MY]^K^OMdXSO TO]^OWQY^»aZ\dcQY^YaKýNVKZKXKU\»^USOZYN]_WYaKXSO aK\]d^K^_+VOMOXKd KL]YV_^XSOXSOaMRYNdSaQ\ 2+8.69A+83/ 91 + A]dc]^UYXKMYWYQ ]S dQYNdSý^YKVOZYNaK \_XUSOW OdKW»aSZKXN _ ]dcMcUVdKT ýTO VS^OaK\]d^K^c ]ZYNYLKTû]S ZKXKZYNa KNXcW 5VSOX^$+VOdZKXKZS K8SOWKWT_ ]S SMdK]_ OLcN _ OT \YdWKaSKýDQYNKXK^OXMcUVLYaSNd OZKXaSO\dc a]a»TZ\YN_U^7YTKY]^K^XSKMOXK^YKVOdKLSO\K WXSOZKXNdS]SKTXKUYVKMT 2KXNVYaSOM$8YNYL\dOXSOMR]^\KM qL NdSOd 8KUYVKMT MR ^XSOZKXKdKZ\Y]d LYLK\NdYZKXK ZYV_LS OWSZ\dcYUKdTSL NdSOWcWYQVSYW»aSý ]dMdOQ» cXK]dOTa]Z» Z\KMc+VOZKX]^KaSKKVUYRYVO) +XKY]^K^XSWO^KZSORKXNVYaKXSKTKUSWTO]^OQdOUaYaKXSO XKVO XOTdKZ K^c^K\QYaKXSOWY OacQVûNKýXK]^ Z_TûMY$ 5VSOX^$:KXSODOXU_WKWZ\dOT MSYaOU YZY^c PSXKX]YaOKVOXKTNKVOTaZ\dOMSûQ_^cQYNXSKacaSû ]S dWYSMRa]dc]^USMRdYLYaSûdK aYLOMZKXK 2KXNVYaSOM$:\Y]d ZKXKMRMSK LcZKXY^\dcWKýTO]dMdO ]SONOWNXS YLK\NdYN_ YLSY\ûMZYN_aKQ OZ K^XY ý TO]^T_ ]Z» XSYXKYWSO]SûMAYQ»VOXSOZYaSXSOXOW]S QYNdSýXK KNXOZ\dO]_XS MSKK]SONOWNXSXSOaMRYNdS a\KMR_L A]dc]^UYMYW»Q LcWZKX_dKZ\YZYXYaKý^YXKTac OT NXSS\YLS ^YacTû^UYaY]ZOMTKVXSONVKZKXKLYaSNd O ZKXWK^\_NXû]c^_KMT K^O NYMOXSKW^Y OMRMO]S ZKXac 2 =,(/$-/8 =,2 352 /(0•: aSûdKýdOdYLYaSûdK 3^KUWYQ WSOýU YZY^cd^OQYZYaYN_ aPS\WSO O^\dcNXSTO]^OWa]^KXSONVKZKXKacaKVMdcý_]dO PKKVOZYNaK\_XUSOW ONY]^KX YNZKXKZS]OWXûNOUVK \KMT ]Z K^cSNdSO]S ýZ\YMOX^UaY^cXKTZ» XSOTT_^\Y\KXY O LcWWSK TKUS K\Q_WOX^aPS\WSO OK ^KUZKX_ZY]dON OW XK\ U j =d^_UK^K\QYaKXSKTO]^TKU^OK^\ _^KTVSMdû]S dNYVXY MSKU ^Y\]USOAK\^YQ\KýWSXû_NKTûMdWK\^aSOXSOSdK^\Y]UKXSOV_L Z\dO\K OXSO ûNKXSOWUVSOX^KN _ XSUK5SONc ZY]_Xû OW]S XKaO^NY^OQY O_NKaK OWZ\dcN _ XSMdMO\YdWYa ^OVOPY XSMdXûd]dOPOW\dOUYWYLK\NdYXKXSûa MSOU cWSXSOMR ^ XcWXK KNXO_]^ Z]^aK5SONc] c]dK KTKUYXSûaKVMd MS UY TOTLc YNKVOTWXSOW MdcýZYWSWY OdKZ\YZYXYaK OWTOT XSOaSOVO4O]^^Y^KUSWYWOX^USONcXSO^cVUYWY O]dKVOZY aSXSOXO ZYdaYVSý ]YLSO XK Q\ A SWS ^OQY O T_ aSOVO ]^\KMS O S OLc_MR\YXSý]S Z\dONUYVOTXcWS]^\K^KWS5VSOX^ N _ XSU^O Z]cMRYVYQSMdXSOdc]UK:YMd_TO]S NYMOXSYXcSac Tû^UYaYZY^\KU^YaKXc 3XXO]dMdOQ» YaOdK]KNc^K\QYaKXSK]û aSO^XSOYZS]KXO aU]Sû MO1K\coOQY5K\\K]]K.YLSø^K\Q_-YZ\KaNK^\_NXYTû ^O\KddXKVO ýaU]S QK\XSKMRKVOac^\aK cWdZOaXY MSû_NK]S NYXSOTNY^\dOý8K^YWSK]^NVKVOXSacMRZYNKTOWcdO]^KaXKT aK XSOT]dcMRdK]KNYZ\KMYaKXcMRZ\dOd5K\\K]]K$ ” DKXSWZYaSO]d +5dKa]dOMRYý\KdZYaSONd83/ ” DKa]dO ûNKTMdOQY adKWSKXdK]aYTOXKaO^N\YLXO _]^ Z]^aY ” ?]^ Z_T^KUKLc a»TUVSOX^Md_ ]S _]K^c]PKUMTYXYaKXc ” 8SQNcXSO_]^ Z_TZSO\a]dca]Z\KaKMRdK]KNXSMdcMR KVOMdc WK OQO]^cSZYNU\O VKTSMRdXKMdOXSO ” ?]^ Z_TZYaYVSSdac]S USOWdWXSOT]dKTûM]^YZXSYaY ]UKV _]^ Z]^a 7$5*8-6,Ú $-Æ ./,(172:,6$7 6)$. -Ú ” .KTUVSOX^YaSYNMd_ý Od\YLS aSO^XcSX^O\O] ” :YNU\O VKTUY\dc MSacXSUKTûMOd aYSMR_]^ Z]^a ” :KWS ^KTY]aYSMR_]^ Z]^aKMRSZ\dcZYWSXKTYXSMR UVSOX^YaSU^»\c]^KaSKYZ»\ ” 8SOKUMOX^_T]aYTOTQY^YaY MSLcMSKOVK]^cMdXcWQNc N\_QK]^\YXKYNLSO\dO^YTKUYdKZYaSON dXKMdXcMR_]^ Z]^a ” DKXSW_MdcXS]dZYaK XO_]^ Z]^aY_dc]UKTdYLYaSûdKXSO U_Z_TûMOQY Od Y cYNZYaSONXSOdKW»aSOXSO 8SO YUKd_T dKNYaYVOXSK d _]^ Z]^aK UVSOX^K MRcLK O TO]^ XSWLOdaK\_XUYaKKUMOZ^KMTK aYTOTYPO\^c8SONKT]S aMSû QXûý a ZYdY\XSO YMdcaS]^c \»aXc ZYNdSK \» XSMc WS Ndc Z\YZYdcMTû aYTûKZ\YZYdcMTûUVSOX^KiU\KUYa]USW^K\QSOWn iZ» XKZ» n8SO \OdcQX_T dLc^ K^aY d ^da WSO]dXOQY ZSOXSûNdKi8SOL NdSOWc]S Z\dOMSO U »MSýYZ» Z\YMOX^Kn LY WY O MRYNdSý Y MK USOW UYXU\O^XO N_ O ZSOXSûNdO 8SO W_]S]d XK UK NO _]^ Z]^aY UVSOX^K YNZYaSKNKý ]aYSW 8OQY MTKMTO\YdZYMdcXKTdWY VSaSOac]YUSOQYZ_ KZ_ OLc WSK dMdOQY_]^ ZYaKý :KWS ^KT O]d^_UKRKXNVYaKXSK^Y]d^_UKdKNY aYVOXSKUVSOX^KLOd_VOQKXSKTOQYacQ»\YaKXcW ûNKXSYW
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: