Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 006353 18983988 na godz. na dobę w sumie
Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. - ebook/pdf
Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 39
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-149-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podczas kontroli PIP w 2008 r. inspektorzy przeprowadzili 80,5 tys. kontroli u prawie 59,4 tys. pracodawców, z czego aż 86% zakończyło się wydaniem decyzji lub skierowaniem wystąpienia! Co trzecia kontrola skutkowała nałożeniem grzywny w drodze mandatu lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie winnych popełnienia wykroczeń.

Ponadto, kontrole wykazały, że pracodawcy w dalszym ciągu nie przestrzegają przepisów o czasie pracy!

Pracodawcy naruszali również:

Jeśli miewasz wątpliwości, rozliczając czas pracy, a nie chcesz, aby Twoja firma dołączyła do tysięcy firm, w których inspektorzy wskazali nieprawidłowości w tym zakresie, dowiedz się, z czym najczęściej mają problemy Twoi koledzy po fachu i upewnij się, czy Ty prowadzisz rozliczenia bezbłędnie i zgodnie z prawem. Jeśli tak nie jest, skoryguj błędy, zanim inspektor PIP zrobi to za Ciebie lub były pracownik wniesie sprawę do sądu pracy! Z pomocą przyjdzie Ci praktyczny informator „7 problemów rozliczania czasu pracy”.

Jeśli nie jesteś pewien:

Skorzystaj z praktycznego informatora „7 problemów rozliczania czasu pracy” i przekonaj się, jak szybko znikną Twoje wątpliwości!

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w informatorze „7 problemów rozliczania czasu pracy” i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów praktyków.

Autorki:

zadbały także, aby informator napisany był przystępnie.

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

Informator został opracowany tak, aby maksymalnie ułatwić Ci korzystanie z zawartych w nim wskazówek i porad. Podzielono go na rozdziały, z których każdy dotyczy innego problemu rozliczania czasu pracy. W każdym rozdziale znajdziesz omówienie problemów ujętych w formę pytanie-odpowiedź, a w odpowiedziach – podstawy prawne, na których opiera się uzasadnienie rozwiązania problemu i praktyczne, wzięte z życia przykłady. Ilustrują one dokładnie zasady rozliczania. W omówieniach pojawiają się także uwagi w ramkach, aby uwidocznić wszelkie sytuacje, co do których mogą pojawić się wątpliwości.

Aby jak najbardziej ułatwić Ci rozliczanie czasu pracy, w informatorze zamieszczono:

 1. Obszerną tabelę z porównaniem systemów czasu pracy:
  • podstawowego,
  • równoważnego,
  • przerywanego,
  • w ruchu ciągłym,
  • skróconego tygodnia pracy,
  • pracy weekendowej.
  Pokazuje ona dla każdego z tych systemów:
  • podstawę prawną,
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy,
  • długość okresu rozliczeniowego,
  • okresy odpoczynku
  • oraz ustalenie systemu czasu pracy i odpoczynku.
 2. Wymiar czasu pracy i minimalna liczba dni wolnych w poszczególnych miesiącach 2011 r. – technika obliczania. Dzięki pokazanej tam technice obliczania nominalnego czasu pracy szybko ustalisz wymiar czasu pracy, oraz minimalna liczbę dni i wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym.

Nie zwlekaj!

Jeśli miewasz wąt

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. w w w.wip.pl Autorzy Iwona Jaroszewska-Ignatowska Anna Kolosa Katarzyna Szymanowska radca prawny specjalizuj(cid:261)cy si(cid:266) w prawie pracy Pa(cid:276)stwowa Inspekcja Pracy specjalista prawa pracy Wydawca Mirosław Sakowski Redaktor Aleksandra Pudzianowska Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-149-2 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2011 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Łamanie, przygotowanie publikacji do wersji elektronicznej Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 603 59 59 71 S P I S T R E Ś C I Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. Spis treści Czas pracy – 7 najczęstszych problemów 1. Okres rozliczeniowy – ustalanie i zmiany długości 2. Harmonogramy pracy – ustalanie i zmiany 3. Praca w ruchu ciągłym 4. Nadgodziny – rozliczanie 5. Niepełny wymiar czasu pracy 6. Pełnienie dyżuru przez pracownika – rekompensata 7. Urlop wypoczynkowy a czas pracy Systemy czasu pracy – porównanie Zasady liczenia wymiarów czasu pracy po zmianach w 2011 r. 2 3 6 9 12 20 24 25 27 31 S P I S T R E Ś C I 1 www.wip.pl Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. CZAS PRACY – 7 NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW Czy mo(cid:298)na w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wydłu(cid:298)yć go? Czy w sytuacji, która wymaga przej(cid:286)ciowego nasilenia prac, mo(cid:298)na zmienić pracownikowi za jego uprzedni(cid:261) zgod(cid:261) rozkład czasu pracy? Jak nale(cid:298)y rozliczać godziny nadliczbowe i czas pracy przy zatrudnieniu na niepełny etat? Mi(cid:266)dzy innymi na takie pytania znajdziesz odpowied(cid:296) w tej broszurze. Jest ona po(cid:286)wi(cid:266)cona najcz(cid:266)stszym problemom z zakresu czasu pracy. Koniecznie przeczytaj:  Jak powiniene(cid:286) ustalić okres rozliczeniowy czasu pracy i pod jakim warunkiem mo(cid:298)esz go zmienić?  Jak prawidłowo wprowadzać zmiany do harmonogramu czasu pracy?  Co oznacza i na czym polega „łamanie zmian roboczych”?  Jak rozliczać prac(cid:266) w dni wolne? Co nale(cid:298)y si(cid:266) pracownikowi np. za prac(cid:266) w sobot(cid:266)?  Kiedy wyst(cid:266)puj(cid:261) nadgodziny i jak je rozliczać?  O czym musisz pami(cid:266)tać, rozliczaj(cid:261)c czas pracy niepełnoetatowca?  Jak prawidłowo przeliczyć urlop wypoczynkowy na godziny pracy? W S T ę P 2 www.wip.pl Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. 1. OKRES ROZLICZENIOWY – USTALANIE I ZMIANY DŁUGOŚCI Czy w danej komórce organizacyjnej irmy, w której zaszły zmiany organizacji cza- su pracy lub inne zmiany organizacyjne (np. zmiana zakresu zada(cid:276), poł(cid:261)czenie z inn(cid:261) komórk(cid:261) itp.), mo(cid:298)na w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zmienić bieg okresów rozliczeniowych (np. w trakcie okresu rozliczeniowego trwaj(cid:261)cego od 1 stycznia do 31 marca – zmienić jego bieg poprzez wydłu(cid:298)enie do 30 kwietnia)? Ustalanie okresów rozliczeniowych Okresy rozliczeniowe ustala si(cid:266) w:  układzie zbiorowym pracy lub  regulaminie pracy,  obwieszczeniu dla pracowników – je(cid:298)eli pracodawca nie jest obj(cid:266)ty układem zbiorowym pracy i nie ma obowi(cid:261)zku stosowania regulaminu pracy (zgodnie z przepisami art. 150 § 1 kp). Obwieszczenie dla pracowników dotycz(cid:261)ce długo(cid:286)ci okresów rozliczeniowych powinno:  mieć form(cid:266) pisemn(cid:261) i  być podane do wiadomo(cid:286)ci pracowników w sposób przyj(cid:266)ty u danego pracodawcy (np. wywieszone na tablicy ogłosze(cid:276), wyło(cid:298)one do powszechnego wgl(cid:261)du przy li(cid:286)cie obec- no(cid:286)ci, przekazane do wiadomo(cid:286)ci pracowników drog(cid:261) elektroniczn(cid:261) – pod warunkiem (cid:298)e wszyscy pracownicy irmy posługuj(cid:261) si(cid:266) komputerami). Obwieszczenie takie wchodzi w (cid:298)ycie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wia- domo(cid:286)ci pracowników (art. 1043 kp w zwi(cid:261)zku z art. 150 § 4 kp). Długo(cid:286)ć okresu rozliczeniowego – wydłu(cid:298)enie Czas trwania okresu rozliczeniowego nie mo(cid:298)e być dowolnie wydłu(cid:298)any, w zale(cid:298)no(cid:286)ci od dora(cid:296)nych potrzeb. Po upływie okresu rozliczeniowego pracodawca ma bowiem obowi(cid:261)zek:  rozliczyć czas pracy pracownika i  wypłacić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia przeci(cid:266)tnej tygodniowej normy czasu pracy, je(cid:298)eli w tym okresie one wyst(cid:261)piły. Przedłu(cid:298)enie okresu rozliczeniowego na dalszy okres byłoby równoznaczne z niewywi(cid:261)zaniem si(cid:266) z tego obowi(cid:261)zku. 3 www.wip.pl Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. W razie nadzwyczajnych okoliczno(cid:286)ci (np. zmiany zakresu obowi(cid:261)zków pra- cownika, wł(cid:261)czenia go do zespołu osób obj(cid:266)tych innym okresem rozliczeniowym czasu pracy) pracodawca ma mo(cid:298)liwo(cid:286)ć zamkni(cid:266)cia biegu dotychczasowego okresu rozliczeniowego, a nast(cid:266)pnie wprowadzenia nowego okresu rozliczeniowego. Je(cid:298)eli np. w lutym wyst(cid:261)piły okoliczno(cid:286)ci przemawiaj(cid:261)ce za wydłu(cid:298)eniem do ko(cid:276)ca kwietnia 3-miesi(cid:266)cznego okresu rozliczeniowego obejmuj(cid:261)cego okres od stycznia do marca, mo(cid:298)na zamkn(cid:261)ć dotychczasowy okres rozliczeniowy z ostatnim dniem lutego, a nast(cid:266)pnie wprowadzić okres rozliczeniowy obejmuj(cid:261)cy marzec i kwiecie(cid:276). Długo(cid:286)ć okresu rozliczeniowego – skrócenie Ustalony okres rozliczeniowy mo(cid:298)na – w razie konieczno(cid:286)ci – zako(cid:276)czyć wcze(cid:286)niej. Nie mo(cid:298)na natomiast go wydłu(cid:298)yć: nie mo(cid:298)na np. z 3-miesi(cid:266)cznego okresu rozliczeniowego zrobić nagle okresu 6-miesi(cid:266)cznego. W razie skrócenia okresu rozliczeniowego czas pracy pracow- ników powinien być rozliczony w sposób analogiczny do uregulowa(cid:276) zawartych w art. 1516 Kodeksu pracy, stosowanych w razie rozwi(cid:261)zania stosunku pracy w czasie trwania okresu rozliczeniowego. PRZYKŁAD Je(cid:298)eli oka(cid:298)e si(cid:266), (cid:298)e w danym okresie od pocz(cid:261)tku 3-miesi(cid:266)cznego okresu rozli- czeniowego do dnia jego skrócenia pracownik przepracował wi(cid:266)cej godzin, ni(cid:298) by wynosił nominalny czas pracy w tym okresie (wyliczony zgodnie z art. 130 kp), pracownikowi nale(cid:298)y si(cid:266) – poza wynagrodzeniem za wszystkie przepracowane godziny – tak(cid:298)e dodatek za prac(cid:266) w godzinach nadliczbowych (o którym mowa w art. 1511 § 2 kp). Wydłu(cid:298)enie okresu rozliczeniowego w ustawie antykryzysowej Od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. obowi(cid:261)zuje tzw. ustawa antykryzysowa, maj(cid:261)ca na celu pomoc przedsi(cid:266)biorcom w trudnych czasach kryzysu ekonomicznego. Jednym z rozwi(cid:261)- za(cid:276) proponowanych przez ustaw(cid:266) jest mo(cid:298)liwo(cid:286)ć wydłu(cid:298)ania okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesi(cid:266)cy. Z udogodnienia tego mog(cid:261) korzystać wszyscy przedsi(cid:266)biorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej, tj. b(cid:266)d(cid:261)cy osobami izycznymi, praw- nymi i jednostkami organizacyjnymi nieb(cid:266)d(cid:261)cymi osobami prawnymi, którym ustawy przy- 4 www.wip.pl 1 . O K R E S R O Z L I C Z E N I O W Y – U S T A L A N I E I Z M I A N Y D ł U G O Ś C I
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r.
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: