Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 006456 13890440 na godz. na dobę w sumie
Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT - ebook/pdf
Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408011 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W publikacji zostały opisane skutki dla sprzedawcy i nabywcy popełnienia błędów i nadużyć w fakturowaniu. Szczegółowo zostały omówione błędy, które nie powodują że nabywca traci prawo do odliczania VAT oraz błędy powodujące utratę tego prawa i wskazane sposoby ich korekty. Wskazano także skutki nieterminowego wystawiania faktur dla sprzedawcy i nabywcy oraz zasady rozliczenia i korekty tzw. pustych faktur.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT I. . . . . . . . Błędy w fakturowaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 ...Błędy.popełniane.przez.wystawcę.faktury.i.sposoby.ich.korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . 1 .1 ...Korekta.zawyżenia.podstawy.opodatkowania.i.kwoty.podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . 1 .2 ...Korekta.zaniżenia.podstawy.opodatkowania.i.kwoty.podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2 ....Błędy,.które.nie.powodują.u.nabywcy.utraty.prawa.do.odliczenia.VAT,.. i.sposoby.ich.korekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 . 2 .1 ...Odliczenie.VAT.z.faktury,.jeśli.sprzedawca.popełnił.błąd.w.danych.nabywcy . . . . . . . .7 . 2 .2 ...Prawo.do.odliczenia.podatku.naliczonego,.który.został.wykazany.w.błędnej.. wysokości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . 2 .3 ..Odliczenie.VAT.wykazanego.na.fakturze.według.zawyżonej.stawki.VAT. . . . . . . . . . . . 10 II. Nieterminowe wystawienie faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 .. .Przedwczesne.lub.zbyt.późne.wystawienie.faktury.–.skutki.dla.sprzedawcy. . . . . . . . . . . . 12 . . 1 .1 ..Wystawienie.faktury.z.opóźnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . 1 .2 ..Przedwczesne.wystawienie.faktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . 2 .. Otrzymanie.przedwcześnie.lub.zbyt.późno.wystawionej.faktury.–.skutki.u.nabywcy. . . . . . . 16 III. Nadużycia w fakturowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 .. Rozliczenie.tzw ..pustych.faktur.przez.sprzedawcę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . 1 .1 ..Sposób.korekty.„pustej”.faktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 . 1 .2 ..Zasady.rozliczania.VAT.wykazanego.w.„pustej”.fakturze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 . 2 .. Odliczenie.VAT.z.„pustej”.faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 . 3 .. .Pozostałe.błędy.i.nadużycia,.które.pozbawiają.nabywcę.prawa.do.odliczenia.VAT. . . . . . . .25 . . . 3 .1 ..Zakaz.odliczenia.VAT.z.faktury.z.błędnie.wykazanym.podatkiem . . . . . . . . . . . . . . . . .25 . 3 .2 ..Fikcyjne.zafakturowanie.transakcji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 . isbn 978-83-7440-801-1 2 BŁĘDY W FAKTUROWANIU Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT Błędy w fakturowaniu zdarzają się każdemu. Trudno uchronić się przed nimi nawet bardzo doświadczonej osobie. Dlatego jeżeli taki błąd już wystąpi, ważne jest, aby sprawnie go wyeliminować, najle- piej w sposób niepowodujący żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych. Przy dokumentowaniu transakcji fakturą błędy moż- na podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszym z nich są błędy będące skutkiem ewidentnych pomyłek, jak np. błędy w oznaczeniu stron transakcji, błędy wartościowe związane np. z wartością sprze- daży czy z kwotą VAT. Te błędy, popełnione zwykle nieświadomie, na ogół dość sprawnie można wyeliminować i nie skutkują one poważ- niejszymi konsekwencjami, np. w postaci utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego. Drugim rodzajem błędów są błędy wynikające ze świadomego na ogół współdziałania stron transakcji. Mają na celu np. zafakturowanie transakcji, która w rzeczywistości w ogóle nie na- stąpiła (chodzi o tzw. puste faktury). Te nieprawidłowości, mające na celu nadużycia w VAT, są już poważniejsze w skutkach, gdyż zwykle powodują obowiązek zapłaty VAT należnego przez wystawcę faktury, przy jednoczesnym braku prawa do odliczenia podatku przez odbior- cę faktury. Dla uczestników obrotu gospodarczego, będących sprzedawcami lub nabywcami, bar- dzo istotna jest znajomość skutków podatkowych każdego z popełnionych błędów oraz sposobu ich korekty. I. Błędy w fakturowaniu 1. Błędy popełniane przez wystawcę faktury i sposoby ich korekty Każda transakcja podlegająca opodatkowaniu powinna być wykazana na fakturze zgod- nie z rzeczywistym jej przebiegiem, z uwzględnieniem uzgodnionych warunków cenowych. Wszelkie odstępstwa w postaci zawyżenia lub zaniżenia ceny i kwoty podatku muszą być skorygowane przez wystawcę faktury. 1.1. Korekta zawyżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku Jednym z błędów popełnianych przez wystawcę przy fakturowaniu sprzedaży jest za- wyżenie podstawy opodatkowania (np. zawyżenie ceny), skutkujące również zawyże- niem kwoty VAT. Zawyżenie samej tylko kwoty VAT może być natomiast spowodowane czerwiec 2016 r. IFK BŁĘDY W FAKTUROWANIU 3 zastosowaniem błędnej stawki VAT. W przypadku zawyżenia podatku należnego wystawca faktury jest zobowiązany zapłacić fiskusowi kwotę podatku, która wynika z wystawionej faktury, i to mimo że jej zawyżona wysokość nie jest zgodna z rzeczywistym przebiegiem transakcji (błąd w cenie) czy obowiązującymi w tym zakresie przepisami o VAT (błąd w staw- ce podatku). Podstawę tej zapłaty stanowi art. 108 ust. 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podat- ku należnego, jest zobowiązana do jego zapłaty. Rozliczenia takiej faktury należy dokonać w deklaracji VAT-7. PrzykłAd Podatnik dostarczył towary opodatkowane stawką 8 , ale wystawił kontrahentowi fakturę, w której wykazał kwotę podatku obliczoną według stawki 23 . Tę zawyżoną kwotę VAT podatnik wykazuje w deklaracji VAT składanej za okres powstania obowiązku podatkowe- go dla czynności dostawy towarów, w odniesieniu do której nastąpiło zawyżenie podat- ku. Podatnik ma obowiązek zapłaty zawyżonej kwoty podatku wykazanej w wystawionej przez siebie fakturze. Podatnik, który wystawił fakturę z zawyżoną kwotą VAT – w przypadku gdy powodem zawyżenia była np. błędna podstawa opodatkowania lub błędna stawka VAT – ma prawo skorygować swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej. Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę m.in. w stawce lub kwocie podatku, podatnik wystawia fakturę korygującą. Faktura korygująca błędną stawkę VAT powinna zawierać m.in.: ■■ przyczynę korekty, np.: nieprawidłowa stawka VAT, a także ■■ w przypadku gdy korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podat- ku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej. Obecnie niezbędne jest podanie jedynie samej kwoty, która zmniejsza lub zwiększa (ko- ryguje) podstawę opodatkowania lub VAT. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w faktu- rze korygującej umieszczać więcej danych, niż jest to wymagane, takich jak kwoty podane w omyłkowej wysokości w zestawieniu z kwotami w wysokości prawidłowej. istotne jest to, by poza dodatkowymi danymi faktura korygująca zawierała elementy obowiązkowe, wska- zane w art. 106j ust. 2 i 3 ustawy. PrzykłAd Hurtownia owoców cytrusowych wystawiła fakturę na sprzedaż pomarańczy na kwotę 500 zł, VAT 115 zł, jednak przez pomyłkę zastosowała stawkę 23 zamiast 8 . Aby poprawić błąd, musi wystawić fakturę korygującą. czerwiec 2016 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: