Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00516 008392 10741736 na godz. na dobę w sumie
Skutki układu w postępowaniu upadłościowym - ebook/pdf
Skutki układu w postępowaniu upadłościowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 227
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6867-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami układu w postępowaniu upadłościowym na gruncie ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Przeprowadzona w pracy analiza nad skutkami układu ma duże znaczenie praktyczne, przede wszystkim z tej przyczyny, że układ – wprowadzając istotne modyfikacje w treść stosunków prawnych, których stroną jest upadły – stanowi drastyczną ingerencję w sferę prawną wierzyciela, którego kosztem odbywa się tzw. restrukturyzacja zobowiązań dłużnika. Zatem precyzyjne określenie skutków układu pozwala wyznaczyć granicę wspomnianej ingerencji.

Praca obejmuje szczegółową analizę skutków układu zawartego w postępowaniu upadłościowym, jak również wierzytelności, w stosunku do których prawomocnie zatwierdzony układ wywołuje określone skutki prawne.

Funkcjonowanie w ramach polskiego prawa regulującego upadłość dwóch typów układów: układu restrukturyzacyjnego i układu likwidacyjnego wymusiło objęcie zakresem rozważań nad skutkami układu, obu ww. typów układów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawia- jące w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwe- go ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnopo- równawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami układu w po- stępowaniu upadłościowym na gruncie ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Przeprowadzona w pracy analiza nad skut- kami układu ma duże znaczenie praktyczne, przede wszystkim z tej przy- czyny, że układ – wprowadzając istotne modyfikacje w treść stosunków prawnych, których stroną jest upadły – stanowi drastyczną ingerencję w sferę prawną wierzyciela, którego kosztem odbywa się tzw. restruk- turyzacja zobowiązań dłużnika. Zatem precyzyjne określenie skutków układu pozwala wyznaczyć granicę wspomnianej ingerencji. Praca obejmuje szczegółową analizę skutków układu zawartego w po- stępowaniu upadłościowym, jak również wierzytelności, w stosunku do których prawomocnie zatwierdzony układ wywołuje określone skutki prawne. Funkcjonowanie w ramach polskiego prawa regulującego upadłość dwóch typów układów: układu restrukturyzacyjnego i układu likwida- cyjnego wymusiło objęcie zakresem rozważań nad skutkami układu, obu ww. typów układów. Łukasz Szuster – doktor nauk prawnych, autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Zajmuje się problematyką pra- wa podatkowego, cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczegól- ności prawa upadłościowego i naprawczego. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6866-5 I I M Y W O C Ś O Ł D A P U U N A W O P Ę T S O P W U D A Ł K U I K T U K S R E T S U Z S . Ł MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Cena: 99,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER • SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Jan Chmielewski POJĘCIE NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Bartłomiej Gadecki OCHRONA PODWODNEGO DZIEDZICTWA KULTURY. ASPEKTY PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE Małgorzata Czerwińska, dr Paweł Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM Marcin Dudzik PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO www.ksiegarnia.beck.pl SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6866-5 ISBN e-book 978-83-255-6867-2 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Wykaz literatury   ........................................................................................................  X Orzecznictwo  ..............................................................................................................  XXIII Wprowadzenie   ...........................................................................................................  XX Rozdział I. Charakter prawny układu   ..................................................................  1 § 1.  Zagadnienia wstępne ...................................................................................  1 § 2.  Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu   wyrażone na gruncie Prawa upadłościowego i Prawa   o postępowaniu układowem.......................................................................  § 3.  Poglądy orzecznictwa na temat charakteru prawnego układu ............  § 4.  Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu   wyrażone na gruncie Prawa upadłościowego i naprawczego ...............  § 5.  Charakter prawny planu insolwencyjnego przedstawiany   w doktrynie niemieckiej .............................................................................  Rozdział II. Zakres związania układem   ..............................................................  § 1.  Zagadnienia wstępne ...................................................................................  § 2.  Zakres podmiotowy związania układem .................................................    I.  Wierzyciele, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy  w postępowaniu nie uczestniczyli ..................................................  § 3.  Zakres przedmiotowy związania układem..............................................            I.  Wierzytelności objęte układem a wierzytelności objęte   skutkami układu ...............................................................................  II.  Zgłoszenie wierzytelności i umieszczenie wierzytelności   na liście wierzytelności a moc wiążąca układu ............................  III.  Wierzytelności objęte skutkami układu .......................................  1.  Wierzytelności zależne od warunku ........................................  I.  Skutki układu dla wierzytelności niepieniężnych .......................  .  Wierzytelności, w stosunku do których układ nie wywołuje   skutków prawnych ............................................................................  1.  Wierzytelności bezwzględnie wyłączone z mocy wiążącej   układu ............................................................................................  2.  Należności alimentacyjne ..........................................................  1 5 7 11 15 15 15 16 19 19 21 23 24 26 29 29 30  Spis treści 3.  Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,   niezdolności do pracy, kalectwa i śmierci ...............................  4.  Należności z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią   prawa dożywocia na dożywotnią rentę ....................................  5.  Roszczenia o wydanie mienia, o których mowa w art. 70  PrUpadNapr .................................................................................  6.  Wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku   z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, po wejściu   spadku do masy upadłości .........................................................  7.  Składki na ubezpieczenie społeczne .........................................  8.  Wierzytelności z tytułu umów szczegółowych zawartych  w wykonaniu umowy ramowej (art. 85 PrUpadNapr) ..........  9.  Wierzytelności pozaukładowe, które mogą być objęte   układem za zgodą wierzycieli ....................................................  10. Należności ze stosunku pracy ...................................................  11. Wierzytelności zabezpieczone na mieniu upadłego   hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem   skarbowym oraz hipoteką morską ...........................................  A. Zabezpieczenia rzeczowe podlegające wyłączeniu   z układu ...................................................................................  B.  Warunkowy charakter wyłączenia wierzytelności  zabezpieczonych rzeczowo ...................................................  C. Wartość zabezpieczenia rzeczowego ..................................  D. Warunek zgody wierzyciela na objęcie wierzytelności   układem ...................................................................................  12. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ..........................................  Rozdział III. Materialnoprawne skutki układu   .................................................  § 1.  Zagadnienia wstępne ...................................................................................  § 2.  Poglądy doktryny na problematykę skutków układu pod rządami   Prawa o postępowaniu układowem ..........................................................  § 3.  Kryteria podziału skutków układu na gruncie Prawa   upadłościowego i naprawczego ..................................................................  § 4.  Określenie katalogu skutków układu na gruncie Prawa   upadłościowego i naprawczego ..................................................................  § 5.  Skutki układu o charakterze materialnoprawnym ................................  I.  Skutki układu w postaci restrukturyzacji zobowiązań   upadłego .............................................................................................  1.  Restrukturyzacja zobowiązań upadłego w drodze   układu ............................................................................................  2.  Restrukturyzacja zobowiązań jako skutek układu ................    I 35 36 37 39 40 43 45 45 51 51 59 59 62 67 74 74 75 78 79 82 82 83 87 Spis treści 3.  Skutki układu dla poszczególnych sposobów   restrukturyzacji zobowiązań upadłego ...................................  A. Odroczenie wykonania zobowiązań oraz rozłożenie   spłaty długów na raty  ...........................................................  B.  Zmniejszenie sumy długów ..................................................  C. Zmiana, zamiana lub uchylenie prawa   zabezpieczającego daną wierzytelność  ..............................  D. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje ................  II.  Likwidacja majątku upadłego jako skutek zawarcia układu  likwidacyjnego...................................................................................  1.  Likwidacja przeprowadzona według przepisów ustawy   o likwidacji majątku upadłego jako skutek układu   likwidacyjnego .............................................................................  2.  Przejęcie majątku upadłego przez wierzycieli jako skutek   układu likwidacyjnego ...............................................................  3.  Likwidacja przeprowadzona w inny sposób jako skutek   układu likwidacyjnego ...............................................................  III.  Skutki układu dla poręczyciela upadłego .....................................  1.  Skutki układu zawartego w postępowaniu upadłościowym   dla odpowiedzialności poręczyciela .........................................  2.  Roszczenia regresowe poręczyciela po spełnieniu   wierzytelności objętej układem ................................................  3.  Skutki układu zawartego w postępowaniu upadłościowym   dla odpowiedzialności większej liczby poręczycieli ..............  4.  Poręczenia udzielane przez Skarb Państwa ............................  5.  Skutki układu dla innych zabezpieczeń...................................  I.  Skutki układu dla współdłużnika (współdłużników)   upadłego .............................................................................................  1.  Roszczenia regresowe pomiędzy upadłym   a współdłużnikami ......................................................................  .  Skutki układu dla praw wynikających z hipoteki, zastawu,   zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego i hipoteki   morskiej ..............................................................................................  1.  Zabezpieczenia rzeczowe ustanowione na składnikach  majątkowych osób trzecich ........................................................  2.  Zabezpieczenia rzeczowe ustanowione na składnikach  majątkowych upadłego ...............................................................  I.  Oddłużenie upadłego jako szczególny skutek zakończenia  postępowania upadłościowego w przypadku zawarcia układu  likwidacyjnego (art. 293 ust. 1 PrUpadNapr) ...............................  1.  Wyłączenie stosowania przepisów o oddłużeniu ...................            88 88 89 90 90 90 92 93 95 96 97 100 101 104 107 108 111 114 115 118 120 121 II Spis treści 2.  Warunki oddłużenia w przypadku zatwierdzenia układu  likwidacyjnego .............................................................................  3.  Zakres wierzytelności podlegających umorzeniu ..................  4.  Postępowanie w przedmiocie umorzenia zobowiązań   upadłego niezaspokojonych w postępowaniu   upadłościowym ............................................................................    II.  Skutki zatwierdzenia układu przewidującego konwersję   wierzytelności na udziały lub akcje spółki będącej upadłym ...  1.  Istota i charakter prawny konwersji wierzytelności   na kapitał zakładowy ..................................................................  2.  Konwersja wierzytelności na udziały w spółce   z ograniczoną odpowiedzialnością ...........................................  3.  Konwersja wierzytelności na akcje w spółce akcyjnej ...........  4.  Układ jako podstawa wpisu podwyższenia kapitału   zakładowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego ........  5.  Konwersja wierzytelności na akcje a oferta publiczna ..........    III.  Skutki układu dla władania, zarządzania i rozporządzania   majątkiem przez upadłego ...............................................................  1.  Skutki układu dla władania i zarządzania majątkiem przez  upadłego w regulacjach międzywojennych .............................  2.  Wpływ zakończenia postępowania upadłościowego   na odzyskanie prawa do władania i zarządzania swoim   majątkiem .....................................................................................  3.  Ograniczenia we władaniu i zarządzaniu swoim majątkiem   przez upadłego wynikające z układu .......................................  4.  Podstawa wydania majątku po zakończeniu postępowania  upadłościowego ............................................................................  5.  Wpływ postanowienia o wykonaniu układu na odzyskanie     prawa do zarządzania i rozporządzania majątkiem przez   upadłego ........................................................................................  IX.  Materialnoprawne skutki planu insolwencyjnego na gruncie  niemieckiego Postępowania w przedmiocie niewypłacalności   Rozdział IV. Procesowe skutki układu   .................................................................  § 1.  Zagadnienia wstępne ...................................................................................  § 2.  Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego ............    I.  „Ukończenie” postępowania upadłościowego i układowego    w regulacjach międzywojennych ....................................................  II.  Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego   (art. 293 PrUpadNapr) ......................................................................  § 3.  Zatwierdzony układ jako podstawa wpisów o zatwierdzeniu układu  w księgach wieczystych i rejestrach ..........................................................  III 121 125 127 129 130 135 138 140 143 145 146 146 148 149 149 151 159 159 159 160 160 163 Spis treści § 4.  Układ jako tytuł wykonawczy i egzekucyjny  .........................................      I.  Układ jako tytuł wykonawczy do wprowadzenia zarządcy   we władanie majątkiem upadłego ..................................................  II.  Układ jako tytuł egzekucyjny .........................................................  1.  Zakres podmiotowy tytułu egzekucyjnego powstałego   na podstawie art. 296 PrUpadNapr ..........................................  2.  Elementy stanowiące tytuł egzekucyjny powstały   na podstawie art. 296 PrUpadNapr ..........................................  A. Wyciąg z listy wierzytelności ...............................................  B.  Wypis postanowienia zatwierdzającego układ .................  C. Dokument stwierdzający udzielenie zabezpieczenia   wykonania układu przez osobę trzecią ..............................  3.  Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ..  4.  Dopuszczalność wytoczenia powództwa o ustalenie lub  pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności   po zatwierdzeniu układu ............................................................  § 5.  Umorzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych (art. 295   ust. 1 i ust. 2 PrUpadNapr) .........................................................................  § 6.  Wykonanie układu .......................................................................................  I.  Problematyka wykonania układu ..................................................  § 7.  Skutki postanowienia o wykonaniu układu ............................................        I.  Wpływ postanowienia o wykonaniu układu na wpisy   w księgach i rejestrach ......................................................................  II.  Wpływ postanowienia o wykonaniu układu na prawo   upadłego do zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem .  § 8.  Procesowe skutki planu insolwencyjnego na gruncie prawa   niemieckiego .................................................................................................  Uwagi końcowe   ..........................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  166 167 168 169 170 171 174 175 176 177 178 182 184 186 186 187 187 190 197 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: