Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00289 006670 20986150 na godz. na dobę w sumie
Skype. Darmowy telefon przez internet. Ćwiczenia - książka
Skype. Darmowy telefon przez internet. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-835-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Telefonia internetowa (VoIP - Voice over IP) to temat, który dziś często pojawia się w mediach poświęconych technologiom informatycznym. Rewolucyjny sposób przesyłania głosu przez łącza internetowe może całkowicie zmienić oblicze współczesnej telekomunikacji. Zamiast telefonu -- komputer, zamiast tradycyjnych łączy komutowanych -- sieć internet. Połączenia pomiędzy krajami, a nawet kontynentami, stały się niezwykle tanie -- w przypadku korzystania z programu Skype jedynym kosztem jest koszt łącza internetowego. Moduł SkypeOut, który umożliwia łączenie z numerami telefonów stacjonarnych, wymaga wniesienia opłaty abonamentowej, lecz nawet mimo to koszty takich połączeń są niezwykle małe w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami telefonicznymi.

Książka 'Skype. Darmowy telefon przez internet. Ćwiczenia' to wprowadzenie do telefonii internetowej i jednego z najpopularniejszych komunikatorów realizujących te połączenia -- Skype'a. Czytając ją, dowiesz się, skąd można pobrać Skype, jak go zainstalować i jak założyć konto. Nauczysz się nawiązywać połączenia z innymi użytkownikami Skype'a, korzystać z połączeń konferencyjnych i zarządzać swoim kontem użytkownika. Poznasz także możliwości modułu SkypeOut, pozwalającego na uzyskanie połączenia z telefonami stacjonarnymi.

Przekonaj się, jakie możliwości otwiera przed Tobą telefonia internetowa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Skype. Darmowy telefon przez internet. Æwiczenia Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7361-835-X Format: B5, stron: 80 Telefonia internetowa (VoIP — Voice over IP) to temat, który dziġ czêsto pojawia siê w mediach poġwiêconych technologiom informatycznym. Rewolucyjny sposób przesy³ania g³osu przez ³¹cza internetowe mo¿e ca³kowicie zmieniæ oblicze wspó³czesnej telekomunikacji. Zamiast telefonu — komputer, zamiast tradycyjnych ³¹czy komutowanych — sieæ internet. Po³¹czenia pomiêdzy krajami, a nawet kontynentami, sta³y siê niezwykle tanie — w przypadku korzystania z programu Skype jedynym kosztem jest koszt ³¹cza internetowego. Modu³ SkypeOut, który umo¿liwia ³¹czenie z numerami telefonów stacjonarnych, wymaga wniesienia op³aty abonamentowej, lecz nawet mimo to koszty takich po³¹czeñ s¹ niezwykle ma³e w porównaniu z tradycyjnymi po³¹czeniami telefonicznymi. Ksi¹¿ka „Skype. Darmowy telefon przez internet. Æwiczenia” to wprowadzenie do telefonii internetowej i jednego z najpopularniejszych komunikatorów realizuj¹cych te po³¹czenia — Skype’a. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, sk¹d mo¿na pobraæ Skype, jak go zainstalowaæ i jak za³o¿yæ konto. Nauczysz siê nawi¹zywaæ po³¹czenia z innymi u¿ytkownikami Skype’a, korzystaæ z po³¹czeñ konferencyjnych i zarz¹dzaæ swoim kontem u¿ytkownika. Poznasz tak¿e mo¿liwoġci modu³u SkypeOut, pozwalaj¹cego na uzyskanie po³¹czenia z telefonami stacjonarnymi. • Pobieranie i instalacja Skype’a • Zak³adanie konta i zarz¹dzanie nim • Nawi¹zywanie po³¹czeñ • Po³¹czenia konferencyjne • Przesy³anie plików • Zarz¹dzanie kontaktami • Po³¹czenia z numerami stacjonarnymi — modu³ SkypeOut • Bezpieczeñstwo po³¹czeñ VoIP Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .......................................5 FAQ ...................................................j...................................................j....................... 5 Co to jest VoIP...................................................j...................................................j. 6 Jakie są zalety VoIP ...................................................j............................................ 6 Jakie są wady VoIP...................................................j............................................. 6 Dlaczego jakość głosu w połączeniach VoIP jest niekiedy niższa niż w klasycznej telefonii...................................................j. 7 Co to jest Skype ...................................................j.................................................. 7 Co to jest SkypeOut ...................................................j............................................ 7 Ile kosztuje Skype ...................................................j............................................... 8 Czy Skype wymaga opłat abonamentowych...................................................j....... 8 Jakie wymagania musi spełniać komputer, aby korzystać ze Skype...................... 8 Czy Skype działa tylko w środowisku Windows 2000 lub XP.............................. 9 Czy prowadząc rozmowę przez Skype, można korzystać z internetu.................... 9 Ilu użytkowników może brać udział w konferencji ............................................... 9 Dlaczego nie jest zalecane korzystanie z głośników podczas rozmów przez Skype .. 9 Dlaczego Skype stosuje rozwiązania sprawdzone w sieciach P2P ...................... 10 Czy dane przesyłane w Skype są bezpieczne...................................................j.... 10 Przeznaczenie ćwiczeń ...................................................j........................................... 10 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy...................................................z......................................................................11 Instalacja oprogramowania...................................................j..................................... 11 Testowanie i konfigurowanie toru dźwiękowego ...................................................j... 21 Rozdział 2. Komunikacja ...................................................z...................................................z... .....................................33 Rozdział 3. Okno programu...................................................j...................................................j.... 33 Nawiązywanie połączeń ...................................................j......................................... 38 Połączenia konferencyjne ...................................................j....................................... 39 Transmisja plików ...................................................j.................................................. 41 Zarządzanie kontem...................................................z............................................................................. 43 Zmiana nazwy użytkownika Skype ...................................................j........................ 43 Archiwizowanie danych ...................................................j......................................... 44 Usuwanie profilu użytkownika...................................................j............................... 44 Zakładanie nowego konta...................................................j....................................... 44 Zmiana danych użytkownika...................................................j.................................. 45 4 Skype. Darmowy telefon przez internet. Ćwiczenia Rozdział 4. Zmiana hasła...................................................j...................................................j........ 46 Zmiana adresu poczty elektronicznej ...................................................j..................... 48 Wyczyść listę połączeń...................................................j........................................... 48 Wyczyść historię wiadomości ...................................................j................................ 49 Zarządzanie kontaktami ...................................................z.....................................................................51 Poszukiwanie osób ...................................................j................................................. 51 Użytkownicy autoryzowani ...................................................j.................................... 57 Użytkownicy zablokowani ...................................................j..................................... 59 Status użytkownika...................................................j................................................. 61 Rozdział 5. SkypeOut...................................................z...................................................z...... ...........................................63 Zasilanie konta SkypeOut...................................................j....................................... 63 Taryfikacja połączeń...................................................j............................................... 69 Wybieranie numerów ...................................................j............................................. 70 SkypeOut FAQ ...................................................j...................................................j.... 70 Rozdział 6. Bezpieczeństwo...................................................z...................................................z...................................73 Unikanie oszustów...................................................j.................................................. 73 Hasło...................................................j...................................................j....................74 Świadomość zagrożeń ...................................................j............................................ 75 Wirusy i trojany...................................................j...................................................j... 75 Autoryzacja i lista kontaktów ...................................................j................................. 76 Dostępność informacji zawartych w profilu użytkownika ........................................ 76 Kodowanie w Skype...................................................j............................................... 77 Protokół Skype ...................................................j...................................................j.... 77 Komunikat błędu [1101/1102/1103]...................................................j....................... 77 Zapora sieciowa...................................................j...................................................j... 77 Rozdział 2. Komunikacja Wykonując ćwiczenia opisane w poprzednim rozdziale, zainstalowałeś i przygotowałeś do pracy program Skype. Teraz zajmiemy się: (cid:1) poznaniem okna programu, (cid:1) prowadzeniem rozmów, (cid:1) przesyłaniem plików, (cid:1) przesyłaniem wiadomości tekstowych. Skype nie jest jedynym komunikatorem sieciowym. Dużą popularnością cieszą się również komunikatory: AOL, ICQ, Yahoo czy MSN Messenger. Niestety, nie są one zgodne z siecią Skype. Oznacza to, że jeżeli masz zainstalowany któryś z nich, nie możesz go używać do komunikacji w sieci Skype. Analogicznie, mając zainstalowanego klienta Skype, nie możesz używać go do porozumiewania się z osobami używającymi innych komunikatorów. Okno programu Ćwiczenie 2.1. Wyświetl okno programu Skype. Zapoznaj się z jego wyglądem. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Skype widoczną na pasku zadań. 2. Z podręcznego menu wybierz polecenie Pokaż Skype (rysunek 2.1). 3. Zostało wyświetlone okno Skype (rysunek 2.2). Jest ono podzielone na kilka kart. Każda ma określone przeznaczenie. Karta Start jest widoczna po każdym uruchomieniu programu Skype. Pokazuje zbiorcze informacje, np. numery przyjaciół, którzy są w sieci, listę nieodebranych rozmów. 34 Skype. Darmowy telefon przez internet. Ćwiczenia Rysunek 2.1. Menu podręczne Rysunek 2.2. Karty: Start, Kontakty, Klawiatura, Lista rozmów są zawsze widoczne. Inne pojawiają się tylko w określonej sytuacji, np. gdy dzwonisz do kogoś lub ktoś dzwoni do Ciebie 4. Kliknij kartę Kontakty. Są w niej widoczne nazwy użytkowników Skype, których dodałeś do listy kontaktów. Ikona widoczna obok nazwy użytkownika wskazuje, czy jest on w sieci. Gdy klikniesz nazwę użytkownika prawym przyciskiem myszy, zostanie wyświetlone menu podręczne (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. W menu podręcznym jest dostępna lista opcji komunikacji i zarządzania kontaktami Rozdział 2. (cid:1) Komunikacja 35 5. Kliknij kartę Lista rozmów (rysunek 2.4). Została wyświetlona lista połączeń ostatnio wykonywanych. Rysunek 2.4. Z listy połączeń można odczytać, kiedy i z kim były wykonywane rozmowy Wpisy widoczne na Liście rozmów możesz wykorzystywać jako podręczną książkę telefoniczną. Wystarczy, że dwukrotnie klikniesz nazwę użytkownika, a połączenie zacznie być realizowane. 6. Na liście są rejestrowane wszystkie rozmowy. Jeżeli często korzystasz z Skype, wkrótce będziesz miał problem z odnalezieniem interesującego Cię zapisu. Pewnym ułatwieniem są filtry (rysunki od 2.5 do 2.8). Kliknięcie ikony powoduje wyświetlenie tylko rozmów spełniających zadane kryterium. Rysunek 2.5. Ikona Wszystkie Rysunek 2.6. Ikona Rozmowy nieodebrane Rysunek 2.7. Ikona Rozmowy przychodzące Rysunek 2.8. Ikona Rozmowy wychodzące 7. Kliknij kartę Klawiatura (rysunek 2.9). Aby wpisać numer, możesz klikać przyciski lub wpisać go z klawiatury komputera. 36 Skype. Darmowy telefon przez internet. Ćwiczenia Rysunek 2.9. Karta Klawiatura 8. Pod paskiem menu jest widoczny rząd ikon (rysunki od 2.10 do 2.19). Zostały im przypisane najczęściej wykonywane polecenia. Ikona Pokaż profil staje się aktywna po zaznaczeniu nazwy użytkownika. Po jej kliknięciu są wyświetlane informacje o użytkowniku, które wpisał on w oknie Profil użytkownika. Rysunek 2.10. Ikona Pokaż profil 9. Ikona Dodaj do kontaktów (rysunek 2.11) staje się aktywna po zaznaczeniu nazwy użytkownika. Kliknięcie jej powoduje dodanie nazwy użytkownika do listy Kontakty. Rysunek 2.11. Ikona Dodaj do kontaktów 10. Kliknięcie ikony Zablokuj użytkownika (rysunek 2.12) powoduje umieszczenie użytkownika na liście zablokowanych. Uniemożliwia mu to nawiązanie z Tobą połączenia. Rysunek 2.12. Ikona Zablokuj użytkownika 11. Kliknięcie ikony wiadomości tekstowej (rysunek 2.13) powoduje wyświetlenie okna Wiadomości tekstowe. Korzystając z niego, można komunikować się w sposób podobny jak czacie. Rysunek 2.13. Ikona wiadomości tekstowej Rozdział 2. (cid:1) Komunikacja 37 12. Kliknięcie ikony dołączania kontaktu do rozmowy konferencyjnej (rysunek 2.14) powoduje wysłanie zaproszenia do wzięcia udziału w połączeniu konferencyjnym. Rysunek 2.14. Ikona inicjowania konferencji 13. Po kliknięciu ikony wysyłania kontaktu (rysunek 2.15) jest wyświetlane okno Wyślij kontakty. Można w nim wybrać użytkowników sieci Skype, których dane kontaktowe mają zostać wysłane do wskazanego adresata. Rysunek 2.15. Ikona wysyłania kontaktu 14. Kliknięcie ikony Wycisz mikrofon (rysunek 2.16) powoduje zablokowanie wejścia mikrofonowego aż do czasu ponownego kliknięcia ikony. Rysunek 2.16. Ikona wyciszania mikrofonu 15. Kliknięcie ikony Zawieś rozmowę (rysunek 2.17) powoduje zawieszenie rozmowy aż do czasu ponownego kliknięcia ikony. Rysunek 2.17. Ikona zawieszania połączenia 16. Kliknięcie ikony Dodaj kontakt (rysunek 2.18) powoduje dodanie do listy kontaktów użytkownika o wyspecyfikowanej nazwie. Rysunek 2.18. Ikona Dodaj kontakt 17. Kliknięcie ikony Szukaj znajomych (rysunek 2.19) powoduje wyświetlenie okna Szukaj znajomych. Umożliwia ono wpisanie kryteriów wyszukiwania i obserwowanie jego wyników. Rysunek 2.19. Ikona Szukaj znajomych 18. W dolnej części okna Skype są widoczne dwa przyciski. Zielony, z podnoszoną słuchawką, (rysunek 2.20) służy do inicjowania rozmowy. Jeżeli ktoś dzwoni do Ciebie i chcesz nawiązać połączenie — kliknij tę ikonę. Rysunek 2.20. Ikona nawiązywania połączenia 19. Przycisk czerwony z odkładaną słuchawką (rysunek 2.21) umożliwia przerwanie lub odrzucenie połączenia. Rysunek 2.21. Ikona kończenia rozmowy 38 Skype. Darmowy telefon przez internet. Ćwiczenia Nawiązywanie połączeń Istnieje kilka sposobów nawiązywania połączeń. Ostateczny ich efekt jest taki sam. Wybór zależy od preferencji użytkownika. Ćwiczenie 2.2. Nawiąż połączenie z użytkownikiem znajdującym się na liście kontaktów. Sposób wykonania 1. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Skype widoczną na pasku zadań. 2. Z menu podręcznego wybierz polecenie Pokaż Skype (rysunek 2.1). 3. Zostało wyświetlone okno Skype (rysunek 2.2). Kliknij kartę Kontakty. 4. Dwukrotnie kliknij nazwę użytkownika na liście Kontakty. Sposób wykonania 2. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Skype widoczną na pasku zadań. 2. Z podręcznego menu wybierz polecenie Pokaż Skype (rysunek 2.1). 3. Zostało wyświetlone okno Skype (rysunek 2.2). Kliknij kartę Kontakty. 4. Kliknij widoczny w dolnej części okna przycisk nawiązywania połączenia (rysunek 2.20). Sposób wykonania 3. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Skype widoczną na pasku zadań. 2. Z podręcznego menu wybierz polecenie Pokaż Skype (rysunek 2.1). 3. Zostało wyświetlone okno Skype (rysunek 2.2). 4. Wpisz z klawiatury numer lub nazwę użytkownika Skype. Tekst pojawi się w polu tekstowym. 5. Naciśnij klawisz Enter. Aby połączyć się z numerem z sieci telefonicznej stacjonarnej lub komórkowej, musisz mieć wykupione prawo do korzystania z usługi SkypeOut. Dźwięk dzwonka dochodzący z komputera lub rozświetlenie widocznej na pasku zadań ikony Skype świadczą, że ktoś do Ciebie dzwoni. Rozdział 2. (cid:1) Komunikacja 39 Ćwiczenie 2.3. Odbierz połączenie Skype. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Skype widoczną na pasku zadań. 2. Z podręcznego menu wybierz polecenie Pokaż Skype (rysunek 2.1). 3. Zostało wyświetlone okno Skype (rysunek 2.2). 4. Kliknij ikonę inicjowania rozmowy (rysunek 2.20). W systemie operacyjnym istnieje możliwość wywoływania domyślnych programów za pomocą odpowiednich poleceń. Polecenie mailto powoduje uruchomienie domyślnego programu pocztowego. Analogicznie, polecenie callto powoduje uruchomienie Skype. Polecenie może mieć formę odsyłacza zamieszczonego na stronie WWW lub w liście elek- tronicznym. Ćwiczenie 2.4. Uruchom program Skype, posługując się przeglądarką stron WWW. 1. Uruchom przeglądarkę stron WWW. 2. W pasku adresu wpisz ECNVQ (rysunek 2.22). Rysunek 2.22. Polecenie callto wpisane w pasku adresu 3. Naciśnij klawisz Enter. 4. Po chwili zostanie wyświetlone okno programu Skype.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skype. Darmowy telefon przez internet. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: