Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 006724 18479594 na godz. na dobę w sumie
Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa - książka
Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa - książka
Autor: , , , Liczba stron: 408
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0472-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj i wykorzystaj pełnię możliwości telefonii internetowej!

Pojawienie się Skype´a zrewolucjonizowało komunikację sieciową równie błyskawicznie, jak kiedyś pierwsze komunikatory. Prosty w obsłudze, dostępny bezpłatnie i działający na każdej platformie sprzętowej i systemowej program, umożliwiający komunikację głosową w oparciu o technologię VoIP, szybko stał się jednym z podstawowych narzędzi komunikacyjnych. Używany jest nie tylko przez fanatyków sieci, ale również przez przedsiębiorców. Jednak niewielu użytkowników wykorzystuje pełnię możliwości Skype'a.

Książka 'Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa' odkryje przed Tobą wszystkie tajemnice tego niezwykłego programu. Dzięki niej dowiesz się, jak on działa, nauczysz się go konfigurować oraz korzystać z wielu oferowanych opcji. Przekonasz się, że Skype´a używać można zarówno do kontaktowania się z innymi użytkownikami tej aplikacji, jak i do połączeń z numerami stacjonarnymi i komórkowymi, przeprowadzania wideokonferencji oraz przesyłania plików. Poznasz programy rozszerzające możliwości Skype´a, a także skonfigurujesz sieć w domu lub w biurze tak, aby komunikator działał z najwyższą wydajnością.

Oto zagadnienia szczegółowo omówione w książce:

Odkryj zalety Skype´a!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Skype! Od zwyk³ego u¿ytkownika do (nie tylko) ma³ego przedsiêbiorstwa Autorzy: Bill Campbell, Michael Gough, Joshua Brashars, Dan Douglass T³umaczenie: Marek Marczak, Leszek Sagalara ISBN: 83-246-0472-3 Tytu³ orygina³u: Skype Me!: From Single User to Small Enterprise and Beyond Format: B5, stron: 408 Poznaj i wykorzystaj pe³niê mo¿liwoœci telefonii internetowej! (cid:129) Zainstaluj i skonfiguruj program Skype (cid:129) Wybierz odpowiedni sprzêt wspó³pracuj¹cy ze Skype’em (cid:129) Wykorzystaj Skype’a w swojej firmie Pojawienie siê Skype’a zrewolucjonizowa³o komunikacjê sieciow¹ równie b³yskawicznie, jak kiedyœ pierwsze komunikatory. Prosty w obs³udze, dostêpny bezp³atnie i dzia³aj¹cy na ka¿dej platformie sprzêtowej i systemowej program, umo¿liwiaj¹cy komunikacjê g³osow¹ w oparciu o technologiê VoIP, szybko sta³ siê jednym z podstawowych narzêdzi komunikacyjnych. U¿ywany jest nie tylko przez fanatyków sieci, ale równie¿ przez przedsiêbiorców. Jednak niewielu u¿ytkowników wykorzystuje pe³niê mo¿liwoœci Skype’a. Ksi¹¿ka „Skype! Od zwyk³ego u¿ytkownika do (nie tylko) ma³ego przedsiêbiorstwa” odkryje przed Tob¹ wszystkie tajemnice tego niezwyk³ego programu. Dziêki niej dowiesz siê, jak on dzia³a, nauczysz siê go konfigurowaæ oraz korzystaæ z wielu oferowanych opcji. Przekonasz siê, ¿e Skype’a u¿ywaæ mo¿na zarówno do kontaktowania siê z innymi u¿ytkownikami tej aplikacji, jak i do po³¹czeñ z numerami stacjonarnymi i komórkowymi, przeprowadzania wideokonferencji oraz przesy³ania plików. Poznasz programy rozszerzaj¹ce mo¿liwoœci Skype’a, a tak¿e skonfigurujesz sieæ w domu lub w biurze tak, aby komunikator dzia³a³ z najwy¿sz¹ wydajnoœci¹. Oto zagadnienia szczegó³owo omówione w ksi¹¿ce: (cid:129) instalacja Skype’a w systemach Windows, Linux i Mac OS X (cid:129) rejestracja nowego konta i wyszukiwanie kontaktów (cid:129) konfiguracja Skype’a (cid:129) rozmowy g³osowe i czaty (cid:129) po³¹czenia z numerami stacjonarnymi i komórkowymi (cid:129) automatyczna sekretarka (cid:129) dodatkowe programy dla Skype’a (cid:129) urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce ze Skype’em (cid:129) Skype dla urz¹dzeñ przenoœnych (cid:129) biznesowe zastosowania Skype’a (cid:129) konfiguracja sieci pod k¹tem Skype’a Odkryj zalety Skype’a! Spis treści 5 Spis treści Podziękowania wydawnictwa Syngress ........................................... 15 Autor prowadzący i redaktor techniczny .......................................... 17 Redaktor techniczny ...................................................................... 19 Współautorzy ................................................................................. 21 Autor słowa wstępnego .................................................................. 23 Słowo wstępne .............................................................................. 25 Część I Zaczynamy pracę z programem Skype ........................... 27 Rozdział 1. Przegląd programu Skype ............................................................... 29 Skąd ten szum wokół programu Skype? ......................................................................... 29 Czym są VoIP, pogawędki głosowe i połączenia głosowe? ........................................... 30 VoIP dla użytkowników domowych ......................................................................... 31 Pogawędki głosowe ............................................................................................ 31 Architektura Skype’a (podstawy) .................................................................................... 31 Technologia peer-to-peer (podstawy) ............................................................................. 32 Konferencje peer-to-peer (dla początkujących i zaawansowanych) ............................... 34 Opcje programu Skype (podstawy) ................................................................................. 35 Bezpieczeństwo programu Skype (podstawy) ................................................................ 36 Rozdział 2. Instalacja Skype’a ......................................................................... 39 Wymagania sprzętowe dla rozmów głosowych (dla początkujących i zaawansowanych) ...................................................................... 39 Komputer osobisty (PC) ........................................................................................... 40 Laptopy ............................................................................................................... 41 Urządzenia Apple ...................................................................................................... 41 Laptopy Apple .................................................................................................... 41 Pocket PC .................................................................................................................. 41 Zestawy słuchawkowe ........................................................................................ 42 Zestawy słuchawkowe Bluetooth ....................................................................... 42 Linux ......................................................................................................................... 42 Rodzaje połączeń ............................................................................................................. 43 Połączenia oparte na LAN ........................................................................................ 43 Krótko o prędkości wysyłania i pobierania ........................................................ 43 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc 5 6 Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa Połączenia bezprzewodowe ...................................................................................... 45 802.11a ............................................................................................................... 46 802.11b ............................................................................................................... 46 802.11g ............................................................................................................... 46 Połączenia modemowe .............................................................................................. 47 Zalecenia ............................................................................................................. 47 Testowanie aktualnych ustawień ..................................................................................... 47 Windows ................................................................................................................... 47 Testowanie możliwości dźwiękowych ............................................................... 48 Sprawdzenie obecności karty dźwiękowej ......................................................... 48 Apple ......................................................................................................................... 51 Linux ......................................................................................................................... 51 Pocket PC .................................................................................................................. 51 Instalacja Skype’a w systemie Windows ........................................................................ 51 Instalacja Skype’a w Pocket PC ...................................................................................... 57 Pobranie programu Skype dla Pocket PC ................................................................. 58 Bezpośrednie pobranie do Pocket PC ................................................................. 58 Pobranie na swój komputer i uruchomienie instalatora programu Skype .......... 59 Pobranie na swój komputer i skopiowanie instalatora na Pocket PC ................. 61 Instalacja Skype’a w systemie Mac OS X ......................................................................... 61 Instalacja Skype’a w systemie Linux .............................................................................. 63 Opcje instalacji w Linuksie ....................................................................................... 63 Instalacja prekompilowanego pakietu Skype dla systemu Linux ....................... 63 Archiwa tar ......................................................................................................... 64 Rozdział 3. Zaczynamy pracę z programem Skype ............................................ 67 Rejestracja użytkownika ................................................................................................. 67 Przełączanie się między użytkownikami .................................................................. 68 Dodawanie lub wyszukiwanie użytkowników ................................................................ 71 Dodawanie użytkowników ........................................................................................ 71 Wyszukiwanie użytkowników .................................................................................. 75 Wyszukiwanie proste .......................................................................................... 75 Wyszukiwanie zaawansowane ........................................................................... 76 Wiadomości tekstowe ..................................................................................................... 77 Wykonanie rozmowy testowej ........................................................................................ 80 Przeprowadzenie pierwszej rozmowy głosowej ............................................................. 81 Zawieszanie rozmowy .............................................................................................. 83 Wyciszanie i włączanie mikrofonu ........................................................................... 84 Kończenie rozmowy ................................................................................................. 84 Zapraszanie innych osób do korzystania z programu Skype .......................................... 84 Zmiana własnego statusu ................................................................................................ 85 Niepodłączony .......................................................................................................... 86 Dostępny ................................................................................................................... 86 Tryb „Skype Me” ...................................................................................................... 86 Zaraz wracam ............................................................................................................ 87 Niedostępny .............................................................................................................. 87 Nie przeszkadzać ...................................................................................................... 87 Niewidoczny ............................................................................................................. 88 Opcje podstawowe .......................................................................................................... 88 Przyciski Zapisz i Anuluj .......................................................................................... 88 Opcje ogólne ............................................................................................................. 89 Co się stanie po dwukrotnym kliknięciu nazwy użytkownika? ......................... 90 Pokaż emotikony ................................................................................................ 91 6 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc Spis treści 7 Zmień status… .................................................................................................... 91 Powiązane zadania: edycja własnego profilu ..................................................... 92 Opcje prywatności .................................................................................................... 94 Od każdego ......................................................................................................... 95 Tylko od znajomych z Kontaktów ...................................................................... 95 Tylko od osób, którym udostępniłem swoje dane .............................................. 96 Przyjmuj rozmowy ............................................................................................. 96 Przyjmuj czaty .................................................................................................... 96 Przechowuj historię czatu ................................................................................... 97 Powiązane zadania .............................................................................................. 97 Opcje powiadomień .................................................................................................. 98 Powiązane zadania .............................................................................................. 99 Ikona w zasobniku systemowym ...................................................................... 100 Zdarzenia .......................................................................................................... 100 Opcje dźwięku ........................................................................................................ 101 Opcje skrótów klawiszowych ................................................................................. 102 Naciśnięcie klawisza Enter w trakcie czatu ...................................................... 103 Rozdział 4. Podstawowe funkcje programu Skype ........................................... 105 Wybór lub zmiana języka .............................................................................................. 105 Ikony statusu ................................................................................................................. 107 Dostępny ................................................................................................................. 107 Niedostępny ............................................................................................................ 107 Zaraz wracam .......................................................................................................... 107 Nie przeszkadzać .................................................................................................... 107 Przekazywanie rozmów aktywne ............................................................................ 108 Niepodłączony ........................................................................................................ 108 Niepodłączony z aktywną pocztą głosową ............................................................. 108 Oczekiwanie na autoryzację ................................................................................... 108 Funkcja czatu (komunikatora internetowego) ............................................................... 108 Rozpoczęcie czatu za pomocą dwukrotnego kliknięcia .......................................... 109 Ukrywanie informacji o użytkowniku .................................................................... 109 Przesyłanie wiadomości tekstowych lub rozpoczęcie czatu ................................... 110 Historia czatu .................................................................................................... 110 Usuwanie historii czatu .................................................................................... 112 Ustawienie tematu czatu ................................................................................... 113 Ostatnie czaty ................................................................................................... 115 Ulubione czaty .................................................................................................. 115 Emotikony ........................................................................................................ 117 Zmiana czcionki ............................................................................................... 118 Zapraszanie innych osób do czatu .................................................................... 119 Przesyłanie plików ........................................................................................................ 121 Wysyłanie pliku z czatu .......................................................................................... 122 Wysyłanie pliku bezpośrednio z Eksploratora Windows ....................................... 123 Wysyłanie plików do wielu osób ............................................................................ 125 Wysyłanie plików z okna kontaktów ...................................................................... 126 Wysyłanie pliku w trakcie rozmowy głosowej ....................................................... 126 Przekierowywany transfer plików .......................................................................... 128 Rozmowy głosowe ........................................................................................................ 129 Rozmowy konferencyjne ........................................................................................ 131 Dodanie użytkownika do istniejącej rozmowy ....................................................... 131 Zarządzanie kontaktami ................................................................................................ 133 Wysyłanie kontaktów .............................................................................................. 133 Import kontaktów .................................................................................................... 134 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc 7 8 Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa Rozdział 5. Korzystanie z programu Skype ...................................................... 139 Darmowe lub tanie rozmowy z rodziną i przyjaciółmi ................................................. 139 Skype i faksy ........................................................................................................... 140 Tańsze rozmowy zamiejscowe ...................................................................................... 141 Telefony komórkowe .............................................................................................. 141 Podstawy SkypeOut ................................................................................................ 141 Alternatywa dla zwykłych komunikatorów internetowych .......................................... 141 Uruchamianie wielu kopii programu Skype w jednym systemie .................................. 142 Sprawdzamy liczbę użytkowników w systemie ..................................................... 143 Dodanie kolejnego użytkownika ...................................................................... 145 Uruchomienie Skype’a za pomocą opcji Uruchom jako ........................................ 148 Co możemy zrobić z dwiema kopiami Skype’a? .................................................... 149 Praktyczne zastosowanie uruchomienia kilku kopii programu Skype ................... 151 Testowanie prędkości połączenia internetowego .................................................... 151 Część II Skype dla zaawansowanych ........................................ 153 Rozdział 6. Zaawansowane opcje programu Skype ......................................... 155 Ustawienia zaawansowane ............................................................................................ 155 Zaawansowane ustawienia profilu .......................................................................... 156 Szczegóły, które będą widzieć wszyscy użytkownicy ..................................... 157 Personalizacja Skype’a ........................................................................................... 157 Udostępnianie informacji bez naruszania prywatności .................................... 159 Inne sposoby przekazywania informacji o sobie w swoim profilu .................. 160 Osobiste dane .................................................................................................... 162 Szczegóły, które będą widzieć tylko znajomi .................................................. 162 Konfiguracja powiadomień dźwiękowych ............................................................. 163 Wybór dźwięków .............................................................................................. 164 Zdarzenia .......................................................................................................... 165 Urządzenia dźwiękowe ........................................................................................... 167 Dwa urządzenia dźwiękowe ............................................................................. 168 Przeprowadzenie rozmowy głosowej w celu sprawdzenia ustawień ............... 168 Parametry połączenia .............................................................................................. 168 Konfiguracja połączenia w programie Skype ................................................... 169 Okno dialogowe Zaawansowane ............................................................................ 171 Startup ............................................................................................................... 171 Rozmowa .......................................................................................................... 172 Czat ................................................................................................................... 172 Inne ................................................................................................................... 173 Przekazywanie i poczta głosowa ............................................................................ 180 Przekazywanie rozmów .................................................................................... 180 Poczta głosowa ................................................................................................. 182 Architektura programu Skype ....................................................................................... 185 Zdecentralizowane sieci peer-to-peer ..................................................................... 185 Elementy architektury Skype’a ............................................................................... 186 Węzły, czyli oprogramowanie klienta .............................................................. 186 Serwer logowania ............................................................................................. 186 Indeks globalny ................................................................................................. 187 Szyfrowanie ...................................................................................................... 187 Superwęzły ....................................................................................................... 188 Technologia peer-to-peer .............................................................................................. 188 P2P a wymiana plików ............................................................................................ 189 Architektura P2P w sieci Skype’a ........................................................................... 189 8 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc Spis treści 9 Dodatkowe usługi Skype’a ............................................................................................ 191 SkypeOut ....................................................................................................................... 191 Korzystanie z usługi SkypeOut ............................................................................... 192 Kreator połączeń SkypeOut .............................................................................. 194 Międzynarodowe kody telefoniczne ................................................................. 194 SkypeIn .......................................................................................................................... 195 Konfiguracja SkypeIn ............................................................................................. 196 Korzystanie z usługi SkypeIn ................................................................................. 198 Przekazywanie rozmów na numer SkypeIn i z numeru SkypeIn ..................... 198 Pozostałe opcje zaawansowane ..................................................................................... 199 Edycja pliku językowego Skype’a ................................................................................ 200 Inne wskazówki i sztuczki ............................................................................................. 202 Wskazówki i sztuczki związane z czatem .............................................................. 202 Przeciąganie i upuszczanie w oknie czatu ........................................................ 202 Korzystanie z poleceń systemowych podczas czatu ......................................... 203 Opcje wiersza poleceń ............................................................................................ 204 Autoryzacja ............................................................................................................. 205 Rozdział 7. Dodatkowe oprogramowanie dla Skype’a ...................................... 207 Rozszerzanie możliwości Skype’a ................................................................................ 207 Poczta głosowa .............................................................................................................. 208 Nasza własna automatyczna sekretarka .................................................................. 208 Pamela ..................................................................................................................... 209 Główne cechy ................................................................................................... 209 Opcje dostępne w wersji Basic ......................................................................... 209 Opcje dostępne w wersji Standard .................................................................... 210 Opcje dostępne w wersji Professional .............................................................. 210 AMY (Answering Machine by YapperNut) ........................................................... 212 Główne cechy ................................................................................................... 212 Opcje programu AMY ...................................................................................... 212 SAM ........................................................................................................................ 214 Główne cechy ................................................................................................... 214 Opcje programu SAM ...................................................................................... 214 Rozszerzony tryb ustawień programu SAM ..................................................... 215 Nagrywanie rozmów Skype’a ....................................................................................... 216 Hot Recorder ........................................................................................................... 216 Główne cechy ................................................................................................... 216 Opcje programu w wersji Trial ......................................................................... 217 Opcje programu w wersji Premium .................................................................. 217 SkyLook .................................................................................................................. 217 Główne cechy ................................................................................................... 217 Opcje programu SkyLook ................................................................................ 217 PowerGramo ........................................................................................................... 218 Główne cechy ................................................................................................... 219 Opcje programu PowerGramo .......................................................................... 219 Integracja z programem Outlook ................................................................................... 220 Skype for Outlook ................................................................................................... 220 Look2Skype ............................................................................................................ 220 Główne cechy ................................................................................................... 220 Opcje programu Look2Skype ........................................................................... 221 SkyLook .................................................................................................................. 222 Główne cechy ................................................................................................... 222 Opcje programu SkyLook ................................................................................ 222 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc 9 10 Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa Wysyłanie SMS-ów ....................................................................................................... 223 Connectotel SMS to Skype ..................................................................................... 224 Cechy usługi SMS to Skype ............................................................................. 224 Connectotel Skype to SMS ..................................................................................... 224 SkypeCasting ................................................................................................................. 225 Materiały na temat SkypeCastingu ......................................................................... 225 Virtual Audio Cable ................................................................................................ 225 Główne cechy ................................................................................................... 225 Opcje VAC ....................................................................................................... 226 Pamela ..................................................................................................................... 226 Główne cechy ................................................................................................... 226 Opcje dostępne w wersji Basic ......................................................................... 226 Opcje dostępne w wersji Standard .................................................................... 227 Opcje dostępne w wersji Professional .............................................................. 227 Nicecast for Mac ..................................................................................................... 229 Główne cechy ................................................................................................... 229 Opcje programu Nicecast ................................................................................. 229 Pasek narzędziowy Skype’a w przeglądarce internetowej ............................................ 230 Główne cechy ................................................................................................... 230 Inne dodatki ................................................................................................................... 231 MuteForSkype ......................................................................................................... 231 Główne cechy ................................................................................................... 231 Opcje MuteForSkype ........................................................................................ 231 MiTunes — dodatek do odtwarzacza iTunes .......................................................... 232 Główne cechy ................................................................................................... 232 Opcje MiTunes ................................................................................................. 232 SkypeIt! — rozszerzenie dla klientów pocztowych Mozilla Mail i Thunderbird ..... 233 Główne cechy ................................................................................................... 233 Opcje SkypeIt! .................................................................................................. 233 Interfejsy do programu Skype ................................................................................. 233 mcePhone for Skype ......................................................................................... 233 Główne cechy ................................................................................................... 234 Opcje programu mcePhone for Skype .............................................................. 234 Skype Forwarder ..................................................................................................... 235 Główne cechy ................................................................................................... 235 Opcje programu Skype Forwarder ................................................................... 235 Darmowe programy narzędziowe z witryny Skypeteer .......................................... 236 Główne cechy ................................................................................................... 236 Skypeteer KISSI (Keep It Simple Status Indicator) ......................................... 236 Skypeteer World Clock .................................................................................... 236 Skypeteer IE Extension .................................................................................... 236 Skypeteer Call Calculator ................................................................................. 237 Darmowe programy narzędziowe z witryny s3ven ................................................ 237 Główne cechy ................................................................................................... 237 Outlook Skype Plug-in ..................................................................................... 237 Skype Tools ...................................................................................................... 237 Skyp2Out .......................................................................................................... 237 Skype Backup Tool .......................................................................................... 237 Rozdział 8. Dodatki sprzętowe do Skype’a ..................................................... 239 Jak posługiwać się tym rozdziałem? ............................................................................. 239 Zestawy nagłowne, mikrofony i głośniki ......................................................................... 240 Zestawy nagłowne Bluetooth .................................................................................. 240 Zestaw nagłowny Bluetooth Plantronics CS-50 ............................................... 240 10 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc Spis treści 11 Bramki telefoniczne ...................................................................................................... 241 Bramka VoSky (Actiontec) Internet Phone Wizard ......................................... 242 Centrala VoSky Call Center (Actiontec) .......................................................... 243 Bramka YapperNut YapperBox ....................................................................... 244 Bramka RapidBox ............................................................................................ 246 Bramka SkyBox ................................................................................................ 247 Bramka iPMate ................................................................................................. 248 Adaptery telefoniczne ................................................................................................... 249 Adapter PhoneConnector .................................................................................. 249 Adapter PCPhoneLine VTA1000 ..................................................................... 250 Telefony USB ................................................................................................................ 250 Telefon USB DualPhone .................................................................................. 251 Telefon Linksys CIT200 ................................................................................... 252 Adapter Siemens M34 USB Gigaset ................................................................ 254 Telefon USB VoSky ......................................................................................... 254 Telefon USB SimplyPhone .............................................................................. 256 Telefony USB US Robotics USR9600 i USR809600 ...................................... 257 Telefony USB IPEVO ...................................................................................... 257 Telefon PCPhoneLine VPT1000 ............................................................................ 259 Telefon CyberPhone K ..................................................................................... 260 Zestawy głośnomówiące ............................................................................................... 261 Zestaw VoSky Chatterbox ................................................................................ 261 Zestaw głośnomówiący CyberSpeaker ............................................................. 262 Zestaw głośnomówiący USB IO Gear .............................................................. 263 Telefon Desktop VoIP Phone z zestawem głośnomówiącym .......................... 264 Inny sprzęt ..................................................................................................................... 265 Przenośny telefon USB MPlat Flash Phone ..................................................... 265 Rozdział 9. Maksymalne wykorzystanie możliwości Skype’a ........................... 267 Użytkowanie Skype’a z dala od komputera .................................................................. 267 Słowo na temat REN ............................................................................................... 268 Skype dla użytkownika indywidualnego (tylko Windows) .................................... 268 Telefon bezprzewodowy z automatyczną sekretarką ............................................. 269 Wymiana posiadanego aparatu ............................................................................... 272 Skype Groups .......................................................................................................... 273 Skype dla małych firm (tylko Windows) ................................................................ 273 Skype dla średnich i dużych firm (tylko Windows) ............................................... 274 Użytkowanie Skype’a w połączeniu z telefonem stacjonarnym ................................... 275 Wideorozmowy w Skypie ............................................................................................. 277 Osobiste rozmowy wideo ........................................................................................ 278 Prędkość wysyłania danych .................................................................................... 279 Internetowe testy prędkości łącza ........................................................................... 279 Wybór kamery internetowej ................................................................................... 279 Rozmiar czy rozdzielczość ekranu? ........................................................................ 280 Oświetlenie ............................................................................................................. 280 Wymagania przepustowości ................................................................................... 281 Częstotliwość odświeżania a jakość obrazu ........................................................... 281 Aplikacje rozmów wideo .............................................................................................. 281 Zaczynamy rozmowy wideo ................................................................................... 282 Spontania Video4IM ............................................................................................... 283 Zalety ................................................................................................................ 283 Wady ................................................................................................................. 283 Skąd pobrać Video4IM? ......................................................................................... 283 Wykonywanie rozmów wideo przy użyciu Video4IM i Skype’a ........................... 286 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc 11 12 Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa Aplikacja Santa Cruz Networks Festoon (uprzednio VSkype) ............................... 287 Zalety ................................................................................................................ 287 Wady ................................................................................................................. 288 Skąd pobrać Festoon? ............................................................................................. 288 Microsoft MSN Messenger ..................................................................................... 291 Zalety ................................................................................................................ 291 Wady ................................................................................................................. 292 Skąd pobrać MSN Messengera? ............................................................................. 292 Rozdział 10. Skype dla podróżujących .............................................................. 295 Użytkowanie Skype’a z laptopem ................................................................................. 295 Dostępne porty USB ............................................................................................... 296 Użytkowanie Skype’a z urządzeniem Pocket PC ......................................................... 297 Telefony komórkowe Pocket PC ............................................................................ 297 Pocket PC Samsung i730 .................................................................................. 298 Pocket PC Siemens SX66 ................................................................................. 299 Pocket PC iMate K-Jam ................................................................................... 299 Pocket PC Sprint PPC-6700 ............................................................................. 300 Pocket PC HP HW6710/6715 ........................................................................... 301 Użytkowanie Skype’a z telefonami inteligentnymi typu smartphone .................... 302 Telefon inteligentny AudioVox SMT5600 (Orange SPV C500) ..................... 302 Telefon inteligentny Samsung i600 .................................................................. 303 Telefon inteligentny Motorola MPX220 .......................................................... 304 Telefon inteligentny Nokia 6630 ...................................................................... 304 Telefon inteligentny Nokia 6680 ...................................................................... 306 Użytkowanie Skype’a z bezprzewodowym Pocket PC ................................................. 307 Telefony USB dla osób podróżujących ......................................................................... 308 Standardowe telefony USB ..................................................................................... 309 Telefony USB Flash ................................................................................................ 309 Wyszukiwanie punktów dostępowych hotspots ............................................................ 310 Strefy Skype’a ......................................................................................................... 311 Płatne punkty dostępowe Wi-Fi ....................................................................... 311 Wszystkie punkty dostępowe (płatne i darmowe) ............................................ 311 Darmowe punkty dostępowe Wi-Fi .................................................................. 311 Część III Implementacja Skype’a w warunkach przedsiębiorstwa .. 313 Rozdział 11. Konfiguracja Skype’a w miejscu pracy ......................................... 315 Protokoły SIP i H.323 ................................................................................................... 315 Architektura Skype’a ..................................................................................................... 319 Otwieranie połączenia ............................................................................................. 321 Omijanie protokołu NAT .................................................................................. 322 Szyfrowanie ............................................................................................................ 322 Bezpieczeństwo ............................................................................................................. 323 Blokowanie Skype’a ............................................................................................... 326 Firewalle ........................................................................................................... 326 Pobieranie ......................................................................................................... 327 Inwentaryzacja oprogramowania i administrowanie ........................................ 327 Firewalle ................................................................................................................. 327 Serwery proxy ......................................................................................................... 328 Skype wbudowany w inne urządzenia .................................................................... 329 Problematyka wydajności ............................................................................................. 329 12 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc Spis treści 13 Rozdział 12. Skype dla biznesu ........................................................................ 331 Biuro pomocy technicznej (ang. help desk) .................................................................. 331 Wewnętrzny serwis korporacyjny ........................................................................... 331 Wirtualne biuro pomocy ......................................................................................... 333 Telefony Wi-Fi .............................................................................................................. 334 Zestawy nagłowne Bluetooth .................................................................................. 335 Wtyczka Vitaero ............................................................................................... 336 Telefony inteligentne .............................................................................................. 336 Pocket PC ................................................................................................................ 337 Telefony Skype’a .................................................................................................... 338 Protokół Callto: triki ...................................................................................................... 339 Wskaż, kliknij i rozmawiaj ..................................................................................... 340 Inne zastosowania ......................................................................................................... 342 Programy radiowe z telefonami od słuchaczy ........................................................ 342 Internetowe puby?! ................................................................................................. 343 Cyber-Szerpowie! ................................................................................................... 343 Użytkownicy mobilni i zdalni ................................................................................. 344 Infrastruktura telefonii internetowej ....................................................................... 345 Krótko o bezpieczeństwie ....................................................................................... 345 Rozdział 13. Ustawienie firewalla i sieci w Skypie ............................................ 349 Krótko o tłumaczeniu adresów sieciowych NAT ......................................................... 349 Użytkownicy domowi ............................................................................................. 352 Małe i średnie przedsiębiorstwa .............................................................................. 352 Duże korporacje ...................................................................................................... 352 Co trzeba wiedzieć o konfigurowaniu urządzeń sieciowych? ...................................... 354 Użytkownicy domowi i biznesowi korzystający z routera DSL lub kablowego bez firewalla ................................................................................ 354 Użytkownicy firewalli w małych, średnich i dużych firmach ................................ 354 Podstawy TCP i UDP .............................................................................................. 354 NAT kontra firewall ................................................................................................ 355 Porty, z których korzysta Skype .................................................................................... 356 Użytkownicy domowi i przedsiębiorstwa używające routera kablowego lub DSL bez firewalla .......................................................................................... 356 Użytkownicy firewalli we wszystkich typach przedsiębiorstw .............................. 357 Plik Skype’a shared.xml ......................................................................................... 358 Microsoft Windows Active Directory .................................................................... 358 Korzystanie z serwerów pośredniczących proxy ze Skypem ........................................ 361 Połączenia bezprzewodowe .................................................................................... 361 Wyświetlanie informacji technicznych o rozmowie ............................................... 363 Status połączenia .............................................................................................. 363 Małe, średnie i duże firmy ...................................................................................... 366 Sposoby na zablokowanie Skype’a w przedsiębiorstwie .............................................. 366 Część IV Dostosowanie Skype’a do indywidualnych potrzeb użytkowników ................................................ 369 Rozdział 14. Interfejs programowania aplikacji API w Skypie ............................ 371 Czym jest interfejs programowania aplikacji API (ang. Application Programming Interface)? ............................................................... 371 Interfejs API Skype Phone i Skype Access ............................................................ 372 Ogólne omówienie Access API .............................................................................. 372 Wtyczki API Skype’a ............................................................................................. 374 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc 13 14 Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa Interfejs API Skype’a w systemie operacyjnym Windows ........................................... 374 Interfejs API Skype’a w systemie operacyjnym Mac OS X ......................................... 375 Interfejs API Skype’a w systemie operacyjnym Linux ................................................. 376 Narzędzie programistyczne SkypeNet dla API Skype’a ............................................... 376 Narzędzie programistyczne SkypeWeb dla API Skype’a ............................................. 376 Proste triki API .............................................................................................................. 377 Część V Przyszłość Skype’a .................................................... 383 Rozdział 15. Urządzenia przyszłości współpracujące ze Skypem ........................ 385 Uwagi ogólne ................................................................................................................ 385 Routery Skype’a (ATA) ................................................................................................ 386 Potencjalni użytkownicy ......................................................................................... 387 Telefony współpracujące ze Skype’em ......................................................................... 387 Potencjalni użytkownicy ......................................................................................... 388 Bezprzewodowe telefony współpracujące ze Skype’em .............................................. 388 Potencjalni użytkownicy ......................................................................................... 388 Telefony typu Skype Wi-Fi ........................................................................................... 389 Użytkownicy domowi ............................................................................................. 389 Małe firmy .............................................................................................................. 389 Średnie i duże firmy ................................................................................................ 390 Telefony komórkowe współpracujące ze Skype’em ..................................................... 390 Potencjalni użytkownicy ......................................................................................... 391 Telefony USB dla Skype’a ............................................................................................ 391 Potencjalni użytkownicy ......................................................................................... 392 Bramki PBX dla Skype’a .............................................................................................. 392 Potencjalni użytkownicy ......................................................................................... 394 Skorowidz .................................................................................... 395 14 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_druk!spis-04.doc Rozdział 6. ♦ Zaawansowane opcje programu Skype 155 Rozdział 6. Zaawansowane opcje programu Skype Zagadnienia omawiane w tym rozdziale: (cid:141) Ustawienia zaawansowane (cid:141) Architektura programu Skype (cid:141) Technologia peer-to-peer (cid:141) Dodatkowe usługi Skype’a (cid:141) SkypeOut (cid:141) SkypeIn (cid:141) Pozostałe opcje zaawansowane (cid:141) Edycja pliku językowego Skype’a (cid:141) Inne wskazówki i sztuczki Ustawienia zaawansowane Jak wspomniałem w poprzednich rozdziałach, Skype ma wiele ustawień i opcji konfigura- cyjnych, pozwalających na dostosowanie programu do własnych potrzeb. W kolejnych podrozdziałach omówimy zaawansowane ustawienia Skype’a dotyczące uruchamia- nia programu, sposobu prowadzenia rozmów, wyświetlania i funkcjonowania czatów oraz inne ustawienia związane z obsługą programu i jego współpracą z komputerem. Oprócz tego omówimy opcje poleceń, jakie możemy samodzielnie wpisać lub dodać do skrótu uruchamiającego program, które dadzą nam więcej możliwości w zakresie posłu- giwania się programem Skype. W tym podrozdziale omówimy następujące zagadnienia: (cid:141) zaawansowane ustawienia profilu, (cid:141) konfiguracja sygnalizacji dźwiękowej, D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_drukR06-04.DOC 155 156 Część II ♦ Skype dla zaawansowanych (cid:141) urządzenia dźwiękowe, (cid:141) konfiguracja połączenia, (cid:141) ustawienia zaawansowane, (cid:141) opcje wiersza poleceń. Zaawansowane ustawienia profilu Skype umożliwia wyszukiwanie i prowadzenie rozmów z osobami, które znamy lub chcie- libyśmy poznać. Umożliwia również udostępnianie innym osobom informacji na nasz temat. Użytkownicy programu Skype mogą wyszukiwać inne osoby spełniające okre- ślone kryteria, takie jak imię i nazwisko, płeć, wiek, język czy miejsce zamieszkania, które zostały przez nich wpisane w oknie Mój profil. Mój profil to okno dialogowe, w którym możemy wpisać informacje o sobie. Jak widać, niektóre z tych informacji będą widoczne dla każdego, kto spróbuje wyszukać i (lub) zobaczyć nasz profil; pozostałe informacje będą dostępne tylko dla tych użytkowników Skype’a, których autoryzowaliśmy i zezwo- liliśmy im na wyświetlanie naszego statusu. Aby zobaczyć swój profil w programie Skype, należy kliknąć menu Plik, a następnie Mój profil, lub wybrać menu Narzędzia, następnie Opcje, po czym w kategorii Ogólne, w części Powiązane zadania wskazać odnośnik Edytuj swój profil. Pojawi się okno dialogowe podobne do przedstawionego na poniższym rysunku. Gdy otworzymy to okno po raz pierwszy, przekonamy się, że niektóre informacje są tu już wprowadzone. Dane w tych polach pochodzą z informacji podawanych podczas zakładania konta w pro- gramie Skype, ale wszystkie podane tu informacje możemy w dowolnym momencie zmienić lub usunąć. 156 D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_drukR06-04.DOC Rozdział 6. ♦ Zaawansowane opcje programu Skype 157 Okno dialogowe Mój profil zawiera informacje o różnych poziomach dostępu. Jak widać na rysunku, występują tu trzy kategorie, które omówimy w następnym podrozdziale: (cid:141) szczegóły, które będą widzieć wszyscy użytkownicy; (cid:141) szczegóły widoczne tylko dla tych użytkowników Skype’a, których autoryzowaliśmy i zezwoliliśmy im na wyświetlanie naszego statusu; (cid:141) osobiste dane. Szczegóły, które będą widzieć wszyscy użytkownicy Kategoria Szczegóły, które będą widzieć wszyscy użytkownicy zawiera informacje wido- czne dla wszystkich użytkowników Skype’a. Każda osoba, która będzie z nami rozma- wiać, może zobaczyć te informacje, klikając prawym przyciskiem myszy przedstawiającą nas ikonę i wybierając z menu kontekstowego opcję Pokaż profil. Ponadto informacje te może zobaczyć każdy użytkownik wyszukujący osób do rozmowy, klikając prawym przy- ciskiem myszy naszą nazwę w wynikach wyszukiwania (jeśli się w nich pojawimy) i wybierając z menu opcje Pokaż profil, lub za pomocą przycisku o takiej samej nazwie w oknie wyszukiwania. Personalizacja Skype’a Jak już wspominaliśmy wcześniej w tym rozdziale, Skype umożliwia udostępnienie innym osobom w internecie informacji na swój temat, co pozwoli im dowiedzieć się, kim jesteśmy (lub za kogo się podajemy). Dzięki temu Skype daje świetną okazję do pozna- nia nowych osób. Przed rozpoczęciem rozmowy możemy sprawdzić, jakie dana osoba ma zainteresowania, ile ma lat, gdzie mieszka, jakiej jest płci, oraz poznać inne informacje na jej temat. Pozwala to odnaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach lub wspólnych tematach do rozmowy. Okno Mój profil podzielone jest na trzy kategorie zawierające różne rodzaje informacji, które mogą być udostępnione wszystkim lub jedynie wybranym osobom. Te kategorie to: (cid:141) Szczegóły, które będą widzieć wszyscy użytkownicy — informacje zamieszczone w tej kategorii mogą zobaczyć wszyscy użytkownicy programu Skype. (cid:141) Szczegóły, które będą widzieć tylko znajomi — w tej kategorii znajduje się obrazek, który sami możemy wybrać. (cid:141) Osobiste dane — adresy e-mail są zawsze niewidoczne dla innych, ale można ich użyć do wyszukania nas, pod warunkiem że użytkownik, który nas szuka, zna cały adres e-mail. Adresy e-mail to dane prywatne, nie można ich zobaczyć za pomocą programu Skype. Kategoria Szczegóły, które będą widzieć wszyscy użytkownicy zawiera informacje, które będą ujawnione każdej osobie wyszukującej innych użytkowników Skype’a. Dla przy- kładu, aby poznać informacje o jakimś użytkowniku, możemy zobaczyć jego profil przez wybranie jego nazwy i kliknięcie przycisku Pokaż profil w oknie wyszukiwania (lub za pomocą odpowiedniej opcji w menu kontekstowym) (patrz rysunek na następnej stronie). D:DaneDrukSkype Od zwyklego uzytkownika do (nie tylko) malego przedsiebiorstwa9_1_drukR06-04.DOC 157 158 Część II ♦ Skype dla zaawansowanych Dane w profilu możemy dowolnie zmieniać, aby wprowadzić dodatkowe informacje na swój temat, oprócz tych wskazywanych przez odpowiednie pola. W poniższym przykła- dzie użytkownik zmodyfikował pole Imię i Nazwisko w swoim profilu na Michał | www.mojastrona.pl, co będzie widoczne dla wszystkich osób z jego listy kontaktów oraz dla tych, którzy go wyszukają w katalogu Skype’a. Oprócz tego w pole Miasto wpi- sał on informację o swoim hobby, aby inni użytkownicy po wybraniu jego nazwy zoba- czyli więcej informacji, niż wynikałoby to z nazwy tego pola. Powody, dla których Michał nie podał nazwy miasta, w którym mieszka, omówimy w dalszej części. Poniższy rysunek przedstawia przykładowe informacje na jego temat, widoczne na liście kontaktów. Michał chciał, aby inni użytkownicy wiedzieli jedynie to, że mieszka w Polsce, dlatego pole miasto mogło zostać wykorzystane do umieszczenia innych informacji widocznych przez użytkowników na ich liście kontaktów. W podobny sposób możemy zdecydo- wać o umieszczeniu innych informacji w swoim profilu, wpisując te dodatkowe informa- cje w dostępne pola. Na przykład jeśli chcielibyśmy, aby wszystkie osoby korzystające z programu Skype w naszej firmie promowały jej nazwę, możemy dodać nazwę firmy do pola Imię i Nazwisko, np. Jan Kowalski | Moja firma. Dzięki temu inne osoby będą wiedzieć, że jest to konto
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skype! Od zwykłego użytkownika do (nie tylko) małego przedsiębiorstwa
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: