Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00494 009536 11021239 na godz. na dobę w sumie
Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski - ebook/pdf
Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 325
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5426-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwszy na rynku słownik
prezentujący terminologię
audytu w odniesieniu do
jego różnych obszarów.
BLISKO 17 000 HASEŁ!

Słownik zawiera terminy prawnicze z zakresu:

 • Audytu
  wewnętrznego
 • Audytu
  zewnętrznego
 • Audytu
  niezależnego

W słowniku sporo miejsca poświęcono metodom i technikom statystycznym stosowanym w różnych
rodzajach kontroli i oceny. Ponadto wykorzystano obszerną literaturę międzynarodowych instytucji,
zajmujących się ustalaniem standardów i praktyką audytu wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Do części słownikowej dołączono:
 • Rodzaje opinii
  z audytu.
 • Przykłady listów w sprawie
  zlecenia przeprowadzenia audytu
  (audit engagement letter).
 • Skróty i akronimy
  stosowane w audycie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S³ownik audytu Roman Kozierkiewicz angielsko-polski polsko-angielski S³ownik audytu angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Audit English-Polish Polish-English Dictionary of Audit English-Polish Polish-English Roman Kozierkiewicz Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 S³ownik audytu angielsko-polski polsko-angielski Roman Kozierkiewicz Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 S³ownik audytu Dictionary of Audit Anna Wieczorek Wydawca: Redakcja i korekta Projekt ok³adki: : Magdalena Mularczyk, Anna Wojtyniak Robert Rogiñski All rights reserved. No part of this book may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the Publisher. © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 All inquires should be addressed to: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Druk i oprawa: Igawa Totem, Inowroc³aw ISBN: 978-83-255-5425-5 . ISBN: 978-83-255-5426-2 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. VII Część I angielsko-polska Part I English-Polish .................................................................................................. Część II polsko-angielska Part II Polish-English ................................................................................................. Załączniki Annexes ...................................................................................................................... Załącznik 1. Rodzaje opinii z audytu ................................................................. Załącznik 2. Przykłady listów w sprawie zlecenia przeprowadzenia audytu (audit engagement letter) .................................................................................... Załącznik 3. Wykaz skrótów i akronimów Annex 3 List of abbreviations and acronyms ..................................................... 1 145 293 295 299 305 V Przedmowa Etymologia słowa audyt wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie audire oznacza: sły- szeć, słuchać, przesłuchiwać, badać. W języku angielskim czy francuskim słowo audy- tor najczęściej występuje w znaczeniu: słuchacz, ewentualnie rewident ksiąg. Istniejące w Polsce standardy audytu wewnętrznego rozróżniają audyt wewnętrzny (in- ternal audit) i kontrolę wewnętrzną (internal control) – niesłusznie często utożsamianą z audytem wewnętrznym. Ogólnie przyjmuje się, że audyt (ang. audit) polega na szczegółowej analizie działalno- ści danego przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji i jest przeprowadzany przez nie- zależnych certyfikowanych specjalistów i ekspertów celem weryfikacji i wykrycia poten- cjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu danego podmiotu gospodarczego. Celem audytu jest ocena danego podmiotu zarówno pod kątem stabilności finansowej, jak i wdra- żanych standardów, statutu czy procedur. Głównym zadaniem audytu jest weryfikacja procedur kontrolnych pod kątem stoso- wania ich przez audytowany podmiot w przyszłości. Efektem przeprowadzonego audytu są rekomendacje zmian w stosowanych procedurach oraz narzędziach kontroli wewnętrz- nej danego podmiotu gospodarczego. W literaturze na temat audytu znajdujemy szeroko stosowaną definicję audytu przyję- tą przez Institute of Internal Auditors, z której wynika, że „audyt wewnętrzny jest działal- nością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporząd- kowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo”. Nieco inną definicję przyjęto w polskiej praktyce, zgodnie z którą „audyt jest definiowa- ny jako usystematyzowany, niezależny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z au- dytu i obiektywnej oceny w celu określenia, w jakim stopniu spełniono określone kryteria” (PN EN ISO 9001; 2009). Warto zauważyć, że przedmiotem audytu może być osoba, organizacja, system, proces, a także produkt. Jeszcze do niedawna przyjęło się akcentować audyt jako przede wszyst- kim istotny element rachunkowości, bowiem tradycyjnie audyt był związany głównie z uzyskiwaniem informacji na temat systemów finansowych i dokumentacji finansowej przedsiębiorstw. Jednakże w ostatnich latach audyt zaczął wkraczać w obszary niefinanso- we, stąd prezentowany słownik odnosi się do różnego rodzaju audytów. VII Przedmowa Z punktu widzenia relacji między audytorem czy firmą audytorską a jednostką audyto- waną wyróżniamy audyt pierwszej strony (audyt wewnętrzny), audyt drugiej strony (audyt zewnętrzny) i audyt trzeciej strony (audyt niezależny). Natomiast ze względu na przed- miot, który podlega ocenie, można wyróżnić następujące rodzaje audytu: – audyt zgodności, – audyt procesów, – audyt systemów jakości, – audyt wyrobu, – audyt logistyki, – audyt systemów informatycznych, – audyt podatkowy, – audyt wynagrodzeń, – audyt operacyjny, – audyt licencji, – audyt projektów, – audyt działalności, – audyt sprawozdań finansowych, – audyt językowy, – audyt środowiska naturalnego, – audyt personalny, – audyt energetyczny, – audyt bezpieczeństwa, – audyt kliniczny, – audyt wiedzy. Jak widać z tego zestawu problematyki audyt w dobie dzisiejszej dotyczy praktycznie wszystkich obszarów działalności człowieka i instytucji. Z tego względu prezentowany słownik został określony jako Słownik audytu (Dictionary of Audit), będący pierwszą pró- bą zaprezentowania terminologii audytu w odniesieniu do jego różnych obszarów. W ni- niejszej publikacji sporo miejsca zajmują metody i techniki statystyczne stosowane w róż- nych rodzajach audytu. Ponadto wykorzystano obszerną literaturę międzynarodowych instytucji zajmujących się ustalaniem standardów i praktyką audytu zarówno w odniesie- niu do audytu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że żaden system kontroli wewnętrznej nie mo- że sam zagwarantować sprawnego funkcjonowania organizacji zarówno administracyjnej, jak i gospodarczej. W odróżnieniu od klasycznej kontroli wewnętrznej, audyt wewnętrzny ukierunkowany jest w swoich działaniach na zapobieganie różnego rodzaju ryzyku. Nie ogranicza się jedynie do porównania stanu faktycznego ze stanem pożądanym, ale ma obo- wiązek rekomendowania działań zmierzających do poprawienia funkcjonowania badanej działalności, czy systemu. VIII Przedmowa Niniejszy słownik w obu wersjach językowych zawiera blisko 17 000 haseł, przy czym ich układ nie odbiega od poprzednich publikacji słownikowych wydanych przez C.H.Beck. Autor konsekwentnie stosuje American English jako powszechnie stosowaną wersję języ- ka angielskiego w zakresie finansów i biznesu. Do części słownikowej dołączono trzy za- łączniki, a mianowicie: Załącznik 1. Rodzaje opinii z audytu, Załącznik 2. Przykłady li- stów w sprawie zlecenia przeprowadzenia audytu (audit engagement letter), Załącznik 3. Skróty i akronimy stosowane w audycie. Autor ma nadzieję, że niniejszy słownik stanowić będzie uzupełnienie niezmiernie skromnej oferty na polskim rynku w zakresie angloję- zycznego słownictwa związanego z szeroko pojmowanym audytem. Warszawa, luty 2014 r. IX Część I angielsko-polska Part I English-Polish A absolute assurance pewność absolutna absolute level of assurance absolutny po- odbiorcze abandonment costs koszty likwidacji abnormally low tenders rażąco niskie oferty absence of casual connection brak związku przyczynowego absence of unrecorded transactions brak transakcji niezarejestrowanych absolute accuracy dokładność bezwzględ- na ziom pewności absolute risk ryzyko absolutne absolute value wartość bezwzględna absorption capacity zdolność absorpcyjna abstract logical thinking logiczne myślenie abstrakcyjne abstraction abstrahowanie accelerated depreciation method metoda przyspieszonej amortyzacji podatkowe acceptability of audit conclusions by the auditee akceptowalność wniosków z audy- tu przez jednostkę audytowaną acceptable accounting bases akceptowalne zasady i metody rachunkowości acceptable audit risk dopuszczalne ryzyko audytu błędów acceptable defect rate dopuszczalny poziom acceptable level of audit risk akceptowalny poziom ryzyka audytu acceptance of auditing requirements przy- jęcie wymogów audytowych acceptance of internal audit work przyjęcie wyników audytu wewnętrznego acceptance of risk akceptacja ryzyka acceptance of the client relationship zatwier- dzenie współpracy ze zleceniodawcą acceptance sampling wyrywkowe badanie acceptance status status akceptacji acceptance test test akceptacyjny accepted auditing practice przyjęta praktyka audytorska access audit audyt dostępu access authority upoważnienie do dostępu access control kontrola dostępu (np. do syste- mów informatycznych) access control audit audyt kontroli dostępu access control mechanism mechanizm kon- access functions funkcje dostępu access level poziom dostępu access method metoda dostępu access path ścieżka dostępu access profile profil dostępu access right prawo dostępu access to documented audit body procedu- res dostęp do udokumentowanych proce- dur organu audytowego access to employment dostęp do zatrudnienia access to labor market dostęp do rynku pracy access to records dostęp do danych/doku- accelerated tax benefits przyspieszone ulgi troli dostępu acceptable level of costs akceptowalny po- mentacji/zapisów ziom kosztów access to records of contractor dostęp do do- acceptable level of detection risk akcepto- kumentacji zleceniobiorcy access to sensitive data dostęp do danych walny poziom wykrycia ryzyka acceptable risk of incorrect acceptance do- puszczalne ryzyko błędnej akceptacji acceptable risk of incorrect rejection do- puszczalne ryzyko błędnego odrzucenia wrażliwych access to work dostęp do pracy access type rodzaj dostępu accessibility dostępność 3 accompanying notes accrued liabilities accompanying notes informacje uzupełniające accomplish objectives realizować cele account activity aktywność konta account area risk ryzyko w obszarze księgo- wości account audit audyt konta/rachunku account balance saldo na rachunku account divisibility podzielność kont account error błąd księgowy account holder posiadacz rachunku account in the red rachunek przekroczony account information card karta informacji o klientach account movements zmiany na kontach account risk analysis form formularz anali- zy ryzyka księgowego accountability odpowiedzialność; rozliczal- ność dzialności dzialne accountable odpowiedzialny accountable entities podmioty odpowie- accountable party strona rozliczana accountancy rachunkowość accounted for properly księgowany prawid- accounting księgowość, rachunkowość accounting applications zastosowania księ- łowo gowe accounting audit audyt księgowy accounting book księga rachunkowa accounting control kontrola księgowa accounting control environment środowi- sko kontroli w zakresie rachunkowości accounting control system system kontroli księgowości accounting income dochód księgowy accounting mismatch niedopasowanie księ- gowe accounting officer księgowy accounting period okres obrachunkowy/ sprawozdawczy accounting policy decisions decyzje doty- czące zasad rachunkowości accounting profession branża księgowa; śro- dowisko zawodowych księgowych accounting profit zysk księgowy accounting program program księgowy accounting requirements wymogi w zakre- accounting risk analysis analiza ryzyka sie rachunkowości księgowego accounting rule zasada rachunkowości accounting segregation rozdzielność księgowa accounting services usługi księgowe accounting software oprogramowanie księ- accounting standard standard rachunkowości accounting statement sprawozdanie księgowe accounting system system rachunkowości accounting trails ścieżka księgowa accounting treatment ujęcie księgowe accounting unit value wartość jednostki roz- rachunkowej accounting value of tested file wartość księ- gowa badanego pliku/zbioru accounts rachunki; sprawozdania (np. finan- accounts payable journal dziennik zobowiązań accounts payable master file plik główny accounts receivable ledger księga główna accounts receivable turnover rotacja należ- sowe) zobowiązań należności ności accountability arrangements ustalenia doty- czące odpowiedzialności (np. finansowej) accountability framework ramy odpowie- gowe accounting data dane księgowe/rachunkowe; dokumentacja księgowa accounting estimates szacunki księgowe accounting evidence dowody księgowe accounting for deferred taxes uwzględnie- nie odroczonych podatków accounts with depositors konta deponentów accreditation akredytacja accreditation authority organ akredytacji accreditation boundary granica akredytacji accrediting authority organ akredytujący accrual-based accounting system system ra- accounting for fair value stosowanie warto- chunkowości memoriałowej ści godziwej accounting for unallowable costs rozlicze- nie kosztów nieuzasadnionych accounting goals cele księgowości accruals przychody przyszłych okresów accrued expenses kwota naliczonych kosztów accrued liabilities kwota naliczonych zobo- wiązań (tj. kosztów) 4 accrued revenue adequacy of reporting financial risk accrued revenue kwota naliczonych przy- active audit team involvement aktywne za- chodów accumulated loss strata z lat ubiegłych accumulated balance audit trail ścieżka au- dytu dotycząca skumulowanego salda accumulation of systemic risk akumulacja ryzyka systemowego angażowanie zespołu audytowego active monitoring monitorowanie aktywne active response reakcja aktywna active solar systems aktywne systemy słoneczne active tests testy aktywne activities of the organization działalność or- accuracy dokładność accuracy of adjustments dokładność korekt accuracy of assessment dokładność oceny/ ganizacji objęte audytem activities to be audited działania/czynności activity checking kontrola operacyjna activity measurement pomiar działań activity report sprawozdanie z działalności activity schedule harmonogram działań activity-based accounting rachunkowość kosztów działalności actual loan loss experience faktyczne do- świadczenie dotyczące strat z tytułu udzie- lonych kredytów actual owner faktyczny właściciel actual portfolio portfel rzeczywisty actual results wyniki rzeczywiste actual value wartość faktyczna/rzeczywista actuals wartości rzeczywiste actuarial deficit deficyt aktuarialny actuarial services usługi aktuarialne ad hoc audit audyt doraźny ad hoc audit program program audytu do- raźnego ad hoc improvement usprawnienie ad hoc adaptability przystosowalność; zdolność przystosowania się added significance dodatkowe znaczenie added value wartość dodana additional documentation dodatkowa doku- mentacja additional paid-in capital dodatkowo opła- cona część kapitału akcyjnego add-on security dodatkowe zabezpieczenie address zajmować się; zaradzić address a problem rozwiązywać problem addressing metoda identyfikacji lokalizacji uczestnika w sieci; postępowanie adequacy adekwatność; odpowiedniość; sto- sowność adequacy of controls adekwatność mecha- nizmów kontrolnych adequacy of reporting financial risk ade- kwatność sprawozdawczości w zakresie ry- zyka finansowego 5 wyceny accuracy of cash balances prawidłowość sald gotówkowych accuracy of estimate dokładność szacunku accuracy of information dokładność infor- accuracy of measurement dokładność po- macji miaru/wyceny accuracy of source documents dokładność dokumentów źródłowych accuracy of the accounts dokładność ra- chunków accuracy of the data dokładność danych accuracy of time measurement dokładność pomiaru czasu accuracy of valuation dokładność wyceny accurate audit audyt dokładny accurate reflection dokładne odzwierciedlenie accurate reporting dokładna sprawozdawczość achievable level of audit risk możliwy do osiągnięcia poziom ryzyka audytu achievable level of detection risk możliwy do osiągnięcia poziom ryzyka wykrycia acid-test ratio wskaźnik bieżącej płynności acquire an up-to-date knowledge zdobyć aktualną wiedzę acquisition audit audyt przejęć (np. udziałów) acquisition date termin przejęcia acquisition of assets nabycie składników ak- tywów acquisition value wartość przejęcia act of verifying the identity czynności wery- fikowania tożsamości action completed działanie ukończone action done wykonane czynności action ongoing działanie w toku action toward risk postępowanie wobec ryzyka action-level audit audyt operacyjny active approach toward risk aktywne podej- ście do ryzyka adequate audit trail age structure of population adequate documentation odpowiednia/właś- administrative services audit audyt usług adequate audit trail właściwa ścieżka audytu adequate disclosure of assurance odpo- wiednie wykazanie wiarygodności ciwa dokumentacja adequate security odpowiednie zabezpieczenie adequate supervision odpowiedni nadzór adequate system of authorization odpo- wiedni system autoryzacji/zatwierdzania adherence zgodność; przestrzeganie adherence to management policies prze- strzeganie zasad zarządzania adherence to policies przestrzeganie zasad adherence to regulations przestrzeganie za- adjusted account rachunek skorygowany adjusted book value skorygowana wartość adjusted trial balance skorygowany bilans rządzeń księgowa próbny administrative risk ryzyko administracyjne administrative security bezpieczeństwo w administracji administracyjnych administrative structures struktury admini- stracyjne czalne admissibility dopuszczalność admissible deviation odchylenie dopusz- admitted assets aktywa dopuszczalne adoption of budget przyjęcie budżetu adoption of general budget przyjęcie bud- żetu ogólnego advance payments płatności zaliczkowe advanced cost management system zaawan- sowany system zarządzania kosztami advancement awansowanie advances against booking zaliczki na księ- adjusting entry zapis korygujący adjusting event zdarzenie korygujące adjusting factors czynniki dostosowawcze/ advantages of a language audit korzyści/po- żytki z audytu językowego adversarial procedure procedura kontradyk- administrative procedures procedury admi- z firmą audytorską gowanie toryjna z audytu adverse audit opinion negatywna opinia adverse effect efekt negatywny adverse event zdarzenie negatywne adverse external audit opinion negatywna opinia z audytu zewnętrznego adverse key financial ratios niekorzystne kształtowanie się kluczowych wskaźników finansowych adverse opinion opinia negatywna adverse opinion report sprawozdanie z ne- gatywną opinią adverse relations negatywne relacje adverse variable zmienna negatywna advertising agency services usługi agencji reklamowych mowej; audyt reklamy advice on risk doradztwo w zakresie ryzyka advisory service usługi konsultacyjne affiliate firm firma powiązana affiliate of an audit firm podmiot powiązany age of the house wiek budynku age structure of population struktura wieko- wa populacji korygujące adjusting period okres korekty adjustment control kontrola korekcyjna administered channel kanał administrowany administrative appropriations wydatki/ środki administracyjne administrative audit audyt administracyjny administrative body organ administracyjny administrative burdens obciążenia admini- stracyjne stracyjna administrative capacity zdolność admini- administrative checks kontrole administracyjne administrative control system system kon- administrative controls administracyjne me- troli administracyjnej chanizmy kontrolne administrative framework procedury admi- administrative pecuniary sanctions admini- stracyjne kary pieniężne administrative records dokumentacja admi- stracyjne nistracyjne nistracyjne nistracyjna 6 administrative expenditure wydatki admini- advertising audit audyt działalności rekla- aged trial balance amounts recovered aged trial balance bilans próby według daty alternative auditing methods alternatywne all parts of the organization wszystkie ko- zużywanej ka operacyjnego mórki operacyjne sprzedaży a dniem bilansowym aggregation agregowanie; sumowanie aging identyfikacja według dat aging balances struktura terminowa sald agreed amount kwota uzgodniona agreed escalation procedures przyjęte pro- cedury eskalacji agreed minute protokół uzgodniony agreed-upon procedures procedury uzgodnione agreement on objectives uzgodnienie celów agreement to extend period of limitation umowa o przedłużenie okresu przedawnienia agree-upon procedures of engagement uzgodnione procedury zlecenia aid applications wnioski o przyznanie pomocy air cleanliness czystość powietrza air-conditioning installations instalacje kli- matyzacyjne air-tightness szczelność powietrzna align skoordynować; uporządkować align risk level dostosować poziom ryzyka all operational risk wszystkie rodzaje ryzy- all relevant areas of activity wszystkie istot- ne obszary działalności allegedly predatory conduct domniemane drapieżne działania (np. w zakresie ustala- nia cen) allocate functions wyznaczać funkcje allocate responsibilities wyznaczać zakres odpowiedzialności allocation alokacja; przyporządkowanie allocation adjustments korekty przyporząd- kowania allocation of profit podział zysku allocation of tasks przydział zadań allocation of weights przypisanie wag allowable costs koszty uzasadnione allowance for doubtful accounts rezerwa na wątpliwe należności allowance for sampling risk rezerwa na po- krycie ryzyka doboru próby allowed alternative method dopuszczalna metoda alternatywna alter attitudes zmieniać postawy alteration of accounting records zmiana do- kumentów księgowych metody audytu alternative energy supply systems alterna- tywne systemy zaopatrzenia w energię alternative investment funds alternatywne fundusze inwestycyjne alternative processing alternatywne prze- twarzanie danych ambiguity niejednoznaczność amended audit audyt korygujący amending budget budżet korygujący amending the environment zmiana środo- wiska amortyzacji amortization costs koszty amortyzacji amortization method metoda naliczania amortization period okres amortyzacji amortized cost of a financial asset amorty- zowana wartość aktywów finansowych amount committed wysokość zobowiązania finansowego amount of basic pay kwota płacy podstawowej amount of energy ilość energii amount of energy consumed wartość energii amount of error kwota błędu amount of heat generated ilość wytwarza- amount of hours worked liczba przepraco- nego ciepła wanych godzin amount of inventories wielkość zapasów amount of shares issued liczba emitowanych akcji ków amounts due from banks należności od ban- amounts due from governments and cen- tral banks należności od rządów i banków centralnych amounts due from institutions and cor- porations należności od instytucji i kor- poracji amounts due from international institu- tions należności od instytucji międzynaro- dowych amounts due from non-commercial orga- nizations należności od organizacji nieko- mercyjnych amounts not deductible kwoty niepodlega- jące odliczeniu amounts recovered kwoty odzyskane 7 analysis of errors revealed in sampling applicable financial reporting framework analysis of errors revealed in sampling ana- liza błędów wykrytych w próbkowaniu analysis of licensing schemes analiza sche- annual audit reporting sprawozdawczość dotycząca rocznego audytu annual audit risk assessment ocena ryzyka analysis of thermal performance analiza na dany rok matów licencjonowania analysis of objectives analiza celów analysis of repayment ability analiza zdol- ności kredytowej analysis of retained earnings analiza zy- sków niepodzielonych/zatrzymanych analysis of strategy analiza strategii analysis of the audit outcomes analiza wy- ników audytu wydajności cieplnej czących trendów analysis of trend data analiza danych doty- analysis of variance analiza wariancji analytical accounting księgowość analityczna analytical auditing procedures procedury analityczne audytu analytical checks analizy; badania analytical evidence dowody analityczne analytical modeling modelowanie analityczne analytical operations czynności analityczne analytical procedure procedura analityczna analytical reasoning myślenie analityczne analytical review przegląd analityczny analytical review procedures przegląd pro- audytu rocznego annual budget cycle roczny cykl budżetowy annual lease costs roczny koszt najmu annual planning process proces planowania rocznego annual public debt management reports sprawozdania roczne dotyczące zarządza- nia długiem publicznym requirements zapotrzebowania annual annual revenue przychody roczne annual savings of power costs roczna oszczędność kosztów energii annual schedule plan roczny annual stockholder reports roczne sprawo- zdania dla akcjonariuszy annual summaries podsumowania roczne annual transparency report roczne sprawo- zdanie zapewniające przejrzystość annual usage of energy roczne zużycie energii annual work program roczny program prac anomalous error błąd nietypowy anomaly anomalia anomaly detection wykrywanie anomalii/ nieprawidłowości cedur analitycznych analytical risk ryzyko analityczne analytical test test analityczny analytical thinking myślenie analityczne analyze the flow of data analizować prze- anonymity anonimowość answerable odpowiedzialny anticipated cash flow przewidywany prze- pływ środków pieniężnych anticipated sample size przewidywana li- pływ danych środków annual appropriations kwota rocznych annual audit audyt roczny annual audit coverage plan plan zakresu au- dytu rocznego rocznego audytu annual audit execution przeprowadzenie annual audit plan roczny plan audytu annual audit planning planowanie rocznego audytu annual audit practice praktyka audytu rocznego annual audit product leader kierownik rocznego audytu produktów annual audit program roczny program audytu annual audit report roczne sprawozdanie czebność próby anti-fraud information systems systemy zwalczania oszustw informatycznych antivirus protection ochrona antywirusowa antivirus software oprogramowanie antywi- rusowe any entity dowolny podmiot any one sample dowolna próba appeal procedures procedury odwoławcze appearance pozór appearance of independence pozór nieza- leżności applicability stosowność; odpowiedniość applicable fees stosowne opłaty applicable financial reporting framework stosowne założenia koncepcyjne sprawo- zdawczości finansowej z audytu 8 applicable legal requirements appropriations from assigned revenue applicable legal requirements stosowne wy- appraisal of language abilities ocena zdol- mogi prawne aplikacji application controls mechanizmy kontrolne application form wniosek aplikacyjny application implementation review prze- gląd wdrażania aplikacji ności językowych apprentices praktykanci; stażyści approach to annual audits podejście do au- dytów rocznych appropriate wydzielać (np. środki finansowe) appropriate audit evidence odpowiednie application of accounting principles zasto- dowody audytu sowanie zasad rachunkowości application of analytical skills zastosowanie appropriate konsultacje consultations odpowiednie umiejętności analitycznych application of auditing principles zastoso- appropriate minister minister właściwy appropriate penalties odpowiednie/właści- wanie zasad audytu application of public resources zastosowa- nie zasobów publicznych application of quantitative methods zasto- sowanie metod ilościowych application of reporting standards zastoso- wanie zasad sprawozdawczości application of the law zastosowanie prawa application of the test results zastosowanie wyników testów application platform platforma aplikacyjna application portfolio portfel aplikacji application program program aplikacyjny application program examination badanie programu aplikacyjnego we sankcje appropriate report właściwe sprawozdanie appropriate responses to the risks of mate- rial misstatement właściwa reakcja na ry- zyka istotnej nieprawidłowości appropriately documented właściwie udo- appropriateness odpowiedniość; stosow- kumentowane ność; trafność appropriateness of administrative level odpowiedniość poziomu administracyj- nego appropriateness of audit evidence odpo- wiedniość dowodów audytu appropriateness of evidence odpowiedniość appropriateness of expenditure odpowied- application programming programowanie dowodów aplikacji application risk ryzyko aplikacji application security bezpieczeństwo aplikacji application security audit audyt bezpieczeń- niość wydatków niość procedur appropriateness of procedures odpowied- stwa aplikacji aplikacyjnych application service provider dostawca usług application system system aplikacyjny applied effectively stosowany skutecznie apply audit procedures stosować procedury appointing contact people wyznaczanie asygnowanych/przyznanych appointment mianowanie; powołanie; wy- środków appointment of auditor wyznaczenie audy- środki przyznane z budżetu audytu tora osób kontaktowych znaczenie; przywołanie appointment of the independent auditor wyznaczenie niezależnego audytora appointment procedure procedura wyzna- czania (np. biegłego) appraisal forms formularze oceny appropriateness of the accounting policies odpowiedniość zasad rachunkowości appropriateness of the judgments odpo- wiedniość osądów appropriateness of the recommendations odpowiedniość zaleceń appropriation account rachunek środków appropriation audit audyt przyznanych appropriations allocated under the budget appropriations available from assigned re- venue dostępne środki z dochodów prze- znaczonych na określony cel appropriations from assigned revenue środ- ki z dochodów przeznaczonych na określo- ny cel 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: