Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00657 012794 8007203 na godz. na dobę w sumie
Słownik budowlany polsko-angielski • angielsko-polski - ebook/pdf
Słownik budowlany polsko-angielski • angielsko-polski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Level Trading Język publikacji: polski
ISBN: 9788380760110 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Słownik zawiera około 9000 starannie wyselekcjonowanych haseł, słów i zwrotów z zakresu budownictwa. Duża część haseł posiada liczne przykłady użycia.

Publikacja stanowi zbiór terminów i zwrotów przydatnych w sektorze budowlanym i może być pomocna dla osób mających związek z branżą budowlaną, pracowników budowy, architektów, agentów obrotu nieruchomościami lub dla każdego, komu jest potrzebna znajomość angielskiego słownictwa budowlanego.

Dla haseł angielskich, zarówno w części polsko-angielskiej, jak i angielsko-polskiej podano transkrypcję fonetyczną ich wymowy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁOWNIK BUDOWLANY POLSKO-ANGIELSKI ANGIELSKO-POLSKI opracował: Jacek Gordon SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI - 5 -  acetylen – acetylene [e’setilin]  agregat – aggregate [‘ægriget]  akcesoria elektryczne – electrical fittings [i’lektrikel ‘fitiŋz]  aluminium – aluminium [ælju’minjem]  aneks kuchenny – kitchen annexe [kitszn ‘eneks]  antresola – mezzanine (floor) [‘mecenin flo:]  antykorozyjny – anti-corrosive [ænti ke’reusiw]  aparat (ogólnie) – apparatus [epe’rejtes] o aparat do malowania natryskowego - paint splatter [‘pejnt splæte] o aparat spawalniczy - welding apparatus [‘łeldiŋ]  aparatura – equipment [i’kłipment]  apteczka (pierwszej pomocy) – first-aid kit [fe:st ejd kit]  apteczka (szafka) – chest [czest]  architekt – architect [‘a:kitekt] o architekt wnętrz - interior decorator [in’tjerje ‘dekerejte]  architektura – architecture [‘a:kitektsze] o architektura wnętrz - interior decoration [in’tjerje ‘dekerejszn]  argon – argon [‘a:gen]  arkusz – sheet [szi:t] o arkusz blachy - metal sheet [metl]  armatura – fittings [‘fitinz] o armatura łazienkowa - bathroom fittings [‘ba:Θrum]  artykuł o artykuły budowlane - construction/ building materials o artykuły elektryczne - electrical goods [gu:ds] o artykuły gospodarstwa domowego - household goods [‘haushold o pojedynczy artykuł (sztuka) - item [‘ajtem] gu:ds]  atest – certificate [se:’tifikejt]  atrapa – dummy [‘dami] o atrapa budynku - dummy building - 7 -  automatyczny – automatic [o:te’mætik]  awaria – breakdown [‘brejkdaun] o awaria prądu - electricity breakdown  azbest – asbestos [æs’bestes]  ażurowy (konstrukcja) – open-work [‘eupn łe:k] o ażurowa balustrada - open-work balustrade [‘eupn łe:k ‘bælustrejd]  badanie (sprawdzanie) – examination [ig’zæminejszn] o badanie dotykowe - contact scanning [‘skæniŋ] o badanie ręczne - manual testing [‘testiŋ]  bal (kłoda) – plank [plæŋk]  baldachim – canopy [‘kænepi]  balkon – balcony [‘bælkeni] o balkon cofnięty - loggia [‘lodżje]  balustrada (poręcz) – railing [‘rejliŋ]  balustrada (przy schodach) – banister [‘bæniste]  bałagan – mess [mes]  barak – barrack [‘bærek]  barek (mebel) – cocktail cabinet [koktejl ‘kæbinet]  bariera (bud.) – balustrade [‘bælustrejd]  bariera (ochronna itp.) – barrier [‘bærje]  barwa – dye [daj]  barwiony – tinted [‘tintid]  barwnik – dye [daj]  bateria (cid:0)kran(cid:0) – tap [tæp] o kran z ciepłą/ zimna wodą - hot/ cold water tap o kran z termoregulatorem - thermo-regulatory tap o kran z zaworem kulowym - ball valve tap [bo:l wælw] o odkręcić/ zakręcić kran - to turn on/ off a tap o woda z kranu - tap water [‘ło:te]  bateria (z ogniwami) – battery [‘bæteri] o baterie słoneczne - solar cells [‘sole sels] - 8 -  baza – basis [‘bejsis]  beczka – barrel [‘bærel]  bejca – wood stain [łu:d stejn]  belka – beam [bi:m], girder [‘ge:de] o belka nośna - lifting beam [‘liftiŋ] o belka obudowana - cladded girder [‘klædid] o belka osi (mot.) - axle beam [æksl] o belka podłużna podłogi (mot.) - longitudinal floor beam o belka poprzeczna - cross/ transverse bar o belka stropowa - joist [dżojst] o belka teowa - T-beam [ti:] o belka wiązania dachowego - rafter [‘ra:fte] [loŋdżi’tju:dinel flo:]  benzyna (paliwo) – petrol [‘petrel]  beton – concrete [‘koŋkrit] o beton asfaltowy - asphalt concrete [‘æsfelt] o beton elewacyjny - exposed concrete [iks’peuzd] o beton lany - cast concrete [ka:st] o beton lekki - lightweight concrete [‘lajtłejt] o beton licowy - facing concrete [‘fejsiŋ] o beton wapienny - lime concrete [lajm] o beton zbrojony/ sprężony - reinforced concrete [‘riinfo:st] o płyta betonowa - concrete slab [slæb]  betoniarka (pojazd) – concrete mixer truck [trak]  betoniarka (urządzenie) – concrete mixer [‘koŋkrit mikse] o betoniarka z bębnem wywrotnym - drum-mixer [dram]  betoniarz – concreter [‘koŋkrite]  bezbarwny – colourless [‘kaleles]  bezciśnieniowy – pressureless [‘preszeles]  bezpiecznik o bezpiecznik automatyczny - circuit breaker o bezpiecznik główny - master fuse [‘ma:ste fju:z] o bezpiecznik przepalił się! - the fuse has blown! o bezpiecznik topikowy - fuse [fju:z] - 9 - SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI - 139 -  abrasives [e’brejsiws] – materiały ścierne  absorb [eb’zo:b] – pochłaniać, wchłaniać  absorbency [æb’so:bensi] – chłonność  absorber [eb’zo:be] – pochłaniacz  absorption [eb’zo:bszen] – wchłanianie  accelerator [eksele’rejte] – przyspieszacz  access [‘æksis] – dostęp  accident [‘æksident] – wypadek o accident at work - wypadek przy pracy  accuracy [‘ækjuresi] – dokładność  accurate [‘ækjuret] – dokładny  acetylene [e’setilin] – acetylen  acid [‘æsid] – kwas, kwaśny o acid free [fri:] - nie zawierający kwasu o acid-resistant [‘æsid ri’zistent] - kwasoodporny  acid-resistant [‘æsid ri’zistent] – kwasoodporny  acrylic [e’krilik] – akrylowy  adaptor [e’dæpte] – rozgałęziacz (bez kabla) o 2-way/ 3-way adaptor - rozgałęziacz dwu-/ trzy-wtykowy  additional [e’disznel] – dodatkowy  adhere [ed’hije] – przylegać  adhesion [ed’hi:żn] – przyczepność o bond of mortar [bond of ‘mo:te] - przyczepność zaprawy  adhesive [ed’hi:ziw] – lepiszcze, spoiwo (środek wiążący)  adjacent [e’dżejsnt] – przyległy (sąsiedni)  adjust [e’dżast] – poprawić, skorygować, przystosować, nastawić, wyregulować (urządzenie)  adjustable [e’dżastebl] – nastawny  adjuster [e’dżaste] – nastawnik  admixture [æd’mikstsze] – domieszka  aerial platform [‘earjel plætfo:m] – przesuwnica (transp.) - 141 -  agent [‘ejdżnt] – środek o moistening agent [‘mojstniŋ] - środek zwilżający o preservation agent [preze’wejszn] - środek konserwujący o sealing agent [‘si:liŋ] - środek uszczelniający  aggregate [‘ægriget] 1 – agregat  aggregate [‘ægriget] 2 – kruszywo o fine aggregate [fajn] - kruszywo miałkie  air [ea] – powietrze o air breather [‘breΘe] - zawór napowietrzający o air duct [dakt] - przewód wentylacyjny o air nozzle [nozl] - nawietrznik o air vent [went] - otwór wentylacyjny o air-compressor [kem’prese] - sprężarka o air-condition system [ken’diszen] - układ klimatyzacji o air-conditioner [ken‘dyszene] - klimatyzator o air-conditioning [ken‘dyszeniŋ] - klimatyzacja o air-cooled [ku:ld] - chłodzony powietrzem o airstream [‘eastri:m] - prąd powietrza  air-compressor [‘ea kem’prese] – sprężarka o rotary blower [‘reuteri blaue] - sprężarka z tłokiem obrotowym  air-conditioner [ea ken’dyszene] – klimatyzator  air-conditioning [ea ken’dyszeniŋ] – klimatyzacja  alcove [‘ælkeuw] – wnęka (pomieszczenie)  allowable [e’lauebl] – dopuszczalny  alloy [‘æloj] – stop (metali) o alu alloy [‘ælu] - stop na bazie aluminium o iron-base alloy [‘ajen bejs] - stop na osnowie żelaza  alongwise [eloŋ’łajz] – wzdłużny  aluminium [ælju’minjem] – aluminium  ammeter [‘æmmi:te] – amperomierz  amp-hour [‘æmpaue] – amperogodzina  amplifier [‘æmplifaje] – wzmacniacz o circuit amplifier [‘se:ket] - wzmacniacz przekaźnikowy o master amplifier [‘ma:ste] - wzmacniacz sieci głównej - 142 -  anchor [‘æŋke] – kotwica, zakotwiczyć, zakotwić o anchor windless drive [łindles ‘drajw] - winda kotwiczna  angle [æŋgl] – kąt (geom.), kątownik o acute angle [e’kju:t] - kąt ostry o angle of departure [de’pa:tsze] - kąt zejścia, krawędź zachodzenia o angle of reflection [ri’flekszn] - kąt odbicia o angle section [‘sekszn] - kątownik stalowy o angle-beam probe [bi:m preub] - przyrząd do sprawdzania kątów o arc of contact [a:k of ‘kontekt] - kąt opasania o articulation angle [a:tikju’lejszn] - kąt zagięcia o at the of angles degrees [di’gri:s] - pod kątem X stopni o cutting edge [‘katiŋ] - kąt skrawania o forty-five degree angle - kąt 45 stopni o frame angle [frejm] - kąt owręgowania o inclination angle [inkli’nejszn] - kąt nachylenia o mounting angle [‘mauntiŋ] - kąt montażu o obtuse angle [eb’tju:z] - kąt rozwarty o right angle [rajt] - kąt prosty o rotating angle [reu’tejtiŋ] - kąt obrotu/ skrętu o slope/ tipping angle [sleup/ ‘tipiŋ] - kąt pochylenia/ przechylenia o tightening angle [‘tajtniŋ] - kąt dokręcenia o tilted at an angle of … [‘tiltit] - pochylony pod kątem …  annexe [‘æneks] – przybudówka, dobudówka  anti-corrosive [ænti ke’reusiw] – antykorozyjny  anti-freeze [‘æntifri:z] – środek przeciw zamarzaniu  anvil [‘ænwil] – kowadło  apparatus [epe’rejtes] – aparat (ogólnie) o paint splatter [‘pejnt splæte] - aparat do malowania natryskowego o welding apparatus [‘łeldiŋ] - aparat spawalniczy  apron [‘ejpren] – fartuch (ochronny)  arch [a:tsz] – łuk (bud.)  architect [‘a:kitekt] – architekt o interior decorator [in’tjerje ‘dekerejte] - architekt wnętrz  architecture [‘a:kitektsze] – architektura o interior decoration [in’tjerje ‘dekerejszn] - architektura wnętrz - 143 -
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik budowlany polsko-angielski • angielsko-polski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: