Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00426 011494 10697021 na godz. na dobę w sumie
Słownik frazeologiczny niemiecko - polski - ebook/pdf
Słownik frazeologiczny niemiecko - polski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 744
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2339-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik frazeologiczny niemiecko-polski jest nowością na rynku wydawniczym. Różni się od dotychczasowych publikacji tego rodzaju całkowicie odmienną strukturą. Jego istotą jest bowiem porównawcze zestawienie 1300 par zwrotów frazeologicznych głównie z zakresu współczesnego polskiego oraz niemieckiego języka prasowego i literackiego z podaniem źródeł. Wzbogaca on nie tylko wiedzę lingwistyczną i ogólną, lecz jest ponadto, dzięki licznym, niejednokrotnie zabawnym i ciekawym przykładom, interesującą lekturą dla znawców obu języków. Słownik stanowi cenną pomoc dla tłumaczy i obszerne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tą tematyką. W dydaktyce stwarza nowe możliwości łatwego pojmowania, przyswajania i trafnego stosowania frazeologizmów w tych językach.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Teresa Mrozowski Słownik frazeologiczny Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Polnisch Niemiecko-Polski Wydawnictwo C. H. Beck Słownik frazeologiczny Niemiecko- olski P Phraseologisches Wörterbuch Deutsch- olnisch P Słownik frazeologiczny Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Polnisch Niemiecko-Polski Autor Teresa Mrozowski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Słownik frazeologiczny Niemiecko-Polski Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Polnisch Wydawca Redakcja : Anna Wieczorek : Aleksandra Burba Korekta: Projekt okładki Małgorzata Gardocka : Robert Rogiński Projekt typograficzny : Marta Lewak © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie : Krzysztof Biesaga Druk i oprawa : Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN: 978-83-255-1324-5 ISBN-ebook: 978-83-255-2339-8 Inhaltsverzeichnis VII Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Allgemeines Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alphabetische Reihenfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Polnisch . . . . . . . . . . . . . . . 1 603 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Spis treœci Wst(cid:266)p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Wykaz skrótów ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów bibliograicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Układ alfabetyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Słownik frazeologiczny Niemiecko-Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 603 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliograia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Vorwort Der Vorrat an Redensarten bildet den eigentlichen Geist, Gehalt und Reich- tum, das eigentlich innerste Leben der Sprache. Rudolf Hildebrandt Das vorliegende „Phraseologische Wörterbuch Deutsch-Polnisch” ist das Ge- genstück zu dem im Juni 2007 im Verlag C.H. Beck erschienenen „Phraseolo- gischen Wörterbuch Polnisch-Deutsch”, das auf ein großes Interesse stieß und von Lesern wie Rezensenten sehr positiv und wohlwollend bewertet wurde. Ich danke für alle Kommentare, die mich per Post und per E-Mail erreicht haben, für das Lob ebenso wie für Hinweise und Anregungen, die mir bei der Arbeit an dem vorliegenden Band sehr nützlich waren. „Das Phraseologische Wörterbuch Deutsch-Polnisch” enthält 2600 Phraseo- logismen, Sprichwörter und Redensarten (1300 Paare) aus der deutschen und der polnischen Sprache. Bei der Auswahl der aus der Umgangs- wie aus der li- terarischen Sprache stammenden Beispiele wurde auf Authentizität Wert gelegt. Als Quellen dienten vor allem Presseartikel, literarische Texte und das Internet. Die Struktur des Wörterbuchs entspricht der seines Vorgängerbandes. Sie beruht auf einer vergleichenden Gegenüberstellung der Redewendungen aus beiden Sprachen, die ihr Verständnis und ihre Aneignung erleichtert. Die Phraseologismen sind mit qualiizierenden Abkürzungen gekennzeichnet (z.B. gehoben – geh., umgangssprachlich – ugs., scherzhaft – scherzh., usw.). Auf die durch Kursivschrift gekennzeichnete Erläuterung folgen Anwendungs- beispiele, die vor allem aus journalistischen und literarischen Texten stammen. Ihre Quellen werden in abgekürzter Form in Klammern angegeben, die Abkür- zungen im bibliographischen Abkürzungsverzeichnis am Ende des Bandes er- klärt. Für einige Redewendungen der gesprochenen Sprache konnte kein schrift- VII Vorwort licher Beleg ausindig gemacht werden, sie bilden jedoch nur einen sehr kleinen Teil des Materials. Die Anzahl der Anwendungsbeispiele ist ein Indikator für die Popularität bzw. Häuigkeit des Auftretens der betreffenden Redewendung. Durch die An- führung vieler Beispiele lassen sich die verschiedenen Verwendungsmöglichkei- ten besser aufzeigen. Für unermüdliches Korrekturlesen und wichtige Anregungen danke ich ganz herzlich den Übersetzerinnen der deutschen und der polnischen Sprache, Jolan- ta Czelny und Magdalena Chor(cid:261)(cid:298)y. Mein Dank gilt auch allen, die mich mit Presseartikeln aus verschiedenen Regionen Polens, Deutschlands, Österreichs und der Schweiz versorgt und mir damit die regionalen Sprachdifferenzen er- schlossen haben. Dem Verlag C.H. Beck danke ich für die konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit. Ich hoffe auf viele Anmerkungen und Kommentare von Leserinnen und Le- sern des „Phraseologischen Wörterbuchs Deutsch-Polnisch”. Sie werden für mich stets eine Quelle wertvoller Informationen und eine große Hilfe bei der Fortsetzung der Arbeit an dieser uferlosen Materie sein. Hamburg, im Juli 2011 Teresa Mrozowski VIII Wstêp Zasób frazeologizmów oddaje wła(cid:286)ci- wego ducha j(cid:266)zyka, tworzy jego wn(cid:266)trze i bogactwo – jego prawdziw(cid:261) gł(cid:266)bi(cid:266). (Przekład) Rudolf Hildebrandt „Słownik frazeologiczny Niemiecko-Polski” jest drugim tomem, a jednocze(cid:286)- nie uzupełnieniem „Słownika frazeologicznego Polsko-Niemieckiego”, który ukazał si(cid:266) w czerwcu 2007 roku nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. Pierwszy tom słownika spotkał si(cid:266) z wielkim zainteresowaniem, bardzo pozy- tywn(cid:261) i (cid:298)yczliw(cid:261) ocen(cid:261) Czytelników oraz z pochlebnymi recenzjami. Dzi(cid:266)kuj(cid:266) za wszystkie nadesłane listy oraz e-maile, zarówno te pochwalne, jak i uwagi i propozycje, które starałam si(cid:266) uwzgl(cid:266)dnić w niniejszym tomie. „Słownik frazeologiczny Niemiecko-Polski” zawiera 2600 zwi(cid:261)zków frazeo­ logicznych, przysłów i powiedze(cid:276) j(cid:266)zyka niemieckiego i polskiego (1300 par). Dzi(cid:266)ki przykładom zaczerpni(cid:266)tym głównie z tekstów prasowych, literackich i z internetu słownik cechuje si(cid:266) autentyzmem j(cid:266)zyka potocznego i literackiego. Jego struktura nie ró(cid:298)ni si(cid:266) przy tym od struktury poprzedniego tomu (polsko- niemieckiego) i jest porównawczym zestawieniem zwrotów w obydwu j(cid:266)zy- kach. Układ taki niezwykle ułatwia ich rozumienie i przyswajanie. Frazeologizmy opatrzone zostały kwaliikatorami stylistycznymi w postaci odpowiedniego skrótu (np. styl podniosły – podn., potoczny – pot., (cid:298)artobliwy – (cid:298)art. itd.), a bezpo(cid:286)rednio po deinicji, pisanej kursyw(cid:261), przykładami. (cid:295)ródła przykładów podane zostały w nawiasie w postaci skrótowego zapisu, którego wyja(cid:286)nienie znajduje si(cid:266) w wykazie skrótów bibliograicznych zamieszczonych na ko(cid:276)cu publikacji. Zdania zasłyszane, niepoparte (cid:298)adnym pisemnym (cid:296)ródłem, stanowi(cid:261) jedynie znikom(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ć niniejszego opracowania. IX Miernikiem popularno(cid:286)ci lub cz(cid:266)stotliwo(cid:286)ci wyst(cid:266)powania danego zwrotu jest liczba prezentowanych przykładów jego zastosowania. W wielu przypad- kach mnogo(cid:286)ć podanych wzorów pozwala na lepsze zobrazowanie ró(cid:298)nych mo(cid:298)liwo(cid:286)ci u(cid:298)ycia danego frazeologizmu. Serdeczne podzi(cid:266)kowania za ogromne zaanga(cid:298)owanie w przeprowadza- niu korekt oraz za warto(cid:286)ciowe uwagi podczas pracy nad słownikiem składam tłumaczkom j(cid:266)zyka polskiego i niemieckiego Jolancie Czelny i Magdalenie Chor(cid:261)(cid:298)y. Dzi(cid:266)kuj(cid:266) tak(cid:298)e wszystkim tym osobom, które dostarczały mi pras(cid:266) z ró(cid:298)nych regionów Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii i umo(cid:298)liwiały mi tym samym dost(cid:266)p do regionalnych ró(cid:298)nic j(cid:266)zykowych. Wydawnictwu C.H. Beck dzi(cid:266)kuj(cid:266) za konstruktywn(cid:261) i owocn(cid:261) współprac(cid:266). Zapraszam i zach(cid:266)cam Czytelników do lektury „Słownika frazeologicznego Niemiecko-Polskiego”. B(cid:266)d(cid:266) bardzo wdzi(cid:266)czna za wszelkiego rodzaju uwagi i komentarze, które zawsze traktuj(cid:266) jako cenne infomacje i niew(cid:261)tpliw(cid:261) pomoc w kontynuacji pracy w tej rozległej dziedzinie. Hamburg, lipiec 2011 r. Teresa Mrozowski Wstêp X Allgemeines Abkürzungsverzeichnis gehoben gesprochen jemand jemandem jemanden jemandes bildungsspr. bildungssprachlich geh. gespr. jmd. jmdm. jmdn. jmds. Kinderspr. Kindersprache landsch. landschaftlich o.Ä. oder Ähnliches österr. österreichisch s. scherzh. schweiz. Spr. u.a. ugs. usw. Übers. veralt. verhüll. z.B. siehe scherzhaft schweizerisch Sprichwort und andere umgangssprachlich und so weiter Übersetzung veraltet verhüllend zum Beispiel Wykaz skrótów ogólnych grubia(cid:276)sko i inni i tak dalej i tym podobne ksi(cid:261)(cid:298)kowe łacina, łaci(cid:276)ski mi(cid:266)dzy innymi milion na przykład około podniosły potoczny grub. i in. itd. itp. ksi(cid:261)(cid:298)k. łac. m.in. mln np. ok. podn. pot. przestarz. przysł. rub. rzad. (cid:286)w. tow. tys. tzw. w. wulg. zasł. (cid:298)art. przestarzały przysłowie rubaszny rzadko u(cid:298)ywany (cid:286)wi(cid:266)ty towarzysz tysi(cid:266)cy tak zwany wiek wulgarny zasłyszany (cid:298)artobliwy XI Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis Wykaz skrótów bibliograficznych Zeitungen/Zeitschriften – Gazety/czasopisma ADAC-Motorwelt Auf einen Blick Alles für die Frau Amtsblatt Mitteilungen Angorka Ärztliche Praxis Appenzeller Zeitung Alster Rundschau Auto (cid:285)wiat Argentinisches Tageblatt Apotheken Umschau AWOmagazin Abendzeitung Bild am Sonntag Basler Zeitung Badische Zeitung Bild der Frau Bild-Zeitung Berliner Kurier Blätter für deutsche und internationale Politik BUNDmagazin Berliner Morgenpost Businessman Bergische Morgenpost Badische Neueste Nachrichten Der Bote Blickpunkt Brigitte Badisches Tagblatt Buxtehuder Tageblatt BRIGITTEwoman BZ BZg BZtg CdC ChZ CN CT CZ DÄ DB Det DF DGB Dk DK DL DŁ DM DN DNB DNN Dol DP DR DS DWLub DWP Dz DZ Berliner Zeitung BauernZeitung Blaue Zeitung Chwila dla Ciebie Chiemgau-Zeitung Cuxhavener Nachrichten City Toru(cid:276) Cellesche Zeitung Deutsches Ärzteblatt Dziennik Bałtycki Detektyw Du(cid:298)y Format Das Goldene Blatt Dziennik Dziennik Kamie(cid:276)ski Dithmarscher Landeszeitung Dziennik Łódzki Das Magazin Die Nordelbische Das Neue Blatt Dresdner Neueste Nachrichten Dolomiten Dziennik Polski Dobre Rady Der Standard Dziennik Wschodni/ Lubelski Dziennik Wschodni Podlaski Dziewczyna Dziennik Zachodni ADAC AeB AfdF AM Ang ÄP AppZ AR A(cid:285) AT AU AWOm AZ BamS BaslerZ BaZ BdF Bild BK Blätter Bm BM Bman BMp BNN Bote Bp Bri BT BuxT Bw XIII Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis D(cid:297) EB EJZ EM Emo ETI EßlZ E(cid:285) EZ FA FAS FAZ FAZHa Fh FiM FiS FLz Fm FM FmH FP FpHA FR FRev FRM FT FTD FU FZ GA Gent Gh GK GL Glebt Głos Wlkp. Głos Szcz. XIV Dzikie (cid:297)ycie Express Bydgoski Elbe-Jeetzel-Zeitung Echo Miasta Emotion Europa – Tygodnik Idei Eßlinger Zeitung Echo (cid:285)lonska Emder Zeitung Frau Aktuell Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland Frankfurter Allgemeine Zeitung- Hochschulanzeiger Freihafen Fakty i Mity Frau im Spiegel Fränkische Landeszeitung Fliegermagazin Focus Money Frau mit Herz Freie Presse Frankenpost – Hofer Anzeiger Frankfurter Rundschau Freizeit Revue Frankfurter Rundschau/ Magazin Fehmarnsches Tageblatt Financial Times Deutschland Funk Uhr Forum Zeitung Geesthachter Anzeiger Gentelman Gesundheit Gazeta Krakowska Gazeta Lubuska Gemeinde Lebt Głos Wielkopolski Głos Szczeci(cid:276)ski GłP GN GnMTK GO GOl GP GPom GPT GS G(cid:285) G(cid:285)d GT GTr GTrans GU GW GWK GWKa GWL GWLG GWP GWr GWrW GWS GWSp GW(cid:285) GWT GZ GZC HA HB HildAZ HJ HM HMag HN Głos Pomorza Grafschafter Nachrichten Głos nad Morzem Tygodnik Kamie(cid:276)ski Gazeta Ostrowska Gazeta Olszty(cid:276)ska Gazeta Polska Gazeta Pomorska Garmisch-Partenkirchner Tagblatt Giełda Samochodowa Gazeta (cid:285)wi(cid:261)teczna Gazeta (cid:285)widnicka Göttinger Tageblatt Gazeta Toru(cid:276)ska Gazeta Transportowa Gazeta Ustro(cid:276)ska Gazeta Wyborcza Gazeta Wyborcza Kraków Gazeta Wyborcza Katowice Gazeta Wyborcza Lublin Gazeta Wyborcza Lublin/ Gospodarka Gazeta Wyborcza Pozna(cid:276) Gazeta Wrocławska Gazeta Wrocławska/ Weekend Gazeta Wyborcza Stołeczna Gazeta Wyborcza/Sport Gazeta Wyborcza (cid:285)wi(cid:261)teczna Gazeta Wyborcza Toru(cid:276) Goslarsche Zeitung Głos Ziemi Cieszy(cid:276)skiej Hamburger Abendblatt Handelsblatt Hildesheimer Allgemeine Zeitung Hanse Journal Haspa Magazin Hansa-Magazin Husumer Nachrichten HNA hw HZ IKP IM ITP IVZ iX JF JW JZ KäP KiS Ki(cid:297) KL KLS Kn KN KO KPL Kr KronZ KRz KS KSA KSAM KSz Kwint KZ LL LM LN LVZ LZ MA Wykaz skrótów bibliograficznych Hessische Allgemeine (Hessische/Niedersächsi- sche Allgemeine) hamburger wirtschaft Hohenloher Zeitung Ilustrowany Kurier Polski Isener Marktbote Ilustrowany Tygodnik Powiatowy Ibbenbürener Volkszeitung iX Magazin für Professionelle Informationstechnik Junge Freiheit Junge Welt Jazz Zeitung Kinderärztliche Praxis Kobieta i Styl Kobieta i (cid:297)ycie Kurier Lubelski Kurier Lubelski/Sport Kulturnews Kieler Nachrichten Kurier Ostrowski Konkrety PL Kurier Kronen Zeitung Kölner Rosenmontagszeitung Kultur Spiegel Kölner Stadt-Anzeiger Kölner Stadt-Anzeiger Magazin Kurier Szczeci(cid:276)ski Kwintesencja Kehler Zeitung Lauenburgische Landeszeitung Lufthansa Magazin Lübecker Nachrichten Leipziger Volkszeitung Landeszeitung Märkische Allgemeine MBZ MD Met MHH MM Mopo Mopop7 MOZ Msd MV MW MZ NBr ND ND NeueR NG NGJ NJ Nk NK NMS NN NNN NNNWM Now NP NPol NR NTb NuU Nw NwZ NZZ N(cid:297) OA OfZ Marburger Bund Zeitung Magazyn Dziennika Metropol Magazyn Hip Hop Manager Magazin Hamburger Morgenpost Hamburger Morgenpost plan 7 Märkische Oderzeitung Msdialog Magdeburger Volksstimme Mülheimer Woche Mitteldeutsche Zeitung Nowo(cid:286)ci Brodnickie Neues Deutschland Nowy Dzie(cid:276) Neue Rundschau Nowiny Gliwickie Nowa Gazeta Jaworska Nowiny Jeleniogórskie Nordkurier Nord-Kurier Nordkurier Mecklenburger Schweiz Nürnberger Nachrichten Norddeutsche Neueste Nachrichten Norddeutsche Neueste Nachrichten Wochenend- Magazin Nowo(cid:286)ci Nowe Pa(cid:276)stwo Nasza Polska Nowiny Raciborskie Naumburger Tageblatt Natur und Umwelt in Siegen-Wittgenstein Newsweek Nordwest-Zeitung Neue Züricher Zeitung Na (cid:297)ywo Ostholsteiner Anzeiger Ostfriesen Zeitung XV Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis OK OP OstZ OZ PD PDom Pers PG PH PiG Pj PK PL PNP Po Poj Post PP Presse Prz Przg PrzgP PS PU Pw(cid:285) PZ RM RMEx Rs RWJ RZ RzP SalzbN SäZ SaZdr SB SchN SDet SE SEP XVI Ostfriesischer Kurier Oldtimer Praxis Ostsee-Zeitung Neue OZ Osnabrücker Zeitung Pani Domu Poradnik Domowy Perspektywy Print Galaxie Psychologie Heute Prawo i Gospodarka Psychotherapeuten- journal Przewodnik Katolicki Panorama Legnicka Passauer Neue Presse Politikorange Pojezierze Die Post Pomocnik Psychologiczny Die Presse Przyjaciółka Przegl(cid:261)d Przegl(cid:261)d Piekarski Przegl(cid:261)d Sportowy Przegl(cid:261)d Uniwersytecki Polki w (cid:285)wiecie Prager Zeitung Rheinischer Merkur Rheinischer Merkur/Extra Rundschau für den Lebensmittelhandel Rheinisch-Westfälischer Jäger Rathaus Zeitung Rzeczpospolita Salzburger Nachrichten Sächsische Zeitung Samo Zdrowie Schwarzwälder Bote Schleswiger Nachrichten Super Detektyw Super Express Super Express/Pilot SES SESS SEW SEWaw SI Sillu SiP SL SM SN SP SPGW SPl Spiegel St.PBZ StrZ StZ SVZ SVZ-M SwP Sz SZ SZ SZM (cid:285)B TA T A taz TeleRzP TETD TI TJ(cid:297) TK TLZ Tp TP Tr Super Express/Sport Super Express/Super Sport Super Express Weekend Super Express/Warszawa Schweizer Illustrierte SUPERillu Sukcesy i Pora(cid:298)ki Słowo Ludu Speyerer Morgenpost Stuttgarter Nachrichten Słowo Polskie Słowo Polskie Gazeta Wrocławska Skrzydlata Polska Der Spiegel St. Pauli BürgerZeitung Stralsunder Zeitung Stuttgarter Zeitung Schweriner Volkszeitung Schweriner Volkszeitung/ Wochenend-Magazin Südwest Presse Der Steuerzahler Słu(cid:298)ba Zdrowia Süddeutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung Magazin (cid:285)wiat Biznesu Tages-Anzeiger Thüringer Allgemeine Die tageszeitung, taz Hamburg Tele Rzeczpospolita The Epoch Times Deutschland Twoje Imperium Takie Jest (cid:297)ycie! Tom Kultury Thüringische Landeszeitung Theater privat Tygodnik Powszechny Trybuna TR Ts TS TSan T(cid:285)l T(cid:285)lM TT TTr TTuch TV TW TwT TZ T(cid:298) Uni UNI VerS VS WamS WAZ WB WdF Welt Abseits Ach Adieu Adriaküste Advent Afrika Afrika Agenda Tygodnik Rybnicki Der Tagesspiegel Twój Styl Tygodnik Sanocki Trybuna (cid:285)l(cid:261)ska Trybuna (cid:285)l(cid:261)ska/Magazyn Tydzie(cid:276) Trybunalski Teraz Toru(cid:276) Tygodnik Tucholski Trierischer Volksfreund Tygodnik Wałbrzyski Tydzie(cid:276) w Tychach Tessiner Zeitung Tele(cid:298)ycie Uniszene UNI-Magazin Vereinsspiegel Volksstimme Welt am Sonntag Westdeutsche Allgemeine Zeitung Wismarer Blitz Woche der Frau Die Welt WeltK WiK WilhZ WK WM WN WO Woche WR W W WW WWb WWłb WWr Zeit ZG ZH ZS ZW Z(cid:297)W (cid:297)nG (cid:297)W Bücher/Ksi(cid:261)(cid:298)ki Wykaz skrótów bibliograficznych Welt Kompakt Wprost i Kultura Wilhelmshavener Zeitung Weser Kurier Wiadomo(cid:286)ci Motocyklowe Westfälische Nachrichten Wysokie Obcasy Die Woche Wiadomo(cid:286)ci Rybackie Wohl Wehe WirtschaftsWoche Wieczór Wybrze(cid:298)a Wiadomo(cid:286)ci Wałbrzyskie Wieczór Wrocławia Die Zeit Ziemia Gorzowska Zeszyt Historyczny Zielony Sztandar Ziemia Wałecka Z (cid:297)ycia Wzi(cid:266)te (cid:297)ycie na Gor(cid:261)co (cid:297)ycie Warszawy J.R. Tiedtke, Abseits/Amor schießt quer E. Holst, Ach, wie gut, dass niemand weiß ... J. Grzegorczyk, Adieu – Przypadki ksi(cid:266)dza Grosera A. Braun, R. Eisenschmid, Kroatische Adriaküste D. Sauermann, Von Advent bis Dreikönige P. Kohle, Afrika – Patt Problemm S. Zweig, Nirgendwo in Afrika H. Timmermann, Agenda DDR-Forschung Aleja Alexander Ale(cid:298) Amokläufer Amsel Anfang Anfang Aschkenasi Aufsätze J. Iwaszkiewicz, Aleja Przyjaciół P. Högemann, Alexander der Grosse und Arabien K. Le(cid:298)e(cid:276)ska, Ale(cid:298) Marianno! S. Zweig, Der Amokläufer R. Musil, Die Amsel Ch. Hein, Von allem Anfang an A. Prinz, Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne I.J. Singer, Die Brüder Aschkenasi G. Keller, Aufsätze und Gedichte XVII Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis Augustus Autonomie R. Stepper, Augustus et sacerdos R. Sichler, Autonomie in der Arbeitswelt Autoportret A. Szczypiorski, Autorität Basel Bertinis Beruf Bez Bildtheorie Blatt Blumen Boje Bovary Brama Briefe Briefe Buch Burg Business Café Autoportret z kobiet(cid:261) B. Frei, Pädagogische Autorität B. Nolte, Basel II konkret R. Giordano, Die Bertinis U. Mielow-Weidmann, Formulieren und korrespondieren im Beruf M. Jagiełło, Bez oddechu H. Steinemann, Eine Bildtheorie zwischen Repräsentation und Wirkung H. Kesting, Ein Blatt vom Machandelbaum Ch. Baudelaire, Die Blumen des Bösen J. Piłsudski, Moje pierwsze boje G. Flaubert, Madame Bovary T. Breza, Spi(cid:298)owa brama M. Nurowska, Briefe der Liebe E. Rutkowski, Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch- -ungarischen Monarchie, Teil II E. Kästner, Das große Erich Kästner Buch J.T. Glatze, Burg Katz – Burg Maus M. Suter, Business Class J. Głowacki, Rose Café i inne opowie(cid:286)ci Champagner F. Stalmann, Champagner und Kamillentee XVIII China Chronik Ciało City Club Computer CSU Czerwone Dali Dämonen Der Mann E. Siao, China mein Traum, mein Leben G. Heine, P. Schommer, Thomas Mann Chronik R. Ziemkiewicz, Ciało obce J. Thomas, MonstroCity K. Artner, Club Carriere T. Feibel, Was macht der Computer mit dem Kind? B.Fait, A. Mintzel, Die CSU 1945-1948 J. Chmielewska, Wszystko czerwone E. Puyplat, A. la Salvia, Salvador Dali F. M. Dostojewski, Die Dämonen F. Martens, Der Mann mit dem grauen Gesicht R. Huch, Der Fall Deruga Deruga Deutschland S. Zweig, Irgendwo in Dialog Diebe Disziplin Deutschland I. Boban, A. Hinz, Gemeinsamer Unterricht im Dialog C. Funke, Herr der Diebe S. K. Amos, M. Brumlik, Vom Missbrauch der Disziplin Donnergrollen M. D. Taylor, Dorf Droga Dünenwan- derin Dyrygent Dzieci Donnergrollen, hör mein Schrei’n A. M. Humm, Auf dem Weg zum sozialistischen Dorf? J. Mackiewicz, Droga donik(cid:261)d E. Maihöfer, Die Dünenwanderin A. Kijowski, Dyrygent i inne opowiadania J. Dobraczy(cid:276)ski, Dzieci Anny Dziewczyny Efi Ehen Einigung Em Emmanuel Ende Engel S. Kryska, Dziewczyny, (cid:298)ony i kochanki T. Fontane, Efi Briest M. Walser, Ehen in Philippsburg M. König, M. Schulz, Die Bundesrepublik Deutschland und die europäische Einigung 1949-2000 J. Orth-Chambah, M. Perl- mann-Balme, Em neu S. Malka, Emmanuel Lévinas G. Weil, Ans Ende der Welt H. Böll, Der Engel schwieg Entwicklung A. Warmbrunn, L. Grove, Bei der Entwicklung und Umsetzung von Rehabilitationskonzepten mitwirken und diese in das Plegehandeln integrieren M. Przepiera, Epidemia zamkni(cid:266)tych serc Ch. Link, Die Stunde der Erben K.A.E. Enenkel, Die Erindung des Menschen Erindung Epidemia Erben Erzählungen E. von Keyserling, Gesammelte Erzählungen S. King, „ES“ W. Fach, Politische Ethik Ch. Wunnicke, Fortescues Fabrik Z. Zeydler-Zborowski, Bardzo dobry fachowiec B. Vine, Der schwarze Falter R. Michalke, W. Köberer, Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008 „ES“ Ethik Fabrik Fachowiec Falter Festschrift Wykaz skrótów bibliograficznych Field Flüsterer Frau Frauen Frauen B.-R. Barth, W. Schwei- zer, Der Fall Noel Field O. Figes, Die Flüsterer H. Mankell, Die fünfte Frau E. Ennen, Frauen im Mittelalter M. Oeming, Theologie des AT aus der Perspektive von Frauen Geschehnisse K. Ekman, Geschehnisse Geschichte am Wasser S. H. Bukowski, Janas ungewöhnliche Geschichte Geschichte W. Dahlheim, Geschichte der römischen Kaiserzeit S. Haffner, Geschichte eines Deutschen S. Hawking, Kurze Geschichte der Zeit Geschichte Geschichte Geschichte Geschichte Geschichte Geschichte W. Kahle, Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinden in der Sowjetunion 1917-1938 E. Mieder, Die Geschichte Deutschlands nach 1945 E. Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989 U. Uhlendorff, Geschichte des Jugendamtes S. Sheldon, Das dritte Gesicht F. Merz, Wachstumsmotor Gesundheit C. Krauthausen, Moderne Gewalten E. Baumgartner, Jak działa giełda J. Onken, Geliehenes Glück S. Márai, Die Glut K. Struzyna, Góralu, czy ci nie (cid:298)al Glut Góralu Gesundheit Giełda Gewalten Gesicht Glück XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik frazeologiczny niemiecko - polski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: