Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00785 009951 10750512 na godz. na dobę w sumie
Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch - ebook/pdf
Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 666
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-277-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki' jest nowością na rynku wydawniczym. Różni się od dotychczasowych publikacji tego rodzaju całkowicie odmienną strukturą. Jego istotą jest bowiem porównawcze zestawienie 1300 par zwrotów frazeologicznych opatrzonych cytatami głównie z zakresu współczesnego polskiego oraz niemieckiego języka prasowego i literackiego z podaniem źródeł. Wzbogaca on nie tylko wiedzę lingwistyczną i ogólną, lecz jest ponadto, dzięki licznym, niejednokrotnie zabawnym i ciekawym przykładom, interesującą lekturą dla znawców obu języków.

Słownik stanowi cenną pomoc dla tłumaczy i obszerne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tą tematyką. W dydaktyce stwarza nowe możliwości łatwego pojmowania, przyswajania i trafnego stosowania frazeologizmów w tych językach.


Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch ist eine Neuheit auf dem Buchmarkt. In seiner innovativen Struktur unterscheidet es sich grundlegend von den bisherigen lexikalischen Werken dieser Art. Die Grundidee besteht hier in der vergleichenden Zusammenstellung von 1300 Paaren von Phraseologismen, die unter Angabe von Quellen mit Zitaten, vor allem aus der polnischen und deutschen Gegenwartssprache in Presse- und Literaturtexten, belegt werden. Es bereichert nicht nur das Fachwissen und die Allgemeinbildung - mit seinen vielfältigen, oftmals amüsanten Verwendungsbeispielen bietet es zugleich eine interessante Lektüre für die Kenner beider Sprachen.

Das Wörterbuch bietet eine wertvolle Hilfe für professionelle Übersetzer und zugleich eine unerschöpfliche Wissensquelle für interessierte Laien. Es eröffnet neue Möglichkeiten für die Unterrichtspraxis, indem es zu einem leichteren Verständnis, zur Aneignung und zum richtigen Gebrauch von Phraseologismen beider Sprachen anleitet.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Teresa Mrozowski Słownik frazeologiczny Phraseologisches Wörterbuch Polsko-Niemiecki Polnisch-Deutsch Wydawnictwo C. H. Beck Spis treœci VII Wstêp.................................................................................................. Wykaz skrótów ogólnych ................................................................... XV Wykaz skrótów bibliograficznych...................................................... XVII Uk³ad alfabetyczny............................................................................. XXIII S³ownik frazeologiczny Polsko-Niemiecki ........................................ 1 549 Indeks ................................................................................................. Bibliografia......................................................................................... 625 Inhaltsverzeichnis XI Vorwort............................................................................................... Allgemeines Abkürzungsverzeichnis ................................................. XV Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis ........................................ XVII Alphabetische Reihenfolge................................................................. XXIII Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch ............................... 1 549 Index ................................................................................................... Literaturverzeichnis............................................................................ 625 Wstêp Moja „wyprawa odkrywcza” w rejony dwóch jêzyków, czyli praca nad niniej- szym s³ownikiem, trwa³a dziesiêæ lat. Poszukiwa³am, porównywa³am, spraw- dza³am i konsultowa³am. Ka¿dy znaleziony odpowiednik frazeologizmu w dru- gim jêzyku okazywa³ siê now¹ „zdobycz¹”, nowym satysfakcjonuj¹cym „odkryciem”. Dobór odpowiednich ekwiwalentów, poszukiwanie równowagi i prawid³o- woœci pomiêdzy jêzykiem pisanym a jêzykiem mówionym, czyli tym faktycznie u¿ywanym w ¿yciu codziennym, choæ nie zawsze w sposób poprawny, by³ zada- niem, któremu niejednokrotnie towarzyszy³o wiele w¹tpliwoœci. Czêsto powo- dowa³y one powrót do punktu wyjœcia, czyli ponownego opracowania danego zwrotu. Natomiast dobór par frazeologizmów czêsto determinowany by³ dostêp- noœci¹ odpowiednich przyk³adów w formie cytatów. W rezultacie powsta³ s³ownik zawieraj¹cy w sumie 2600 zwi¹zków frazeolo- gicznych, przys³ów i powiedzeñ (1300 par) jêzyka polskiego i niemieckiego, wyró¿niaj¹cy siê spoœród dotychczas opublikowanych odmienn¹ struktur¹, pre- zentuj¹cy porównawcze zestawienie zwrotów w obydwu jêzykach, które w ogromnym stopniu u³atwia ich rozumienie i przyswajanie. Frazeologizmy opatrzone zosta³y kwalifikatorami stylistycznymi w postaci odpowiedniego skrótu (np. styl podnios³y – podn., potoczny – pot., rubaszny – rub., grubiañski – grub., wulgarny – wulg. itd.), a bezpoœrednio po definicji, pisa- nej kursyw¹, przyk³adami czerpanymi g³ównie z tekstów prasowych i literac- kich. Ich Ÿród³a podane zosta³y w nawiasie w postaci skrótowego zapisu, którego wyjaœnienie znajduje siê w wykazie skrótów bibliograficznych zamieszczonych na koñcu publikacji. Natomiast zdania zas³yszane, niepoparte ¿adnym pisemnym Ÿród³em, stanowi¹ jedynie znikom¹ czêœæ opracowania. VII Wstêp VIII Miernikiem popularnoœci lub czêstotliwoœci wystêpowania danego zwrotu jest iloœæ prezentowanych przyk³adów zastosowania frazeologizmu, a w wielu przypadkach mnogoœæ podanych wzorów pozwala na lepsze zobrazowanie ró¿- nych mo¿liwoœci jego u¿ycia. Pos³ugiwanie siê zwrotami frazeologicznymi w mowie czy piœmie, zarówno w jêzyku ojczystym jak i obcym, czyni ten jêzyk barwnym, ¿ywym, intere- suj¹cym. Stanowi¹ one swoisty klucz, dziêki któremu otwieraj¹ siê nowe p³asz- czyzny rozumienia i porozumienia. Z kolei brak ich znajomoœci mo¿e okazaæ siê pu³apk¹ jêzykow¹, prowadziæ do nieporozumieñ, a nawet byæ powodem pope³nienia nietaktu. Obrazuj¹ to poni¿sze przyk³ady zwrotów okreœlanych jako tzw. „fa³szywi przyjaciele”: – umar³ w butach (pot.): wykrzyknienie o znaczeniu: wszystko przepad³o, nie ma ju¿ ¿adnego wyjœcia – siedzieæ o chlebie i wodzie: Ÿle siê od¿ywiaæ, dostawaæ bardzo ma³o jedze- nia – owoc mi³oœci: dziecko – spaæ z otwartymi oczami (pot.): spaæ czujnie – móc policzyæ kogoœ, coœ na palcach [jednej rêki]: o nielicznych osobach, o czymœ wystêpuj¹cym w ma³ej liczbie – mieæ szerokie plecy: mieæ znajomoœci, protekcjê, poparcie – puœciæ coœ w œwiat: rozpowszechniæ, opublikowaæ coœ; wydaæ drukiem – mówiæ na wiatr: mówiæ, obiecywaæ coœ w sposób nieodpowiedzialny in den Schuhen sterben (ugs.): plötzlich sterben bei Wasser und Brot sitzen: im Ge- fängnis sein die Frucht der Liebe: ein uneheliches Kind mit offenen Augen schlafen (ugs.): nicht aufpassen sich etwas an den [zehn/fünf] Fingern abzählen können: sich etwas leicht den- ken können, etwas leicht voraussehen kön- nen einen breiten Buckel/Rücken haben: viel aushalten können etwas in die Welt setzen: etwas [Erfunde- nes] in Umlauf bringen in den Wind reden: reden, ohne Gehör zu finden Podobne sytuacje mog¹ powstaæ przez niepoprawne u¿ywanie zwrotów fraze- ologicznych posiadaj¹cych w ka¿dym z jêzyków zarówno identyczne, jak i od- mienne znaczenie: Znaczenie Zwrot frazeologiczny Zwrot frazeologiczny PL DE bia³a niedziela pierwsza niedziela po Wielkanocy odbywaj¹ce siê w niedzielê w cza- sach ustroju socjalistycznego spe- cjalistyczne badania lekarskie dla ludnoœci maj¹cej utrudniony dostêp do odpowiednich placówek s³u¿by zdrowia (im sozialistischen Sys- tem: sonntags stattfindende ärzt- liche Untersuchungen für Bürger, die erschwerten Zugang zu medizi- nischen Einrichtungen hatten) wodziæ kogoœ za nos (pot.) zwodziæ kogoœ, wprowadzaæ kogoœ w b³¹d narzucaæ komuœ swoj¹ wolê, pod- porz¹dkowaæ sobie kogoœ, kiero- waæ, rz¹dziæ kimœ (jmdm. seinen eigenen Willen aufzwingen, jmdn. beherrschen, bevormunden) oczy wychodz¹/wy³a¿¹ komuœ na wierzch (pot.) ktoœ na widok czegoœ dziwi siê, wpada w zachwyt itp. ponad zwyk³¹ miarê identyczne odmienne identyczne odmienne identyczne odmienne Weißer Sonntag Sonntag nach Ostern Tag der Erstkommunion (oznacza w jêzyku niemieckim równie¿ dzieñ Pierwszej Komunii Œwiêtej) jmdn. an der Nase herumführen (ugs.) jmdn. täuschen, irreführen jmdm. gehen die Augen über (ugs.) jmd. ist von einem Anblick überwältigt (geh.) jmd. beginnt zu weinen (oznacza równie¿, ¿e ktoœ zaczyna p³akaæ, czego nie mo¿na powie- dzieæ o zwrocie „oczy wychodz¹ komuœ na wierzch”) Wstêp IX Znaczenie Zwrot frazeologiczny Zwrot frazeologiczny PL DE nadepn¹æ komuœ na odcisk/na odciski (pot.) dotkn¹æ kogoœ w czu³e miej- sce, uraziæ kogoœ postawiæ/stawiaæ coœ pod zna- kiem zapytania podaæ coœ w w¹tpliwoœæ jmdm. auf die Zehen treten (ugs.) jmdn. durch sein Verhalten an einer empfindlichen Stelle treffen, jmdn. kränken (ugs.) jmdn. unter Druck setzen, antreiben (wywieraæ na kimœ pre- sjê, zmuszaæ kogoœ do czegoœ, po- pêdzaæ kogoœ) etwas infrage/in Frage stellen etwas anzweifeln etwas gefährden (zagra¿aæ czemuœ) identyczne odmienne identyczne odmienne Serdeczne podziêkowania za ogromne zaanga¿owanie w przeprowadzaniu korekt oraz za wartoœciowe rady podczas pracy sk³adam znakomitym t³umacz- kom jêzyka polskiego i niemieckiego Magdalenie Chor¹¿y oraz Jolancie Czel- ny. Pani prof. Erice Worbs dziekujê z serca za cenne i fachowe wskazówki. Ksi¹¿kê tê poœwiêcam pamiêci moich rodziców i dedykujê moim synom Paw³owi i Bartkowi. Mam nadziejê, ¿e s³ownik ten przyczyni siê nie tylko do pog³êbienia wiedzy jêzykowej, lecz równie¿ do zbli¿enia narodów po obu stronach Odry i Nysy. Hamburg, maj 2007 r. Teresa Mrozowski Wstêp X Vorwort Die Arbeit an diesem Wörterbuch war für mich eine zehnjährige Entde- ckungsreise in die verzweigten Gefilde zweier Sprachen. Ich verbrachte diese Jahre mit Suchen, Vergleichen, Überprüfen und Konsultieren. Jede gefundene Entsprechung eines Phraseologismus in der jeweils anderen Sprache empfand ich wie eine Trophäe, wie eine großartige neue Entdeckung. Die Zusammenstellung der Entsprechungen unter Wahrung des Gleichge- wichts und Regularität zwischen der Schriftsprache und der im Alltag benutzten, wenn auch nicht immer korrekten, gesprochenen Sprache, war oftmals mit Zwei- feln verbunden. Immer wieder kehrte ich zum Ausgangspunkt zurück, um die Redewendungen neu zu bearbeiten. Die paarweise Zusammenstellung der Äqui- valente war hingegen oftmals durch das Nichtvorhandensein entsprechender Beispiele in Form von Zitaten begrenzt. So entstand das vorliegende Wörterbuch, das insgesamt 2600 Phraseologis- men, Sprichwörter und Redensarten (1300 Paare) aus der polnischen und der deutschen Sprache enthält. Seine eigens entwickelte, neuartige Struktur ermög- licht eine vergleichbare Zusammenstellung der Redewendungen in beiden Spra- chen, die ihr Verständnis und ihre aktive Aneignung erleichtert. Die Phraseologismen wurden mit qualifizierenden Abkürzungen gekennzeich- net (z.B. gehoben – geh., umgangssprachlich – ugs., scherzhaft – scherzh. usw.). Auf die durch Kursivschrift gekennzeichnete Erläuterung folgen Anwendungs- beispiele, die vor allem aus journalistischen und literarischen Texten stammen. Deren Quellen werden in abgekürzter Form in Klammern angegeben, die Abkür- zungen im bibliographischen Abkürzungsverzeichnis erklärt. Für einige Rede- wendungen der gesprochenen Sprache konnte kein schriftlicher Beleg ausfindig gemacht werden, sie bilden jedoch nur einen sehr kleinen Teil des Materials. XI Vorwort Die Anzahl der Beispiele ist ein Indikator für die Popularität bzw. Häufigkeit des Auftretens der betreffenden Redewendung. In vielen Fällen verdeutlichen die zahlreichen Beispiele die Wiedergabe verschiedener Verwendungsmöglichkei- ten. Die Verwendung von Phraseologismen in Wort und Schrift bereichert sowohl die eigene Muttersprache als auch jede Fremdsprache – sie macht sie vielfältig, lebendig und interessant. Phraseologismen sind deshalb eine Art Schlüssel zur Erweiterung und Vertiefung unserer Verständigung. Ihre mangelnde Kenntnis kann hingegen zu einer sprachlichen Falle werden, zu Missverständnissen und sogar Taktlosigkeiten führen. Als Beispiele mögen die folgenden Redewendungen dienen – „falsche Freun- de” genannt: – umar³ w butach (pot.): wykrzyknienie o znaczeniu: wszystko przepad³o, nie ma ju¿ ¿adnego wyjœcia – siedzieæ o chlebie i wodzie: Ÿle siê od¿ywiaæ, dostawaæ bardzo ma³o jedze- nia – owoc mi³oœci: dziecko – spaæ z otwartymi oczami (pot.): spaæ czujnie – móc policzyæ kogoœ, coœ na palcach [jednej rêki]: o nielicznych osobach, o czymœ wystêpuj¹cym w ma³ej liczbie – mieæ szerokie plecy: mieæ znajomoœci, protekcjê, poparcie – puœciæ coœ w œwiat: rozpowszechniæ, opublikowaæ coœ; wydaæ drukiem – mówiæ na wiatr: mówiæ, obiecywaæ coœ w sposób nieodpowiedzialny in den Schuhen sterben (ugs.): plötzlich sterben bei Wasser und Brot sitzen: im Ge- fängnis sein die Frucht der Liebe: ein uneheliches Kind mit offenen Augen schlafen (ugs.): nicht aufpassen sich etwas an den [zehn/fünf] Fingern abzählen können: sich etwas leicht den- ken können, etwas leicht voraussehen kön- nen einen breiten Buckel/Rücken haben: viel aushalten können etwas in die Welt setzen: etwas [Erfunde- nes] in Umlauf bringen in den Wind reden: reden, ohne Gehör zu finden XII Vorwort Ähnlich verhält es sich im Falle von Redewendungen, die in beiden Sprachen sowohl identische als auch andere Bedeutung haben: Bedeutung Redewendung Redewendung PL bia³a niedziela pierwsza niedziela po Wielkanocy Sonntag nach Ostern DE Weißer Sonntag identisch unterschiedlich odbywaj¹ce siê w niedzielê w cza- sach ustroju socjalistycznego spe- cjalistyczne badania lekarskie dla ludnoœci maj¹cej utrudniony dostêp do odpowiednich placówek s³u¿by zdrowia (im sozialistischen System: sonntags stattfindende ärztliche Untersuchungen für Bürger, die erschwerten Zugang zu medizinischen Einrichtungen hatten) wodziæ kogoœ za nos identisch (pot.) zwodziæ kogoœ, wprowadzaæ kogoœ w b³¹d unterschiedlich narzucaæ komuœ swoj¹ wolê, pod- porz¹dkowaæ sobie kogoœ, kiero- waæ, rz¹dziæ kimœ (jmdm. seinen eigenen Willen aufzwingen, jmdn. beherrschen, bevormunden) oczy wychodz¹/wy³a¿¹ komuœ na wierzch (pot.) ktoœ na widok czegoœ dziwi siê, wpada w zachwyt itp. ponad zwyk³¹ miarê identisch unterschiedlich Tag der Erstkommunion (ozna- cza w jêzyku niemieckim rów- nie¿ dzieñ Pierwszej Komunii Œwiêtej) jmdn. an der Nase herum- führen (ugs.) jmdn. täuschen, irreführen jmdm. gehen die Augen über (ugs.) jmd. ist von einem Anblick überwältigt (geh.) jmd. beginnt zu weinen (oznacza równie¿, ¿e ktoœ zaczy- na p³akaæ, czego nie mo¿na powiedzieæ o zwrocie „oczy wychodz¹ komuœ na wierzch”) XIII Vorwort Bedeutung Redewendung PL nadepn¹æ komuœ na odcisk/ na odciski (pot.) dotkn¹æ kogoœ w czu³e miejsce, uraziæ kogoœ identisch unterschiedlich postawiæ/stawiaæ coœ pod znakiem zapytania podaæ coœ w w¹tpliwoœæ identisch unterschiedlich Redewendung DE jmdm. auf die Zehen treten (ugs.) jmdn. durch sein Verhal- ten an einer empfindlichen Stelle treffen, jmdn. kränken (ugs.) jmdn. unter Druck setzen, antreiben (wywieraæ na kimœ presjê, zmuszaæ kogoœ do czegoœ, popêdzaæ kogoœ) etwas infrage/in Frage stellen etwas anzweifeln etwas gefährden (zagra¿aæ czemuœ) Für unermüdliches Korrekturlesen und wichtige Anregungen danke ich ganz herzlich zwei hervorragenden Übersetzerinnen der polnischen und der deutschen Sprache, Magdalena Chor¹¿y und Jolanta Czelny. Mein besonderer Dank ge- bührt auch Frau Prof. Erika Worbs für ihre wertvollen und kompetenten Hin- weise. Dieses Wörterbuch widme ich dem Gedenken meiner Eltern und eigne es me- inen Söhnen Paul und Bartek zu. Ich hoffe, dass das Wörterbuch nicht nur zur Vertiefung der Sprachkenntnisse, sondern auch zu einer Annäherung der Völker auf beiden Seiten von Oder und Neiße beitragen wird. Teresa Mrozowski Hamburg, im Mai 2007 XIV Wykaz skrótów ogólnych grub. itd. itp. ksi¹¿k. ³ac. m.in. mln np. ok. podn. posp. pot. pow. przestarz. grubiañsko i tak dalej i tym podobne ksi¹¿kowe ³acina, ³aciñski miêdzy innymi milion na przyk³ad oko³o podnios³y pospolity potoczny powierzchnia przestarza³y przys³. rub. rzad. œrod. œw. tow. tys. tzw. uczn. w. zas³. wulg. zob. ¿art. przys³owie rubaszny rzadko u¿ywany œrodowiskowy œwiêty towarzysz tysiêcy tak zwany uczniowski wiek zas³yszany wulgarny zobacz ¿artobliwy Allgemeines Abkürzungsverzeichnis bayrisch bayr. bildungsspr. bildungssprachlich geh. gespr. jmd. jmdm. jmdn. jmds. Kinderspr. Kindersprache landsch. landschaftlich o.Ä. oder Ähnliches gehoben gesprochen jemand jemandem jemanden jemandes österr. scherzh. schweiz. Spr südd. ugs. usw. Übers. verhüll. z.B. österreichisch scherzhaft schweizerisch Sprichwort süddeutsch umgangssprachlich und so weiter Übersetzung verhüllend zum Beispiel XV Wykaz skrótów bibliograficznych Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis Gazety/czasopisma – Zeitungen/Zeitschriften AB aeB ALT AppZ AU AZ BamS BaslerZ BaZ BdF Bm BM Bman BK BT BuxT BZ Chr CN DÄ DB Det DF DGB dK D£ DM DP DR DWlub Allgemeine Bauzeitung auf einen Blick Altländer Tageblatt Appenzeller Zeitung Apotheken Umschau Abendzeitung Bild am Sonntag Basler Zeitung Badische Zeitung Bild der Frau BUNDmagazin Berliner Morgenpost Businessman Berliner Kurier Badisches Tagblatt Buxtehuder Tageblatt Berliner Zeitung Chrisma Cuxhavener Nachrichten Deutsches Ärzteblatt Dziennik Ba³tycki Detektyw Du¿y Format Das Goldene Blatt Die Kirche Dziennik £ódzki Das Magazin Dziennik Polski Dobre Rady Dziennik Wschodni/ lubelski DWm DWP DZ Dz EB EJZ fa FAZ FAS FiM FiS FiT Fr FR FRL FRev FT FU Gent Gh GK GL GL2r G³K Dziennik Wschodni/ Magazyn Dziennik Wschodni Podlaski Dziennik Zachodni Dziewczyna Express Bydgoski Elbe-Jeetzel-Zeitung frau aktuell Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Fakty i Mity Frau im Spiegel Frau im Trend Freitag Frankfurter Rundschau Frankfurter Rundschau/ Literatur Freizeit Revue Fehmarnsches Tageblatt Funk Uhr Gentelman Gesundheit Gazeta Krakowska Gazeta Lubuska Gazeta Lubuska – 2 reszta (Magazyn Rodzinny GL) G³os Koszaliñski XVII Wykaz skrótów bibliograficznych G³os Wlkp. G³os Szcz. G³P Gol GP G-PT Gpom Gpoz GŒ Gœ Gt GT GTrans GU GW GWL GWLg GWS GWK GWP Gwr GwrW GWT GZ GZC HA HB HÄB HAZ Hild.AZ HM HoA hw HW IKP IVZ KiS G³os Wielkopolski G³os Szczeciñski G³os Pomorza Gazeta Olsztyñska Gazeta Polska Garmisch-Partenkirchner Tageblatt Gazeta pomorska Gazeta poznañska Gazeta Œwi¹teczna Gazeta œwidnicka Gazeta toruñska Göttinger Tageblatt Gazeta Transportowa Gazeta Ustroñska Gazeta Wyborcza Gazeta Wyborcza Lublin Gazeta Wyborcza Lublin/gospodarka Gazeta Wyborcza Sto³eczna Gazeta Wyborcza Kraków Gazeta Wyborcza Poznañ Gazeta wroc³awska Gazeta wroc³awska/ weekend Gazeta Wyborcza Toruñ Goslarsche Zeitung G³os Ziemi Cieszyñskiej Hamburger Abendblatt Handelsblatt Hamburger Ärzteblatt Hannoversche Allgemeine Zeitung Hildesheimer Allgemeine Zeitung Haspa Magazin Hohenwestedter Anzeiger hamburger wirtschaft Hamburger Wirtschaft Ilustrowany Kurier Polski Ibbenbürener Volkszeitung Kobieta i styl Ki¯ KL Kls Kn KN KronZ KO Ksz KZ LN LVZ LZ MA met MOZ MOPO NBr ND NK Nk NMS NN NNN NNNM Now NP Npol NsD Nw N¿ OA ON OfZ OstZ OZ Parlament PaS Pd Pers Kobieta i ¿ycie Kurier Lubelski Kurier Lubelski/sport Kulturnews Kieler Nachrichten Kronen Zeitung Kurier Ostrowski Kurier Szczeciñski Kehler Zeitung Lübecker Nachrichten Leipziger Volkszeitung Landeszeitung Märkische Allgemeine Metropol Märkische Oderzeitung Hamburger Morgenpost Nowoœci Brodnickie Nasz Dziennik Nord-Kurier Nordkurier Nordkurier Mecklenburger Schweiz Nürnberger Nachrichten Norddeutsche Neueste Nachrichten Norddeutsche Neueste Nachrichten Wochenend Magazin Nowoœci Nowe Pañstwo Nasza Polska Neues Deutschland Newsweek Na ¿ywo Ostholsteiner Anzeiger Ostfriesische Nachrichten Ostfriesen Zeitung Ostsee-Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Das Parlament Potsdam am Sonntag Pani domu Perspektywy XVIII Bibliographisches Abkürzungsverzeichnis PG PiG Pj PNP Poj Prz PRZG RM RzP SäZ SB SchZ SE SEp SEss SEW Sillu SiP SM SN SP SPm StrZ StZ SVZ Sz SZ SZM ŒN TA taz TA Print Galaxie Prawo i Gospodarka Psychotherapeutenjournal Passauer Neue Presse Pojezierze Przyjació³ka Przegl¹d Rheinischer Merkur Rzeczpospolita Sächsische Zeitung Schwarzwälder Bote Schleswiger Zeitung Super Express Super Express/Pilot Super Express/Super Sport Super Express Weekend SUPERillu Sukcesy i pora¿ki Speyerer Morgenpost Stuttgarter Nachrichten S³owo Polskie S³owo Polskie magazyn Stralsunder Zeitung Stuttgarter Zeitung Schweriner Volkszeitung Der Steuerzahler Süddeutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung Magazin Œwiat Nauki Tages-Anzeiger die tageszeitung, taz Hamburg Thüringer Allgemeine TI Tj¿ Tp TP tr Ts TS TV TwT T¿ WamS WB WdF Welt WK WN Wo Woche WŒ WŒw WWr Ww WW WZ Zeit ZG ZS ZW Z¿w ¯nG ¯W 15UA 20 min. Ksi¹¿ki/Bücher Twoje Imperium Takie jest ¿ycie! Theater privat Tygodnik Powszechny trybuna der Tagesspiegel Twój Styl Trierischer Volksfreund Tydzieñ w Tychach Tele¿ycie Welt am Sonntag Wismarer Blitz Woche der Frau Die Welt Weser Kurier Westfälische Nachrichten Wysokie obcasy Die Woche Wiadomoœci Œwidnickie Wiadomoœci Œwiebodzickie Wieczór Wroc³awia Wieczór wybrze¿a WirtschaftsWoche Wendlinger Zeitung Die Zeit Ziemia Gorzowska Zielony Sztandar Ziemia Wa³ecka Z ¿ycia wziête ¯ycie na gor¹co ¯ycie Warszawy 15 Uhr Aktuell 20 minuten Abseits Ach J. R. Tiedtke, Abseits/ Amor schießt quer E. Holst, Ach, wie gut, dass niemand weiß ... Afrika Aleja S. Zweig, Nirgendwo in Afrika J. Iwaszkiewicz, Aleja Przyjació³ XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: