Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 006313 12460043 na godz. na dobę w sumie
Słownik idiomatyczny francusko-polski. Dictionnaire idiomatique francais-polonais - ebook/pdf
Słownik idiomatyczny francusko-polski. Dictionnaire idiomatique francais-polonais - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1176
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883–242–1852–3 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bezcenne źródło wiedzy o idiomatyce języka francuskiego, zawierające nie tylko współczesne związki frazeologiczne, ale także idiomy, które można napotkać w tekstach literackich. 10 000 idiomów i 15 000 znaczeń, wiele porównań z językiem polskim oraz przejrzysty układ haseł. Słownik może być przydatny uczniom, studentom i wszystkim uczącym się języka francuskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NOWY SŁOWNIK FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ POLSKO-ANGIELSKI, ANGIELSKO- POLSKI Red. Jacek Fisiak cena 280,00 zł Janusz Sondel SŁOWNIK ŁACIŃSKO-POLSKI DLA PRAWNIKÓW I HISTORYKÓW edycja papierowa cena 120,00 zł wydanie na CD cena 78,00 zł Zofia Jurczak-Trojan, Halina Mieczkowska, Elżbieta Orwińska, Maryla Papierz SŁOWNIK SŁOWACKO-POLSKI tom 1–2 cena 195,00 zł Zofia Kurzowa ILUSTROWANY SŁOWNIK PODSTAWOWY JĘZYKA POLSKIEGO cena 65,00 zł wkrótce: SŁOWNIK RODZAJÓW I GATUNKÓW LITERACKICH Red. Grzegorz Gazda, Słowinia Tynecka-Makowska • obejmuje wszystkie typy utartych związków wyrazowych należących zarówno do języka mówionego, jak i pisanego • oparty na najnowszych źródłach leksykografii francuskiej i polskiej • ponad 10 000 jednostek • prawie 15 000 znaczeń i przeszło 20 000 przykładów użycia zaczerpniętych z różnorodnych tekstów • informacje syntaktyczne • informacje stylistyczne, pragmatyczne • obszerny wybór idiomatyki współczesnego języka francuskiego i socjokulturowe • formy fakultatywne związków • powiązania kolokacyjne • relacje synonimiczne i antonimiczne • więzi derywacyjne • polisemia L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE FRANCAIS-POLONAIS L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI universitas profesor Leon Zaręba, Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, leksykolog, leksykograf, frazeolog, glottodydaktyk, tłumacz, autor m.in.: Frazeologicznego słownika języka francuskiego; Polsko-francuskiego słownika frazeologicznego; Polsko-francuskiego słownika tematycznego; współautor Wielkiego słownika polsko- francuskiego. www.universitas.com.pl DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE FRANCAIS-POLONAIS SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE F R A N C A I S - P O L O N A I S L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE F R A N C A I S - P O L O N A I S Kraków © Copyright by Leon Zaręba and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, wyd. II poprawione ISBN 97883–242–1852–3 TAiWPN UNIVERSITAS Redaktor Wanda Lohman Projekt okładki i stron tytułowych Ewa Gray www.universitas.com.pl Pamie˛ci mojej Z˙ony Anny Michałowskiej-Zare˛by pos´wie˛cam VI SPIS TRES´ CI WSTE˛P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Słownika . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobór materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koncepcja Słownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Makrostruktura Słownika. Układ haseł Mikrostruktura Słownika. Organizacja artykułu hasłowego . . . . . . . . . . . . IX IX X X XI XII INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV Destination du Dictionnaire et ses caractéristiques générales . . . . . . . . . . . . XIV XV Sélection des matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conception du Dictionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Macrostructure du Dictionnaire. Disposition des mots-vedettes . . . . . . . . . . . XVII Microstructure du Dictionnaire. Organisation des articles . . . . . . . . . . . . . XVII SKRÓTY – ABRÉVIATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX ZNAKI KONWENCJONALNE – SIGNES CONVENTIONNELS . . . . . . . . . . . . . . . XXII LISTA SŁOWNIKÓW, Z KTÓRYCH ZAPOZ˙ YCZONO PRZYKŁADY – LISTE DES DICTIONNAIRES DONT ON A TIRÉ LES EXEMPLES . . . . . . . . . . XXIII BIBLIOGRAFIA – BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIV VII VIII WSTE˛P W kaz˙dym je˛zyku obok zwia˛zków wyrazowych luz´nych, a wie˛c normalnego poła˛czenia lekse- mów, istnieja˛ zwia˛zki nietypowe, jakos´ osobliwe, niezwykłe, a wie˛c specyficzne dla danego kodu. Owe zwia˛zki niezwykłe, stanowia˛ce najbardziej charakterystyczna˛ warstwe˛ je˛zyka, nazywamy i d i o m a m i, a owa˛ specyficznos´c´ okres´lamy jako i d i o m a t y c z n o s´ c´. Takie włas´nie nietypowe zwia˛zki wyrazowe zawiera niniejszy Słownik1. PRZEZNACZENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SŁOWNIKA Słownik – stanowia˛cy kontynuacje˛ badan´ autora nad frazeologia˛2 – jest obszernym wyborem idiomatyki współczesnego je˛zyka francuskiego3, a wie˛c je˛zyka XX wieku, ze szczególnym uwzgle˛d- nieniem ostatnich dziesie˛cioleci, a mianowicie okresu od 1945 roku do chwili obecnej. Praca za- wiera około 10 000 jednostek frazeologicznych – idiomów, prawie 15 000 znaczen´ i przeszło 20 000 przykładów uz˙ycia. Celem opracowania jest dostarczenie uz˙ytkownikowi narze˛dzia, pozwalaja˛cego na lepsze po- znanie warstwy idiomatycznej współczesnego je˛zyka francuskiego. Słownik pomys´lany jest, z jed- nej strony, jako pomoc dla studentów filologii roman´ skiej, nauczycieli i lektorów róz˙nych stopni, z drugiej strony, przeznaczony jest dla tłumaczy literatury pie˛knej, publicystycznej i naukowej z francuskiego na polski, a takz˙e dla dziennikarzy, pracowników radia i telewizji, dyplomatów oraz szerokich kre˛gów ucza˛cych sie˛ je˛zyka francuskiego w stopniu zaawansowanym. Słownik ma słuz˙yc´ równiez˙ odbiorcy francuskiemu i frankofon´ skiemu dla lepszego poznania je˛zyka polskiego. Dzie˛ki informacjom morfosyntaktycznym (walencja i restrykcje uz˙ycia), stylistycznym (poziom je˛zyka i zabarwienie stylistyczne) i pragmatycznym, a takz˙e, a moz˙e przede wszystkim, dzie˛ki licznym przykładom funkcjonowania w teks´cie, Słownik jest nie tylko słownikiem znaczen´ , ale równiez˙ słownikiem uz˙yc´ prezentowanych zwia˛zków. Ukazuje on takz˙e czytelnikowi relacje, w ja- kich pozostaja˛ do siebie zanotowane frazeologizmy, a mianowicie ich powia˛zania synonimiczne, antonimiczne i derywacyjne, notuje równiez˙ kollokacje, formy wariantywne i fakultatywne, reje- struje polisemie˛. Idiomy stanowia˛ wie˛c w Słowniku powia˛zana˛ z soba˛ siatke˛ semantyczno-pra- gmatyczna˛, co pozwala na dostrzez˙enie systemowego charakteru frazeologii. Dzie˛ki przyje˛ciu per- spektywy konfrontatywnej, poje˛cie idiomu znacznie sie˛ rozszerzyło, co umoz˙liwiło zarejestrowanie nie tylko idiomów włas´ciwych, ale równiez˙ szerokiej gamy zwia˛zków wyrazowych, be˛da˛cych dla Polaka zjawiskami specyficznymi, a wie˛c idiomatycznymi sensu largo. si11 Informacje na temat poje˛cia idiomu, jego cech charakterystycznych i konfrontatywnego aspektu proble- mu znajdzie czytelnik w moich opracowaniach, a mianowicie: Wste˛p do Polsko-francuskiego słownika fra- zeologicznego, PWN, Warszawa, 1995 (s. 26); Wste˛p do Wyboru polsko-francuskich frazeologizmów czasowni- kowych, Wyd. UJ, Kraków, 1984 (s. 3/4); uwagi wste˛pne do artykułu Frazeologia onomastyczna w je˛zyku fran- cuskim i polskim, Studia Romanica Posnaniensis , Poznan´ , 1993; Polskie i francuskie frazeologizmy w uje˛ciu leksykograficznym, Wyd. UJ, Kraków, 1988; Kochan B., Zare˛ba L., Wste˛p do Idiomy polsko-francuskie, PWN, Warszawa, 1999. si22 Zare˛ba L., Frazeologiczny słownik francusko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa, I wyd. 1969, II wyd. 1973; Zare˛ba L., Polsko-francuski słownik frazeologiczny, PWN, Warszawa, I wyd. 1992, II wyd. 1995; Zare˛ba L., Wybór polsko-francuskich frazeologizmów czasownikowych, Wyd. UJ, Kraków, 1984; Zare˛ba L., Polskie i francuskie frazeologizmy w uje˛ciu leksykograficznym, Rozprawy habilitacyjne UJ, Kraków, 1988. si33 Na temat poje˛cia współczesny je˛zyk francuski zob. artykuł: Zare˛ba L., Frazeologia współczesnego je˛zyka francuskiego a kontekst społeczny [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowian´ skiej, t. VI, Instytut Slawisty- ki PAN, Warszawa, 1994. IX DOBÓR MATERIAŁU W doborze materiału idiomatycznego i jego opracowaniu oparto sie˛ na wielu z´ródłach. Z jednej strony wykorzystano słowniki frazeologiczne ogólne. Najwaz˙niejsze z nich to: A. Rey, S. Chan- treau, Dictionnaire des expressions et locutions, Le Robert, 1994; C. Duneton, C. Claval, Le Bouquet des expressions imagées. Encyclopédie thématique des locutions figurées de la langue française, Seuil, 1990; B. Lafleur, Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises, Ottawa, 1991. Ws´ród słowników frazeologicznych specjalistycznych wymien´ my: dla frazeologii potocznej: Dictionnaire du français familier et populaire E. F. Griniowej i T. N. Gromowej, Moskwa, 1988; dla frazeologii pospolitej i argotycznej: F. Caradeca, N’ayons pas peur de mots, Larousse, 1989 i Dictionnaire de l’argot J.-P. Colina i J.-P. Mévela, Larousse, 1996 jak równiez˙ Dictionnaire du français non con- ventionnel A. Rey’a i J. Cellarda, Hachette, 1991. Kaz˙dy z wymienionych słowników ujmuje ma- teriał frazeologiczny z jakiejs´ perspektywy. Okazało sie˛ wie˛c, z˙e wiele zwia˛zków, głównie o cha- rakterze ogólnym – standardowym i pochodza˛cych z je˛zyka starannego, nie znalazło miejsca w tych z´ródłach. Dla zapełnienia tej luki posłuz˙ono sie˛ wie˛c słownikami ogólnymi, które w szcze- gólny sposób uzupełniły materiał słowników frazeologicznych. Sa˛ to przede wszystkim naste˛pu- ja˛ce opracowania: Le Nouveau Petit Robert, Paris, 1994; Dictionnaire du français au collège, La- rousse, 1989; Le Micro Robert – Dictionnaire de la langue française, Paris, 1989; Dictionnaire du français vivant, Bordas, Paris, 1975; Le Dictionnaire du français, Hachette, 1989 i Le Petit La- rousse illustré, Paris, 1994. Wymienione słowniki, be˛da˛ce opracowaniami s´redniej obje˛tos´ci, stały sie˛ równoczes´nie dowodem funkcjonowania notowanych frazeologizmów we współczesnym je˛zyku francuskim. Przy opracowywaniu odpowiedników polskich posługiwano sie˛ najcze˛s´ciej naste˛puja˛- cymi słownikami: W. Doroszewski, Słownik je˛zyka polskiego, WP, Warszawa, 1958; M. Szymczak, Słownik je˛zyka polskiego, PWN, Warszawa, 1978; S. Skorupka, Słownik frazeologiczny je˛zyka pol- skiego, WP, Warszawa, 1967; J. Anusiewicz, J. Skawin´ ski, Słownik polszczyzny potocznej, PWN, Warszawa, 1996. Pozostałe materiały słownikowe, zarówno francuskie, jak i polskie, wykorzysta- ne w realizowaniu niniejszego słownika, znajduja˛ sie˛ w Bibliografii. KONCEPCJA SŁOWNIKA Koncepcja słownika oparta jest na trzech podstawowych zasadach: s y n c h r o n i c z n o s´ c i, uje˛ciu k o n f r o n t a t y w n y m i przyje˛ciu s z e r o k i e g o r o z u m i e n i a i d i o m u. Słownik rejestruje frazeologizmy i idiomatyzmy współczesnej francuszczyzny, funkcjonuja˛ce zarówno w je˛zyku mówionym: swobodnym, potocznym, slangowym, jak i pisanym, a wie˛c staran- nym, standardowym. Zasada s y n c h r o n i c z n o s´ c i nie była stosowana rygorystycznie. Ponie- waz˙ słownik rejestruje frazeologizmy i idiomatyzmy funkcjonuja˛ce zarówno w je˛zyku mówionym, jak i pisanym, umieszczono w nim równiez˙ pewna˛ ilos´c´ zwia˛zków starszych (vieilli) lub nawet przestarzałych (vieux), z którymi czytelnik spotka sie˛ na pewno przy lekturze wielu tekstów współ- czesnych autorów w utworach literackich, a nawet w prasie, a takz˙e utworów XIX-wiecznych. Koncepcji synchronicznos´ci towarzyszy drugie załoz˙enie, a mianowicie uje˛cie k o n f r o n t a- t y w n e francuskich i polskich zwia˛zków wyrazowych. Słownik zawiera zatem nie tylko jednostki frazeologiczne róz˙ne w obu je˛zykach, ale równiez˙ takie, które sa˛ identyczne, podobne lub analogicz- ne. Zwia˛zki takie stanowia˛ cze˛sto pułapke˛ dla posługuja˛cych sie˛ je˛zykiem, ze wzgle˛du na drobne róz˙nice istnieja˛ce mie˛dzy obydwoma kodami (róz˙ne formy rodzajników, zaimków, przyimków, szyk wyrazów), co prowadzi do błe˛du. Be˛da˛ one szczególnie przydatne uz˙ytkownikowi polskiemu. Znajdziemy wie˛c w słowniku takie zwia˛zki jak np.: avoir les mains liées – miec´ zwia˛zane re˛ce; connaître qqn 〈qqch.〉 comme sa poche – znac´ kogos´ 〈cos´ 〉 jak własna˛ kieszen´ ; une faim de loup – wilczy apetyt; pêcher en eau trouble – łowic´ ryby w me˛tnej wodzie; la course contre la montre – wys´cig z czasem; cravate comme une corde – krawat jak postronek itp. Opieraja˛c sie˛ na kryterium konfrontatywnym, wła˛czono do opracowania zwia˛zki wre˛cz pod- stawowe, a be˛da˛ce dla Polaka idiomami, jak np.: tomber malade – zachorowac´; avoir chaud; J’ai chaud – Jest mi ciepło; Il fait beau – Jest ładna pogoda itp., il vaut mieux + inf. – lepiej + bezok.; Le combien sommes-nous? 〈Le combien est-ce?〉 – Którego dzis´ mamy? 〈 Który dzisiaj jest?〉; Qu’est-ce que c’est? – O co chodzi?; Et avec cela? (potoczny zwrot, jakim sprzedawca zwraca sie˛ do klienta) – I co jeszcze?, I co wie˛cej? X Trzecia zasada, na której oparto koncepcje˛ słownika, to przyje˛cie s z e r o k i e g o p o j e˛ c i a z w i a˛z k u f r a z e o l o g i c z n e g o (por. L. Zare˛ba, Poje˛cie zwia˛zku frazeologicznego. Próba de- finicji i klasyfikacji [w:] Polskie i francuskie frazeologizmy w uje˛ciu leksykograficznym, Rozprawy habilitacyjne, Kraków, 1988). W skład słownika wchodza˛ wszystkie typy formalne utartych poła˛czen´ wyrazowych, a miano- wicie: I. z w i a˛ z k i n o m i n a l n e, czyli tzw. wyraz˙enia: r z e c z o w n i k o w e, p r z y m i o t n i- k o w e, p r z y s ł ó w k o w e, p r z y i m k o w e, s p ó j n i k o w e, II. z w i a˛ z k i w e r b a l n e, czyli zwroty, oraz III. z w i a˛z k i n o m i n a l n o - w e r b a l n e, czyli tzw. frazy, ws´ród których znajduja˛ sie˛ róz˙nego typu formuły stylu potocznego, a wie˛c syntagmy zwia˛zane z kontekstem (bardzo waz˙ne w potocznej komunikacji je˛zykowej), zwia˛zki zdaniopodobne, wyraz˙enia wykrzyknikowe, a takz˙e przysłowia, powiedzenia przysłowiowe, maksymy, sentencje itp. Z punktu widzenia kryterium semantycznego, sa˛ to głównie zwia˛zki stałe i ła˛czliwe, a takz˙e pewna ilos´c´ zwia˛zków luz´nych ustalonych (a wie˛c idiomy i frazemy). A oto kilka przykładów omówionych zwia˛zków: I. zwia˛zki n o m i n a l n e: 1. rzeczownikowe: gros bonnet, cordon bleu, trou normand, coup de chance, plat de nouilles, 2. przymiotnikowe: ni chair ni poisson, dur à la détente, entre deux âges, à n’en plus finir, à se mettre à genoux, 3. przy- słówkowe: à vue de nez, de but en blanc, à la belle étoile, tout à trac, d’emblée, à tort et à travers, 4. przyimkowe: à défaut de, au détriment de, à force de, en voie de, 5. spójnikowe: toujours est-il que, n’empêche que; II. zwia˛zki w e r b a l n e: casser les pieds à qqn, faire la sourde oreille, passer l’éponge, pousser le bouchon trop loin, mettre dans le mille, poser un lapin à qqn itp. Obok takich i im podobnych zwia˛zków obrazowych, pochodza˛cych z ludowej warstwy je˛zyka, o róz˙nym stopniu potocznos´ci (j. potoczny, pospolity, slangowy), znajdziemy w słowniku zwia˛zki werbalne nieobra- zowe, nalez˙a˛ce przewaz˙nie do je˛zyka standardowego, starannego, czasem ksia˛z˙kowego, cze˛sto ogólnospecjalistycznego (administracyjnego, urze˛dowego itp.), np.: prêter attention à qqch. /qqn, prononcer 〈faire〉 un discours, mettre qqch. en place, être en voie de + inf., remporter une victoire 〈un triomphe, un succès〉, mettre qqch. en doute, s’abandonner au désespoir, ne pas tarir d’éloges, caresser un projet itp.; III. zwia˛zki n o m i n a l n o - w e r b a l n e: Il n’y a pas le feu (à la maison), Le torchon brûle, On n’est pas aux pièces, C’est le pied!, Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage, Avec des si on mettrait Paris dans une bouteille, Autant de têtes, autant d’avis. W słowniku uwzgle˛dnione sa˛ równiez˙ zwia˛zki porównawcze, zarówno przymiotnikowe (sourd comme un pot, paresseux comme un lézard), jak i czasownikowe (écrire comme un chat, dormir comme une mar- motte, être comme chien et chat) oraz tzw. wyraz˙enia szeregowe (coup sur coup, tôt ou tard, bout à bout, bel et bien, c’est bonnet blanc et blanc bonnet). Do słownika wła˛czono poza tym zwia˛zki, które autor nazywa strukturalnymi, takie jak: ne faire que + inf., à force de + inf./n., avoir à + inf., il n’y a qu’à + inf., donner dans + inf. itp. Nie zapomniano równiez˙ o tzw. formułach konwersacyjnych o charakterze pragmatycznym, na przy- kład: Ça me fait une belle jambe, Va te faire fiche!, En voilà du joli!, Les carottes sont cuites! MAKROSTRUKTURA SŁOWNIKA. UKŁAD HASEŁ Jednostki frazeologiczne uporza˛dkowane sa˛ alfabetycznie w obre˛bie identyfikatora hasłowego, według zasady pierwszego rzeczownika wyste˛puja˛cego w danym zwia˛zku. Tak wie˛c frazeologizmy: lever le lièvre, se payer la tête de qqn, en boucher un coin à qqn, faire porter le chapeau à qqn, pédaler dans la choucroute, umieszczone sa˛ kolejno pod identyfikatorem hasłowym: LIÈVRE, TÊTE, COIN, CHAPEAU, CHOUCROUTE. We frazeologizmach, w których wyste˛puja˛ dwa rze- czowniki lub wie˛cej, identyfikatorem jest zawsze pierwszy rzeczownik, np.: avoir un fil sur la lan- gue, tirer les vers du nez à qqn, ça ne casse pas trois pattes à un canard, znajdziemy pod: FIL, VERS i PATTE. Formy supletywne rzeczownika nie zostały rozdzielone; potraktowano je wspólnie pod hasłem w liczbie pojedynczej. Tak wie˛c np. zwia˛zki zawieraja˛ce YEUX znajduja˛ sie˛ pod iden- tyfikatorem hasłowym ŒIL/YEUX. Przy liczbie mnogiej YEUX jest odsyłacz. O ile wyraz hasłowy jest homonimiczny, figuruje osobno dla kaz˙dego znaczenia i oznaczony jest cyfra˛ rzymska˛. Np.: AIR I. (idée de vent; souffle); AIR II. (apparence); AIR III. (mélodie). BAL- LE I. ze zwrotem: saisir la balle au bond itp.; BALLE II., pod którym znajdziemy: recevoir douze balles dans la peau itp.; BALLE III. z fraza˛ T’as pas cent balles? Podobnie potraktowano wyrazy XI homonimiczne nalez˙a˛ce do róz˙nych kategorii gramatycznych, np.: BAS I. (n.): bas de laine. i BAS II. (adj.), pod którym znajdziemy np. à bas! être bien bas. Zasade˛ pierwszego rzeczownika jako identyfikatora hasłowego zastosowano rygorystycznie ze wzgle˛dów praktyczno-uz˙ytkowych. Taki układ haseł pozwala na łatwe dotarcie do zwia˛zków bardziej rozbudowanych, np. przysłów. W wypadku gdy frazeologizm nie zawiera rzeczownika, za wyraz hasłowy przyje˛to czasownik (z wyja˛tkiem être i avoir), np.: à n’en plus finir umieszczono pod FINIR, n’y rien faire pod FAIRE, ne pas tenir debout pod TENIR, ne pas mener large pod MENER, a en rester là pod RESTER. Jes´li zwia˛zek frazeologiczny nie zawiera ani rzeczownika, ani czasownika, za wyraz hasłowy przyje˛to kolejno: przymiotnik, przysłówek, ewentualnie inna˛ cze˛s´c´ mowy (zaimek lub liczebnik). Tak wie˛c np. en douce znajdziemy pod DOUCE, bel et bien pod BEL, elle est bonne celle-là! pod BONNE, tout bonnement pod BONNEMENT, a vingt-deux pod VINGT. MIKROSTRUKTURA SŁOWNIKA. ORGANIZACJA ARTYKUŁU HASŁOWEGO Organizacja artykułu hasłowego jest gniazdowa, oparta na kryterium formalnym. Pod iden- tyfikatorem hasłowym umieszczone sa˛ kolejno: zwia˛zki n o m i n a l n e, w e r b a l n e, wreszcie n o m i n a l n o - w e r b a l n e, a w obre˛bie kaz˙dego z typów zachowany jest porza˛dek alfabetyczny. Dzie˛ki takiemu rozwia˛zaniu, materiał jest odpowiednio uporza˛dkowany, co ułatwia uz˙ytkowni- kowi szybkie i łatwe dotarcie do poszukiwanej jednostki frazeologicznej. Zwia˛zki n o m i n a l n e zostały uszeregowane według porza˛dku: wyraz˙enia rzeczownikowe, przymiotnikowe, przysłówkowe, przyimkowe i spójnikowe. I tak w obre˛bie hasła BOUT znajdzie- my kolejno: Bout de chou; Un bout 〈un bon bout〉 de temps; À bout; À bout portant; À tout bout de champ; Bout à bout; De bout en bout. Dla hasła MOT notuje sie˛: Dernier mot; Au bas mot; En un mot; En deux mots; Mot à mot; Mot pour mot; Sans mot dire. Przy wyraz˙eniach podane zostały kollokacje zwia˛zku z odpowiednim czasownikiem lub seria˛ czasowników (za skrótem COLL.), np.: À bout portant COLL.: tirer. Zwia˛zki w e r b a l n e, uszeregowane alfabetycznie, podawane sa˛ w formie bezokolicznika, np. pod identyfikatorem TÊTE znajdziemy m.in. naste˛puja˛ce zwroty: Avoir la tête près du bonnet; Avoir toute sa tête…, Casser la tête à qqn; Coûter les yeux de la tête…, Donner tête baissée dans…, En faire à sa tête…, Faire la tête…, Monter à la tête; N’en faire qu’à sa tête itd. Zwia˛zki werbalne, funkcjonuja˛ce nie w bezokoliczniku, sa˛ notowane w takiej formie, w jakiej wyste˛puja˛, np. La peau démange à qqn; Mal lui en prit itp. Formy alternuja˛ce znajduja˛ sie˛ w nawiasach trójka˛tnych, np.: jeter 〈mettre, verser〉 de l’huile sur le feu; se serrer 〈se mettre, se boucler, s’attacher〉 la ceinture; être dans les nuages 〈dans les nues〉. Warianty formy podstawowej znajduja˛ sie˛ w słowniku w kolejnos´ci alfabetycznej z odsyłaczem v. do zwrotu obejmuja˛cego wszystkie formy i stanowia˛cego opraco- wanie zwrotu. W nawiasach okra˛głych znajduja˛ sie˛ elementy fakultatywne, np.: payer (argent) comptant; se mettre 〈se fourrer〉 le doigt (jusqu’au coude). Zwroty opatrzone sa˛ informacja˛ syntak- tyczna˛, dotycza˛ca˛ rekcji i restrykcji uz˙ycia oraz kwalifikatorem stylistycznym. Trzecia˛ z kolei cze˛s´cia˛ artykułu hasłowego sa˛ zwia˛zki n o m i n a l n o-w e r b a l n e, czyli frazy, uporza˛dkowane równiez˙ alfabetycznie. Obejmuja˛ one róz˙ne typy tych zwia˛zków, m.in.: formuły stylu potocznego, takie jak: C’est du bidon; A-t-on jamais vu ça?; Ce n’est que partie remise; C’est la croix et la bannière. Znajda˛ tu takz˙e miejsce przysłowia, maksymy, sentencje i róz˙nego rodzaju powiedzenia, np.: À beau jeu beau retour; Premier vient, premier prend; Quand le vin est tiré, il faut le boire itd. A r t y k u ł h a s ł o w y składa sie˛ z naste˛puja˛cych cze˛s´ci: 1. francuska jednostka frazeologiczna z ewentualnymi wariantami i ewentualna˛ forma˛ fakultatywna˛, 2. kwalifikator gramatyczny (w nawiasie graniastym) z ewentualnym komentarzem socjokulturowym lub pragmatycznym1, 3. kwalifikator stylistyczny, 4. definicja znaczenia po francusku2, 5. odpowiednik polski, 6. ewen- si11 Dłuz˙sze komentarze umieszczono za gwiazdka˛* u dołu strony. si22 Francuskie definicje znaczenia frazeologizmów zostały zapoz˙yczone ze słowników, a mianowicie z: Le Dictionnaire du français au collège; Dictionnaire idiomatique du français B. Lafleura. Czasem sa˛ one kombi- nowane z róz˙nych z´ródeł, niekiedy tworzone przez autora. XII tualne kollokacje, 7. przykład lub przykłady, ilustruja˛ce funkcjonowanie zwia˛zku w teks´cie, z po- daniem z´ródła, 8. tłumaczenie przykładu lub przykładów na je˛zyk polski, 9. ewentualne synonimy, antonimy oraz odsyłacze (Cf.) wskazuja˛ce na istnieja˛cy derywat/derywaty lub zwracaja˛ce uwage˛ na formy podobne, ale semantycznie róz˙ne. W słowniku zamieszczono f r a z e o l o g i z m y o s z e r o k i m s p e k t r u m s t y l o w y m: od je˛zyka starannego, czasem literackiego lub ksia˛z˙kowego, po je˛zyk pospolity, a nawet argotyczny; uwzgle˛dniono te argotyzmy, które przedostały sie˛ juz˙ do je˛zyka ogólnego. Poziom je˛zyka i stylu zasygnalizowano kwalifikatorami (fam., pop., arg. itp.). Brak kwalifikatora oznacza, z˙e zwia˛zek nalez˙y do starannego je˛zyka ogólnego. Okres´lenie poziomu je˛zyka ma charakter orientacyjny i przybliz˙ony. Jest to, jak wiadomo, poje˛cie dos´c´ płynne, zalez˙ne od rozmaitych czynników. Sta˛d słowniki róz˙nia˛ sie˛ cze˛sto w zaszeregowaniu frazeologizmu do tej czy innej kategorii, zwłaszcza jes´li idzie o je˛zyk potoczny i pospolity. K w a l i f i k a t o r y g r a m a t y c z n e sa˛ szczególnie waz˙ne przy charakterystyce syntaktycz- nej zwia˛zków werbalnych. Podawana jest rekcja prawostronna, np. faire grâce à qqn de qqch., prendre part à qqch., a tam, gdzie to jest konieczne (tj. tam, gdzie znaczenie nie okres´la tego wy- raz´nie) równiez˙ lewostronna: avoir un petit goût de revenez-y [s. qqch.]; couler de source [s. qqch.: paroles]. O d p o w i e d n i k i p o l s k i e francuskich jednostek frazeologicznych starano sie˛ oddac´ w miare˛ moz˙liwos´ci przez ekwiwalent idiomatyczny, np.: poser un lapin à qqn – wystawic´ kogos´ do wiatru, wystrychna˛c´ kogos´ na dudka; prendre la poudre d’escampette – dac´ drapaka; mentir comme un arracheur de dents – kłamac´ jak z nut. Tam, gdzie w je˛zyku polskim idiomowi francu- skiemu odpowiada Ø idiomatyczne, znaczenie zwia˛zku oddawano albo przez syntagme˛ luz´na˛, po- jedynczy wyraz lub omówienie: lever un lièvre – poruszyc´ delikatny temat; rompre les chiens – przerwac´ niemiła˛ rozmowe˛, zmienic´ draz˙liwy temat; avoir de la santé – byc´ bezczelnym; en sautoir – przerzucony przez szyje˛ i opadaja˛cy na piersi; skrzyz˙owany na piersi (np. o aparacie fotografi- cznym). Prezentowany słownik jest – jak juz˙ powiedziano – słownikiem uz˙yc´. Sta˛d specjalny akcent połoz˙ono na e g z e m p l i f i k a c j e˛ z n a c z e n´ . Ma ona za zadanie ukazac´ funkcjonowanie danego zwia˛zku w teks´cie w moz˙liwie róz˙nych postaciach (osób, czasów, trybów). Spełnia ona równiez˙ cel dydaktyczny. Przykłady pochodza˛ z róz˙nych z´ródeł, a mianowicie: 1) z tekstów literackich i z prasy (wykaz w Bibliografii), 2) ze słowników frazeologicznych i ogólnych, 3) od autora. Najwie˛ksza˛ liczbe˛ przykładów zapoz˙yczono ze słownika Bruno Lafleura, Locutions idiomatiques du français, oraz ze słownika E.F. Griniowej i T.N. Gromowej, Dictionnaire du français familier et populaire. Zazna- czono to kaz˙dorazowo odpowiednim skrótem po przykładzie: B.L. dla pierwszego, G.G. dla drugie- go. Przykłady nie opatrzone z˙adnym skrótem pochodza˛ od autora słownika. Cze˛s´c´ przykładów została zaproponowana przez Pana Aleksandra Dayeta, lektora je˛zyka francuskiego w Instytucie Filologii Roman´ skiej UJ. Tłumaczenia cytowanych przykładów na je˛zyk polski pochodza˛ od autora. Słownik nie posiada indeksu. Układ haseł oraz system odsyłaczy czyni go zbe˛dnym. Bez finansowego wsparcia niniejszy słownik nie mógłby ujrzec´ s´wiatła dziennego. W tym miej- scu pragne˛ wie˛c wyrazic´ serdeczne podzie˛kowanie Władzom Uniwersytetu Jagiellon´ skiego: Panu Prorektorowi prof. drowi hab. Stanisławowi Hodorowiczowi, Pani Dziekan Wydziału Filologicz- nego prof. dr hab. Halinie Kurek oraz Pani doc. dr hab. Marceli S´ wia˛tkowskiej, dyrektorowi In- stytutu Filologii Roman´ skiej. Szczególne wyrazy wdzie˛cznos´ ci składam Rektorowi Wyz˙szej Szkoły Je˛zyków Obcych i Ekonomii w Cze˛stochowie Ks. drowi Andrzejowi Kryn´ skiemu. Kraków, 6 marca 1998 r. XIII INTRODUCTION Dans chaque langue, à côté des groupements de mots libres, c’est-à-dire des combinaisons régulières de lexèmes, il y a des groupements de mots plus ou moins figés, atypiques, insolites, bizarres, autrement dit, spécifiques d’un code. Ces associations de mots singulières, constituant la couche la plus caractéristique d’une langue, s’appellent IDIOMES ou EXPRESSIONS IDIO- MATIQUES et ladite spécificité toute particulière est désignée sous le nom d’IDIOMATICITÉ. C’est de telles combinaisons de mots atypiques que contient le présent Dictionnaire1. DESTINATION DU DICTIONNAIRE ET SES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES L’ouvrage – qui est une continuation des recherches de l’auteur sur la phraséologie2 – propose un vaste choix de phraséologie idiomatique du français contemporain3, c’est-à-dire de la langue française du XXème siècle avec un accent particulier mis sur les dernières décennies, notamment la période s’étendant de 1945 à nos jours. L’ouvrage contient près de 10.000 unités phraséologiques – expressions idiomatiques – à peu près 15.000 acceptions et plus de 20.000 exemples d’usage. Le but principal de l’étude est de fournir au lecteur – aussi bien polonais que français et fran- cophone – un instrument lui permettant une connaissance meilleure et plus approfondie du fonds idiomatique du français contemporain. Le Dictionnaire a été conçu d’une part comme un outil de référence indispensable aux étudiants des départements d’études françaises, aux professeurs et lecteurs des différents degrés d’enseignement, il est destiné d’autre part aux traducteurs de littérature, de textes éditoriaux et scientifiques du français vers le polonais, ainsi qu’aux journa- listes, aux employés de la radio et de la télévision, aux diplomates et au grand public qui veut approfondir sa connaissance du français. Grâce aux informations morphosyntactiques (valence et restrictions d’usage), stylistiques (niveaux de langue) et pragmatiques, de même que, et peut-être même avant tout, grâce aux nombreux exemples qui illustrent le fonctionnement des expressions dans le texte, l’ouvrage se veut être non seulement un dictionnaire des significations, mais aussi un dictionnaire des usages des groupements de mots qu’il présente. Il fait voir au lecteur les re- lations qui existent entre les phraséologismes présentés, à savoir leurs rapports de synonymie, d’antonymie et de dérivation. Le Dictionnaire relève également des collocations, des variantes et des formes facultatives et note aussi les cas de polysémie. Les expressions idiomatiques consti- tuent donc dans le Dictionnaire un réseau sémantico-pragmatique cohérent ce qui permet d’appréhender le caractère systémique de la phraséologie. Grâce à l’adoption d’une perspective confrontative, la notion d’idiome s’est trouvé sensiblement élargie ce qui a permis d’enregistrer non seulement les expressions idiomatiques proprement dites, mais aussi une large gamme de groupements de mots qui, sans être idiomatiques pour un Français, le sont cependant pour un Polonais. si1 1 Pour un complément d’information sur la notion d’expression idiomatique, ses traits spécifiques et l’a- spect confrontatif du problème, l’auteur renvoie le lecteur à ses contributions, notamment: Introduction au Dictionnaire phraséologique polonais-français, PWN, Warszawa, 1995 (p. 26); Introduction au Choix d’ex- pressions phraséologiques verbales polono-françaises, Éd. UJ, Kraków, 1984 (p. 3/4); remarques liminaires à l’article: La phraséologie onomastique en français et polonais, Studia Romanica Posnaniensis , Poznan´ , 1993; Polskie i francuskie frazeologizmy w uje˛ciu leksykograficznym, Éd. UJ, Kraków, 1988; Kochan B., Zare˛- ba L., Introduction aux Expressions idiomatiques polono-françaises, PWN, Warszawa, 1999. si2 2 Zare˛ba L., Dictionnaire phraséologique français-polonais, Wiedza Powszechna, Warszawa, I éd. 1969, II éd. 1973; Zare˛ba L., Dictionnaire phraséologique polonais-français, PWN, Warszawa, I éd. 1992, II éd. 1995; Zare˛ba L., Choix d’expressions phraséologiques verbales polono-françaises, Éd. UJ, Kraków, 1984; Zare˛ba L., Polskie i francuskie frazeologizmy w uje˛ciu leksykograficznym, Éd. UJ, Kraków, 1988. si33 Sur la notion de français contemporain voir l’article: Zare˛ba L., Frazeologia współczesnego je˛zyka fran- cuskiego a kontekst społeczny [in] Z problemów frazeologii polskiej i słowian´ skiej, vol. VI, Instytut Slawistyki PAN, 1994. XIV SÉLECTION DES MATÉRIAUX Le choix du matériau idiomatique et son élaboration s’appuient sur diverses sources. D’une part, nous avons exploité des dictionnaires phraséologiques généraux dont les plus importants sont le Dictionnaire des expressions et locutions de A. Rey et S. Chantreau (1994), Le Bouquet des expressions imagées de C. Duneton, portant pour sous-titre Encyclopédie thématique des locutions figurées de la langue française (1990) et le Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises par B. Lafleur (1991). Parmi les dictionnaires phraséologiques spécialisés dont nous nous sommes servi, citons pour la phraséologie familière le Dictionnaire du français familier et populaire de E. F. Griniova et T. N. Gromova (1988); pour la phraséologie populaire et argotique l’ouvrage de F. Caradec intitulé N’ay- ons pas peur de mots (1989), le Dictionnaire de l’argot de J.-P. Colin et J.-P. Mével (1996), ainsi que le Dictionnaire du français non conventionnel de A. Rey et J. Cellard (1991). Chacun de ces dictionnaires (tant généraux que spécialisés) présente le matériau phraséologique dans une cer- taine perspective: il s’est avéré que nombre de phraséologismes relevant principalement de la langue soignée et standard n’ont pas trouvé place dans les ouvrages susmentionnés. Afin de com- bler cette lacune nous nous sommes servi de dictionnaires généraux qui ont heureusement complété le matériau compulsé par nous. Ces dictionnaires, en tant que dictionnaires de taille moyenne, ont eu aussi un autre rôle à remplir, notamment celui de vérificateur du fonctionnement actuel des locutions qu’ils notent. Ce sont avant tout les ouvrages suivants: Le Nouveau Petit Robert (1994), le Dictionnaire du français au collège (le DFC; 1989); Le Micro-Robert – dictionnaire de la langue française (le MR; 1989); le Dictionnaire du français vivant (le DFV; 1975); Le Dictionnaire du français (1989) et Le Petit Larousse illustré (1994). Pour l’élaboration des équivalents polonais des locutions françaises, on s’est servi le plus souvent des dictionnaires suivants: Słownik je˛zyka polskiego, de W. Doroszewski, Słownik je˛zyka polskiego de M. Szymczak, Słownik frazeologiczny je˛zyka polskie- go de S. Skorupka et Słownik polszczyzny potocznej de J. Anusiewicz et J. Skawin´ ski. Les autres matériaux lexicographiques exploités pour la réalisation du présent Dictionnaire idiomatique sont à trouver dans la Bibliographie. CONCEPTION DU DICTIONNAIRE La conception générale du Dictionnaire est fondée sur trois principes de base: celui de s y n- c h r o n i e, celui de c o n f r o n t a t i v i t é des deux codes, celui enfin d’une n o t i o n l a r g e d e l ’ e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e. Le Dictionnaire contient principalement les idiomes de la langue française contemporaine fonctionnant aussi bien dans la langue parlée plus ou moins relâchée – courante, familière, po- pulaire voire argotique – que dans la langue écrite, soignée ou officielle. Le principe de s y n c h r o- n i e n’a pourtant pas été observé de façon rigoureuse. Comme l’ouvrage enregistre des phénomènes phraséologiques de la langue parlée et écrite, nous avons aussi voulu retenir un cer- tain nombre de locutions vieillies – peu ou pas connues de la génération des jeunes et même fran- chement vieilles, périmées, passées d’usage dans le français actuel. Cependant, le lecteur a de fortes chances de les rencontrer lors de ses lectures dans beaucoup de textes d’auteurs contempo- rains et dans la presse sans parler des ouvrages du XIXème siècle. La présentation synchronique s’accompagne d’une perspective c o n f r o n t a t i v e des phénomènes idiomatiques proposés dans le Dictionnaire. Il s’ensuit que l’ouvrage contient non seulement des unités phraséologiques différentes dans les deux langues, mais aussi celles qui sont semblables, analogues voire identiques. De tels groupements de mots – on ne s’en rend pas suffi- samment compte – sont souvent un piège pour les étrangers parlant (ou écrivant) le français et provoquent des erreurs. Un Polonais en aurait particulièrement besoin. On trouvera donc dans le Dictionnaire des locutions semblables telles que: pêcher en eau trouble – łowic´ ryby w me˛tnej wodzie, avoir les mains liées – miec´ zwia˛zane re˛ce, connaître qqn 〈qqch.〉 comme sa poche – znac´ kogos´ 〈cos´ 〉 jak własna˛ kieszen´ , une faim de loup – wilczy apetyt, la course contre la montre – wys´cig z czasem, cravate comme une corde – krawat jak postronek, etc. En suivant le principe c o n f r o n t a t i f nous avons inclu dans l’ouvrage des locutions très élémentaires qui, cependant, pour un Polonais, sont de nature idiomatique, par exemple: tomber XV malade – zachorowac´, avoir chaud, J’ai chaud – Jest mi ciepło, Il fait beau – Jest ładnie, il vaut mieux + inf. – lepiej + inf., Le combien sommes-nous? 〈Le combien est-ce?〉 – Którego dzis´ mamy? 〈Który dzisiaj jest?〉, Qu’est-ce que c’est? – O co chodzi?, Et avec cela? (formule courante avec laquelle un vendeur s’adresse à un client) – I co jeszcze?, Co wie˛cej? Le troisième principe qui préside à la conception du Dictionnaire est l’adoption d’une n o t i o n l a r g e d e l ’ i d i o m e (Cf. L. Zare˛ba, La notion de locution phraséologique. Essai de définition et de classification [in] Polskie i francuskie frazeologizmy w uje˛ciu leksykograficznym , chap. II, Éditions de l’Université Jagellonne, Kraków, 1988). Le Dictionnaire contient tous les types formels des groupements de mots stabilisés, à savoir: I. les l o c u t i o n s n o m i n a l e s, notamment les locutions essentiellement nominales (s u b- s t a n t i v a l e s), les locutions a d j e c t i v e s, les locutions a d v e r b i a l e s et certaines locu- tions p r é p o s i t i o n n e l l e s et c o n j o n c t i v e s; II. les l o c u t i o n s - v e r b a l e s et III. les l o c u t i o n s n o m i n o - v e r b a l e s (locutions-phrases) parmi lesquelles trouveront place diffé- rents types de formules conversationnelles appartenant pour la plupart au registre familier ou populaire (par exemple les formules exclamatives) ainsi que des proverbes, des locutions prover- biales, des dictons, des sentences et des maximes. Du point de vue du critère sémantique (degré de soudure entre les éléments d’une locution) il s’agit essentiellement de groupements entièrement ou partiellement figés ainsi que de groupe- ments libres stéréotypés. Voici quelques exemples de groupements de mots dont les types ont été relevés plus haut: I. l o c u t i o n s n o m i n a l e s: 1. proprement nominales: gros bonnet, cordon bleu, trou normand, coup de chance, plat de nouilles, 2. adjectives: ni chair ni poisson, dur à la détente, entre deux âges, à n’en plus finir, à se mettre à genoux, 3. adverbiales: à vue de nez, de but en blanc, à la belle étoile, tout à trac, à tort et à travers, 4. prépositionnelles: à défaut de, au détriment de, à force de, en voie de, 5. conjonctives: toujours est-il que, n’empêche que, etc.; II. l o c u t i o n s v e r b a l e s: casser les pieds à qqn, faire la sourde oreille, ne pas se la fouler, passer l’éponge, pousser le bouchon trop loin, mettre dans le mille, poser un lapin à qqn, etc. Outre les locutions verbales imagées précitées qui viennent de la couche populaire de la langue et qui possèdent un degré de familiarité variable (langue courante, familière, populaire, argotique) on trouvera dans le Dictionnaire des locutions non-imagées appartenant le plus souvent à la langue standard, soignée, parfois livresque, relevant parfois du langage administratif, officiel, telles que: prêter attention à qqch. / qqn, prononcer 〈faire〉 un discours, mettre qqch. en place, être en voie de + inf., tenir qqn en échec, avoir lieu, avoir lieu de + inf., tenir lieu de, remporter une victoire 〈un triomphe, un succès〉, mettre qqch. en doute, s’aban- donner au désespoir, ne pas tarir d’éloges, caresser un projet, etc.; III. l o c u t i o n s n o m i n o- v e r b a l e s: Il n’y a pas le feu, Le torchon brûle, On n’est pas aux pièces, C’est le pied, Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage, Avec des si on mettrait Paris dans une bouteille, Autant de têtes, autant d’avis. Nous avons aussi tenu compte, dans le Dictionnaire, des locutions comparatives aussi bien adjectives (sourd comme un pot, paresseux comme un lézard 〈une couleuvre〉, bête comme ses pieds) que verbales (écrire comme un chat, dormir comme une marmotte, s’entendre 〈vivre〉 comme chien et chat, mentir comme un arracheur de dents, pleurer comme une Madeleine), nomino-verbales (Comme on fait son lit on se couche) et autres (nominales et adverbiales). Les locutions dites ju- melles y trouvent également leur place: coup sur coup, tour à tour, bout à bout, bel et bien, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Nous avons trouvé juste d’insérer également dans l’ouvrage ces locutions que nous nommons structurales: ne faire que + inf.; à force de + inf./n.; avoir à + inf.; il n’y a qu’à + inf.; donner dans + inf., etc. Nous n’avons pas oublié non plus les soit disant formules conversationnelles aux résonnances pragmatiques, telles que: Ça me fait une belle jambe; Va te faire fiche!; En voilà du joli!; Les carottes sont cuites! XVI MACROSTRUCTURE DU DICTIONNAIRE. DISPOSITION DES MOTS-VEDETTES Les unités phraséologiques, ordonnées alphabétiquement, suivent le mot-vedette selon le prin- cipe du premier substantif se trouvant dans le groupement de mots. Ainsi donc les locutions: lever le lièvre, se payer la tête de qqn, en boucher un coin à qqn, faire porter le chapeau à qqn, pédaler dans la choucroute sont placées respectivement sous le mot-vedette: LIÈVRE, TÊTE, COIN, CHA- PEAU, CHOUCROUTE. Dans les locutions contenant deux substantifs ou plus, c’est le premier nom qui tient lieu de mot-vedette, par exemple: avoir un fil sur la langue, tirer les vers du nez à qqn, ça ne casse pas trois pattes à un canard se trouvent donc sous: FIL, VERS, PATTE. Les formes supplétives d’un nom ont été traitées ensemble sous le mot-vedette au singulier. Ainsi les locutions avec YEUX sont à chercher sous ŒIL. À la forme YEUX on trouvera un renvoi. Si le mot-vedette est homonymique, il est noté autant de fois qu’il y a de sens avec un numérotage en chiffre romain. Par exemple AIR I. (idée de vent, souffle), AIR II. (apparence), AIR III. (mélodie). BALLE I. avec les locutions: saisir la balle au bond, etc.; et BALLE II. sous lequel on trouvera: recevoir douze balles dans la peau, etc. BALLE III. avec la locution-phrase: T’as pas cent balles? Nous avons traité de la même façon les mots homonymiques appartenant aux différentes catégories grammaticales, par exemple BAS I. (BASSE) (adj.) sous lequel on trouvera: À bas!; BAS II. (adv.): être bien bas et BAS (n.): bas de laine (fig.). Le principe du premier substantif en tant qu’identificateur du mot-vedette est appliqué rigou- reusement pour des raisons pratiques d’utilisation. Un tel système de classement des mots-vedet- tes permettra d’accéder facilement aux groupements plus développés, par exemple aux proverbes. Quand la locution ne contient pas de nom, c’est le verbe (sauf ÊTRE et AVOIR) qui sert de mot- souche. Ainsi la locution à n’en plus finir sera placée sous FINIR, n’y rien faire sous FAIRE, ne pas tenir debout sous TENIR, ne pas en mener large sous MENER et en rester là sous RESTER. Si la locution ne contient ni nom ni verbe nous avons adopté pour mot-souche respectivement les adjectifs, les adverbes, éventuellement une autre partie du discours (un pronom ou un numéral); par exemple: en douce sera trouvé sous DOUCE, bel et bien sous BEL, elle est bonne celle-là! sous BONNE, tout bonnement sous BONNEMENT et vingt-deux! sous VINGT. MICROSTRUCTURE DU DICTIONNAIRE. ORGANISATION DES ARTICLES L’organisation des articles obéit au principe du critère formel. Sous le mot-vedette sont rangées tour à tour les locutions n o m i n a l e s, v e r b a l e s, et enfin n o m i n o - v e r b a l e s. À l’intérieur de chacun de ces types, les locutions sont présentées dans l’ordre alphabétique. Grâce à cette solution, le matériau phraséologique est bien délimité et ordonné, ce qui permet au lecteur un accès rapide et facile à l’unité phraséologique recherchée. Les locutions n o m i n a l e s sont classées selon l’ordre suivant: locutions proprement nomi- nales (substantivales), adjectives, adverbiales, prépositionnelles, conjonctives. Ainsi sous le mot- vedette BOUT on trouvera successivement: Bout de chou; Un bon bout de temps; À bout; À bout portant; À tout bout de champ; Bout à bout; De bout en bout. Pour la vedette MOT on aura: Dernier mot; À mots couverts; Au bas mot; En un mot; En deux mots; Mot à mot; Mot pour mot; Sans mot dire. Les locutions sont accompagnées d’une ou plusieurs collocations appropriées (après l’abréviation COLL.), par exemple: À bout portant; COLL.: tirer. Les locutions v e r b a l e s, rangées alphabétiquement, sont notées sous la forme de l’infinitif. Sous le mot-vedette TÊTE on trouvera, entre autres, les locutions suivantes: Avoir la tête près du bonnet; Avoir toute sa tête…; Casser la tête à qqn; Coûter les yeux de la tête…; Donner tête baissée dans…; En faire à sa tête…; Faire la tête…; Monter à la tête; N’en faire qu’à sa tête, etc. Les locutions verbales ne fonctionnant pas à l’infinitif sont notées à la forme à laquelle elles paraissent dans la langue, par exemple: La peau démange à qqn; Mal lui en prit, etc. Les alternances lexicales sont mises entre crochets, par exemple: jeter 〈mettre, verser〉 de l’huile sur le feu, se serrer 〈se mettre, se boucler, s’attacher〉 la ceinture, être dans les nuages 〈 dans les nues〉. Chaque variante de la forme fondamentale se trouve dans le Dictionnaire dans l’ordre alphabétique accompagnée du signe v. XVII qui renvoie à la locution d’origine contenant toutes les formes et informations qui la concernent. Entre parenthèses, on trouve les éléments facultatifs, par exemple: payer (argent) comptant, se mettre 〈se fourrer〉 le doigt (jusqu’au coude). Les locutions sont pourvues d’une information synta- xique concernant la rection et les restrictions d’usage ainsi que de la désignation du niveau de langue et/ou de la marque stylistique. La troisième partie de l’article contient les locutions n o m i n o - v e r b a l e s disposées aussi dans l’ordre alphabétique. On trouvera là différents types de locutions, notamment des formules conversationnelles plus ou moins familières, telles que par exemple: C’est du bidon; A-t-on jamais vu ça?; Ce n’est que partie remise; C’est la croix et la bannière; Il n’y a pas le feu!; Bouche cousue!; Tu peux toujours courir!, des proverbes, maximes et sentences ainsi que toutes sortes de dictons et tours de phrase, par exemple: À beau jeu beau retour; Premier vient premier prend; Quand le vin est tiré il faut le boire. L e s a r t i c l e s du Dictionnaire se composent des parties suivantes: 1. une unité phraséologique française avec une ou plusieurs variantes (entre crochets 〈 〉), une ou plusieurs formes facultatives (entre parenthèses), 2. une information grammaticale éventuellement socio- culturelle ou pragmatique, 3. une désignation du niveau de langue et de la marque stylistique éventuelle, 4. une explication du sens en français1, 5. un équivalent polonais, 6. une ou des collo- cations éventuelles, 7. un ou plusieurs exemples illustrant le fonctionnement de la locution dans un contexte donné avec des références concernant sa source (sauf pour les exemples venant de l’auteur), 8. une traduction polonaise des exemples, 9. les synonymes et antonymes éventuels ainsi que l’indication (après le signe Cf.) d’une forme dérivée ou d’une forme similaire, mais sémantiquement différente. Les expressions et locutions qui ont trouvé place dans le Dictionnaire relèvent d’ u n e g a m m e d e s t y l e très large, allant de la langue soignée, parfois littéraire ou livresque jusqu’au registre populaire et descendant même à l’argot – celui surtout qui est entré dans la langue générale. Le niveau de langue et de style est signalé par les signes: fam., pop., arg., etc. L’absence de signe signifie que la locution appartient à la langue soignée standard. Les marques d’usage pour les niveaux de langue ont un caractère d’orientation générale et ne sont qu’approximatives. Il est notoire que les dictionnaires diffèrent souvent dans la détermination des niveaux de langue – notion floue et dépendant de divers facteurs – surtout s’il s’agit de distinguer la langue familière d’avec la populaire et vice versa. Les i n d i c a t i o n s g r a m m a t i c a l e s sont particulièrement importantes pour caracté- riser syntaxiquement les locutions verbales. Dans le Dictionnaire, on signale la rection à droite , par exemple: faire grâce à qqn de qqch., prendre part à qqch.; là, où c’est nécessaire (c’est-à-dire là, où le sens ne le détermine pas nettement), on pratique la rection à gauche : avoir un petit goût de revenez-y [s. qqch.]; couler de source [s. qqch.: les paroles, etc.]. En ce qui concerne les c o r r e s p o n d a n t s p o l o n a i s des unités phraséologiques françaises, nous nous sommes efforcé – dans la mesure du possible – de trouver un équivalent idiomatique, par exemple: poser un lapin à qqn – wystawic´ kogos´ do wiatru, wystrychna˛c´ kogos´ na dudka; prendre la poudre d’escampette – dac´ drapaka; mentir comme un arracheur de dents – kłamac´ jak z nut. Là, où en polonais il y a un Ø idiomatique qui correspond à une locution française, nous en avons rendu le sens par un syntagme libre, par un lexème simple ou par une circonlocu- tion. Comparons: lever un lièvre – poruszyc´ delikatny temat; rompre les chiens – przerwac´ niemiła˛ rozmowe˛, zmienic´ draz˙liwy temat; avoir de la santé – byc´ bezczelnym; en sautoir – przerzucony przez szyje˛ i opadaja˛cy na piersi, skrzyz˙owany na piersi (np. o aparacie fotograficznym itp.). Le présent Dictionnaire est – nous l’avons déjà dit – un dictionnaire des usages. D’où l’accent spécial porté sur l’ e x e m p l i f i c a t i o n des sens. Elle a pour but de montrer le fonctionnement d’un phraséologisme dans un texte et de présenter, le plus grand nombre de paradigmes possible (personnes, temps, modes, etc.). Elle remplit, de plus, un objectif didactique non négligeable. Les exemples ont été empruntés à différentes sources, à savoir: 1) des textes littéraires ou de presse (voir Bibliographie), 2) des dictionnaires phraséologiques et généraux, 3) l’imagination de l’auteur. Le nombre le plus important d’exemples est tiré du Dictionnaire des locutions idiomati- si1 1 Les explications du sens ont été empruntées principalement: au Dictionnaire du français au collège, au Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises de B. Lafleur et au Nouveau Petit Robert. Certaines sont une combinaison à partir de différentes sources ou proposées par l’auteur. XVIII ques françaises de B. Lafleur et du dictionnaire de E.F. Griniova et T.N. Gromova intitulé Dic- tionnaire du français familier et populaire. Nous l’avons signalé chaque fois par une abréviation spéciale: B.L. pour le premier, G.G. pour le second. Les exemples qui ne sont suivis d’aucun signe proviennent de l’auteur du Dictionnaire. Un certain nombre d’exemples ont été proposés par M. Alexandre Dayet, lecteur de français à l’Institut de Philologie Romane de l’Université Jagellonne. Toutes les traductions des exemples en polonais sont de l’auteur. Le Dictionnaire ne propose pas d’index. Le système d’agencement des mots-vedettes des locu- tions ainsi que le réseau des renvois le rendent superflu. Sans un soutien financier, le présent Dictionnaire n’aurait jamais pu voir le jour. C’est pour- quoi, je tiens à exprimer ici mes vifs remerciements à l’Université Jagellonne, notamment à son Vice-président, M. le professeur Stanisław Hodorowicz, à Mme le professeur Halina Kurek, doyen de la Faculté de Philologie et à Mme Marcela S´ wia˛tkowska, directeur de l’Institut de Philologie Romane. Ma gratitude toute particulière revient au Président de l’École Supérieure de Langues Étrangères et d’Économie de Cze˛stochowa, le R.P. Andrzej Kryn´ ski. Cracovie, le 6 mars 1998 XIX SKRÓTY – ABRÉVIATIONS – emploi absolu – notion abstraite – adjectif – langue de l’administration – adverbe – allusion – antonyme – emploi argotique – langage des conducteurs – aviation – se rapportant au jeu de cartes – comparez – collocation/s – commerce – se rapporte à la cuisine – langage des cyclistes – dicton – économie – langage des enfants – langage des étudiants – exemple – féminin – langue familière – sens figuré – génitif – idem – indicatif – infinitif – interjection – interrogation, interrogatif – ironique, ironiquement – langage des jeunes – juridique – langue littéraire – locution adjective – locution adverbiale – locution conjonctive – locution exclamative – locution prépositive – locution proverbiale – masculin – se rapporte à la mer – maxime – langage de l’armée – relatif à la moto – relatif à la musique – nom – object direct – page; personne – par extension abs. abstr. adj. adm. adv. all. ANT. arg. aut. av. cartes Cf. COLL. comm. cuis. cycl. dict. écon. enf. étud. ex. f. fam. fig. gén. id. indic. inf. interj. interrog. iron. jeun. jur. litt. loc. adj. loc. adv. loc. conj. loc.excl. loc. prép. loc. prov. m. mar. max. milit. mot. mus. n. o.d. p. par ext. part. prés. – participe présent péj. plais. – péjoratif – plaisant, par manière de plaisanterie XX – uz˙ycie absolutne – poje˛cie abstrakcyjne – przymiotnik – je˛zyk urze˛dowo-administracyjny – przysłówek – aluzja – antonim – argot – je˛zyk kierowców – lotnictwo – odnosi sie˛ do gry w karty – porównaj – kollokacja/cje – terminologia handlowa – odnosi sie˛ do kuchni – je˛zyk kolarzy – powiedzenie – zwia˛zany z ekonomia˛ – je˛zyk dzieci – je˛zyk studentów – przykład – z˙en´ ski – je˛zyk potoczny – znaczenie przenos´ne – genetivus – idem – tryb oznajmuja˛cy – bezokolicznik – wykrzyknik – pytanie, pytajny – zabarwienie ironiczne – je˛zyk młodziez˙y – zwia˛zany z prawem – je˛zyk literacki – wyraz˙enie przymiotnikowe – wyraz˙enie przysłówkowe – wyraz˙enie spójnikowe – wyraz˙enie wykrzyknikowe – wyraz˙enie przyimkowe – wyraz˙enie przysłowiowe – rodzaj me˛ski – odnosi sie˛ do morza – maksyma – je˛zyk wojskowy – odnosi sie˛ do motocykla – odnosi sie˛ do muzyki – rzeczownik – dopełnienie bliz˙sze – strona; osoba – w szerszym znaczeniu – imiesłów czynny – odcien´ pejoratywny – z˙artobliwy, z˙artobliwie plur. polit. pop. pr. pp pron. prov. rég. qqch. qqn qqpart s. scol. sing. spect. sport s. qqch. s. qqn télév. théol. turf. SYN. subj. v. vieilli vulg. vx – pluriel – langage de la politique – langue populaire – sens propre – participe passé – pronom – proverbe – régional – quelque chose – quelqu’un – quelque part – sujet – langage des écoliers – singulier – langage du spectacle – langage du sport – le sujet est une chose – le sujet est une personne – langage de la télévision – se rapporte à la théologie – langage des courses – synonyme – subjonctif – voir – régressif – langage vulgaire – vieux, périmé – liczba mnoga – je˛zyk polityki – je˛zyk pospolity – znaczenie włas´ciwe – imiesłów bierny – zaimek – przysłowie – regionalny – cos´ – ktos´, kogos´ – gdzies´ – podmiot – je˛zyk uczniowski – liczba pojedyncza – je˛zyk teatru – je˛zyk sportu – podmiotem jest rzecz – podmiotem jest osoba – je˛zyk telewizji – odnosi sie˛ do teologii – je˛zyk wys´cigów – synonim – tryb ła˛cza˛cy – patrz – wychodza˛cy z uz˙ycia – je˛zyk wulgarny – stary, wyszły z uz˙ycia XXI ZNAKI KONWENCJONALNE – SIGNES CONVENTIONNELS 〈〉 () [ ] […] • ❒ ~ / * || 1.,2.,3. I, II, III 1. element/y wymienny/e w has´le 2. w przykładach zaste˛puje ekwiwalentna˛ wersje˛ frazeologizmu, który moz˙e byc´ uz˙yty w podanym konteks´cie forma fakultatywna zwrotu zawiera wyjas´nienie lub uzupełnienie tekstu zaznacza opuszczone miejsce w teks´cie przykładu w pocza˛tkowej cze˛s´ci artykułu hasłowego odgranicza tekst francuski od polskiego oznacza pocza˛tek przykładów zaste˛puje leksem wyste˛puja˛cy wczes´niej albo odsyła do objas´nienia socjokulturowego u dołu strony oddziela przykłady numeracja wprowadza poszczególne znaczenia zwia˛zku polisemicznego oznacza homonimiczne wyrazy hasłowe 1. marque les éléments commutables d’une locution 2. propose dans les exemples, une autre traduction possible marque la forme facultative d’une locution explique ou complète un fragment de texte pour le rendre plus clair marque les passages tronqués d’un exemple dans les entrées, sépare le texte français du texte polonais marque le début de l’exemplification remplace un lexème précédent ou renvoie à une explication socioculturelle en bas de page sépare les exemples signale les sens d’une locution polysémique signale les vedettes homonymiques XXII LISTA SŁOWNIKÓW, Z KTÓRYCH ZAPOZ˙ YCZONO PRZYKŁADY LISTE DES DICTIONNAIRES DONT ON A TIRÉ LES EXEMPLES * B. L. BR CM DF DFC DFV FC FNC G. G. K. Lex. L. U. MR P. PDCh PG PL PR Q RCh. Rck. T. – Lafleur B., Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises – Bernet C., Rézeau P., Dictionnaire du français parlé – Colin J.-P., Mével J.-P., Dictionnaire de l’argot – Le Dictionnaire du français – Dictionnaire du français au collège – Dictionnaire du français vivant – Caradec F., N’ayons pas peur des mots – Rey A., Cellard J., Dictionnaire du français non conventionnel – Griniova E. F., Gromova T. N., Dictionnaire du français familier et populaire – Klein H. W., 1000 idiomatische französische Redensarten – Lexis – Nouveau Larousse Universel – Micro-Robert – Pradez E., Dictionnaire des gallicismes les plus usités – Rézeau P., Petit dictionnaire des chiffres – Gilbert P., Dictionnaire des mots contemporains – Petit Larousse – Petit Robert – Quillet – Dictionnaire de la langue française – Rey A., Chantreau S., Dictionnaire des expressions et locutions – Reckier R. J. (dir.), Francusko-ruskij frazieołogiczeskij słowar’ – Thérond M., Du tac… au tac* ** Pour un complément des références voir Bibliographie XXIII BIBLIOGRAFIA – BIBLIOGRAPHIE I. SŁOWNIKI – DICTIONNAIRES Anusiewicz J., Skawin´ ski J., Słownik polszczyzny potocznej, PWN, Warszawa, 1996 Ashraf M., Miannay D., Dictionnaire des expressions idiomatiques françaises, Librairie Générale Française, 1995 Bartnicka B., Sinielnikoff R., Słownik podstawowy je˛zyka polskiego dla cudzoziemców, Wyd. UW, 1978 Ba˛ba S., Dziamska G., Liberek J., Podre˛czny słownik frazeologiczny je˛zyka polskiego, PWN, War- szawa, 1995 Ba˛ba S., Liberek J., Mały słownik frazeologiczny współczesnego je˛zyka polskiego, Warszawa, 1992 Beauvais A.E., Grosse deutsch-französische Phraseologie, t. I-II, Walfenbüttel, 1884 Bernet Ch., Rézeau P., Dictionnaire du français parlé. Le monde des expressions familières, Seuil, 1989 Blum G., Les Idiomatics, français-allemand, Seuil, 1989 Bogusławski A., Garnysz-Kozłowska T., Addenda do frazeologii polskiej. Zeszyt wste˛pny, Edmon- ton (Alberta, Canada), 1975 Boudard A., Étienne L., La Méthode à Mimile, Livre de poche, 1975 Caradec F., N’ayons pas peur des mots – Dictionnaire du français argotique et populaire, Larousse, 1989 Cellard J., Ça mange pas de pain! 400 expressions familières et voyoutes de la France et du Québec, Hachette, 1982 Cellard J., Dubois G., Dictons de la pluie et du beau temps, Belin, 1985 Cellard J., Rey A., Dictionnaire du français non conventionnel, Hachette, 1991 Chatelin-Courtois M., Les Mots du vin et de l’ivresse, Belin, 1984 Colin J.-P., Mével J.-P., Dictionnaire de l’argot, Larousse, 1996 Comiant P., Les expressions et locutions françaises, Bruxelles, s. a. Conrad R. (red.), Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini, VEB, Leipzig, 1985 Czarnecka K., Zgółkowa H., Słownik gwary uczniowskiej, Kantor Wydawniczy, Poznan´ , 1991 Czochralski J.A., Mały słownik idiomatyczny polsko-niemiecki, WP, Warszawa, 1976 Davau M., Cohen M., Lallemand M., Dictionnaire du français vivant, Bordas, Bruxelles, Montréal, 1975 Deboveanu-Terpu E., Wójtowicz J., Zbiór polsko-rumun´ skich idiomów, Wyd. UW, 1984 Donath A., Wybór idiomów niemieckich, WP, Warszawa, 1976 Dontchev D., Dictionnaire du français argotique, populaire et familier, Rocher, 2000 Édouard R., Dictionnaire des injures de la langue grançaise, Tchou, 1979 Doroszewski W. (red.), Słownik je˛zyka polskiego, t. I-X + suplement, WP, Warszawa, 1958 Doubravin M., Antonian A., Locutions françaises en images, Moscou, 1977 Dournon, Le Dictionnaire des proverbes et dictons de France, Hachette, 1986 Dubois J. (dir.), Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1973 – (dir.), Lexis – dictionnaire de la langue française, Larousse, 1975 – (dir.), Dictionnaire du français contemporain, Larousse, 1980 – (dir.), Dictionnaire du français au collège, Larousse, 1989 Ducrot O., Todorov T., Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, 1972 Duneton C., La puce à l’oreille. Anthologie des expressions populaires avec leur origine, Stock, 1978 – Le Guide du français familier, Seuil, 1998 Duneton C., Claval S., Le Bouquet des expressions imagées. Encyclopédie thématique des locutions figurées de la langue française, Seuil, 1990 Fisiak J. (red.), Słownik idiomów angielskich, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa, 1993 Gajos M., Don´ czyk-Gajos A., Le p’tit argotier. – Francusko-polski słownik wyrazów potocznych i… rubasznych, z c´wiczeniami, WSiP, Warszawa, 1995 Galey B.-C., Du coq à l’âne. L’Étymo-joli 2 – Origines surprenantes des expressions de tous les jours, Tallandier, 1995 XXIV Galisson R., Dictionnaire de compréhension et de production des expressions imagées, Clé inter- national, 1984 Galle H., Krasnowolski A., Słownik frazeologiczny M. Arcta. Poradnik dla pisza˛cych, wyd. IV, M. Arct, Warszawa, 1934 Gatard M. (dir.), Le Dictionnaire du français, Hachette, 1989 Gilbert P., Dictionnaire des mots nouveaux, Hachette-Tchou, 1971 – Dictionnaire des mots contemporains, Le Robert, 1980 Giraud J., Pamart P., Riverain J., Les mots dans le vent, Larousse, 1971 Goła˛b Z., Heinz A., Polan´ ski K., Słownik terminologii je˛zykoznawczej, PWN, Warszawa, 1970 Gorunescu E., Dictionar fraseologic francez-român si român-francez, Bucaresti, 1981 Gottschalk W., Die sprichwörtlichen Redensarten der französischen Sprache, t. I-II, Heidelberg, 1930 Gougenheim G., Dictionnaire fondamental de la langue française, Didier, 1958 Görner H., Redensarten. Kleine Idiomatik der deutschen Sprache, VEB, Leipzig, 1986 Griniova E.F., Gromova T.N., Dictionnaire du français familier et populaire, 2-ème , Rousski Ya- zyk, Moscou, 1988 Grochowski M., Słownik polskich przeklen´ stw i wulgaryzmów, PWN, Warszawa, 1995 Grobelak L., Dictionnaire collocationnel du français général, PWN, Warszawa, 1990 Gspann L., Gallicismes et germanismes, t. I-II, L. Gspann, 1954 Guillemard C., Les mots d’origine gourmande, Belin, 1986 Guillot H., Ce qu’il faut savoir. Gallicismes, locutions proverbiales, expressions pittoresques de la langue française, Foucher, s. a. Harrap’s Standard, Dictionnaire anglais-français, Bordas, 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik idiomatyczny francusko-polski. Dictionnaire idiomatique francais-polonais
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: