Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00344 007110 14075930 na godz. na dobę w sumie
Słownik informatyczny - książka
Słownik informatyczny - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-645-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Terminologia informatyczna w pigułce

Komputer to chyba najczęściej spotykany w przedsiębiorstwach sprzęt biurowy. Urządzenie to stało się niezbędnym narzędziem pracy każdego menedżera -- poczta elektroniczna, przygotowanie dokumentów tekstowych, analiz i raportów czy też poszukiwanie informacji w sieci -- to obecnie czynności wykonywane codziennie przez kadrę menedżerską. Pojęcia z dziedziny informatyki są coraz częściej używane podczas spotkań biznesowych i wymieniane w artykułach branżowych. Nadal jednak sporo tych pojęć brzmi dla większości uczestników tych spotkań bardzo tajemniczo.

'Słownik informatyczny' to zbiór definicji podstawowych terminów związanych z technologiami informatycznymi i gałęziami przemysłu związanymi z informatyką. Uwzględnia zarówno budowę komputerów, jak i ich zastosowania w różnych dziedzinach. Dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu słownik będzie przydatny zarówno uczniom i studentom, jak i przedstawicielom kadry menedżerskiej, przed którymi dynamiczny rozwój informatyki postawił nowe wyzwania.

Słownik zawiera hasła z następujących dziedzin:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl S³ownik informatyczny Autor: Piotr Adamczewski ISBN: 83-7361-645-4 Format: A5, stron: 288 Terminologia informatyczna w pigu³ce Komputer to chyba najczêġciej spotykany w przedsiêbiorstwach sprzêt biurowy. Urz¹dzenie to sta³o siê niezbêdnym narzêdziem pracy ka¿dego mened¿era — poczta elektroniczna, przygotowanie dokumentów tekstowych, analiz i raportów czy te¿ poszukiwanie informacji w sieci — to obecnie czynnoġci wykonywane codziennie przez kadrê mened¿ersk¹. Pojêcia z dziedziny informatyki s¹ coraz czêġciej u¿ywane podczas spotkañ biznesowych i wymieniane w artyku³ach bran¿owych. Nadal jednak sporo tych pojêæ brzmi dla wiêkszoġci uczestników tych spotkañ bardzo tajemniczo. „S³ownik informatyczny” to zbiór definicji podstawowych terminów zwi¹zanych z technologiami informatycznymi i ga³êziami przemys³u zwi¹zanymi z informatyk¹. Uwzglêdnia zarówno budowê komputerów, jak i ich zastosowania w ró¿nych dziedzinach. Dziêki szerokiemu zakresowi tematycznemu s³ownik bêdzie przydatny zarówno uczniom i studentom, jak i przedstawicielom kadry mened¿erskiej, przed którymi dynamiczny rozwój informatyki postawi³ nowe wyzwania. S³ownik zawiera has³a z nastêpuj¹cych dziedzin: • Budowa komputerów • Zasady funkcjonowania komputerów • Systemy operacyjne • Oprogramowanie • Sieci komputerowe • Zastosowania komputerów • Ga³êzie przemys³u najsilniej zwi¹zane z informatyk¹ EAI — akronim Enterprise Application Integration. Rozwiązanie informatyczne integrujące aplikacje i dane w jeden spój- ny zestaw procesów biznesowych. Umoż- liwia współdzielenie danych między wiele systemów informatycznych oraz automatyzację rozproszonych w ramach firmy procesów biznesowych. Patrz Inte- gracja. EAN — akronim European Article Num- bering. Jeden ze standardów kodowania informacji o towarach, stosowany z ko- dem kreskowym. Składa się z 13 cyfr, z których (w zależności od wersji) trzy pierwsze określają kraj pochodzenia, pięć następnych — producenta, kolejne — numer towaru, a ostatnia jest cyfrą kontrolną. EARN — akronim European Academic and Research Network. Europejska Sieć Akademicka łącząca europejskie ośrodki akademickie i powiązana z innymi sieciami tego typu, np. BITNET. Polska jest do niej podłączona od roku 1990 w ramach internetu. eBay — amerykańska firma świadcząca usługi w zakresie aukcji internetowych. Przeglądanie ofert i udział w licytacji jest bezpłatny, natomiast wystawienie towaru na sprzedaż wiąże się z uiszcze- niem stosownej opłaty. E-biznes (ang. electronic business) — ogól- ny termin określający wszelkie formy prowadzenia działalności gospodarczej (biznesu) wspomagane wykorzystaniem technologii i zasobów internetu. Patrz Handel elektroniczny. E eCard — polska firma, która autoryzuje i finansowo obsługuje blisko połowę trans- akcji krajowego rynku elektronicznego. ECM — akronim Enterprise Content Management. Klasa zintegrowanych sys- temów zarządzania zasobami informacyj- nymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i zawartościami stron internetowych. Patrz ERP, Zarządzanie wiedzą, ZSI. E-commerce — patrz Handel elektro- niczny. ECP — akronim Enhanced Capabilities Port. Ulepszony w stosunku do standar- du Centronics port komunikacyjny, któ- ry zapewnia dwukierunkową transmisję danych całymi bajtami z szybkością do 1 Mb/s. Patrz Centronics, EPP. ECR — akronim Efficient Consumer Response. Strategia efektywnej obsługi w łańcuchach dostaw klientów wytwa- rzających i sprzedających produkty czę- stego zakupu. Jej realizacja polega na synchronizowaniu strumieni popytu i podaży przy wykorzystaniu techniki wspólnego prognozowania, planowania i uzupełniania zapasów. Patrz CPFR. EDGE — akronim Enhanced Data Rates for Global Evolution. Rodzaj transmisji radiowej o prędkości 300 – 400 Kb/s. Stosowana jest również przez polskich operatorów telefonii komórkowej. EDI EDI — akronim Electronic Data Inter- change. Patrz Elektroniczna wymiana danych. EDIFACT — akronim Electronic Data In- terchange for Administration Commerce and Transport. Standard elektronicznej wymiany danych opracowany w 1986 r. przez ONZ dla administracji, handlu i transportu. Patrz Elektroniczna wymia- na danych. EDM — akronim Electronic Document Management. Patrz Zarządzanie wiedzą. EDP — akronim Electronic Data Proc- essing. Termin elektroniczne przetwarza- nie danych (EPD) wyszedł już z użycia na rzecz określenia przetwarzanie da- nych. Patrz Przetwarzanie danych. EDR Bluetooth — akronim Enhanced Data Rate. Nowa wersja technologii Bluetooth, która pozwala na transmisję z prędkością do 2,1 Mb/s, a więc ponad dwa razy szybciej niż oferowana do- tychczas. Patrz Bluetooth. Edukacja informatyczna (ang. computer science education) — kompleks działań zmierzających do wyposażenia obecnych i potencjalnych użytkowników rozwią- zań informatycznych w konieczną wiedzę i umiejętności praktyczne. W Polsce roz- poczyna się ona w klasach IV – VI szkoły podstawowej i kontynuowana jest na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Zawodową specjalizację informatyczną można uzyskać na specjalistycznych kur- sach lub podczas studiów na kierunkach informatycznych uniwersytetów, poli- technik, akademii ekonomicznych czy uczelni biznesowych. Edytor ekranowy (ang. screen editor) — rodzaj edytora, który umożliwia pracę na całej zawartości ekranu monitora. Określenie to dotyczy trybu pracy, a nie rodzaju zastosowań. Edytor graficzny (ang. graphic editor) — 1. Edytor umożliwiający opraco- 56 wywanie rysunków. 2. Edytor działają- cy w trybie graficznym, w którym zarów- no teksty, jak i inne dane przybierają formę graficzną. Edytor HTML — program umożliwiający tworzenie dowolnych dokumentów in- ternetowych w standardzie języka HTML, np. stron WWW. Przykładem mogą być programy FrontPage, Dreamweaver czy polski Pajączek. Edytory HTML dzielą się na edytory wizualne (w których two- rzona strona od razu wyświetlana jest w końcowej postaci) oraz edytory kodu HTML (wspomagające tworzenie stron WWW na poziomie kodu HTML, z ewentualnym nieinteraktywnym pod- glądem finalnej postaci strony). Edytor nut (ang. music editor, score editor) — specjalizowany edytor graficz- ny, umożliwiający komputerowe opra- cowywanie zapisu nutowego. W połącze- niu z syntezatorem tworzy wyposażenie podstawowego warsztatu pracy wielu współczesnych twórców muzyki. Edytor tekstu (ang. word processor) — oprogramowanie użytkowe umożliwiają- ce przetwarzanie (tworzenie i edytowa- nie) oraz drukowanie tekstu. Programy te oferują m.in. funkcje formatowania dokumentów (np. zmiana czcionki, ukła- du strony), sprawdzanie pisowni, wy- szukiwanie synonimów, wstawianie gra- fiki utworzonej w innym programie, edytowanie wzorów matematycznych, drukowanie korespondencji seryjnej itp. Standardami światowymi w tym zakre- sie stały się edytory Word firmy Microsoft oraz WordPerfect firmy Corel. Edytor wierszowy (ang. line editor) — ro- dzaj edytora, w którym w danej chwili można poprawiać tylko jeden wiersz, co sprawia, że praca jest mniej wygodna niż w edytorze ekranowym. Obecnie wy- szedł prawie całkowicie z użytkowania. Przykładami są edytor języka BASIC Eksploracja danych śniejszymi 16-bitowymi standardami ISA. Opracowana przez firmy Hewlett- -Packard, Olivetti, Compaq i ALR jako konkurencyjna wobec rozwiązania MCA, opracowanego przez firmę IBM. Osiągana przepustowość dochodziła do 30 MB/s. Patrz MCA. Ekran (ang. screen) — 1. Powierzchnia ekranu komputerowego, na której wy- świetlany jest obraz. 2. Wyświetlany przez komputer obraz, obszar roboczy. Patrz CRT, LCD. Ekran ciekłokrystaliczny — patrz LCD. Ekran dotykowy (ang. touch screen) — ekran, który reaguje na dotyk. Znaj- duje zastosowanie np. w punktach in- formacyjnych i biurach podróży. Sta- nowi istotny element tzw. rozwiązania przyjaznego użytkownikowi. Ekran plazmowy (ang. plasma screen) — płaski ekran, na którym dane wy- świetlane są w postaci matrycy komórek, z których każda tworzy świecący punkt emisji gazu plazmowego (zwykle neonu). E-książka (ang. e-book) — elektronicz- ne urządzenie przenośne, które pozwala wyświetlać zawartość pamięci, np. tekst książki. Jego zawartość można dołado- wywać poprzez wymianę odpowiednich plików, pochodzących np. z internetu. Ekspediowanie (ang. upload) — ope- racja wysyłania pliku za pośrednictwem sieci z własnego stanowiska użytkow- nika do odległego komputera. Eksploracja danych (ang. data mining) — mechanizmy agregacji i dezagregacji danych stosowane w ramach hurtowni danych oraz w procesie odkrywania nowych znaczących korelacji między danymi w ramach złożonych transakcji biznesowych. Wykorzystywane jest w tym oprogramowanie klasy DSS, EIS czy OLAP. Patrz Hurtownia danych. w komputerze ZX Spectrum oraz edytor EDLIN, będący częścią składową sys- temu MS-DOS. eEurope — inicjatywa Komisji Europej- skiej i państw członkowskich mająca na celu modernizację gospodarki w krajach Unii Europejskiej w ramach wizji społe- czeństwa informacyjnego. Patrz Społe- czeństwo informacyjne. EGA — patrz Karta graficzna. Egeria — zintegrowany system infor- matyczny klasy ERP autorstwa polskiej firmy ComArch. Oferowany jest średnim i dużym przedsiębiorstwom na większości dostępnych platform sprzętowych z gra- ficznym interfejsem użytkownika w archi- tekturze klient-serwer. Kilkanaście wdro- żeń w różnym stadium zaawansowania (kilka wdrożeń na świecie). Patrz ZSI. E-handel — patrz Handel elektroniczny. EIP — akronim Enterprise Information Portal. Patrz Portal korporacyjny. EIR — akronim Excess Information Rate. Parametr określający maksymalną prze- pustowość łącza, gdy inni użytkownicy nie są aktywni. Patrz CIR. EIS — akronim Executive Information Systems. Informatyczne systemy wspo- magające podejmowanie decyzji przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstw i instytucji. Systemy te określa się niekie- dy jako: bieżące przetwarzanie anali- tyczne (ang. OLAP — On-Line Analitical Processing), narzędzia analizy wielo- wymiarowej (ang. MDA — Multidimen- sional Analysis), eksploracja danych (ang. DM — Data Mining) lub inteligentne agenty (ang. IA — Intelligent Agents). Patrz ZSI. EISA — akronim Extended Industry System Architecture. Rozszerzona, otwarta (z 32-bitową szyną danych) architektura komputera klasy IBM PC zgodna z wcze- 57 Eksplorator Windows Eksplorator Windows — program na- rzędziowy systemu operacyjnego MS Windows, który umożliwia zarządzanie plikami, folderami i napędami dysków komputera. Patrz Program narzędziowy. Ekstranet (ang. extranet) — rozszerze- nie sieci wewnętrznej (LAN) bądź intra- netu w danej firmie lub instytucji, bazują- ce na technologii internetu. Umożliwia on np. zewnętrzny dostęp do zasobów sieci przedsiębiorstwa wybranym partne- rom handlowym lub klientom z zachowa- niem wysokiego stopnia bezpieczeństwa danych. Dostęp do sieci może być dar- mowy lub odpłatny w części albo w całości. Elastyczność (ang. flexibility) — pożąda- na cecha każdego systemu komputerowe- go, a w szczególności oprogramowania, oznaczająca łatwość przystosowania systemu do zmieniających się warunków pracy lub wymagań użytkowników. Osiąga się ją m.in. przez parametryzację programu (systemu). Patrz Rekonfigu- rowalność. E-learning — proces nauczania wspoma- gany technologią informatyczną (głów- nie internetową i multimediami). Wystę- puje w paru odmianach: samokształcenie (bez kontaktowania się słuchacza z na- uczycielem), szkolenie asynchroniczne (tempo szkolenie jest określane przez ucznia), szkolenie synchroniczne (wspól- ne tempo dla wszystkich słuchaczy — tzw. wirtualna klasa) lub szkolenie mie- szane (wspomagane tradycyjnymi for- mami nauki — ang. blended learning). Patrz LCMS. Elektroniczna gospodarka (ang. digital economy) — wykorzystywanie techno- logii informatycznych i elektronicznego przepływu danych w procesach gospo- darki rynkowej do realizacji dowolnej transakcji dotyczącej gospodarki (stąd niekiedy określenie e-gospodarka). Sys- temowe i zintegrowane rozwiązania prze- pływu strumieni gospodarczych: materia- łowego, informacyjnego i finansowego, składających się na podstawową wy- kładnię logistyki, stanowią podstawową płaszczyznę realizacji elektronicznej go- spodarki. E-gospodarka stała się kluczo- wym elementem cywilizacji informa- tycznej i warunkuje również globalizację gospodarki. Uważana jest za najbardziej perspektywiczną koncepcję rozwoju gospodarczego, zwiększenia konkuren- cyjności i innowacyjności gospodarki. Wpływa ona w zasadniczy sposób na wa- runki życia, pracy i nauki. Prowadzi do powstawania nowych rynków zaopatrze- nia, kooperacji i sprzedaży dóbr, zmie- niając w ten sposób strukturę i funkcjo- nowanie całej gospodarki. Przyczynia się do tworzenia zupełnie nowych usług informatycznych, a także powstawania nowych metod pracy i handlu, a tym sa- mym do tworzenia nowych miejsc pracy. Patrz Społeczeństwo informacyjne. Elektroniczna maszyna cyfrowa (ang. computer) — pierwotne określenie kom- putera w języku polskim. Obecnie termin ten wyszedł z użycia. Patrz Komputer. Elektroniczna tapeta (ang. dyna wall) — jedno z zastosowań grafiki kompute- rowej, polegające na generowaniu obra- zów na wielkich ekranach, stanowiące wystrój wnętrz pomieszczeń. Elektroniczna wymiana danych (ang. EDI — Electronic Data Interchange) — system wymiany danych w standardzie UNI EDIFACT przy użyciu sieci kompu- terowych. Rozwiązanie upowszechniane od końca lat 70., kiedy zaczęto wykorzy- stywać sieci informatyczne do wymiany standardowych dokumentów w postaci elektronicznej między kontrahentami, np. zamówień, awizów dostaw, rachun- ków itp. Elektroniczne publikowanie (ang. elec- tronic publishing) — tworzenie doku- mentów z wykorzystaniem techniki multimedialnej oraz hipertekstu i upo- 58 Emulacja „M” zostały zaniechane na rzecz wytwa- rzania maszyn tzw. Jednolitego Systemu (maszyna JS-1032), odpowiedników serii IBM 360/370. W latach 80. odbywała się głównie produkcja kalkulatorów oraz montaż komputerów klasy IBM PC AT. ELWRO 800 Junior — komputer szkol- ny produkowany w latach 80. przez ZE Elwro we Wrocławiu. Wyposażony był w mikroprocesor Z80 i system operacyj- ny CP/J. W jednym z trybów pracy emulował popularny mikrokomputer ZX Spectrum. Patrz ZX Spectrum. ELZAB — polska firma elektroniczna z Zabrza, która w latach 80. produkowała monitory, mikrokomputery (m.in. Meri- tum) i stacje przygotowywania danych. E-mail — patrz Poczta elektroniczna. EMC — patrz Elektroniczna maszyna cyfrowa. Emotikony (ang. emoticons) — zestaw symboli wyrażających emocje i wykorzy- stywanych w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną, grupach dyskusyj- nych i w SMS-ach. Np. ;-) — żartuję, M:-) — pozdrawiam, {}; — bez komentarza. Patrz Poczta elektroniczna, SMS. EMS — akronim 1. Enhanced Memory Specification. Standard definiujący sposób stronicowanego dostępu do obszaru pa- mięci znajdującego się w przestrzeni ad- resowej komputera PC poza granicą 1 MB, wyznaczaną przez procesory IA-32 działające w trybie rzeczywistym. 2. En- hanced Message Service. Rozszerzony standard SMS, który pozwala przesyłać animacje, sformatowany tekst oraz dzwonki telefonów GSM. Patrz SMS. Emulacja (ang. emulation) — progra- mowa symulacja zachowań określonego sprzętu lub oprogramowania, odbywa- jąca się na komputerze lub w systemie innego typu. Patrz Emulator. wszechnianie ich za pomocą mediów informatycznych (w tym w internecie). Patrz Strona WWW. Elektroniczne zakupy (ang. electronic shopping) — sposób zakupu towarów i usług za pośrednictwem internetu. Patrz Handel elektroniczny. Elektroniczny pieniądz (ang. electronic money, electronic cash) — bezgotów- kowa obsługa transakcji finansowych wykonywana za pomocą kart płatniczych i kredytowych. Rozwiązanie to stanowi coraz powszechniejszy sposób realizo- wania transakcji handlowych w internecie i przyczynia się do dynamicznego roz- woju handlu elektronicznego. Patrz Handel elektroniczny. Elektroniczny portfel (ang. cyber wallet) — sposób płatności w ramach handlu elektronicznego polegający na regulowa- niu należności z konta, którego zawar- tość można na bieżąco uzupełniać. Jako zamiennik stosowany jest również termin portmonetka elektroniczna. Patrz Han- del elektroniczny. Elektronika (ang. electronics) — dzie- dzina nauki, techniki i przemysłu zaj- mująca się urządzeniami elektronicz- nymi i dostarczająca układy scalone do produkcji komputerów i sprzętu towa- rzyszącego. Jej praktyczne osiągnięcia warunkują rozwój informatyki. Patrz Informatyka. Eliksir — system realizacji transakcji międzybankowych, w którym dane prze- syłane są w postaci elektronicznej. ELWRO — Wrocławskie Zakłady Elek- troniczne (ZE Elwro) działające w okre- sie 1958 – 1990. W latach swojego roz- kwitu czołowy producent komputerów w bloku państw Europy Środkowej i Wschodniej, np. modeli serii Odra 1200 i 1300. W końcu lat 70. zaawansowane plany produkcji własnego minikomputera 59 Emulator Emulator — program lub urządzenie zastępujące działanie innego programu lub urządzenia. Patrz Emulacja. Encyklopedia multimedialna — patrz Wydawnictwa multimedialne. Energy Star — symbol nadawany urządzeniom i komponentom, wskazujący na ich projektowanie z uwzględnieniem małego zużycia energii, np. w przypadku dłuższego braku aktywności przechodzą one w stan „uśpienia”. ENIAC — akronim Electronic Numerical Integrator And Calculator. Uznawany do niedawna za pierwszy na świecie cyfrowy komputer, zbudowany w USA w roku 1946. Wykorzystywał około 18 000 lamp elektronowych i 6000 prze- kaźników. Osiągając wydajność około 5000 dodawań liczb dziesiętnych na sekundę, oddał duże usługi przy obli- czeniach balistycznych jądrowych. Zajmował ponad 150 m3, a pobór mocy wynosił 130 kW. i ENIGMA — niemiecka mechaniczna maszyna szyfrująca z czasów II wojny światowej, której szyfr złamali Polacy: M. Rejewski, J. Różycki i H. Zygalski. Ich osiągnięcia posłużyły A. Turingowi do dalszych prac nad automatyzacją procesów deszyfrowania niemieckich depesz kodowanych. Enter — klawisz na klawiaturze kom- putera używany do zatwierdzania (ak- ceptacji) poleceń lub ich opcji. W edyto- rach tekstu wymusza najczęściej zmianę wiersza (akapitu). Patrz Akceptacja. EOF — akronim End Of File. Oznaczenie końca pliku dyskowego lub taśmowego. EOL — akronim End Of Line. Ozna- czenie końca wiersza pliku. Zazwyczaj znacznik końca wiersza składa się z pary znaków CR/LF (kody: 13, 10; standard DOS) lub z pojedynczego znaku LF (kod: 10, standard UNIX). 60 EOT — akronim End Of Thread. Stoso- wany przez autorów listów interneto- wych w celu oznajmienia chęci zakoń- czenia dyskusji na dany temat. EPD — akronim Elektroniczne Przetwa- rzanie Danych. Skrót praktycznie wyszedł z użycia na rzecz terminu „przetwarzanie danych”. Patrz Przetwarzanie danych. ePolska — polski program w zakresie inicjowania i upowszechniania działań w zakresie budowy społeczeństwa in- formacyjnego. Patrz eEurope, Społe- czeństwo informacyjne. EPOS — akronim Electronic Point Of Sale. Rozwiązanie informatyczne, które aktualizuje stan zapasów i gotówki za pomocą zapisów elektronicznych, wyko- rzystując dane z operacji bieżących, np. terminal kasowy zdolny do odczytywa- nia kodu kreskowego. EPP — akronim Enhanced Parallel Port. Szybszy następca portu równoległego typu Centronics stosowany w kompute- rach osobistych. Zapewnia dwukierun- kową szybkość przesyłania do 500 Kb/s (Centronics do 150 Kb/s). Patrz Centro- nics, ECP. E-procurement — obszar e-biznesu do- tyczący zaopatrzenia materiałowego nie- zbędnego do procesów produkcji (su- rowce, podzespoły, prefabrykaty) oraz uzupełnianie zasobów biurowych (mate- riały piśmiennicze, papier, akcesoria fak- sowe, komputerowe itp.). Patrz E-biznes. EPROM — akronim Erasable Program- mable Read Only Memory. Rodzaj elek- trycznie kasowalnej i programowanej pamięci ROM. Patrz ROM. EPSON — znana firma produkująca drukarki, dla których został ustanowio- ny pewien standard kodów sterujących. Era GSM — polski operator telefonii ko- mórkowej świadczący usługi w ramach częstotliwości 900/1800 MHz. Patrz GSM. Ergonomia (ang. ergonomics) — nauka zajmująca się dostosowaniem środowi- ska pracy, maszyn i urządzeń do potrzeb człowieka i analizą czynników warun- kujących możliwie wydajną i zdrową pracę. W odniesieniu do pracy przy komputerze ważne są m.in. następujące elementy: wygodne krzesło, odpowiedni monitor (który nie migocze i nie odbija światła zewnętrznego), właściwe oświe- tlenie i ułożenie użytkowanych podczas pracy dokumentów, temperatura w gra- nicach 22 – 24 st. C, dobra wentylacja, odpowiednio częste przerwy w pracy. ERM — akronim E-business Relationship Management. Klasa systemów informa- tycznych wspomagających zarządzanie relacjami w e-biznesie. Swoim zakresem funkcjonalnym obejmuje zintegrowany łańcuch dostaw, hurtownie danych oraz system ERP. Przykładem może być system mySAP CRM firmy SAP. Patrz CRM, ERP. ERP — akronim Enterprise Resource Planning. Klasa systemów informa- tycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Sta- nowi rozwinięcie standardu MRP II o funkcje ekonomiczno-planistyczne. Opty- malizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w otoczeniu firmy po- przez oferowanie gotowych narzędzi pozwalających na automatyzowanie wy- miany danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym. Swoim zakresem obejmuje planowanie wszystkich zaso- bów przedsiębiorstwa, takich jak zasoby rzeczowe (materiały i produkty), ludzkie oraz finansowe. Umożliwia m.in. utrzy- mywanie zapasów na odpowiednim po- ziomie i przejrzystość procesu produkcji. Centralną częścią systemów ERP jest wspólna baza danych, integrująca wszyst- kie moduły funkcjonalne. Zestaw cech systemu: kompleksowość funkcjonalna, 61 ESP integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, otwartość, zaawansowanie merytoryczne i techno- logiczne. Światową czołówkę dostaw- ców stanowią firmy: SAP, IFS i Oracle. Patrz ERP II, ZSI. ERP II — rozwinięta klasa systemów ERP, w której podstawowym komponentem jest powszechne wykorzystywanie tech- nologii internetowych oraz standardu języka XML. Pozwala to na pełną inte- rakcję systemu z otoczeniem nie poprzez eksport i import danych, lecz prawdziwą wymianę danych w trybie online, a w re- zultacie — na optymalizację procesów biznesowych w relacjach przedsiębiorstwo — partnerzy. Wśród tych procesów wy- różnia się procesy operacyjne i finansowe w zakresie księgowości, zakupów, sprze- daży, produkcji itp. Przykładem mogą być systemy: mySAP ERP, MFG/PRO e2B, iBaan (Baan V), iScala. Patrz ERP. Esc (ang. escape) — klawisz na klawia- turze komputera pozwalający najczęściej na wycofanie się z uprzednio wybranej operacji lub przerwanie jej działania. ESDI — akronim Enhanced System Device Interface. Jeden z wydajnych standardów obsługi dysków stałych, stanowiący swego czasu konkurencję wo- bec SCSI. Obecnie całkowicie wycofa- ny z użytku i zastąpiony przez standard IDE. Patrz SCSI, IDE. ESM — akronim Enterprise Storage Ma- nagement. System zarządzania pamię- ciami w firmie. Obejmuje analizę wy- magań dotyczących pamięci masowych, a także wykonywanie okresowych kopii plików i baz danych z uwagi na wymogi bezpieczeństwa. ESP — akronim Enhanced Serial Port. Ulepszony port szeregowy do komuniko- wania się urządzeń peryferyjnych, np. myszy lub modemu. Pozwala na przesy- łanie danych z prędkościami dochodzą- cymi do kilkuset kb/s. Patrz Port. ESS ESS — akronim Enterprise Support System. System informatyczny wspo- magający bieżące zarządzanie przedsię- biorstwami i instytucjami. Patrz ZSI. E-tailer — określenie firmy trudniącej się sprzedażą detaliczną poprzez internet w ramach handlu elektronicznego. Patrz Handel elektroniczny. Ethernet — standard sieci lokalnej o prze- pustowości 10 Mb/s, opracowany w roku 1975 przez firmy Xerox, Digital i Intel. Rozwinięty do postaci Fast Ethernet (przepustowość 100 Mb/s) oraz Gigabit i 10-Gigabit Ethernet (1000 Mb/s, 10 Gb/s). Struktura sieci może być gwiaździ- sta (z koncentratorami łączącymi) lub gwiaździsta punkt-punkt z komutacją (z koncentratorami przełączającymi). Me- dium fizycznym może być przewód kon- centryczny (Ethernet), skrętka miedziana (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ether- net) albo światłowód wielo- lub jedno- modowy (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet). E-trade — sprofilowanie marketingu firmy w celu zawierania transakcji han- dlowych poprzez internet. Patrz Handel elektroniczny. Etykieta — 1. Nazwa identyfikująca (volume label) dyskietkę lub dysk sta- ły, którą nadaje się w trakcie procesu formatowania. W systemie operacyjnym MS-DOS ukazuje się po wydaniu pole- cenia vol (o ile wcześniej została utwo- rzona w czasie formatowania nośni- ka/partycji lub za pomocą polecenia label). 2. Miejsce w programie (label), do którego można się odwołać (wykonać skok). Eudora — popularny program obsługi poczty elektronicznej opracowany przez firmę Qualcomm. Znajduje zastosowanie na gruncie komputerów klasy IBM PC oraz Macintosh. Mimo stosunkowo małego spopularyzowania wśród internautów pro- gram ten jest w dalszym ciągu rozwijany. EUROPEN — akronim EURopean forum for OPEN Systems. Europejskie Forum Systemów Otwartych. Patrz System otwarty. Ewolucja SIZ — rozwój systemów infor- matycznych zarządzania w ujęciu chrono- logicznym: a) ewidencyjno-transakcyjne (ang. TPS — Transaction Processing Sys- tems); b) informacyjno-decyzyjne (ang. MIS — Management Information Systems); c) wspomagania decyzji (ang. DSS — Decission Support Systems); d) eksper- ckie (ang. ES — Expert Systems); e) in- formowania kierownictwa (ang. EIS — Executive Information Systems); f) sztuc- znej inteligencji (ang. AIS — Artificial Intelligence Systems); g) zintegrowane systemy informatyczne (ang. IMIS — In- tegrated Management Information Systems). eXanto — automat telefoniczny Teleko- munikacji Polskiej SA, który umożliwia za pomocą specjalnej karty chipowej wy- syłanie poczty elektronicznej (do 250 znaków) i SMS-ów (do 160 znaków). Excel — patrz Microsoft Excel. Exchange — patrz Microsoft Exchange. Excite — popularna wyszukiwarka inter- netowa autorstwa firmy o tej samej na- zwie, która została w roku 1999 wykupio- na przez amerykańską firmę At Home. EXE — skrót od EXEcutable. Nazwa rozszerzenia pliku jako rodzaju pliku wykonywalnego, tj. zawierającego pro- gram, np. tytus.exe. Expanded memory — patrz EMS. Explorer — patrz Internet Explorer. Extended memory — patrz Pamięć roz- szerzona. Extranet — patrz Ekstranet. E-zine — akronim Electronic Magazine. Rodzaj elektronicznego czasopisma roz- syłanego jedynie do subskrybentów pocztą elektroniczną lub dostępnego w internecie. 62
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik informatyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: