Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01125 011621 20232024 na godz. na dobę w sumie
Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński. Słownik łacińsko-polski tematyczny: medycyna, farmacja i anatomia. Gramatyka języka łacińskiego. Zbiór sentencji, przysłów i popularnych powiedzeń łacińskich - ebook/pdf
Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński. Słownik łacińsko-polski tematyczny: medycyna, farmacja i anatomia. Gramatyka języka łacińskiego. Zbiór sentencji, przysłów i popularnych powiedzeń łacińskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 804
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-406-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Kompleksowa pomoc w nauce języka łacińskiego: najnowszy słownik, przystępnie wytłumaczona gramatyka (z licznymi przykładami), słownik tematyczny (terminy anatomiczne, farmaceutyczne i medyczne) oraz bogaty zbiór sentencji, przysłów i popularnych powiedzeń łacińskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

wycięty wycięty excisus wycinać excidere 3. wycinek fragmentum n, frustum n wyczerpanie defatigatio f wyczerpanie exhaustio f wyć ulurare 1. wydajność fertilitas f, ubertas f wydalanie excretio f wydanie editio f wydatek expensum n, impendium n wydawać edere 3. wydawca editor m wydech expiratio f wydechowy expiratorius wydłużenie elongatio f wydłużony elongatus wydolność capacitas f wydra lutra f wydrążony cavatus wydychać efflare 1. wydział (uczelni) facultas f wydzielanie secretio f wydzielina secretum n wygięcie deflexio f wygięty recurvatus, curvus wygląd aspectus, us m wygnanie exsilium n, relegatio f, expulsio f wygodny opportunus, commodus wyjałowiony sterilisatus, asepticus wyjaśniać explicare 1. wyjaśnienie explicatio f, explanatio f wyjątek exceptio f wyjątkowy eximius, extraordinarius wyjmować eximere 3. wyjście exitus, us m wykałaczka dentiscalpium n wykazać coarguere 3. wykluczyć excludere 3. wykład praelectio f wykonać conficere 3. wykopalisko excavatio f wykres diagramma n 298 wykroczenie delictum n, peccatum n wykrzyknik exclamatio f wykrwawiony ischaemicus wykrywacz detector m wykształcenie eruditio f, cultura f wykształcony doctus, eruditus, cultus wykup redemptio f wykupić redemptare 1. wylądować appellere 3. wylew effusio f, suffusio f wylewać się redundare 1. wyliczenie enumeratio f wylot (odlot) evolatio f, orificium, ii n wyłącznie tantum, solum, unice wyłom effractio f wyłożyć exponere 3. wymagać exigere 3. wymiar diametros, i f wymienność commutatio f wymiotny emeticus, vomicus wymiotować vomere 3. wymioty emesis f, vomitus, us m wymowa eloquentia f wynagrodzenie praemium n, pretium n wynalazca inventor m wynalazczy inventorius wynalazek inventum n, commentum n wynik effectus, us m wynikający consequens wyniosłość eminentia f, prominentia f wyniosły celsus, elevatus wynosić exportare 1. wyobcowanie alienatio f wyobraźnia imaginatio f wypadkowy accidentalis wypędzenie expulsio f wypędzić expellere 3. wypłacić pernumerare 1. wypłata pensio f wypocząć acquiescere 3. wypoczynek quies, etis f, relaxatio f wypowiedź dictum n W wyprawa expeditio f, ~ wojenna expe- ditio f, militia f, bellum n wyprysk eczema n, pustula f wyprzedzanie anticipatio f wyprzedzić antevertere 3. wyprzęgać abiungere 3. wypukły convexus wyrazić concipere 3. wyrażenie dictum n, locutio f wyrocznia oraculum n, praedictum n wyrok sententia f, iudicium n wyrostek processus, us m, appendix f wyrównanie compensatio f wyrzucać eicere 3. wyrwanie avulsio f, extractio f wyschnięcie xerosis f wysięk exsudatum n wysiękowy exsudativus wysłać committere 3. wysoki altus, editus, excelsus wysokość alitudo f wyspa insula f wystający prominens wystarczający sufficiens wystawa exhibitio f wysuszenie inspissatio f wysuszony siccatus wysypka mentigo f, (im)petigo f wyścig certamen n wytrwać permanere 2. wytrwałość pertinacia f wytrysk eiaculatio f wytrzeszcz exophthalmia f wytrzymałość tenacitas f, perseverantia f wytwórnia officina f wywar decoctum n wywozić avehere 3., exportare 1. wyziew spiritus, us m, exhalatio f wyznaczyć attribuere 3. wyznanie confessio f wyzwanie provocatio f wyzwolić manumittere 3. wzywać wyżyna locus editus m wyżywić nutrire 4. wzajemnie invicem, vicissim wzajemność vicissitudo f wzdęty tumidus wzdłuż secundum z acc. wzdragać się abhorrere 2. wzgardzić apologare 1. wzgląd respectus, us m względny facultativus, relativus wzgórek colliculus m, monticulus m wzgórze collis m wziernik speculum n wzmacniać augere 2. wzmianka adnotatio f, mentio f, me- moria f wzmiankować perhibere 2. wzmocnienie consolidatio f wzniecać turbare 1. wznieść surgere 3., struere 3. wzór exemplum n, exemplar, ris f, spe- cimen n wzrok visus, us m wzrokowy opticus, visualis wzrost crescentia f wzruszenie affectus, us m wzwód erectio f wzwyż sursum wzywać advocare 1. W 299 z Z z ex, cum, a z abl. za post, trans, ultra, extra z acc., ~ drzwiami foris, ~ granicą peregre, ~ górą post montem zabarwienie pigmentatio f zabarwiony coloratus zabawa ludus m zabierać asportare 1. zabijać caedere 3., necare 1., obtruncare 1. zabity caesus, occidus zabłądzić deerrare 1., aberrare 1. zabobon superstitio f zabobonny superstitiosus zaborczy rapax zabójca homicida m, interfector m, ~ bliskiej osoby parricida m, f zabójstwo caedes, is f, occisio f zabronić prohibere 2. zaburzenie disturbatio f, perturbatio f zabytek monumentum n zachęcać agitare 1., adhortari 1. zachęta adhortatio f zachodni occidentalis zachód 1. (słońca) occasus solis m; 2. (strona świta) occidens m, occiden- talia npl; 3. (fatyga) cura f, sollicitu- do f, vigilantia f zachwyt admiratio f, stupor m zacięty pervicax zaciężny mercennarius zaczerwienienie rubor m zaczynać incipere 3. zaćma cataracta f zaćmienie obscuratio f, ~ słońca de- fectio solis f zadośćuczynienie satisfactio f, compen- satio f 300 Z zadowolony contentus zagadka aenigma n zagadkowy ambiguus, arcanus, per- plexus zagadnienie problema n, quaestio f zagęszczenie inspissatio f zagęszczony inspissatus zagłada exitium n zagłębienie excavatio f, lacuna f zagraniczny extraneus, exterus, pere- grinus zagrażający imminens zagrzewać cohortari 1. zahamowany inhibitus zaimek pronomen n, ~ dzierżawczy pronomen possessivum n, ~ nie- określony pronomen indefinitum n, ~ osobowy pronomen personale n, ~ pytajny pronomen interrogativum n, ~ wskazujący pronomen demon- strativum n, ~ względny pronomen relativum n, ~ zwrotny pronomen re- flexivum n zając lepus, oris m zająć occupare 1. zajęczy leporinus zakaz prohibitio f, interdictio f, vetitum n zakazany prohibitus zakazywać vetare 1. zakaźny infectiosus zakażenie infectio f zakażony infectus zakładać condere 3. zakłócenie perturbatio f zakon ordo, inis m zakonnik religiosus m, monachus m, nonnus m, coenobita m zakończenie terminatio f zakończyć finire 4., quadrare 1. zakres circumscriptio f, ratio f zakręt ambitus, us m, gyrus m, flexus, us m zakrystia sacrarium n, sacristia f zakryty latens, occultus zakrzep thrombosis f, thrombus m zakrzywiony curvus zakwas fermentum n zalążek germen n, semen, inis n zalecenie mandatum n zależny subiectus, przypadki ~e casus obliqui mpl zaludnienie frequentia f załączać adiungere 3., addere 3. załącznik addendum n założenie propositum n założyciel conditor m, fundator m zamarznięty congelatus zamek 1. (budowla) arx f, regia f, turris f, castellum n; 2. (u drzwi) claustrum n zamiana permutatio f zamiar intentio f zamienić permutare 1. zamieszać permiscere 2. zamieszanie confusio f, perturbatio f zamknięcie clausura f, conclusio f zamknięty operculatus, clausus zamordować interficere 3., necare 1., trucidare 1. zamożny copiosus zamsz aluta f zamykać claudere 3. zanadto nimis, nimiopere zaniedbanie neglegentia f zaniedbywać neglegere 3. zaniepokojony turbatus zanik atrophia f, decessio f, recessio f zanikający atrophicans zanim antequam, priusquam zanurzyć mergere 3. zaokrąglić rotundare 1. zaopatrzyć complere 2. zapach odor m, fragrantia f zapalenie inflammatio f, ~ oskrzeli bronchitis, idis f, ~ płuc pneumonia f zapalny inflammatorius zarządca zapał vigor m zaparcie constipatio f, obstructio f zapas copia f, ~ żywności annona f, robić ~y suppeditare 1. zapaść collapsus, us m zapełnić perfundere 3. zapewnienie affirmatio f zapierać się abiurare 1. zapisać annotare 1. zapłodnić gravidare 1., inseminare 1., zapłodnienie fecundatio f, seminatio f, (im)praegnare 1. conceptio f zapobiegający praeservativus zapobieganie prophylaxis f zapobiegawczy praeventivus zapomnieć oblivisci 3., dediscere 3. zapomoga subventio f zapora claustrum n zapotrzebowanie petitio f, postulatio f zapowiedź praedictum n, praenuntiatio f zaproszenie invitamentum n zaprzeczenie negatio f zarastanie obliteratio f zaraz extemplo, statim, protinus zaraza pestis f, pestilentia f zarazek contagium n, bacillum n zaraźliwy transmissibilis, contagiosus zaręczyny sponsalia npl zarodek embryo m, germen n zarodkowy embryonalis zarodnia sporangium n zarodnik spora f zarost barba f zarośnięcie atresia f, obliterartio f, ~ od- bytu atresia ani f, ~ źrenicy occlusio pupillae f zarozumiały arrogans zarówno iuxta, ~_, jak_ iuxta_ac_ zarys lineamenta npl zarząd perfunctio f zarządca administrator m, moderator m 301 Z zarządzenie zarządzenie decretum n, edictum n, lex, gis f zarzut accusatio f, exprobratio f zasada principium n zasadzka insidiae fpl zasiać conserere 3. zasiek concaedes, is f zasiew seges f, sementis f zasiłek subsidium n, auxilium n, ali- mentum n zaskórnik comedo m zaskórny intercus zasłona velum n zasłonięcie obductio f zasłonięty obturatus zasługa meritum n zasługiwać merere 2. zasób copia f, materia f, repositum n zastaw pignus, oris (eris) n, fiducia f, hypotheca f zastawka valva f, vavula f zastąpić compensare 1. zastęp manus, us f, caterva f zastępca vicarius m zastój stagnatio f, stasis f zastrzyk iniectio f zasuszony aridus zasypka aspersio f zaświadczenie attestatio f, testimonium n zatem igitur, itaque zatoka antrum n, lacuna f, sinus, us m zatokowy lacunaris zator embolia f, embolus m zatorowy embolicus zatrucie (in)toxicatio f zatruty venenatus, intoxicatus zatrzymać retinere 2., sustinere 2. zatrzymanie retentio f zatykać obturare 1. zaufać confidere 3. zaufanie fides f, fiducia f zauważyć conspicere 3., noscitare 1. zawał infarctus, us m 302 zawiadomienie nuntium n, indicium n zawiesina emulsio f, suspensio f zawierać 1. (mieścić w sobie) contine- re 2., includere 3.; 2. (razem posta- nawiać) contrahere 3., ~ pokój iun- gere pacem 3., ~ przymierze facere foedus 3., ~ umowę depacisci 3., ~ umowę handlową contrahere 3., ~ związek małżeński in matrimo- nium ire zawiść obtrectatio f zawodowy professionalis zawody certamen n, contentio f zawód professio f zawstydzić confundere 3. zawsze semper zazdrościć aemulari 1. zazdrość aemulatio f, invidia f ząb dens m, ~ mądrości dens seroti- nus m, ~ mleczny dens lacteus (prima- rius) m, ~ trzonowy dens molaris m, mola f, usunąć ~ dentem evellere 3. ząbkowanie dentitio f zbawczy salutifer zbawiać salvare 1. zbawienie salvatio f, redemptio f zbawiciel salvator m zbawienny salutaris zbierać colligere 3. zbieranie collectio f zbieżność convergentia f zbieżny convergens zbiorczy colligens zbiornik cisterna f, receptaculum n zbiorowy collectivus zbiór collectio f, agglomeratio f zbliżać się apprpinquare 1. zboczenie deviatio f, aberratio f, per- versio f zboże frumentum n zbożowy cerealis zbrodnia crimen n Z zbrodniczy scelestus, nocens zbroja armatura f, arma npl zbrojenie armatio f zbrojny armatus, armifer zbrojownia armamentarium n zbyt nimis zdanie sententia f zdarzyć się evenire 4. zdatny aptus zderzać się concurrere 3. zderzenie collisio f zdobić decorare 1. zdobyć expugnare 1. zdobywca expugnator m zdolność potentia f, ingenium n zdolny capabilis, idoneus, docilis zdrada proditio f, fraus, dis f, fallacia f, perfidia f, ~ stanu parricidium patriae n zdradliwy fallax, fraudulentus zdrajca proditor m, traditor m zdrowie salus f, sanitas f zdrowieć convalescere 3. zdrowotny saluber zdrowy sanus, validus zdrzemnąć się addormiscere 3. zdumienie admiratio f zdwojony duplicatus zegar horologium n, ~ słoneczny horo- logium solarium n zejść devenire 4., descendere 3. zemdleć relanguescere 3. zemsta ultio f, vindicta f zemścić się vindicare 1. zepsucie perversio f zepsuć vitiare 1. zepsuty corruptus zero nihil, nihilum, zero zesłanie ablegatio f, relegatio f zesłaniec exul, is m zespalający anastomoticus zespolenie anastomosis f, coniugatio f zespolony associus ziemia zespół grex, gis m, coetus, us m zestawić componere 3. zestawienie compositio f, comparatio f zewnętrzny externus zez strabismus m, heterotropia f zeznać dedicare 1. zeznanie confessio f, testificatio f zezwolenie concessio f zębaty dentatus, serratus zębina dentinum n zębodół alveolus m zębowy dentalis zgadzać się assentiri 4., concordare 1. zgaga pyrosis f zgasnąć extingui 3. zgiełk tumultus, us m zgięcie flexio f, flexura f, curvamen n zgięty flexus, sinuosus zginać sinuare 1. zgnieść obterere 3. zgniły puter zgoda concordia f, consensus, us m zgodny concors zgon agonia f, exitus, us m zgorzel gangraena f zgromadzenie concilium n, congressus, us m zgromadzić się coire 4. zgrubienie intumescentia f zguba pernicies f zgubić amittere 3., perdere 3. zgubny pestiferus zgwałcić violare 1. ziarnisty granulosus, granulatus ziarno granum n ziele herba f zielenić się virescere 3. zielnik herbarium n zieloność viriditas f zielony viridis ziemia 1. (planeta) orbis terrarum m 2. (gleba) humus, i f, terra f; 303 Z ziemniak ziemniak solanum n ziemny terreus, terrenus ziewanie oscitatio f zięć gener, i m zima hiems, emis f zimno frigus, oris n, gelu, us n zimny algidus, frigidus zimowy hibernus zjawa imago f, phantasma n zjawisko phaenomenum n złamać defringere 3. złamanie fractura f złamany fractus złączenie iunctura f zło malum n, nequitia f złodziej aversor m złość ira f, iracundia f złośliwość malitia f, mailgnitas f złośliwy malignus, perniciosus złotnik aurifex m złoto aurum n złoty aureus złożenie compositio f złożony compositus złudzenie illusio f zły malus, impius, improbus zmarły defunctus m zmarszczka ruga f zmartwychwstać resurgere 3. zmartwychwstanie resurrectio f zmęczenie defatigatio f, lassitudo f zmęczony lassus zmiana alternatio f, mutatio f zmiażdżenie conquassatio f zmiażdżony conquassatus zmieniać alternare 1., mutare 1. zmieniony alternatus zmienny flexibilis zmierzch crepusculum n zmierzyć commetiri 4. zmieszany mixtus zmiękczający leniens 304 Z zmiękczenie emollitio f zmiłować się misereri 2. zmniejszać minuere 3., ~ się decrescere 3. zmniejszenie attenuatio f zmowa coniuratio f, collusio f zmysł sensus, us m zmyślać affingere 3. znaczenie significatio f znaczyć significare 1. znać novisse znak signum n znamienny notabilis znamię naevus m znany notus znawca aestimator m, expertus m, co- gnitor m rium n, therotrophium n zorza aurora f zraniony saucius zrąb stroma n zresztą ceterum, de cetero zręczność habilitas f zrogowaciały corneus zrost adhaesio f, accretio f zrozumiały comprehensibilis znieczulenie anaesthesia f zniekształcenie deformitas f, deforma- tio f, malformatio f zniekształcony deformatus zniesławić dehonestare 1. zniewaga contumelia f, ignomia f, co- nvicium n zniszczenie destructio f zniszczyć dissolvere 3. znosić perferre 3. znośny tolerabilis znużyć fatigare 1. zobowiązać constringere 3. zobowiązanie auctoramentum n, obligatio f zodiak zodiacus m zoologia zoologia f zoologiczny bestiarius, ogród ~ viva- zrozumieć (com)prehendere 3. zrównanie adeaquatio f, ~ dnia z nocą aequinoctium n zrównoważenie aequabilitas f zrównoważony aequus, placatus zrządzenie dispositio f, providentia f, ~ losu fatum n zrzeszać consociare 1. zrzeszenie consociatio f zrywać carpere 3. zstępujący descedens zuchwałość arrogantia f, audacia f zuchwały audax, impudens zupa ius, iuris n, sorbitio f, iusculum n zupełnie admodum zwalniający remittens zwapnienie calcificatio f zwarcie concursus, us m zwarty condensus zwęglenie carbonisatio f zwężenie coarctatio f, stenosis f zwiad exploratio f zwiadowca explorator m, speculator m zwiastować praenuntiare 1., (an)nun- tiare 1. zwiastowanie (an)nuntiatio f zwiastun nuntius m, praeco m związać astringere 3. związek 1. (łączność) conexio f, conte- xtus, us m, nodus m, ~ przyczynowy nexus causalis m, ~ wewnętrzny co- haerentia f; 2. (zespół) associatio f, consociatio f, ~ małżeński conubium n, matrimonium n zwichnięcie luxatio f zwichnięty luxatus zwierciadło speculum n zwierzchnictwo auctoritas f, dominatus, us m, magistratus, us m zwierzchnik praefectus m, magister m zwierzę animal n, dzikie ~ fera f, be- stia f, belua f zza zwierzęcy animalis zwierzyniec vivarium n zwiększać augere 2., amplificare 1. zwięzły compactus zwilżać tingere 3. zwiotczały atonicus zwlekać cessare 1. zwłaszcza praecipue zwłoka mora f, retardatio f, commoratio f zwłoki cadaver, eris n zwolennik adhaerens m, f zwołać convocare 1., calare 1. zwój 1. med. ganglion, ii n, ganglium n; 2. (książka) volumen n zwrotnik tropicus m zwrotny commutandus, punkt ~ discri- men n, cardo m zwrócić reddere 3. zwycięstwo victoria f zwycięzca victor m zwyciężyć vincere 3. zwyczaj habitus, us m, mos, moris m, usus, us m, consuetudo f, ritus, us m zwyczajowy iustus zwykły vulgaris zwyrodniały degeneratus zwyrodnieć degenerare 1. zwyrodnienie degeneratio f zygota zygota f zysk quaestus, us m, lucrum n zyskiwać lucrari 1. zyskowny quaestuosus zza ultra z acc. Z 305 źdźbło Ź źdźbło culmus m, stipula f źrebak pullus m źrenica pupilla f, core f źreniczny pupillaris źródlany fontanus źródło fons m Ź 306 Ż żaba rana f żabi ranaceus, ~e udka femora ranae npl żaden nullus, w ~ym wypadku neuti- quam żagiel velum n żagiew incendium n żak scholasticus m żałoba luctus, us m, maestia f, ~ naro- dowa luctus patrius m żałobny lugubris, funebris żałosny lamentabilis, lacrimosus żałować 1. (smucić się) deplorare 1.; 2. (współczuć) misereri 2., commise- rari 1.; 3. (odczuwać skruchę) paeni- tere 2. żar ardor m, fervor m, calor m żarliwy intentus, acer, diligens żarłoczność polyphagia f żarłoczny vorax, edax żarłok gulo m, lurco m, comedo m żarna mola f, molae fpl żart iocus m, facetiae fpl żartobliwy iocularis, ridiculus żartować iocari 1. żarzyć się fervere 2. żąć (de)metere 3. żądać exigere 3., poscere 3., postulare 1. żądanie postulatio f żądło aculeus m żądny avidus żądza aviditas f, libido f, ~ sławy gloriae aviditas f że ut, quod żebractwo mendicitas f żebrać mendicare 1. żebrak mendicus m żebro costa f żebrowy costalis żeby ut żeglarz nauta m, navigator m żeglować currere 3., navigare 1. żeglowność navigabilitas f żeglowny navigabilis żegluga navigatio f, velificatio f żegnać valedicere 3. żel gelum n żelatyna gelatina f żelazny ferreus żelazo ferrum n żeński femininus, muliebris żer esca f, pabulum n żerdź pertica f żeton tessera f żłób praesaepium n żmija aspis, idis f, vipera f żmudny operosus żniwiarz messor m żniwo messis f żołądek gaster, tris m, stomachus m żołądkowy gastricus żołądź 1. (na drzewie) balanus m; 2. anat. glans, dis f żołd stipendium n żołnierski militaris żołnierz miles m żona coniunx, gis f, uxor, oris f, nupta f żonaty maritus, coniunx żółciowy biliosus, felleus żółć bilis f, chole f żółtaczka icterus m żółtko vitellum n żółty flavus, luteus, gilvus żółw testudo f żółwi testudineus, ~ krok testudineus gradus m żrący causticus, corrodens żubr urus m żuchwa mandibula f żuchwowy mandibularis żyzny żucie munducatio f, masticatio f żuć manducare 1. żupa salinae fpl żwawy citus życie vita f, ~ doczesne vita tempora- lis f, ~ wieczne vita aeterna f, stracić ~ vitam amittere 3., ujść z ~m salvum evadere 3., ~ społeczne vita socialis f, bez ~a languidus, lentus, frigidus życiodajny vitalis życiorys curriculum vitae n życiowy vitalis, mądrość ~a prudentia f życzenie optatio f, desiderium n, po- bożne ~ pium desiderium n, według ~a ex optato życzliwość favor m, benevolentia f życzliwy benevolus, amicus życzyć optare 1. żyć vivere 3., ~ na wsi rusticari 1. żylak varix m żylakowy varicosus żylasty nodosus żylny venosus żyła arteria f, vena f żyłka venula f żyrafa camelopardalis f żytni secalis żyto secale n żywcem vivum, pojmać ~ capere vivum 3. żywica resina f żywiciel altor m, nutritor m żywiczny resinatus żywić cibare 1., nutrire 4. żywioł elementum n, natura f żywnościowy alimentarius żywność alacritas f, alimentum n, victu- alia npl żywot vita f, aetas f żywotność vivacitas f żywotny vivax, vividus żywy vivus żyzny fertilis, fecundus Ż 307 Słownik łacińsko-polski tematyczny MEDYCYNA farmacja i anatomia Postaci leków Medicamenta fluĭda leki płynne aquae aromatĭcae (aqua, -ae f) wody aromatyczne decoctum, -i n odwar emulsiōnes (emulsio, -onis f) zawiesiny emulsiōnes spurĭae zawiesiny sztuczne emulsiōnes verae zawiesiny prawdziwe extractum, -i n wyciąg extractum fluĭdum wyciąg płynny extractum siccum wyciąg suchy extractum spissum wyciąg gęsty infūsum, -i n napar iniectiōnes (iniectio, -onis f) wstrzyk- nięcia mixtūra, -ae f mieszanka sirŭpi (sirupus, -i m) ulepki, syropy sirŭpus simplex syrop prosty mucilagĭnes (mucilago, -inis f) kleiki solutĭo, -onis f roztwór solutiōnes aetherĕae roztwory eterowe solutiōnes aquōsae roztwory wodne solutiōnes oleōsae roztwory tłuszczowe solutiōnes spirituōsae roztwory spiry- tusowe succi (succus, -i m) herbārum recentes soki ze świeżych ziół tinctūra, -ae f nalewka Medicamenta solĭda leki stałe bacilli (bacillus, -i m) pałeczki globŭli (globulus, -i m) gałki granŭlae (granulum, -i n i granula, -ae f) ziarenka pilŭlae (pilula, -ae f) pigułki pulvĕres (pulvis, -eris m) proszki Postaci leków/Opakowania rotŭlae (rotula, -ae f) kołaczyki suppositorĭa (suppositorium, -ii n) czopki Medicamenta mollĭa leki miękkie electuarĭa powidełka emplastra (emplastrum, -i n) plastry linimenta (linimentum, -i n) mazidła pastae (pasta, -ae f) ciasta unguenta (unguentum, -i n) maście Opakowania Ampulla (Amp.) (ampulla, -ae f) am- pułka Capsŭlae amylacĕae (Caps. amyl.) (capsula, -ae f) kapsułki opłatkowe Capsulae gelatinosae (Caps. gelat.) kapsułki żelatynowe Charta (Chart.) (charta, -ae f) torebka, Charta cerāta (Chart. cerat.) papier papier, koperta woskowy Lagoena originālis (Lag. orig.) (lago- ena, -ae f) naczynie oryginalne Oblata (Obl.) (oblate, -is n i oblata, -ae f) kapsułka opłatkowa Olla (Oll.) (olla, -ae f) słoik Olla alba (Oll. alb.) słoik porcelanowy Olla grisĕa (Oll. gris.) słoik szary Scatŭla (Scat.) (scatula, -ae f) pudełko Scatŭla lignĕa (Scat. lign.) pudełko drewniane Vitrum, lagoena (Vitr. lag.) (vitrum, -i n lagoena, -ae f) butelka Vitrum rostrātum (Vitr. rostr.) butelka Vitrum nigrum (Vitr. nigr.) butelka z dziobkiem z ciemnego szkła 311 Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept aa ana partes aequāles w równych czę- ad perf. color. ad perfectum colorem do dobrego ko- ściach pars, partis f część loru color, -oris m kolor Ac. acetum ocet acetum, -i n ocet Acid. acidum kwas acidum, -i n kwas Acid. acidus kwaśny acidus, -a, -um kwaśny ad chart. ad chartam do papieru charta, -ae f papier add. adde, addatur dodaj ad l., ad lib. ad libitum do woli ad man. mag. ad manus magistri do rąk aptekarza manus, -us f ręka ad man. med. ad manus medici do rąk lekarza ad oll. ad ollam do słoika olla, -ae f słoik 312 ad perf. odor. ad perfectum odorem do dobrego za- pachu odor, -oris m zapach ad rat. ad rationem na rachunek ratio, -onis f rachunek ad sc. ad scatulam do pudełka scatula, -ae f pudełko ad us. ad usum do użytku usus, -su m użytek ad us. ext. ad usum externum do użytku zewnętrz- nego externus, -a, -um zewnętrzny ad us. int. ad usum internum do użytku we- wnętrznego internus, -a, -um wewnętrzny ad us. propr. ad usum proprium do użytku własnego ad vitr. ad vitrum do butelki Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept ad vitr. rostr. ad vitrum rostratum do butelki z dziob- kiem add. adde dodaj aerophorus, -a, -um musujący antidotum, -i n odtrutka antipyreticum, -i n środek przeciwgo- rączkowy Aq. aqua woda aqua, -ae f woda Aq. bull. aqua bulliens woda wrząca Aq. com. aqua communis woda zwykła Aq. dest. aqua destillata woda destylowana destillatus, -a, -um destylowany Aq. ferv. aqua fervida woda gorąca fervidus, -a, -um gotowany Aq. fluv. aqua fluvialis woda rzeczna fluvialis, -e rzeczny Aq. font. aqua fontana (fontis) woda studzienna fons, fontis m źródło Bals. balsamum, -i n balsam bis dwa razy Bol. bolus, -i f gałka c. cum z c. f. cum formula z receptą formula, -ae f recepta Caps. capsula, -ae f kapsułka Caps. amylac. capsula amylacea opłatek skrobiowy amylaceus, -a, -um skrobiowy Caps. gelat. capsula gelatinosa kapsułka żelatyno- wa gelatinosus, -a, -um żelatynowy cardiacum, -i n środek nasercowy cer. cereolus, -i m pręcik, czopek, świeczka lekarska ch. charta cerata papier woskowy (parafi- nowany) ceratus, -a, -um woskowy clysma, -atis n lewatywa, wlew Bacill. bacillus, -i m pręcik cochl. cochlea, -ae f łyżka 313 Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept comp., cmp., cpt., co. compositus, -a, -um złożony conc. concisus, -a, -um pocięty conct. concentratus, -a, -um stężony cont. contusus, -a, -um; contunde! zgnieciony, skruszony; pokrusz! d. s. sign. ven. da sub signo veneni wydaj pod znakiem trucizny signum, -i n nazwa venenum, -i n trucizna d. t. d., d. tal. dos. dentur tales doses daj takich dawek dosis, -is f dawka decem dziesięć corrigens, entis środek poprawiający smak, zapach Dct., dec. decoctum, -i n odwar coq. et mac. per. hor. coque et macera per horas zagotuj i maceruj przez ... godzin macero, -are, -avi 1. macerować Cort. cortex, -icis m kora d. da, detur, dentur daj (niech będzie dane) do, dedi, datum 1. dawać d. ad. vitr. da ad vitrum daj w butelce vitrum, -i n szkło d. s. da signaturam, da! signa! wydaj z ozna- czeniem, daj! oznacz! signatura, -ae f oznaczenie d. s. nomine da suo nomine wydaj pod właściwą na- zwą nomen, -inis n nazwa 314 dest. destillatus, -a, -um oczyszczony diaphoretica, -orum n pl środki napo- tne dig. digere ogrzewaj łagodnie digero, gessi, gestum 3 ogrzewać dil. dilutus, dilutio rozcieńczony, rozcień- czenie dilutus, -a, -um rozcieńczony dilutio, -onis f rozcieńczenie diluo, -ui, -utum 3. rozcieńczać dim. dimidius, -a, -um pół, połowa, poło- wiczny dimidium, -i połowa div. in part. aequ. divide in partes aequales podziel na równe części disp. dispensa rozdziel Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept dispenso, -avi, -atum 1. rozdzielać diuretica środki moczopędne diureticus, -a, -um moczopędny dos. dosis, doses dawka, dawki drastica środki silnie działające drasticus, -a, -um silnie działający duo dwa duplex podwójny e, ex z effervescens, -entis musujący Empl. emplastrum, -i n plaster Em., Emuls. emulsio, -onis f emulsja Ess. essentia, -ae f esencja ext. extende rozsmaruj extendo, -ndi, -ntum 3. rozsmarowy- wać Extr. extractum, -i n wyciąg excipiens, -entis (środek) rozcieńczający expectorans, -antis środek wykrztuśny ex tempore doraźnie filtr. filtra przesącz filtro, -avi, -atum 1. przesączać fluidus, -a, -um płynny Flor. flos, flores kwiat, kwiaty flos, floris m kwiat Fol. folium, folia liść, liści folium, -i n liść foment. fomentatio, -onis f okład form. formula f przepis frictio, -onis f wcieranie Fruct. fructus, -us m owoc gelatinosus, -a, -um żelatynowy glob. vag. globulus vaginalis gałka dopochwowa globulus, -i m owoc granulum, -i n ziarenko Gum. gummi guma gtt. gutta, -ae f kropla haemostaticum, haemostypticum śro- dek tamujący krwotok haemostaticum, -i n Hb. herba, -ae f ziele 315 Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept hypnoticum, -i n środek nasenny Inf. infusum, -i n napar inhalatio, -onis f wziewanie iniectio, -onis f wstrzykiwanie, zastrzyk l. a. lege artis prawidłowo lex, legis f ustawa, prawo ars, artis f sztuka laxantia środki przeczyszczające lexantium, -i n środek przeczyszczający Lin. linimentum, -i n mazidło liq. liquor, -oris m roztwór, płyn liquidus, -a, -um płynny, ciekły m. misce zmieszaj misceo, miscui, mixtum 2. mieszać mac. macera maceruj, wymocz macero, -avi, -atum 1. miękczyć myoticum, -i n środek zwężający źrenice Mixt. mixtura, -ae f mikstura ml mililitr mydriaticum, -i n środek rozszerzający źrenice 316 No, Nr numero, numeris w ilości, w ilościach numerus, -i m numer, liczba novem dziewięć obd., obduc. obducantur powlecz, pokryj obduco, duxi, ductum 3. zasłonić, ro- bić sekcję zwłok octo osiem Ol. oleum, -i n olej oll. olla, ae -f słoik oll. gris. olla grisea słoik gliniany griseus, -a, -um gliniany oxydatus, -a, -um utleniony (tlenek) p. pars, partis f część Pastil. pastilli, -orum pastylki per os doustnie os, -oris n usta per rectum doodbytniczo rectum, -i n odbytnica per vaginam dopochwowo vagina, -ae f pochwa Słownictwo łacińskie wraz ze skrótami używane przy sporządzaniu recept P. I. praescriptio internationalis przepis międzynarodowy praescriptio, -onis f przepis Pil. pilula, -ae f pigułka Pulp. pulpa, -ae f miazga Pulv. pulvis, -eris m proszek pulveratus, -a, -um sproszkowany q. quantum ile Rad. radix, -icis f korzeń rect. rectificatus, -a, -um oczyszczony, zrek- tyfikowany remedium, -i n środek leczniczy Res. resina, -ae f żywica Rhiz. rhizoma, -atis n kłącze rubefaciens, -entis (środek) rumieniący skórę s. signa, signetur oznacz, niech będzie oznaczone signo, -avi, -atum 1. oznaczyć sal, -alis n sól sapo, -onis m mydło Sat. saturatio, -onis f saturacja, wysycenie secundum według sedativum, -i n środek uspokajający Sem. semen, -inis n nasienie serum, -i n surowica Sir. sirupus, -i m syrop Sol. solutio, -onis f roztwór sol. solutus, -a, -um rozpuszczalny solv. solve rozpuść solvo, solvi, solutum 3. rozpuszczać, uwalniać Spec. species, -erum f ziółka, zbiór ziół Sp., Spir. spiritus, -us m spirytus, wyziew Spir. V. Spiritus Vini spirytus spissus, -a, -um gęsty Stigm. stigma, -atis n znamię 317
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński. Słownik łacińsko-polski tematyczny: medycyna, farmacja i anatomia. Gramatyka języka łacińskiego. Zbiór sentencji, przysłów i popularnych powiedzeń łacińskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: