Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 007283 15368632 na godz. na dobę w sumie
Słownik medyczny polsko-angielski angielsko-polski + definicje haseł - ebook/pdf
Słownik medyczny polsko-angielski angielsko-polski + definicje haseł - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1174
Wydawca: Level Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 9788365640055 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook (-32%), audiobook).

Opracowanie obejmuje terminologię z zakresu podstawowych nauk medycyny, takich jak anatomia, biochemia, fizjologia, histologia oraz poszczególnych specjalizacji medycznych: chirurgia, dermatologia, endokrynologia, farmakologia, immunologia, kardiologia, onkologia, psychiatria, stomatologia, a także innych dziedzin blisko związanych z medycyną takich jak psychologia, farmacja czy ziołolecznictwo.


Wszystkie hasła bazowe posiadają polskie definicje. Umożliwia to nie tylko przetłumaczenie danego terminu, ale również ułatwia właściwe jego zrozumienie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁOWNIK MEDYCZNY POLSKO-ANGIELSKI ANGIELSKO-POLSKI Z DEFINICJAMI HASEŁ POLISH-ENGLISH ENGLISH-POLISH MEDICAL DICTIONARY INCLUDING DEFINITIONS OF ENTRIES SŁOWNIK MEDYCZNY POLSKO-ANGIELSKI • ANGIELSKO-POLSKI Z DEFINICJAMI HASEŁ POLISH-ENGLISH • ENGLISH-POLISH MEDICAL DICTIONARY INCLUDING DEFINITIONS OF ENTRIES przygotowany przy współpracy z firmą: opracowanie terminologii medycznej: Aleksandra Lemańska, Dawid Gut tłumaczenie na język angielski: Aleksandra Lemańska, Bartłomiej Żukrowski, Dawid Gut konsultacja i korekta: Joanna Majewska kontakt: slowniki@dtc-pro.pl © Level Trading © DTC PRO Dawid Gut ISBN 978-83-65640-05-5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakakolwiek reprodukcja lub adaptacja całości bądź nawet niewielkiej części niniejszej publikacji, niezależnie od stosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i innej), wymaga pisemnej zgody autora i wydawcy. Żadna część publikacji nie może być reprodukowana i przechowywana w jakimkolwiek systemie przechowywania danych bez pisemnej zgody autora i wydawcy. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or/ and stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means; printing, electronic, and any other photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher and the author. - 2 - WSTĘP Słownik obejmuje terminologię z zakresu podstawowych nauk medycy- ny, takich jak anatomia, biochemia, fizjologia, histologia oraz poszcze- gólnych specjalizacji medycznych: chirurgia, dermatologia, endokryno- logia, farmakologia, immunologia, kardiologia, onkologia, psychiatria, stomatologia, a także innych dziedzin blisko związanych z medycyną takich jak psychologia, farmacja, ziołolecznictwo. UWAGI DO SŁOWNIKA UWAGI DO SŁOWNIKA UWAGI DO SŁOW Hasła bazowe posiadają polskie definicje ułatwiające właściwe zrozu- mienie danego terminu i dobranie najbardziej adekwatnego tłumacze- nia. Znaczna część haseł zilustrowana jest przykładami. Hasła bazowe obejmują również wyrażenia złożone – np. oprócz hasła afazja można znaleźć także hasło afazja motoryczna, które jest osobno zdefiniowane. Gdy osobne definiowanie wyrażeń złożonych uznano za niekonieczne, są one ujęte w formie przykładów. Niektóre wyrażenia rzeczownikowe ujęte są w liczbie mnogiej. Dotyczy to sytuacji, gdy takie użycie jest zdecydowanie przeważające w stosunku do liczby pojedynczej. Tłumaczenia angielskie i lista haseł angielskich opierają się na zasadach pisowni brytyjskiej. Niektóre terminy związane z językiem medycznym nie posiadają odpowiedników w angielszczyźnie. Wtedy stosuje się terminologię łacińską i w takiej też formie przedstawione są one w słowniku. Skróty użyte w słowniku związane z gramatyką: (n) - rzeczownik (v) - czasownik (adj) - przymiotnik Oznaczenia te wprowadzone są tylko przy hasłach homograficznych. - 3 - W nawiasach kwadratowych podane są synonimy danego hasła (jeśli występują). Następnie podane jest tłumaczenie danego hasła. Między pionowymi kreskami ujęta jest definicja.  aerofagia [łykawica] – aerophagy |zaburzenie czynnościowe układu pokarmowego polegające na połykaniu powietrza| Skróty również zamieszczono w układzie alfabetycznym słownika. Ich rozwinięcie podane jest tak jak synonimy, w nawiasie kwadratowym.  HLHS [hypoplastic left heart syndrome] - zespół hipoplazji lewego serca |wrodzona wada serca polegająca na niewykształceniu prawidłowej lewej komory serca| Cyfra w indeksie górnym przy haśle oznacza kolejny numer hasła homograficznego. - 4 - SŁOWNIK MEDYCZNY POLSKO-ANGIELSKI POLISH-ENGLISH MEDICAL DICTIONARY  abazja – abasia |brak możliwości chodzenia wynikający z zaburzeń dysocjacyjnych lub schorzeń neurologicznych|  aberracja chromosomowa – chromosome aberration |zaburzenie polegające na zmianie struktury lub liczby chromosomów|  ablacja przezskórna – cardiac ablation |zabieg kardiologiczny mający na celu unieczynnienie ogniska zaburzeń rytmu serca|  aborcja – abortion |przerwanie ciąży|  absorbancja – absorbance, absorbancy, optical density |współczynnik absorpcji światła przez próbkę, stosowany w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji|  abstynencja – abstinence |powstrzymywanie się od stosowania używek|  abstynencja seksualna – sexual abstinence |powstrzymywanie się od aktywności seksualnej|  abstynent – abstainer |osoba trwająca w abstynencji| o abstynent pierwotny - primary abstainer o abstynent wtórny - secondary abstainer  abulia – abulia |chorobliwy niedostatek lub brak woli, który przejawia się niemożnością podejmowania decyzji i działania|  aceton [propanon] – acetone |związek organiczny należący do ketonów, obecny w niewielkich ilościach we krwi i moczu; jego stężenie wzrasta przy zaawansowanej cukrzycy|  acetonemia [ketonemia, ketoza] – ketonaemia, acetonaemia, ketosis |obecność we krwi nadmiernej ilości ciał ketonowych|  acetonuria [ketonuria] – ketonuria, acetonuria |obecność ciał ketonowych w moczu|  acetylocholina – acetylcholine |neuroprzekaźnik pobudzający wydzielany przez niektóre komórki nerwowe|  acetylocysteina – acetylcysteine, N-acetylcysteine, NAC |pochodna aminokwasu L-cysteiny o działaniu mukolitycznym i antyoksydacyjnym; stosowana w chorobach przebiegających ze zwiększoną produkcją śluzu w drogach oddechowych, np. mukowiscydozie|  achalazja – achalasia |skurcz wpustu przełyku wynikający z zaburzeń mięśni gładkich dolnego odcinka przełyku| - 7 -  acholia – acholia |brak wydzielania żółci do jelita cienkiego; w jego wyniku dochodzi do zaburzeń we wchłanianiu tłuszczów i witamin oraz zaburzeń w wydzielaniu bilirubiny do światła przewodu pokarmowego, co przejawia się odbarwieniem stolca|  achondroplazja [chondrodystrofia] – chondrodystrophy, achondroplasia |choroba genetyczna, której istotą jest zaburzenie kostnienia śródchrzęstnego; objawia się karłowatością|  achromachia [arachnodaktylia, pająkowatość palców] – arachnodactyly |anomalia polegająca na występowaniu nadmiernie cienkich i długich, w stosunku do kości śródręcza i nadgarstka, palców dłoni|  achromatopsja [monochromacja, monochromatyzm] – monochromacy, achromatopsy, total color blindness |całkowita niezdolność do rozpoznawania barw|  adaptacja – adaptation, adjustment |przystosowanie organizmu, organu, komórki do nowych warunków zewnętrznych|  adaptacja do ciemności – dark adaptation |przystosowanie systemu wzrokowego do braku światła| o badanie zdolności adaptacji do ciemności - dark adaptation test  adaptacja do światła – light adaptation |przystosowanie systemu wzrokowego do światła|  adenina – adenine |zasada azotowa wchodząca w skład podstawowych nukleotydów obu kwasów nukleinowych|  adenoid [migdałek gardłowy] – adenoid, pharyngeal tonsil |skupisko tkanki chłonnej w gardle, znajdujące się w jego nosowej części, w miejscu przejścia stropu w ścianę tylną|  adenoidalny [migdałkowy] – adenoidal |odnoszący się do tkanki budującej migdałki|  adenopatia – adenopathy |choroba gruczołów; zwyczajowo pojęcie to ogranicza się do zmiany chorobowej węzła chłonnego, mimo że węzły chłonne nie są gruczołami|  adenowirus – adenovirus |wirus zawierający kwas deoksyrybonukleinowy jako materiał genetyczny|  adenozyna – adenosine |nukleozyd zbudowany z zasady adeniny i cukru rybozy| - 8 -  adenozynodifosforan – adenosine diphosphate, ADP |nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i dwóch grup fosforanowych|  adenozynomonofosforan – adenosine monophosphate, AMP |rybonukleotyd pełniący rolę w przekaźnictwie wewnątrzkomórkowym|  adenozynotrójfosforan – adenosine triphosphate, ATP |nukleotyd wysokoenergetyczny zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt kwasu fosforanowego; pełni rolę nośnika energii chemicznej dla komórek|  adiaspiromykoza – adiaspiromycosis |choroba płuc wywołana przez wdychanie zarodników grzybów Emmonsia parva i Emmonsia crescens|  adipocyt – adipocyte |komórka syntetyzująca i magazynująca tłuszcze proste|  adiponektyna – adiponectin |hormon polipeptydowy wydzielany przez komórki tłuszczowe, biorący udział w regulacji metabolizmu glukozy i kwasów tłuszczowych; wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwzapalne|  adiuretyna [hormon antydiuretyczny, wazopresyna] – antidiuretic hormone, arginine vasopressin, vasopressin, argipressin |hormon produkowany przez podwzgórze i uwalniany przez tylny płat przysadki mózgowej; wpływa na gospodarkę wodno-elektrolityczną organizmu|  adiuwant – adjuvant |substancja wzmacniająca lub wywołująca odpowiedź immunologiczną na antygen| o adiuwant pochodzenia bakteryjnego - adjuvant of bacterial origin  adrenalina [epinefryna] – epinephrine, adrenaline |hormon syntetyzowany w rdzeniu nadnerczy i neuroprzekaźnik pobudzający układu współczulnego|  adrenergiczny – adrenergic |związany z częścią współczulną autonomicznego układu nerwowego, gdzie rolę przekaźnika pełni adrenalina lub noradrenalina| o układ adrenergiczny - adrenergic system  adrenokortykalny – adrenocortical |odnoszący się do kory nadnercza| o odpowiedź adrenokortykalna - adrenocortical response  adrenolityczny – adrenolytic |działający hamująco na układ adrenergiczny| o środek adrenolityczny - adrenolytic agent - 9 - SŁOWNIK MEDYCZNY ANGIELSKO-POLSKI ENGLISH-POLISH MEDICAL DICTIONARY - 535 -  abasia – abazja |brak możliwości chodzenia wynikający z zaburzeń dysocjacyjnych lub schorzeń neurologicznych|  abdomen [belly] – brzuch |część ciała pomiędzy klatką piersiową a miednicą| o acute abdomen - ostry brzuch  abdominal [ventral] – brzuszny |odnoszący się do brzucha; znajdujący się po stronie brzucha|  abdominal cavity – jama brzuszna |jedna z jam tułowia obejmująca jamę otrzewnej i przestrzeń zewnątrzotrzewnową|  abdominal dropsy [ascites] – wodobrzusze, puchlina brzuszna |stan, w którym dochodzi do nagromadzenia płynu w jamie otrzewnej|  abdominal pain – ból brzucha |ból występujący w nadbrzuszu, śródbrzuszu, podbrzuszu, okolicy nadłonowej, okolicy lędźwiowej, mający różny charakter i przyczynę|  abdominal typhus [enteric typhus, typhoid fever] – dur brzuszny, tyfus, tyfus brzuszny |ogólnoustrojowa choroba wywoływana przez bakterie Salmonella; do objawów należą: wysoka gorączka, ostre zatrucie pokarmowe i wysypka – tzw. różyczka durowa|  abdominothoracic – brzuszno-piersiowy |odnoszący się zarówno do brzucha jak i klatki piersiowej|  abduce [abduct] – odwodzić |oddalać od środka ciała|  abducent nerve – nerw odwodzący |nerw wychodzący za tylną krawędzią mostu, unerwiający tylko jeden mięsień oka|  abduct [abduce] – odwodzić |oddalać od środka ciała|  abductor – odwodziciel |mięsień odwodzący|  ablation [extirpation, removal] – usunięcie |wycięcie, wyjmowanie danej struktury za pomocą narzędzi chirurgicznych| o tooth extraction - usunięcie zęba  abnormal tissue development [dysplasia] – dysplazja |rodzaj wady wrodzonej lub zmiany przedrakowej polegającej na zaburzeniu organizacji bądź czynności komórek w tkance| o ectodermal dysplasia - dysplazja ektodermalna o epithelial dysplasia - dysplazja nabłonka - 537 -  abnormality [anomaly, defect] – defekt, wada |niedorozwój, ułomność, zniekształcenie organu lub części ciała| o developmental anomaly - wada rozwojowa o o genetic defect - wada genetyczna o organic heart disease - wada serca faulty posture - wada postawy  abort [miscarry] – poronić |urodzić przedwcześnie niedostatecznie ukształtowany płód lub martwe dziecko|  abortion 1 – aborcja |przerwanie ciąży|  abortion 2 [miscarriage] – poronienie |przedwczesne urodzenie|  abrasion [excoriation, laceration] – otarcie |niewielkie uszkodzenie ciągłości skóry, zazwyczaj wywołane uszkodzeniami mechanicznymi| o skin excoriation - otarcie skóry  abscess – ropień |ostro odgraniczone zbiorowisko ropy w przestrzeni tkankowej|  absinthium [wormwood] – piołun |roślina lecznicza pobudzająca funkcje wydzielnicze przewodu pokarmowego, zwiększająca apetyt, działająca żółciopędnie i odkażająco; jest także środkiem przeciwczerwiowym|  absolute alcohol – alkohol absolutny, spirytus bezwodny |blisko stuprocentowy alkohol etylowy|  absolute diet [complete fasting, starvation diet] – dieta głodowa, głodówka |dieta ograniczająca liczbę spożywanych kalorii do blisko zera; stosowana w leczeniu zaburzeń przemiany materii|  absorb – wchłaniać |pochłaniać, absorbować daną substancję|  absorbance [absorbancy, optical density] – absorbancja |współczynnik absorpcji światła przez próbkę, stosowany w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji|  absorbancy [absorbance, optical density] – absorbancja |współczynnik absorpcji światła przez próbkę, stosowany w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji|  absorbed dose – dawka pochłonięta, dawka zaabsorbowana |energia promieniowania przenikliwego pochłonięta w jednostce masy danego ciała, wyrażona w grejach (Gy) lub radach (rad)| - 538 -  absorption – wchłanianie, pochłanianie |proces przenikania substancji przez powierzchnię skóry, błon śluzowych lub komórkowych| o intestinal absorption - wchłanianie jelitowe  abstainer – abstynent |osoba trwająca w abstynencji| o primary abstainer - abstynent pierwotny o secondary abstainer - abstynent wtórny  abstinence – abstynencja |powstrzymywanie się od stosowania używek|  abulia – abulia |chorobliwy niedostatek lub brak woli, który przejawia się niemożnością podejmowania decyzji i działania|  abuse 1 (n) [misuse] – nadużywanie |stosowanie czegoś w nadmiernych ilościach| o alcohol abuse - nadużywanie alkoholu  abuse 2 (v) – nadużywać |używać zbyt często| o abuse painkillers - nadużywać środki przeciwbólowe  abutement [pillar] – filar |w stomatologii: konstrukcja podtrzymująca|  acanthosis – akantoza |przerost warstwy kolczystej nabłonka wielowarstwowego płaskiego|  acapnia [hypocapnea, hypocapnia, hypocarbia] – hipokapnia, hipokarbia |stan obniżonego ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi|  acatalasemia [acatalasia] – akatalazemia, akatalazja |choroba genetyczna szklaku metabolicznego katalazy|  acatalasia [acatalasemia] – akatalazemia, akatalazja |choroba genetyczna szklaku metabolicznego katalazy|  acclimate [acclimatise] – aklimatyzować się |dostosowywać się, adaptować do nowych warunków zewnętrznych|  acclimatisation – aklimatyzacja |przystosowanie się organizmu do nowych warunków środowiska|  acclimatise [acclimate] – aklimatyzować się |dostosowywać się, adaptować do nowych warunków zewnętrznych|  accommodation – akomodacja, nastawność |przystosowanie oka, przez zmianę ogniskowej, do ostrego widzenia przedmiotów odległych i bliskich|  accretions [adhesions] – zrosty |twory łącznotkankowe powstające w następstwie zapalenia (z wysiękiem włóknikowym) błon surowiczych| - 539 -
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik medyczny polsko-angielski angielsko-polski + definicje haseł
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: