Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00876 010807 7975441 na godz. na dobę w sumie
Słownik polsko niderlandzki niderlandzko polski - ebook/pdf
Słownik polsko niderlandzki niderlandzko polski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Level Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 9788380760127 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera około 15000 haseł z zakresu słownictwa ogólnego. Opracowanie uwzględnia również pewien zasób terminów specjalistycznych (z dziedzin takich jak m.in. technika, medycyna, ekonomia, nauki przyrodnicze) oraz leksyki potocznej.

Dla wszystkich haseł niderlandzkich w obu częściach słownika podano zapis ich wymowy. Rzeczowniki niderlandzkie podano wraz z odpowiednim rodzajnikiem określonym, dodatkowo podano rodzaj rzeczowników.

Część słownikowa jest poprzedzona krótkim wprowadzeniem, w którym omówiono najważniejsze cechy języka niderlandzkiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁOWNIK polsko-niderlandzki • niderlandzko-polski © Copyright by Level Trading www.LevelTrading.pl ISBN 978-83-8076-012-7 Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakakolwiek reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od stosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i innej), wymaga pisemnej zgody Wydawcy. -3- SŁOWNIK POLSKO-NIDERLANDZKI  a – en [’en]  abonament – (het) abonnement n [abone’ment]  abonent – (de) abonnee m [abo’nej]  absolutnie – absoluut [apso’lüt]  absolutny – absoluut [apso’lüt]  absolwent – (de) abituriënt m [abitür ient]  abstrakcja – (de) abstractie f [apst’raksi]  abstynencja – (de) abstinentie f [apstin’ensti]  abstynent – (de) geheelonthoude m [che’hejlonthałder]  absurd – absurd [ap’sürt]  aby – om [’om]  administracja – (de) administratie f [atmynis’tratsi]  adopcja – (de) adoptie f [a’dopsie]  adoracja – (de) bewondering f [be’wonderyng]  adorować – bewonderen [be’wonderen]  adres – (het) adres n [a’dres]  adres elektroniczny – (het) elektronisch adres n [elekt’ronis a’dres]  adwokat – (de) advocaat m [adwo’kaat]  afera – (de) affaire f [a’fere]  afisz – (de) affiche f [a’fisze]  Afryka – (het) Afrika n [’afrika]  Afrykanin – (de) Afrikaan m [afri’kaan]  agencja – (het) agentschap n [a’chentschap]  agrafka – (de) veiligheidsspeld f [’fejlychejtspelt]  agresja – (de) agressie f [a’gresi] -11-  agrest – (de) kruisbes f [’krojsbes]  akacja – (de) acacia f [a’kasia]  akademia – (de) academie f [aka’demi]  akcent – (het) accent n [ak’sent]  akcja (działanie) – (de) actie f [’aksi]  akrobacja – (de) acrobatie f [akroba’si]  akrobata – (de) acrobaat m [akro’baat]  aksamit – (het) fluweel n [flü’wejl]  aktor – (de) acteur m [ak’tör]  aktualnie – actueel momenteel [aktüejl momen’tej]  aktualny – actueel huidig [aktü’ejl ’hojdych]  aktywny – actief [ak’tif]  akumulator – (de) accumulator m [akümü’lator]  alarm – (het) alarm n [a’larm]  Albania – (het) Albanië n [al’banije]  Albańczyk – (de) Albanees m [alba’nejs]  albo – of [’of]  album – (het) album n [’albüm]  ale – maar [’mar]  aleja – (de) allee m [a’lej], (de) boulevard m [bule’var]  alergia – (de) allergie f [aler’chi]  alfabet – (het) alfabet n [alfabet]  ambasada – (de) ambassade f [amba’sade]  ambitny – ambitieus [ambi’siös]  ambulans – (de) ambulance m [ambu’lans]  Ameryka – (het) Amerika n [a’mejrika]  Amerykanin – (de) Amerikaan m [amejri’kaan]  amortyzator – (de) schokdemper m [schogdemper]  anegdota – (de) anekdote f [aneg’doute] -12-  Angielka – (de) Engelse f [’engelse]  angielski – Engels [’engels]  angina – (de) keelontsteking f [’kejlontstejking]  Anglia – (het) Engeland n [’engelant]  Anglik – (de) Engelsman m [’engelsman]  ani – noch [’noch]  anioł – (de) engel m [’engel]  ankieta – (de) enquête f [ą’kiete]  antena – (de) antenne f [an’tene]  anulować – annuleren [anü’lejren]  aparat – (het) apparaat n [apa’raat]  aparat fotograficzny – (het) fotoapparaat n [’fotoaparaat]  apetyt – (de) eetlust f [ejtlüst]  apostoł – (de) apostel m [a’postel]  apteka – (de) apotheek m [apo’tejk]  archeolog – (de) archeoloog m [archejo’looch]  archeologia – (de) archeologie f [archejolo’chi]  archipelag – (de) archipel m [’archipel]  architekt – (de) architect m [arch’itekt]  architektura – (de) architectuur f [architek’tür]  areszt – (het) arrest n [a’rest]  armata – (het) kanon n [ka’non]  armia – (het) leger n [’lejcher]  artysta – (de) artiest m [ar’tist], (de) kunstenaar m [’künstenaar]  atak – (de) aanval m [’aanfal]  atmosfera – (de) atmosfeer m [atmo’sfejr]  Austria – (het) Oostenrijk n [’oostenrejk]  austriacki – Oostenrijks [’oostenrejks] -13-  Austriak – (de) Oostenrijker m [ oostenrejker]  auto – (de) auto m [’auto], (de) wagen m [’wache]  autobus – (de) autobus m [’autobüs], (de) bus m [’büs]  automat – (de) automaat m [auto’maat]  autor – (de) auteur m [au’tör]  autostrada – (de) autostrade f [auto’strade], (de) autoweg m [’autołech]  awans – (de) promotie f [pro’moutsi]  awantura – (het) avontuur n [afon’tür]  babcia – (de) oma f [’oma], (de) grootmoeder f [’chrootmuder]  bać się – bang zijn voor [’bang zejn four]  badacz – (de) onderzoeker m [onder’suker]  badanie – (het) onderzoek n [’ondersuk]  bagaż – (de) bagage f [ba’chaże]  bagażnik – (het) bagagerek n [ba’chażerek]  bagno – (de) modder m [’moder]  bajka – (het) sprookje n [sprookje]  bakteria – (de) bacterie f [bak’teri]  bal – (de) bal m [’bal]  balet – (het) ballet n [ba’let]  balkon – (het) balkon n [bal’kon]  balon – (de) ballon m [ba’lon]  bałagan – (de) rommel m [’romel], (de) wanorde m [wanorde]  Bałtyk – (de) Baltische Zee f [’baltise ’zee]  bałwan – (de) sneeuwman m [’snejüłman]  banalny – banaal [ba’naal], alledaags [ale’daachs]  banan – (de) banaan f [ban’aan]  bandaż – (de) bandage f [ban’daże] -14-  aalscholver (de) m [’aalscholver] – kormoran  aambeeld (het) n [’ambejlt] – kowadło  aan [’an] 〈bij〉 – przy  aan elkaar naaien [an el’kaar naie] – zszyć, zszywać  aan komen varen [’an koume fare] – podpłynąć  aanbevelen [’anbevejle] – polecać  aanbeveling 1 (de) f [’anbevejlyng] – polecenie  aanbeveling 2 (de) f [’anbefejlyng] – rekomendacja  aanbidden [an’byde] 〈eren〉 – czcić  aanbidder (de) m [an’byder] 〈vereerder〉 – wielbiciel  aanbod 1 (het) n [’anbot] – oferta  aanbod 2 (het) n [’anbot] – podaż  aanbranden [’anbrande] – przypalić  aandacht (de) f [’andacht] – uwaga  aandeel (het) n [’andejl] – udział  aandeelhouder (de) m [’andejlhałder] – udziałowiec  aandoenlijk [an’dunlek] 〈aangrijpend〉 – wzruszający SŁOWNIK NIDERLANDZKO-POLSKI  aandrijven [’andrejve] – napędzać  aandrijving (de) f [’andrejvyng] – napęd  aandringen [’andrynge] – nalegać  aanduiden [’andojde] – zaznaczyć  aangeboren [’ancheboure] – wrodzony  aangeklaagde (de) m [’ancheklachde] 〈beschuldigde〉 –  aangespen [’anchespe] 〈aanhechten〉 – przypiąć  aangenaam [’anchenam] – przyjemny oskarżony -273-  aangroei (de) m [’anchruj] – zarost  aangifte (het) n [’angyfte] 〈verzoek〉 – podanie  aangrijpend [an’chrejpent] 〈aandoenlijk〉 – wzruszający  aanhaken [’anhake] 〈aanklampen〉 – zaczepić  aanhangen [’anhange] 〈bijvoegen〉 – dołączyć, załączyć  aanhechten 1 [’anhechte] 〈aangespen〉 – przypiąć  aanhechten 2 [’anhechte] 〈bijvoegen〉 – załączać  aanhouden [’anhałde] 〈vasthouden〉 – przytrzymać  aankaarten [’ankarte] 〈bespreken〉 – poruszać  aanklagen [’anklache] 〈beschuldigen〉 – oskarżyć  aanklampen [’anklampe] 〈aanhaken〉 – zaczepić  aanhanger (de) m [’anhange] – zwolennik  aanhangwagen (de) m [’anhangwache] – przyczepa  aankleden [’anklejde] – ubrać  aankleven [’anklejfe] – przykleić  aankloppen [’anklope] – zapukać  aankomst 1 (de) f [’ankomst] – przyjazd  aankomst 2 (de) f [’ankomst] – przylot  aankondiging (de) f [’ankondychyng] 〈huwelijksafkondiging〉 – zapowiedź  aanraden [’aanrade] – radzić -274-  aankoop (de) m [’ankoup] – zakup  aanmatigend [’anmatychent] 〈verwaand〉 – zadufany  aanpunter (de) m [’anpünter] 〈slijper〉 – temperówka  aanmoedigen [’anmudyche] – zachęcać  aanmoedigend [’anmudychent] – zachęcająco,  aannemen 1 [’annejme] – nabrać  aannemen 2 [’anejme] – przypuszczać zachęcający  aanrading (de) f [’anradyng] 〈raad〉 – rada, porada  aanspraak (de) f [’ansprak] 〈pretensie〉 – pretensja  aanraken [’anrake] – dotknąć  aanraking (de) f [’anrakyng] – dotyk  aanslag (de) m [’anslach] – zamach  aansnijden [’ansnejde] – naciąć  aanspreken [’ansprejke] – zaczepić  aansteken 1 [’anstejke] – odpalić  aansteken 2 [’anstejke] – zapalić  aansteker (de) m [’anstejker] – zapalniczka  aantal (het) n [’aantal] – liczba  aanval 1 (de) m [’aanfal] – atak  aanval 2 (de) m [’aanfal] – zawał  aanvallen [’anfale] – zaatakować  aanvallend [’anfalent] 〈agressief〉 – zaczepny  aanvlijen [’anfleje] 〈liefkozen〉 – tulić  aanvraag (de) f [’anfrach] 〈verzoek〉 – wniosek  aanwas (de) m [’anwas] 〈groei〉 – przyrost  aanwenden [’anwende] 〈toepassen〉 – stosować  aanwending (de) f [’anwendyng] 〈toepassing〉 –  aanvrager (de) m [’anfracher] – wnioskodawca  aanvullen 1 [’anfüle] – uzupełnić  aanvullen 2 [’anfüle] – zasilić  aanvuller (de) m [’anfüler] – zasilacz  aanvoerder (de) m [’anfurder] – wódz zastosowanie  aanwerving (de) f [’anwervyng] – zatrudnienie  aanwezig zijn op [an’wejzych zejn op] – odbyć -275-  aanwijzing (de) f [’anwejzyng] – wskazówka  aanwezigheid (de) f [an’wejzychejt] 〈persoonlijke presentatie, persoonlijk voorkomen〉 – prezencja  aanzienlijk 1 [an’zinlek] 〈luisterrijk〉 – okazały  aard (de) f [’aart] 〈wijs, procedure〉 – tryb  aanzienlijk 2 [an’zinlek] – znaczny  aap (de) m [’ap] – małpa  aar (de) f [’ar] – kłos  abstinentie (de) f [apstin’ensti] – abstynencja  abstractie (de) f [apst’raksi] – abstrakcja  absurd [ap’sürt] – absurd -276-  aardappel (de) f [’ardapel] – ziemniak  aardbei (de) f [’artbej] – truskawka  aardbeving (de) f [’artbejvyng] – trzęsienie ziemi  Aarde (de) f [’arde] – Ziemia  aarde (de) f [’arde] – ziemia (grunt)  aarding (de) f [’ardyng] – uziemienie  aardkluit (de) m [’artklojt] 〈klonter〉 – skiba  aaspaats (de) f [’asplats] 〈weide〉 – pastwisko  aardolie (de) f [’artoli] – ropa naftowa  aartsbisschop (de) m [’ardsbyschop] – prymas  abdij (de) f [ab’dej] – opactwo  abituriënt (de) m [abitür ient] – absolwent  abonnee (de) m [abo’nej] – abonent  abonnement (het) n [abone’ment] – abonament  abrikoos (de) f [abri’kous] – morela  absoluut 1 [apso’lüt] – absolutnie  absoluut 2 [apso’lüt] – absolutny  absoluut 3 [abso’lüt] 〈noodzakelijk〉 – koniecznie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik polsko niderlandzki niderlandzko polski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: