Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00714 020233 17741896 na godz. na dobę w sumie
Słownik terminologii prawniczej. Polsko - rosyjski rosyjsko - polski - ebook/pdf
Słownik terminologii prawniczej. Polsko - rosyjski rosyjsko - polski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 802
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-671-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik terminów prawniczych polsko-rosyjski rosyjsko-polski zawiera ok. 12 500 artykułów hasłowych, w których zgromadzono ponad 40 000 wyrazów, znaczeń i zwrotów idiomatycznych z dziedziny prawa.

Staranny dobór haseł oraz przyjęty w słowniku układ leksykalny pozwala na szybkie odnalezienie pojęcia, a szeroki wybór zwrotów frazeologicznych i przykładów zastosowań terminów gwarantuje precyzję ich użycia.

Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników, studentów oraz dla wszystkich pragnących pogłębić wiedzą z zakresu języka rosyjskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I / Часть I rosyjsko-polska русско-польская а/я (сокр.: абонентский ящик) skr. poczt. авансовый zaliczkowy; → отчёт; → A (skrót: skrytka pocztowa) абандон abandon (tylko w ubezpiecze‑ niach morskich) абдикация abdykacja абзац (часть текста) akapit, ustęp ■ изъ- ятие абзаца из текста закона usunięcie akapitu z tekstu ustawy ■ исключать / исключить абзац из текста закона usuwać / usunąć akapit z tekstu ustawy абитуриент abiturient аболиция abolicja абонемент abonament абонементный abonamentowy; → плата абонент abonent ■ абонент сотовой связи abonent telefonii komórkowej абонентский abonencki, abonenta / abo- nentów; → а/я; → номер; → плата; → ящик аборт aborcja ■ криминализация абортов penalizacja aborcji ■ незаконный аборт nielegalna aborcja; → производство абортный aborcyjny; → туризм абсолютизм absolutyzm абсолютный 1. absolutny 2. (большин‑ ство) bezwzględny; → большинство; → монархия; → преимущество абсолюция absolucja абстинент abstynent абстинентный → синдром аваль awal (poręczenie wekslowe) авалист awalista (poręczyciel weksla) аванс zaliczka • аванс в счёт заработ­ ной платы zaliczka na poczet pensji • в счёт аванса tytułem zaliczki • заяв­ ление на аванс wniosek o zaliczkę; → оплата; → счёт­фактура отчисление; → платёж авансодатель zaliczkodawca авансодержатель zaliczkobiorca аварийно­спасательный ratowniczy, ratunkowy; → служба аварийный 1. awaryjny 2. (грозящий аварией) zagrażający bezpieczeństwu 3. (попавший в аварию) powypadkowy, uszkodzony; → выход; → здание; → машина; → посадка; → сигнализа­ ция; → ситуация авария 1. awaria 2. (автомобильная, железнодорожная) wypadek ■ ава- рия с участием нескольких машин wypadek z udziałem kilku samocho- dów ■ автомобильная авария wypa- dek samochodowy ■ крупная авария poważny wypadek (w którym ginie co najmniej dziesięć osób) 3. (большая, напр. самолёта) katastrofa авиакатастрофа (сокр.: авиационная катастрофа) katastrofa lotnicza ■ жерт- вы авиакатастрофы ofiary katastrofy lotniczej ■ расследование авиаката- строф badanie katastrof lotniczych авиакомпания linia lotnicza • бюджет­ ные авиакомпании tanie linie lotnicze авиаперевозка (сокр.: авиационная перевозка) przewóz lotniczy авиарейс rejs lotniczy, lot ■ чартерный авиарейс lot czarterowy авиатранспорт (сокр.: авиационный транспорт) transport lotniczy, trans- port samolotowy 3 авиационный автомобильный авиационный lotniczy; → катастрофа; → МАК; → накладная; → перевозка; → транспорт авиация lotnictwo ■ военная авиация lot- nictwo wojskowe ■ гражданская ави- ация lotnictwo cywilne ■ санитарная авиация lotnictwo sanitarne авизо (в банковской практике) powia- domienie o wykonaniu operacji na ra- chunku ависта a vista / awista (o wekslu) АВС а-вэ-эс (сокр.: альтернативная военная служба) zastępcza służba woj- skowa австралиец Australijczyk австралийка Australijka австралийский australijski Австралия Australia автаркия autarkia автоавария (сокр.: автомобильная ава- рия) wypadek samochodowy автобиография (при приёме на работу) życiorys, CV (skrót łac.: curriculum vitae) автовладелец posiadacz samochodu автодилер (сокр.: автомобильный дилер) dealer samochodów автозак samochód służby więziennej автоинспекция (сокр.: автомобильная инспекция) wydział kontroli ruchu dro- gowego, kontrola ruchu drogowego, kontrola drogowa автокаско autocasco, auto casco, AC (skrót: autocasco / auto-casco) автокатастрофа katastrofa samocho- dowa автокредит kredyt samochodowy автомагистраль autostrada автомат automat ■ игровой автомат auto- mat do gier ■ стрелять из автомата strzelać z automatu (karabinka auto‑ matycznego) автомобиль samochód ■ автомобиль занесло samochodem zarzuciło ■ база данных угнанных автомоби- лей baza danych skradzionych samo- chodów ■ брошенный автомобиль 4 porzucony samochód ■ грузовой авто- мобиль samochód ciężarowy ■ легко- вой автомобиль samochód osobowy ■ личный автомобиль samochód pry- watny ■ повреждённый автомобиль uszkodzony samochód ■ подержан- ный автомобиль używany samochód ■ представительский автомобиль samo- chód reprezentacyjny ■ перерегистри- ровать автомобиль przerejestrowywać / przerejestrować samochód ■ предо- ставлять / предоставить автомобиль udostępniać / udostępnić samochód ■ приобретать / приобрести автомо- биль nabywać / nabyć samochód ■ разукомплектованный автомобиль zdekompletowany samochód ■ ремонт автомобиля naprawa samochodu ■ слу- жебный автомобиль samochód służ- bowy ■ страховать / застраховать автомобиль ubezpieczać / ubezpieczyć samochód ■ присуждать / присудить автомобиль (судом) przyznawać / przy- znać samochód (wyrokiem sądowym) ■ управлять автомобилем prowadzić samochód ■ эвакуация автомобиля за неправильную парковку odholo- wanie samochodu za nieprawidłowe parkowanie • на автомобиле (напр. поехать) samochodem; → аренда; → вождение; → доверенность; → завла­ дение; → залог; → знак; → импорт; → книжка; → кузов; → лизинг; → марка; → модель; → перерегистра­ ция; → покупка; → приобретение; → пробег; → прокат; → разборка; → раз­ укомплектование; → салон; → стои­ мость; → техосмотр; → техпаспорт; → угон; → управление; → шасси автомобиль-бомба samochód pułapka автомобильный samochodowy; → ава­ рия; → автоавария; → автодилер; → ГАИ; → Госавтоинспекция; → дилер; → концерн; → номер; → огнетуши­ тель; → производство; → сервис; → транспорт; → шайка; → шина автономия агрессия автономия autonomia ■ автономия воли автономный autonomiczny; → область; autonomia woli → округ автор autor ■ автор произведения autor utworu ■ за автором сохраняется право autor zachowuje prawo; → указание авторизация autoryzacja авторизованный autoryzowany; → дилер авторизовать autoryzować авторитаризм autorytaryzm авторитарный autorytarny, autokra- tyczny; → стиль авторитет autorytet • пользоваться авторитетом cieszyć się autorytetem, mieć autorytet авторитетный 1. (пользующийся авто‑ ритетом) cieszący się autorytetem 2. (заслуживающий безусловного доверия) miarodajny, autorytatywny; → документ; → лицо авторский autorski; → гонорар; → дого­ вор; → заказ; → защита; → коллек­ тив; → лист; → нарушитель; → право; → экземпляр авторство autorstwo ■ оспаривание авторства kwestionowanie autorstwa, podważanie autorstwa ■ право на автор- ство prawo do autorstwa; → презумп­ ция; → присвоение автострахование ubezpieczenie / ubez- pieczenia komunikacyjne (samocho‑ dowe) автошкола szkoła nauki jazdy, autoszkoła агент (представитель организации; сотрудник разведки) agent ■ двойной агент podwójny agent ■ рекламный агент agent reklamowy ■ секретный агент tajny agent ■ страховой агент agent ubezpieczeniowy ■ таможен- ный агент agent celny • агент осо­ бого назначения agent do zadań specjalnych • дипломатический агент przedstawiciel dyplomatyczny • налоговый агент płatnik podatku • торговый агент przedstawiciel han- dlowy, agent handlowy агентский agencyjny; → вознагражде­ ние; → договор агентство (чего, по чему) agencja (czego, do spraw czego) ■ Агентство по борьбе с коррупцией Agencja do spraw Walki z Korupcją (w Rosji) ■ Всемирное антидопинговое агентство Światowa Agencja Antydopingowa ■ консуль- ское агентство agencja konsularna ■ риелторское агентство agencja nie- ruchomości ■ таможенное агентство agencja celna ■ экспедиционное агент- ство agencja spedycyjna • агентство печати agencja prasowa • агентство по трудовому посредничеству agen- cja pośrednictwa pracy • агентство по трудоустройству agencja zatrud- nienia • коллекторское агентство firma windykacyjna (zajmująca się polubownym odzyskiwaniem należno‑ ści) • охранное агентство agencja ochrony • рейтинговое агентство agencja ratingowa • Федеральное агентство правительственной связи и информации РФ Federalna Agencja ds. Komunikacji i Informacji Rządowej FR (nazwa używana w latach 1991–2003); → офис; → страхование; → турагентство; → ФАПСИ агитатор agitator агитационный agitacyjny; листовка; → листок агитация agitacja ■ предвыборная аги- тация agitacja przedwyborcza агитировать agitować аграрный rolny, agrarny; → партия; → политика агреман agrément agremã ndm агрессивный agresywny; → поведение агрессия agresja ■ вербальная агрессия agresja słowna ■ вооружённая агрес- сия agresja zbrojna ■ косвенная агрес- сия agresja pośrednia ■ прямая агрес- сия agresja bezpośrednia • ответная агрессия kontragresja; → акт 5 агрессор аккредитив агрессор agresor адаптация adaptacja ■ адаптация про- изведения adaptacja utworu ■ соци- альная адаптация adaptacja społeczna адвалорный → ставка адвокат adwokat ■ коллегия адвока- тов kolegium adwokatów • адвокат по назначению adwokat z urzędu; → гонорар; → стажёр адвокатский adwokacki; → кабинет; → коллегия; → контора; → палата; → стажировка; → этика адвокатура adwokatura аджастер likwidator szkód (ubezpiecze- niowych) административно-бытовой admini- stracyjno-socjalny; → здание административный administracyjny; → акт; → арест; → взыскание; → выдво­ рение; → дело; → кодекс; → нака­ зание; → округ; → орган; → ответ­ ственность; → отпуск; → порядок; → право; → правонарушение; → при­ нуждение; → проступок; → реше­ ние; → штраф администратор administrator, zarządca • системный администратор (специ‑ алист по обслуживанию компью‑ теров и локальных компьютерных сетей) administrator systemu (infor‑ matyk zarządzający systemem infor‑ matycznym) администрация 1. (органы управления) administracja ■ органы государствен- ной администрации organy administra- cji państwowej ■ правительственная администрация administracja rzą- dowa 2. (управление завода, школы и т. п.) kierownictwo 3. (города) urząd; → город адмониция admonicja адрес adres ■ адрес для переписки adres do korespondencji ■ адрес прожива- ния adres, miejsce zamieszkania, adres zamieszkania (wyrażenie rozpowszech‑ nione, ale uważane za niepoprawne) ■ домашний адрес adres domowy ■ 6 неправильный адрес nieprawidłowy adres ■ электронный адрес adres elek- troniczny ■ адрес электронной почты adres elektroniczny, adres poczty elek- tronicznej (wyrażenie rozpowszech‑ nione, ale uważane za niepoprawne) • в адрес pod adresem, na adres ■ в адрес руководства банка поступила жалоба pod adresem kierownictwa banku wpły- nęła skarga • обратный адрес adres zwrotny • по последнему известному адресу (напр. отправить) na ostatnio znany adres (np. wysłać) • проживаю­ щий по адресу zamieszkały pod adre- sem; → доставка; → имейл-адрес; → прописка; → регистрация адресат adresat азарт hazard азартный hazardowy; → игра азиат Azjata азиатка Azjatka азиатский azjatycki; → континент Азия Azja академический akademicki; → отпуск; → свобода академия akademia ■ академия наук akademia nauk Европейская полицей- ская академия Europejska Akademia Policyjna • академия художеств aka- demia sztuk pięknych; → PAH акватория akwen, akwatorium n ■ пор- товая акватория akwatorium portowe аквизитор akwizytor аквизиция akwizycja аккламация aklamacja аккордный → налог аккредитационный akredytacyjny; → комиссия аккредитация akredytacja ■ аккреди- тация иностранных корреспонден- тов akredytacja korespondentów zagra- nicznych аккредитив akredytywa ■ безотзывный аккредитив akredytywa nieodwołalna ■ возобновляемый аккредитив akredy- tywa odnawialna ■ денежный аккре- дитив akredytywa pieniężna ■ заявка аккредитовать на открытие аккредитива wniosek o otwarcie akredytywy ■ наличный аккредитив akredytywa gotówkowa ■ отзыв аккредитива odwołanie akredy- tywy ■ отзывный аккредитив akredy- tywa odwołalna ■ открывать / открыть аккредитив otwierać / otworzyć akre- dytywę ■ подтверждённый аккредитив akredytywa potwierdzona ■ револьвер- ный аккредитив akredytywa rewolwin- gowa • документарный аккредитив akredytywa dokumentowa • перевод­ ный аккредитив (иногда также: переводной) akredytywa przenoszalna • расчёты по аккредитиву rozlicze- nia za pomocą akredytywy • трансфе­ рабельный аккредитив akredytywa przenoszalna аккредитовать akredytować; → глава аккультурация akulturacja акт 1. akt ■ административный акт akt administracyjny ■ акт агрессии akt agresji ■ акт воли akt woli ■ акт дивер- сии akt dywersji ■ акт о рождении akt urodzenia ■ акт о смерти устар. akt zgonu ■ акты насилия akty przemocy ■ вручать / вручить обвинительный акт wręczyć akt oskarżenia ■ диверсион- ный акт akt dywersyjny ■ заключитель- ный акт akt końcowy ■ законодатель- ный акт akt ustawodawczy ■ издавать / издать акт wydawać / wydać akt ■ кон- ститутивный акт akt konstytutywny ■ личные акты akta osobiste ■ локаль- ный акт akt lokalny ■ нормативно-пра- вовой акт akt normatywno-prawny ■ нормативный акт akt normatywny ■ нотариально удостоверенный акт akt uwierzytelniony notarialnie ■ нотари- альный акт akt notarialny ■ общеоб- язательный акт akt powszechnie obo- wiązujący ■ односторонний акт akt jednostronny ■ подзаконный акт akt wykonawczy ■ половой акт akt płciowy ■ правительственный акт akt rządowy ■ правовой акт akt prawny ■ право- применительный акт akt stosowania акт prawa ■ правотворческий акт akt pra- wotwórczy ■ признание правового акта недействительным uznanie aktu prawnego za nieważny ■ составлять / составить акт sporządzać / sporządzić akt ■ составлять / составить нотари- альный акт sporządzać / sporządzić akt notarialny ■ составлять / составить обвинительный акт sporządzać / spo- rządzić akt oskarżenia ■ террористи- ческий акт akt terrorystyczny, zamach terrorystyczny ■ учредительный акт akt założycielski ■ юридический акт akt prawny 2. (о чём: документ, удосто‑ веряющий что-либо) protokół (czego) ■ акт о ДТП protokół wypadku drogo- wego ■ акт экспертизы protokół eks- pertyzy ■ приёмо-передаточный акт protokół zdawczo-odbiorczy (nierucho‑ mości) ■ приёмо-сдаточный акт pro- tokół zdawczo-odbiorczy (np. wykona‑ nej usługi, przekazania sprzętu) • акт гражданского состояния akt stanu cywilnego • акт о несчастном случае protokół powypadkowy • акт об убыт­ ках protokół szkód, protokół strat • акт сдачи-приёмки protokół zdaw- czo-odbiorczy (np. wykonanej usługi, przekazania sprzętu) • акт управле­ ния (административный акт) akt administracyjny • муниципальный правовой акт akt prawa miejscowego • нормативный акт, имеющий силу закона akt normatywny z mocą ustawy • нормативный правовой акт akt normatywno-prawny • обвинитель­ ный акт (против кого-что) akt oskar- żenia (przeciwko komu; sporządzony przez organ dochodzeniowy) • окон­ чательный акт приёмки protokół odbioru końcowego • передаточный акт akt przekazania • провокацион­ ный акт akt prowokacji; → ванда­ лизм; → книга; → опубликование; → помилование; → произвол; → про­ филактика; → теракт 7 актив алименты актив (в бухгалтерии) aktywa lm ■ активы банка aktywa banku ■ активы предприятия aktywa przedsiębiorstwa ■ оборотные активы aktywa obrotowe ■ текущие активы aktywa bieżące • актив и пассив aktywa i pasywa • внеоборотные активы aktywa trwałe • доверительные активы aktywa powiernicze • записать в актив zapisać po stronie aktywów • иметь в активе mieć po stronie aktywów • нематериальные активы wartości niematerialne i prawne (w księgowości) активный 1. aktywny 2. (в избиратель‑ ном праве) czynny; → баланс; → право актовый → бумага; → книга акцепт 1. (принятие предложения) przyjęcie, akceptacja ■ акцепт оферты przyjęcie oferty 2. (в финансах) akcept ■ банковский акцепт akcept bankowy ■ отзыв акцепта odwołanie akceptu • вексельный акцепт akcept weksla акцептант akceptant акцессорный akcesoryjny; → договор акциз akcyza (podatek akcyzowy) ■ ак- циз на спиртные напитки akcyza na napoje alkoholowe ■ без акциза bez akcyzy ■ повышать / повысить ак- цизы на бензин podnosić / podnieść akcyzę na benzynę ■ снижать / снизить акцизы на топливо obniżać / obniżyć akcyzę na paliwo акцизный akcyzowy; → изделие; → марка; → налог; → товар акционер akcjonariusz ■ мажоритарный акционер akcjonariusz większościowy ■ миноритарный акционер akcjonariusz mniejszościowy; → собрание акционерно-коммандитный → това­ рищество акционерный akcyjny; → АО; → капи­ тал; → коммандита; → ОАО; → обще­ ство акционирование przekształcanie / prze- kształcenie (przedsiębiorstwa, firmy itp.) w spółkę akcyjną ■ акционирование 8 «Почты России» przekształcenie „Poczty Rosji” w spółkę akcyjną акция 1. (ценная бумага) akcja ■ акции высоко котируются akcje są wysoko notowane ■ акции на предъявителя akcje na okaziciela ■ бездокументар- ные акции akcje zdematerializowane ■ документарные акции akcje mate- rialne ■ именные акции akcje imienne ■ обыкновенные акции akcje zwy- kłe ■ предъявительские акции akcje na okaziciela ■ привилегированные акции akcje uprzywilejowane ■ приоб- ретать / приобрести акции nabywać / nabyć akcje ■ растущие акции akcje zwyżkujące ■ учредительские акции akcje założycielskie 2. (действие, предпринимаемое для достижения какой‑либо цели) akcja ■ обществен- ная акция akcja społeczna ■ поли- тическая акция akcja polityczna ■ рекламная акция akcja reklamowa ■ террористический акция akcja terro- rystyczna 3. (промоакция) promocja (przedsięwzięcie marketingowe), akcja promocyjna ■ промоутерская акция akcja promocyjna; → конверсия; → ликвидность; → пакет; → протест; → реализуемость; → спекуляция; трансферт алиби alibi ■ надёжное алиби pewne alibi ■ неопровержимое алиби niepodwa- żalne alibi ■ обеспечивать / обеспе- чить себе алиби zapewniać / zapew- nić sobie alibi алиментный alimentacyjny; → обязан­ ность; → обязательство; → фонд алименты alimenty ■ алименты на ре- бёнка / детей alimenty na dziecko / dzieci ■ взыскивать / взыскать али- менты egzekwować / wyegzekwować alimenty ■ обязанный уплачивать али- менты zobowiązany do płacenia ali- mentów ■ перечислять / перечислить алименты на банковский счёт ребёнка przelewać / przelać alimenty na rachu- nek bankowy dziecka ■ присуждать / алкоголизм аннуляция присудить алименты zasądzać / za- sądzić alimenty ■ размер алиментов wysokość alimentów ■ ребёнку при- читаются алименты dziecku należą się alimenty; → взыскание; → при­ суждение; → система; → уклонение; → уплата алкоголизм alkoholizm ■ хронический алкоголизм przewlekły alkoholizm; → лечение алкоголик alkoholik ■ хронический алкоголик nałogowy alkoholik алкоголь alkohol ■ злоупотреблять / злоупотребить алкоголем naduży- wać / nadużyć alkoholu ■ потребление алкоголя spożycie alkoholu; → воздей­ ствие; → концентрация; → реклама; → содержание; → толерантность; → употребление алкогольный alkoholowy; → зависи­ мость; → опьянение; → продукция; → слабоумие алкозависимость (сокр.: алкогольная зависимость) uzależnienie od alkoholu, uzależnienie alkoholowe алкометр, алкотестер tester trzeźwo- ści, alkomat альтернатива (кому-чему) alternatywa (dla kogo‑czego) ■ нет альтернативы мирному решению конфликта nie ma alternatywy dla pokojowego rozwiąza- nia konfliktu альтернативный alternatywny; → АВС; → источник; → неустойка; → служба Америка Ameryka американец Amerykanin американка Amerykanka американский amerykański; → кон­ тинент амнезия amnezja • точечная амнезия amnezja wybiórcza, amnezja selek- tywna амнистировать amnestionować амнистия amnestia • Международ­ ная Амнистия Amnesty Interna- tional • по амнистии (благодаря) na mocy amnestii ■ освобождён от ответственности и наказания по амнистии zwolniony z odpowie- dzialności i kary na mocy amnestii аморальный niemoralny; → действие; → поведение амортизационный amortyzacyjny; → отчисление; → фонд амортизация amortyzacja ■ амортизация стоимости основных фондов amor- tyzacja wartości środków trwałych • отчисления на амортизацию odpis amortyzacyjny; → коэффициент амфетамин amfetamina анализ analiza ■ предынвестиционный анализ analiza przedinwestycyjna • анализ крови badanie krwi аналитик analityk ■ финансовый аналитик analityk finansowy анархист anarchista анархия anarchia анкета 1. kwestionariusz ■ персональ- ная анкета kwestionariusz osobowy 2. (опросный лист) ankieta • визовая анкета wniosek wizowy анкетный → лист анклав enklawa ■ таможенный анклав enklawa celna аннексия aneksja аннотация (краткое содержание науч‑ ной статьи, монографии) abstrakt (streszczenie) • издательская анно­ тация nota wydawnicza аннуитет annuita аннуитетный annuitetowy; → кредит; → платёж аннулирование anulowanie ■ аннули- рование договора anulowanie umowy ■ аннулирование заказа anulowanie zamówienia аннулированный anulowany аннулировать anulować, unieważ- niać / unieważnić; → брак; → виза; → договор; → завещание; → сделка; → счёт-фактура аннуляция anulowanie ■ аннуляция визы anulowanie wizy ■ аннуляция брони- рования anulowanie rezerwacji 9 аноним аргументация аноним anonim анонимно anonimowo анонимный anonimowy; → письмо; анонс anons анорексия anoreksja антиалкогольный antyalkoholowy; → антибликовый antyodblaskowy антивакцинаторство ruch antyszcze- → счёт терапия pionkowy антиглобализм antyglobalizm антиглобалист antyglobalista антиглобалистский antyglobalistyczny антигуманный antyhumanitarny, nie- humanitarny антидатировать antydatować антидемпинговый antydumpingowy; → мера; → пошлина антидепрессант środek antydepresyjny, antydepresant антидепрессивный antydepresyjny антидопинговый antydopingowy; → агентство; → контроль антидот (против чего, от чего) antido- tum n (przeciw czemu, na co) антизаконный niezgodny z prawem, nielegalny, bezprawny; → действие антикварный antykwaryczny, zabyt- kowy; → оружие антикоррупционный antykorupcyjny; → политика управление антикризисный antykryzysowy; → антимонопольный antymonopolowy; → ведомство; → комплаенс; → поли­ тика; → право; → служба антиопределитель → номер антиправо antyprawo антиправовой sprzeczny z prawem; → закон антисемитизм antysemityzm антисемитский antysemicki антисоциальность antyspołeczność, zachowania antyspołeczne антиспамовый antyspamowy; → закон антитабачный antynikotynowy; → закон антитерроризм antyterroryzm антитеррорист antyterrorysta антитеррористический antyterrory- styczny; → операция; → обучение анфас en face ã fas АО (сокр.: акционерное общество) S.A. (skrót: spółka akcyjna) апартеид apartheid ■ жертвы апартеида ofiary apartheidu апатрид (лицо без гражданства) bez- państwowiec, apatryda апелляционный apelacyjny; → жалоба; → инстанция; → комиссия; → про­ изводство; → суд апелляция (обжалование судебного решения) apelacja ■ право на апел- ляцию prawo do apelacji • подавать / подать апелляцию wnosić / wnieść apelację, składać / złożyć apelację АПК (сокр.: Арбитражный процессу- альный кодекс) kodeks postępowa- nia arbitrażowego ■ АПК РФ Kodeks postępowania arbitrażowego Federacji Rosyjskiej апостиль apostille apostil ż/n ndm • проставление апостиля nadanie klauzuli apostille аппарат aparat ■ бюрократический аппа- рат aparat biurokratyczny ■ государ- ственный аппарат aparat państwowy ■ следственный аппарат aparat śledczy • кассовый аппарат kasa rejestrująca аранжировка aranżacja ■ аранжировка произведения aranżacja utworu арбитр arbiter арбитраж arbitraż ■ международный коммерческий арбитраж międzyna- rodowy arbitraż handlowy арбитражный arbitrażowy; → АПК; → кодекс; → комиссия; → оговорка; → процесс; → соглашение; → суд; → судопроизводство; → управляющий аргумент argument ■ аргументы сторон аргументация argumentacja антисоциальный antyspołeczny; → argumenty stron поведение 10 аргументировать архивный аргументировать argumentować / uar- gumentować, uzasadniać / uzasadnić аренда 1. (напр. земли, земельного участка) dzierżawa ■ бессрочная аренда dzierżawa bezterminowa ■ срочная аренда dzierżawa terminowa 2. (напр. помещения, транспортного средства) najem, wynajem, wynajęcie ■ аренда автомобиля wynajem samo- chodu ■ аренда квартиры wynajem mieszkania • брать / взять в аренду (у кого-чего) 1. (напр. землю, земель‑ ный участок) dzierżawić / wydzierża- wić (od kogo) ■ взять землю в аренду у государства wydzierżawić ziemię od państwa 2. (напр. помещение, транспортное средство) wynajmo- wać / wynająć (od kogo) • договор аренды 1. (напр. земли, земельного участка) umowa dzierżawy 2. (напр. квартиры, транспортного сред‑ ства) umowa najmu • передавать / передать в аренду 1. (напр. землю, земельный участок) przekazywać / przekazać w dzierżawę 2. (напр. поме‑ щение, транспортное средство) wynajmować / wynająć (komuś) • сдавать / сдать в аренду 1. (напр. землю, земельный участок) oddawać / oddać w dzierżawę, wydzierżawiać / wydzierżawić 2. (напр. помещение, транспортное средство) wynajmo- wać / wynająć (komuś) • финансовая аренда leasing finansowy, leasing kapi- tałowy; → сдача арендатор 1. (напр. земли, земель‑ ного участка) dzierżawca ■ аренда- тор земли dzierżawca ziemi 2. (напр. помещения, транспортного сред‑ ства) najemca ■ арендатор квартиры najemca mieszkania (wynajmujący) ■ арендатор офисного помещения najemca lokalu biurowego арендный → плата; → ставка арендодатель (чего) 1. (напр. земли, земельного участка) wydzierża- wiający (co) 2. (напр. помещения, транспортного средства) wynaj- mujący (co) ■ арендодатель пере- даёт арендатору нежилое помеще- ние wynajmujący przekazuje najemcy pomieszczenie użytkowe арест 1. areszt, aresztowanie ■ адми- нистративный арест areszt admi- nistracyjny ■ воинский арест areszt wojskowy ■ домашний арест areszt domowy ■ отменять / отменить арест uchylać / uchylić areszt 2. (запрет на распоряжение имуществом, ценно‑ стями) zajęcie (zatrzymanie mienia) ■ арест движимого имущества zaję- cie mienia ruchomego ■ арест имуще- ства zajęcie majątku (rzeczy lub wie‑ rzytelności) ■ арест на вклад zajęcie wkładu oszczędnościowego • налагать / наложить арест на что zajmować / zająć co (rekwirować / zarekwirować) ■ наложить арест на недвижимое иму- щество zająć majątek nieruchomy • подвергать / подвергнуть аресту nakładać / nałożyć areszt • подвер­ гнуться аресту zostać aresztowanym • состоять под арестом być przed- miotem postępowania egzekucyjnego, być przedmiotem zabezpieczenia; → наложение; → ордер; → осуждён­ ный; → товар арестант aresztant арестантский aresztancki арестованный aresztowany арестовывать / арестовать aresztować / zaaresztować армия armia, wojsko ■ Красная Армия Armia Czerwona ■ Советская Армия Armia Radziecka архив archiwum n ■ городской архив archiwum miejskie ■ консульские архивы archiwa konsularne ■ сдавать / сдать в архив oddawać / oddać do archiwum архивариус archiwariusz архивист archiwista архивный archiwalny; → документ; → копия 11 асексуальность африканец асексуальность aseksualność асоциальность aspołeczność, zachowa- nia aspołeczne асоциальный aspołeczny; → поведение аспирант 1. (в России: студент аспи‑ рантуры) aspirant (student aspiran‑ tury) 2. (в Польше) doktorant аспирантура 1. (в России) aspirantura 2. (в Польше) studia doktoranckie ассамблея zgromadzenie • Генераль­ ная Ассамблея ООН Zgromadzenie Ogólne ONZ ассистент asystent ассоциация (объединение лиц или учреждений) stowarzyszenie, zrzesze- nie ■ ассоциация предпринимателей zrzeszenie przedsiębiorców ■ Европей- ская ассоциация свободной торговли Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ■ Международная ассоциация юристов Międzynarodowe Stowarzy- szenie Prawników (ang. The Interna‑ tional Bar Association, IBA) • свобода ассоциаций wolność stowarzyszania się; → ЕАСТ ассоциированный (входящий в ассоци‑ ацию) stowarzyszony; → государство атака atak ■ террористическая атака atak terrorystyczny • паническая атака napad paniki, napad lęku атомный atomowy, jądrowy; → энергия атташе attaché atasze ■ военный атташе attaché wojskowy • атташе по культуре attaché kulturalny аттестат świadectwo ■ аттестат зрело- сти świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne) • аттестат о среднем (пол­ ном) общем образовании 1. (в Рос‑ сии) świadectwo ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej (świadectwo maturalne) 2. (в Польше) świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne) аттестационный atestacyjny; → комис­ сия 12 аттестация atestacja ■ аттестация рабо- чих мест atestacja stanowisk pracy Африка Afryka африканец Afrykanin, Afrykańczyk аттестованный 1. atestowany 2. (специ‑ алист, сотрудник и т. п.) dyplomo- wany; → бухгалтер аттестовать opiniować / zaopiniować, atestować аудиенция audiencja ■ частная ауди- енция audiencja prywatna • давать / дать аудиенцию udzielać / udzie- lić audiencji аудиозапись nagranie dźwiękowe аудиофиксация nagrywanie, rejestro- wanie, zapisywanie (np. rozmów tele‑ fonicznych) аудит audyt ■ внешний аудит audyt zewnętrzny ■ внутренний аудит audyt wewnętrzny аудит-контроль audyt (kontrola), audi- ting аудитор audytor, biegły rewident аудиторский audytorski; → деятель­ ность; → заключение; → проверка; → фирма аукцион 1. (публичный способ продажи товаров покупателю, предложив‑ шему наивысшую цену) aukcja ■ меж- дународный аукцион aukcja między- narodowa 2. (по продаже имущества должника) licytacja • на аукционе / с аукциона 1. (купить, продать и т. п.) na aukcji 2. (купить, продать напр. задолженную недвижимость) na licytacji аукционный aukcyjny; → дом аутентичность autentyczność, prawdzi- wość ■ установление аутентичности текста ustalenie autentyczności tekstu аутентичный autentyczny, prawdziwy аутодафе autodafe autodafe аутопсия autopsja аутсорсинг outsourcing афера afera ■ коррупционная афера afera аферист aferzysta афишировать (что) afiszować się (czym, korupcyjna z czym) африканка аэропортовый африканка Afrykanka африканский afrykański; → континент афроамериканец Afroamerykanin аффект (внезапно возникшее сильное душевное волнение) afekt ■ убийство в аффекте zabójstwo w afekcie аффилиация afiliacja аффилированный afiliowany аффилировать afiliować аэровокзал dworzec lotniczy, lotnisko аэропорт port lotniczy, lotnisko аэропортовый, аэропортовский lot- niskowy; → сбор 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik terminologii prawniczej. Polsko - rosyjski rosyjsko - polski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: