Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00643 009734 11017059 na godz. na dobę w sumie
Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski - ebook/pdf
Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 330
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2340-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, polsko-francuski zawiera ok. 20 000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyką ekonomiczną i biznesowa. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych polsko-francuskich, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzą z zakresu języka francuskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S∏ownik terminologii prawniczej FRANCUSKO-POLSKI POLSKO-FRANCUSKI Marta T. Bem Ma∏gorzata Gebler S∏ownik terminologii prawniczej FRANCUSKO-POLSKI POLSKO-FRANCUSKI S∏ownik terminologii prawniczej FRANCUSKO-POLSKI POLSKO-FRANCUSKI Marta T. Bem Ma∏gorzata Gebler WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja: Aleksandra Kalinowska Korekta: Karolina Modrykamie(cid:276) Projekt okładki: Maryna Wi(cid:286)niewska © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-1222-4 ebook 978-83-255-2340-4 Spis tre(cid:286)ci / Table des matières Introduction ................................................................................................ VII Przedmowa ................................................................................................. Cz(cid:266)(cid:286)ć I francusko-polska / Partie I français-polonais ................................. 1 Cz(cid:266)(cid:286)ć II polsko-francuska / Partie II polonais-français .............................. 147 IX V Introduction Le dictionnaire de termes juridiques que nous offrons à nos Lecteurs, contient 20 000 mots dans la version polonaise et française. La publication est destinée à des personnes étudiant la langue française ainsi que la loi, à des traducteurs et interprètes ainsi qu’à des juristes travaillant et collaborant avec des clients fran- cophones. Notre dictionnaire est basé sur le vocabulaire élaboré par Mieczysław Komar- nicki, Igor Komarnicki et El(cid:298)bieta Komarnicka pour Le dictionnaire juridique polonais-espagnol et espagnol-polonais, publié en 2006 par la Maison d’Edi- tion C.H.Beck. Le livre contient le vocabulaire provenant de différents domaines de droit, tels que: droit publique, droit privé, droit civil, droit pénal, droit de commerce, droit hérédi- taire, droit de travail et droit international. Il faut souligner que la connaissance du vocabulaire juridique pourrait avoir la signifi cation fondamentale dans les affaires avec les partenaires français et francophones sur le marché contemporain. La vitesse de l’évolution et du développement de tous les domaines de notre vie en Europe unie ainsi que le développement de la langue spécialisée dans le do- maine de loi, surtout quant à la langue polonaise (implémentation de la loi de l’Union européenne en Pologne), prouve que cette publication sera utile pour grand nombre de lecteurs. Chers Lecteurs, nous Vous remercions pour vos remarques et suggestions. Marta Bem Małgorzata Gebler Varsovie, juillet 2011 VII Przedmowa Słownik terminologii prawniczej, który oddajemy w r(cid:266)ce Czytelników, zawie- ra 20 000 haseł w polskiej i francuskiej wersji j(cid:266)zykowej. Publikacja ta jest skie- rowana zarówno do osób studiuj(cid:261)cych j(cid:266)zyk francuski oraz prawo, jak równie(cid:298) do tłumaczy, prawników obsługuj(cid:261)cych i współpracuj(cid:261)cych z francuskoj(cid:266)zycz- nymi klientami. Słownik oparty został na siatce haseł pochodz(cid:261)cej ze Słownika terminologii prawniczej hiszpa(cid:276)sko-polskiego, polsko-hiszpa(cid:276)skiego autorstwa Mieczysława Komarnickiego, Igora Komarnickiego i El(cid:298)biety Komarnickiej, wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w 2006 roku. Ksi(cid:261)(cid:298)ka obejmuje podstawowe słownictwo z zakresu wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa publicznego, prawa prywatnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy oraz prawa mi(cid:266)- dzynarodowego. Znajomo(cid:286)ć specyfi cznej terminologii prawniczej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia w kontaktach z francuskimi lub francuskoj(cid:266)zycznymi przedstawicielami biznesu. Szybko(cid:286)ć, z jak(cid:261) ewoluuj(cid:261) i rozwijaj(cid:261) si(cid:266) wszelkie dziedziny naszego (cid:298)ycia w zjed- noczonej Europie, a tak(cid:298)e rozwój specjalistycznego j(cid:266)zyka w zakresie prawa, zwłaszcza w j(cid:266)zyku polskim (implementacja prawodawstwa unijnego na grunt polski) powoduje, (cid:298)e niniejsza publikacja b(cid:266)dzie przydatna dla szerokiego kr(cid:266)- gu odbiorców. Z góry dzi(cid:266)kujemy za wszelkie uwagi i sugestie. Marta Bem Małgorzata Gebler Warszawa, lipiec 2011 IX Cz(cid:266)(cid:286)ć I francusko-polska Partie I français-polonais A à forfait loc. ryczałtem, ryczałtowo adv. à la tâche loc. na akord adv. à l’amiable adv. ugodowo, polubow- nie adv. à perpétuité adv. bezterminowo adv., do- (cid:298)ywotni adj. à temperament loc. na raty, ratalnie adj. à titre gratuit adv. bezpłatnie, nieodpłat- nie adv. à tout hasard loc. na wszelki wypadek à vue adv. loc. za okazaniem adv. ab intestat bez testamentu adv., beztesta- mentowy adj. abaissement n.m. obni(cid:298)ka, redukcja n.f.; ~ des prix obni(cid:298)ka cen; ~ d’impôt ob- ni(cid:298)enie n.n. podatku abaisser v. obni(cid:298)ać, poni(cid:298)ać, zmniej- szać v. abandon n.m. zaniedbanie, zaniecha- nie, opuszczenie n.n.; ~ de biens po- rzucenie n.n. rzeczy; ~ de l’accusa- tion odst(cid:261)pienie n.n. od oskar(cid:298)enia; ~ de la détention provisoire odst(cid:261)- pienie od tymczasowego aresztowania; ~ de la plainte odst(cid:261)pienie od skargi; ~ d’une famille porzucenie rodziny; ~ d’un mineur ou d’une personne dé- semparée porzucenie małoletniego lub osoby bezradnej; ~ d’un travail porzu- cenie pracy abandonner v. porzucać, zaniechać, od- st(cid:261)pić v. abâtardi(e) adj. zdegenerowany adj. abdication n.f. abdykacja n.f. abdiquer v. abdykować v. aberration n.f. aberracja n.f. abîmer v. uszkodzić v.; ~ un corps uszko- dzić ciało abîmé(e) adj. uszkodzony adj. abolir v. znosić, obalać v.; ~ loi uchylić v. ustaw(cid:266) abolition n.f. abolicja n.f., zniesienie n.n. abolitionniste n.m. abolicjonista n.m. abonné n.m. abonent n.m. abonnement n.m. abonament n.m., przedpłata, prenumerata n.f. abonner v. zaabonować, zaprenumero- wać v. abord n.m. dost(cid:266)p n.m. abordable adj. dost(cid:266)pny(-a) adj. abordage n.m. aborda(cid:298) n.m., zderze- nie n.n. statków aborder v. zderzać si(cid:266), dopłyn(cid:261)ć v. (o stat- kach) abrégé n.m., abréviation n.f. skrót n.m. abrogation n.f. uchylanie, zniesie- nie n.n.; ~ d’une part de la procédu- re juridique uniewa(cid:298)nienie cz(cid:266)(cid:286)ci po- st(cid:266)powania s(cid:261)dowego abroger v. uchylać, odwoływać v.; ~ la sentence uchylić orzeczenie absence n.f. nieobecno(cid:286)ć, absencja n.f.; ~ au travail pour cause de maladie nieobecno(cid:286)ć w pracy z powodu choro- by; ~ injustifi ée nieobecno(cid:286)ć nieuspra- wiedliwiona absent(e) adj. nieobecny adj. absentéisme n.m. nieuzasadniona nie- obecno(cid:286)ć n.f. pracownika absolu(e) adj. całkowity, absolutny adj. absolument adv. bezwzgl(cid:266)dnie, bezwa- runkowo adv. 3 absolution accomplir absolution n.f. absolucja n.f., uwolnie- nie n.n. od oskar(cid:298)enia absolutisme n.m. absolutyzm n.m. absorber v. absorbować, pochłaniać v. absorption n.f. absorpcja n.f., pochłoni(cid:266)- cie n.n.; ~ des peines absorpcja kar s’abstenir v. powstrzymywać si(cid:266) v.; ~ de payer des impôts uchylać si(cid:266) v. od pła- cenia podatków abstention n.f. powstrzymanie, wstrzy- abstinence n.f. abstynencja, pow(cid:286)ci(cid:261)gli- manie si(cid:266) n.n. wo(cid:286)ć n.f. abstinent(e) adj. wstrzemi(cid:266)(cid:296)liwy, po- w(cid:286)ci(cid:261)gliwy adj. abus n.m. nadu(cid:298)ycie n.n. (przekroczenie, malwersacja); ~ d’autorité (de pou- voir) nadu(cid:298)ycie władzy; ~ de confi an- ce nadu(cid:298)ycie zaufania; ~ de droit nad- u(cid:298)ycie prawa; ~ de fonction dans le but d’obtenir des avantages pé- cuniaires wykorzystywanie n.n. sta- nowiska słu(cid:298)bowego dla korzy(cid:286)ci ma- j(cid:261)tkowej; ~ de position dominante wykorzystywanie pozycji dominuj(cid:261)- cej; ~ de fonction publique wykorzy- stywanie pełnionej funkcji publicznej; ~ de signature en blanc wykorzysty- wanie podpisu in blanco; ~ de situa- tion offi cielle (de poste offi ciel) nad- u(cid:298)ycie stanowiska (funkcji, urz(cid:266)du); ~ d’un droit subjectif nadu(cid:298)ycie pra- wa podmiotowego; ~ d’un rapport de dépendance nadu(cid:298)ycie stosunku zale(cid:298)no(cid:286)ci abuser v. wykorzystywać, nadu(cid:298)ywać v.; ~ de son pouvoir nadu(cid:298)ywać władzy accaparement n.m. skupowanie n.n. to- warów (w celach spekulacyjnych) accaparer v. skupować v. towary (w ce- lach spekulacyjnych) acceptation n.f. akceptacja n.f., ak- cept n.m. przyj(cid:266)cie, pogodzenie si(cid:266) n.n.; ~ d’une créance uznanie wie- rzytelno(cid:286)ci (w post(cid:266)powaniu upadło- (cid:286)ciowym); ~ d’une facture akcepta- cja faktury; ~ d’une lettre de change 4 par intervention przyj(cid:266)cie weksla po- przez wyr(cid:266)czenie; ~ d’une offre przy- j(cid:266)cie oferty; ~ d’une succession przy- j(cid:266)cie spadku; ~ d’une traite przyj(cid:266)cie weksla; ~ partielle akceptacja cz(cid:266)(cid:286)cio- wa; ~ tacite akceptacja milcz(cid:261)ca, do- rozumiane pozwolenie accepté(e) adj. przyj(cid:266)ty, zaakceptowa- ny adj. accepter v. akceptować, przyj(cid:261)ć, zgadzać si(cid:266) v., zaliczać (uznawać) v.; ~ la preu- ve administrée d’offi ce dopuszczać v. dowód z urz(cid:266)du; ~ la somme à titre d’acompte sur la dette zaliczać kwo- t(cid:266) na poczet spłaty długu; ~ l’hèrita- ge przyj(cid:261)ć spadek; ~ un effet (lettre de change) akceptować weksel; ~ un emploi przyj(cid:261)ć posad(cid:266); ~ une factu- re przyj(cid:261)ć rachunek; ~ une offre przy- j(cid:261)ć ofert(cid:266) accepteur n.m. akceptant n.m. prawo weksl.; ~ d’une traite akceptant we- ksla; ~ par remplacement akceptant przez wyr(cid:266)czenie accessible adj. dost(cid:266)pny adj. accession n.f. przył(cid:261)czenie, przyst(cid:261)pie- nie n.n., akces n.m.; ~ au procès przy- st(cid:261)pienie do procesu accessoire adj. dodatkowy, ubocz- ny adj. accident n.m. wypadek n.m.; ~ à l’éco- le wypadek w szkole; ~ malheureux nieszcz(cid:266)(cid:286)liwy wypadek; ~ de la route wypadek w ruchu drogowym; ~ d’avi- on wypadek lotniczy; ~ du travail wy- padek przy pracy accidentel(le) adj. przypadkowy adj. accise n.f. akcyza n.f. accès n.m. dost(cid:266)p, dojazd n.m. acclamation n.f. aklamacja n.f. accomplir v. wypełniać (obowi(cid:261)zki), spełniać, odbywać v.; ~ les formalités załatwiać formalno(cid:286)ci; ~ ses devoirs wykonywać obowi(cid:261)zki; ~ son engage- ment wypełniać zobowi(cid:261)zanie; ~ son service militaire odbywać słu(cid:298)b(cid:266) woj- skow(cid:261) accord achèvement accord n.m. układ n.m., porozumie- nie n.n., ugoda n.f.; ~ arbitraire ugo- da arbitra(cid:298)owa; ~ avec les créanciers ugoda z wierzycielami; ~ bancai- re ugoda bankowa; ~ bilatéral układ dwustronny; ~ commercial układ han- dlowy; ~ douanier umowa n.f. cel- na; ~ économique umowa gospodar- cza; ~ générale sur les échanges de marchandises umowa o wymianie to- warowej; ~ hors du tribunal ugoda pozas(cid:261)dowa; ~ international układ mi(cid:266)dzynarodowy; ~ judiciaire ugoda s(cid:261)dowa; ~ multilatéral układ wielo- stronny, umowa wielostronna; ~ obli- gatoire ugoda przymusowa; ~ verbal ustne porozumienie accordé(e) adj. przyznany adj. accorder v. przyznać, zezwolić, udzie- lić v.; ~ des fonds przyznawać fundu- sze; ~ une allocation przyznać zasiłek; ~ une autorisation udzielić zezwole- nia; ~ un brevet przyznać patent; ~ une concession udzielić koncesji; ~ un cré- dit przyznać kredyt; ~ un dédomma- gement przyznać odszkodowanie; ~ un emprunt (un prêt) udzielać po- (cid:298)yczki; ~ une indemnisation przyznać odszkodowanie; ~ un permis udzielić pozwolenia; ~ une remise udzielić ra- batu; ~ un soulagement przyznać ulg(cid:266); ~ un visa przyznać wiz(cid:266) accouplement n.m. spółkowanie n.n. accréditation n.f. akredytacja n.f. accrédité(e) adj. akredytowany adj. accréditer v. akredytować v. accréditeur n.m. por(cid:266)czyciel, kredyto- dawca n.m. accréditif n.m. akredytywa n.f.; ~ ban- caire akredytywa bankowa; ~ confi r- mé akredytywa potwierdzona accroissement n.m. przyrost, wzrost n.m., powi(cid:266)kszenie n.n.; ~ du capital po- wi(cid:266)kszenie kapitału; ~ de la demande wzrost popytu; ~ du rendement wzrost wydajno(cid:286)ci; ~ du revenu wzrost do- chodu accroître v. zwi(cid:266)kszać, pomna(cid:298)ać v. accumulation n.f. gromadzenie n.n., aku- mulacja n.f.; ~ de capitaux akumulacja kapitału; ~ de prétentions akumula- cja roszcze(cid:276); ~ fi nancière akumula- cja fi nansowa; ~ monétaire akumula- cja pieni(cid:266)(cid:298)na accumuler v. akumulować, gromadzić, zbierać v. accusateur n.m. oskar(cid:298)yciel n.m.; ~ pri- vé oskar(cid:298)yciel prywatny; ~ publique oskar(cid:298)yciel publiczny; ~ subsidiaire oskar(cid:298)yciel posiłkowy accusation n.f. oskar(cid:298)enie n.n.; ~ diffa- matoire oskar(cid:298)enie oszczercze; ~ gra- tuite bezpodstawne oskar(cid:298)enie; ~ mu- tuelle wzajemne obwinianie si(cid:266) n.n., oskar(cid:298)enie n.n.; ~ privée oskar(cid:298)enie prywatne; ~ publique oskar(cid:298)enie pu- bliczne accusatoire adj. oskar(cid:298)ycielski adj. accusé n.m., accusée n.f. oskar(cid:298)ony n.m. oskar(cid:298)ona n.f.; ~ à qui on a prouvé la culpabilité oskar(cid:298)ony(a), któremu udowodniono win(cid:266); ~ d’un détourne- ment oskar(cid:298)ony(a) o sprzeniewierze- nie si(cid:266); ~ jugé(e) en l’absence oskar- (cid:298)ony(a) s(cid:261)dzony(a) pod nieobecno(cid:286)ć; ~ qui reconnaît sa culpabilité oskar- (cid:298)ony(a) przyznaj(cid:261)cy(a) si(cid:266) do winy accusé n.m. de réception potwierdze- nie n.n. przyj(cid:266)cia, raport n.m. dostar- czenia accuser v. oskar(cid:298)ać, obwiniać v. achat n.m. zakup n.m., kupno, naby- cie n.n.; ~ à crédit zakup na kredyt; ~ à l’essai zakup na prób(cid:266); ~ à tempé- rament zakup na raty; ~ aux enchè- res kupno na licytacji; ~ en gros zakup hurtowy; ~ pour le compte d’autrui zakup na cudzy rachunek; ~ pour re- vendre kupno w celu odsprzeda(cid:298)y acheter v. kupować, nabywać v.; ~ à cré- dit kupować na kredyt; ~ des terres ku- pować ziemi(cid:266) acheteur n.m. kupuj(cid:261)cy, nabywca n.m. achèvement n.m. zako(cid:276)czenie n.n. 5 accompte actif accompte n.m. akonto n.n., zaliczka n.f., zadatek n.m.; ~ sur dividende zaliczka na poczet dywidendy acquéreur n.m. nabywca n.m.; ~ du droit nabywca prawa acquérir v. nabyć, uzyskać v.; ~ de se- conde main nabywać z drugiej r(cid:266)ki; ~ force de loi nabrać v. mocy prawnej; ~ la personnalité juridique nabywać osobowo(cid:286)ć prawn(cid:261); ~ la propriété na- bywać własno(cid:286)ć; ~ le droit à rému- nération nabywać prawo do wynagro- dzenia; ~ le droit de propriété par prescription nabywać prawo własno- (cid:286)ci przez zasiedzenie; ~ les compéten- ces nabywać kwalifi kacje; ~ les droits nabywać prawa acquiescer v. à la demande przychylić si(cid:266) v. do pro(cid:286)by acquis(e) adj. nabyty adj. acquisition n.f. nabycie, kupno n.n.; ~ de la nationalité nabycie obywatel- stwa; ~ de la propriété par usucapion nabycie prawa własno(cid:286)ci przez zasie- dzenie; ~ de la succession (d’hérédi- té) nabycie spadku; ~ des droits na- bycie praw; ~ du droit de propriété d’un objet trouvé sur son propre fonds nabycie własno(cid:286)ci rzeczy wyko- panej na własnym gruncie; ~ du droit de propriété par prescription naby- cie prawa własno(cid:286)ci przez zasiedze- nie; ~ du droit de rachat du terrain par le propriétaire des biens immobi- liers construits sur ce terrain nabycie prawa wykupu ziemi przez wła(cid:286)cicie- la zbudowanej na niej nieruchomo(cid:286)ci; ~ d’un immeuble nabycie nierucho- mo(cid:286)ci; ~ originaire nabycie pierwotne; ~ par accession nabycie prawa wła- sno(cid:286)ci rzeczy przez przył(cid:261)czenie acquittement n.m. uniewinnienie n.n., acquitter v. uniewinniać, spłacić, uisz- spłata n.f. czać v. acte n.m. akt, dokument, czyn n.m., umo- wa n.f.; ~ à titre gratuit czynno(cid:286)ci 6 n.f.pl. darmowe (nieodpłatne); ~ ad- ministratif czynno(cid:286)ć administracyjna; ~ causal czynno(cid:286)ć przyczynowa; ~ cri- minel czyn przest(cid:266)pczy; ~ d’accord akt ugody; ~ d’accusation akt oskar- (cid:298)enia; ~ d’achat akt kupna; ~ d’adhé- sion akt przył(cid:261)czenia; ~ d’agression akt agresji; ~ de baptême akt chrztu; ~ de cession akt cesji; ~ de commer- ce czynno(cid:286)ć handlowa; ~ de dépôt dowód n.m. składowy; ~ de dona- tion akt darowizny; ~ de faillite akt upadło(cid:286)ci; ~ de fondation akt zało(cid:298)y- cielski; ~ de fondation de la société akt utworzenia (zawi(cid:261)zania) spółki; ~ de l’état civil akt stanu cywilnego; ~ de mariage akt (cid:286)lubu; ~ de nais- sance akt urodzenia; ~ de naturalisa- tion akt naturalizacji; ~ de notoriété fakt n.m. potwierdzony przez (cid:286)wiad- ków; ~ de possession akt własno(cid:286)ci; ~ de validation akt konwalidacyjny; ~ de vente akt sprzeda(cid:298)y; ~ d’exécu- tion czynno(cid:286)ć egzekucyjna; ~ d’ins- cription au Registre Foncier ak- ty wpisywane do rejestru własno(cid:286)ci (ksi(cid:266)gi wieczystej); ~ déclaratif akt deklaratoryjny; ~ devant notaire akt notarialny; ~ formel akt formalny; ~ il- légal/illicite akt bezprawny (zakaza- ny); ~ invalide akt niewa(cid:298)ny; ~ juridi- que czynno(cid:286)ć prawna; ~ législatif akt ustawodawczy; ~ mortuaire akt zgo- nu; ~ notarié/passé devant notaire akt notarialny; ~ notarié confi rmant un fait dokument notarialny stwierdzaj(cid:261)- cy zaistnienie okre(cid:286)lonego faktu; ~ pu- blic akt publiczny, dokument publicz- ny; ~ punissable czyn karalny; ~ sous seing privé dokument prywatny; ~ uni- latéral akt jednostronny; ~s n.m.pl. ak- ta n.m.pl.; ~s judiciaires czynno(cid:286)ci s(cid:261)- dowe; ~s principaux de l’instruction akta główne (cid:286)ledztwa actif(-ve) adj. czynny, aktywny adj. actif(s) n.m. aktywa n.m.pl.; ~ réalisable zbywalny maj(cid:261)tek; ~s sociaux n.m.pl. action activité maj(cid:261)tek spółki; ~s apparents aktywa fi kcyjne (pozorne); ~s bloqués aktywa zablokowane; ~s cessibles aktywa zby- walne; ~s circulants aktywa obrotowe; ~s commerciaux aktywa handlowe; ~s de la faillite aktywa masy upadło(cid:286)cio- wej; ~s des fonds de réserve aktywa rezerwowe; ~s donnés en gage akty- wa oddane w zastaw; ~s épuisés akty- wa wyczerpane; ~s fi nanciers aktywa fi nansowe; ~s fi xes aktywa trwałe; ~s immobilisés aktywa niematerialne; ~s incessibles aktywa niezbywalne; ~s li- quides aktywa gotówkowe; ~s maté- riels aktywa materialne; ~s négocia- bles aktywa zbywalne action n.f. czynno(cid:286)ć, akcja, skarga, spra- wa (s(cid:261)dowa) n.f., powództwo n.n., ak- cja n.f. (papier warto(cid:286)ciowy); ~ à ad- juger powództwo o zas(cid:261)dzenie; ~ abstraite czynno(cid:286)ć abstrakcyjna; ~ de procédure czynno(cid:286)ć procesowa; ~ en constatation de droit powództwo o ustalenie; ~ en justice post(cid:266)powanie s(cid:261)dowe; ~ illicite czyn n.m. bezprawny; ~ juridique roszczenie n.n. procesowe; ~ militaire czyn zbrojny; ~ mutuelle (réciproque) roszczenie wzajemne; ~ pénale skarga w post(cid:266)powaniu kar- nym; ~ petitoire powództwo petyto- ryjne; ~ possessoire powództwo pose- soryjne; ~ publique skarga publiczna; ~ reconventionnelle powództwo wza- jemne; ~ restituée roszczenie zwrot- ne; ~s ascendantes czynno(cid:286)ci wst(cid:266)pne; ~s au porteur akcje na okaziciela; ~s autorisant à recevoir des dividendes akcje uprawniaj(cid:261)ce do otrzymania dy- widendy; ~s autorisant au plus grand nombre de votes akcje uprawniaj(cid:261)ce do wi(cid:266)kszej ilo(cid:286)ci głosów; ~s avec droit de vote akcje z prawem głosu; ~s cessibles akcje zbywalne; ~s cotées en Bourse akcje notowane na giełdzie; ~s cotées au-dessous de sa valeur no- minale akcje notowane poni(cid:298)ej warto- (cid:286)ci nominalnej; ~s dans la procédure préparatoire czynno(cid:286)ci w post(cid:266)powa- niu przygotowawczym; ~s de banque akcje bankowe; ~s d’instruction czyn- no(cid:286)ci (cid:286)ledcze; ~s de preuve czynno(cid:286)ci dowodowe; ~s de priorité akcje uprzy- wilejowane; ~s de procédures czyn- no(cid:286)ci procesowe; ~s de société akcje spółki; ~ de souscription akcje sub- skrybowane; ~s données en gage akcje oddane w zastaw; ~s fi nales czynno- (cid:286)ci ko(cid:276)cowe; ~s mobiles akcje prze- no(cid:286)ne; ~s nominatives akcje imienne; ~s ordinaires akcje zwykłe; ~s pro- pres akcje własne; ~s préparatoires czynno(cid:286)ci przygotowawcze; ~s remi- ses akcje umorzone; ~s sans dividende akcje bez dywidendy; ~s sans droit de vote akcje bez prawa głosu; ~s urgen- tes czynno(cid:286)ci niecierpi(cid:261)ce zwłoki actionnaire n.m. akcjonariusz, udziało- wiec n.m.; ~ dissident akcjonariusz dysydent; ~ fi gurant akcjonariusz fi - gurant; ~ fondateur akcjonariusz za- ło(cid:298)yciel; ~ majoritaire akcjonariusz wi(cid:266)kszo(cid:286)ciowy; ~ minoritaire akcjo- nariusz mniejszo(cid:286)ciowy; ~ possesseur d’actions de priorité akcjonariusz posiadaj(cid:261)cy akcje uprzywilejowane; ~ principal główny akcjonariusz actionnariat n.m. akcjonariat n.m.; ~ des salariés akcjonariat pracowniczy actionner v. wszczynać v. post(cid:266)powanie s(cid:261)dowe; ~ devant le tribunal podać v. do s(cid:261)du activation n.f. aktywizacja n.f. activer v. uaktywniać, pobudzać v. activité n.f. działalno(cid:286)ć n.f., działanie n.n.; ~ clandestine działalno(cid:286)ć podziemna; ~ d’offi ce działanie z urz(cid:266)du; ~ éco- nomique (commerciale) działalno(cid:286)ć gospodarcza; ~ fi nancière działalno(cid:286)ć fi nansowa; ~ gênante pour l’entoura- ge działalno(cid:286)ć uci(cid:261)(cid:298)liwa dla otocze- nia; ~ nocive pour la santé działal- no(cid:286)ć szkodliwa dla zdrowia; ~ nuisible à l’environnement działalno(cid:286)ć szko- dliwa dla (cid:286)rodowiska; ~ par l’appât 7 actualisation adresse du gain działanie z ch(cid:266)ci zysku; ~ sé- ditieuse działalno(cid:286)ć wywrotowa actualisation n.f. aktualizacja n.f.; ~ des donnés aktualizacja danych actualités n.f.pl. aktualno(cid:286)ci, wiadomo- (cid:286)ci n.f.pl. adaptation n.f. adaptacja n.f., przysto- sowanie n.n.; ~ sociale adaptacja spo- łeczna adapter v. adaptować, przystosować v.; ~ à la législation dostosowywać v. do przepisów; ~ le droit (la loi) do- stosowywać prawo addition n.f. wstawka n.f. additionnel(le) adj. dodatkowy, uzupeł- niaj(cid:261)cy adj. adéquat(e) adj. odpowiedni, adekwat- ny adj. no(cid:286)ć n.f. adéquation n.f. adekwatno(cid:286)ć, zgod- adhésif(-ive) adj. przylegaj(cid:261)cy adj. adhésion n.f. przyst(cid:261)pienie, przył(cid:261)- czenie n.n., adhezja n.f.; ~ à l’union przyst(cid:261)pienie do układu; ~ au procès przyst(cid:261)pienie do procesu; ~ des pays à l’Union européenne przyst(cid:261)pienie pa(cid:276)stw do Unii Europejskiej adjoint(e) adj. pomocniczy, zast(cid:266)puj(cid:261)- cy adj.; ~ n.m. zast(cid:266)pca n.m. adjudication n.f. przetarg n.m., licyta- cja n.f. publiczna adjuger v. przys(cid:261)dzać, przyznawać v.; ~ les dépens zas(cid:261)dzać v. koszty s(cid:261)do- we; ~ les dommages-intérêts zas(cid:261)dzać odszkodowanie admettre v. dopuszczać, uznawać v.; ~ comme témoin dopuszczać jako (cid:286)wiadka; ~ par cooptation dokoop- tować v. adminicule n.m. poszlaka n.f. administrateur n.m. administrator, za- rz(cid:261)dca n.m.; ~ séquestre komisarz n.m. upadło(cid:286)ciowy; ~ fi duciaire zarz(cid:261)dca powierniczy; ~ obligatoire zarz(cid:261)dca przymusowy administratif(-ive) adj. administracyj- ny adj. 8 administration n.f. administracja n.f., zarz(cid:261)d n.m., kierownictwo, zarz(cid:261)- dzanie n.n.; ~ de la justice wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci; ~ centrale admini- stracja centralna (pa(cid:276)stwa); ~ com- munale administracja samorz(cid:261)dowa; ~ de la masse de la faillite zarz(cid:261)dza- nie mas(cid:261) upadło(cid:286)ciow(cid:261); ~ de la masse successorale zarz(cid:261)dzanie mas(cid:261) spad- kow(cid:261); ~ de voïévodie (de province) administracja wojewódzka (prowin- cji); ~ des biens administrowanie ma- j(cid:261)tkiem; ~ d’Etat administracja pa(cid:276)- stwowa; ~ forcée zarz(cid:261)d przymusowy; ~ territoriale administracja terytorial- na (lokalna) administrer v. zarz(cid:261)dzać, kierować, do- starczyć, wymierzać (okre(cid:286)lać wy- miar) v.; ~ la justice wymierzać spra- wiedliwo(cid:286)ć admissible adj. dopuszczalny adj. admission n.f. dopuszczenie n.n.; ~ à la bourse dopuszczenie do obro- tu giełdowego admonestation n.f. upomnienie n.n., na- gana n.f. admonester v. upominać v. adoptant adoptuj(cid:261)cy adopter v. adoptować, przysposobić, przyj- mować, zatwierdzać v.; ~ une motion przyj(cid:261)ć wniosek adoptif(-ive) adj. adoptowany, przybra- ny adj. adoption n.f. adopcja n.f., przysposobie- nie n.n.; ~ internationale adopcja mi(cid:266)- dzynarodowa; ~ limitée adopcja nie- pełna (ograniczona) adoucir v. łagodzić, zmniejszyć v.; ~ une peine v. złagodzić v. kar(cid:266) adoucissement n.m. de la peine złago- dzenie n.n. kary adresse n.f. adres n.m., zr(cid:266)czno(cid:286)ć, zwin- no(cid:286)ć n.f.; ~ de l’expéditeur adres nadawcy; ~ postale adres pocztowy; ~ sociale adres fi rmowy; ~ électroni- que adres elektroniczny adresser agresseur adresser v. adresować, posyłać v.; ~ un recours zło(cid:298)yć v. odwołanie adultère n.f. cudzołóstwo n.n., niewier- no(cid:286)ć n.f. adultère adj. cudzoło(cid:298)ny, niewierny adj. adversaire n.m. przeciwnik, rywal n.m. adverse adj. przeciwstawny, wrogi adj. affacturage n.m. faktoring n.m. affaire n.f. sprawa, transakcja n.f., inte- res, biznes n.m., afera n.f.; ~ de contra- vention sprawa o wykroczenie; ~ liti- gieuse sprawa sporna; ~ pénale sprawa karna; ~ perdue sprawa przegrana; ~ personnelle osobista sprawa; ~ pu- blique sprawa publiczna affairiste n.m. aferzysta, spekulant n.m. affect n.m. afekt n.m. affectation n.f. przydzielenie, przezna- czenie n.n., obci(cid:261)(cid:298)enie n.n.; ~ com- merciale przeznaczenie handlowe; ~ de fonds przydzielenie (cid:286)rodków fi - nansowych; ~ hypothécaire obci(cid:261)(cid:298)e- nie hipoteczne affermer v. ~ une terre dzier(cid:298)awić v. ziemi(cid:266) affiliation n.f. wł(cid:261)czenie, przyj(cid:266)cie (do organizacji) n.n. affi lié(e) adj. przyj(cid:266)ty, wł(cid:261)czony adj. affi rmatif(-ive) adj. twierdz(cid:261)cy, przy- chylny adj. affi rmation n.f. twierdzenie, o(cid:286)wiadcze- nie n.n.; ~ s n.f.pl. mensongères kłam- liwe zapewnienia n.n.pl. affi rmer v. twierdzić, o(cid:286)wiadczać v. aff lux n.m. napływ, dopływ n.m.; ~ de capitaux napływ kapitałów affrètement n.m. czarterowanie, frach- towanie n.n. affréter v. czarterować v. affréteur n.m. najemca n.m. statku affront n.m. obraza n.f., zniewa(cid:298)e- nie n.n. agence n.f. agencja, fi lia n.f., przedstawi- cielstwo n.n., oddział n.m.; ~ bancaire agencja bankowa; ~ d’assurance agen- cja ubezpieczeniowa; ~ de commer- ce agencja handlowa; ~ de courtage biuro maklerskie; ~ de douane agen- cja celna; ~ de presse agencja praso- wa; ~ de publicité agencja reklamowa; ~ de recrutement (de placement) biu- ro zatrudnienia; ~ de renseignements commerciaux et fi nanciers wywia- downia n.f. handlowa; ~ de récupé- ration de dettes agencja windykacji długów; ~ de tourisme agencja tury- styczna; ~ gouvernementale agencja rz(cid:261)dowa; ~ immobilière biuro nieru- chomo(cid:286)ci, agencja nieruchomo(cid:286)ci agenda n.m. agenda n.f., terminarz n.m. argent n.m.; pièce n.f. de monnaie pie- ni(cid:261)dz n.m. agent n.m., agent, przedstawiciel, funk- cjonariusz n.m.; ~ d’assurance agent ubezpieczeniowy; ~ de douane cel- nik n.m.; ~ commercial przedstawi- ciel handlowy; ~ comptable ksie- gowy n.m.; ~ de transport agent spedycyjny, spedytor, przewo(cid:296)nik n.m.; ~ immobilier po(cid:286)rednik w handlu nie- ruchomo(cid:286)ciami agglomération n.f. aglomeracja n.f., sku- pisko n.n. aggravant(e) adj. obci(cid:261)(cid:298)aj(cid:261)cy adj. aggravation n.f. nasilenie, zaostrze- nie n.n.; ~ de la peine zaostrzenie kary agio n.m. a(cid:298)io n.m., giełd., prowizja n.f. bankowa agir v. działać, wyst(cid:266)pować (podejmo- wać działanie) v.; ~ en affect dzia- łać w afekcie; ~ en bonne foi działać w dobrej wierze; ~ sous la contrainte działać pod przymusem; ~ au nom de wyst(cid:266)pować w czyim(cid:286) imieniu; ~ en justice wyst(cid:266)pować przed s(cid:261)dem agitateur n.m. agitator, pod(cid:298)egacz n.m. agitation n.f. wzburzenie, porusze- nie n.n. agnat n.m. agnat (krewny w linii m(cid:266)- agnation n.f. pokrewie(cid:276)stwo n.n. w li- skiej) n.m. nii m(cid:266)skiej agrandissement n.m. powi(cid:266)kszenie n.n. agresseur n.m. napastnik n.m. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: