Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 010966 10764813 na godz. na dobę w sumie
Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański - ebook/pdf
Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 362
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1745-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański zawiera ok. 20 000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyka ekonomiczną i biznesowa. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługa podmiotów gospodarczych polsko-hiszpańskich, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzą z zakresu języka hiszpańskiego.

El Diccionario de Terminologia Juridica Espanol-Polaco y Polaco-Espanol contiente alrededor de 20.000 entradas de varias ramas del Derecho, entre otros del Derecho Civil, Familiar, Penal y Mercantil. Tambien incluye palabras y expresiones relacionadas con temas economicos y comerciales. Este Diccionario sera indudablemente una ayuda indispensable para traductores, juristas que prestan servicios legales para entidades economicas polaco-espanolas, estudiantes y todos los que quieren profundizar sus conocimientos del idioma espanol.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SLOW_HISZP_POL_m 9/22/10 5:01 PM Page 1 S∏ownik terminologii prawniczej hiszpaƒsko polski, polsko-hiszpaƒski zawiera ok. 20 000 hase∏ z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdujà si´ w nim has∏a i s∏ownictwo ÊciÊle zwiàzane z tematykà ekonomicznà i biznesowà. S∏ownik stanowi niezastàpionà pomoc dla t∏umaczy, prawników zajmujàcych si´ obs∏ugà pod- miotów gospodarczych polsko-hiszpaƒskich, studentów oraz wszystkich pragnàcych pog∏´biç wiedz´ z zakresu j´zyka hiszpaƒskiego. El Diccionario de Terminología Jurídica Español-Polaco y Polaco-Español contiente alrededor de 20.000 entradas de varias ramas del Derecho, entre otros del Derecho Civil, Familiar, Penal y Mercantil. También incluye palabras y expresiones relacionadas con temas económicos y comer- ciales. Este Diccionario será indudablemente una ayuda indispensable para traductores, juristas que prestan servicios legales para entidades económicas polaco-españolas, estudiantes y todos los que quieren profundizar sus conocimientos del idioma español. Mieczys∏aw Komarnicki ma ponad 30-letni sta˝ pracy w adwokaturze i d∏ugoletnià praktyk´ w prowadzeniu obs∏ugi prawnej firm i spó∏ek hiszpaƒskich. Igor Komarnicki, absolwent wydzia∏ów filozofii i prawa. Doktor nauk prawnych, radca prawny, autor wielu artyku∏ów na temat prawa handlowego. El˝bieta Komarnicka, absolwentka wydzia∏u prawa. Ma d∏ugoletnià praktyk´ w t∏umaczeniach konsekutywnych, symultanicznych i literackich z j´zyka hiszpaƒskiego. Mieczys∏aw Komarnicki lleva más de 30 años trabajando como abogado, así como tiene mucha experiencia en la prestación de servicios jurídicos para sociedades y empresas españolas. Igor Komarnicki, graduado en Filosofía y Leyes. Doctor en derecho, consejero jurídico, autor de numerosos artículos sobre Derecho Mercantil. El˝bieta Komarnicka, graduada en Leyes. Tiene muchos años de experiencia en traducciones consecutivas, simultáneas y literarias del español. www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 Cena 79 z∏ i S ∏ o w n i k t e r m n o o g i i p r a w n i c z e l j P O L S K O - H I S Z P A ¡ S K H I S Z P A ¡ S K O - P O L S K I I S∏ownik terminologii prawniczej HISZPA¡SKO-POLSKI POLSKO-HISZPA¡SKI Mieczys∏aw Komarnicki Igor Komarnicki El˝bieta Komarnicka SLOW_HISZP_POL-STR 9/14/10 3:33 PM Page 1 S∏ownik terminologii prawniczej HISZPA¡SKO-POLSKI POLSKO-HISZPA¡SKI SLOW_HISZP_POL-STR 9/14/10 3:33 PM Page 2 S∏ownik terminologii prawniczej HISZPA¡SKO-POLSKI POLSKO-HISZPA¡SKI Mieczys∏aw Komarnicki Igor Komarnicki El˝bieta Komarnicka WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Redakcja: Aleksandra Kalinowska Projekt okładki: Maryna Wiśniewska © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-1745-8 Spis treści / Índice Wykaz skrótów ........................................................................................... VII Część I hiszpańsko-polska / Parte I español-polaca ................................... 1 Część II polsko-hiszpańska / Parte II polaco-española .............................. 169 V Skróty i znaki objaœniaj¹ce Abreviaturas y signos explicativos adm. . . . . . . . . . . . . . . administracyjny administrativo ekon. geod. . . . . . . . . . . . . . ekonomia economía . . . . . . . . . . . . . geodezja geodesia inform. . . . . . . . . . . . . informatyka informática handl. . . . . . . . . . . . . . handlowy comercial koœc. . . . . . . . . . . . . . . koœcielny eclesiástico ksiêg. . . . . . . . . . . . . . ksiêgowoœæ contabilidad mat. . . . . . . . . . . . . . . . matematyka matemáticas med. . . . . . . . . . . . . . . medyczny médico mors. . . . . . . . . . . . . . morski marítimo myœl. . . . . . . . . . . . . . . myœliwstwo pl. . . . . . . . . . . . . . . . . liczba mnoga caza plural post. karne . . . . . . . . . postêpowanie karne enjuiciamiento criminal post. s¹dowe . . . . . . . postêpowanie s¹dowe procedimiento judicial psych. . . . . . . . . . . . . . psychologia psicología prawo hiszp. . . . . . . . prawo hiszpañskie derecho espa ol ñ prawo pr. . . . . . . . . . . prawo pracy derecho laboral prawo spadk. . . . . . . . prawo spadkowe derecho hereditario prawo weksl. . . . . . . . prawo wekslowe derecho cambiario rel. . . . . . . . . . . . . . . . religia religión roln. . . . . . . . . . . . . . . rolnictwo agricultura s¹dow. hiszp. . . . . . . . s¹downictwo hiszpañskie jurisdicción espa ola ñ wojsk. . . . . . . . . . . . . . wojskowy wyd. . . . . . . . . . . . . . . wydawniczy militar editorial zob. . . . . . . . . . . . . . . zobacz véase VII Czêœæ I hiszpañsko-polska Parte I español-polaca A abadengo zob. bienes abadengos abaratar obni¿yæ wartoœæ lub cenê rze- abajo firmante ni¿ej podpisany czy, us³ugi lub pieni¹dza abanderamiento de buques mors. wpisa- abarraganamiento konkubinat nie obcego statku do rejestru abarraganarse ¿yæ w konkubinacie abanderar mors. 1. wpisaæ obcy statek do abarrotar wype³niaæ, zapychaæ; rejestru; 2. okreœliæ przynale¿noœæ pañ- ~ una tienda wype³niæ towarami sklep; stwow¹ statku abandonar 1. porzucaæ, opuszczaæ, zosta- wiaæ; 2. zaniedbywaæ; 3. zrzekaæ siê ~ un buque za³adowaæ statek do pe³na 1 abastecedor 2 abestecedor dostawczy, zaopatrzeniowy dostawca abandono 1. zaniechanie, odst¹pienie, abastecer zaopatrywaæ, dostarczaæ zrzeczenie siê; 2. porzucenie, opuszcze- abastecimiento dostawa, zaopatrzenie nie; 3. zaniedbanie; 4. mors. abandon abasto dostawa ¿ywnoœci, zaopatrzenie, ~ de bienes porzucenie (zrzeczenie siê) aprowizacja rzeczy; abdicación 1. zrzeczenie siê; 2. abdykacja ~ de destino opuszczenie s³u¿by przez abdicar 1. zrzekaæ siê; 2. abdykowaæ funkcjonariusza; ~ de familia porzucenie rodziny; aberración 1. zb³¹dzenie; 2. odchylenie od normy, aberracja ~ de función pública porzucenie sta- abigeato kradzie¿ byd³a nowiska (urzêdu); abigeo z³odziej byd³a ~ de la instancia (del recurso) od- abintestato dziedziczenie ustawowe st¹pienie od z³o¿enia odwo³ania; abofetear spoliczkowaæ ~ de menores e incapaces porzucenie abogacía adwokatura ma³oletniego lub osoby nieporadnej; abogado adwokat; ~ de nave o aeronave militar sin or- ~ acusador pe³nomocnik oskar¿yciela den opuszczenie okrêtu lub samolo- tu wojskowego bez rozkazu; prywatnego; ~ asesor radca prawny; ~ de puesto por centinela opuszczenie ~ del Estado adwokat prowadz¹cy ob- warty przez ¿o³nierza; s³ugê prawn¹ administracji pañstwo- ~ de querella odst¹pienie od (popiera- wej (s¹dow. hiszp.); nia) skargi (w post. karnym); ~ de oficio adwokat z urzêdu ~ de tierras odst¹pienie od uprawy abogar 1. broniæ przed s¹dem, prowadziæ gruntów rolnych; sprawê; 2. wstawiaæ siê za kimœ ~ de trabajo porzucenie pracy; abolengo ród, rodowód; bienes de ~ ma- ~ de servicio porzucenie s³u¿by j¹tek rodowy abaratamiento spadek cen, spadek warto- abolición 1. uchylenie, zniesienie, skasowa- œci nie; 2. puszczenie w niepamiêæ, abolicja 3 abolicionista abstención abolicionista abolicjonista abortar 1. poroniæ 2. przerwaæ ci¹¿ê, do- abolir kasowaæ, znosiæ, uchylaæ konaæ aborcji abonable 1. godny zaufania; 2. mo¿liwy abortista zwolennik legalizacji aborcji do zap³acenia aborto 1. aborcja, spêdzenie p³odu; 2. po- 1 abonado 1. wiarygodny (œwiadek); 2. go- ronienie; tów, podatny abonado 2 abonent ~ despenalizado aborcja niekaralna; ~ penalizado aborcja karalna abonador porêczyciel, gwarant abreviar 1. skracaæ, zmniejszaæ; 2. przyœpie- abonar 1. uznawaæ, aprobowaæ; 2. porê- szaæ czaæ, gwarantowaæ; 3. wpisywaæ sumê abreviatura skrót na konto; 4. p³aciæ, wp³aciæ; abrir 1. otwieraæ; 2. wszczynaæ; ~ en cuenta zaliczyæ na poczet sp³aty ~ el expediente wszcz¹æ postêpowanie d³ugu; w sprawie; ~ una deuda sp³aciæ d³ug ~ el juicio oral wszcz¹æ postêpowanie abonaré weksel w³asny s¹dowe abono 1. zaliczenie na poczet (w post. kar- abrogación uchylenie, zniesienie, odwo- nym); 2. zapis ksiêgowy po stronie „Wi- ³anie; nien”; 3. uznanie, akceptacja; 4. porêka, ~ de la ley uchylenie ustawy gwarancja; 5. kredytowanie; abrogar znieœæ, odwo³aæ, uchyliæ ~ de años (de tiempo) zaliczenie lat absentismo absencja, nieobecnoœæ (sta³a, (lub czasu); czêsta); ~ de horas extras uznanie godzin nad- ~ laboral absencja, nieobecnoœæ w pra- liczbowych; cy ~ del tiempo de privación del permi- absolución 1. uniewinnienie; 2. oddale- so de conducir zaliczenie czasu za- nie, odrzucenie; trzymania prawa jazdy (na poczet okresu pozbawienia); ~ de la demanda oddalenie powództwa; ~ de la instancia oddalenie powódz- ~ de prisión preventiva y medidas twa z braku dowodów; cautelares zaliczenie okresu tymcza- ~ de posiciones dowód z zeznañ po- sowego aresztowania i œrodków za- zwanego sk³adanych pod przysiêg¹ bezpieczaj¹cych na poczet kary absolutamente bezwzglêdnie, absolutnie abordaje mors. 1. aborda¿; 2. zderzenie, absolutismo absolutyzm kolizja dwóch statków; absoluto 1. bezwzglêdny, absolutny; ~ culpable kolizja zawiniona; 2. w³adczy; en ~ 1. bezwzglêdnie; ~ dudoso kolizja bez mo¿liwoœci usta- 2. w ¿adnym wypadku lenia winy; absolutorio uniewinniaj¹cy ~ fortuito kolizja spowodowana si³¹ absolver 1. uniewinniaæ; 2. zwalniaæ z obo- wy¿sz¹; wi¹zku; 3. odpuszczaæ, przebaczaæ ~ por falta común kolizja z winy obu absorción 1. wch³anianie, poch³anianie; stron 2. absorpcja; abordar mors. 1. podp³ywaæ okrêtem do ~ penal absorpcja kar; okrêtu; 2. dokonywaæ aborda¿u; 3. przy- ~ societaria zob. fusión por absorción biæ do brzegu; 4. zderzaæ siê (o statkach) abstención 1. powstrzymanie siê od 1 aborigen 2 aborigen krajowy, tubylczy udzia³u w czynnoœci urzêdowej; 2. wy- krajowiec, tubylec ³¹czenie siê (z udzia³u w czynnoœci, aborrecer nienawidziæ w sprawie); 4 abstencionismo acción ~ del juez wy³¹czenie siê sêdziego acatamiento a la Constitución œlubowa- abstencionismo wstrzymywanie siê (od nie wiernoœci Konstytucji udzia³u w wyborach) acatar przestrzegaæ (przepisu, normy) abstenerse 1. wy³¹czyæ siê; 2. wstrzymaæ acceder 1. zgadzaæ siê, przychyliæ siê (do siê od udzia³u w czynnoœci (w sprawie); proœby); 2. przy³¹czyæ siê (do wniosku) ~ de votar wstrzymaæ siê od g³osowania accesible dostêpny, przystêpny absuelto uniewinniony abuela babka accesión 1. adhezja, przyst¹pienie, wst¹- pienie, akces; 2. zgoda (na coœ); 3. na- abuelo1. dziadek; 2. przodek, antenat abusar 1. nadu¿ywaæ; 2. oszukiwaæ; 3. wy- bycie prawa w³asnoœci przez pomno¿e- nie, po³¹czenie, przy³¹czenie; korzystaæ (kogoœ); 4. zgwa³ciæ; ~ al fundo nabycie w³asnoœci rzeczy ~ de su autoridad nadu¿ywaæ w³adzy abusivo bezprawny, samowolny abuso 1. nadu¿ycie; 2. wykorzystanie, wy- zyskanie; 3. zniewolenie; ~ de autoridad nadu¿ycie w³adzy; wykopanej na w³asnym gruncie; ~ invertida prawo wykupu ziemi przez w³aœciciela pobudowanej na niej nie- ruchomoœci acceso 1. dostêp; 2. dojœcie, dojazd, droga ~ de cargo (de oficio) nadu¿ycie stano- dojazdowa; 3. silne wzburzenie wiska, funkcji, urzêdu; ~ de confianza nadu¿ycie zaufania; ~ de firma en blanco wykorzystanie podpisu in blanco; ~ de información privilegiada wyko- accesorio 1. akcesoryjny, pomocniczy; 2. dodatkowy, uzupe³niaj¹cy accidental przypadkowy, przejœciowy accidentar 1. spowodowaæ wypadek 2. ~se ulec wypadkowi rzystanie informacji uprzywilejo- accidente 1. wypadek; 2. przypadek; wanej; ~ de la impericia de un menor wyko- rzystanie niedoœwiadczenia osoby ma³oletniej; ~ de la situación de necesidad wyzys- por ~ przypadkowo; ~ aeronáutico katastrofa lotnicza; ~ de escolar wypadek w szkole; ~ de trabajo wypadek przy pracy; ~ de tránsito (tráfico) wypadek w ru- kanie przymusowego po³o¿enia; ~ del derecho subjetivo nadu¿ycie chu drogowym; prawa podmiotowego; ~ de posición dominante wykorzysty- wanie pozycji dominuj¹cej; ~ de superioridad nadu¿ycie stosunku zale¿noœci; ~ sexual molestowanie seksualne acaparador spekulant ~ espacial wypadek kosmiczny; ~ laboral wypadek w zwi¹zku z wy- konywan¹ prac¹ acción 1. akcja, dzia³anie, czynnoœæ; 2. skarga, zaskar¿enie; 3. powództwo; 4. udzia³, akcja (w spó³ce); ~ cambiaria zwrotne poszukiwanie acaparamiento skupowanie towarów (prawo weksl.); (w celach spekulacyjnych) acaparar skupowaæ towary (w celach (przyczynowa); spekulacyjnych) ~ civil skarga cywilna, powództwo; acarear konfrontowaæ, porównywaæ ~ civil en el proceso penal powództwo acarrear przewoziæ, transportowaæ; cywilne (adhezyjne) w procesie kar- ~ causal czynnoœæ prawna kauzalna ~ daños powodowaæ szkody nym; acarreo 1. przewóz; 2. koszt transportu to- ~ declarativa sprawa (powództwo) warów o ustalenie; 5 accionar acogimiento de menor ~ de condena sprawa (powództwo) o za- ~ constituyente (fundador) akcjona- s¹dzenie; riusz za³o¿yciel; ~ de enriquecimiento powództwo z ty- ~ mayoritario akcjonariusz wiêkszoœ- tu³u nies³usznego wzbogacenia; ciowy; ~ de nulidad (anulabilidad) powódz- ~ minoritario akcjonariusz mniejszoœ- two o uniewa¿nienie; ciowy; ~ de nulidad de contrato powództwo ~ preferente akcjonariusz posiadaj¹cy o uniewa¿nienie umowy; akcje uprzywilejowane; ~ de nulidad de matrimonio powódz- ~ principal akcjonariusz g³ówny two o uniewa¿nienie zwi¹zku ma³¿eñ- accisa akcyza skiego; acechar 1. czatowaæ, czychaæ; 2. szpie- ~ pauliana (revocatoria) skarga pau- gowaæ liañska; acecho czaty, zasadzka ~ penal skarga w postêpowaniu karnym; aceptación 1. przyjêcie, akcept; 2. zgoda, ~ petitoria powództwo petytoryjne; aprobata; ~ popular powództwo w interesie ~ bancaria akcept bankowy; ogólnym; ~ de herencia a beneficio de inventa- ~ posesoria powództwo posesoryjne; rio przyjêcie spadku z dobrodziej- ~ privada skarga prywatna; stwem inwentarza; ~ resolutoria powództwo o rozwi¹za- ~ de la cuenta (de la factura) akcepta- nie umowy; cja faktury; ~es al portador akcje na okaziciela; ~ de la letra de cambio akcept weksla; ~es amortizadas akcje umorzone; ~ de la oferta przyjêcie oferty; ~es con prima akcje o wiêkszej wartoœ- ~ por intervención przyjêcie przez ci ni¿ nominalna; wyrêczenie (prawo weksl.); ~es cotizadas akcje notowane na ~ simple przyjêcie spadku wprost gie³dzie; aceptante 1. uznaj¹cy zobowi¹zanie, po- ~es de sociedad akcje spó³ki; rozumienie, ugodê; 2. akceptant, przy- ~es de voto plural akcje uprawniaj¹ce jemca weksla do wiêkszej iloœci g³osów; aceptar przyjmowaæ, akceptowaæ, apro- ~es nominativas akcje imienne; bowaæ ~es ordinarias akcje zwyk³e; acervo 1. wspólne mienie; 2. masa spadko- ~es pignoradas akcje oddane w zastaw; wa; 3. dziedzictwo; ~es privilegiadas akcje uprzywilejo- ~ comunitario zbiór norm, orzecznic- wane; twa Unii Europejskiej; ~es propias akcje w³asne; ~ cultural spuœcizna kulturowa ~es rescatables akcje umarzalne (od- aclamación aklamacja kupywalne); aclamar wybieraæ przez aklamacjê ~es sin derecho de voto akcje bez pra- aclaración wyjaœnienie, objaœnienie; wa g³osu (akcje nieme); ~ de sentencia wyk³adnia wyroku ~es suscritas akcje subskrybowane; aclarar wyjaœniaæ, objaœniaæ, t³umaczyæ ~es transferibles akcje zbywalne; acoger 1. przyjmowaæ, akceptowaæ; ~es votantes akcje z prawem g³osu 2. wspieraæ, wspomagaæ, braæ pod accionar zaskar¿yæ, podaæ do s¹du opiekê accionariado akcjonariat acogimiento de menor umieszczenie ma- accionista akcjonariusz, udzia³owiec; ³oletniego w rodzinie zastêpczej 6 acomodación acta acomodación 1. przystosowanie; 2. upo- acreditamiento de edad dokument stwier- rz¹dkowanie; 3. godzenie, ³agodzenie dzaj¹cy wiek acomodamiento ugoda, umowa, porozu- acreditar 1. potwierdzaæ; 2. dowodziæ, mienie uwiarygadniaæ; 3. porêczaæ, gwaranto- acomodo zajêcie, posada, stanowisko waæ; 4. akredytowaæ; 5. uznawaæ, ob- acondicionamiento territorial zagospo- ci¹¿yæ rachunek; 6. p³aciæ, wp³acaæ darowanie przestrzenne acreedor 1. uprawniony; 2. wierzyciel, acontecimiento zdarzenie, wydarzenie, kredytodawca; wypadek ~ de la herencia wierzyciel masy spad- acordada nakaz, zarz¹dzenie wy¿szej in- kowej; stancji acosador przeœladowca acosamiento 1. przeœladowanie; 2. po- œcig, pogoñ ~ hipotecario wierzyciel hipoteczny; ~ pignoraticio zastawnik, wierzyciel zabezpieczony zastawem; ~ principal wierzyciel g³ówny; acoso nêkanie, przeœladowanie, molesto- ~ privilegiado (preferente) wierzyciel wanie; uprzywilejowany ~ sexual molestowanie seksualne ~es mancomunados wspó³wierzyciele; acotación 1. zob. acotamiento; 2. glosa; ~es solidarios wierzyciele solidarni 3. przypis, objaœnienie; 4. kota (pra- acreencia roszczenie pieniê¿ne wo geod.) acriminación oskar¿enie, obwinienie acotamiento rozgraniczenie, odgrodze- acriminar zob. incriminar nie, wytyczenie acta 1. protokó³, sprawozdanie; hacer acotar 1. powo³ywaæ siê na œwiadka lub constar en ~ wnieœæ do protoko³u; le- Ÿród³a; 2. grodziæ, wytyczaæ granice; vantar ~ sporz¹dziæ protokó³; 2. akt, 3. zastrzegaæ (sobie), wybieraæ (dla dokument; siebie); 4. robiæ uwagi na marginesie ~ de bancarrota akt upad³oœci; ~ de constitución de la sociedad akt utworzenia (zawi¹zania) spó³ki; ~ de defunción (de fallecimiento) akt tekstu acracia anarchia ácrata ácrata 1 2 anarchistyczny anarchista zgonu; acre akr ~ de denuncia verbal protokó³ z za- acrecentamiento przyrost, wzrost (pra- wiadomienia ustnego; wo spadk.) ~ de depósito potwierdzenie przez no- acrecentar 1. zwiêkszaæ, powiêkszaæ; tariusza przyjêcia depozytu; ~ su fortuna powiêkszaæ swój ma- ~ de fundación akt za³o¿ycielski, j¹tek; 2. awansowaæ w pracy umowa spó³ki; acrecer zwiêkszaæ, powiêkszaæ; derecho de ~ prawo do udzia³u spadkowego z tytu³u przyrostu acrecimiento 1. przyrost (prawo spadk.); 2. wzrost, powiêkszenie acreditación 1. akredytacja; 2. uwiary- godnienie ~ de la inspección de trabajo protokó³ inspekcji (inspektora) pracy; ~ de la inspección de tributos proto- kó³ kontroli podatkowej; ~ de la junta general de accionistas protokó³ walnego zgromadzenia akc- jonariuszy; ~ del juicio oral protokó³ z postêpowa- acreditado 1. akredytowany; 2. zatwier- nia dowodowego; dzony, uznany ~ de notificación dokument notarialny 7 actitud actuación stwierdzaj¹cy zaistnienie okreœlone- 4. postanowienie, orzeczenie, decyzja; go faktu; 5. akta, dokumenty, protoko³y; ~ de requerimiento wezwanie do ~ abusivo czyn bezprawny, samowolny; okreœlonego zachowania (dzia³ania ~ acusatorio akt oskar¿enia; lub zaniechania); ~ matrimonial akt œlubu; ~ notarial akt notarialny; ~s judiciales akta s¹dowe ~ administrativo decyzja, akt admini- stracyjny; ~ a instancia de parte orzeczenie na wniosek strony; actitud postawa, pozycja, stanowisko ~ arbitrario czynnoœæ arbitralna (prze- (w sprawie) kroczenie uprawnieñ); activar uaktywniaæ, uruchamiaæ actividad 1. dzia³anie, czynnoœæ; 2. dzia- ~ de adhesión akt przy³¹czenia; ~ de comercio czynoœæ handlowa; ~ de conciliación postêpowanie pojed- ³alnoœæ; ~ clandestina dzia³alnoœæ podziemna; nawcze; ~ económica dzia³alnoœæ gospodarcza; ~ financiera dzia³alnoœæ finansowa; ~es insalubres dzia³alnoœæ szkodliwa dla zdrowia; ~es molestas dzia³alnoœæ uci¹¿liwa dla otoczenia; ~es nocivas dzia³alnoœæ szkodliwa dla œrodowiska activo aktywa, maj¹tek; ~ agotado aktywa wyczerpane; ~ amortizable aktywa podlegaj¹ce umo- rzeniu; ~ bloqueado aktywa zablokowane; ~ circulante (corriente) aktywa bie- ¿¹ce (obrotowe); ~ comercial aktywa handlowe; ~ de la quiebra aktywa masy upad³oœ- ciowej; ~ de reserva aktywa rezerwowe; ~ efectivo (disponible) aktywa gotów- kowe; ~ ficticio aktywa fikcyjne, pozorne; ~ fiduciario aktywa powiernicze; ~ fijo œrodki trwa³e; ~ financiero aktywa finansowe; ~ inmaterial aktywa niematerialne; ~ invendible aktywa niezbywalne; ~ líquido aktywa p³ynne; ~ material aktywa materialne; ~ de convalidación akt konwalidacji; ~ formal akt formalny; ~ ilícito czyn bezprawny, zakazany; ~ jurídico czynnoœæ prawna; ~ legislativo akt ustawodawczy; ~ nulo akt niewa¿ny; ~ presunto czynnoœæ domniemana; ~ procesal czynnoœæ procesowa; ~ público akt publiczny; ~ punitivo (punible) czyn karalny; ~s concluyentes czynnoœci dorozumia- ne; ~s constitutivos akty (czynnoœci) kon- stytutywne; ~s declaratorios akty (czynnoœci) de- klaratoryjne; ~s de instrucción czynnoœci w postêpo- waniu przygotowawczym (w œledz- twie lub dochodzeniu); ~s de prueba czynnoœci dowodowe; ~s gratuitos czynnoœci (œwiadczenia) bezp³atne, darmowe; ~s inscribibles akty wpisywane do re- jestru w³asnoœci (ksiêgi wieczystej); ~s preparatorios czynnoœci przygoto- wawcze (do pope³nienia przestêp- stwa); ~s unilaterales akty jednostronne actor powód; ~ civil powód w postêpo- waniu karnym ~ pignorado aktywa oddane w zastaw actora powódka acto 1. czyn; 2. czynnoœæ, dzia³anie; 3. akt; actuación 1. dzia³alnoœæ, dzia³anie; 2. pro- 8 actuante adeudado cedura s¹dowa; 3. dokumenty sprawy, ~ a la vía judicial wyst¹piæ na drogê akta; 4. czynny udzia³; s¹dow¹ ~ comprobadora tributaria procedu- acumulación 1. akumulacja, gromadze- ra dowodowa w postêpowaniu podat- nie; 2. ³¹czenie; kowym; ~ de acciones akumulacja roszczeñ; ~ de oficio dzia³anie z urzêdu; ~ de autos po³¹czenie oddzielnych ~ judicial procedura s¹dowa; spraw w celu ich ³¹cznego rozpoz- ~ procesal czynnoœæ procesowa nania; actuante pe³ni¹cy obowi¹zki ~ de capital (inversión en capital) actuar 1. dzia³aæ; 2. pracowaæ, wykony- akumulacja kapita³u; waæ zawód; 3. prowadziæ proces (spra- ~ de penas ³¹czenie kar, kara ³¹czna; wê s¹dow¹); 4. ~se dochodziæ do skutku ~ procesal po³¹czenie spraw actuario pisarz s¹dowy acumular 1. gromadziæ, zbieraæ, akumu- acuartelamiento wojsk. 1. zakwaterowa- lowaæ; 2. skupiaæ, ³¹czyæ nie; 2. kwatera acusación oskar¿enie, obwinienie, zarzut; acuartelar 1. wojsk. zakwaterowaæ; 2. dzie- escrito de ~ akt oskar¿enia; liæ, parcelowaæ acuchillar raniæ, zabijaæ no¿em ~ calumniosa oskar¿enie k³amliwe, oszczercze, znies³awiaj¹ce; acuerdo 1. postanowienie, decyzja; 2. poro- ~ falsa fa³szywe oskar¿enie; zumienie, zgoda, ugoda; llegar a un ~ ~ particular (privada) oskar¿enie pry- dojœæ do porozumienia, zawrzeæ ugodê; watne, akt oskar¿enia prywatny; 3. uchwa³a; ~ pública oskar¿enie publiczne ~ adicional umowa dodatkowa; acusado oskar¿ony ~ amistoso ugoda pozas¹dowa; acusador 1. oskar¿aj¹cy; 2. oskar¿yciel; ~ de cooperación porozumienie o wspó³- ~ auxiliar oskar¿yciel posi³kowy; pracy; ~ privado oskar¿yciel prywatny; ~ de distribución exclusiva umowa ~ público oskar¿yciel publiczny o wy³¹cznoœæ na dystrybucjê; ~ de doble imposición umowa o uni- acusar 1. oskar¿aæ, obwiniaæ; 2. ~se oska- r¿aæ siê, przyznawaæ siê do winy kaniu podwójnego opodatkowania; acusatorio ~ de exclusividad umowa o wy³¹cznoœæ; acusatorio 1 2 oskar¿aj¹cy, oskar¿ycielski akt oskar¿enia ~ de franquicia umowa franszyzy; acuse potwierdzenie (odbioru); A ~ General sobre Aranceles Aduane- ~ de recibo potwierdzenie odbioru to- ros y de Comercio (GATT) Uk³ad waru, przesy³ki Ogólny w Sprawie Taryf Celnych achacar przypisywaæ, zarzucaæ (coœ ko- i Handlu; muœ), zrzucaæ (na kogoœ) ~ internacional umowa miêdzynaro- achaque 1. szanta¿, wymuszenie; 2. de- dowa; fekt fizyczny lub psychiczny; 3. przed- ~ oral (verbal) porozumienie ustne; miot, materia, sprawa; 4. pretekst, wy- ~ procesal (de las partes) ugoda mówka s¹dowa; adaptación przystosowanie siê, adaptacja ~ social uchwa³a zgromadzenia wspól- adaptar 1. przystosowaæ, dostosowaæ, ników spó³ki adaptowaæ; ~se przystosowywaæ siê acudir 1. zwracaæ siê (do kogoœ); 2. ucie- adecuado odpowiedni, adekwatny kaæ siê (do czegoœ); 3. odpowiadaæ, re- adelanto zaliczka plikowaæ; adeudado zad³u¿ony 9 adeudar admisión adeudar 1. byæ winnym (d³u¿nym); adjunción po³¹czenie ruchomoœci nale- 2. obci¹¿aæ, zapisywaæ po stronie „Wi- ¿¹cych do ró¿nych w³aœcicieli nien”; 3. ~se zad³u¿aæ siê adjuntar do³¹czaæ, za³¹czaæ (do pisma); adeudo 1. d³ug; 2. c³o, op³ata celna; ~ documentos adicionales za³¹czyæ 3. obci¹¿enie, wpisanie po stronie „Wi- nien” dodatkowe dokumenty adjunto 1 za³¹czony, do³¹czony; copia ~a adhesión 1. przyst¹pienie, przy³¹czenie al original kopia za³¹czona do orygi- siê, adhezja; 2. wst¹pienie; ~ a la apelación przy³¹czenie siê do na³u adjunto 2 1. pomocnik, zastêpca; 2. za- apelacji; ³¹cznik ~ a la casación przy³¹czenie siê do ka- administración 1. zarz¹d, kierownictwo; sacji; administracja; 2. zarz¹dzanie, admini- ~ al acuerdo przyst¹pienie do uk³adu; strowanie, kierowanie; ~ de estados a la Unión Europea ~ central administracja centralna; przyst¹pienie pañstw do Unii Euro- ~ de autogestión administracja samo- pejskiej; rz¹dowa; ~ procesal przyst¹pienie (wst¹pienie) ~ de bienes gananciales zarz¹dzanie do procesu maj¹tkiem ma³¿eñskim; adicción uzale¿nienie; ~ de inmuebles embargados za- ~ al alcohol uzale¿nienie od alkoho- rz¹dzanie nieruchomoœciami zabez- lu; pieczonymi; ~ a las drogas uzale¿nienie od narko- ~ de la quiebra zarz¹dzanie mas¹ upa- tyków d³oœciow¹; adición 1. dodanie; 2. uzupe³nienie; ~ de la sociedad anónima zarz¹dzanie 3. dopisek (do tekstu); 4. przyjêcie spó³k¹ akcyjn¹; (spadku); ~ de bienes po³¹czenie rzeczy; ~ del caudal hereditario zarz¹dzanie odziedziczonym maj¹tkiem (mas¹ ~ de herencia przyjêcie spadku; spadkow¹); ~ de sentencia uzupe³nienie wyroku ~ del Estado administracja centralna adir przyj¹æ spadek pañstwa; adjudicación 1. nadanie, przyznanie; ~ territorial (local) administracja lo- 2. przys¹dzenie, zas¹dzenie; kalna ~ de crédito przyznanie kredytu; administrador zarz¹dca, administrator; ~ en pago zas¹dzenie zap³aty ~ judicial de la quiebra syndyk masy adjudicador zbywaj¹cy prawo, cedent upad³oœciowej; adjudicar 1. przyznawaæ, zas¹dzaæ, nada- ~ suplente administrator zastêpca waæ; 2. ~se przyw³aszczaæ sobie; (w spó³ce z o.o. w prawie hiszpañ- ~ el crédito przyznaæ kredyt; skim) ~ el subsidio przyznaæ zasi³ek; administrar zarz¹dzaæ, kierowaæ ~ la indemnización zas¹dziæ odszko- admisibilidad legal dopuszczalnoœæ pra- dowanie wna adjudicatario 1. nabywca prawa (ten, admisión 1. przyjêcie, dopuszczenie; komu nadano, przys¹dzono); 2. cesjo- 2. uznanie, przyznanie; nariusz; 3. oferuj¹cy najwy¿sz¹ cenê ~ a cotización bursátil dopuszczenie w przetargu do obrotu gie³dowego; adjudicador ten, kto nadaje (przys¹dza) ~ de hechos przyznanie faktów; 10 admitir afinidad ~ del recurso de casación (apelación) adrede umyœlnie, celowo; lo hizo ~ to przyjêcie kasacji (apelacji) zrobi³ umyœlnie admitir 1. przyjmowaæ, dopuszczaæ; 2. po- adscribir 1. przypisywaæ; 2. przydzielaæ zwalaæ (na coœ); znosiæ; (do s³u¿by) ~ como testigo dopuœciæ na œwiadka adscripción 1. przypisanie; 2. przydziele- admonición 1. ostrze¿enie, przestroga; nie, przydzia³; 3. nominacja 2. napomnienie, upomnienie, nagana aduana 1. c³o; 2. urz¹d celny; 3. komora adopción 1. adopcja, przysposobienie; celna; 2. przyjêcie, aprobata; ~s de exportación c³o wywozowe; ~ de decisiones tryb podejmowania de- ~s de importación c³o przywozowe cyzji; aduanar cliæ ~ internacional adopcja miêdzynaro- aduanero dowa; aduanero 1 2 celny celnik ~ póstuma adopcja, przysposobienie aducir przedstawiaæ, przytaczaæ (dowody, orzeczone po œmierci przysposabia- argumenty) j¹cego; adueñarse zaw³adn¹æ, przyw³aszczyæ sobie ~ plena adopcja, przysposobienie pe³ne; adulteración 1. podrabianie, fa³szowanie; ~ simple adopcja, przysposobienie nie- 2. fa³szerstwo; pe³ne, ograniczone adoptado adoptowany, przysposobiony ~ de alimentos niebezpieczne dla zdro- wia podrabianie ¿ywnoœci adoptador zob. adoptante adulterar 1. cudzo³o¿yæ; 2. podrabiaæ, adoptante adoptuj¹cy, przysposabiaj¹cy fa³szowaæ adoptar adoptowaæ, przysposabiaæ adulterio 1. cudzo³óstwo; 2. fa³szerstwo adoptivo adoptowany; hijo ~ syn adopto- adveración del testamento uznanie przez wany s¹d testamentu za autentyczny adquirente nabywca wpisany do rejestru adversario przeciwnik, adwersarz nieruchomoœci adquiridor nabywca advertencia 1. ostrze¿enie, przestroga, pouczenie; 2. uwaga wstêpna; 3. zawia- adquirir uzyskiwaæ, nabywaæ, zdobywaæ; domienie ~ derechos nabywaæ prawa; afectación de bienes obci¹¿enie rzeczy ~ la propiedad nabywaæ w³asnoœæ; afectar 1. obci¹¿aæ (d³ugami); 2. od- ~ personalidad jurídica nabywaæ oso- dzia³ywaæ, wp³ywaæ bowoœæ prawn¹ afianzado porêczony, zabezpieczony adquisición 1. nabycie, uzyskanie; 2. na- afianzador porêczyciel bytek; afianzamiento 1. porêczenie, gwarancja; ~ de derechos nabycie praw; 2. zabezpieczenie ~ de la herencia nabycie spadku; afianzar 1. porêczaæ, gwarantowaæ; 2. za- ~ de la nacionalidad nabycie obywa- bezpieczaæ; 3. z³o¿yæ kaucjê telstwa; afiliación 1. wst¹pienie do zwi¹zku, orga- ~ de la posesión objêcie w posiadanie; nizacji, stowarzyszenia; 2. objêcie ubez- ~ originaria nabycie pierwotne; pieczeniem spo³ecznym ~ por el uso nabycie w³asnoœci przez afiliado 1 2 ubezpieczony osoba objêta ubezpieczeniem spo- afiliado zasiedzenie adquisidor nabywca ³ecznym adquisitivo nabywczy; poder ~ si³a na- afinidad 1. podobieñstwo, analogia; 2. po- bywcza winowactwo 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski polsko-hiszpański
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: