Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00863 010795 10762716 na godz. na dobę w sumie
Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski - ebook/pdf
Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 379
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2341-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik terminologii prawniczej włosko-polski, polsko-włoski zawiera ok. 20.000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyką ekonomiczną i biznesową. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych polsko-włoskich, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzę z zakresu języka włoskiego.

Słownik pod redakcją Haliny Kwiatkowskiej, radcy prawnego i partnera w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Autorka specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym i prawie kontraktów. Wpisana na listę arbitrów sądu polubownego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Od 2000 r. współpracuje z Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy, która od ponad 15 lat świadczy doradztwo i pomoc prawną na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Kancelaria oprócz siedziby głównej w Warszawie dysponuje oddziałami w Krakowie, Gdańsku, Toruniu i Wrocławiu, a ponadto w Ałamaty (Kazachstan) oraz w Kijowie (Ukraina). Potwierdzeniem wysokiej pozycji Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy są przyznane jej liczne wyróżnienia i rekomendacje.


Il Dizionario della terminologia giuridica italiano-polacco, polacco- italiano contiene circa 20.000 voci relative a vari settori del diritto, con particolare riferimento al diritto civile, diritto di famiglia, diritto penale e diritto commerciale. Il volume comprende anche termini e locuzioni strettamente legati alla terminologia dell’economia e del business.

Il Dizionario costituisce un utile strumento per i traduttori, per i giuristi che forniscono assistenza legale alle imprese polacco-italiane, gli studenti e tutti coloro che vogliono approfondire ed ampiare la conoscenza del linguaggio giuridico.

Il presente Dizionario è stato curato da Halina Kwiatkowska, consulente legale e partner dello Studio legale Chałas&Partners. Specializzata nel diritto commerciale e societario, nel diritto civile e diritto dei contratti. È iscritta sulla lista dei arbitri della corte arbitrale presso Camera di Commercio e dell’Industria a Cracovia. Dal 2000 collabora con lo Studio legale Chałas&Partners che, con oltre quindici anni di esperienza, fornisce consulenza ed assistenza legale alle imprese nazionali e straniere attraverso la sua sede principale di Varsavia ed i propri uffici a Cracovia, Danzica, Torun e Breslavia (in Polonia), Almaty (in Kazakhstan) e Kiev (in Ucraina). Come riconoscimento di stima della sua posizione nel settore legale, allo Studio legale Chałas&Partners sono stati consegnati molti premi e raccomandazioni.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S∏ownik terminologii prawniczej W¸OSKO-POLSKI POLSKO-W¸OSKI Halina Kwiatkowska S∏ownik terminologii prawniczej W¸OSKO-POLSKI POLSKO-W¸OSKI S∏ownik terminologii prawniczej W¸OSKO-POLSKI POLSKO-W¸OSKI Halina Kwiatkowska WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja: Aleksandra Kalinowska Korekta: Klaudia Ginowicz Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wi(cid:286)niewska © Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-1392-4 ISBN ebook 978-83-255-2341-1 Spis tre(cid:286)ci / Indice Introduzione ............................................................................................... VII Wprowadzenie ........................................................................................... Cz(cid:266)(cid:286)ć I włosko-polska / Parte I italiano-polacca ........................................ 1 Cz(cid:266)(cid:286)ć II polsko-włoska / Parte II polacco-italiana ..................................... 169 IX V Introduzione Il presente Dizionario della terminologia giuridica contiene circa 20.000 voci ed è basato sul lemmario del Dizionario della terminologia giuridica spagniolo–po- lacco, polacco-spagniolo di Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki e El(cid:298)bie- ta Komarnicka, pubblicato nel 2007 dalla Casa Editrice C.H. Beck, specialistiche opere lessicograiche e terminologiche, codici e leggi italiane e sull’esperienza professionale dell’autore nel settore giuridico. Oltre tradizionali voci del lessico giuridico il volume contiene anche voci lega- ti alle materie afini al diritto, come l’economia e il business. Le voci sono stam- pate in grassetto. Nei termini composti le frazioni che si ripetono sono sostituite da una tilde (segno ˜). Le spiegazioni dei termini sono stampate in corsivo e mes- se tra parentesi. I termini contengono anche i suoi sinonimi o parole che possono essere considerate simili. Le accezioni che corrispondono ai vari signiicati di un termine sono precedute da cifre arabe. Destinatari del volume sono quindi non solo le igure che quotidinamente entrano in contatti commerciali con le aziende italiane, ma anche tutti coloro che voglio- no approfondire la conoscenza della terminologia giuridica. Il Dizionario costiu- tisce inoltre un comodo ed utile strumento di consultazione per giuristi, interpre- ti e studenti. Varsavia, lùglio 2011 Halina Kwiatkowska VII Wprowadzenie Słownik terminologii prawniczej zawiera około 20.000 haseł, których wybór opar- ty został na siatce haseł pochodz(cid:261)cej ze Słownika terminologii prawniczej hisz- pa(cid:276)sko-polskiego, polsko-hiszpa(cid:276)skiego autorstwa Mieczysława Komarnickiego, Igora Komarnickiego i El(cid:298)biety Komarnickiej, wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w 2007 r., wielu specjalistycznych słownikach i leksykonach, włoskich ustawach i kodeksach oraz prawniczym do(cid:286)wiadczeniu zawodowym autora. Oprócz terminów typowo prawniczych słownik zawiera tak(cid:298)e hasła z powi(cid:261)za- nych z prawem dziedzin ekonomii i biznesu. Wyj(cid:286)ciowe terminy zostały wyró(cid:298)- nione tłustym drukiem. W terminach zło(cid:298)onych wyrazy powtarzaj(cid:261)ce si(cid:266) zostały zast(cid:261)pione tyld(cid:261) (znak ˜ ). Obja(cid:286)nienia haseł wyró(cid:298)niono kursyw(cid:261) i uj(cid:266)to w na- wiasy. W terminach wyj(cid:286)ciowych uwzgl(cid:266)dniono tak(cid:298)e ich synonimy lub blisko- znaczne odpowiedniki. Z kolei odpowiedniki dotycz(cid:261)ce ró(cid:298)nych znacze(cid:276) danego terminu oddzielono cyframi arabskimi. Słownik przeznaczony jest nie tylko dla osób, które na co dzie(cid:276) maj(cid:261) styczno(cid:286)ć z obsług(cid:261) współpracy gospodarczej z przedsi(cid:266)biorcami włoskimi, ale mo(cid:298)e tak(cid:298)e stanowić u(cid:298)yteczne narz(cid:266)dzie i wsparcie w codziennej pracy prawników, tłuma- czy, studentów oraz wszystkich chc(cid:261)cych poszerzyć swoj(cid:261) znajomo(cid:286)ć włoskiej terminologii prawniczej. Warszawa, lipiec 2011 Halina Kwiatkowska IX Cz(cid:266)(cid:286)ć I włosko-polska Parte I italiano-polacca A a condizione pod warunkiem a|in contanti gotówkowy a pena pod kar(cid:261) a prezzo di costi po cenie kosztów a richiesta na (cid:298)(cid:261)danie a rischio del compratore na ryzyko na- bywcy a tempo indeterminato bezterminowo, na czas nieokre(cid:286)lony a titolo di... tytułem (czego(cid:286)); ~ di do- nazione tytułem darowizny; ~ di in- dennizzo tytułem odszkodowania; ~ di pagamento tytułem zapłaty; ~ di ri- sarcimento tytułem odszkodowania a vista a vista, za okazaniem a|di breve termine krótkoterminowy, na okres krótkoterminowy a|di lungo termine długoterminowy, na okres długoterminowy a|in favore na korzy(cid:286)ć abbandonare 1. mors. abandonować; 2. odst(cid:261)pić (od czego(cid:286)), rezygnować, zaniechać, zrzekać si(cid:266); ~ un diritto zrzekać si(cid:266) prawa; ~ un’eredità zrze- kać si(cid:266) spadku abbandono 1. mors. abandon; 2. odst(cid:261)- pienie (od czego(cid:286)), rezygnacja, zanie- chanie, zaprzestanie, zrzeczenie si(cid:266); 3. zaniedbanie, opuszczenie, porzuce- nie; ~ del posto di lavoro opuszcze- nie miejsca pracy; ~ del lavoro porzu- cenie pracy; ~ del ricorso odst(cid:261)pienie od zło(cid:298)enia odwołania; ~ del servi- zio opuszczenie słu(cid:298)by przez funk- cjonariusza; ~ della coltivazione od- st(cid:261)pienie od uprawy gruntów rolnych; ~ della nave opuszczenie okr(cid:266)tu bez rozkazu; ~ di pretesa zrzeczenie si(cid:266) roszczenia; ~ della cosa porzucenie rzeczy; ~ del minore o incapace po- rzucenie małoletniego lub osoby niepo- radnej; ~ dell’attività criminale odst(cid:261)- pienie od działalno(cid:286)ci przest(cid:266)pczej abbassamento obni(cid:298)ka, spadek, reduk- cja; ~ dei prezzi obni(cid:298)ka cen; ~ del cambio spadek kursu; ~ dei salari obni(cid:298)ka płac abbassare obni(cid:298)ać, zmniejszać; ~ i prez- zi obni(cid:298)ać ceny; ~ gli stipendi obni- (cid:298)ać płace abbassato obni(cid:298)ony abbattimento 1. przygn(cid:266)bienie, depresja; 2. ekon. depresja, odliczenie; 3. obni(cid:298)- ka, redukcja abbonamento abonament, prenumerata abbonare 1. abonować, prenumerować; 2. redukować, umarzać, zmniejszać abbonato abonent, prenumerator abbordaggio mors. aborda(cid:298) abbordare zderzać si(cid:266) (o statkach) abbozzo szkic, zarys abbreviazione skrót abbuonare bonifi kować, udzielać raba- tu, obni(cid:298)yć abbuono bonifi kata, rabat, upust, zni(cid:298)ka abdicare abdykować, ust(cid:266)pować abdicazione abdykacja, ust(cid:261)pienie aberrazione aberracja, odchylenie od nor- my abigeato kradzie(cid:298) bydła abigeo złodziej bydła abilità 1. biegło(cid:286)ć; 2. zdolno(cid:286)ć; ~ al ser- vizio militare zdolno(cid:286)ć do słu(cid:298)by woj- 3 abilitare accertamento skowej; ~ lavorativa zdolno(cid:286)ć do pra- cy abilitare upowa(cid:298)niać, uprawniać abilitato upowa(cid:298)niony, uprawniony abilitazione upowa(cid:298)nienie, uprawnienie abituale zwyczajny, zwykły, zwyczajo- wy abitudine zwyczaj abolire kasować, skasować, uchylać, unie- wa(cid:298)niać, znosić; ~ una legge uchylić ustaw(cid:266); ~ una sentenza uchylić wy- rok abolizione abolicja, skasowanie, uchyle- nie, zniesienie; ~ delle barriere doga- nali zniesienie barier celnych; ~ di da- zi doganali zniesienie cła abolizionista abolicjonista abbordare dokonać aborda(cid:298)u aborigeno aborygen, krajowiec abortire dokonać aborcji, sp(cid:266)dzać płód abortista zwolennik legalizacji aborcji aborto aborcja, sp(cid:266)dzenie płodu; ~ non punibile aborcja niekaralna abrogabile odwołalny, mo(cid:298)liwy do uchy- lenia abrogare anulować, odwoływać, uchy- lać, znosić; ~ l’arresto uchylać areszt; ~ un provvedimento uchylać zarz(cid:261)- dzenie; ~ una legge uchylać ustaw(cid:266) abrogazione anulowanie, odwołanie, uchylenie, zniesienie; ~ dell’arresto uchylenie aresztu abusare nadu(cid:298)ywać, nadu(cid:298)yć; ~ del po- tere nadu(cid:298)ywać władzy abusivismo edilizio samowola budow- lana abuso wykorzystywanie, nadu(cid:298)ycie przekroczenie; ~ del diritto nadu(cid:298)y- cie (obej(cid:286)cie) prawa; ~ del diritto sog- gettivo nadu(cid:298)ycie prawa podmiotowe- go; ~ del potere giudiziario nadu(cid:298)ycie władzy s(cid:261)dowej; ~ della patria potestà nadu(cid:298)ycie władzy rodzicielskiej; ~ del- la qualità di pubblico uffi ciale wyko- rzystywanie pełnionej funkcji publicz- nej; ~ dell’immagine altrui nadu(cid:298)ycie cudzego wizerunku; ~ dell’inesperien- 4 za del minore wykorzystywanie nie- do(cid:286)wiadczenia osoby małoletniej; ~ di autorità nadu(cid:298)ycie władzy; ~ di fi du- cia nadu(cid:298)ycie zaufania; ~ di foglio fi rmato in bianco wykorzystywanie (nadu(cid:298)ycie) podpisu in blanco; ~ di informazioni privilegiate wykorzy- stywanie informacji stanowi(cid:261)cych ta- jemnic(cid:266) pa(cid:276)stwow(cid:261) lub słu(cid:298)bow(cid:261); ~ di posizione dominante nadu(cid:298)ycie pozy- cji dominuj(cid:261)cej; ~ di relazioni d’uffi - cio wykorzystywanie stanowiska słu(cid:298)- bowego (stosunków słu(cid:298)bowych); ~ di uffi cio nadu(cid:298)ycie stanowiska (urz(cid:266)du); ~ edilizio samowola budowlana accantonamento kwatera, rezerwa, gro- madzone (cid:286)rodki accaparramento skupowanie towarów (w celach spekulacyjnych) accaparrare skupować towary (w celach spekulacyjnych) accaparratore spekulant accedere 1. wchodzić; 2. zgadzać si(cid:266), ze- zwalać accendere otworzyć, ustanawiać, za- ci(cid:261)gać; ~ un debito zaci(cid:261)gać dług; ~ un’ipoteca ustanowić hipotek(cid:266); ~un conto otwierać konto accensione otwarcie, ustanowienie, za- ci(cid:261)gni(cid:266)cie; ~ di un conto otwarcie konta; ~ di un credito otwarcie kre- dytu; ~ di un’ipoteca ustanowienie hi- poteki accertamento sprawdzenie, stwierdze- nie, ustalenie, oszacowanie; ~ dei cre- diti ustalenie wierzytelno(cid:286)ci; ~ del danno ustalenie szkody; ~ del rap- porto di fi liazione ustalenie pocho- dzenia dziecka; ~ del reddito ustale- nie wysoko(cid:286)ci dochodu; ~ della massa fallimentare ustalenie masy upadło- (cid:286)ciowej; ~ della paternità ustalenie ojcostwa; ~ dell’obbligazione tribu- taria ustalenie zobowi(cid:261)zania podatko- wego; ~ fi scale oszacowanie dla celów podatkowych; ~ del valore ustalenie warto(cid:286)ci accertare accordo accertare sprawdzać, dochodzić, stwier- dzać, ustalać, szacować; ~ la verità dochodzić prawdy; ~ lo stato di fat- to ustalać stan faktyczny accessibile dost(cid:266)pny accessione akces, przył(cid:261)czenie, przyst(cid:261)- pienie; ~ a un trattato przyst(cid:261)pienie do układu (traktatu); ~ invertita na- bycie prawa wykupu ziemi przez wła- (cid:286)ciciela wybudowanej na niej nieru- chomo(cid:286)ci accesso dost(cid:266)p, wej(cid:286)cie, wst(cid:266)p; ~ libero wolny dost(cid:266)p (wst(cid:266)p) accessorio 1. akcesoryjny, dodatkowy; 2. uboczny accettabile dopuszczalny, akceptowal- ny accettante akceptant; ~ cambiario ak- ceptant weksla; ~ di una tratta ak- ceptant weksla; ~ per intervento ak- ceptant przez wyr(cid:266)czenie accettare 1. akceptować, godzić si(cid:266), uwzgl(cid:266)dniać, uznać, zaakceptować, zgadzać si(cid:266), przyj(cid:261)ć; 2. obj(cid:261)ć (urz(cid:261)d, stanowisko); ~ per acclamazione przy- j(cid:261)ć przez aklamacj(cid:266); ~ una cambia- le (una tratta) akceptować weksel; ~ una sentenza uznać wyrok; ~ una carica obj(cid:261)ć stanowisko accettato uznany, przyj(cid:266)ty accettazione akcept, akceptacja, uznanie, przyj(cid:266)cie; ~ bancaria akcept bankowy; ~ cambiaria akcept weksla; ~ com- merciale akcept handlowy; ~ condi- zionata akcept warunkowy; ~ della fattura akceptacja faktury; ~ dell’ere- dità przyj(cid:266)cie spadku; ~ dell’offerta akceptacja oferty; ~ di cambiale ak- ceptacja weksla; ~ di merci odbiór to- waru; ~ espressa akceptacja wyra(cid:296)na; ~ in bianco akcept in blanco; ~ incon- dizionata akcept bezwarunkowy; ~ ir- revocabile akceptacja nieodwołalna; ~ parziale akceptacja cz(cid:266)(cid:286)ciowa; ~ per intervento (per onore) akcept przez wyr(cid:266)czenie; ~ tacita akceptacja doro- zumiana acchiappare chwytać accidente wypadek, nieszcz(cid:266)(cid:286)liwy wypa- dek; ~ spaziale wypadek kosmiczny accisa akcyza acclamare obierać (wybierać) jedno- my(cid:286)lnie acclamazione aklamacja; eleggere per ~ wybierać przez aklamacj(cid:266); accettare per ~ przyj(cid:261)ć przez aklamacj(cid:266); eletto per ~ wybrany przez aklamacj(cid:266) accludere doł(cid:261)czać, zał(cid:261)czać accluso doł(cid:261)czony, zał(cid:261)czony accogliere uwzgl(cid:266)dniać, przyj(cid:261)ć; ~ un ri- corso uwzgl(cid:266)dniać odwołanie accoltellare zasztyletować accomodamento kompromis, ugoda, układ; ~ con i creditori ugoda z wierzy- cielami; venire a un ~ zawrzeć ugod(cid:266) accomodante ugodowy acconsentire godzić si(cid:266) (na co(cid:286)), zezwa- lać, zgadzać si(cid:266) acconto akonto, zadatek, zaliczka; ~ d’imposta zaliczka na podatek; ~ di- videndo zaliczka na poczet dywiden- dy; ~ sullo stipendio zaliczka na po- bory accordare 1. godzić, pojednać, uzgad- niać; 2 udzielić, przyznać; ~ un ab- buono udzielić rabatu; ~ una facili- tazione przyznać ulg(cid:266); ~ una licenza udzielić licencji accordarsi godzić si(cid:266) (z kim(cid:286)), doj(cid:286)ć do porozumienia accordo 1. układ, umowa, traktat; 2. ugo- da, uzgodnienie; 3. zgoda; ~ bilaterale układ bilateralny (dwustronny); ~ mul- tilaterale układ wielostronny; ~ in- ternazionale układ mi(cid:266)dzynarodowy; ~ collettivo di lavoro układ zbiorowy pracy; ~ commerciale układ handlo- wy; ~ di riammissione umowa o re- admisji; ~ di riempimento deklaracja wekslowa; A~ Generale sulle Tarif- fe ed il Commercio Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu (GATT); ~ per la sospensione del pagamento układ o zawieszeniu płatno(cid:286)ci; ~ sulla com- 5 accorpare acquistato petenza del foro umowa o poddanie si(cid:266) jurysdykcji okre(cid:286)lonego s(cid:261)du accorpare skomasować, poł(cid:261)czyć accreditamento 1. akredytacja, uwierzy- telnienie; 2. kredytowanie accreditante kredytodawca accreditare 1. akredytować, uwierzy- telniać (kogo(cid:286)); 2. uwiarygodniać; 3. otworzyć akredytyw(cid:266), 4. ksi(cid:266)g. za- pisywać po stronie „Ma”; ~ un diplo- mato akredytować (uwierzytelniać) dyplomat(cid:266) accreditato akredytowany accredito akredytywa, uznanie na ra- chunku accrescere zwi(cid:266)kszać, powi(cid:266)kszać accrescimento 1. zwi(cid:266)kszenie, wzrost; 2. pr. spadk. przyrost; diritto di ~ pra- wo do przyrostu; ~ del valore wzrost warto(cid:286)ci accumulare akumulować, gromadzić, zbierać; ~ il denaro zbierać (groma- dzić) pieni(cid:261)dze accumulativo akumulacyjny accumulazione akumulacja, gromadze- nie; ~ di capitale akumulacja kapita- łu; ~ di scorte akumulacja zapasów; ~ fi nanziaria akumulacja fi nansowa; ~ monetaria akumulacja pieni(cid:266)(cid:298)na; ~ originaria (primitiva) akumulacja pierwotna; ~ produttiva akumulacja produkcyjna accumulo akumulacja; ~ di pretese aku- mulacja roszcze(cid:276) accusa oskar(cid:298)enie, obwinienie (o co(cid:286)); ~ calunniosa oskar(cid:298)enie oszczercze (zniesławiaj(cid:261)ce); ~ infondata bezpod- stawne oskar(cid:298)enie; ~ privata oskar(cid:298)e- nie prywatne; ~ pubblica oskar(cid:298)enie publiczne; testimone di ~ (cid:286)wiadek oskar(cid:298)enia accusare 1. obwiniać, oskar(cid:298)ać, zarzu- cać; 2. potwierdzać; ~ ricevimento po- twierdzić odbiór accusato oskar(cid:298)ony; ~ a piede libero oskar(cid:298)ony odpowiadaj(cid:261)cy z wolnej 6 stopy; ~ contumace oskar(cid:298)ony s(cid:261)dzo- ny pod nieobecno(cid:286)ć (zaocznie) accusatore oskar(cid:298)yciel; ~ ausilia- rio oskar(cid:298)yciel posiłkowy; ~ priva- to oskar(cid:298)yciel prywatny; ~ pubblico oskar(cid:298)yciel publiczny accusatorio oskar(cid:298)ycielski acqu|a woda; ~e wody; ~e internaziona- li wody mi(cid:266)dzynarodowe; ~e interne wody wewn(cid:266)trzne; ~e marittime wo- dy morskie; ~e territoriali wody te- rytorialne acquartieramento zakwaterowanie acquartierare zakwaterować acquiescenza 1. uznanie; 2. przyzwole- nie; ~ ad una sentenza uznanie wy- roku acquiescere 1. uznać (orzeczenie); 2. przyz- walać acquirente 1. nabywca; 2. klient, kupu- j(cid:261)cy; ~ di azioni di società nabywca akcji spółki; ~ di buona fede nabyw- ca w dobrej wierze; ~ di mala fede na- bywca w złej wierze; ~ potenziale po- tencjalny nabywca acquisire nabywać, uzyskać; ~ i diritti nabywać prawa; ~ la cittadinanza uzy- skać obywatelstwo; ~ le qualifi che na- bywać kwalifi kacje acquisitivo nabywczy acquisito nabyty acquisitore nabywca, kupuj(cid:261)cy acquisizione 1. nabycie (prawa); 2. za- kup, kupno; 3. otrzymanie, uzyskanie; ~ di controllo di società uzyskanie kontroli nad spółk(cid:261) acquistare 1. nabywać (prawo); 2. kupo- wać, zakupić; 3. otrzymać, uzyskać; ~ di seconda mano nabywać (kupo- wać) z drugiej r(cid:266)ki; ~ i diritti naby- wać prawa; ~ il diritto al salario na- bywać prawo do wynagrodzenia; ~ la proprietà nabywać własno(cid:286)ć; ~ per- sonalità giuridica nabywać osobo- wo(cid:286)ć prawn(cid:261) acquistato nabyty, uzyskany acquisto adozione acquisto 1. nabycie (prawa); 2. kupno, za- kup; 3. uzyskanie, otrzymanie; ~ a cre- dito kupno (zakup) na kredyt; ~ a non dominio nabycie od osoby nie b(cid:266)d(cid:261)cej wła(cid:286)cicielem; ~ a pronti kupno za go- tówk(cid:266), zakup gotówkowy; ~ a rate kupno (zakup) na raty; ~ a titolo deri- vato nabycie pochodne; ~ a titolo ori- ginario nabycie pierwotne; ~ all’asta kupno na licytacji; ~ all’ingrosso za- kup hurtowy; ~ con pagamento rate- ale kupno (zakup) na raty; ~ dei diritti nabycie praw; ~ del possesso nabycie posiadania; ~ della cittadinanza (del- la nazionalità) nabycie obywatelstwa; ~ della proprietà nabycie własno(cid:286)ci; ~ di azioni zakup akcji; ~ di azioni proprie da parte della società naby- cie akcji własnych przez spółk(cid:266); ~ di cose di sospetta provenienza naby- cie rzeczy podejrzanego pochodze- nia; ~ di prova kupno (zakup) na pró- b(cid:266); ~ d’eredità nabycie spadku; ~ per contanti kupno za gotówk(cid:266); ~ per con- to di terzi kupno na rachunek osoby trzeciej; ~ per impulso zakup impul- sowy; ~ per la rivendita kupno w celu odsprzeda(cid:298)y; ~ per prescrizione acqu- sitiva nabycie prawa własno(cid:286)ci przez zasiedzenie; ~ per unione (commi- stione) nabycie prawa własno(cid:286)ci rze- czy przez poł(cid:261)czenie (przył(cid:261)czenie); ~ per usucapione nabycie prawa wła- sno(cid:286)ci przez zasiedzenie acqusizione zob. acquisto adattamento adaptacja, dostosowanie; ~ sociale adaptacja społeczna adattare adaptować, dostosowywać; ~ le leggi dostosowywać prawo addebitamento ksi(cid:266)g. obci(cid:261)(cid:298)enie, zali- czenie w ci(cid:266)(cid:298)ar addebitare 1. obci(cid:261)(cid:298)ać, 2. oskar(cid:298)ać; 3. ksi(cid:266)g. zapisywać po stronie „Wi- nien”; ~ in conto zapisać w debet; ~ le spese al cliente obci(cid:261)(cid:298)ać koszta- mi klienta; ~ un conto obci(cid:261)(cid:298)ać konto, uznać rachunek, zaliczać na rachunek addebito 1. debet, obci(cid:261)(cid:298)enie rachunku; 2. oskar(cid:298)enie; ~ in conto corrente de- bet w rachunku bankowym addentrarsi wdawać si(cid:266) addetto attaché; ~ commerciale attaché handlowy addizionale dodatkowy, uzupełniaj(cid:261)cy adeguamento adaptacja, dostosowanie adeguare dostosowywać, przystosowy- wać adeguatezza adekwatno(cid:286)ć adeguato adekwatny, odpowiedni, sto- sowny, wła(cid:286)ciwy adempiere wypełnić, dokonać, spełnić, wykonywać; ~ agli obblighi militari odbywać słu(cid:298)b(cid:266) wojskow(cid:261); ~ ai propri doveri wykonywać swoje obowi(cid:261)zki; ~ alle condizioni spełniać warunki; ~ alle disposizioni contrattuali wy- konywać postanowienia umowy; ~ alle formalità załatwić (dopełnić) formal- no(cid:286)ci; ~ un’obbligazione wypełniać zobowi(cid:261)zanie adempimento wykonanie, spełnienie; ~ di un compito wykonanie zadania; ~ di un contratto wykonanie umowy aderire wst(cid:266)pować, przyst(cid:266)pować; ~ a... zgłosić akces do...; ~ al sindacato wst(cid:266)pować do zwi(cid:261)zku zawodowego adesione 1. adhezja; 2. akces, wst(cid:261)pienie, przyst(cid:261)pienie; ~ al contratto wst(cid:261)pie- nie do umowy; contratto per ~ umo- wa adhezyjna adibire adaptować, przystosować adottante adoptuj(cid:261)cy (osoba adoptuj(cid:261)- ca dziecko) adottare 1. adoptować, usynowić; 2. za- stosować, przyj(cid:261)ć; ~ un fi glio adop- tować dziecko; ~ le misure zastoso- wać (cid:286)rodki; ~ un metodo zastosować metod(cid:266) adottato 1. adoptowany; 2. przyj(cid:266)ty, za- stosowany; fi glio ~ adoptowany syn adottivo adoptowany; fi glio ~ adoptowa- ny syn; genitore ~ rodzic adopcyjny adozione 1. adopcja; 2. przyj(cid:266)cie, za- stosowanie; ~ internazionale adop- 7 adulterare agenzia cja mi(cid:266)dzynarodowa; ~ piena adopcja pełna; ~ postuma adopcja orzeczona po (cid:286)mierci przysposabiaj(cid:261)cego; ~ se- mipiena adopcja niepełna (ograni- czona) adulterare 1. cudzoło(cid:298)yć; 2. sfałszować, podrabiać adulterato sfałszowany, podrobiony adulterazione sfałszowanie, podrobie- adulterino nie(cid:286)lubny, z nieprawego ło(cid:298)a adulterio cudzołóstwo, niewierno(cid:286)ć, wia- nie rołomstwo adultero niewierny, wiarołomny adunanza zebranie, posiedzenie afasia med. afazja affare 1. sprawa, biznes, interes, trans- akcja; 2. afera affascinare uwodzić affermare afi rmować, o(cid:286)wiadczać, stwier- dzać, twierdzić, zapewniać; ~ la pro- pria innocenza zapewniać o swojej niewinno(cid:286)ci, wykazywać swoj(cid:261) nie- winno(cid:286)ć; ~ un fatto stwierdzać fakt affermativo stwierdzaj(cid:261)cy, twierdz(cid:261)cy affermazione 1. afi rmacja, potwierdze- nie, zapewnienie 2, o(cid:286)wiadczenie, stwierdzenie, twierdzenie affetto afekt affi dabile zaufany, godny zaufania affi damento 1. powierzenie, zawierze- nie 2. zaufanie affi dare powierzyć; ~ in deposito zdepo- nować, zło(cid:298)yć w depozyt; ~ la difesa powierzyć obron(cid:266) affi liante 1. osoba, której s(cid:261)d powierzył małoletniego na wychowanie (rodzic zast(cid:266)pczy); 2. franchisingodawca affi liare 1. przył(cid:261)czyć, zrzeszać, afi lio- wać; 2. powierzyć rodzinie zast(cid:266)pczej affi liarsi stowarzyszać si(cid:266), zrzeszać si(cid:266) affi liato 1. stowarzyszony, zrzeszony, afi - liowany; 2. franchisingobiorca affi liazione 1. afi liacja, członkostwo, wst(cid:261)pienie do organizacji (stowarzy- szenia, zwi(cid:261)zku); 2. umieszczenie w ro- dzinie zast(cid:266)pczej; ~ commerciale fran- 8 chising; ~ di un minore umieszczenie małoletniego w rodzinie zast(cid:266)pczej affittante 1. wynajmuj(cid:261)cy (komu(cid:286)); 2. wydzier(cid:298)awiaj(cid:261)cy affi ttare 1. dzier(cid:298)awić, wydzier(cid:298)awiać (komu(cid:286) i od kogo(cid:286)); 2. wynajmować (komu(cid:286) i od kogo(cid:286)) affi tto 1. czynsz, komorne; 2. najem, wy- najem; 3. dzier(cid:298)awa; ~ a tempo deter- minato najem na czas okre(cid:286)lony; ~ da pagare czynsz do zapłacenia; ~ di lo- cale najem lokalu; ~ di locale ammo- biliato najem lokalu z wyposa(cid:298)eniem; ~ di locale commerciale najem loka- lu u(cid:298)ytkowego affittuario 1. najemca, wynajmuj(cid:261)cy (od kogo(cid:286)); 2. dzier(cid:298)awca affrancare 1. oswobodzić, wyzwalać (od czego(cid:286)); 2. ofrankować, opłacić; ~ un terreno zwolnić grunt od ci(cid:266)(cid:298)a- rów (np. słu(cid:298)ebno(cid:286)ci) affrancazione 1. uwolnienie (od czego(cid:286)); 2. ofrankowanie, opłacenie affronto afront, obraza agenda agenda, kalendarz, terminarz; ~ degli appuntamenti terminarz spo- tka(cid:276) agente 1. agent; 2. czynnik; ~ commer- ciale (di commercio) agent handlowy; ~ dello spionaggio agent wywiadu; ~ di assicurazione agent ubezpiecze- niowy; ~ di borsa agent giełdowy; ~ di polizia agent policji; ~ di pubblicità agent reklamowy; ~ di viaggi agent tu- rystyczny; ~ esclusivo (unico) agent wył(cid:261)czny; ~ immobiliare agent nie- ruchomo(cid:286)ci; ~ marittimo agent okr(cid:266)- towy; ~ segreto agent wywiadu, taj- ny agent agenzia agencja, ajencja, urz(cid:261)d; ~ ban- caria (di banca) agencja bankowa; ~ commerciale agencja handlowa; ~ di assicurazioni agencja ubezpiecze- niowa; ~ di brevetti urz(cid:261)d patentowy; ~ di collocamento agencja po(cid:286)rednic- twa pracy; ~ di pubblicità (pubblici- taria) agencja reklamowa; ~ di riscos- agevolare aliquota sione crediti (per il recupero crediti) agencja windykacji długów; ~ di spedi- zioni agencja spedycyjna; ~ di stampa agencja prasowa; ~ di viaggi (turisti- ca) agencja turystyczna; ~ distaccata ekspozytura; ~ d’informazioni com- merciali wywiadownia gospodarcza; ~ doganale agencja celna; ~ governa- tiva agencja rz(cid:261)dowa; ~ immobiliare agencja po(cid:286)rednictwa w obrocie nie- ruchomo(cid:286)ci agevolare ułatwiać agevolazione ułatwienie, ekon. ulga; ~ di pagamento ulga płatnicza; ~ tributa- ria ulga podatkowa aggiornamento aktualizacja; ~ dei dati aktualizacja danych aggiotare spekulować na giełdzie aggiotatore spekulant giełdowy aggirare omijać aggiudicare zas(cid:261)dzać, przyznać; ~ l’in- dennità zas(cid:261)dzić odszkodowanie aggiudicatario nabywca prawa (przez za- s(cid:261)dzenie na licytacji) aggiudicatore aukcjonator aggiudicazione 1. przys(cid:261)dzenie na licy- tacji; 2. powierzenie wykonania prac w wyniku przetargu aggiungere wł(cid:261)czyć, doł(cid:261)czać, dodawać, doliczać, dopełniać; ~ al conto doli- czyć do rachunku aggiunta dodatek; ~ di famiglia doda- tek rodzinny aggiunto doł(cid:261)czony, dodany aggiustare 1. naprawić (rzecz, relacje); 2. załatwić, uregulować (rozliczyć si(cid:266)); ~ i conti uregulować rachunki aggiustatura naprawa, korekta agglomerato aglomeracja; ~ urbano aglomeracja miejska aggravamento zaostrzenie, zwi(cid:266)kszenie; ~ della pena zaostrzenie kary aggravante obci(cid:261)(cid:298)aj(cid:261)cy; circostanza ~ okoliczno(cid:286)ć obci(cid:261)(cid:298)aj(cid:261)ca aggravare obci(cid:261)(cid:298)ać, zaostrzać, pogar- szać aggravio zaostrzenie, pogorszenie aggredire napadać aggressione agresja, napad, napa(cid:286)ć; ~ ses- suale agresja seksualna, zgwałcenie aggressività agresywno(cid:286)ć, napastliwo(cid:286)ć aggressivo agresywny, napastliwy aggressore agresor, napastnik agguato zasadzka, podst(cid:266)p agire działać, wyst(cid:266)pować (podejmować działanie); ~ in nome działać w imie- niu; ~ in nome altrui wyst(cid:266)pować w czyim(cid:286) imieniu; ~ in nome proprio wyst(cid:266)pować we własnym imieniu; ~ in preda d’un raptus działać w afekcie; ~ in via giudiziaria oddawać spraw(cid:266) do s(cid:261)du, wyst(cid:266)pować na drog(cid:266) s(cid:261)do- w(cid:261); ~ su commissione działać na zle- cenie agitatore agitator agitazione agitacja, wzburzenie agnato agnat (krewny w linii m(cid:266)skiej), krewny ze strony ojca agnazione agnacja (pokrewie(cid:276)stwo w li- nii m(cid:266)skiej) albo 1. cech; 2. rejestr, lista; ~ degli av- vocati rejestr adwokatów alea ryzyko aleatorio ryzykowny, zale(cid:298)ny od przy- padku alibi alibi; dimostrare ~ wykazać alibi alienabil|e zbywalny; beni ~i dobra (rze- czy) zbywalne; diritti ~i prawa zby- walne alienante sprzedawca, zbywca alienare 1. alienować; 2. sprzedawać, zbywać alienato 1. zbyty, sprzedany; 2. obł(cid:261)ka- ny, chory psychicznie alienatore zbywca, sprzedawca alienazione 1. alienacja, obł(cid:266)d; 2. zby- cie, sprzeda(cid:298); ~ mentale zaburzenie umysłowe alieno obcy, nieprzyjazny alimentari artykuły konsumpcyjne alimenti alimenty aliquota stawka, stopa; ~ d’imposta stawka podatku; ~ IVA stawka podat- ku VAT 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: