Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00249 011284 10766026 na godz. na dobę w sumie
Słownik terminów statystycznych angielsko-polski polsko-angielski - ebook/pdf
Słownik terminów statystycznych angielsko-polski polsko-angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 342
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2408-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów statystycznych adresowany jest do wszystkich, którzy korzystają z anglojęzycznej literatury ekonomiczno-statystycznej. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników służb statystycznych, którzy na co dzień wykorzystują w pracy literaturę fachową i materiały metodologiczne w języku angielskim, jak i dla pracowników naukowych, studentów szkół wyższych oraz osób korzystających z literatury statystycznej, a także z publikacji i opracowań statystycznych wydawanych przez instytucje innych krajów oraz organizacje międzynarodowe. Publikacja ta to także niezbędna pomoc dla tłumaczy literatury statystycznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S³ownik terminów statystycznych Tadeusz Walczak angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C.H. Beck S³ownik terminów statystycznych angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Statistical Terms English-Polish Polish-English Dictionary of Statistical Terms English-Polish Polish-English Tadeusz Walczak Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 S³ownik terminów statystycznych angielsko-polski polsko-angielski Tadeusz Walczak Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja: Bogusław Solecki Korekta: Alicja Dołowa Projekt okładki i stron tytułowych: Robert Rogi(cid:276)ski © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0493-9 ISBN e-book 978-83-255-2408-1 Spis tre(cid:286)ci / Contents Przedmowa ................................................................................................. VII Bibliograia ................................................................................................ IX Cz(cid:266)(cid:286)ć I angielsko-polska / Part I English-Polish ........................................ 1 Zał(cid:261)cznik 1. Terminy statystyczne, informatyczne i ogólne ...................... 153 Zał(cid:261)cznik 2. Instytucje, stowarzyszenia i organizacje mi(cid:266)dzynarodowe ..... 167 Zał(cid:261)cznik 3. Pisownia brytyjska i ameryka(cid:276)ska terminów u(cid:298)ytych w słowniku ............................................................................ 175 Cz(cid:266)(cid:286)ć II polsko-angielska / Part II Polish-English ..................................... 179 V Przedmowa Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminów statystycznych adresowa- ny jest do wszystkich, którzy korzystaj(cid:261) z angloj(cid:266)zycznej literatury ekonomicz- no-statystycznej. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników słu(cid:298)b statystycznych, którzy na co dzie(cid:276) wykorzystuj(cid:261) w pracy literatur(cid:266) fachow(cid:261) i ma- teriały metodologiczne w j(cid:266)zyku angielskim, jak i dla pracowników naukowych, studentów szkół wy(cid:298)szych oraz osób korzystaj(cid:261)cych z literatury statystycznej, a tak(cid:298)e z publikacji i opracowa(cid:276) statystycznych wydawanych przez instytucje in- nych krajów oraz organizacje mi(cid:266)dzynarodowe. Publikacja ta to tak(cid:298)e niezb(cid:266)d- na pomoc dla tłumaczy literatury statystycznej. W słowniku uj(cid:266)to zarówno hasła (cid:286)ci(cid:286)le statystyczne, u(cid:298)ywane w teorii statysty- ki, w praktyce bada(cid:276) i opracowa(cid:276) statystycznych, jak i wybrane wyra(cid:298)enia i zwroty ze słownictwa ogólnego, wyst(cid:266)puj(cid:261)ce szczególnie cz(cid:266)sto w literaturze statystycz- nej, których dosłowne tłumaczenie przy pomocy słowników ogólnych mogłoby prowadzić do nieporozumie(cid:276). Słownik zawiera równie(cid:298) obszerny zestaw haseł ze statystyki inansowej i bankowej, u(cid:298)ywanych w rachunkach narodowych. Na ko(cid:276)cu wersji angielsko-polskiej słownika zamieszczono wykaz ch(cid:266)tnie wykorzystywanych w literaturze angloj(cid:266)zycznej akronimów, które cz(cid:266)sto przy- sparzaj(cid:261) Czytelnikom wiele trudno(cid:286)ci. Pracuj(cid:261)c nad słownikiem, korzystałem z wielu publikacji pomocniczych: podr(cid:266)czników statystyki, opracowa(cid:276) metodologicznych, publikacji statystycz- nych, dokumentów publikowanych przez organizacje mi(cid:266)dzynarodowe i wielu innych (cid:296)ródeł o charakterze leksykalnym, których znaczna cz(cid:266)(cid:286)ć została wymie- niona w znajduj(cid:261)cym si(cid:266) poni(cid:298)ej wykazie bibliograicznym. Zamieszczaj(cid:261)c pol- skie odpowiedniki terminów i wyra(cid:298)e(cid:276) specjalistycznych u(cid:298)ytych przez Autorów wymienionych pozycji bibliograicznych, w wielu przypadkach zaproponowałem własne sformułowania, kieruj(cid:261)c si(cid:266) rozpowszechnionym w(cid:286)ród statystyków na- zewnictwem. Wiele wyst(cid:266)puj(cid:261)cych w słowniku polskich terminów statystycznych stanowi wspólny dorobek pracowników słu(cid:298)b statystycznych, którzy uczestniczyli w opra- cowaniu materiałów metodologicznych oraz publikacji statystycznych wydawa- nych przez GUS. Obecna wersja słownika jest efektem wieloletnich moich zainteresowa(cid:276) za- gadnieniami terminologii statystycznej. W ko(cid:276)cu 1997 roku ukazało si(cid:266) pierw- VII Przedmowa sze wydanie słownika w wersji angielsko-polskiej1 do(cid:286)ć powszechnie wykorzy- stywanego, zwłaszcza przez pracowników słu(cid:298)b statystycznych. Z tego słownika korzystali równie(cid:298) autorzy „Wieloj(cid:266)zycznego słownika terminów statystycznych” opracowanego przez Mi(cid:266)dzynarodowy Instytut Statystyczny, w celu uzupełnienia polskich odpowiedników haseł zamieszczonych w tym słowniku. Korzystaj(cid:261)c z uwag i propozycji Czytelników do wydanego w 1997 r. słow- nika, w aktualnej wersji usun(cid:261)łem wiele haseł, które nie miały charakteru (cid:286)ci(cid:286)le statystycznego. Dodane zostały natomiast nowe hasła, które pojawiły si(cid:266) w li- teraturze specjalistycznej w zwi(cid:261)zku z rozwojem teorii i praktyki statystycznej. W obecnym wydaniu słownika zamie(cid:286)ciłem równie(cid:298) postulowan(cid:261) od dawna przez wielu Czytelników cz(cid:266)(cid:286)ć polsko-angielsk(cid:261). W całym słowniku w zapisie terminów angloj(cid:266)zycznych zastosowano pisow- ni(cid:266) brytyjsk(cid:261), która w wielu przypadkach ró(cid:298)ni si(cid:266) od pisowni ameryka(cid:276)skiej. Uwa(cid:298)ni u(cid:298)ytkownicy słownika zauwa(cid:298)(cid:261) zapewne, (cid:298)e zastosowana w słowniku pisownia brytyjska niektórych wyrazów ró(cid:298)ni si(cid:266) od spotykanych w wielu wy- dawnictwach, w tym w niektórych wydawnictwach brytyjskich słownika j(cid:266)zyka angielskiego. Przyczyn(cid:261) tych ró(cid:298)nic jest zapewne brak jednoznacznych rozstrzy- gni(cid:266)ć leksykalnych dotycz(cid:261)cych obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych w Wielkiej Brytanii zasad pi- sowni. Tak, przykładowo, The Oxford English Dictionary (Second Edition, Vol. X, Clerendon Press, Oxford, 1998, s. 922) za jedynie poprawn(cid:261) form(cid:266) zapisu wyra- zu „organizacja” uznaje zapis „organization”, natomiast The Oxford English Re- ference Dictionary (Oxford University Press, 1995, s. 1024) uznaje za poprawny zapis tego wyrazu, zarówno w formie „organization”, jak i „organisation”. Po- dobna zasada (a wła(cid:286)ciwie brak jednolitych zasad) w cz(cid:266)(cid:286)ci dotycz(cid:261)cej pisowni brytyjskiej dotyczy pisowni wyrazów ko(cid:276)cz(cid:261)cych si(cid:266) na „ize-ise” (organise, rec- ognise itp.). Pisownia ameryka(cid:276)ska akceptuje wył(cid:261)cznie form(cid:266) „ize”; pisownia brytyjska akceptuje obie formy, chocia(cid:298) szereg autorytatywnych (cid:296)ródeł preferu- je pisowni(cid:266) z zako(cid:276)czeniem „ize”. Mimo to, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w wydawnictwach OECD oraz Unii Europejskiej coraz cz(cid:266)(cid:286)ciej stosuje si(cid:266) for- m(cid:266) z „s” oraz „ise”. Termin „program” w znaczeniu program bada(cid:276), program TV itp. w pisowni brytyjskiej wyst(cid:266)puje w formie „programme”, natomiast w zna- czeniu „program komputerowy” to „program”. Według zasad pisowni ameryka(cid:276)- skiej w obu przypadkach wyraz ten pisany jest jako „program”. Dla Czytelników, którzy chc(cid:261) korzystać z nazewnictwa w pisowni ameryka(cid:276)- skiej, do cz(cid:266)(cid:286)ci angielsko-polskiej słownika zał(cid:261)czono wykaz haseł zamieszczo- nych w słowniku z podaniem obu odmian pisowni. 1 Tadeusz Walczak, Słownik terminów statystycznych angielsko-polski, wyd. GUS, Warszawa, 1997. VIII Bibliograia European System of Integrated Economic Accounts ESA, Second. Edition, Eu- rostat, Luxembourg 1980. Freedman D., Pisani R., Purves R., Statistics, Norton International Student edi- tion, N. York, London 1991. Freund J. E., Podstawy nowoczesnej statystyki, przeł. z ang. S. Czerwi(cid:276)ski i E. Viel- rose (oryg.: Modern Elementary Statistics), PWE, Warszawa 1971. Kendall M. G., Stuart A., The Advanced Theory of Statistics, Vol. 1, Distribution Theory, Charles Grifin Comp. Ltd., London 1952. Kendall M. G., Stuart A., The Advanced Theory of Statistics, Vol. 2, Charles Grif- in Co. Ltd., London 1961. Kendall M. G., Stuart A., The Advanced Theory of Statistics, Vol. 3, Charles Grif- in Comp. Ltd., London 1968. Kendall M. G., Multivariate analysis, Charles Grifin Comp., London and High Wycombe 1975. Kendall M. G., BucklandW. R, Słownik terminów statystycznych, przeł. z ang. M. Kanton, PWE, Warszawa 1986. Lange O., Introduction to Econometrics, przeł. na ang. E. Lepa (oryg.: Wst(cid:266)p do ekonometrii), PWN i Pergamon Press, Warszawa 1978. Oktaba W., Słownik polsko-rosyjsko-angielski statystyki matematycznej i teorii do(cid:286)wiadczenia, Wy(cid:298)sza Szkoła Rolnicza, Lublin 1965. Platek R., Metodologiczne problemy braku odpowiedzi w ankietowych badaniach społecznych, przeł. z ang. B. Jakubczak (oryg.: Methodology and Treatment for Non-response), PTS Rada Główna, Warszawa 1990. Słownik angielsko-polski. Statystyka i badania ankietowe, Polski Komitet Mi(cid:266)- dzynarodowej Organizacji i Uniikacji Neologizmów Terminologicznych – IOUTN, Warszawa 1994. IX Bibliograia Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, red. S. Czerni i M. Skrzy(cid:276)ska, WNT, Warszawa 1986. Słownik terminów statystycznych, t. 1 – angielsko-francusko-polski (adaptacja publikacji Glossary of Terms in Oficial Statistics), oprac. J. W. Nixon dla Mi(cid:266)dzynarodowego Instytutu Statystycznego, przeł. z ang. J. Ja(cid:286)lan, konsult. B. Askanas i E. Vielrose, GUS, Warszawa 1968. Statistical requirements compendium, Eurostat, June 1995. Szulc S., Statistical Methods, przeł. na ang. J. Stadler, red. przekł. H. Infeld i C. D. I. Forrester (oryg.: Metody statystyczne), PWE i Pergamon Press, Warszawa 1965. The Community Statistical Programme 1993–1997, Sectoral Statistical Pro- grammes, Eurostat, May 1992. Walczak T., Słownik terminów statystycznych angielsko-polski, GUS, Warsza- wa 1997. Welfe A., Brzeszczy(cid:276)ski J., Majsterek M., Angielsko-polski, polsko-angielski słow- nik terminów metod ilo(cid:286)ciowych, PWE, Warszawa 2002. Wielki słownik angielsko-polski, PWN-Oxford, PWN, Warszawa 2006. Wielki słownik polsko-angielski, PWN-Oxford, PWN, Warszawa 2006. Woytowicz-Neymann M., Kozierkiewicz R., Poławski M., Słownik handlowy angielsko-polski, PWE, Warszawa 1991. Ziomek M., Słownik graiki statystycznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1960. X Part I English-Polish Cz(cid:266)(cid:286)ć I angielsko-polska A Abbe-Helmert criterion kryterium Ab- be-Helmerta ABC analysis analiza ABC (metoda po- rz(cid:261)dkowania i grupowania elementów analizowanych zbiorów) ability zdolno(cid:286)ć; ~ to work zdolno(cid:286)ć do pracy able zdolny; ~ to work zdolny do pracy abnormal nienormalny, nieprawidłowy, nietypowy; ~ curve krzywa nienormal- na ~ family nietypowa rodzina; abnormality nienormalno(cid:286)ć, nieprawi- dłowo(cid:286)ć abolish znie(cid:286)ć; ~ a duty znie(cid:286)ć cło; ~ the estate tax znie(cid:286)ć podatek spadkowy abolition likwidacja; ~ of debts umorze- nie długów abridged skrócony; ~ table skrócona ta- blica; ~ life table skrócona tablica wy- mieralno(cid:286)ci abrupt distribution rozkład urwany abscissa odci(cid:266)ta absence nieobecno(cid:286)ć; ~ from work (due to illness) nieobecno(cid:286)ć w pracy (z po- wodu choroby) absentee nieobecny (osoba nieobecna) absenteeism absencja; absenteizm; high level of ~ wysoki poziom absencji; ~ rate of 25 25 absencja absolute absolutny, bezwzgl(cid:266)dny; ~ data dane absolutne/bezwzgl(cid:266)dne; ~ devi- ation odchylenie bezwzgl(cid:266)dne; ~ dif- ference ró(cid:298)nica bezwzgl(cid:266)dna; ~ error bł(cid:261)d bezwzgl(cid:266)dny/absolutny ~ growth rate bezwzgl(cid:266)dne tempo wzrostu; ~ frequency liczebno(cid:286)ć/cz(cid:266)sto(cid:286)ć bez- wzgl(cid:266)dna; ~ measure miara absolutna/ bezwzgl(cid:266)dna; ~ moment moment bez- wzgl(cid:266)dny/absolutny; ~ number licz- ba bezwzgl(cid:266)dna; ~ prudence measure miara bezwzgl(cid:266)dnej ostro(cid:298)no(cid:286)ci; ~ va- lue warto(cid:286)ć bezwzgl(cid:266)dna absorbency chłonno(cid:286)ć; ~ of the market chłonno(cid:286)ć rynku absorbing pochłaniaj(cid:261)cy; ~ barrier ba- riera pochłaniaj(cid:261)ca; ~ Markov chain pochłaniaj(cid:261)cy ła(cid:276)cuch Markowa; ~ re- gion obszar pochłaniaj(cid:261)cy; ~ state stan pochłaniaj(cid:261)cy absorbtion absorpcja, tłumienie (obj(cid:266)- cie jednostki gospodarczej przez inn(cid:261) jednostk(cid:266)) wchłoni(cid:266)cie; ~ distribu- tions rozkłady pochłaniania/absorbcji; ~ matrix macierz wykorzystania abundance obito(cid:286)ć, du(cid:298)a ilo(cid:286)ć, nadmiar; ~ of money nadmiar pieni(cid:261)dza abundant obity, liczny, wystarczaj(cid:261)cy abuse nadu(cid:298)ycie; ~ of conidence nad- u(cid:298)ycie zaufania; ~ of dominant po- sition nadu(cid:298)ycie dominuj(cid:261)cej pozy- cji (na rynku) accelerate przyspieszać accelerated przyspieszony; ~ stochastic approximation przyspieszona aprok- symacja stochastyczna; ~ depreciation amortyzacja przyspieszona acceleration by powering przy(cid:286)piesze- nie przez pot(cid:266)gowanie accelerator coeficient współczynnik przyspieszenia accept akceptować, przyjmować; ~ a bill akceptować weksel; ~ liability przyj- mować odpowiedzialno(cid:286)ć 3 acceptable accumulate acceptable zadowalaj(cid:261)cy, do przyj(cid:266)cia, akceptowalny; ~ quality level (AQL) zadowalaj(cid:261)cy poziom jako(cid:286)ci; ~ reli- ability level akceptowany poziom nie- zawodno(cid:286)ci acceptance akceptacja, przyj(cid:266)cie, zgo- da; am. weksel krajowy; ~ boundary/ line linia przyj(cid:266)cia, granica akceptacji; ~ control chart karta kontrolna przyj(cid:266)- cia; ~ error bł(cid:261)d przyj(cid:266)cia; ~ inspec- tion kontrola przyj(cid:266)cia; ~ limit do- puszczalny przedział, granica przyj(cid:266)ć; ~ number liczba przyj(cid:266)cia/kwaliiku- j(cid:261)ca; ~ region obszar przyj(cid:266)cia; ~ rule reguła przyj(cid:266)cia; ~ sampling odbiór wyrywkowy pobieranie próbek przy przyj(cid:266)ciu towarów; ~ test próba od- biorcza access dost(cid:266)p, doj(cid:286)cie; ~ control kontro- la dost(cid:266)pu; ~ time czas dost(cid:266)pu; unau- thorised ~ dost(cid:266)p nieupowa(cid:298)niony accessibility dost(cid:266)pno(cid:286)ć (np. łatwo(cid:286)ć uzy- skiwania danych statystycznych) accident wypadek; ~ insurance ubez- pieczenie od wypadków; ~ insurance claims roszczenia z tytułu ubezpiecze- nia od wypadków; ~ insurance premi- um składka na ubezpieczenie od wy- padków; ~ proneness skłonno(cid:286)ć do wypadków; ~ severity rodzaj wypad- ku (z punktu widzenia skutku); occu- pational ~ wypadek w pracy accidental losowy, przypadkowy, wy- rywkowy; ~ damage to ixed capital szkody wypadkowe dotycz(cid:261)ce dóbr trwałych; ~ death zgon przypadkowy; ~ variation przypadkowa/nieprzewi- dziana zmienno(cid:286)ć accommodation 1. mieszkanie; 2. po- (cid:298)yczka; 3. dostosowanie; ~ space miejsca noclegowe, baza noclegowa; reach an ~ osi(cid:261)gn(cid:261)ć porozumienie; short-stay ~ miejsce krótkotrwałego zakwaterowania account rachunek, konto; ~ receivable and payable rachunek nale(cid:298)no(cid:286)ci i zobowi(cid:261)za(cid:276); ~s at constant prices 4 rachunki w cenach stałych/porówny- walnych; ~s of general government rachunki instytucji rz(cid:261)dowych i samo- rz(cid:261)dowych; ~s of other institutional sectors rachunki pozostałych sektorów instytucjonalnych; ~s payable zobo- wi(cid:261)zania płatnicze; ~s receivable na- le(cid:298)no(cid:286)ci; other changes in volume of assets ~ rachunek innych zmian wolu- menu aktywów; satellite ~s rachunki towarzysz(cid:261)ce/satelitarne accountability odpowiedzialno(cid:286)ć; em- phasis on ~ akcent na odpowiedzial- no(cid:286)ć accountancy rachunkowo(cid:286)ć, ksi(cid:266)go- wo(cid:286)ć; ~ management analiza bie(cid:298)(cid:261)- cej działalno(cid:286)ci gospodarczej; ~ indus- try bran(cid:298)a ksi(cid:266)gowa accountant ksi(cid:266)gowy, rewident ksi(cid:266)- gowy accounting rachunkowo(cid:286)ć, ksi(cid:266)gowo(cid:286)ć; ~ conventions standardy i metodo- logia zbierania informacji; ~ frame- work struktura rachunkowo(cid:286)ci ~ pe- riod okres obrachunkowy; ~ rules zasady rachunkowo(cid:286)ci; ~ system sys- tem rachunkowo(cid:286)ci accrual memoriał (w rachunkowo(cid:286)ci), przyrost, narastanie; ~ basis uj(cid:266)cie memoriałowe (zasada rachunkowo- (cid:286)ci polegaj(cid:261)ca na zaliczaniu kosztów lub sprzeda(cid:298)y niezale(cid:298)nie od stanu za- płaty); ~ of interest przyrost odsetek; ~s narosłe sumy/odsetki accrue narastać (o dochodach); ~d depre- ciation zakumulowane odpisy amorty- zacyjne; ~d interests narosłe odsetki; ~d liabilities narastaj(cid:261)ce zobowi(cid:261)za- nia; ~d taxes narosłe podatki accumulate kumulować si(cid:266), narastać; ~d depreciation zakumulowane odpi- sy amortyzacyjne; ~d deviation odchy- lenie skumulowane; ~d interest zale- głe/narosłe odsetki; ~d process proces skumulowany; ~d proits tax podatek od nierozdzielonych zysków accumulation addition accumulation akumulacja; ~ accounts rachunki akumulacji; ~ of wealth na- gromadzenie maj(cid:261)tku; ~ fund fundusz akumulacji; ~ of capital akumulacja kapitału, tworzenie maj(cid:261)tku accuracy dokładno(cid:286)ć, precyzja; ~ of es- timates dokładno(cid:286)ć szacunku/oceny/ estymacji; ~ of forecasts dokładno(cid:286)ć prognoz achieved value warto(cid:286)ć uzyskana, osi(cid:261)- gni(cid:266)ta acquire nabyć, pozyskać, uzyskać acquiring complete information uzy- skanie pełnej informacji acquisition nabycie; ~ cost koszt pier- wotny nabycia; ~ of intermediate products through barter barterowe pozyskiwanie produktów po(cid:286)rednich; ~ of property nabycie własno(cid:286)ci acreage powierzchnia, areał act działać; ~ for wyst(cid:266)pować w imieniu; ~ on a letter działać zgodnie z zalece- niami pisma acting działaj(cid:261)cy, czynny, pełni(cid:261)cy obo- wi(cid:261)zki; ~ capital kapitał obrotowy, (cid:286)rodki obrotowe; ~ manager pełni(cid:261)cy obowi(cid:261)zki kierownika/dyrektora action czynno(cid:286)ć, działanie; Bayes ~ me- toda Bayesa active czynny, aktywny; ~ business part- ner wspólnik bior(cid:261)cy udział w zarz(cid:261)- dzaniu przedsi(cid:266)biorstwem; ~ popula- tion ludno(cid:286)ć czynna zawodowo; be ~ in zajmować si(cid:266) activity działalno(cid:286)ć, aktywno(cid:286)ć; ~ code symbol/kod działalno(cid:286)ci; ~ chart wy- kres działa(cid:276); ~ rate stopa/współczyn- nik aktywno(cid:286)ci zawodowej; ~ status status/stopie(cid:276) aktywno(cid:286)ci zawodowej; commercial/economic ~ działalno(cid:286)ć handlowa/gospodarcza; suspending ~ zawieszenie działalno(cid:286)ci; terminat- ing ~ zako(cid:276)czenie działalno(cid:286)ci actual faktyczny, rzeczywisty, bie(cid:298)(cid:261)cy; ~ accumulation akumulacja faktycz- na; ~ collective consumption spo(cid:298)ycie zbiorowe skorygowane; ~ cost koszt rzeczywisty/faktyczny; ~ data dane faktyczne; ~ economic situation bie(cid:298)(cid:261)- ca sytuacja gospodarcza/ekonomiczna; ~ inal consumption spo(cid:298)ycie ko(cid:276)co- we skorygowane; ~ inal consump- tion of general government spo(cid:298)ycie ogólnospołeczne (spo(cid:298)ycie w sektorze instytucji zarz(cid:261)dzaj(cid:261)cych pa(cid:276)stwem); ~ inal consumption of households ogólne spo(cid:298)ycie w sektorze gospo- darstw domowych; ~ income rzeczy- wisty dochód; ~ increase of the pop- ulation przyrost rzeczywisty ludno(cid:286)ci; ~ individual consumption spo(cid:298)ycie indywidualne skorygowane; ~ inter- est oprocentowanie faktyczne/bie(cid:298)(cid:261)ce; ~ output faktyczna/bie(cid:298)(cid:261)ca wielko(cid:286)ć produkcji/produktu; ~ population lud- no(cid:286)ć obecna; ~ price cena rzeczywista; ~ sample take rzeczywisty wybór pró- by; ~ social contributions faktyczne/ bie(cid:298)(cid:261)ce składki na ubezpieczenia spo- łeczne; ~ value warto(cid:286)ć rzeczywista; ~ wage rzeczywisty zarobek actuarial ubezpieczeniowy, aktuarialny; ~ estimator estymator aktuarialny; ~ reserves for pensions rezerwy ubez- pieczeniowe na cele emerytalne; ~ ser- vices usługi ubezpieczeniowe; ~ statis- tics statystyka ubezpieczeniowa actuary urz(cid:266)dnik ubezpieczeniowy, ak- tuariusz acyclic acykliczny; directed ~ graph (DAG) zorientowany wykres acy- kliczny adaptive adaptacyjny, przystosowawczy; ~ inference wnioskowanie adaptacyj- ne; ~ kernel estimation adaptacyjna estymacja j(cid:261)drowa; ~ optimisation optymalizacja adaptacyjna; ~ regres- sion regresja adaptacyjna; ~ rejection sampling adaptacyjne losowanie z od- rzucaniem addition dodawanie, sumowanie; ~ of variates addytywno(cid:286)ć zmiennych; ~ of matrices dodawanie macierzy, sumo- wanie macierzy 5 additional advance additional dodatkowy; ~ information in- formacja dodatkowa; ~ variate dodat- kowa zmienna losowa additive addytywny; ~ hazard model addytywny model ryzyka; ~ Markov chain addytywny ła(cid:276)cuch Markowa; ~ model model addytywny; ~ proper- ties of chi-square addytywno(cid:286)ć roz- kładu chi-kwadrat; ~ random walk process addytywny proces bł(cid:261)dzenia losowego; ~ variable zmienna loso- wa addytywna additivity addytywno(cid:286)ć; ~ of effects ad- dytywno(cid:286)ć efektów; ~ of means addy- tywno(cid:286)ć (cid:286)rednich; ~ of variates addy- tywno(cid:286)ć zmiennych losowych address adres; street ~ adres pocztowy adequate wła(cid:286)ciwy, stosowny, trafny, wystarczaj(cid:261)cy; ~ sample wła(cid:286)ciwa/ wystarczaj(cid:261)ca próba; ~ subset wła(cid:286)ci- wy podzbiór ad hoc dora(cid:296)ny; ~ survey badanie jednora- zowe, spis dora(cid:296)ny; ~ test test dora(cid:296)ny adjacent s(cid:261)siaduj(cid:261)cy; ~ products pro- dukty pokrewne adjugate square kwadrat skojarzony adjust dostosować, skorygować; ~ down- ward skorygować w dół; ~ upward skorygować w gór(cid:266); ~ to a common basis sprowadzić do wspólnej pod- stawy; ~ed data dane skorygowane; ~ed disposable income dochód roz- porz(cid:261)dzalny skorygowany; ~ed error bł(cid:261)d skorygowany; ~ed estimate oce- na poprawiona; ~ed for inlation sko- rygowany w wyniku inlacji; ~ed for trend skorygowany stosownie do tren- du; ~ed index wska(cid:296)nik skorygowa- ny; ~ed mean (cid:286)rednia poprawiona; ~ed measurements pomiary wyrównane; ~ed partial sum suma cz(cid:266)(cid:286)ciowa po- prawiona; ~ed proile likelihood wia- rygodno(cid:286)ć ze skorygowanym proilem; ~ed rate stopa skorygowana; ~ed in- dex wska(cid:296)nik sezonowy skorygowany; ~ing entry zapis koryguj(cid:261)cy; ~ing the weights korygowanie wag 6 adjustment dostosowanie, skorygowa- nie, poprawka; ~ of the residual value of assets korekta pozostałej warto(cid:286)ci aktywów; ~ group grupa koryguj(cid:261)ca; ~ item pozycja koryguj(cid:261)ca; Yates ~ po- prawka Yatesa administration zarz(cid:261)d, administracja; ~ of a bankrupt’s estate zarz(cid:261)d ma- s(cid:261) upadło(cid:286)ciow(cid:261); ~ of inancial mar- kets zarz(cid:261)dzanie rynkiem inansowym; ~ of foreign subsidiary zarz(cid:261)d ilii za- granicznej; ~ of justice wymiar spra- wiedliwo(cid:286)ci; ~ of state administracja pa(cid:276)stwowa administrative administracyjny; ~ costs koszty administracyjne; ~ district okr(cid:266)g administracyjny; ~ dues from households opłaty administracyjne od gospodarstw domowych; ~ enforcing administracyjno-nakazowy; ~ expens- es koszty administracyjne; ~ ile zbiór danych administracyjnych; ~ register rejestr administracyjny; ~ records za- pisy (dane, dokumenty) administracyj- ne; ~ sources of information admi- nistracyjne (cid:296)ródła informacji; ~ staff kadry, zespół pracowników admini- stracji; ~ targeting podejmowanie de- cyzji administracyjnych (dokonywa- nie wyborów przez administracj(cid:266)) admissible dopuszczalny; ~ decision function funkcja dopuszczalnej de- cyzji; ~ deviation odchylenie dopusz- czalne; ~ estimator estymator dopusz- czalny; ~ error bł(cid:261)d dopuszczalny; ~ hypothesis hipoteza dopuszczal- na; ~ numbers liczby dopuszczalne; ~ strategy strategia dopuszczalna; ~ test test dopuszczalny admission wst(cid:266)p, dopuszczenie, przyj(cid:266)- cie, przyznanie adulteration fałszowanie, podrabianie; ~ of data fałszowanie danych ad valorem duty podatek/cło od warto(cid:286)ci advance 1. zaliczka; 2. po(cid:298)yczka; 3. wcze(cid:286)niejszy; ~ against securi- ties po(cid:298)yczka pod zastaw papierów adverse allocation warto(cid:286)ciowych; ~ information infor- macja wyprzedzaj(cid:261)ca adverse niepomy(cid:286)lny, przeciwległy, nie- ch(cid:266)tny; ~ balance bilans ujemny affect oddziaływać na, wywierać wpływ na; ~ed by errors zniekształcony przez bł(cid:266)dy afiliated ailiowany, przył(cid:261)czony, sto- warzyszony; ~ company ilia towa- rzystwa/spółki afiliation przył(cid:261)czenie, zjednoczenie afine ainiczny; ~ alpha resolvability rozkładalno(cid:286)ć ainiczna alfa afinity ainiczno(cid:286)ć, podobie(cid:276)stwo after-market demand popyt komple- mentarny after po; ~ taxes po opodatkowaniu age wiek; ~-adjusted rate wska(cid:296)nik sko- rygowany wzgl(cid:266)dem wieku; ~ correct- ing factor poprawka na wiek; ~ depen- dent birth and death process proces urodze(cid:276) i zgonów zale(cid:298)ny od wie- ku; ~ dependent branching process proces gał(cid:261)zkowy zale(cid:298)ny od wieku; ~ distribution struktura według wieku; ~ group grupa wieku; ~ grouping po- dział według grup wiekowych; ~ of en- try wiek uprawniaj(cid:261)cy do wej(cid:286)cia, za- pisu itp.; ~-period-cohort effect efekt kohortowy zale(cid:298)ny od wieku; ~ pyr- amid piramida wieku; ~-sex-adjust- ed rate wska(cid:296)nik skorygowany wzgl(cid:266)- dem wieku i płci; ~ speciic birth rate współczynnik urodze(cid:276) według wieku matki; ~ speciic death rate wska(cid:296)- nik zgonów według wieku; ~ speciic mortality umieralno(cid:286)ć według wieku; ~ structure struktura według wieku; ~d standardised rate wska(cid:296)nik stan- daryzowany struktur(cid:261) wieku ageing starzenie si(cid:266); ~ distribution roz- kład starzenia si(cid:266); ~ factor współczyn- nik do(cid:298)ycia, czynnik starzenia si(cid:266) agency agencja agenda porz(cid:261)dek dzienny zebrania agent agent, przedstawiciel; po(cid:286)rednik; czynnik aggregate1 cało(cid:286)ć, suma, ogólna liczba aggregate2 całkowity, sumaryczny, ł(cid:261)cz- ny; ~ amount globalna ilo(cid:286)ć; ~ area powierzchnia całkowita; ~ data dane zagregowane/sumaryczne; ~ demand popyt globalny; ~ index indeks/wska(cid:296)- nik agregatowy; ~ level poziom zagre- gowany; ~ value globalna warto(cid:286)ć aggregation agregacja; ~ of lows agre- gacja potoków aggregative agregatowy, agregacyjny; ~ cluster analysis agregacyjna anali- za skupie(cid:276); ~ index indeks agregato- wy; ~ model model zagregowany agrarian overpopulation przeludnie- nie agrarne agricultural rolniczy; ~ area powierzch- nia uprawna; ~ census spis rolny/rol- niczy; ~ employment zatrudnienie w rolnictwie; ~ income dochód z rol- nictwa; ~ labour praca na roli, zatrud- nienie w rolnictwie; ~ land u(cid:298)ytki rol- ne; ~ levy podatek rolny; ~ plots of land działki rolne; ~ population lud- no(cid:286)ć rolnicza; ~ statistics statystyka rolnicza; ~ workers zatrudnieni w rol- nictwie; ~ year rok rolniczy agriculture rolnictwo; employment in ~ zatrudnienie w rolnictwie agro-industrial rolniczo-przemysłowy aleatorical losowy, przypadkowy, wy- algebra algebra; ~ of events algebra zda- rywkowy rze(cid:276) algorithm algorytm; EM ~ algorytm EM (maksymalizacji estymacji) alias inaczej zwany, vel, alia(cid:298) (w do- (cid:286)wiadczeniu z cz(cid:266)(cid:286)ciow(cid:261) replikacj(cid:261)) alien cudzoziemiec, obcy; ~ resident cu- dzoziemiec zamieszkały na stałe allocation alokacja, rozmieszczenie; ~ matrix macierz układu (w mode- lach liniowych analizy dyspersji); ~ of a sample alokacja próby; ~ of capital gains/losses to insurance policy hold- ers podział zysków/strat pomi(cid:266)dzy wła(cid:286)cicieli polis ubezpieczeniowych; 7 allokurtic ancillary ~ of income podział dochodów; ~ of primary income account rachunek podziału pierwotnego dochodów; ~ of labour rozmieszczenie siły roboczej; ~ of proits podział zysków; ~ of re- sources przydział zasobów, alokacja zasobów; ~ of sample units aloka- cja jednostek w próbie; ~ rules reguły alokacji; ~ scheme schemat alokacji; Neyman ~ lokalizacja próby metod(cid:261) Neymana, Neymana rozkład jednostek w próbie (metoda losowania) allokurtic allokurtyczny allometric allometryczny; ~ growth wzrost allometryczny all or none dane typu „tak-nie” allowable dopuszczalny; ~ defects do- puszczalna liczba braków; ~ error bł(cid:261)d dopuszczalny allowance dodatek, zasiłek; kieszonko- we; ~ for depreciation odpisy amor- tyzacyjne; ~ in salary dodatek do uposa(cid:298)enia; ~s in kind (cid:286)wiadczenia w naturze; children’s ~ dodatek na dzieci; dearness ~ dodatek dro(cid:298)y(cid:296)nia- ny; hotel ~ dieta hotelowa; representa- tion ~ fundusz na cele reprezentacyjne; travelling ~ dieta dla podró(cid:298)uj(cid:261)cego almost prawie; ~ certain prawie pew- ny; ~ stationary prawie stacjonarny; ~ unbias(s)ed estimator estymator prawie nieobci(cid:261)(cid:298)ony al pari na równi, według warto(cid:286)ci no- minalnej alternative alternatywny; ~ character cecha alternatywna; ~ demand popyt substytucyjny; ~ hypothesis hipoteza alternatywna; ~ variability zmienno(cid:286)ć alternatywna; dychotomia amortisation amortyzacja, umorzenie; ~ account rachunek amortyzacyjny; ~ allowance odpis amortyzacyjny; ~ costs koszty amortyzacji; ~ fund fun- dusz amortyzacyjny; ~ instal(l)ment rata amortyzacyjna; ~ of debts umo- rzenie długów 8 amortise amortyzować, umarzać; ~d loan po(cid:298)yczka zamortyzowana amount kwota; ilo(cid:286)ć; ~ of information ilo(cid:286)ć informacji; ~ of inspection li- czebno(cid:286)ć próbki w planie kontrolnym; ~ of payroll globalny fundusz płac amplitude amplituda, rozpi(cid:266)to(cid:286)ć; ~ of luctuation amplituda waha(cid:276); ~ ratio iloraz amplitud analysis analiza; ~ of covariance anali- za kowariancji; ~ of dispersion ana- liza dyspersji; ~ of non-orthogonal data analiza danych nieortogonal- nych; ~ of variance analiza warian- cji; ~ of variance by ranks anali- za wariancji według kolejno(cid:286)ci; ~ of variance components analiza kom- ponentów wariancyjnych; Boolean factor ~ boolowska analiza czynni- kowa; break-even ~ analiza progu rentowno(cid:286)ci, analiza punktu krytycz- nego; bunch-map ~ analiza map wi(cid:261)- zek; Conirmatory Factor A~ (CFA) konirmacyjna analiza czynnikowa; correspondence ~ analiza zgodno- (cid:286)ci; generational ~ analiza kohorto- wa; principal factor ~ (PFA) analiza czynników głównych; ridit ~ analiza riditów (metoda analizy danych empi- rycznych); sector ~ analiza gał(cid:266)ziowa; sequential ~ analiza sekwencyjna; smooth regression ~ analiza regresji wyrównawcza; system ~ analiza sys- temowa; technical testing and ~ ba- dania i analizy techniczne analytic analityczny; ~ regression re- gresja analityczna; ~ survey badanie wst(cid:266)pne/próbne; ~ trend trend anali- tyczny analytical analityczny; ~ estimate oce- na/estymacja analityczna; ~ smooth- ing wyrównywanie analityczne ancillary podległy, pomocniczy; ~ activi- ty działalno(cid:286)ć pomocnicza; ~ informa- tion informacja pomocnicza; ~ statis- tic statystyka pomocnicza, statystyka uzupełniaj(cid:261)ca angular arc sine angular k(cid:261)towy; ~ transformation trans- formacja k(cid:261)towa; ~ variables zmien- ne k(cid:261)towe anisotropic nieizotropiczny; ~ distribu- tion rozkład nieizotropiczny announce ogłaszać, obwieszczać annual roczny; jednoroczny; ~ abstract of statistics rocznik statystyczny; ~ av- erage (cid:286)rednia roczna; ~ balance bi- lans roczny; ~ benchmarks podstawo- we dane roczne; ~ block maximum method metoda rocznego maksimum; ~ earnings roczne zarobki; ~ growth roczny przyrost; ~ output produkcja roczna; ~ report sprawozdanie roczne; ~ suplementary pay dodatkowe wy- nagrodzenie roczne annuity renta; life ~ renta do(cid:298)ywotnia; terminable ~ renta czasowa/okresowa annulment uniewa(cid:298)nienie, anulowa- nie; ~ of marriage uniewa(cid:298)nienie mał(cid:298)e(cid:276)stwa anomic anomiczny (poj(cid:266)cie rozkładu prawdopodobie(cid:276)stwa K. Pearsona) anonymisation anonimizacja (usuwanie danych identyikacyjnych w celu za- pobie(cid:298)enia identyikacji danych oso- bowych) antimode warto(cid:286)ć antymodalna, anty- moda antiserie antyszereg antithetic antytetyczny; ~ transforms transformacje antytetyczne; ~ vari- ates zmienne antytetyczne aperiodic nieokresowy; ~ state stan nie- okresowy apparent jawny, widoczny; ~ consump- tion konsumpcja widoczna (produkcja minus eksport, plus import); ~ error oczywisty bł(cid:261)d appended dodatkowy, doł(cid:261)czony; ~ ta- ble tablica dodatkowa applicability zakres stosowania, stoso- walno(cid:286)ć application podanie, pro(cid:286)ba; ~ form for- mularz/druk zgłoszeniowy, zgłoszenie; ~ for work podanie o prac(cid:266) applied stosowany (zwykle o dziedzinach wiedzy); ~ mathematics matematyka stosowana; ~ probability prawdopo- dobie(cid:276)stwo stosowane; ~ statistics sta- tystyka stosowana appointment mianowanie, nominacja, umówione spotkanie; probationary ~ zaanga(cid:298)owanie na okres próbny appraisal ocena, oszacowanie appraise oceniać, taksować appreciation rewaluacja, wzrost warto- (cid:286)ci, (ponowne) oszacowanie; ~ of cur- rency rewaluacja pieni(cid:261)dza approach podej(cid:286)cie; Bayes ~ post(cid:266)po- wanie Bayesa appropriation wyasygnowanie, przy- właszczenie; ~ account konto celo- we, rachunek kredytowy; successive ~s przybli(cid:298)enia kolejne approximate przybli(cid:298)ony; ~ basic val- ue przybli(cid:298)ona warto(cid:286)ć podstawowa; ~ degrees of freedom przybli(cid:298)ona liczba stopni swobody; ~ factor val- ue przybli(cid:298)ona warto(cid:286)ć czynników produkcji; ~ formula wzór przybli- (cid:298)ony approximation przybli(cid:298)enie; ~ error bł(cid:261)d aproksymacji/przybli(cid:298)enia; Blum ~ aproksymacja Bluma; Borges’ ~ aproksymacja Borgesa; Burkholder ~ aproksymacja Burkholdera arable orny, uprawny; ~ equivalent area równowa(cid:298)nik powierzchni uprawnej; ~ land ziemia orna, grunty orne, rola arbitrage arbitra(cid:298); ~ of currencies ar- bitra(cid:298) walutowy; ~ of goods arbitra(cid:298) towarowy arbitrary arbitralny, przypadkowy; ~ constant arbitralna liczba stała; ~ mean (cid:286)rednia arbitralna; ~ origin arbitralny pocz(cid:261)tek; arbitralna geneza; dowolna warto(cid:286)ć wyj(cid:286)ciowa; ~ proba- bility prawdopodobie(cid:276)stwo dowolne arbitration arbitra(cid:298), s(cid:261)d rozjemczy arc sine arcus sinus; ~ distribution roz- kład arcusa sinusa; ~ transformation transformacja arcusa sinusa 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik terminów statystycznych angielsko-polski polsko-angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: