Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 008313 10735659 na godz. na dobę w sumie
Słownik transportu i logistyki Angielsko-polski, polsko-angielski - ebook/pdf
Słownik transportu i logistyki Angielsko-polski, polsko-angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2920-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik transportu i logistyki prezentuje blisko 20 000 haseł w obu wersjach językowych. Transport i logistyka stanowią ważny dział gospodarki narodowej i dotyczą zarówno samego przemieszczania towarów, usług i informacji, jak i procesów planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców i materiałów w procesie produkcji oraz wyrobów gotowych i usług w procesie dystrybucji.

W odniesieniu do transportu hasła dotyczą m.in. transportu kolejowego, kołowo-drogowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego, natomiast hasła związane z logistyką odnoszą się do obsługi klientów, prognozowania popytu, przepływu informacji, kontroli zapasów, czynności manipulacyjnych, zaopatrzenia, pakowania, gospodarowania odpadami, transportu, magazynowania i składowania.

Słownik kierujemy do pracowników sektora transportu i logistyki, usług spedycyjnych, osób prowadzących usługi składowania i magazynowania, kadr zarządzających krajowymi i zagranicznymi przewozami, pracowników służb celnych i ubezpieczeniowych. Słownik może być przydatny dla pracowników organizacji międzynarodowych, instytutów badawczych oraz studentów kierunków związanych z organizacją i ekonomiką transportu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S³ownik transportu logistyki i Roman Kozierkiewicz angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C.H. Beck S³ownik transportu i logistyki angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Transport and Logistics English-Polish Polish-English S³ownik transportu logistyki i angielsko-polski polsko-angielski Roman Kozierkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Dictionary of Transport and Logistics English-Polish Polish-English Roman Kozierkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 of Transport and Logistics Dictionary S³ownik transportu i logistyki Editing/Redakcja: Aleksandra Kalinowska Robert Rogiñski Cover by/Projekt ok³adki: © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Typesetting/Sk³ad i ³amanie: Kolonel Printing and binding/Druk i oprawa: Drukarnia Narodowa, Kraków ISBN: 978-83-7483-960-0 ISBN e-book: 978-83-255-2920-8 Spis tre(cid:286)ci Przedmowa .................................................................................................... VI Cz(cid:266)(cid:286)ć I angielsko-polska Part I English-Polish .................................................................................... Cz(cid:266)(cid:286)ć II polsko-angielska Part II Polish-English ................................................................................... 153 Zał(cid:261)cznik I Skróty i akronimy Appendix I Abbreviations and Acronyms .................................................... 297 Zał(cid:261)cznik II Kody pa(cid:276)stw stosowane w mi(cid:266)dzynarodowym transporcie 1 drogowym Appendix II Country Codes Used in International Road Transport ............ 333 V Przedmowa Transport stanowi wa(cid:298)ny dział gospodarki narodowej. Według powszechnie przyj(cid:266)tej deinicji polega on na przemieszczaniu towarów, usług lub informacji z jednego miejsca na drugie przy u(cid:298)yciu odpowiednich (cid:286)rodków. Z punktu wi- dzenia ekonomii transport sprowadza si(cid:266) do odpłatnego (cid:286)wiadczenia usług, pole- gaj(cid:261)cych na pokonywaniu przestrzeni. Z transportem zwi(cid:261)zane s(cid:261) bezpo(cid:286)rednio usługi pomocnicze, jak np. usługi spedycyjne, usługi maklerów frachtuj(cid:261)cych, usługi słu(cid:298)b celnych i kontrolnych czy ubezpieczeniowych. Poj(cid:266)ciem znacznie szerszym od transportu jest logistyka, wywodz(cid:261)ca si(cid:266) pierwotnie z usług (cid:286)wiadczonych na rzecz wojska. Obecnie logistyka obejmuje procesy planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surow- ców i materiałów w procesie produkcji, jak równie(cid:298) wyrobów gotowych do i- nalnych odbiorców. W szczególno(cid:286)ci logistyka odnosi si(cid:266) do obsługi klientów, prognozowania popytu, przepływu informacji, kontroli zapasów, czynno(cid:286)ci ma- nipulacyjnych, zaopatrzenia, pakowania, gospodarowania odpadami, transportu, magazynowania i składowania. Tej problematyce jest po(cid:286)wi(cid:266)cony niniejszy Słownik Transportu i Logistyki, który w obu wersjach j(cid:266)zykowych prezentuje blisko 20 000 haseł. W odniesieniu do transportu hasła dotycz(cid:261) m.in. transportu kolejowego, ko- łowo-drogowego, lotniczego, morskiego i (cid:286)ródl(cid:261)dowego. Ponadto przedstawio- no terminy z zakresu transportu bimodalnego, intermodalnego, ła(cid:276)cucha dostaw, problematyki inansowej, celnej, ubezpieczeniowej, usług logistycznych. Czytel- nik znajdzie równie(cid:298) terminy transportowe i logistyczne, wyst(cid:266)puj(cid:261)ce w doku- mentach Unii Europejskiej w tym zakresie. Do cz(cid:266)(cid:286)ci słownikowej doł(cid:261)czono wykaz skrótów stosowanych w transporcie i logistyce. Niniejszy słownik kierujemy do pracowników sektora transportu i logistyki, usług spedycyjnych, osób prowadz(cid:261)cych usługi składowania i magazynowania, kadr zarz(cid:261)dzaj(cid:261)cych krajowymi i zagranicznymi przewozami, pracowników słu(cid:298)b celnych i ubezpieczeniowych. Słownik mo(cid:298)e być tak(cid:298)e przydatny pracow- nikom organizacji mi(cid:266)dzynarodowych, instytutów badawczych oraz studentom kierunków zwi(cid:261)zanych z organizacj(cid:261) i ekonomik(cid:261) transportu. Warszawa, pa(cid:296)dziernik 2008 Roman Kozierkiewicz VII Cz(cid:266)(cid:286)ć I angielsko-polska Part I Engish-Polish A wysyłki dectwa przesyłki stawy towarów A roads autostrady i drogi główne abandoned baggage baga(cid:298) porzucony abandoned goods towary porzucone abandonment to State Treasury zrze- czenie si(cid:266) na rzecz Skarbu Pa(cid:276)stwa abnormal risk ryzyko nadzwyczajne abnormal train poci(cid:261)g nadzwyczajny aboard na pokładzie; na statku abolish a duty znie(cid:286)ć cło about to depart gotowy do odjazdu above the average powy(cid:298)ej przeci(cid:266)tnej absolute acceptance przyj(cid:266)cie bezwarun- absolute total loss rzeczywista strata abstract from average adjustment wyci(cid:261)g z dyspaszy (ub. mors.) accelerated delivery dostawa przyspie- kowe całkowita szona accelerated local passenger train po- ci(cid:261)g pasa(cid:298)erski przyspieszony acceleration przyspieszenie acceleration of delivery przyspieszenie dostawy accelerator handle r(cid:261)czka akceleratora accept a bill for discount przyj(cid:261)ć wek- sel do dyskonta accept an order przyj(cid:261)ć zamówienie accept goods for booking zabukować towar acceptance akceptacja; przyj(cid:266)cie acceptance against documents przyj(cid:266)- cie za okazaniem dokumentów acceptance at destination przyj(cid:266)cie to- waru w miejscu przeznaczenia acceptance at origin przyj(cid:266)cie towaru w miejscu wysyłki acceptance certiicate (cid:286)wiadectwo przy- j(cid:266)cia (np. towaru) acceptance for shipment przyj(cid:266)cie do acceptance into storage facility przyj(cid:266)- cie do magazynu acceptance of certiicate uznanie (cid:286)wia- acceptance of consignment przyj(cid:266)cie acceptance of delivery przyj(cid:266)cie do- acceptance of goods odbiór (przyj(cid:266)cie) acceptance sampling kontrola wyryw- kowa towaru przy przyj(cid:266)ciu access route droga dojazdu access time czas dost(cid:266)pu access to the port dost(cid:266)p do portu access to airspace dost(cid:266)p do przestrzeni powietrznej access to the market dost(cid:266)p do rynku access to network dost(cid:266)p do sieci access to the sea dost(cid:266)p do morza access zone strefa dost(cid:266)pu accident at sea wypadek na morzu accident in berth wypadek podczas po- stoju statku accident insurance ubezpieczenie od nast(cid:266)pstw nieszcz(cid:266)(cid:286)liwych wypad- ków accident prevention zapobieganie wy- padkom accident risk ryzyko wypadku accident statement o(cid:286)wiadczenie o zde- rzeniu drogowym 3 accidents involving level crossings address to the port facility accidents involving level crossings wy- padki na przejazdach kolejowych accommodation for cargo ładownia accommodation ladder trap burtowy accompanied baggage baga(cid:298) towa- rzysz(cid:261)cy accompanied combined transport transport kombinowany z udziałem kierowcy accompanied hold baggage reje- strowany baga(cid:298) towarzysz(cid:261)cy accompanying documents dokumenty towarzysz(cid:261)ce according to direction of travel zgod- nie z kierunkiem jazdy account of costs rozliczenie kosztów accounting rules zasady ksi(cid:266)gowo(cid:286)ci accuracy of statistics dokładno(cid:286)ć accuracy of the particulars prawi- dłowo(cid:286)ć danych acknowledge receipt potwierdzić od- danych biór acknowledgement of delivery potwier- dzenie dostawy acknowledgement of receipt potwier- dzenie odbioru; potwierdzenie przy- j(cid:266)cia acquisition of land nabycie gruntów Act of God siła wy(cid:298)sza action for indemnity post(cid:266)powanie o odszkodowanie action in special circumstances działa- nie w szczególnych okoliczno(cid:286)ciach active inventory surowce, materiały, wyroby gotowe do wykorzystania w produkcji lub na sprzeda(cid:298) (tzw. za- pas aktywny) active location lokalizacja faktyczna active rolling stock czynny tabor kole- jowy actual carrier przewo(cid:296)nik faktyczny actual damages szkody faktyczne actual demand popyt faktyczny actual duration of the carriage fak- tyczny czas trwania przewozu actual goods towar na miejscu (do na- tychmiastowej dyspozycji) actual inventory faktyczny stan (po- ziom) zapasów actual loss strata faktyczna; strata rze- czywista netto actual net weight rzeczywista waga actual total weight (mass) of goods rzeczywisty całkowity ci(cid:266)(cid:298)ar (masa) towaru actual voyage number aktualny numer podró(cid:298)y actual weight waga rzeczywista ad hoc path trasa dora(cid:296)na ad valorem od warto(cid:286)ci adaptive smoothing wygładzanie ada- added-value processes services usługi ptacyjne (statys.) uszlachetniaj(cid:261)ce adding cars zwi(cid:266)kszenie składu poci(cid:261)gu additional carriage przewóz dodat- additional freight dodatkowy fracht additional insurance ubezpieczenie additional order zamówienie dodat- additional reining operations uzupeł- niaj(cid:261)cy proces uszlachetniania additional security dodatkowe zabez- additional shipping costs dodatkowe pieczenie koszty wysyłki kowy (opłata) dodatkowe kowe active tonnage tona(cid:298) eksploatowany activity level poziom aktywno(cid:286)ci activity-based costing rachunek kosz- additional stopover postój dodatkowy additional weight nadwaga address for service of notices adres do acts of customs control czynno(cid:286)ci kon- address to the port facility adres obiek- dor(cid:266)cze(cid:276) tu portowego tów działalno(cid:286)ci troli celnej 4 adjust the average air ambulance adjust the average rozliczyć awari(cid:266) adjusted steering wheel regulowane koło kierownicy administration fee opłata manipula- przewo(cid:296)nika wspóln(cid:261) cyjna administration of the customs admi- nistracja celna; zarz(cid:261)d ceł administrative validity administracyj- ny okres wa(cid:298)no(cid:286)ci admiralty law prawo morskie admissible load obci(cid:261)(cid:298)enie dopuszczal- ne advance freight fracht zaliczkowy advance order zamówienie wst(cid:266)pne advanced shipment note zawiadomie- nie o przesyłce z wyprzedzeniem advanced stage of development zaawan- sowany etap realizacji advertised article reklamowany towar advice note awizo dostawy advice of dispatch awizacja wysyłko- wa; zawiadomienie o wysyłce advise receipt potwierdzić odbiór aerial antena aerial transportation transport lotniczy aerodrome port lotniczy; l(cid:261)dowisko aerodrome control service słu(cid:298)ba kon- troli lotniska aerodrome light information system lotniskowa słu(cid:298)ba informacji po- wietrznej aerodrome trafic ruch lotniskowy aeromedical transport przewóz cho- rych drog(cid:261) powietrzn(cid:261) aeronautical information service słu- (cid:298)ba informacji lotniczej aeronautical products produkty lot- afixing of the signature zło(cid:298)enie pod- nicze pisu aflux of goods napływ towarów affreighter frachtuj(cid:261)cy affreightment frachtowanie after market rynek cz(cid:266)(cid:286)ci zamiennych i akcesoriów (motoryzacja) after-sale service obsługa posprzeda(cid:298)na against receipt za pokwitowaniem age of vessel wiek statku agency contract mowa agencyjna agent of the carrier przedstawiciel aggregated arrivals dostawy zbiorcze agreed freight rate umowna stawka frachtowa agreed time-limit umówiony termin agreed weight waga uzgodniona Agreement on Air Transport umowa w sprawie transportu lotniczego Agreement on Certain Aspects of Govern ment Procurement umowa w sprawie niektórych aspektów za- mówie(cid:276) publicznych Agreement on International Carriage of Goods umowa w sprawie mi(cid:266)dzy- narodowego przewozu rzeczy Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment umowa o wzajemnym uznawaniu w odniesieniu do oceny zgodno(cid:286)ci Agreement on Scientific and Tech- nological Cooperation umowa w sprawie współpracy naukowo-tech- nicznej Agreement on the Carriage of Goods and Passengers by Rail and Road umowa w sprawie kolejowego i dro- gowego przewozu rzeczy i osób Agreement on the Free Movement of Persons umowa w sprawie swobod- nego przepływu osób Agreement on Trade in Agricultural Products umowa w sprawie handlu produktami rolnymi agricultural tractor ci(cid:261)gnik rolniczy agricultural vehicle pojazd rolny aground na mieli(cid:296)nie aids to navigation pomoce nawigacyjne aims-contracts kontrakty z okre(cid:286)leniem celów air agency agencja lotnicza air agreement konwencja lotnicza air ambulance samolot sanitarny 5 air ambulance service air route air ambulance service pogotowie lot- air force siły powietrzne (lotnictwo woj- skowe) air freight fracht lotniczy air freight bill konosament lotniczy air freight forwarder spedytor lot- niczy lotniczych air freight service obsługa frachtów air freighter samolot towarowy air insurance ubezpieczenie lotnicze air journey podró(cid:298) samolotem air law prawo lotnicze air liability odpowiedzialno(cid:286)ć cywilna przewo(cid:296)nika lotniczego air load ładunek lotniczy air mail poczta lotnicza air mail letter list lotniczy air mail parcel lotnicza przesyłka pocz- towa air manifest konosament lotniczy air map mapa lotnicza air mile mila powietrzna air navigation aeronawigacja; nawiga- cja lotnicza; (cid:298)egluga powietrzna air operator przedsi(cid:266)biorstwo linii lot- niczych Air Operator’s Certiicate certyikat przewo(cid:296)nika lotniczego air packet przesyłka lotnicza air parade parada lotnicza air parcel przesyłka lotnicza air passenger transport pasa(cid:298)erski transport lotniczy air pass karnet lotniczy (bilet lotniczy upowa(cid:298)niaj(cid:261)cy do nieograniczonej ilo(cid:286)ci przelotów w danym okresie ze zni(cid:298)k(cid:261)) air photograph zdj(cid:266)cie lotnicze air pilot pilot samolotu air piracy piractwo lotnicze air pressure gauge wska(cid:296)nik ci(cid:286)nienia powietrza townicza air rescue service lotnicza słu(cid:298)ba ra- air risk ryzyko transportu lotniczego air route korytarz powietrzny; trasa lot- nicza; trasa przelotu nicze zowy air base baza lotnicza (dot. lotnictwa wojskowego) air bill of lading lotniczy list przewo- air bridge most powietrzny air broker makler lotniczy air cargo ładunek lotniczy air carriage przewóz lotniczy air carrier linia lotnicza (am.); prze- wo(cid:296)nik lotniczy (am.); samolot trans- portowy air carrier operator przedsi(cid:266)biorstwo eksploatuj(cid:261)ce lini(cid:266) lotnicz(cid:261) (am.); re- gularna linia lotnicza air change wymiana powietrza (np. w pokojach lub budynku) air channel kanał powietrzny air charter czarter lotniczy air charter services lotnicze usługi czar- terowe air company towarzystwo lotnicze air conditioning klimatyzacja air consignment note lotniczy list prze- wozowy szaru air control service słu(cid:298)ba kontroli ob- air convention konwencja lotnicza air conveyance przewozy lotnicze air conveyor transport pneumatyczny air crash katastrofa lotnicza air cushion vehicle poduszkowiec air damage szkoda w transporcie lot- niczym niczy air delivery dostawa drog(cid:261) lotnicz(cid:261) air delivery container kontener lot- air disaster katastrofa lotnicza air fare bilety lotnicze; taryfa lotnicza air fare both ways cena biletu lotnicze- go w obie strony air fare rebates zni(cid:298)ki lotnicze air fare types rodzaje taryf lotniczych air fee porto lotnicze air ilter iltr powietrza 6 air safety aircraft maintenance air space obszar powietrzny; przestrze(cid:276) air transportation conditions (terms) air safety bezpiecze(cid:276)stwo lotu air service komunikacja lotnicza; obsłu- ga linii lotniczych; usługi lotnicze air services agreement umowa lotnicza air shipment przesyłka lotnicza air shipping documents lotnicze doku- menty załadowcze air show pokaz lotniczy air side cz(cid:266)(cid:286)ć portu lotniczego zamkni(cid:266)- ta dla publiczno(cid:286)ci powietrzna air speed pr(cid:266)dko(cid:286)ć lotu air station dworzec lotniczy air subclass podklasa transportu lotni- air tanker samolot cysterna air taxi taksówka powietrzna air taxi lights loty taksówek powietrz- air terminal dworzec lotniczy; terminal air ticket bilet lotniczy air ticket revalidation ponowne wysta- wienie biletu lotniczego (przy zmianie trasy lub taryfy) air trafic komunikacja lotnicza; ruch lotniczy; ruch samolotów (np. w por- cie lotniczym) air trafic clearance zezwolenie na czego nych lotniczy air transport low strumienie transportu lotniczego air transport insurance ubezpieczenie przewozów lotniczych air transport of animals przewóz zwierz(cid:261)t w samolotach air transport product produkt trans- portu lotniczego air transportation transport lotniczy (am.) warunki transportu lotniczego air transportation damage szkoda w transporcie lotniczym air transportation documents lotnicze dokumenty załadowcze air transportation terms warunki trans- portu lotniczego air travel organizer organizator podró(cid:298)y lotniczych (wymagana jest licencja ATOL) air traveler osoba podró(cid:298)uj(cid:261)ca samolo- tem; podró(cid:298)ny w samolocie air traveling podró(cid:298) samolotem air truck ci(cid:266)(cid:298)arówka powietrzna (trans- port ci(cid:266)(cid:298)arówek samolotem) air waybill lotniczy list przewozowy airbag poduszka powietrzna airbus szerokokadłubowy odrzutowy samolot pasa(cid:298)erski aircargo agent przedstawiciel spedytora aircraft bill of lading lotniczy list prze- air trafic control kontrola ruchu po- lotniczego przelot wietrznego air trafic control service słu(cid:298)ba kon- wozowy (am.) troli ruchu powietrznego air trafic low management zarz(cid:261)dza- nie przepływem ruchu lotniczego air trafic management zarz(cid:261)dzanie ruchem lotniczym aircraft clearance odprawa celna sa- molotu aircraft de-icing odladzanie samolotu aircraft departure odlot aircraft entry odprawa celna samolo- air trafic management network sieć tów przybywaj(cid:261)cych zarz(cid:261)dzania ruchem lotniczym air trafic services słu(cid:298)by ruchu lotnic- lotu aircraft grounding uziemienie samo- zego air transit przelot air transport transport lotniczy air transport company przedsi(cid:266)bior- stwo transportu lotniczego aircraft handling obsługa samolotu aircraft insurance ubezpieczenie stat- ków powietrznych aircraft maintenance obsługa technicz- na samolotów 7 aircraft movements airspace used for the light aircraft movements ruchy statku po- airport capacity przepustowo(cid:286)ć portu aircraft operated statki powietrzne eks- airport categories kategorie portów lotniczego lotniczych wietrznego ploatowane aircraft operator operator statków powietrznych; przedsi(cid:266)biorstwo linii lotniczych aircraft pallets palety lotnicze aircraft register rejestr statków po- wietrznych aircraft registration certiicate (cid:286)wia- dectwo rejestracyjne samolotu aircraft service komunikacja lotnicza airdrome lotnisko (am.) airfare both ways cena biletu w obie airield lotnisko (am.) airield lighting o(cid:286)wietlenie lotniska airlift most powietrzny airline linia lotnicza airline advertising reklama linii lotni- strony (am.) czych airline capacity zdolno(cid:286)ć przewozowa linii lotniczej airline code kod linii lotniczej (dwu- literowe oznaczenie linii lotniczych nadawane przez ICAO) airline crew załoga samolotu airline designator kod linii lotniczej (dwu- lub trzycyfrowy) airline frequent lyer program pro- gram linii lotniczej dla cz(cid:266)sto podró- (cid:298)uj(cid:261)cych samolotem airline receipt kwit lotniczy airline reservations rezerwacje lotni- cze; rezerwacje biletów lotniczych airliner samolot pasa(cid:298)erski; samolot re- gularnej linii lotniczej airmail poczta lotnicza airmail letter list lotniczy airmail packet przesyłka lotnicza airport access fee opłata irm wypo(cid:298)y- czaj(cid:261)cych samochody pobierana przez władze lotniska airport bus autobus lotniskowy 8 airport charge opłata lotniskowa airport check-in counter stanowisko odprawy podró(cid:298)nych na lotnisku airport codes kody portów lotniczych (trzyliterowe identyikatory przyzna- wane i publikowane przez IATA) airport hotel hotel lotniskowy; hotel przy lotnisku airport maintenance management sys- tem system utrzymania lotniska airport of departure port lotniczy od- airport of destination port lotniczy lotów (am.) docelowy (am.) airport of entry celny port lotniczy (am.) airport of origin port lotniczy załadun- ku i odlotu nisku airport restaurant restauracja na lot- airport security checkpoint rules prze- pisy dotycz(cid:261)ce kontroli bezpiecze(cid:276)- stwa na lotnisku airport service charge opłata lotnis- airport shuttle bus autobus na lotni- kowa sko airport tax opłata lotniskowa (lokalny podatek pobierany od biletów lotni- czych) airport transfer przejazd z/na lotnisko airsickness choroba lokomocyjna airside rejon operacji lotniczych airspace przestrze(cid:276) powietrzna airspace architecture architektura prze- strzeni powietrznej airspace block blok przestrzeni po- wietrznej airspace classification klasyfikacja przestrzeni powietrznej airspace management zarz(cid:261)dzanie przestrzeni(cid:261) powietrzn(cid:261) airspace used for the light przestrze(cid:276) powietrzna wykorzystywana do lotu airspace users apportion the average airspace users u(cid:298)ytkownicy przestrzeni amount of customs duties kwota powietrznej airway linia lotnicza; trasa lotnicza airway bill lotniczy list przewozowy airworthiness zdatno(cid:286)ć do lotu airworthiness approval zatwierdzenie airworthiness certiicate (cid:286)wiadectwo zdatno(cid:286)ci do lotu zdatno(cid:286)ci do lotu alerting services słu(cid:298)by alarmowe alignment of the network operating rules ujednolicenie przepisów eks- ploatacji sieci alignment speed pr(cid:266)dko(cid:286)ć ujednolicona all-cargo carrier przewo(cid:296)nik lotniczy, który transportuje wył(cid:261)cznie ładunki allocation body organ alokacyjny allocation of paths przydzielanie tras allocation of railway infrastructure capacity alokacja zdolno(cid:286)ci przepu- stowej infrastruktury kolejowej allocation of train paths alokacja tras poci(cid:261)gów wozowej) allotment przydział (np. zdolno(cid:286)ci prze- allowable cargo load dopuszczalne ob- ci(cid:261)(cid:298)enie ładunkowe allowable load ładunek dopuszczalny; obci(cid:261)(cid:298)enie dopuszczalne allowable stacking weight dopuszczal- ne obci(cid:261)(cid:298)enie przy pi(cid:266)trzeniu allowance for breakage boniikata za allowance for weight potr(cid:261)cenie na stłuczk(cid:266) tar(cid:266) allowed risk ryzyko dopuszczalne all-time stock zapas ko(cid:276)cowy all-wheel drive vehicle pojazd z nap(cid:266)- dem na cztery koła alongside bill of lading konosament na ładunek dostarczony do burty statku alongside ship wzdłu(cid:298) burty statku alongside the quay wzdłu(cid:298) nabrze(cid:298)a alter an order zmieniać zamówienie alternate airport lotnisko zapasowe alternating current pr(cid:261)d zmienny alternative fuel paliwo alternatywne nale(cid:298)no(cid:286)ci celnych amount of damages wysoko(cid:286)ć odszko- dowania amount of duty kwota nale(cid:298)no(cid:286)ci amount of duty legally owed kwota nale(cid:298)no(cid:286)ci prawnie nale(cid:298)nych amount to be deducted kwota do od- liczenia ampliier wzmacniacz analysis of the information supplied by the equipment analiza informacji dostarczonych przez sprz(cid:266)t anchor chain ła(cid:276)cuch kotwiczny anchorage kotwicowisko anchorage toll kotwiczne anchoring zakotwiczanie anchoring ground miejsce zakotwi- czenia ków anchoring of ships kotwiczenie stat- ancillary charges opłaty dodatkowe angle of repose k(cid:261)t usypu angular speed pr(cid:266)dko(cid:286)ć k(cid:261)towa annual average (cid:286)rednia roczna annual statistics on goods transport roczna statystyka transportu towarów annual statistics on passenger trans- port roczna statystyka transportu pasa(cid:298)erów annual trafic volume roczny wolumen przeładunków annul an order anulować zamówienie annulment uchylenie (np. decyzji) anti-dumping tariff cła antydumpin- gowe kad(cid:261) (ABS) anti-lock brakes hamulce z przeciwblo- apparent condition of the goods wido- czny stan towaru appeals odwołania appeals system system odwoła(cid:276) (np. applicant authority władze wyst(cid:266)puj(cid:261)- celnych) ce z wnioskiem apportion the average ustalić udziały uczestników awarii wspólnej 9 apportion trafic articles of association arrival note powiadomienie o nadej(cid:286)ciu (np. przesyłki); zgłoszenie przybycia arrival notice awizacja przesyłki; po- wiadomienie o przyje(cid:296)dzie; zgłoszenie przybycia (np. statku) arrival of the train wjazd poci(cid:261)gu arrival rate stopa dyskontowa weksli w drodze arrival station dworzec przyjazdowy arrival track tor przyjazdowy arrivals dostawy (towary), które nade- szły; statki przybyłe do portu arrivals and sailings rozkład rejsów arrivals in batches dostawy partiami arrive przybywać; przyjechać; nadcho- dzić; wydarzyć si(cid:266); wspólnie ustalać arrive at a decision podj(cid:261)ć decyzj(cid:266) arrived ship statek przybyły do portu article artykuł; paragraf; punkt (umo- article in steady demand towar po- article of usual quality artykuł zwykłej article of a contract artykuł (paragraf) article of commerce artykuł handlowy; towar handlowy article of defective quality towar złej jako(cid:286)ci (niepełnowarto(cid:286)ciowy) article of exportation towar ekspor- article of ine quality artykuł pierwszej wa); towar szukiwany jako(cid:286)ci umowy article of importation towar impor- article of luxury artykuł luksusowy article of middling quality towar (cid:286)redniej jako(cid:286)ci article of ready sale towar chodliwy; article of transport equipment sprz(cid:266)t towy jako(cid:286)ci towany apportion trafic ruch oddzielny apprehended loss strata przypuszczalna approach control kontrola zbli(cid:298)ania approach control service słu(cid:298)ba kon- (dot. samolotów) troli zbli(cid:298)ania approach to motorway wjazd na auto- appropriate inancial itness wła(cid:286)ciwa sytuacja inansowa appropriate provisions wła(cid:286)ciwe prze- strad(cid:266) pisy appropriated goods towar wydany odbiorcy ładunku (w miejsce braku- j(cid:261)cego) appropriation of goods indywidual- izacja towaru approval zezwolenie approval certiicate (cid:286)wiadectwo potwie- approval of railway rolling stock ho- mologacja taboru kolejowego approximate quantity przybli(cid:298)ona arbitration commission komisja arbitra- arbitration court s(cid:261)d arbitra(cid:298)owy area control kontrola obszaru (np. po- rdzenia ilo(cid:286)ć (cid:298)owa wietrznego) obszaru area control service słu(cid:298)ba kontroli area navigation nawigacja obszaru areas of application obszary zastoso- around-the-clock access dost(cid:266)p całodo- arrangement of the axles układ osi arrest the cargo nało(cid:298)yć areszt na ła- wania bowy dunek przyj(cid:286)cie towaru 10 arrival nadej(cid:286)cie; przybycie; przyjazd; towar zbywalny arrival at destination przyjazd do przewozowy punktu docelowego arrival draft trata płatna po nadej(cid:286)ciu articles statut; układ; umowa articles of association statut spółki; umowa spółki articles of common use authentication articles of food artykuły (produkty) (cid:298)yw- odszkodowania articles of superior quality artykuły klientów pierwszej potrzeby najwy(cid:298)szej jako(cid:286)ci articles of common use artykuły pow- szechnego u(cid:298)ytku articles of consumption artykuły kon- sumpcyjne articles of expenditure pozycje wydat- ków (np. w bud(cid:298)ecie) no(cid:286)ciowe articles of incorporation (cid:286)wiadectwo rejestracji spółki akcyjnej (am.); doku- ment zało(cid:298)ycielski korporacji (am.) articles of manufacture artykuły prze- mysłowe articles of mass consumption artykuły masowego spo(cid:298)ycia articles of partnership umowa spółki articles of prime necessities artykuły articulated car transporter ci(cid:261)gnik siodłowy z naczep(cid:261) do przewozu sa- mochodów articulated locomotives lokomotywy zespolone articulated railcar wagon zespolony articulated trailer półprzyczepa articulated train jednostka poci(cid:261)gowa; zespół trakcyjny (z naczep(cid:261)) (przegubowy) articulated vehicle pojazd członowy articulated wagon wagon przegubowy artiicial port sztuczny port artiicial trade barriers sztuczne ogra- niczenia w handlu zagranicznym as per bill of lading zgodnie z konosa- as per charter zgodnie z warunkami mentem czarteru assembly pit kanał monta(cid:298)owy assessment ocena; wycena; wymiar (np. assessment factors elementy kalkula- cła) cyjne assessment of compensation wycena assessment of relevant loading char- acteristics ocena istotnych charak- terystyk obci(cid:261)(cid:298)enia assessment procedure procedura oceny asset rationalization racjonalizacja wy- korzystania aktywów (element składo- wy analizy ła(cid:276)cucha dostaw) assigned risk ustalony poziom ryzyka assignment cesja; podział; przekazanie; wyznaczanie assignment of customers podział assignment of space podział powierz- chni sklepowej assistant station master dy(cid:298)urny ruchu association of persons stowarzyszenie osób warów assorted cargo ładunek sortowany assortment gap luka asortymentowa assortment of goods asortyment to- assortment structure struktura asorty- at buyer’s risk na ryzyko kupuj(cid:261)cego at carrier’s risk na ryzyko przewo(cid:296)nika at charterer’s risk na ryzyko czarteru- at consignee’s risk na ryzyko odbiorcy at owner’s risk na ryzyko armatora at seller’s option według opcji sprzeda- attachment zał(cid:261)cznik attractive packing opakowanie atrak- j(cid:261)cego j(cid:261)cego cyjne kowy 11 articulated truck ci(cid:261)gnik siodłowy mentowa as per order zgodnie z zamówieniem ascertained goods towary wyproduko- wane na zamówienie indywidualne ascertainment of partial loss stwier- dzenie cz(cid:266)(cid:286)ciowego zagini(cid:266)cia (np. towaru) attributes sampling kontrola wyrywko- wa cech towaru (atrybutów) audible warning device sygnał d(cid:296)wi(cid:266)- authentication autoryzacja; po(cid:286)wiad- czanie; uwierzytelniania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik transportu i logistyki Angielsko-polski, polsko-angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: