Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00087 006189 20590415 na godz. na dobę w sumie
Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia - ebook/pdf
Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 48
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4707-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Z dniem 23 stycznia 2016 r. weszła w życie – po wyjątkowo szybkim procesie legislacyjnym – ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza zasadniczą zmianę w systemie organizacji służby cywilnej niejako „wyjmując” z systemu naboru konkursowego i sformalizowanych form zatrudnienia wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Obecnie stanowiska te stanowić będą odrębną kategorię w korpusie służby cywilnej, obsadzane zaś będą na podstawie powołania. Wprowadzenie powołania jako podstawy prawnej zatrudnienia na taką skalę jest nowością w służbie cywilnej. Istotne jest więc właściwe stosowanie przepisów kodeksowych. Pomogą w tym m.in. praktyczne przykłady oraz wzory dokumentów przydatnych w codziennej praktyce.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Z dniem 23 stycznia 2016 r. weszła w życie – po wyjątkowo szybkim procesie legislacyjnym – ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowa- dza zasadniczą zmianę w systemie organizacji służby cywilnej niejako „wyjmując” z systemu naboru konkursowego i sformalizowanych form zatrudnienia wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Obecnie stanowi- ska te stanowić będą odrębną kategorię w korpusie służby cywilnej, obsadzane zaś będą na podstawie powołania. Wprowadzenie powo- łania jako podstawy prawnej zatrudnienia na taką skalę jest nowością w służbie cywilnej. Istotne jest więc właściwe stosowanie przepisów kodeksowych. Niniejsza publikacja prezentuje zmiany i ich konsekwencje prawne dla stosunków pracy osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. W komentarzu znaleźć można szczegółowe omó- wienie powołania jako podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej, w tym wiele praktycznych przykładów oraz wzorów formularzy przydatnych w codziennej praktyce. Ponadto omówione zostały skutki prawne wpro- wadzonych zmian dla dotychczas zatrudnionych pracowników i urzęd- ników służby cywilnej na wyższych stanowiskach. e-book Książka dostępna jako e-book na: Patronat medialny ISBN 978-83-269-4707-0 .pl Cena: 29 zł brutto UOB 94 Michał Culepa Służba cywilna po nowelizacji Kompendium służb zatrudnienia Zmiany 2016. Wzory dokumentów. Praktyka Służba cywilna Służba cywilna po nowelizacji. po nowelizacji. Kompendium służb Kompendium służb zatrudnienia zatrudnienia Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Autor: Michał Culepa Opracowanie redakcyjne aktów prawnych: Leszek Skupski Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor: Leszek Skupski Koordynator produkcji: Magdalena Huta Korekta: Zespół Projekt okładki: Magdalena Huta Skład: „Triograf” Dariusz Kołacz Druk: Drukarnia Miller ISBN 978-83-269-4707-0 Stan prawny na: 23 stycznia 2016 r. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w książce „Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia”, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w gra- nicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Publikacja „Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia” została przygo- towana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji oraz w innych do- stępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębio- nych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpo- wiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazó- wek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Rozdział 1. Kierownictwo służby cywilnej. Nowy organ doradczy ........ 5 Szef Służby Cywilnej – z powołania premiera ........................... 5 Utworzenie Rady Służby Publicznej ........................................... 6 Rozdział 2. Zatrudnianie na wyższych stanowiskach po nowelizacji .... 7 Nowa kategoria zatrudnionych .................................................... 7 Złagodzenie wymogów kwalifikacyjnych ................................... 8 Zmiana podstawy zatrudnienia ................................................... 9 Akt powołania i jego treść ............................................................ 10 Powołanie członków korpusu służby cywilnej. Obowiązkowy urlop bezpłatny ................................................. 13 Brak ocen okresowych .................................................................. 16 Rozdział 3. Odwołanie z zajmowanego stanowiska ................................ 17 Charakter i skutki prawne aktu odwołania ................................ 17 Powrót do pracy w urzędzie po odwołaniu z wyższego stanowiska w służbie cywilnej .............................. 22 Wygaszenie dotychczasowych umów ......................................... 25 Rozdział 4. Zastosowanie nowych przepisów do urzędników mianowanych na wyższych stanowiskach ......................... 27 Przeniesienie służbowe urzędnika mianowanego ..................... 27 3 Spis treści Rozdział 5. Wynagrodzenia i odprawy ................................................... 29 Ustalanie wynagrodzenia dla osoby zajmującej wyższe stanowisko ...................................................................... 29 Odprawa na skutek wygaśnięcia stosunku pracy ...................... 30 Aneks .................................................................................... 32 Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (wyciąg) ....................................................................................... 32 Ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) ....................................................................................... 45 Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (wyciąg) ............... 47 Spis wzorów .......................................................................... 48 4 Kierownictwo służby cywilnej. Nowy organ doradczy Rozdział 1. Kierownictwo służby cywilnej. Nowy organ doradczy Na fali zmian przepisów, reformujących działalność niektórych in- stytucji publicznych, 30 grudnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę no- welizującą przepisy o służbie cywilnej. Ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34) nie zmieniając zasadniczego zrębu insty- tucjonalnego służby cywilnej oraz zasad jej funkcjonowania, wpro- wadza natomiast istotne modyfikacje w  zakresie zatrudniania nie- których kategorii członków korpusu służby cywilnej. Wchodzą one w życie 23 stycznia 2016 r. Nowelizacja zakłada, iż wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane na podstawie powołania, co spowoduje zakończenie do- tychczasowych stosunków pracy i  konieczność powołania nowych pracowników. Szef Służby Cywilnej – z powołania premiera Znowelizowane przepisy przewidują – podobnie jak dotychczas – po- wołanie Szefa Służby Cywilnej przez Prezesa Rady Ministrów (art. 10 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm. – dalej ustawa o sc). Jednak do powołania Szefa Służby Cywilnej nie będzie już potrzebna opinia Rady Służby Cywil- nej (która zresztą przestanie funkcjonować, zastąpiona przez inny or- gan doradczy, o czym niżej). Premier uzyskuje zresztą znacznie więk- szą swobodę w obsadzaniu stanowiska Szefa Służby Cywilnej, a to ze względu na przyznane mu prawo do odwołania Szefa, bez określania szczegółowych warunków dla takiej czynności. Uchylone zostały bo- 5 Kierownictwo służby cywilnej. Nowy organ doradczy wiem art. 12 i 13 ustawy o sc, określające warunki odwoływania Szefa Służby Cywilnej. Utworzenie Rady Służby Publicznej W miejsce dotychczasowej Rady Służby Cywilnej mającej kompeten- cje opiniodawczo-doradcze znowelizowana ustawa o sc przewiduje utworzenie podobnego organu, o zbliżonych kompetencjach, noszą- cego miano Rady Służby Publicznej. W skład nowej Rady wchodzi 7–9 członków powoływanych wyłącznie przez Prezesa Rady Mini- strów na 4-letnią kadencję. Również premier ma kompetencję do po- woływania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków. Istotną zmianą jest wprowadzenie zasady, że członkowie Rady Służby Publicznej wykonują swoje funkcje społecznie, a więc nie mają z tytułu zasiadania w Radzie prawa do wynagrodzenia. Członek Rady Służby Publicznej zasadniczo nie podlega odwołaniu, chyba że złoży rezygnację ze swojej funkcji (premier, przyjmując dy- misję, odwołuje członka Rady). Poza tym przed upływem kadencji mandat członka Rady wygasa w razie jego śmierci, zaprzestania peł- nienia obowiązków przez ponad 12 miesięcy, jeśli przyczyną nie jest długotrwała choroba, stwierdzona orzeczeniem lekarskim, oraz nie- spełnienie warunków do bycia członkiem Rady, po powołaniu (np. z powodu utraty obywatelstwa polskiego lub skazania prawomocnym wyrokiem sądowym), określonych w przepisach ustawy o sc. 6 Zatrudnianie na wyższych stanowiskach po nowelizacji Rozdział 2. Zatrudnianie na wyższych stanowiskach po nowelizacji Nowa kategoria zatrudnionych Nowelizacja wprowadziła nową kategorię zatrudnionych w korpusie służby cywilnej. Poza dotychczasowymi dwiema zasadniczymi gru- pami zatrudnionych: pracowników służby cywilnej (zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony) oraz mianowanych urzędników służby cywilnej (jako jedynych pracow- ników administracji państwowej zatrudnionych na podstawie mia- nowania) pojawia się nowa grupa zatrudnionych – osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej. ważne Osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej nie są ani pracownikami, ani urzędnikami służby cy- wilnej. Wyższe stanowiska funkcjonowały już wcześniej, wprowadzone były wraz z obecnie obowiązującą ustawą o służbie cywilnej (dalej ustawa o sc), której art. 52 wymienia – jako stanowiska wyższe w służbie cy- wilnej – stanowiska: 1) dyrektora generalnego urzędu, 2) kierującego – oraz jego zastępcy – departamentem lub komórką równorzędną w: (cid:3)(cid:153) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, (cid:3)(cid:153) urzędzie ministra, 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: