Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 004824 18975520 na godz. na dobę w sumie
Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy - ebook/pdf
Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 162
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0027-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw przesyłowych energii elektrycznej, gazu, szerokopasmowego Internetu, wody i ścieków, bez których trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach funkcjonowanie miast, wsi i osiedli, wymaga uregulowania w sposób trwały prawa tych operatorów do zajmowania cudzej nieruchomości i korzystania z gruntu, zgodnie z przeznaczeniem zainstalowanych urządzeń. Takie unormowanie zostało wprowadzone do prawa polskiego 3 sierpnia 2008 r. przez instytucję służebności przesyłu.

Niniejsza książka omawia wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości na przyszłość. Przedstawia także zasadnicze roszczenia uzupełniające właściciela nieruchomości wobec przedsiębiorcy przesyłowego. Zwięźle, ale wyczerpująco, opisuje stan sprzed wprowadzenia służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego i jego wpływ na aktualny stan prawny oraz analizuje regulacje administracyjnoprawne kreujące prawo do nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu. Zawiera także wzory wniosków i pozwów sądowych związanych z omawianą tematyką.

Opracowanie jest prezentacją wiodącej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz wynikiem refleksji i przemyśleń Autora – prawnika stosującego prawo, specjalizującego się w zagadnieniach prawa rzeczowego. Jest także sumą doświadczeń zebranych przez dwa lata wykładów prowadzonych na terenie całej Polski, dotyczących tej problematyki.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy i sędziów, a także zainteresowanych przedsiębiorców przesyłowych i właścicieli nieruchomości.

Roman Dziczek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego; autor opracowań i komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające Wzory wniosków i pozwów sądowych Przepisy Roman Dziczek Wydanie 1, 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Masłowska Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Artur Leśniak Zdjęcie na okładce: TebNad/iStockphoto.com © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-278-0027-5 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści 7 9 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ PIERWSZA. Służebność przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Służebność przesyłu w regulacji kodeksowej . . . . . . . . . . . . . 15 15 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Własność urządzeń przesyłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Treść służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.4. Nabycie służebności przesyłu (w ogólności) . . . . . . . . . . . . 30 1.5. Nabycie służebności przesyłu w drodze umowy . . . . . . . . . . . 34 1.6. Postanowienie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.7. Zasiedzenie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1.8. Przedawnienie roszczeń z art. 305² k.c. . . . . . . . . . . . . . . . 67 1.9. Wygaśnięcie, zniesienie, zmiana treści służebności przesyłu . . . 78 2. Obciążenia nieruchomości o cechach służebności gruntowych odpowiadających treści służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . 80 2.1. Dorobek judykatury na tle Kodeksu cywilnego przed 3 sierp nia 2008 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności . . . . 3. Regulacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Administracyjne (wywłaszczeniowe) powstawanie służebności (z rysem historycznym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Charakter ustanawianego prawa w postępowaniu 80 82 85 85 administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3.3. Regulacja kodeksowa a unormowanie art. 124 u.g.n. . . . . . . . 89 3.4. Odszkodowanie za ustanowienie obciążenia nieruchomości . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.5. Pozostałe regulacje administracyjne 5 CZĘŚĆ DRUGA. Roszczenia uzupełniające właś ciciela nieruchomości wobec przedsiębiorcy przesyłowego . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne 1.1. Roszczenia uzupełniające – art. 224 i 225 k.c. 1.2. Posiadanie w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu 1.3. Dobra albo zła wiara posiadacza 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . 95 . . 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2. Roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie 104 z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 2.1. Charakter roszczeń z tytułu bezumownego korzystania . . . . . . . . . . . . . . 105 2.2. Roszczenie negatoryjne a roszczenia uzupełniające 105 2.3. Powstanie roszczeń. Legitymacja czynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 2.4. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie sensu stricto 2.5. Postępowanie sądowe. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . 108 2.6. Wysokość należnego wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 CZĘŚĆ TRZECIA. Wzory wnios ków i pozwów sądowych . . . . . . . . 113 1. Wzór wnios ku sądowego o ustanowienie służebności przesyłu wraz z uwagami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2. Wzór wnios ku sądowego o zasiedzenie służebności przesyłu wraz z uwagami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3. Wzór pozwu o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (roszczenie negatoryjne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 CZĘŚĆ CZWARTA. Wybrane regulacje prawne . . . . . . . . . . . . . . 1. Ustawa z 23 kwiet nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, 135 poz. 93 ze zm.) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2. Ustawa z 17 lis topada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) – wyciąg . . . . 146 5. Ustawa z 21 sierp nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – wyciąg 6. Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci . . . . 147 telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) – wyciąg . . . . 154 7. Ustawa z 10 kwiet nia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . 161 8. Ustawa z 7 czerw ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Spis treściwww.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Biul. SN k.c. – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – ustawa z 23 kwiet nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwiet nia 1997  r. k.p.c. – ustawa z 17 lis topada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) Lex Lexis Nexis MoP NSA nowela majowa z 2008 r. ONSAiWSA OSN OSNC OSNCP nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – „Monitor Prawniczy” – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z  30  maja 2008  r. o  zmianie ustawy – Kodeks cy- wilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731) – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych (od 2004 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1964 r. do 1994 r.) OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Zbiór Do- datkowy OSPiKA OTK OTK-A – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A Prawo energetyczne – ustawa z  10  kwiet nia 1997  r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) Prawo rzeczowe – dekret z  11  października 1946  r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Prawo telekomunikacyjne u.g.n. Nr 57, poz. 319 ze zm.) – uchylony – ustawa z  16  lipca 2004  r. – Prawo telekomunikacyjne – ustawa z  21  sierp nia 1997  r. o  gospodarce nieruchomo- (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) ściami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 7 Wykaz skrótów u.k.w.h. u.s.m. u.w.l. u.z.u.g.g. – ustawa z  6  lipca 1982  r. o  księgach wieczystych i  hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) – ustawa z  15  grudnia 2000  r. o  spółdzielniach mieszkanio- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) – ustawa z 24 czerw ca 1994 r. o włas ności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) – ustawa z  29  wrześ nia 1990  r. o  zmianie ustawy o  gospo- darce gruntami i  wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) www.lexisnexis.pl Wprowadzenie I.  Trwałe prawo przedsiębiorcy przesyłowego do zajmowania cudzej nieruchomości przez stanowiące jego włas ność (albo będące w jego po- siadaniu pod innym tytułem, albo bez tytułu prawnego) lub planowane urządzenia przesyłowe (w rozumieniu art. 49 § 1 k.c.) i do korzystania z gruntu, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, jest, z jednej strony, warunkiem prawidłowego i  stabilnego funkcjonowania tych przedsię- biorstw, często publicznych operatorów przesyłowych energii elektrycz- nej, gazu, szerokopasmowego Internetu, wody i  ścieków, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne funkcjonowanie miast, wsi i osie- dli oraz poszczególnych gospodarstw domowych. Z  drugiej strony, ochrona włas ności nieruchomości, gwarantowana konstytucyjnie, wy- maga, aby takie trwałe ograniczenie korzystania z włas ności nastąpiło w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza istoty prawa włas ności (por. art. 64 ust. 3 Konstytucji RP). Takie rozwiązanie w postaci wprowadzonej do Kodeksu cywilnego in- stytucji służebności przesyłu pojawiło się 3 sierp nia 2008 r. na skutek ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz nie- których innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731, dalej jako nowela majo- wa z 2008 r.). Ustawa ta musiała jednak uregulować ciągnący się lata- mi problem niejasnego statusu włas nościowego i  prawnorzeczowego samych urządzeń przesyłowych włączonych do sieci przedsiębiorstwa. Uczyniła to przez dodanie § 2 do art. 49 k.c. Jak precyzyjnie wyjaś nił Sąd Najwyższy w uchwale z 13 lipca 2011 r., III CZP 26/11 (OSNC 2012, nr 1, poz. 8, Lexis Nexis nr 2576075), urzą- dzenia okreś lone w art. 49 § 1 k.c. (służące do doprowadzania lub od- prowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej) oraz inne urzą- 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: