Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 007607 18452021 na godz. na dobę w sumie
Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy - książka
Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0676-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Smarty to obiektowa biblioteka dla języka PHP służąca do tworzenia witryn internetowych z wykorzystaniem szablonów. Dzięki wbudowanemu systemowi buforowania Smarty jest niezwykle wydajna i szybka, co staje się szczególnie ważne przy rozbudowanych witrynach WWW. Wykorzystanie biblioteki Smarty pozwala twórcom witryn i aplikacji WWW znacznie przyśpieszyć prace nad warstwą prezentacyjną i późniejszymi modyfikacjami swoich produktów.

Książka 'Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy' to zestawienie najważniejszych informacji dotyczących tej biblioteki. Znajdziesz w nim wszystko, co może okazać się przydatne podczas tworzenia witryny WWW z wykorzystaniem szablonów Smarty. W kolejnych rozdziałach opisano zagadnienia dotyczące konfigurowania Smarty, pracy ze zmiennymi, obiektów Smarty oraz obsługi pamięci podręcznej.

Jeśli korzystasz z szablonów Smarty,
ta książka powinna znaleźć się w Twojej bibliotece.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 Smarty to obiektowa biblioteka dla jêzyka PHP s³u¿¹ca do tworzenia witryn internetowych z wykorzystaniem szablonów. Dziêki wbudowanemu systemowi buforowania Smarty jest niezwykle wydajna i szybka, co staje siê szczególnie wa¿ne przy rozbudowanych witrynach WWW. Wykorzystanie biblioteki Smarty pozwala twórcom witryn i aplikacji WWW znacznie przyœpieszyæ prace nad warstw¹ prezentacyjn¹ i póŸniejszymi modyfikacjami swoich produktów. Ksi¹¿ka „Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy” to zestawienie najwa¿niejszych informacji dotycz¹cych tej biblioteki. Znajdziesz w nim wszystko, co mo¿e okazaæ siê przydatne podczas tworzenia witryny WWW z wykorzystaniem szablonów Smarty. W kolejnych rozdzia³ach opisano zagadnienia dotycz¹ce konfigurowania Smarty, pracy ze zmiennymi, obiektów Smarty oraz obs³ugi pamiêci podrêcznej. (cid:129) Komentarze w szablonach (cid:129) Definiowanie zmiennych (cid:129) Konfiguracja (cid:129) Przetwarzanie danych (cid:129) Metody obiektów klasy Smarty (cid:129) Funkcje Smarty (cid:129) Korzystanie z mechanizmu buforowania Jeœli korzystasz z szablonów Smarty, ta ksi¹¿ka powinna znaleŸæ siê w Twojej bibliotece IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści 1. Podstawy ....................................................................................... 5 5 8 9 13 Renderowanie szablonu Komentarze w szablonach Zmienne szablonów Smarty Stałe 2. Właściwości konfiguracyjne systemu Smarty ...........................14 14 17 20 Kompilacja Debuger Pamięć podręczna 3. Modyfikatory zmiennych Smarty .............................................. 24 24 39 Modyfikatory podstawowe Kombinacja modyfikatorów 4. Metody obiektów klasy Smarty ..................................................41 41 47 50 51 Operacje na zmiennych Obsługa szablonów TPL Zgłaszanie błędów — metoda trigger_error() Obsługa plików konfiguracyjnych 5. Funkcje Smarty ............................................................................ 53 53 62 63 68 77 Funkcje iteracyjne Funkcje warunkowe if Funkcje dołączające Funkcje HTML i Mail Pozostałe funkcje 3 6. Rozszerzenia systemu szablonów ............................................. 88 88 90 92 95 Nazewnictwo rozszerzeń Funkcje szablonów Funkcje blokowe szablonów Modyfikatory 7. Obsługa pamięci podręcznej .......................................................97 97 98 100 101 104 Włączanie obsługi pamięci podręcznej Testowanie kopii szablonu w pamięci podręcznej Tworzenie wielu kopii dla jednego szablonu TPL Usuwanie kopii szablonu z pamięci podręcznej Kontrolowanie rozszerzeń Smarty Skorowidz ..................................................................................105 4 | Spis treści Rozdział 4. Metody obiektów klasy Smarty Obiekty klasy Smarty posiadają szereg metod, dzięki którym można wykonywać określone operacje dotyczące zmiennych, szablonów czy też plików konfiguracyjnych. Operacje na zmiennych Metoda append() oraz append_by_ref() Metoda append() (definicja 4.1) umożliwia dodanie nowej warto- ści do zmiennej Smarty. Metoda dodaje nową zmienną, tworząc jej kopię. Definicja 4.1. Metoda append() void append(string nazwa_zmiennej, mixed wartosc_zmiennej [, bool polaczenie]) Metoda przyjmuje następujące parametry: • nazwa_zmiennej (wymagany) — nazwa zmiennej, do której ma zostać przypisana wartość. Jeżeli nowa wartość jest dodawana do zmiennej typu string, to następuje konwersja zmiennej string na tablicę, a następnie dodanie do niej kolejnego elementu; • wartosc_zmiennej (wymagany) — wartość zmiennej, która zostanie dodana do zmiennej istniejącej; • polaczenie — jeżeli parametr będzie miał wartość true, wartosc_zmiennej zostanie połączona z aktualną zmienną nazwa_zmiennej. W przeciwnym wypadku nowa wartość zostanie dołączona. Rozdział 4. Metody obiektów klasy Smarty | 41 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc 08 wrz 06 41 Na listingu 4.1 został przedstawiony przykład wykorzystania metody append(). Listing 4.1. Przykład wykorzystania metody append() [Skrypt PHP] ?php ... $smarty_obj- append(array( zmienna_1 = zmienna 1a , zmienna_2 = zmienna 2a )); $smarty_obj- append( zmienna_1 , zmienna 1b ); ... ? [Szablon TPL] {$zmienna_1[1]} [Wynik wykonania skompilowanego szablonu TPL] zmienna 1b Metoda append_by_ref() (definicja 4.2) w działaniu jest podobna do metody append() z tą różnicą, że wartość przekazywana jest przez referencję, a nie przez wartość, jak w przypadku metody append(). Definicja 4.2. Metoda append_by_ref() void append_by_ref(string nazwa_zmiennej, mixed wartosc_zmiennej [, bool polaczenie]) Na listingu 4.2 został przedstawiony przykład wykorzystania metody append_by_ref(). Listing 4.2. Przykład wykorzystania metody append_by_ref() [Skrypt PHP] ?php ... $wartosc = Zmienna 1b ; $smarty_obj- append(array( zmienna_1 = zmienna 1a )); $smarty_obj- append( zmienna_1 , $wartosc); $smarty_obj- append_by_ref( zmienna_1 , $wartosc); $wartosc = Zmienna 1c ; ... ? 42 | Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy 42 08 wrz 06 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc [Szablon TPL] {$zmienna_1[0]} {$zmienna_1[1]} {$zmienna_1[2]} [Wynik wykonania skompilowanego szablonu TPL] zmienna 1a Zmienna 1b Zmienna 1c Metoda assign() oraz assign_by_ref() Metoda assign() (definicja 4.3) pozwala na utworzenie zmiennej Smarty dostępnej w szablonie TPL. Definicja 4.3. Metoda assign() void assign(array lista_zmiennych) [lub] void assign(string nazwa_zmiennej, mixed wartosc_zmiennej) Jako parametr metody może zostać użyta tablica asocjacyjna, w której nazwą przyszłej zmiennej jest klucz asocjacyjny elementu tablicy, a jej wartością — wartość elementu tablicy (listing 4.3). Listing 4.3. Tablica asocjacyjna zawierająca listę elementów [Skrypt PHP] ?php ... //Przypisanie zmiennych $smarty_obj- assign(array( zmienna_1 = Wartośc zmiennej 1 , zmienna_2 = Wartośc zmiennej 2 )); //Rendering szablonu $smarty_obj- display( szablon.tpl ); ? [Szablon TPL] Wartość zmiennej 1 to: {$zmienna_1} Wartość zmiennej 2 to: {$zmienna_2} [Wynik wykonania skompilowanego szablonu TPL] Wartość zmiennej 1 to: Wartośc zmiennej 1 Wartość zmiennej 2 to: Wartośc zmiennej 2 Rozdział 4. Metody obiektów klasy Smarty | 43 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc 08 wrz 06 43 Drugim sposobem przypisania zmiennych do szablonu TPL jest podanie do metody assign() następujących parametrów: • nazwa_zmiennej (wymagany) — nazwa, pod którą wartość wartosc_zmiennej będzie dostępna w szablonie TPL; • wartosc_zmiennej (wymagany) — wartość zmiennej nazwa_ zmiennej dostępna w szablonie TPL. Na listingu 4.4 został przedstawiony kod, który przypisuje takie same zmienne jak kod z listingu 4.3. Listing 4.4. Inny sposób przypisania zmiennych ?php ... //Przypisanie zmiennych Smarty $smarty_obj- assign( zmienna_1 , Wartośc zmiennej 1 ); $smarty_obj- assign( zmienna_2 , Wartośc zmiennej 2 ); //Rendering szablonu $smarty_obj- display( szablon.tpl ); ? Metoda assign_by_ref() (definicja 4.4) działa w sposób po- dobny do metody assign() z tą różnicą, że zmienna przypi- sywana jest przez referencję a nie przez wartość. Definicja 4.4. Metoda assign_by_ref() void assign_by_ref(string nazwa_zmiennej, mixed wartosc_zmienej) Przykład wykorzystania metody assign_by_ref() został przed- stawiony na listingu 4.5. Listing 4.5. Przykład wykorzystania metody assign_by_ref() [Skrypt PHP] ?php ... $imie = Daniel ; $nazwisko = Bargieł ; $smarty_obj- assign( imie , $imie); $smarty_obj- assign_by_ref( nazwisko , $nazwisko); 44 | Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy 44 08 wrz 06 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc $imie = Ewa ; $nazwisko = Gelner ; //Rendering szablonu $smarty_obj- display( szablon.tpl ); ? [Szablon TPL] Witaj {$imie} {$nazwisko} [Wynik wykonania skompilowanego szablonu TPL] Witaj Daniel Gelner Metoda clear_all_assign() oraz clear_assign() Metoda clear_all_assign() (definicja 4.5) usuwa wszystkie zmienne Smarty dostępne w szablonach TPL. Definicja 4.5. Metoda clear_all_assign() void clear_all_assign() Metoda clear_assign() (definicja 4.6) usuwa określoną zmienną lub grupę zmiennych. Definicja 4.6. Metoda clear_assign() void clear_assign(mixed zmienne) Metoda clear_assign() przyjmuje jeden parametr, który zawiera nazwę zmiennej przeznaczonej do usunięcia lub tablicę zawie- rającą listę nazw zmiennych do usunięcia. Przykład wykorzysta- nia metody clear_assign() został przedstawiony na listingu 4.6. Listing 4.6. Przykład wykorzystania metody clear_assign() ?php ... // Usunięcie pojedynczej zmiennej $smarty_obj- clear_assign( Name ); // Usunięcie listy zmiennych $smarty_obj- clear_assign(array( Name , Address , Zip )); ... ? Rozdział 4. Metody obiektów klasy Smarty | 45 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc 08 wrz 06 45 Metoda get_template_vars() Metoda get_template_vars() (definicja 4.7) obiektów klasy Smarty zwraca tablicę zawierającą wszystkie zmienne Smarty. Definicja 4.7. Metoda get_template_vars() array get_template_vars([string nazwa_zmiennej]) Jeżeli zostanie podany opcjonalny parametr nazwa_zmiennej, metoda get_template_vars() zwróci wartość wybranej zmiennej. W przeciwnym wypadku zostanie zwrócona tablica asocjacyjna, zawierająca wartość wszystkich zmiennych Smarty. Przykład wy- korzystania metody get_template_vars() został przedstawiony na listingu 4.7. Listing 4.7. Przykład wykorzystania metody get_template_vars() [Skrypt PHP] ?php ... $imie = Daniel ; $nazwisko = Bargieł ; $smarty_obj- assign( imie , $imie); $smarty_obj- assign( nazwisko , $nazwisko); var_dump($smarty_obj- get_template_vars( imie )); var_dump($smarty_obj- get_template_vars()); ? [Wynik wykonania skryptu PHP] string(6) Daniel array(3) { [ SCRIPT_NAME ]= string(10) /index.php [ imie ]= string(6) Daniel [ nazwisko ]= string(7) Bargieł } 46 | Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy 46 08 wrz 06 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc Obsługa szablonów TPL Obiekty klasy Smarty mają dwie metody, dzięki którym można zrenderować szablon TPL. Pierwsza z nich to metoda display() (definicja 4.8), która wysyła treść zrenderowanego szablonu do bufora wyjściowego. Metoda fetch() (definicja 4.9) zwraca war- tość typu string zawierającą treść zrenderowanego szablonu TPL. Metoda display() Metoda display() (definicja 4.8) wyświetla zrenderowany szablon (wysyła jego treść do bufora wyjściowego) Definicja 4.8. Metoda display() void display(string nazwa_szablonu [, string identyfikator_cache [,string identyfikator_kompilacji]]) Metoda przyjmuje następujące parametry: • nazwa_szablonu (wymagany) — ścieżka dostępu do sza- blonu TPL, który ma zostać wyświetlony; • identyfikator_cache — parametr opcjonalny, pozwalający na określenie identyfikatora kopii szablonu w pamięci pod- ręcznej. Więcej informacji na ten temat w rozdziale „Obsługa pamięci podręcznej”; • identyfikator_kompilacji — parametr ten pozwala na utworzenie kilku skompilowanych wersji jednego szablonu TPL. Może to być przydatne np. wtedy, gdy szablon po- winien być skompilowany oddzielnie dla każdej z wersji językowych obsługiwanych w aplikacji. Przykład wykorzystania metody display() został przedstawiony na listingu 4.8. Rozdział 4. Metody obiektów klasy Smarty | 47 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc 08 wrz 06 47 Listing 4.8. Przykład wykorzystania metody display() ?php ... // Ścieżka absolutna $smarty- display( /usr/local/include/templates/header.tpl ); $smarty- display( file:/usr/local/include/templates/ header.tpl ); // Ścieżka absolutna w systemie Windows $smarty- display( file:c:/www/pub/templates/header.tpl ); // Ładowanie szablonu z zasobu o nazwie db $smarty- display( db:header.tpl ); ? Metoda fetch() Metoda fetch() (definicja 4.9) obiektów klasy Smarty działa bar- dzo podobnie do metody display(), z tym że nie wysyła zren- derowanego szablonu do bufora wyjściowego, lecz zwraca go w postaci łańcucha tekstowego. Definicja 4.9. Metoda fetch() string fetch(string nazwa_szablonu[, string identyfikator_cache [, string identyfikator kompilacji]]) Znaczenie parametrów metody fetch() jest identyczne jak w przypadku metody display() (definicja 4.8). Na listingu 4.9 został przedstawiony przykład wykorzystania metody fetch() obiektu klasy Smarty. Listing 4.9. Przykład wykorzystania metody fetch() ?php ... echo $smarty_obj- fetch( szablon.tpl ); ? 48 | Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy 48 08 wrz 06 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc Metoda template_exists() Metoda template_exists() (definicja 4.10) sprawdza, czy okre- ślony szablon TPL istnieje. Definicja 4.10. Metoda template_exists() bool template_exists(string nazwa_szablonu) Jeżeli szablon nazwa_szablonu istnieje, metoda zwraca wartość true. W przeciwnym wypadku zwracana jest wartość false. Przykład wykorzystania metody template_exists() został przed- stawiony na listingu 4.10. Listing 4.10. Przykład wykorzystania metody template_exists() ?php ... $szablon_tpl = basename($_GET[ strona ]). .tpl ; if ($smarty_obj- template_exists($szablon_tpl)) { $smarty_obj- display($szablon_tpl); } else $smarty_obj- display( strona_nie_istnieje.tpl ); ? Metoda clear_compiled_tpl() Metoda clear_compiled_tpl() (definicja 4.11) czyści skompilo- waną wersję szablonu TPL lub cały katalog kompilacji. Definicja 4.11. Metoda clear_compiled_tpl() void clear_compiled_tpl([string nazwa_szablonu [, string identyfikator_kompilacji [, int czas_zycia]]]) Metoda przyjmuje następujące parametry: • nazwa_szablonu — nazwa pliku szablonu TPL, którego skompilowana kopia powinna zostać usunięta; • identyfikator_kompilacji — podanie identyfikatora kom- pilacji spowoduje, że zostaną usunięte tylko te kopie szablo- nu TPL, które posiadają określony identyfikator kompilacji; Rozdział 4. Metody obiektów klasy Smarty | 49 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc 08 wrz 06 49 • czas_zycia — podanie czasu życia skompilowanych kopii szablonów TPL spowoduje, że metoda clear_compiled_tpl() usunie tylko te kopie, które są starsze niż podany czas życia. Na listingu 4.11 został podany przykład wykorzystania metody clear_compiled_tpl(). Listing 4.11. Przykład wykorzystania metody clear_compiled_tpl() ?php ... //Usunięcie wszystkich kopii kompilacji szablonu TPL $smarty_obj- clear_compiled_tpl( szablon.tpl ); //Wyczyszczenie całego katalogu kompilacji $smarty_obj- clear_compiled_tpl(); ? Zgłaszanie błędów — metoda trigger_error() Metoda trigger_error() (definicja 4.12) umożliwia zgłoszenie błędu przez obiekt klasy Smarty. Metoda ta jest najczęściej wy- korzystywana w kodzie funkcji rozszerzających możliwości Smarty (patrz rozdział „Rozszerzenia systemu szablonów”). Definicja 4.12. Metoda trigger_error() void trigger_error(string tresc_bledu [, int poziom_bledu]) Metoda przyjmuje następujące parametry: • tresc_bledu (wymagany) — komunikat błędu; • poziom_bledu — możliwe poziomy błędu są takie same jak dla funkcji PHP trigger_error(). Domyślną wartością parametru jest E_USER_WARNING. Przykład wykorzystania metody trigger_error() został przed- stawiony na listingu 4.12. 50 | Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy 50 08 wrz 06 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc Listing 4.12. Przykład wykorzystania metody trigger_error() [Skrypt PHP] ?php ... $smarty_obj- trigger_error( Zgłaszam błąd obiektu klasy Smarty , E_USER_WARNING); ? [Wynik wykonania skryptu PHP] b Warning /b : Smarty error: Zgłaszam błąd obiektu klasy Smarty in b c:document_roothelion_smartysmarty Smarty.class.php /b on line b 1095 /b Obsługa plików konfiguracyjnych Pliki zawierające zmienne konfiguracyjne Smarty mogą być ob- sługiwane z poziomu kodu PHP oraz szablonów TPL. Metoda config_load() Metoda config_load() (definicja 4.13) obiektu klasy Smarty ła- duje plik konfiguracyjny i przypisuje zawarte w nim zmienne do szablonów. Definicja 4.13. Metoda config_load() void config_load(string nazwa_pliku [, string nazwa_sekcji]) Metoda przyjmuje następujące parametry: • nazwa_pliku (wymagany) — nazwa pliku konfiguracyjnego, który ma zostać załadowany; • nazwa_sekcji — nazwa sekcji w pliku konfiguracyjnym, z którego powinny zostać załadowane zmienne. Działanie metody jest identyczne z działaniem funkcji config_load (patrz rozdział „Funkcje Smarty”), przy czym załadowane zmienne zawsze posiadają zasięg globalny, czyli są dostępne w każdym szablonie TPL. Rozdział 4. Metody obiektów klasy Smarty | 51 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc 08 wrz 06 51 Metoda clear_config() Metoda clear_config() (definicja 4.14) usuwa z szablonów przy- pisane zmienne konfiguracyjne. Definicja 4.14. Metoda clear_config() void clear_config([string nazwa_zmiennej]) Jeżeli podany zostanie opcjonalny parametr nazwa_zmiennej, metoda usunie tylko podaną zmienną. Metoda get_config_vars() Metoda get_config_vars() (definicja 4.15) zwraca listę zmien- nych konfiguracyjnych przypisanych do szablonu TPL. Definicja 4.15. Metoda get_config_vars() array get_config_vars([string nazwa_zmiennej]) Jeżeli podany zostanie opcjonalny parametr nazwa_zmiennej, metoda zwróci jedynie wartość podanej zmiennej. 52 | Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy 52 08 wrz 06 D:DaneDrukSmarty PHP. Leksykon kieszonkowy6_druksklad.doc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: