Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 006100 18486105 na godz. na dobę w sumie
Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej - książka
Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej - książka
Autor: , Liczba stron: 592
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-199-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj świat nowych brzmień i efektów dźwiękowych.

Karta dźwiękowa Creative Sound Blaster Live! oferuje funkcje i wydajność przewyższające wiele profesjonalnych kart. Możliwości tej karty wymagają często niezbędnej i fachowej wiedzy. Bez względu na doświadczenie w posługiwaniu się nią, w tej książce (autorstwa Larsa Ahlzena i Clarence Songa, którzy zajmują się prowadzeniem dwóch najpopularniejszych, nieoficjalnych witryn internetowych poświęconych kartom Live!, Live! Center oraz Alive!) znajdziesz wiele cennych informacji pozwalających na wszechstronniejsze wykorzystanie karty.

W książce zaprezentowano wszelkie niezbędne informacje -- poczynając od tego, jakie funkcje i złącza oferuje karta, poprzez omówienie oprogramowania dołączanego do karty Live!, a na tworzeniu zapisu dźwiękowego i muzyki skończywszy.

Dowiesz się jak: Na płycie CD-ROM umieszczone zostały pliki muzyczne i dźwiękowe, próbki, klipy audio, pliki SoundFont oraz wybrane programy freeware i shareware.

Książka 'Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej' otwiera drzwi do świata nowych brzmień i nieograniczonych możliwości karty Sound Blaster Live!.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie d¿wiêkowej Autorzy: Lars Ahlzen, Clarence Song T³umaczenie: Marek Korbecki ISBN: 83-7361-199-1 Tytu³ orygina³u: The Sound Blaster Live! Book Format: B5, stron: 590 Karta dĥwiêkowa Creative Sound Blaster Live! oferuje funkcje i wydajnoġæ przewy¿szaj¹ce wiele profesjonalnych kart. Mo¿liwoġci tej karty wymagaj¹ czêsto niezbêdnej i fachowej wiedzy. Bez wzglêdu na doġwiadczenie w pos³ugiwaniu siê ni¹, w tej ksi¹¿ce (autorstwa Larsa Ahlzena i Clarence Songa, którzy zajmuj¹ siê prowadzeniem dwóch najpopularniejszych, nieoficjalnych witryn internetowych poġwiêconych kartom Live!, Live! Center oraz Alive!) znajdziesz wiele cennych informacji pozwalaj¹cych na wszechstronniejsze wykorzystanie karty. W ksi¹¿ce zaprezentowano wszelkie niezbêdne informacje — poczynaj¹c od tego, jakie funkcje i z³¹cza oferuje karta, poprzez omówienie oprogramowania do³¹czanego do karty Live!, a na tworzeniu zapisu dĥwiêkowego i muzyki skoñczywszy. Dowiesz siê jak: • Instalowaæ i korzystaæ z cyfrowych akcesoriów wejġcia-wyjġcia, takich jak modu³y Live!Drive i zyskaæ w ten sposób szersze mo¿liwoġci przy³¹czania urz¹dzeñ audio • Po³¹czyæ kartê Sound Blaster Live! z g³oġnikami multimedialnymi czy systemem kina domowego • Korzystaæ z miksera i efektów EAX (ang. Enviromental Audio Extensions) • Nagrywaæ dĥwiêk poprzez odpowiednie ustawienia miksera, a nastêpnie edytowaæ wykonane nagrania • Wykorzystaæ funkcje MIDI karty i ³¹czyæ j¹ z instrumentami MIDI • Wyszukiwaæ, tworzyæ, odtwarzaæ i zarz¹dzaæ plikami SoundFont • Korzystaæ z sekwencerów steruj¹cych MIDI i efektami obs³uguj¹cymi format SoundFont, takimi jak Cakewalk i Cubase • £¹czyæ sprzêtowe elementy SBLive! (wykorzystuj¹c ró¿ne z³¹cza, wtyki oraz cyfrowe wejġcia i wyjġcia) Na p³ycie CD-ROM umieszczone zosta³y pliki muzyczne i dĥwiêkowe, próbki, klipy audio, pliki SoundFont oraz wybrane programy freeware i shareware. Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 15 Część I Funkcje i podstawy ...................................................n.....17 Rozdział 1. Ewolucja dźwięku w komputerach osobistych ................................... 19 Karty muzyczne...................................................c...................................................c...........20 Dźwięk w świecie rzeczywistym ...................................................c...................................21 Sound Blaster ...................................................c...................................................c..............22 Zapis dźwiękowy ...................................................c...................................................c..23 Synteza muzyczna...................................................c...................................................c.24 Sound Blaster ...................................................c...................................................c..............27 Chronologia rozwoju kart Sound Blaster...................................................c.................28 Nowatorskie rozwiązania w konstrukcji Sound Blaster Live!....................................35 Przeszłość i teraźniejszość ...................................................c.......................................37 Zgodność z Sound Blasterem...................................................c...................................37 Przyszłość ...................................................c...................................................c.............38 Płyty główne ...................................................c...................................................c.........38 Przyszłość dźwięku komputerowego ...................................................c.............................39 Rozdział 2. Elementarz dźwiękowy ...................................................h.................. 41 W jaki sposób odbieramy dźwięki? ...................................................c...............................41 Wszystko o wibracjach ...................................................c............................................41 Dźwięk jako fala ...................................................c...................................................c...42 Pozycjonowanie dźwięku...................................................c.........................................45 Przechowywanie zapisu dźwiękowego ...................................................c..........................48 Dźwięk w domenie cyfrowej...................................................c..........................................49 Zapis analogowy kontra zapis cyfrowy ...................................................c...................49 Dźwięk cyfrowy...................................................c...................................................c....51 Próbkowanie ...................................................c...................................................c.........51 Konwersja A/C i C/A...................................................c...............................................55 Praca z cyfrowym zapisem dźwiękowym...................................................c................56 Rozdział 3. Budowa karty Sound Blaster Live! ...................................................h. 57 Karta dźwiękowa może też dobrze wyglądać!...................................................c...............59 Złącza wewnętrzne...................................................c...................................................c......59 TAD ...................................................c...................................................c......................59 AUX_IN...................................................c...................................................c................60 I2S_IN ...................................................c...................................................c...................60 4 Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej Odtwarzanie płyt CD ...................................................c...............................................61 Transmisja dźwięku z czytników optycznych ...................................................c.........62 Wybór metody łączenia ...................................................c...........................................67 Wewnętrzne złącza szpilkowe ...................................................c.......................................69 PC_SPK ...................................................c...................................................c................69 VOL_CTRL ...................................................c...................................................c..........70 MB_PRO...................................................c...................................................c...............70 JP3...................................................c...................................................c.........................70 Złącze rozszerzeń ...................................................c...................................................c........71 AUD_EXT ...................................................c...................................................c............71 SPDIF_EXT...................................................c...................................................c..........73 Gniazda audio na listwie ...................................................c................................................74 Line Out 1 (Front) — wyjście liniowe 1 (przód)...................................................c.....74 Line Out 2 (Rear) — wyjście liniowe 2 (tył)...................................................c...........75 Line In — wejście liniowe...................................................c.......................................76 Microphone In — wejście mikrofonowe ...................................................c.................76 Minijack Digital Output — wyjście cyfrowe minijack...................................................c..76 Cyfrowe wyjście minijack na kartach Live! drugiej generacji ...................................77 Cyfrowe wyjście minijack na kartach Live! trzeciej generacji...................................77 Korzystanie z wyjścia cyfrowego ...................................................c............................78 Zestawienie złączy audio na listwie mocującej ...................................................c.......80 Złącze dżojstika/MIDI...................................................c...................................................c.80 Zestawienie złączy ...................................................c...................................................c......81 Modele OEM...................................................c...................................................c...............83 Część II Połączenia ...................................................n..................85 Rozdział 4. Bogactwo akcesoriów...................................................h................... 87 Cyfrowe karty wejścia-wyjścia ...................................................c......................................88 Cyfrowa karta wejścia-wyjścia ...................................................c................................88 Optyczne cyfrowe karty wejścia-wyjścia ...................................................c................90 Cyfrowy moduł wyjściowy...................................................c......................................95 Live!Drive ...................................................c...................................................c...................95 Rodowód Live!Drive ...................................................c...............................................95 Złącza analogowe...................................................c...................................................c..96 Złącza cyfrowe...................................................c...................................................c....100 Pozostałe złącza ...................................................c...................................................c..102 Złącza rozszerzające ...................................................c..............................................105 Modele Live!Drive...................................................c.................................................107 W jaki sposób zdobyć złącza optyczne?...................................................c................109 Zgodność...................................................c...................................................c.............109 Instalacja modułu Live!Drive ...................................................c................................110 Jak działa moduł Live!Drive?...................................................c................................113 Funkcja S/PDIF Bypass ...................................................c...............................................113 Korzystanie z funkcji S/PDIF Bypass...................................................c....................115 Zgodne złącza ...................................................c...................................................c.....116 Włączanie funkcji S/PDIF Bypass...................................................c.........................117 Cyfrowa karta wejścia-wyjścia czy Live!Drive? ...................................................c.........118 Ograniczenia fizyczne...................................................c............................................118 Wymagane funkcje ...................................................c................................................118 Koszt ...................................................c...................................................c...................118 Spis treści 5 Rozdział 5. Podłączanie urządzeń ...................................................h.................. 119 Dźwięk analogowy...................................................c...................................................c....119 Sygnały analogowe ...................................................c................................................120 Złącza analogowe...................................................c...................................................c121 Połączenia analogowe...................................................c............................................125 Złącza analogowe na karcie Live! ...................................................c.........................129 Dźwięk cyfrowy ...................................................c...................................................c........131 Sygnały cyfrowe ...................................................c...................................................c.131 Złącza cyfrowe...................................................c...................................................c....132 Połączenia cyfrowe ...................................................c................................................136 Łączenie ...................................................c...................................................c..............137 Złącza cyfrowe na karcie Live!...................................................c..............................138 Urządzenia konsumenckie ...................................................c.....................................139 Podłączanie kolejnych urządzeń ...................................................c............................152 Rozdział 6. Głośniki ...................................................h...................................... 153 Głośniki ...................................................c...................................................c.....................153 Era dźwięku dookolnego...................................................c........................................155 Systemy stereo.....................................c...................................................c.........................156 Dlaczego systemy stereofoniczne? ...................................................c........................157 Głośniki multimedialne ...................................................c................................................157 2.0 — dwa głośniki ...................................................c................................................157 2.1 — dwa głośniki i subwoofer ...................................................c............................158 4.1 — cztery głośniki i subwoofer...................................................c.........................158 5.1 — cztery głośniki, subwoofer i głośnik centralny ..............................................160 Systemy kina domowego ...................................................c.............................................162 Stara gwardia — wzmacniacze Dolby Pro Logic ...................................................c..163 Pomost — wzmacniacze zgodne z systemem 5.1...................................................c..164 Teraźniejszość — wzmacniacze Dolby Digital i DTS .............................................166 Subwoofery ...................................................c...................................................c...............167 Słuchawki ...................................................c...................................................c..................168 Podejmowanie decyzji...................................................c..................................................169 Liczba głośników ...................................................c...................................................c169 Jakość dźwięku ...................................................c...................................................c...170 Moc i stopień wzmocnienia ...................................................c...................................172 Ekranowanie magnetyczne ...................................................c....................................174 Ograniczenia przestrzenne ...................................................c.....................................175 Udogodnienia...................................................c...................................................c......175 Budżet ...................................................c...................................................c.................177 Badaj i słuchaj...................................................c...................................................c.....178 Obsługa głośników przez kartę Live!...................................................c...........................180 Złącza głośnikowe ...................................................c.................................................180 Podłączanie głośników...................................................c.................................................185 Tryb 2 Speakers ...................................................c...................................................c..186 Tryb 4 Speakers ...................................................c...................................................c..188 Tryb 5.1 Speakers ...................................................c..................................................192 Tryb Headphones ...................................................c...................................................c196 Tryb Live!Surround ...................................................c...............................................196 Pozostałe technologie głośnikowe obsługiwane przez kartę Live!...........................198 Rozmieszczanie głośników ...................................................c..........................................201 Głośniki przednie ...................................................c...................................................c202 Głośnik centralny ...................................................c...................................................c204 Głośniki tylne...................................................c...................................................c......205 Subwoofery ...................................................c...................................................c.........209 6 Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej Część III Zabawa dźwiękiem...................................................n....211 Rozdział 7. Mikser ...................................................h....................................... 213 Miksowanie dźwięku...................................................c...................................................c.213 W jaki sposób karta Live! kieruje, miksuje i próbkuje dźwięk?.....................................214 Źródła dźwięku ...................................................c...................................................c...214 Korzystanie z mikserów ...................................................c...............................................218 Mikser systemu Windows (Regulacja głośności) ...................................................c..218 Surround Mixer...................................................c...................................................c...220 Jak ustrzec się przed szumami?...................................................c....................................227 Ustawienie odpowiednio wysokich poziomów ...................................................c.....227 Wyciszamy nieużywane źródła...................................................c..............................227 Wyższość wejść i wyjść cyfrowych...................................................c.......................228 Nagrywanie dźwięku...................................................c...................................................c.229 Wybór odpowiedniego źródła dźwięku ...................................................c.................229 Kiedy warto korzystać z trybu „What U Hear”? ...................................................c...229 Nagrywanie dźwięku z płyt Audio CD...................................................c..................230 Wzbogacanie nagrań efektami EAX...................................................c......................230 Chat głosowy i wideokonferencje...................................................c..........................231 Programowe sterowanie głośnością ...................................................c.............................231 Rozdział 8. EAX...................................................h............................................ 233 Środowisko dźwiękowe?...................................................c..............................................233 Teraz zostało tylko EAX!...................................................c.............................................234 Standard otwarty ...................................................c...................................................c.......234 Za kulisami...................................................c...................................................c................235 Korzystanie z EAX...................................................c...................................................c....235 Inne zastosowania efektów EAX ...................................................c...........................236 Kontrolki środowiska dźwiękowego w mikserze...................................................c.........237 EAX Control Panel...................................................c...................................................c....239 Podstawowe informacje na temat panelu sterowania EAX ......................................240 Nakładanie efektów na źródła dźwięku ...................................................c.................240 Wzorce ustawień EAX ...................................................c.................................................241 Dodawanie i usuwanie efektów ...................................................c.............................242 Dostosowywanie typów efektów ...................................................c...........................243 Edycja parametrów efektów ...................................................c..................................243 Dostosowywanie pogłosu ...................................................c......................................244 Bawmy się! ...................................................c...................................................c.........246 Rozdział 9. Sterowniki i narzędzia ...................................................h................. 247 Czym zajmują się sterowniki?...................................................c......................................247 Niewłaściwe sterowniki ...................................................c.........................................248 Sterowniki dla systemu Windows ...................................................c................................249 Ewolucja Windows ...................................................c................................................250 Sterowniki VXD i WDM ...................................................c.......................................253 Sterowniki kart Live! dla systemu Windows...................................................c.........256 Określanie wersji sterownika...................................................c.................................262 Weryfikacja instalacji sterowników...................................................c.......................263 Jakie sterowniki są dostępne obecnie?...................................................c...................265 Całkowicie stabilne sterowniki — czy to nieporozumienie?....................................267 Alternatywne sterowniki dla systemów Windows ...................................................c.......267 APSLive!...................................................c...................................................c.............268 Pakiet kX Project ...................................................c...................................................c268 Spis treści 7 Sterowniki dla systemu Linux...................................................c......................................270 Sterowniki o otwartym kodzie dla systemu Linux, opracowane przez Creative......270 ALSA ...................................................c...................................................c..................271 Sterowniki dla DOS-u i emulacja Sound Blaster 16 ...................................................c....272 Po co komu emulacja SB16? ...................................................c.................................272 Emulacja SB16 w systemach Windows 95, 98 i Me ................................................273 Emulacja SB16 w systemie DOS...................................................c...........................274 Emulacja SB16 w systemach Windows NT,2000,XP ..............................................275 Ulepszenia sprzętowe — jak skonstruować zewnętrzny regulator głośności? ...............275 Kilka słów przestrogi ...................................................c.............................................275 Pomysł...................................................c...................................................c.................276 Jak odnaleźć złącze VOL_CTRL?...................................................c.........................276 Budowa regulatora głośności...................................................c.................................277 Testujemy...................................................c...................................................c............277 Ulepszenia programowe — multimedia i ustawienia dźwiękowe ..................................278 Dźwięki ...................................................c...................................................c...............278 Dźwięk — odtwarzanie i nagrywanie...................................................c....................279 Audio — odtwarzanie muzyki MIDI...................................................c.....................281 Zaawansowane właściwości audio — akceleracja sprzętowa ..................................283 Zaawansowane właściwości audio — ustawienia, które nie działają.......................284 Rozdział 10. Gramy w gry ...................................................h............................... 285 Zerkając na Hollywood ...................................................c................................................286 Muzyka w grach ...................................................c...................................................c........286 Od brzęczenia do muzyki...................................................c.......................................287 General MIDI...................................................c...................................................c......289 Niestandardowe barwy instrumentalne...................................................c..................290 Nagrywane ścieżki dźwiękowe...................................................c..............................291 Przyszłość muzyki interaktywnej ...................................................c..........................291 Efekty dźwiękowe w grach ...................................................c..........................................293 Zanim pojawił się Sound Blaster... ...................................................c........................293 Era zgodności z Sound Blasterem...................................................c..........................294 DirectSound i miksowanie dźwięku ...................................................c......................295 Pozycjonowanie 3D...................................................c...................................................c...297 DirectSound3D i A3D...................................................c............................................299 OpenAL...................................................c...................................................c...............301 Strumienie dźwięku 3D...................................................c..........................................301 EAX...................................................c...................................................c...........................302 EAX 1.0 ...................................................c...................................................c..............303 EAX 2.0 ...................................................c...................................................c..............304 EAX 3.0 ...................................................c...................................................c..............306 I3DL2...................................................c...................................................c..................306 EAGLE ...................................................c...................................................c...............307 Interfejs Dolby Digital ...................................................c.................................................308 Dźwięk 3D z karty Live!...................................................c..............................................308 Konfiguracja głośników ...................................................c...............................................309 Tryb 2 Speakers ...................................................c...................................................c..310 Tryb 4 Speakers ...................................................c...................................................c..310 Tryb 5.1 Speakers ...................................................c..................................................310 Tryb Headphones ...................................................c...................................................c311 Tryb Live!Surround ...................................................c...............................................311 Współpraca gier z kartą Live! ...................................................c......................................311 Gry z obsługą pozycjonowania 3D ...................................................c........................311 Gry z obsługą EAX...................................................c................................................313 Gry nie obsługujące EAX ...................................................c......................................315 8 Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej Rozdział 11. Oglądamy filmy ...................................................h........................... 317 Z kina do salonu ...................................................c...................................................c........317 Kodowanie matrycowe ...................................................c..........................................317 Systemy z dyskretnymi kanałami surround ...................................................c...........320 Kodowanie w formatach cyfrowych...................................................c......................323 Co z THX? ...................................................c...................................................c..........324 Zestawienie formatów dźwięku dookolnego ...................................................c.........325 Zestawy surround ...................................................c...................................................c......325 Nie każda ścieżka dźwiękowa to 5.1! ...................................................c....................327 Ścieżki dźwiękowe Dolby Surround kodowane w formacie Dolby Digital .............328 Odtwarzanie ścieżek 5.1 przy użyciu mniejszej liczby głośników...........................328 Kino domowe z komputera ...................................................c..........................................329 Odtwarzanie dźwięku surround za pomocą karty Live!..................................................330 Odtwarzanie ścieżek kodowanych matrycowo...................................................c......330 Odtwarzanie cyfrowych ścieżek surround ...................................................c.............334 Do wyboru, do koloru!...................................................c...........................................341 Część IV Zapisywanie dźwięku ...................................................n347 Rozdział 12. Tworzenie muzycznej biblioteki...................................................h.... 349 Kompresja zapisu dźwiękowego...................................................c..................................350 Maskowanie częstotliwości ...................................................c...................................350 Maskowanie chwilowe...................................................c...........................................351 Zakres słyszenia ...................................................c...................................................c..351 Czułość...................................................c...................................................c................351 Kodowanie stereo...................................................c...................................................c351 Kodeki ...................................................c...................................................c.......................351 Fenomen MP3 ...................................................c...................................................c...........353 Standard MP3...................................................c...................................................c............354 Częstotliwość próbkowania ...................................................c...................................355 Szybkość transmisji bitów ...................................................c.....................................355 Łączenie stereo...................................................c...................................................c....357 Oprogramowanie audio — PlayCenter i Winamp ...................................................c.......358 Zgrywanie materiału z płyt CD...................................................c....................................360 Inne sposoby pozyskiwania plików audio...................................................c....................361 Nagrywanie za pomocą programu PlayCenter ...................................................c......363 Regulowanie dźwięku ...................................................c..................................................364 Korekcja...................................................c...................................................c..............364 Moduły dodatkowe (wtyczki) ...................................................c................................365 Skalowanie czasowe ...................................................c..............................................365 Zarządzanie nagraniami muzycznymi...................................................c..........................366 Organizowanie biblioteki muzycznej w programie PlayCenter ...............................366 Lista odtwarzania w programie Winamp...................................................c...............367 Dalsze wskazówki ...................................................c...................................................c.....367 Przeciągnij i upuść!...................................................c................................................368 Archiwizowanie nagrań ...................................................c.........................................368 Rozdział 13. Nagrywanie dźwięku ...................................................h................... 371 Źródła dźwięku i sprzęt nagraniowy ...................................................c............................371 Analogowe wejścia na karcie Live! ...................................................c.............................372 Wejście liniowe...................................................c...................................................c...372 Wejście mikrofonowe ...................................................c............................................372 Wejścia na płytce drukowanej ...................................................c...............................373 Spis treści 9 Wejścia modułu Live!Drive...................................................c...................................373 Wejścia cyfrowe...................................................c...................................................c..373 Ustawienia miksera podczas nagrywania...................................................c.....................374 Wybór właściwego źródła dźwięku ...................................................c.......................374 Regulowanie poziomu nagrywania...................................................c........................375 Nagrywanie z użyciem efektów EAX...................................................c....................376 Podstawy edycji dźwięku ...................................................c.............................................377 Nagrywanie dźwięku ...................................................c.............................................378 Wymagania odnośnie pamięci ...................................................c...............................378 Normalizacja ...................................................c...................................................c.......379 Wycinanie, przycinanie oraz inne czynności edycyjne ............................................380 Dodawanie efektów ...................................................c...............................................380 Po nagraniu...................................................c...................................................c................382 Część V Komponowanie muzyki .................................................385 Rozdział 14. Objaśnienia dotyczące MIDI ...................................................h........ 387 Ogólna charakterystyka MIDI...................................................c......................................387 Sprzęt MIDI ...................................................c...................................................c........389 Klika słów o sekwencerach...................................................c....................................389 Prosty przykład ...................................................c...................................................c...391 Struktura komunikatu MIDI ...................................................c..................................392 Typy komunikatów MIDI ...................................................c......................................393 General MIDI i inne standardy...................................................c.....................................396 Pliki Standard MIDI...................................................c...............................................397 Problemy związane z General MIDI...................................................c......................398 GS i XG...................................................c...................................................c...............398 General MIDI 2 (GM2)...................................................c..........................................399 Podstawowe wiadomości o syntezatorach ...................................................c...................400 Historia syntezatorów w skrócie...................................................c............................400 Inne instrumenty elektroniczne i urządzenia studyjne..............................................401 Karty dźwiękowe ...................................................c...................................................c402 Żargon syntezatorowy ...................................................c..................................................403 Polifonia...................................................c...................................................c..............403 Multitimbral ...................................................c...................................................c........404 Funkcje MIDI karty Live! ...................................................c............................................404 Syntezatory karty Live!...................................................c..........................................405 SB Live! MIDI Synth...................................................c.............................................406 Dlaczego A i B? ...................................................c...................................................c..406 Syntezator programowy ...................................................c.........................................406 Emulacja syntezatora FM ...................................................c......................................407 Porty MIDI dla instrumentów zewnętrznych...................................................c.........407 Zestawienie urządzeń MIDI karty SB Live!...................................................c..........408 Rozdział 15. Podłączanie instrumentów MIDI ...................................................h.. 411 Interfejs MIDI na karcie Live! ...................................................c.....................................411 Karta Live! i cyfrowa karta wejścia-wyjścia ...................................................c.........412 Live!Drive i Live!Drive II ...................................................c.....................................412 Live!Drive IR...................................................c...................................................c......412 Pozostałe modele kart Live!...................................................c...................................412 Przykładowe konfiguracje...................................................c............................................413 Przykład 1. Klawiszowy instrument MIDI i moduł syntezatorowy .........................413 Przykład 2. Instrument klawiszowy MIDI i sekwencer............................................413 MIDI Thru...................................................c...................................................c...........414 10 Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej Wprowadzanie nut za pomocą klawiatury MIDI ...................................................c.........414 Wybór właściwego instrumentu klawiszowego MIDI .............................................414 Przykład — wybór autora ...................................................c......................................417 Syntezatory programowe...................................................c..............................................418 Typy syntezatorów programowych...................................................c........................419 Zalety i wady syntezatorów programowych ...................................................c..........421 Pętla MIDI...................................................c...................................................c.................423 Hubi’s MIDI LoopBack Device...................................................c.............................423 MIDI Yoke...................................................c...................................................c..........424 Korzystanie z pętli MIDI ...................................................c.......................................424 Rozdział 16. Poznajemy próbki SoundFont...................................................h....... 427 Co to jest SoundFont? ...................................................c..................................................427 Gdzie szukać brzmień SoundFont? ...................................................c..............................428 Standardowe zbiory SoundFont...................................................c.............................428 Archiwa SoundFont w internecie...................................................c...........................429 Komercyjne pliki SoundFont...................................................c.................................430 Panel sterowania SoundFont ...................................................c........................................430 Zmiana banku brzmień ...................................................c..........................................431 Ładowanie dodatkowych banków SoundFont ...................................................c.......431 Stos banków ...................................................c...................................................c........432 Banki wariacji ...................................................c...................................................c...........433 Zamiana jednej lub wielu barw...................................................c..............................434 Bufor SoundFont i inne opcje ...................................................c................................435 Tworzenie własnych próbek SoundFont — wprowadzenie do prcogramu Vienna SoundFont Studio...................................................c..........................................436 Pobieranie i instalacja programu...................................................c............................436 Części programu ...................................................c...................................................c.437 Odtwarzanie dźwięków ...................................................c................................................437 Korzystanie z klawiatury MIDI ...................................................c.............................438 Korzystanie z myszy ...................................................c..............................................438 Korzystanie z klawiatury komputera ...................................................c.....................438 Sterowanie kontrolerami za pomocą pasków narzędziowych ..................................439 Struktura pliku SoundFont ...................................................c...........................................439 Próbki...................................................c...................................................c..................439 Instrumenty ...................................................c...................................................c.........440 Profile...................................................c...................................................c..................440 Pozyskiwanie własnych próbek ...................................................c...................................441 Sekcja próbek...................................................c...................................................c......441 Importowanie plików .wav ...................................................c....................................442 Tworzenie nowych próbek...................................................c.....................................442 Definiowanie pętli...................................................c..................................................442 Tworzenie instrumentów...................................................c..............................................444 Kreatywność dzięki strefom — multisampling, podziały i warstwy........................445 Zakres i podział stref czułości na siłę uderzenia...................................................c....446 Klasy wykluczeń...................................................c...................................................c.447 Zapętlanie na poziomie instrumentu...................................................c......................448 Generatory...................................................c...................................................c.................448 Strojenie ...................................................c...................................................c..............449 Efekty, filtr i panoramowanie ...................................................c................................450 Obwiednia głośności...................................................c..............................................451 Obwiednia modulacji ...................................................c.............................................453 Oscylatory niskich częstotliwości (LFO)...................................................c...............454 Strefa globalna ...................................................c...................................................c....455 Spis treści 11 Tworzenie profilów ...................................................c...................................................c...455 Tworzenie nowego profilu melodycznego...................................................c.............456 Edycja stref profilu ...................................................c................................................457 Edycja generatorów na poziomie profilu...................................................c...............457 Dodawanie globalnej strefy profilu ...................................................c.......................457 Sekcja perkusyjna ...................................................c..................................................458 Zalety struktury próbka-instrument-profil ...................................................c.............458 Pełny przykład...................................................c...................................................c...........458 Zanim zaczniemy ...................................................c...................................................c459 Etap 1. Ładowanie próbek do programu Vienna ...................................................c...459 Etap 2. Zapętlanie próbek ...................................................c......................................459 Etap 3. Tworzenie instrumentu ...................................................c..............................461 Etap 4. Dostosowywanie zasięgu stref...................................................c...................462 Etap 5. Tworzenie strefy globalnej ...................................................c........................463 Etap 6. Tworzenie profilu ...................................................c......................................464 Etap 7. Tworzenie kolejnego profilu ...................................................c.....................465 Odsłuchiwanie rezultatów...................................................c......................................465 Zarządzanie plikami SoundFont...................................................c...................................465 Kopiowanie próbek, profilów i instrumentów z innych plików SoundFont.............466 Konwersja plików do formatu SoundFont...................................................c.............467 Pozostałe funkcje programu Vienna ...................................................c............................467 Informacje i statystyki...................................................c............................................467 Drukowanie...................................................c...................................................c.........468 Edycja pełnoekranowa ...................................................c...........................................468 Narzędzia ...................................................c...................................................c............468 Preferencje ...................................................c...................................................c..........468 Rozdział 17. Podstawy korzystania z sekwencera............................................... 471 Wybór odpowiedniego sekwencera ...................................................c.............................471 Oprogramowanie w pakietach ...................................................c...............................471 Wybieramy sekwencer dla siebie...................................................c...........................472 Instalowanie i konfigurowanie sekwencera ...................................................c.................472 Wybór portów MIDI ...................................................c..............................................474 Struktura nowoczesnego sekwencera...................................................c...........................475 Okno ścieżek lub aranżacji ...................................................c....................................475 Edytor pianolowy oraz inne okna edycyjne...................................................c...........476 Podstawy korzystania z sekwencera — nagrywanie ścieżek ..........................................478 Tempo ...................................................c...................................................c.................478 Metronom...................................................c...................................................c............479 Kwantyzacja...................................................c...................................................c........479 Nagrywanie w czasie rzeczywistym ...................................................c......................481 Nagrywanie pośrednie ...................................................c...........................................482 Korzystanie z edytorów ...................................................c.........................................482 Nagrywanie krokowe ...................................................c.............................................482 Korzystanie z brzmień SoundFont ...................................................c...............................483 Obsługa banków SoundFont w programie Cakewalk ...................................................c..483 Konfigurowanie instrumentów ...................................................c..............................483 Tworzenie własnej definicji instrumentu...................................................c...............484 Ładowanie banków SoundFont w programie Cakewalk ..........................................486 Wykorzystanie brzmień SoundFont na ścieżkach MIDI ..........................................487 Obsługa plików SoundFont w programie Cubase...................................................c........488 Konfiguracja obsługi SoundFont w programie Cubase ............................................488 Korzystanie z plików SoundFont w dowolnym sekwencerze MIDI...............................490 Korzystanie z pola Bank ...................................................c........................................490 Manualna zmiana banków ...................................................c.....................................491 12 Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej Korzystanie z kontrolerów MIDI ...................................................c.................................492 Wprowadzanie ustawień kontrolerów MIDI ...................................................c.........493 Kontrolery syntezatora SB Live! MIDI ...................................................c.......................493 CC0 — Bank Select ...................................................c...............................................495 CC1 — Modulation...................................................c................................................495 CC6 i CC38 — Data Entry ...................................................c....................................496 CC7 — Volume ...................................................c...................................................c..496 CC10 — Pan ...................................................c...................................................c.......497 CC11 — Expression ...................................................c..............................................497 CC64 — Sustain Pedal...................................................c...........................................499 CC91 — Reverb Depth...................................................c..........................................499 CC93 — Chorus Level...................................................c...........................................499 CC98 i CC99 — NRPN ...................................................c.........................................500 CC100 i CC101 — RPN ...................................................c........................................500 CC120 — All Sounds Off...................................................c......................................500 CC121 — Reset All Controllers ...................................................c............................500 CC123 — All Notes Off ...................................................c........................................500 Najczęstsze problemy przy korzystaniu z kontrolerów...................................................c501 Sterowanie efektami...................................................c...................................................c..502 Wybieranie i konfigurowanie efektów...................................................c.........................503 Użycie efektów domyślnych w MIDI...................................................c....................503 Dostosowywanie efektów ...................................................c......................................505 Korzystanie z efektów innych typów...................................................c.....................507 Uwaga na temat nagrywania efektów ...................................................c....................508 Dostępne efekty...................................................c...................................................c.........509 Pogłos...................................................c...................................................c..................509 Chorus ...................................................c...................................................c.................510 Flanger ...................................................c...................................................c................511 Echo (Two-Tap)...................................................c...................................................c..511 Distortion ...................................................c...................................................c............511 Auto Wah ...................................................c...................................................c............512 Ring Modulator...................................................c...................................................c...512 Pitch Shifter ...................................................c...................................................c........513 Vocal morpher ...................................................c...................................................c....513 Frequency Shifter...................................................c...................................................c513 Zapisywanie profilów środowiskowych...................................................c.......................514 Wprowadzenie do obsługi kontrolerów RPN i NRPN...................................................c.515 RPN...................................................c...................................................c.....................515 NRPN...................................................c...................................................c..................515 W jaki sposób wysyłane są komunikaty RPN i NRPN?...........................................515 Sekwencery obsługujące komunikaty RPN i NRPN ................................................516 RPN i syntezator SB Live! MIDI Synth...................................................c.......................516 Zmiana zakresu pracy kółka podciągania ...................................................c..............517 Zmiana ustawień globalnego strojenia zgrubnego...................................................c.518 Zmiana globalnego strojenia precyzyjnego ...................................................c...........519 NRPN — klucz do sterowania brzmieniami SoundFont w czasie rzeczywistym...........520 Jak korzystać z komunikatów NRPN?...................................................c...................521 Przykład — parametr częstotliwości odcięcia filtru .................................................522 Sekwencery audio ...................................................c...................................................c.....524 Konfigurowanie ustawień audio ...................................................c............................524 Optymalizowanie oprogramowania ...................................................c.......................525 Optymalizacja sprzętu...................................................c............................................525 Korzystanie ze ścieżek audio ...................................................c.................................526 Spis treści 13 Automatyzacja...................................................c...................................................c...........529 Mapy mikserów i panele StudioWare...................................................c....................529 CAL...................................................c...................................................c.....................529 Porady i wskazówki dotyczące tworzenia sekwencji MIDI............................................530 Nie poddawaj się! ...................................................c..................................................530 Eksperymentuj! ...................................................c...................................................c...531 Poznaj swój sekwencer!...................................................c.........................................531 Wypróbuj efekty MIDI!...................................................c.........................................531 Rozdział 18. Cyfrowy procesor audio EMU10K1.................................................. 533 Podstawowe informacje ...................................................c...............................................533 Procesor EMU10K1 ...................................................c...................................................c..534 Wiele funkcji, jeden procesor ...................................................c................................534 Konwersja częstotliwości próbkowania...................................................c.................535 Zagadkowa kwestia częstotliwości 48 kHz ...................................................c...........535 Procesor efektów FX8010...................................................c............................................538 Syntezator wavetable...................................................c...................................................c.539 Obsługa formatu SoundFont ...................................................c..................................539 Komunikacja z magistralą PCI...................................................c.....................................540 Dodatki ...................................................n....................................541 Dodatek A Specyfikacja MIDI...................................................h....................... 543 Komunikaty MIDI...................................................c...................................................c.....543 Komunikaty głosu ...................................................c...................................................c.....544 O bajtach MSB i LSB ...................................................c............................................545 Status bieżący...................................................c.............................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sound Blaster Live! Przewodnik po karcie dźwiękowej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: