Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 006909 14065724 na godz. na dobę w sumie
Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech - ebook/pdf
Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 273
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-1859-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Tematem książki jest migracja zarobkowa macedońskojęzycznych muzułmanów z Macedonii do Włoch. Tytuł odzwierciedla zmiany, jakie zachodzą w ich codziennym życiu. Materiały zebrane podczas badań etnograficznych posłużyły do analizy doświadczenia migracji, a zwłaszcza tego, jak różni się ono w wymiarze płciowym i międzypokoleniowym. Badanie transnarodowych czy translokalnych praktyk jest bardzo dynamiczne, książka pokazuje zatem pewien moment w indywidualnych i zbiorowych życiach Torbeš?ów, przefiltrowany przez własne doświadczenie badaczki.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie James Clifford w swoim niezwykle wpływowym artykule O autorytecie etnograficznym stawia pytanie o autorstwo dzieł antropologicznych. Podaje m.in. przykład badan´ Renata Rosalda, kto´ry chciał sie˛ zaja˛c´ struktura˛ społeczna˛ Ilongoto´w, ale cały czas zmuszony był do słuchania opowies´ci na temat lokalnej historii. Dopiero po powrocie z terenu zdał sobie sprawe˛ z tego, z˙e opowies´ci te dostarczyły mu tematu badan´, mianowicie zro´z˙nicowanego kulturowo poczucia narracji i historii ws´ro´d Ilongoto´w. To dos´wiadczenie „pisania pod dyktando” stawia pytanie o to, kto włas´ciwie jest autorem notatek z terenu (Clifford 1999: 149). To samo moge˛ powiedziec´ o moich badaniach. Temat migracji zarobkowej macedon´skoje˛zycznych muzułmano´w z Mace- donii do Włoch przyszedł do mnie sam. Gdy w 2006 roku po raz pierwszy przyjechałam do zachodniej Macedonii, do gminy Centar Zˇupa, zamierzałam prowadzic´ badania na temat toz˙samos´ci Torbesˇo´w. Okazało sie˛ jednak, z˙e miejscowos´c´, do kto´rej przyjechalis´my, z˙yje migracja˛ zarobkowa˛ – pecˇalba˛ – a wie˛kszos´c´ jej mieszkan´co´w na stale przebywa we Włoszech. Tematem pecˇalby zaje˛ły sie˛ wtedy dwie moje studentki, Ewa Pieszczyk i Natalia Koper- kiewicz (Koperkiewicz 2009; Pieszczyk 2009), a ja zauwaz˙yłam, z˙e temat ten w badanym przez nas terenie narzuca sie˛ sam. Wro´ciłam do tego zagadnienia w 2009 roku, gdy zacze˛łam prowadzic´ pilotaz˙owe badania we wsiach na południe od gminy Centar Zˇupa, a dokładniej w okolicy Strugi. Tam wzorzec migracji jest nieco inny, poniewaz˙ migruja˛tylko me˛z˙czyz´ni, najcze˛s´ciej do Słowenii, nieco rzadziej do Włoch. W 2010 roku dzie˛ki miesie˛cznemu stypendium programu CEEPUS pracowałam w Skopju nad literatura˛ na temat migracji z Macedonii oraz prowadziłam wywiady ws´ro´d macedon´skoje˛zycznych muzułmano´w (m.in. z członkami partii PEI – Partija za evropska idnina; Partia na rzecz Przyszłos´ci Europy). Kolejne badania były finansowane z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego (nr N N109 094839). Wsparcie finansowe zapewniły mi ro´wniez˙ stypendia: Nowoczesny Uniwersytet (finansowane z unijnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki dla młodych doktoro´w 2010/11) oraz Ministra 8 Wprowadzenie Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego dla wybitnych młodych naukowco´w (2011– 2014). Znaczna cze˛s´c´ maszynopisu ksia˛z˙ki powstała podczas mojego pobytu w ramach stypendium programu CEEPUS w Grazu w kwietniu 2014 roku (stypendium przyznane przez OeAD – Austriacka˛ Agencje˛ Mie˛dzynarodowej Wspo´łpracy Naukowej i Badawczej i finansowane przez Federalne Minister- stwo Nauki i Badan´ Naukowych). W 2011 roku pojechałam do Rawenny – miasta, do kto´rego migruja˛ macedon´skoje˛zyczni muzułmanie z regionu Reka. Do poznanych tam ludzi wro´ciłam w latach 2012 i 2013 – przyjechałam do ich rodzinnych miejsco- wos´ci w Macedonii, aby uczestniczyc´ w weselach oraz w zwyczajowych odwiedzinach krewnych i sa˛siado´w. W 2013 i 2014 roku wyjechałam zno´w do Rawenny, aby mo´c obserwowac´ z˙ycie na migracji na co dzien´. W 2014 roku prowadziłam ro´wniez˙ badania w Fonte koło Treviso; przyjechałam tam na zaproszenie jednej z moich rozmo´wczyn´. Ła˛cznie w terenie spe˛dziłam około po´ł roku, prowadza˛c wywiady, rozmowy i obserwacje oraz s´ledza˛c aktywnos´ci moich rozmo´wco´w na Facebooku. W znacznej cze˛s´ci tych wyjazdo´w towarzyszyły mi moje wspo´łpracowniczki i przyjacio´łki – Anna Kijewska-Mielczarek i Anna Zadroz˙na oraz dzieci. W toku badan´ ukształtował sie˛ ostateczny temat ksia˛z˙ki. Moje zaintere- sowania badawcze w tej pracy oscyluja˛ woko´ł poje˛c´ zwia˛zanych z antro- pologiczna˛ refleksja˛ nad mobilnos´cia˛ ludzi i ich codziennymi praktykami rozpie˛tymi pomie˛dzy dwoma krajami – Macedonia˛ i Włochami, a dokładniej pomie˛dzy wsiami, z kto´rych pochodza˛migranci, a ich miejscem zamieszkania za granica˛. Podmiotem moich badan´ sa˛ przedstawiciele i przedstawicielki pierwszego pokolenia emigranto´w z Macedonii – muzułmano´w, zwanych tu macedon´skoje˛zycznymi muzułmanami lub Torbesˇami, pochodza˛cych z za- chodniej cze˛s´ci kraju. Wie˛kszos´c´ moich rozmo´wco´w to osoby ok. 30–40- -letnie, z co najmniej kilkuletnim dos´wiadczeniem z˙ycia za granica˛, zwykle pozostaja˛ce w zwia˛zku małz˙en´skim i maja˛ce dzieci. Me˛z˙czyz´ni pracuja˛ niemal wyła˛cznie jako wykwalifikowani i niewykwalifikowani robotnicy budowlani, wie˛kszos´c´ ma wykształcenie s´rednie. Kobiety nie pracuja˛ zarob- kowo, a wie˛kszos´c´ ma wykształcenie podstawowe lub ukon´czone zaledwie kilka klas szkoły podstawowej. Młodsi rozmo´wcy i rozmo´wczynie to pokolenie pomie˛dzy, zwane cze˛sto w literaturze pokoleniem 1,5 – osoby, kto´re urodziły sie˛ w Macedonii i spe˛dziły tam dziecin´stwo, ale wykształcenie odebrały we Włoszech i płynnie posługuja˛ sie˛ je˛zykiem włoskim. Cze˛s´c´ z nich ma wykształcenie wyz˙sze lub studiuje. Wszyscy moi rozmo´wcy mieszkaja˛ obecnie we Włoszech legalnie, maja˛ uregulowany status i zezwolenia na prace˛, kilkoro ma obywatelstwo włoskie, kolejnych kilkoro czeka na jego otrzymanie. Wie˛kszos´c´ rodzin wynajmuje mieszkania, coraz cze˛s´ciej zdarza sie˛ zacia˛ganie kredyto´w na zakup nieruchomos´ci we Włoszech lub dokony- wanie inwestycji w tym kraju. Niemniej, w zwia˛zku z kryzysem ekonomicz- nym trwaja˛cym od 2008 roku, młodzi migranci zaczynaja˛ inwestowac´ Wprowadzenie 9 w nauke˛ je˛zyko´w innych niz˙ włoski i organizuja˛ dalsza˛ emigracje˛ do Europy Zachodniej. Celem ksia˛z˙ki jest analiza dos´wiadczenia migracji macedon´skoje˛zycznych muzułmano´w we Włoszech, a zwłaszcza tego, jak ro´z˙ni sie˛ ono w wymiarze płciowym i mie˛dzypokoleniowym, a takz˙e jak zmienia sie˛ w zalez˙nos´ci od tego, jak długo dana osoba mieszka za granica˛ i jak zanurza sie˛ w społeczno- -kulturowy kontekst kraju przyjmuja˛cego. Obserwuje˛, jak zmieniaja˛ sie˛ aktywnos´ci dnia codziennego w zwia˛zku z migracja˛, role w rodzinie, prestiz˙ czy przekaz mie˛dzypokoleniowy. Jednoczes´nie zauwaz˙am pewne poje˛cia, praktyki, wartos´ci i wyobraz˙enia, kto´re powoduja˛ konflikty i napie˛cia w ro- dzinie (zwłaszcza pomie˛dzy rodzicami a co´rkami), a takz˙e obrazuja˛ zmienia- ja˛ce sie˛ pogla˛dy i postawy moich rozmo´wco´w wzgle˛dem postaw i pogla˛do´w tych, kto´rzy nigdy nie wyemigrowali z Macedonii. Wyraz˙a sie˛ to w definicjach takich poje˛c´, jak Zacho´d / Europa versus Bałkany czy nowoczesnos´c´ versus zaco- fanie. Wreszcie wpisuje˛ sie˛ w debate˛ dotycza˛ca˛ uz˙ytecznos´ci kategorii transnarodowos´c´ w antropologicznym badaniu migracji, a zwłaszcza zmian społecznych spowodowanych migracja˛, oraz analizuje˛ lokalna˛ konceptualiza- cje˛ poje˛cia diaspora. Zmiany, kto´re w z˙yciu codziennym zachodza˛ pod wpływem dos´wiad- czenia migracyjnego, odzwierciedla tytuł ksia˛z˙ki Spaghetti z ajwarem. Moz˙e wydawac´ sie˛ on myla˛cy, zwłaszcza z˙e dos´c´ dosłownie – w konteks´cie jedzenia – rozumiany jest w jednym z rozdziało´w. Tytuł ten został wymys´lony wspo´lnie z jednym z młodych rozmo´wco´w, w 2014 roku, w Fonte. Uznalis´my wtedy oboje, z˙e jest to metafora, kto´ra oddaje zanurzenie w konteks´cie kulturowym i społecznym miejsca pochodzenia i osiedlenia oraz pokazuje wzajemne wpływy i uwarunkowania. Niniejsza ksia˛z˙ka powstała jako podstawa do rozpocze˛cia procedury habilitacyjnej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzie˛kuje˛ poprzedniej i obecnej Dyrekcji Instytutu: emery- towanemu juz˙ Profesorowi Lechowi Mrozowi, kto´ry od pocza˛tku wspierał mnie merytorycznie i instytucjonalnie, oraz obecnej Dyrektor – Profesor Annie Malewskiej-Szałygin, za wszelka˛ pomoc i z˙yczliwos´c´. Pewne fragmenty tej ksia˛z˙ki zostały juz˙ opublikowane wczes´niej i tu pojawiły sie˛ w zmienionej i dopracowanej wersji (zamieszczam je w biblio- grafii). Serdecznie dzie˛kuje˛ kolez˙ankom i kolegom za cenne uwagi, a szczego´lnie Annie Zadroz˙nej, Renacie Hryciuk i Helenie Patzer, na kto´rych cenne uwagi mogłam liczyc´ od pocza˛tku moich badan´. Dzie˛kuje˛ tez˙ Magda- lenie Luban´skiej, Iwonie Kaliszewskiej i Helenie Patzer za inspiracje i dyskusje podczas wspo´lnie prowadzonych zaje˛c´ z antropologii migracji i islamu oraz wszystkim Studentom i Studentkom, kto´rzy w tych zaje˛ciach uczestniczyli. Dzie˛kuje˛ pracownikom Centrum Studio´w Południowo-wschodnio-euro- pejskich Uniwersytetu w Grazu, zwłaszcza Robertowi Pichlerowi, za cenne uwagi i sugestie bibliograficzne oraz Karlowi Kaserowi – za ciepłe przyje˛cie. 10 Wprowadzenie Serdeczne podzie˛kowania nalez˙a˛sie˛ ro´wniez˙ moim przyjaciołom z Chorwacji, Macedonii i Bułgarii, kto´rzy udzielali mi bibliograficznej pomocy, gdy nie mogłam dotrzec´ do z´ro´deł, a takz˙e merytorycznych wskazo´wek i podsuwali tropy do analizy. Wymienie˛ tylko Jasne˛ Cˇ apo Zˇmegacˇ z Zagrzebia, Petka Hristova z Sofii oraz kolez˙anki i kolego´w z Instytutu Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopje: Anete˛ Svetieva˛, Ljupcˇa Ristes- kiego, Ane˛ Asˇtalkovska˛. S´licznie dzie˛kuje˛ ro´wniez˙ Profesorowi Tanasowi Vrazˇinovskiemu za udoste˛pnienie mi swoich publikacji o emigracji do Kanady i Stano´w Zjednoczonych. Serdecznie dzie˛kuje˛ takz˙e uczestnikom konferencji, na kto´rych miałam okazje˛ prezentowac´ wyniki badan´. Szczego´lnie waz˙ne sa˛ dwie – kongres Stowarzyszenia Europejskich Antropologo´w Społecznych (EASA) w Tallinie (31.07–3.08.2014) oraz konferencja „Super-diversity: Theory, method and practice in an era of change” w Birmingham (23–25.06.2014). Dzie˛kuje˛ za owocne dyskusje dotycza˛ce jedzenia w konteks´cie imigracji. Cenne uwagi intimate przyje˛łam zwłaszcza od prowadza˛cych panel „Food parcels: connexions in transnational migration”, Diany Mata-Codesal i Marii Abranches, a takz˙e od Mai Povrzanovic´ Frykman. W Birmingham miałam okazje˛ przeprowadzic´ inspiruja˛ca˛ dyskusje˛ z Janem Blommaertem na temat je˛zyko´w i wieloje˛zycznos´ci. Dzie˛kuje˛ ro´wniez˙ recenzentom tej ksia˛z˙ki: Profesorowi Michałowi Buchowskiemu i Profesorowi Maciejowi Za˛bkowi – za z˙yczliwe i konstruktywne komentarze. Gora˛ce podzie˛kowania kieruje˛ ro´wniez˙ ku moim wspo´łpracowniczkom i przyjacio´łkom: Annie Kijewskiej-Mielczarek i Annie Zadroz˙nej, z kto´rymi odbyłam wie˛kszos´c´ badan´ terenowych, zaro´wno w Macedonii, jak i we Włoszech. Ta praca nie powstałaby, gdyby nie moi Rozmo´wcy – dzie˛kuje˛ im, z˙e pos´wie˛cili mi swo´j czas i swoja˛ opowies´c´. Z˙ e cze˛stowali mnie kawa˛ i macedon´skimi smakołyki i z˙e mo´wili o mnie nasza. Z imienia i nazwiska wymienie˛ tylko nielicznych, tych, kto´rzy pomogli mi odnalez´c´ sie˛ w terenie, poznac´ inne osoby, a takz˙e przyja˛c´ mnie z˙yczliwie – to Mirela Ismaili i jej rodzina, Meho Sulemanski, a takz˙e rodzina Shaini: Asim, Sabrija, Nehrim i Bukurija. Dzie˛kuje˛ tez˙ Zafiemu, kto´ry sam w sobie jest fascynuja˛ca˛ opowies´cia˛. Gdy miałam ochote˛ rezygnowac´ z pisania ksia˛z˙ki i napisac´ zamiast tego – zgodnie z obecna˛ polityka˛ – serie˛ artykuło´w do znanego czasopisma, przypominałam sobie, z˙e obiecałam przywiez´c´ ksia˛z˙ke˛... Dzie˛kuje˛ mojej Rodzinie – me˛z˙owi Jankowi, kto´ry dzielnie znosił moje wyjazdy i zrze˛dzenie, oraz moim synom – Adasiowi i Krzysiowi – kto´rzy chca˛c nie chca˛c juz˙ jako niemowle˛ta towarzyszyli mi w wyjazdach w teren. To im dedykuje˛ te˛ ksia˛z˙ke˛.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: