Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 005296 12451432 na godz. na dobę w sumie
Spełnione marzenia. Siła wiary, siła myśli - ebook/pdf
Spełnione marzenia. Siła wiary, siła myśli - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8084-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Wszystko jest możliwe!

Powyższe zdanie jest prawdziwe zawsze, jeśli to, o czym marzysz, jest zgodne z tym, kim jesteś. Jeśli tak zapisano w boskim planie, możesz zrealizować wszystkie swoje pragnienia. Tak twierdzi dr Wayne W. Dyer, który na własnej skórze doświadczył mocy duchowej przemiany. Od dawna cytował teksty św. Franciszka z Asyżu i wschodniego mędrca Lao-tzu i snuł rozważania na ich temat, jednak do któregoś momentu posługiwał się ich mądrościami wyłącznie w wymiarze intelektualnym. Gdy pewnego dnia odkrył, że może korzystać z nich także na poziomie duchowym, zrozumiał, że przeszłość, przyszłość i teraźniejszość nie są liniowe - mogą dziać się równocześnie, tu i teraz. Wystarczy tylko wierzyć, wiarę przekuć w odczuwanie, a wszystkie nasze pragnienia mogą stać się rzeczywistością.

W trakcie lektury zwróć uwagę na to, jak ważne jest odczucie w swoim ciele tego, czego pragniesz w Twoim życiu. Szczególną uwagę zwróć na to, co oznacza wiedzieć w głębi siebie, że naprawdę jesteś boską istotą w materialnym świecie na ziemi. Na kolejnych stronach wielokrotnie będę podkreślał, jak ważna jest Twoja wyobraźnia w stworzeniu życia pełnego spełnionych pragnień. Jednak Twoja wyobraźnia to domena, która kontrolowana jest przez Twoje procesy myślowe. Gdy umieścisz w swojej wyobraźni myśl na temat tego, kim chcesz się stać, zachęcam Cię, byś żył tak, jakby Twoje pragnienie już urzeczywistniło się w fizycznym świecie.


Dr Wayne W. Dyer jest znanym na całym świecie mówcą i pisarzem zajmującym się zagadnieniami samorozwoju. Napisał ponad trzydzieści książek, między innymi Potęgę intencji i Duchowy manifest. Ma doktorat z doradztwa edukacyjnego, uzyskany na Uniwersytecie Stanowym Wayne, był też profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie St. John\'s w Nowym Jorku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Wishes Fulfilled: Mastering the Art of Manifesting Tłumaczenie: Olga Kwiecień ISBN: 978-83-246-8081-8 Copyright © 2012 by Wayne W. Dyer Originally published in 2012 by Hay House Inc., USA All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/spemar Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Pocz(cid:200)tek .......................................................................................7 I. WY(cid:191)SZE ASPEKTY SWOJEGO „JA” 1. Zmiana obrazu siebie ..............................................................31 2. Twoje wy(cid:285)sze „ja”...................................................................45 3. Twoje najwy(cid:285)sze „ja”..............................................................57 II. PI(cid:125)(cid:109) PODSTAW SPE(cid:146)NIONYCH PRAGNIE(cid:148) 4. Pierwsza podstawa spe(cid:239)nionych pragnie(cid:241): wykorzystanie wyobra(cid:283)ni.....................................................77 5. Druga podstawa spe(cid:239)nionych pragnie(cid:241): (cid:285)yj tak, jakby(cid:258) ju(cid:285) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) swój cel .....................................95 6. Trzecia podstawa spe(cid:239)nionych pragnie(cid:241): odczucie ich..........111 7. Czwarta podstawa spe(cid:239)nionych pragnie(cid:241): prosz(cid:218) o uwag(cid:218) ....127 8. Pi(cid:200)ta podstawa spe(cid:239)nionych pragnie(cid:241): teraz k(cid:239)ad(cid:218) si(cid:218) spa(cid:202) ....147 9. Po(cid:239)(cid:200)czenie wszystkiego w ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202)...........................................165 10. Przypisy ko(cid:241)cowe .................................................................211 Kup książkęPoleć książkę 6 TRZY PRAWA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA — Zgadnij, kto ci(cid:218) trzyma? — (cid:165)mier(cid:202) — odpar(cid:239)am. Wtedy Srebrny zabrzmia(cid:239) g(cid:239)os: — Nie (cid:165)mier(cid:202) to, lecz Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202). ELIZABETH BARRETT BROWNING Kup książkęPoleć książkę Zmiana obrazu siebie Zdrowie, bogactwo, uroda i geniusz nie s(cid:200) czym(cid:258) tworzonym — pojawiaj(cid:200) si(cid:218) dzi(cid:218)ki okre(cid:258)lonemu porz(cid:200)dkowi Twojego umys(cid:239)u, to znaczy poprzez Twój obraz siebie, który jest wszystkim, co akceptujesz i uznajesz za prawdziwe1. — NEVILLE Istnieje poziom (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, który jest dla Ciebie dost(cid:218)pny, a z któ- rego istnienia zapewne nie zdajesz sobie jeszcze sprawy. Rozci(cid:200)ga si(cid:218) w gór(cid:218) i przekracza zwyk(cid:239)y codzienny poziom (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, do którego jeste(cid:258) najbardziej przyzwyczajony. Na tym wy(cid:285)szym poziomie istnienia, do którego zarówno Ty, jak i ka(cid:285)dy inny (cid:285)yj(cid:200)cy cz(cid:239)owiek macie do- st(cid:218)p, o ile tylko si(cid:218) tego chce, spe(cid:239)nienie pragnie(cid:241) jest nie tylko mo(cid:285)- liwe, ale wr(cid:218)cz gwarantowane. Ten rozdzia(cid:239) jest jedynie przygotowa- niem do wej(cid:258)cia w t(cid:218) rzeczywisto(cid:258)(cid:202), w której b(cid:218)dziesz mia(cid:239) o wiele wi(cid:218)cej do powiedzenia na temat tego, co przydarza Ci si(cid:218) w (cid:285)yciu, ni(cid:285) kiedy- kolwiek uwa(cid:285)a(cid:239)e(cid:258) za mo(cid:285)liwe. 31 Kup książkęPoleć książkę SPE(cid:146)NIONE MARZENIA. SI(cid:146)A WIARY, SI(cid:146)A MY(cid:165)LI Po 18 miesi(cid:200)cach sp(cid:218)dzonych we wzgl(cid:218)dnym osamotnieniu na na- uce, medytacji i rzeczywistym do(cid:258)wiadczaniu tego, jak to jest (cid:285)y(cid:202) na tej cudownej p(cid:239)aszczy(cid:283)nie istnienia, która wykracza poza wszystko, co mo(cid:285)na okre(cid:258)li(cid:202) jako „zwyczajne” lub „normalne”, podj(cid:200)(cid:239)em si(cid:218) rado- snego zadania opisania rzeczywisto(cid:258)ci spe(cid:239)nionych pragnie(cid:241). Do(cid:258)wiad- czy(cid:239)em osobi(cid:258)cie, jak ka(cid:285)de (cid:285)yczenie czy pragnienie, na którym skon- centrowa(cid:239)em swoj(cid:200) uwag(cid:218), przekszta(cid:239)ci(cid:239)o si(cid:218) z my(cid:258)li w obiektywny fakt. Niemniej jednak nie proponuj(cid:218) nauczenia si(cid:218) na pami(cid:218)(cid:202) jakiego(cid:258) ezoterycznego zakl(cid:218)cia, które doprowadzi do teoretycznej nirwany. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce raz po raz podkre(cid:258)lam, (cid:285)e spe(cid:239)nienie jest czym(cid:258) realnym i (cid:285)e na- st(cid:218)puje wtedy, gdy podejmiesz okre(cid:258)lon(cid:200) decyzj(cid:218), by zmieni(cid:202) swoje na- stawienie umys(cid:239)owe do tego, kim jeste(cid:258) i co mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) w ramach tego fragmentu wieczno(cid:258)ci, nazywanego Twoim (cid:285)yciem. Zapraszam Ci(cid:218) do otwarcia si(cid:218) na radykalnie nowy pogl(cid:200)d na sie- bie. Jest radykalny, poniewa(cid:285) odk(cid:200)d opu(cid:258)ci(cid:239)e(cid:258) (cid:239)ono matki, podlega(cid:239)e(cid:258) kulturowemu warunkowaniu, które mia(cid:239)o sk(cid:239)oni(cid:202) Ci(cid:218), by(cid:258) by(cid:239) zadowo- lony z „normalnego (cid:285)ycia” na poziomie zwyczajnej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, a to zwykle oznacza akceptowanie tego, co (cid:285)ycie przyniesie. Pod wieloma wzgl(cid:218)dami jeste(cid:258)my zaprogramowani, by wierzy(cid:202), (cid:285)e nie mamy m(cid:200)dro- (cid:258)ci ani mo(cid:285)liwo(cid:258)ci sprawienia, aby nasze pragnienia i (cid:285)yczenia spe(cid:239)ni(cid:239)y si(cid:218) w naszym (cid:285)yciu. Staram si(cid:218) to powiedzie(cid:202) tak jasno, jak tylko potrafi(cid:218): Istnieje po- ziom (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, na którym mo(cid:285)esz (cid:285)y(cid:202), je(cid:258)li tylko zechcesz zmieni(cid:202) swój obraz siebie jako istoty zwyczajnej, i na którym mo(cid:285)esz spe(cid:239)ni(cid:202) ka(cid:285)de pra- gnienie, jakie Ciebie dotyczy. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce razem z Tob(cid:200) przeanalizuj(cid:218) wszystko, czego si(cid:218) do tej pory nauczy(cid:239)e(cid:258), co zinternalizowa(cid:239)e(cid:258), co praktykowa(cid:239)e(cid:258) i zgodnie z czym (cid:285)y(cid:239)e(cid:258), je(cid:258)li chodzi o moc spe(cid:239)nienia. Wszystko zaczyna si(cid:218) od zmiany obrazu siebie. Chcia(cid:239)bym zacz(cid:200)(cid:202) od napisania paru s(cid:239)ów na temat tego, co zwy- czajne i nadzwyczajne. Zwyczajne jest, no có(cid:285), zwyczajne. Oznacza, (cid:285)e robisz wszystko to, do czego zaprogramowa(cid:239)y Ci(cid:218) Twoja kultura i Twoja rodzina, czyli sta- rasz si(cid:218) dopasowa(cid:202), ci(cid:218)(cid:285)ko si(cid:218) uczysz, stosujesz si(cid:218) do zasad, wype(cid:239)niasz swoje zobowi(cid:200)zania, sk(cid:239)adasz odpowiednie formularze w urz(cid:218)dach, 32 Kup książkęPoleć książkę ZMIANA OBRAZU SIEBIE p(cid:239)acisz podatki, idziesz do pracy i robisz to samo, co ka(cid:285)dy przestrze- gaj(cid:200)cy prawa obywatel, a potem przechodzisz na emerytur(cid:218), bawisz si(cid:218) ze swoimi wnukami i w ko(cid:241)cu umierasz. Chc(cid:218) tu podkre(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e nie widz(cid:218) nic z(cid:239)ego w tym scenariuszu — jest najzupe(cid:239)niej w porz(cid:200)dku — jednak gdyby(cid:258) by(cid:239) z niego w pe(cid:239)ni zadowolony, nie czyta(cid:239)by(cid:258) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. To, co nadzwyczajne, obejmuje równie(cid:285) to, co zwyczajne, bo wszy- scy (cid:285)yjemy w tym samym (cid:258)wiecie. Wci(cid:200)(cid:285) b(cid:218)dziesz musia(cid:239) wype(cid:239)nia(cid:202) formularze, stosowa(cid:202) si(cid:218) do okre(cid:258)lonych zasad, p(cid:239)aci(cid:202) rachunki i wy- wi(cid:200)zywa(cid:202) si(cid:218) z zobowi(cid:200)za(cid:241) rodzinnych. Jednak nadzwyczajna (cid:258)wiado- mo(cid:258)(cid:202) zwi(cid:200)zana jest z Twoj(cid:200) dusz(cid:200) — z niewidzialn(cid:200), woln(cid:200) od granic energi(cid:200), która mie(cid:258)ci si(cid:218) wewn(cid:200)trz czaszki i ma zupe(cid:239)nie inne zaintere- sowania ni(cid:285) Twoje zwyk(cid:239)e „ja”. Idea(cid:239)em Twojej duszy — rzecz(cid:200), której najbardziej pragnie — nie jest wi(cid:218)cej wiedzy. Nie interesuje jej porównywanie si(cid:218) z innymi ani wygrywanie, ani posiadanie, ani (cid:258)wiat(cid:239)o, ani nawet szcz(cid:218)(cid:258)cie. Idea(cid:239) Twojej duszy to przestrze(cid:241), rozwój i bezmiar. Potrzebuje tylko jedne- go: móc si(cid:218) rozwija(cid:202), rosn(cid:200)(cid:202) i ogarnia(cid:202) niesko(cid:241)czono(cid:258)(cid:202). Dlaczego? Poniewa(cid:285) Twoja dusza sama jest niesko(cid:241)czono(cid:258)ci(cid:200). Nie podlega (cid:285)ad- nym ograniczeniom ani barierom, opiera si(cid:218) uwi(cid:218)zieniu, a gdy próbujesz j(cid:200) zamkn(cid:200)(cid:202) w jakim(cid:258) zestawie zasad i zobowi(cid:200)za(cid:241), unieszcz(cid:218)(cid:258)liwiasz j(cid:200). Twoje niewidzialne „ja” jest nadzwyczajne, poniewa(cid:285) jest cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) uniwersalnej duszy, która jest niesko(cid:241)czona. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) Ciebie potrafi roz- pozna(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) wielko(cid:258)(cid:202) i przemawia do niej idea rozszerzania si(cid:218) i usu- wania wszelkich granic, o czym pisz(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. To nowa koncepcja Twojego „ja”, zainspirowana przez Twoj(cid:200) dusz(cid:218). Przyjrzyj- my si(cid:218) wi(cid:218)c tej idei, a nast(cid:218)pnie zastanówmy si(cid:218), co musisz zrobi(cid:202), by Twój obraz siebie by(cid:239) spójny z tym, jak chcesz (cid:285)y(cid:202), i z wa(cid:285)n(cid:200) rol(cid:200), któ- r(cid:200) przyjmiesz jako osoba odpowiedzialna za spe(cid:239)nienie swoich racjo- nalnych i rozs(cid:200)dnych (cid:285)ycze(cid:241) oraz pragnie(cid:241). 33 Kup książkęPoleć książkę SPE(cid:146)NIONE MARZENIA. SI(cid:146)A WIARY, SI(cid:146)A MY(cid:165)LI Jaki jest Twój obraz siebie? Mówi(cid:200)c najpro(cid:258)ciej, Twój obraz siebie to wszystko, co uwa(cid:285)asz za prawdziwe. To, co uwa(cid:285)asz za prawd(cid:218) o sobie, doprowadzi(cid:239)o Ci(cid:218) do miej- sca, w którym obecnie w swoim (cid:285)yciu jeste(cid:258). Twoje przekonania na w(cid:239)a- sny temat s(cid:200) niczym sk(cid:239)adniki przepisu na Twój obraz siebie. Te sk(cid:239)ad- niki czy te(cid:285) przekonania mo(cid:285)na podzieli(cid:202) na dwie odr(cid:218)bne kategorie: obraz Twojego zewn(cid:218)trznego „ja” i obraz Twojego wewn(cid:218)trznego „ja”. Obraz Twojego zewn(cid:218)trznego „ja” Te sk(cid:239)adniki s(cid:200) wszystkim, co uwa(cid:285)asz za prawdziwe, je(cid:258)li chodzi o to, do czego zdolne jest Twoje fizyczne „ja”. Zapewne zgodzisz si(cid:218), (cid:285)e Twoje zewn(cid:218)trzne „ja” posiada pewn(cid:200) doz(cid:218) intelektualnej przenikli- wo(cid:258)ci. Mo(cid:285)esz by(cid:202) bystry, ale nie by(cid:202) (cid:285)adnym geniuszem — by(cid:202) w pewnych obszarach nieco bardziej uzdolniony ni(cid:285) w innych, jak wiedza techniczna. Mo(cid:285)e dodasz troch(cid:218) umiej(cid:218)tno(cid:258)ci pisania, jednak uznasz, (cid:285)e lepiej radzisz sobie z liczbami i matematycznym rozwi(cid:200)zy- waniem problemów ni(cid:285) z pisaniem proz(cid:200). Twoje przekonania na temat obrazu siebie mog(cid:200) by(cid:202) wywa(cid:285)one i przenikliwe w pewnych obszarach i równocze(cid:258)nie katastrofalnie u(cid:239)omne w innych. Prawdopodobnie po- siadasz pewne ramy odniesienia na temat tego, jak jeste(cid:258) bystry, i d(cid:283)wi- gasz te przekonania ze sob(cid:200) od czasów podstawówki. Twój obraz zewn(cid:218)trznego „ja” obejmuje wszystko, w co wierzysz, je- (cid:258)li chodzi o Twoje wrodzone i nabyte talenty i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Twoje przekonania na temat swojej zgrabno(cid:258)ci, koordynacji, wysportowania, zdolno(cid:258)ci muzycznych i artystycznych to cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) listy sk(cid:239)adników przepi- su na Ciebie. Te opisy dotycz(cid:200) równie(cid:285) wszystkich innych cech Two- jego zewn(cid:218)trznego „ja”. Twoje zewn(cid:218)trzne „ja” obejmuje to, jak po- strzegasz swoje zdrowie: odporno(cid:258)(cid:202) lub podatno(cid:258)(cid:202) na wszelkiego rodzaju choroby i przypad(cid:239)o(cid:258)ci. Wiesz, czy masz sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) do oty(cid:239)o(cid:258)ci lub uza- le(cid:285)nienia od ró(cid:285)nych substancji, takich jak cukier, kofeina, t(cid:239)uszcz, mi(cid:218)so, nabia(cid:239) i tak dalej. Definiujesz siebie jako osob(cid:218) podatn(cid:200) na przezi(cid:218)bienia lub odporn(cid:200) na nie; kogo(cid:258), kto ma sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) do tycia lub wysypek skór- nych; kogo(cid:258), kto jest pozbawiony energii lub te(cid:285) potrzebuje du(cid:285)o snu. 34 Kup książkęPoleć książkę ZMIANA OBRAZU SIEBIE Rzecz w tym, (cid:285)e Twój obraz siebie sk(cid:239)ada si(cid:218) ze wszystkiego, do cze- go Twoim zdaniem Twoje cia(cid:239)o jest lub nie jest zdolne. Gdyby(cid:258) mia(cid:239) rozwi(cid:200)za(cid:202) test „prawda – fa(cid:239)sz” na swój temat, by(cid:239)by(cid:258) w stanie z przeko- naniem powiedzie(cid:202): Tak, to jest prawda, je(cid:258)li chodzi o mnie. Te przeko- nania to sk(cid:239)adniki przepisu na Ciebie. Oprócz tego, (cid:285)e posiadasz zdolno(cid:258)ci intelektualne, talenty i cechy fizyczne, przyprawiasz swój obraz siebie cechami charakteru. Wiesz, czy jeste(cid:258) nie(cid:258)mia(cid:239)y czy pewny siebie, cichy czy ha(cid:239)a(cid:258)liwy, nachalny czy ust(cid:218)pliwy, odwa(cid:285)ny czy tchórzliwy, (cid:258)mia(cid:239)y czy boja(cid:283)liwy — a to tylko cz(cid:218)(cid:258)ciowa lista cech charakteru lub te(cid:285) „przypraw”. Te indywi- dualne cechy s(cid:200) interpretowane jako truizmy, które definiuj(cid:200) Ciebie i Twoje funkcjonowanie spo(cid:239)eczne. Móg(cid:239)bym dalej wylicza(cid:202) kolejne sk(cid:239)adniki Twojego obrazu siebie, jednak chcia(cid:239)em, (cid:285)eby ta ksi(cid:200)(cid:285)ka by(cid:239)a zwi(cid:218)z(cid:239)a i konkretna. Chcia(cid:239)bym wi(cid:218)c zach(cid:218)ci(cid:202) Ci(cid:218) do u(cid:258)wiadomienia sobie, (cid:285)e Twój obraz siebie obej- muje mnóstwo cech i opisów Twojego fizycznego cia(cid:239)a i (cid:285)e prawdopo- dobnie uwa(cid:285)asz je za prawdy absolutne. Obraz Twojego wewn(cid:218)trznego „ja” W naszej kulturze ci(cid:218)(cid:285)ko jest okre(cid:258)li(cid:202) optymalne proporcje w tej kategorii. Obraz Twojego wewn(cid:218)trznego „ja” obejmuje Twoje przeko- nania na temat niewidzialnej energii i inteligencji, która jest najistot- niejszym sk(cid:239)adnikiem bytu. Cz(cid:218)sto mówi(cid:218) o wewn(cid:218)trznym (cid:258)wiecie ja- ko o „duchu w maszynie”. Maszyna to w moim uj(cid:218)ciu cia(cid:239)o i jego pi(cid:218)(cid:202) zmys(cid:239)ów, jak równie(cid:285) wszystkie fizyczne sk(cid:239)adniki, które sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) na Twoje cia(cid:239)o. Tkanki, ko(cid:258)ci, rzeki p(cid:239)ynów, organy, z(cid:218)by, mózg i wszystko inne to maszyna. Wewn(cid:200)trz tej maszyny znajduje si(cid:218) niewidzialne ja, które nazywasz umys(cid:239)em lub duchem, a które sk(cid:239)ada si(cid:218) z kieruj(cid:200)cych maszyn(cid:200) my(cid:258)li. Kiedy(cid:258) przeprowadzi(cid:239)em rozmow(cid:218) z neurochirurgiem, który sprze- ciwia(cid:239) si(cid:218) idei istnienia tej niewidzialnej rzeczywisto(cid:258)ci, twierdz(cid:200)c, (cid:285)e operowa(cid:239) tysi(cid:200)ce cia(cid:239) i nigdy nie widzia(cid:239) duszy. Pami(cid:218)tam jego zdzi- wione spojrzenie, gdy zapyta(cid:239)em, czy kiedykolwiek widzia(cid:239) my(cid:258)l, gdy operowa(cid:239) mózgi. 35 Kup książkęPoleć książkę SPE(cid:146)NIONE MARZENIA. SI(cid:146)A WIARY, SI(cid:146)A MY(cid:165)LI Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e istnieje niewidzialne wewn(cid:218)trzne „ja”, tak samo jak istnieje zewn(cid:218)trzna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) Twojego istnienia. Masz jak(cid:200)(cid:258) koncepcj(cid:218) siebie, która obejmuje t(cid:218) pozbawion(cid:200) formy niewidzialn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) Ciebie. Masz te(cid:285) jakie(cid:258) wyobra(cid:285)enie tego, jak daleko mo(cid:285)e Ci(cid:218) zaprowadzi(cid:202) ta niewidzialna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) Twojego „ja”. Mo(cid:285)esz s(cid:200)dzi(cid:202), (cid:285)e Twój umys(cid:239) jest fenomenalny, chocia(cid:285) nie rozumiesz do ko(cid:241)ca, czym jest — i czy znaj- duje si(cid:218) wewn(cid:200)trz Ciebie, czy te(cid:285) Ci(cid:218) otacza — to, co pozwala Ci po- drapa(cid:202) si(cid:218) po czole, podnie(cid:258)(cid:202) o(cid:239)ówek albo przesuwa(cid:202) stopy na parkie- cie czy robi(cid:202) jeszcze tysi(cid:200)ce innych rzeczy, które Twój umys(cid:239) nakazuje robi(cid:202) cia(cid:239)u przez ca(cid:239)y dzie(cid:241), ka(cid:285)dego dnia, tak d(cid:239)ugo, jak (cid:285)yjesz. Masz te(cid:285) jakie(cid:258) poj(cid:218)cie na temat tego, czego Twój wewn(cid:218)trzny energetyczny duch nie mo(cid:285)e zrobi(cid:202). Czy jest w stanie my(cid:258)lami wyleczy(cid:202) Ci(cid:218) z powa(cid:285)nej choroby, czy te(cid:285) to tylko bzdury? Czy Twoja niewidzial- na inteligencja i wyobra(cid:283)nia s(cid:200) w stanie dokonywa(cid:202) alchemicznych cudów? Czy Twój obraz siebie zak(cid:239)ada, (cid:285)e jeste(cid:258) w stanie dokonywa(cid:202) wielkich — czy wr(cid:218)cz magicznych — aktów transformacji? Twój obraz siebie jest mieszank(cid:200) Twoich przekona(cid:241) na temat wi(cid:218)- zi z si(cid:239)(cid:200) wy(cid:285)sz(cid:200). Masz jakie(cid:258) wierzenia dotycz(cid:200)ce istnienia b(cid:200)d(cid:283) nieist- nienia Boga. Masz swój pogl(cid:200)d na to, jak daleko mo(cid:285)e Ci(cid:218) zaprowa- dzi(cid:202) wiara. To, czy w Tobie znajduje si(cid:218) co(cid:258), na czym mo(cid:285)esz polega(cid:202), je(cid:258)li chodzi o dokonywanie cudów lub tajemniczych rzeczy, w du(cid:285)ej mierze zale(cid:285)y od Twoich przekona(cid:241). Przyj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) okre(cid:258)lone pogl(cid:200)dy na temat mocy swojego umys(cid:239)u. Jeste(cid:258) raczej pewny tego, (cid:285)e mo(cid:285)esz po- lega(cid:202) na swojej niewidzialnej ja(cid:283)ni, by robi(cid:239)a zwyk(cid:239)e rzeczy, na przy- k(cid:239)ad pami(cid:218)ta(cid:239)a niewidzialn(cid:200) list(cid:218) przedmiotów zgromadzonych gdzie(cid:258) w Twojej pami(cid:218)ci i za(cid:239)atwia(cid:239)a sprawunki w drodze z pracy do domu. Jednak czy Twoje przekonania s(cid:200) w stanie przygotowa(cid:202) Ci(cid:218) do czy- nienia cudów? Czy zdolno(cid:258)(cid:202) do uzdrowienia Twojego cia(cid:239)a lub przy- ci(cid:200)gni(cid:218)cia do siebie z dawna upragnionej bratniej duszy jest sk(cid:239)adni- kiem Twojego obrazu siebie? Po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) chwil(cid:218) na przyjrzenie si(cid:218) tej niewidzialnej li(cid:258)cie ukrytej w Twoim umy(cid:258)le. Zadaj sobie pytanie: Gdzie to jest? Jak to si(cid:218) tam znalaz(cid:239)o? Jakie miejsce mam na my(cid:258)li, mówi(cid:200)c „tam”? Jakich mocy u(cid:285)y- wam, by to sobie przypomnie(cid:202)? Sk(cid:200)d bior(cid:200) si(cid:218) te moce? To lista sk(cid:239)adni- 36 Kup książkęPoleć książkę ZMIANA OBRAZU SIEBIE ków, których u(cid:285)ywasz, by stworzy(cid:202) obraz wewn(cid:218)trznego „ja”. Mo(cid:285)esz te(cid:285) zapragn(cid:200)(cid:202) otworzy(cid:202) si(cid:218) na inne wierzenia lub sk(cid:239)adniki, które pra- gn(cid:200)(cid:239)by(cid:258) wykorzysta(cid:202), i zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad innymi sposobami „przypra- wienia” swojego (cid:285)ycia. Prawda jest taka, (cid:285)e ta niewidzialna lista obejmuje katalog niewyja- (cid:258)nionych cudów, które ka(cid:285)dego dnia przyjmujesz za co(cid:258) oczywistego. Twój obraz wewn(cid:218)trznego „ja” mówi Ci, do czego Twoim zdaniem zdol- ny jest Twój umys(cid:239), jak równie(cid:285) czego nie jest w stanie zrobi(cid:202). Wiesz, (cid:285)e Twój umys(cid:239), ten niewidzialny duch w maszynie, jest niezmierzony. Ale wiesz te(cid:285), (cid:285)e istniej(cid:200) pewne ograniczenia, je(cid:258)li chodzi o to, co potrafi. Czy kiedykolwiek zastanawia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) nad tym, jak kreujesz swoje (cid:285)ycie za pomoc(cid:200) listy sk(cid:239)adników tworz(cid:200)cych Twój obraz wewn(cid:218)trznego „ja”? Je(cid:258)li rozwa(cid:285)enie pewnych zmian wydaje Ci si(cid:218) interesuj(cid:200)ce, czytaj dalej. Zmiana obrazu siebie Je(cid:258)li chcesz sta(cid:202) si(cid:218) kim(cid:258), kto mo(cid:285)e spe(cid:239)ni(cid:202) wszystkie swoje pra- gnienia, konieczne b(cid:218)dzie, by(cid:258) przeniós(cid:239) si(cid:218) na wy(cid:285)sz(cid:200) p(cid:239)aszczyzn(cid:218) eg- zystencji, na której jeste(cid:258) wspó(cid:239)twórc(cid:200) swojego (cid:285)ycia. Oznacza to, (cid:285)e musisz wzi(cid:200)(cid:202) na siebie cz(cid:218)sto uwa(cid:285)ane za trudne zadanie zmiany swo- jego obrazu siebie. Przypomnij sobie, (cid:285)e Twój obraz siebie to wszystko, co uwa(cid:285)asz za prawd(cid:218) o swoim zewn(cid:218)trznym i wewn(cid:218)trznym „ja”. Te przekonania stworzy(cid:239)y (cid:285)ycie, jakim teraz (cid:285)yjesz. Nazywam to zwyczajnym poziomem (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. Aby przenie(cid:258)(cid:202) si(cid:218) na niezwyk(cid:239)(cid:200) p(cid:239)aszczyzn(cid:218), o której pisz(cid:218) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, musisz zmieni(cid:202) to, co do tej pory uwa(cid:285)a(cid:239)e(cid:258) za prawd(cid:218). Mo(cid:285)e to by(cid:202) pracoch(cid:239)onne zadanie, którego, jak wynika z mojego do- (cid:258)wiadczenia, niewielu ludzi jest gotowych si(cid:218) podj(cid:200)(cid:202). Pisz(cid:218) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), by da(cid:202) Ci bardzo konkretne wskazówki i pomóc Ci tego dokona(cid:202). Cz(cid:218)sto b(cid:218)d(cid:218) cytowa(cid:239) cz(cid:239)owieka, który nazywa(cid:239) si(cid:218) Neville Goddard, ale przemawia(cid:239) i pisa(cid:239) do t(cid:239)umów, pos(cid:239)uguj(cid:200)c si(cid:218) tylko imieniem Neville. Od lat 30. a(cid:285) do swojej (cid:258)mierci w 1972 roku by(cid:239) popularnym mówc(cid:200) zajmuj(cid:200)cym si(cid:218) metafizyk(cid:200). Napisa(cid:239) dziesi(cid:218)(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)ek, w których 37 Kup książkęPoleć książkę SPE(cid:146)NIONE MARZENIA. SI(cid:146)A WIARY, SI(cid:146)A MY(cid:165)LI uj(cid:200)(cid:239) zasady twórczego umys(cid:239)u. Jego prace wp(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)y na mnie w ogromnym stopniu; uwa(cid:285)am go za swojego mentora w ci(cid:200)gu ostatnich kilku lat. Styl Neville’a wielu osobom wydaje si(cid:218) trudny w interpretacji, jed- nak uwa(cid:285)am, (cid:285)e jego nauki s(cid:200) spójne z du(cid:285)(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) moich wcze(cid:258)niej- szych pism na temat spe(cid:239)nienia i wspó(cid:239)tworzenia. Jednocze(cid:258)nie jednak nauki Neville’a wnosz(cid:200) dodatkowy wymiar, o którym do tej pory nie my(cid:258)la(cid:239)em. Czytaj(cid:200)c jego ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) The Power of Awareness, zacz(cid:200)(cid:239)em (cid:239)(cid:200)- czy(cid:202) wiele z jego nauk z ideami innych wielkich my(cid:258)licieli i przekszta(cid:239)- ca(cid:202) jego wyj(cid:200)tkow(cid:200) osobist(cid:200) teologi(cid:218) w praktyczny system, który moim zdaniem jest potrzebny obecnie zamieszkiwanemu przez nas (cid:258)wiatu. Gdy wszystkim moim o(cid:258)miu dzieciom da(cid:239)em egzemplarz ksi(cid:200)(cid:285)ki The Power of Awareness, ka(cid:285)de z nich z osobna powiedzia(cid:239)o co(cid:258) w ro- dzaju: „Bardzo mi si(cid:218) podoba(cid:239)y jego idee, tato, jednak ka(cid:285)dy akapit musia(cid:239)em czyta(cid:202) kilka razy, wielokrotnie przerywaj(cid:200)c, by zastanowi(cid:202) si(cid:218), co chcia(cid:239) powiedzie(cid:202). Wiem, (cid:285)e ma racj(cid:218) i to wszystko ma sens, jednak chcia(cid:239)bym, by kto(cid:258) wyt(cid:239)umaczy(cid:239) to ja(cid:258)niej, s(cid:239)owami, które mog(cid:218) zrozumie(cid:202) i przyswoi(cid:202)”. Ich uwagi rozpali(cid:239)y we mnie pragnienie podzie- lenia si(cid:218) ideami Neville’a, z których wiele jest spójnych z moimi w(cid:239)a- snymi, i opracowania syntetycznej nauki na temat posiadanej przez nas wszystkich mocy spe(cid:239)niania naszych typowych dla XXI wieku pragnie(cid:241). Chc(cid:218) si(cid:218) podzieli(cid:202) z Tob(cid:200) tym, czego moim zdaniem idee tego wielkiego nauczyciela mog(cid:200) dla Ciebie dokona(cid:202), tak jak dokona(cid:239)y te- go w moim przypadku. Wiem, (cid:285)e Neville nie mia(cid:239)by nic przeciwko, poniewa(cid:285) zawsze pozwala(cid:239) swoim uczniom i s(cid:239)uchaczom bez (cid:285)adnych op(cid:239)at nagrywa(cid:202) swoje przemówienia. Te nagrania do tej pory przyczy- niaj(cid:200) si(cid:218) do szerzenia jego przekazu — s(cid:239)ucha(cid:239)em ich, przygotowuj(cid:200)c si(cid:218) do pisania tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Czuj(cid:218) si(cid:218) jak bratnia dusza Neville’a, ponie- wa(cid:285) ja te(cid:285) w czasie ca(cid:239)ej mojej kariery mówcy mia(cid:239)em tak(cid:200) sam(cid:200) poli- tyk(cid:218) i zanurza(cid:239)em si(cid:218) w takim samym sosie duchowych pyta(cid:241), jak ten wielki nauczyciel, który poprzedza(cid:239) mnie o jedno pokolenie. Oto, co Neville mia(cid:239) do powiedzenia, je(cid:258)li chodzi o zmian(cid:218) swoje- go obrazu siebie, aby uwznio(cid:258)li(cid:202) w(cid:239)asne (cid:285)ycie: „Je(cid:258)li odmawiasz wzi(cid:218)cia odpowiedzialno(cid:258)ci za wcielenie si(cid:218) nowego i wy(cid:285)szego poj(cid:218)cia swojego »ja«, to odrzucasz (cid:258)rodek, jedyny (cid:258)rodek umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy Twoje odkupienie — to znaczy osi(cid:200)gni(cid:218)cie Twojego idea(cid:239)u”2. 38 Kup książkęPoleć książkę ZMIANA OBRAZU SIEBIE Zapami(cid:218)taj dobrze ten fragment niniejszego rozdzia(cid:239)u: Wy(cid:285)sze poj(cid:218)- cie siebie oznacza przyj(cid:218)cie nowych prawd i odrzucenie dawnych pogl(cid:200)dów na to, co mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). To jedyny sposób, w jaki mo(cid:285)esz spe(cid:239)ni(cid:202) swoje pragnienia. To powód, dla którego podkre(cid:258)lam to tak wcze(cid:258)nie w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Musisz zacz(cid:200)(cid:202) od zast(cid:200)pienia swojego starego zestawu prawd wiar(cid:200) w istnienie wy(cid:285)szego „ja” wewn(cid:200)trz Ciebie. By(cid:202) mo(cid:285)e jest to co(cid:258), o czym nigdy wcze(cid:258)niej nie rozmy(cid:258)la(cid:239)e(cid:258). Twój obraz siebie obejmuj(cid:200)cy jakiekolwiek ograniczenia mo(cid:285)e zo- sta(cid:202) zmieniony i tylko Ty mo(cid:285)esz tego dokona(cid:202). Nic, co powiem lub napisz(cid:218), nie wykona tej pracy za Ciebie. Ja wykona(cid:239)em j(cid:200) sam dla sie- bie i mog(cid:218) Ci towarzyszy(cid:202) w tej drodze, jednak to Twoja decyzja stwa- rza mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) dokonania tej przemiany wewn(cid:200)trz Ciebie. Nowa, wy(cid:285)sza idea Twojego „ja” mo(cid:285)e by(cid:202) szokuj(cid:200)ca, mo(cid:285)esz j(cid:200) nawet pocz(cid:200)tkowo od- rzuca(cid:202), w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, jak zosta(cid:239)e(cid:258) ukszta(cid:239)towany wcze(cid:258)niej w (cid:285)y- ciu. Twoim zadaniem jest g(cid:239)(cid:218)bokie rozwa(cid:285)enie tej kwestii w trakcie lektury kolejnych dwóch rozdzia(cid:239)ów. W tym momencie po prostu wy- obra(cid:283) sobie, (cid:285)e mo(cid:285)esz stworzy(cid:202) nowy, lepszy obraz siebie. U wi(cid:218)kszo- (cid:258)ci ludzi wywo(cid:239)a to niemal natychmiastowy opór. Zach(cid:218)cam Ci(cid:218), by(cid:258) rozpozna(cid:239) ten opór w sobie. Przezwyci(cid:218)(cid:285)enie oporu Przej(cid:258)cie z poziomu zwyk(cid:239)ej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci na poziom super(cid:258)wiadomo- (cid:258)ci wymaga fundamentalnej odnowy — dramatycznej zmiany osobowo- (cid:258)ci. Niewielu ludzi jest przygotowanych, by po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) si(cid:218) wype(cid:239)nieniu swojego boskiego przeznaczenia. Je(cid:258)li Twoje pragnienia maj(cid:200) by(cid:202) na- prawd(cid:218) spe(cid:239)nione, namawiam Ci(cid:218) do pokonania oporu przed w(cid:239)(cid:200)cze- niem wszystkiego, czym jeste(cid:258), do swojego ziemskiego (cid:285)ycia. Masz mo(cid:285)- liwo(cid:258)(cid:202) wej(cid:258)cia w wy(cid:285)sze rejony, tak by (cid:258)wiadomie spe(cid:239)nia(cid:202) swoje najwy(cid:285)sze pragnienia tu i teraz, dla korzy(cid:258)ci wszystkich. Przypomina to zrobienie salta i wyl(cid:200)dowanie w nowej rzeczywisto(cid:258)ci, w której wszyst- ko jest mo(cid:285)liwe; w której nie identyfikujesz si(cid:218) ju(cid:285) z tymi wszystkimi kulturowymi memami i wirusami umys(cid:239)u, wprogramowanymi w Cie- bie za m(cid:239)odu po to, aby przygotowa(cid:202) Ci(cid:218) do zwyczajnego (cid:285)ycia. 39 Kup książkęPoleć książkę SPE(cid:146)NIONE MARZENIA. SI(cid:146)A WIARY, SI(cid:146)A MY(cid:165)LI Zaczynasz t(cid:218) ekscytuj(cid:200)c(cid:200) przygod(cid:218) zmiany swojego obrazu siebie od gotowo(cid:258)ci, by umrze(cid:202) jako swoje obecne „ja”. Tak w(cid:239)a(cid:258)nie, wyrzekaj(cid:200)c si(cid:218) swojej osobistej historii bycia s(cid:218)dzi(cid:200) swojego (cid:285)ycia, przestajesz si(cid:218) opiera(cid:202) pe(cid:239)ni swoich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Nie tworzysz ju(cid:285) d(cid:239)u(cid:285)ej swojej to(cid:285)sa- mo(cid:258)ci na bazie tego, czego zosta(cid:239)e(cid:258) nauczony. Przypomnij sobie t(cid:218) prawd(cid:218): wszystko, w co wierzy(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e jest prawdziwe, doprowadzi(cid:239)o Ci(cid:218) do tego punktu, w którym wolisz raczej zbada(cid:202) swoje wy(cid:285)sze moce, ni(cid:285) si(cid:218) przed nimi opiera(cid:202). Lata temu, gdy czyta(cid:239)em ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) Napoleona Hilla My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218), zwróci(cid:239)em uwag(cid:218) na jego s(cid:239)owa, (cid:285)e istnieje jedna wyró(cid:285)niaj(cid:200)ca cecha osób (cid:285)yj(cid:200)cych na wy(cid:285)szym poziomie w bogactwie, które nie oznacza jedynie zysków pieni(cid:218)(cid:285)nych. Te wyj(cid:200)tkowe i rzadko spotykane jed- nostki maj(cid:200) pal(cid:200)ce pragnienie odniesienia sukcesu. Pal(cid:200)ce pragnienie to co(cid:258) innego od zwyk(cid:239)ego (cid:285)yczenia lub ch(cid:218)ci, poniewa(cid:285) p(cid:239)onie w nas — gdy raz zostanie rozpalone, nigdy nie ga(cid:258)nie, niezale(cid:285)nie od tego, co si(cid:218) wydarzy. To cecha, któr(cid:200) dobrze znam. Cz(cid:218)sto przypomina to obsesj(cid:218)… i nieraz mówiono o mnie, (cid:285)e jestem obsesyjny. Jednak nie by(cid:239)o to moim przekle(cid:241)stwem, poniewa(cid:285) zawsze s(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)o mi do zaspoko- jenia t(cid:218)sknoty, któr(cid:200) w sobie czu(cid:239)em. Cz(cid:218)sto my(cid:258)l(cid:218) o tym jako o we- wn(cid:218)trznym p(cid:239)omieniu (cid:258)wiecy, który nigdy nawet nie zadr(cid:285)y, cho(cid:202)by cze- ka(cid:239)y go najwi(cid:218)ksze próby. Ka(cid:285)da zmiana zaczyna si(cid:218) od pal(cid:200)cego pragnienia bycia odmienionym. Wewn(cid:218)trzna wiedza, wraz z pal(cid:200)cym pragnieniem, jest koniecznym warunkiem do stania si(cid:218) cz(cid:239)owiekiem, który jest w stanie doprowadzi(cid:202) do spe(cid:239)nienia pragnie(cid:241) swojego serca. W The Power of Awareness Neville z emfaz(cid:200) wyja(cid:258)nia, (cid:285)e „aby zosta(cid:202) przemienionym, musi si(cid:218) zmie- ni(cid:202) ca(cid:239)a podstawa Twojego my(cid:258)lenia. Jednak Twoje my(cid:258)li nie mog(cid:200) si(cid:218) zmieni(cid:202), dopóki nie poznasz nowych idei, poniewa(cid:285) to idee s(cid:200) materia(cid:239)em dla my(cid:258)li”3. W jaki sposób mo(cid:285)esz znale(cid:283)(cid:202) drog(cid:218) do idei, które pozwol(cid:200) Ci zmieni(cid:202) swoje my(cid:258)li? Zacznij od powtarzania i zapisywania afirmacji, która do Ciebie przemówi. Stwórz swoj(cid:200) wyj(cid:200)tkow(cid:200), p(cid:239)yn(cid:200)c(cid:200) z serca afirmacj(cid:218), jak na przyk(cid:239)ad: Mam pal(cid:200)ce pragnienie, którego nie mog(cid:200) uga- si(cid:202) (cid:285)adne zewn(cid:218)trzne si(cid:239)y, by pozna(cid:202) wy(cid:285)sze rejony jestestwa i (cid:285)y(cid:202) w nich; by zosta(cid:202) przemienionym tak, aby mój nowy obraz siebie nie obejmowa(cid:239) ju(cid:285) 40 Kup książkęPoleć książkę ZMIANA OBRAZU SIEBIE moich ogranicze(cid:241). Jestem gotowy zakwestionowa(cid:202) i zmieni(cid:202) swoje dotych- czasowe przekonania, które ograniczaj(cid:200) moj(cid:200) wy(cid:285)sz(cid:200) wizj(cid:218) siebie. Przed zako(cid:241)czeniem lektury tego wst(cid:218)pnego rozdzia(cid:239)u chcia(cid:239)bym, by(cid:258) przyjrza(cid:239) si(cid:218) swoim przekonaniom na temat natury tych rzeczy, które nazywamy my(cid:258)lami, i temu, jak mo(cid:285)esz je zmieni(cid:202). Czy naprawd(cid:218) my(cid:258)lisz? Jak dot(cid:200)d nikt nie by(cid:239) w stanie powiedzie(cid:202), sk(cid:200)d bior(cid:200) si(cid:218) my(cid:258)li lub z czego s(cid:200) zrobione. Ogólnie wszyscy zgadzaj(cid:200) si(cid:218), (cid:285)e jeste(cid:258)my w stanie my(cid:258)le(cid:202) o ró(cid:285)nych rzeczach i (cid:285)e sami tworzymy swoje my(cid:258)li. Szczerze mówi(cid:200)c, przez wi(cid:218)ksz(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) mojego (cid:285)ycia mia(cid:239)em takie same pogl(cid:200)dy na natur(cid:218) my(cid:258)li powstaj(cid:200)cych w ka(cid:285)dym z nas. Jednak teraz postrze- gam ca(cid:239)y ten proces bardziej jako akt obserwacji, kontemplacji i wybo- ru. Przyjemno(cid:258)(cid:202) sprawia mi u(cid:258)wiadomienie sobie, (cid:285)e moje my(cid:258)li p(cid:239)yn(cid:200) nieustannym strumieniem z… któ(cid:285) wie sk(cid:200)d? Nie maj(cid:200) granic ani kszta(cid:239)tów, które mo(cid:285)na zbada(cid:202), i najwyra(cid:283)niej s(cid:200) nieograniczone, je(cid:258)li chodzi o liczb(cid:218) i permutacje! Kojarz(cid:200) mi si(cid:218) ze wska(cid:283)nikiem notowa(cid:241) na gie(cid:239)dzie, który wci(cid:200)(cid:285) przep(cid:239)ywa u do(cid:239)u ekranu telewizora. Jeste(cid:258) w stanie mie(cid:202) kilka sprzecznych ze sob(cid:200) my(cid:258)li w ci(cid:200)gu kilku chwil, przeskakiwa(cid:202) niczym konik polny od jednej idei do innej — od zachwytu do frustracji, l(cid:218)ku, ekstazy, zmartwienia i tak dalej. Nikt Ci(cid:218) nie prowadzi i nie strze(cid:285)e, jednak od przebudzenia do za(cid:258)ni(cid:218)cia nie- ustannie przep(cid:239)ywa w Tobie rzeka my(cid:258)li. Nawet gdy (cid:258)pisz, Twój umys(cid:239) wci(cid:200)(cid:285) obserwuje, chwyta i rozmy(cid:258)la nad tymi wszechobecnymi my(cid:258)lami. W ci(cid:200)gu (cid:285)ycia nie masz zbyt wielu chwil wytchnienia od tego procesu. Je(cid:258)li naprawd(cid:218) wierzysz, (cid:285)e jeste(cid:258) twórc(cid:200) swoich my(cid:258)li i jeste(cid:258) w stanie kontrolowa(cid:202) ca(cid:239)y proces, po prostu spróbuj przesta(cid:202) my(cid:258)le(cid:202). Tak w(cid:239)a- (cid:258)nie, przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202). Mo(cid:285)esz by(cid:202) w stanie spowolni(cid:202) znacz(cid:200)co prze- p(cid:239)yw my(cid:258)li, jednak niemo(cid:285)liwe jest nie my(cid:258)le(cid:202) przez ca(cid:239)y dzie(cid:241) i pozo- stawa(cid:202) w takim stanie bezmy(cid:258)lno(cid:258)ci. Sugeruj(cid:218), by(cid:258) otworzy(cid:239) swoje procesy my(cid:258)lowe na now(cid:200) ide(cid:218), która mo(cid:285)e Ci pomóc, w miar(cid:218) jak zaczniesz zmienia(cid:202) swój obraz siebie. Mo(cid:285)esz my(cid:258)le(cid:202) o sobie jako o boskim, nieograniczonym bycie zamiast 41 Kup książkęPoleć książkę SPE(cid:146)NIONE MARZENIA. SI(cid:146)A WIARY, SI(cid:146)A MY(cid:165)LI jako o osobie, która nie ma wyboru, je(cid:258)li chodzi o jej w(cid:239)asne my(cid:258)li. Po- my(cid:258)l o sobie jako o obserwatorze, który kontempluje i selekcjonuje my- (cid:258)li z tego nieko(cid:241)cz(cid:200)cego si(cid:218) strumienia na swoim wewn(cid:218)trznym ekranie, przez 24 godziny na dob(cid:218), 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Obser- wuj p(cid:239)yn(cid:200)cy nie wiadomo sk(cid:200)d strumie(cid:241) my(cid:258)li i to, jak si(cid:218) zmieniaj(cid:200), (cid:239)(cid:200)cz(cid:200), pojawiaj(cid:200) i znikaj(cid:200). Chwy(cid:202) my(cid:258)l z biegn(cid:200)cej wst(cid:218)gi i kontempluj j(cid:200). Przygl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) jej, zwró(cid:202) uwag(cid:218), jak si(cid:218) czujesz — czy jeste(cid:258) smutny, przygn(cid:218)biony, szcz(cid:218)(cid:258)liwy, przestraszony i tak dalej. Ka(cid:285)da przep(cid:239)ywaj(cid:200)ca my(cid:258)l wp(cid:239)ywa na nasz obraz siebie. Najpierw zosta(cid:241) ob- serwatorem, a potem kontemplatorem. Teraz sta(cid:241) si(cid:218) osob(cid:200) (cid:258)wiadomie dokonuj(cid:200)c(cid:200) wyborów, która mo(cid:285)e zadecydowa(cid:202), by wrzuci(cid:202) wybran(cid:200) my(cid:258)l z powrotem w strumie(cid:241) my(cid:258)li i wybra(cid:202) inn(cid:200), tak(cid:200), która by(cid:202) mo(cid:285)e sprawi, (cid:285)e poczujesz si(cid:218) lepiej. Czuj(cid:218) si(cid:218) dobrze, (cid:258)wietnie wygl(cid:200)dam, zrzuc(cid:218) par(cid:218) kilogramów, jestem ko- chany, jestem boski… Te my(cid:258)li i milion podobnych to my(cid:258)li, które po- winiene(cid:258) wybiera(cid:202) zamiast tych, które przyzwyczajony by(cid:239)e(cid:258) wybiera(cid:202) w przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Tak mo(cid:285)esz rozpocz(cid:200)(cid:202) proces zmieniania swojego obrazu siebie. Zaakceptuj jako nieodwo(cid:239)alne to, (cid:285)e nie Ty wprawiasz ten stru- mie(cid:241) my(cid:258)li w ruch i (cid:285)e na tym etapie swojej ewolucji nie jeste(cid:258) w stanie przesta(cid:202) my(cid:258)le(cid:202). Teraz istot(cid:200) Twojego istnienia s(cid:200) obserwacja, kon- templacja, a nast(cid:218)pnie dokonywanie wyboru my(cid:258)li. Wszystko to mo(cid:285)- na zrobi(cid:202) w u(cid:239)amku nanosekundy. My(cid:258)li b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) pojawia(cid:239)y na Twoim mentalnym ekranie telewizyjnym niczym notowania gie(cid:239)dowe. Ale teraz b(cid:218)dziesz wybiera(cid:239) te z nich, na których chcesz si(cid:218) skupi(cid:202) — b(cid:218)- dziesz je gromadzi(cid:202), zatrzymywa(cid:202) lub wypuszcza(cid:202) z powrotem. Zach(cid:218)cam Ci(cid:218) do wykszta(cid:239)cenia w sobie nawyku wybierania my(cid:258)li i idei, które sprawiaj(cid:200), (cid:285)e czujesz si(cid:218) dobrze i pot(cid:218)(cid:285)nie, i które wznosz(cid:200) Ci(cid:218) na wy(cid:285)szy poziom (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, tam gdzie Twój obraz siebie otwie- ra si(cid:218) na Twoje wy(cid:285)sze „ja”. Bardzo podoba mi si(cid:218) opis tego procesu autorstwa Uella S. Ander- sena, zamieszczony w jego ksi(cid:200)(cid:285)ce Three Magic Words. Zostawiam Ci(cid:218), by(cid:258) kontemplowa(cid:239) te s(cid:239)owa w czasie, gdy przygotowujesz si(cid:218) do za- przyja(cid:283)nienia si(cid:218) z t(cid:200) mieszkaj(cid:200)c(cid:200) w Tobie cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) ja(cid:283)ni, która despe- racko pragnie spe(cid:239)nienia na ponadprzeci(cid:218)tnym, niezwyk(cid:239)ym poziomie zamiast na tym zwyczajnym, zbyt d(cid:239)ugo ju(cid:285) przez Ciebie zajmowanym: 42 Kup książkęPoleć książkę ZMIANA OBRAZU SIEBIE Zapewnili(cid:258)my mieszkaj(cid:200)c(cid:200) w nas Ja(cid:283)(cid:241), (cid:285)e mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) wszystkim, co akceptuje i w co wierzy, a teraz przejdziemy do rozwini(cid:218)cia w sobie nawyku wybierania tylko tych my(cid:258)li i idei, które b(cid:218)d(cid:200) konstruktywnie przynosi(cid:202) jej dobro. Uczymy si(cid:218) akceptowa(cid:202) jedynie dobro […]. Ce- lowo nak(cid:239)aniamy siebie do przyj(cid:218)cia ca(cid:239)ej mi(cid:239)o(cid:258)ci, uprzejmo(cid:258)ci, na- dziei, rado(cid:258)ci, rozwoju, dostatku, zdrowia i wigoru. (cid:165)wiadomie nak(cid:239)a- niamy siebie do odrzucenia ca(cid:239)ego cierpienia, smutku, przygn(cid:218)bienia, ponuro(cid:258)ci, ni(cid:285)szo(cid:258)ci, wszystkich bólów i cierpie(cid:241). Mówimy, (cid:285)e nic po- za wielko(cid:258)ci(cid:200), dobrem i pi(cid:218)knem nie jest prawdziwe, poniewa(cid:285) tylko to b(cid:218)dziemy przyjmowa(cid:202) i gromadzi(cid:202). To Twój nowy sposób na wybieranie my(cid:258)li, które doprowadz(cid:200) Ci(cid:218) do tego, co nazywam wy(cid:285)sz(cid:200) ja(cid:283)ni(cid:200) — pami(cid:218)taj przede wszystkim o tym, (cid:285)e je(cid:258)li chcesz co(cid:258) (co tylko zechcesz) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), musisz najpierw ocze- kiwa(cid:202) tego od siebie. Trzy sugestie (cid:120) Zmie(cid:241) swój obraz siebie, podaj(cid:200)c w w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202) wszystko, co do- t(cid:200)d uwa(cid:285)a(cid:239)e(cid:258) za prawd(cid:218) na swój temat. B(cid:200)d(cid:283) otwarty na przeanali- zowanie wszystkich swoich wcze(cid:258)niejszych my(cid:258)li, które w jakikol- wiek sposób Ci(cid:218) ogranicza(cid:239)y. Powtarzaj afirmacj(cid:218): Nie stawiam sobie (cid:285)adnych ogranicze(cid:241) i jestem od nich wolny, je(cid:258)li chodzi o to, co jestem w stanie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). (cid:120) Pozwól sobie sta(cid:202) si(cid:218) (cid:258)wiadomym niefizycznej rzeczywisto(cid:258)ci, której jeste(cid:258) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200). Dotrzyj do anio(cid:239)ów lub mieszka(cid:241)ców tej wy(cid:285)szej, niewidzialnej p(cid:239)aszczyzny. Wiedz, (cid:285)e mo(cid:285)esz otrzyma(cid:202) wsparcie i kierownictwo od tych, którzy (cid:285)yli tu przed Tob(cid:200). Pod- czas medytacji po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) czas na nawi(cid:200)zanie kontaktu z uczuciami wy(cid:285)szej p(cid:239)aszczyzny (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. (cid:120) Ilekro(cid:202) do(cid:258)wiadczasz dyskomfortu lub smutku, zamiast stara(cid:202) si(cid:218) zmieni(cid:202) stoj(cid:200)c(cid:200) za tymi uczuciami my(cid:258)l, po prostu umie(cid:258)(cid:202) j(cid:200) z po- wrotem na nigdy niezatrzymuj(cid:200)cym si(cid:218) ta(cid:258)moci(cid:200)gu my(cid:258)li i wy- 43 Kup książkęPoleć książkę SPE(cid:146)NIONE MARZENIA. SI(cid:146)A WIARY, SI(cid:146)A MY(cid:165)LI bierz inn(cid:200) my(cid:258)l. Rób to do momentu, a(cid:285) wybierzesz my(cid:258)l, która pozwala Ci czu(cid:202) si(cid:218) dobrze i sprawia, (cid:285)e nie pot(cid:218)piasz si(cid:218) za tworzenie nieszcz(cid:218)(cid:258)liwych my(cid:258)li. 1 Neville, The Power of Awareness, DeVorss Publications, Camarillo 2005, s. 7. 2 Ibid., s. 12. 3 Ibid., s. 9. 44 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spełnione marzenia. Siła wiary, siła myśli
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: