Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00638 009031 11014355 na godz. na dobę w sumie
Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju - ebook/pdf
Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 194
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7325-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości”.

Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe w ich otoczeniu ekonomiczno-społecznym, które stawia przed nimi dylematy rozwojowe. Należą do nich przede wszystkim:

Spółdzielniom z dużym trudem przychodzi rozstrzygnięcie dylematu, w jakiej mierze są zarządcami lokali spółdzielczych prowadzącymi działalność non profit, a w jakiej przedsiębiorcami budującymi i sprzedającymi lokale dla zysku jak inni deweloperzy.

 

W monografii podjęto tematykę spółdzielczości mieszkaniowej, która pozostaje dominującą formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w większości polskich miast. Spółdzielczość ta poddana jest mechanizmom rynkowym i pracom legislacyjnym.

Praca merytorycznie jest nowatorska i interesująca. Obejmuje problematykę zmian mieszkalnictwa, w szczególności likwidacji monopolu spółdzielni mieszkaniowych na rzecz mieszkań oferowanych przez deweloperów i zarządzanych przez profesjonalnych zarządców nieruchomości.

 

Prof. dr hab. Józef Hozer

Uniwersytet Szczeciński

 

Monografia może być wykorzystana jako podręcznik uzupełniający dla przedmiotu zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, przewidzianego w programie nauczania kierunków ekonomicznych i zarządzania na specjalnościach związanych z gospodarką nieruchomościami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redakcja naukowa Teodor Skotarczak Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju N I E R U C H O M O Â C I Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju Autorzy Małgorzata Blaszke 4*, 5*, 6* Maciej Nowak 3* Teodor Skotarczak 1*, 2, 3*, 4*,6* Monika Śpiewak-Szyjka 1*, 5* * Współautorstwo Redakcja naukowa Teodor Skotarczak Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju N I E R U C H O M O Â C I Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Barbara Wardein Recenzent: prof. dr hab. Józef Hozer Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: ©iStock/Kathy Konkle Seria: Nieruchomości Praca finansowana z projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki numer 1483/B/H03/2011/40 © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Studio Graficzne MIMO, Michał Moczarski, Warszawa Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7324-9 ISBN e-book 978-83-255-7325-6 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Spółdzielnie mieszkaniowe w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym (Teodor Skotarczak, Monika Śpiewak-Szyjka) . . . . . . . 1.1. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Likwidacja monopolu spółdzielni mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i mieszkań komunalnych w polskim mieszkalnictwie . . . . . . . . 1.3. Zróżnicowanie spółdzielni mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nowe funkcje spółdzielni mieszkaniowych (Teodor Skotarczak) . . . . . . . . . . . . 2.1. Budowa mieszkań na sprzedaż (funkcje deweloperskie spółdzielni) . . . . . . . 2.2. Zarządzanie lokalami w spółdzielniach mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Konwergencja praw do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna jako przedmiot zarządzania w spółdzielniach mieszkaniowych (Maciej Nowak, Teodor Skotarczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Działania zaliczane do działalności kulturalno-oświatowej w spółdzielniach mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Finansowanie działalności kulturalno -oświatowej w badanych spółdzielniach mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Zakres prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i jej realizacja w ramach fundacji – studium przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (Małgorzata Blaszke, Teodor Skotarczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Zasadność i praktyka rozdzielania na budynki funduszu remontowego . . . . 7 11 11 19 33 38 38 45 50 54 55 62 71 80 82 5 Spis treści 4.2. Zróżnicowanie opłat spółdzielczych i opłat z tytułu zarządzania lokalami oraz zasadność i porównywalność ustalania opłat za lokale . . . . . . 94 4.3. Stopień wywiązywania się osób zobowiązanych do opłat (ściągalność) . . . . 118 5. Satysfakcja członków spółdzielni i innych osób korzystających z zasobów mieszkaniowych spółdzielni (Małgorzata Blaszke, Monika Śpiewak-Szyjka) . . . . . 141 5.1. Ocena działalności zarządów i rad nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 5.2. Ocena staranności i dbałości w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi . . . . 155 6. Koncepcje inwestycyjne spółdzielni mieszkaniowych – studium przypadku (Małgorzata Blaszke, Teodor Skotarczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6.1. Inwestycje mieszkaniowe i pozamieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 6.2. Modernizacje i remonty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Wstęp Problematyka ekonomiczno-społeczna spółdzielni mieszkaniowych w ostat- nich latach nie budzi dużego zainteresowania badaczy. Nie jest również szcze- gólnie szeroko prezentowana w publicystyce ekonomicznej, z wyjątkiem kon- fliktów powstających w spółdzielniach pomiędzy ich członkami a organami zarządzającymi. Publikacje krajowe dotyczące przedmiotu niniejszego opracowania od- noszą się przede wszystkim do kwestii prawnej przekształceń własnościo- wych lokali spółdzielczych. Jest też znacząca grupa publikacji dotyczących zarządzania nieruchomościami lokalowymi oraz problematyki organizacyjnej i ekonomicznej wspólnot mieszkaniowych. W tym zakresie autorzy publikacji skupiają się na problemach zarządza- nia przez spółdzielnie zasobami własnymi, a nieliczni zarządzaniem lokala- mi będących własnością osób, które nie są członkami spółdzielni. Przewija się w tych publikacjach teza, że uwłaszczenie członków dysponujących do- tychczas spółdzielczymi prawami do lokalu nie skutkuje zmianą sposobu za- rządzania na właściwy dla wspólnot mieszkaniowych lub dla współwłasno- ści. Spółdzielnia sprawuje nadal zarząd według przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i zgodnie ze statutem. Nie wskazuje się też na skutki społecz- ne takiej organizacji zarządzania. W badaniach prowadzonych na potrzeby prezentowanego opracowania podkreśla się, że w takich nieruchomościach wspólnych nie powstaje wspólnota mieszkaniowa, a spółdzielnia reprezentuje właścicieli lokali w stosunkach zewnętrznych. Wskazuje się też, że formuła spółdzielcza dotycząca podejmowania uchwał w najważniejszych sprawach (poza ustawowymi wyjątkami) jest pozostawiona całkowicie rozwiązaniom 7 Wstęp statutowym. W organach statutowych nie występują właściciele lokali, którzy nie są członkami spółdzielni. Kwestie te dotąd prezentowane były w odniesie- niu do obowiązującego stanu prawnego, a w pracy są prezentowane wyniki badań odnoszące się przynajmniej częściowo do problemów polityki społecz- nej w tym zakresie. W pracy odniesiono się również do wykonywania w takich warunkach szczególnych zadań spółdzielni w zakresie potrzeb kulturalnych, oświatowych i społecznych. W dalszym ciągu otwarte pozostaje pytanie, czy spółdzielnie mieszkaniowe mają pozostać w starej formule, jednocześnie wy- stępować w walce konkurencyjnej na rynku usług budowlanych i zarządzania nieruchomościami, czy też poszukiwać dla siebie miejsca jako podmiotu poli- tyki społecznej. Mieszkania spółdzielcze wywołują niepewność co do ich zakwalifikowa- nia w opracowaniach zagranicznych, niektóre z nich nie zauważają specyfiki mieszkań spółdzielczych, zaliczając je do zasobów komunalnych. Publikacje zagraniczne związane są przede wszystkim z problematyką prawną, rzadziej ekonomiczną. Rzadko odnoszą się one do kwestii społecznych, np. w odnie- sieniu do co-op housing oraz condominium, przy czym instytucje te nie przy- stają do pojęć i praktyki polskiej. Nie są adaptowane do praktyki spółdzielni mieszkaniowej wnioski wynikające z wartościowych opracowań dotyczących współdziałania właścicieli lokali w skali domu, osiedla, a nawet miejscowości, w zakresie ekonomicznym, w tym organizowania homeowners associations. Prace amerykańskie zawierają też badania i oceny zarządzania współwłasno- ścią lokali poprzez condominium board, wskazujące także na pozaekonomiczne efekty takiego zarządzania. Występują również publikacje wchodzące w tema- tykę demograficzną we wspólnych nieruchomościach lokalowych i problemy więzi społecznych (condo living). W prezentowanym opracowaniu nie odnoszono się wprost do doświadczeń zagranicznych, jednakże wiele rozwiązań może być przyjętych do praktyki spółdzielni mieszkaniowych (zagadnienia te znajdą się w oddzielnym opraco- waniu). Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjo- nują spółdzielnie mieszkaniowe w ich otoczeniu ekonomiczno-społecznym, które stawia przed nimi dylematy rozwojowe. Należą do nich modyfikacja zarządzania wynikająca z wykupywania mieszkań przez członków spółdziel- ni i realizacja przedsięwzięć deweloperskich w warunkach konkurencyjności wobec innych inwestorów. Z badań wynika, że tylko największe spółdzielnie mieszkaniowe wykonują zadania z zakresu potrzeb społecznych, kultural- nych i oświatowych swoich członków, a część z nich zadania te przekazuje 8 Wstęp zewnętrznym podmiotom, np. zakładanym przez siebie fundacjom. Z dużym trudem przychodzi spółdzielniom rozstrzygnięcie dylematu, w jakiej mierze są zarządcami lokali spółdzielczych prowadzącymi działalność non profit, a w ja- kiej przedsiębiorcami budującymi i sprzedającymi lokale dla zysku, jak inni deweloperzy. W badaniach nie stwierdzono, aby istniały szczególne więzi społeczne po- między członkami spółdzielni mieszkaniowymi, które legły u historycznych podstaw spółdzielczości mieszkaniowej. Prezentowana praca ujawnia duży obszar badawczy dotyczący spółdzielni mieszkaniowych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: