Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00329 007608 11070175 na godz. na dobę w sumie
Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników - między prawem a rynkiem - ebook/pdf
Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników - między prawem a rynkiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 202
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3445-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Postęp cywilizacyjny, przemiany gospodarcze i społeczne spowodowały, ze podstawową formą ochrony ryzyka starości tj. ochrony ludzi przed niedostatkiem, gdy po osiagnięciu okreslonego wieku zaprzestają aktywności zawodowej i tracą podstawowe źródło dochodów, jakim było wynagrodzenie za pracę, jest w Europie społeczne zabezpieczenie emerytalne. Chroni ono nie tylko jednostkę, ale i ogół społeczeństwa przed ekonomicznymi skutkami ryzyka starości, takimi jak wzrost wydatów prywatnych (obciążenie rodzin) oraz publicznych (koszty opieki społecznej i zdrowotnej).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE SPOłECZNE ZAbEZPIECZENIE EMERytAlNE PRACOWNIkóW – MIędZy PRAWEM A RyNkIEM UrszUla  Kalina-Prasznic Wydawnictwo c. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE URSZULA KALINA-PRASZNIC · SPO£ECZNE ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW – MIÊDZY PRAWEM A RYNKIEM Polecamy inne nasze publikacje: T. Major (red.) UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MIGRUJĄCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Prawo dla firm A. Wypych-Żywicka LEKSYKON PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony prawnicze J. Strusińska-Żukowska, B. Gudowska (red.) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, wyd. 6 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl SPO£ECZNE ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW – MIÊDZY PRAWEM A RYNKIEM DR HAB. PROF. NADZW. UWR URSZULA KALINA-PRASZNIC Redaktor prowadzący: Magdalena Cymerska Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ã Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3444-8 ISBN e-book 978-83-255-3445-5 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... II Wykaz literatury ....................................................................................................... IX Wstęp ............................................................................................................................ XIX Rozdział I. Tektoniczna ewolucja systemów emerytalnych ..... 1 1. Wpływ kryzysów ekonomicznych w XIX i XX w. na systemy emerytalne (od liberalizmu do interwencjonizmu) ................ 1.1. Wprowadzenie .............................................................................. 1.2. Okres do I wojny światowej .................................................... 1.3. Okres do II wojny światowej ................................................... 1.4. Okres po II wojnie światowej (do lat 70.) ........................... 2. Reformy końca XX wieku (od interwencjonizmu do neoliberalizmu) ..................................................................................... 2.1. Reformy parametryczne ............................................................ 2.2. Reformy paradygmatyczne ...................................................... Aneks ................................................................................................................... Rozdział II. Ewolucja finansowania ubezpieczenia społecznego w Polsce (1918–1998) ................................................. 1. System finansowania ubezpieczenia społecznego w latach 1918–1939 .............................................................................. 1.1. System repartycji wydatków .................................................... 1.2. System kapitałowego pokrycia przyznanych rent ........... 1.3. System kapitałowego pokrycia przyszłych świadczeń .. 2. System finansowania ubezpieczenia społecznego w latach 1945–1998 .............................................................................. 2.1. Finansowanie funduszowe (1945–1950) ............................. 2.2. Finansowanie budżetowe (1951–1964) ............................... 2.3. Finansowanie budżetowo-funduszowe (1965–1986) .... 2.4. Gospodarka funduszowa (1987–1998) ................................ 3. Działalność lokacyjna ubezpieczenia emerytalnego ................... 3.1. Przedmiot działalności lokacyjnej ......................................... 3.2. Działalność lokacyjna w okresie międzywojennym ...... 3.3. Działalność lokacyjna w latach 1945–1989 ........................ 1 1 3 8 13 23 23 32 47 51 51 54 56 56 64 64 69 73 78 84 84 87 96  Spis treści Rozdział III. Transformacja systemu emerytalnego w Polsce ........................................................................................................... 103 1. Wprowadzenie ............................................................................................ 103 2. Programy reform emerytalnych .......................................................... 106 3. Prywatyzacja jako źródło finansowania reformy emerytalnej . 126 4. Legislacja reformy emerytalnej ............................................................ 137 5. Zabezpieczenie emerytalne po 1998 r. .............................................. 144 5.1. Emerytura z filaru I (repartycyjna, bazowa) ...................... 147 5.2. Emerytura z filaru II (kapitałowa) ........................................ 150 Rozdział IV. Aksjologia państwowo-rynkowego systemu emerytalnego ............................................................................................... 153 1. Wprowadzenie ............................................................................................ 153 2. Zmiana formuły emerytalnej ................................................................ 154 3. Zmiana formuły przezornościowej ..................................................... 161 3.1. Przezorność oparta na ubezpieczeniu ................................. 163 3.2. Przezorność oparta na oszczędzaniu ................................... 165 3.3. Przezorność oparta na inwestowaniu kapitałowym ...... 168 Zakończenie ..................................................................................................... 174 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 177 I Wykaz skrótów 1. Akty prawne FUSU....................................... ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) KC ............................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) OFEU ...................................... ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) SysUbSpołU.......................... ustawa z 13.10.2005 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) SAUPr ..................................... ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów ad- ministracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) 2. Czasopisma GB .......................................... Gazeta Bankowa MoP ........................................ Monitor Prawniczy PS ............................................ Polityka Społeczna POS ........................................ Praca i Opieka Społeczna PUS ........................................ Przegląd Ubezpieczeń Społecznych PUSG ..................................... Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodar- czych PiZS ........................................ Praca i Zabezpieczenie Społeczne RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ................................. Rzeczpospolita US.TP ...................................... Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka WUW ..................................... Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego 3. Inne skróty BAS ......................................... Biuro Analiz Sejmowych BSiAKS .................................. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu CASE ...................................... Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw IIII Wykaz skrótów Instytut Pracy i Spraw Socjalnych FUS ......................................... Fundusz Ubezpieczeń Społecznych GUS ........................................ Główny Urząd Statystyczny IPiSS ....................................... MF ........................................... Ministerstwo Finansów M.P. ........................................ Monitor Polski MPiPS ..................................... Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nast. ....................................... następny (-a, -e) Nr ........................................... numer poz. ........................................ pozycja PSPP ....................................... Polityka społeczna państwa polskiego 1918–1935, pr. zb., Warszawa 1935, nakładem Ministerstwa Opieki Społecznej strona (-y) Szkoła Główna Handlowa tekst jednolity s. .............................................. SGH ........................................ tekst jedn. ............................ UE ............................................ Unia Europejska UNESCO ............................... Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw ZUS ........................................ Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oświaty, Nauki i Kultury III Wykaz literatury Anioł W., Polityka socjalna Unii Europejskiej, Warszawa 2003. Anioł W., Kryzys finansowy w Europie – reperkusje dla polityki społecznej, PS 2011, Nr 4. Antonów K., M. Bartnicki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Kraków 2004. Antonów K., Koszty obsługi otwartych funduszy emerytalnych a wysokość emerytury, PiZS 1999, Nr 12. Bagiński L., Możliwość czy iluzje, Rzeczp. z 14.4.1995 r. Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, Warszawa 1998 r. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Poznań 1993. Baumgarten J., Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, starości i pozostałych na podstawie ordynacji ubezpieczeniowej z 19.7.1911 r., POS 1932, Nr 2. Baumgarten J., System repartycyjny pokrycia składki w ubezpieczeniu spo- łecznym, PUS 1933, Nr 9. Bazowe I, II: Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie, t. I, t. II, red. S. Golinowska, Studia i Materiały, IPiSS, Warszawa 1993, z. 16. Begg D., S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa 2007. Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, Warszawa 1986. Bińczycka-Majewska T., Wokół projektu zmian prawa rentowego, PiZS 1995, Nr 5. Borowczyk E., Powszechne ubezpieczenia emerytalno-rentowe we Włoszech, [w:] Bazowe, t. II. Borowczyk E., Próba oceny europejskich reform, PUS 1998, Nr 6. Breit M., Przesunięcia kapitalizacji w Polsce w dobie przesilenia, Prace Instytutu Koniunktury, Gospodarki i Cen 1934, Nr 4. Budnikowski A., Zadłużenie jako problem globalny, Warszawa 1991. Cameron R., L. Neal, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów no- wożytnych, Warszawa 2004. Chechliński J., O tak zwanym zanikaniu ubezpieczeń społecznych, PUS 1955, Nr 8–9. Chybalski F., Fundusze emerytalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, PS 2009, Nr 2. Ciepielewski J., J. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodar- cza świata XIX, XX wieku, Warszawa 1971. IX Wykaz literatury Czajka Z., Reformy emerytalne w Niemczech (2001) i w Wielkiej Brytanii (w latach 90), PS 2004, Nr 1. Czarnecki S., Problem polityki lokacyjnej długoterminowych ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1936. Czepulis-Rutkowska Z., Bazowy system emerytalno-rentowy w USA, [w:] Ba- zowe, t. II. Czepulis-Rutkowska Z., Reformy emerytalne. Jaka przyszłość obowiązkowych systemów kapitałowych?, US.TP 2009, Nr 5. Dembisz K., B. Bereza, W Ameryce Łacińskiej: wydarzenia, opinie, interpreta- cje, Rzeczp. z 15–16.9.1994 r. Drygalski J., J. Szlanta, Czas odważnych decyzji, Rzeczp. z 4.4.1995 r. Duch K., Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 1934. Encyklopedia Powszechna, PWN 1983, t. I. Ferrara P. J., Prywatyzacja ubezpieczeń społecznych (reforma chilijska 1980), GB 1989, Nr 33. Frankowski L., Od prawa ubogich do planu Beveridge’a, POS 1946, Nr 3. Garlicki R., O niektórych czynnikach kształtujących dzieje ubezpieczeń spo- łecznych w Polsce międzywojennej, Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 1986, z. 4. Gąszczak R., Finansowanie świadczeń socjalnych w krajach Wspólnoty Europejskiej – udział pracobiorców, pracodawców oraz państwa, Struktura świadczeń, MI ZUS 1995, Nr 4. Gliksman J., Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 1933. Głębicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001. Golinowska S., Ewolucja i kierunki reform bazowych systemów emerytalno- rentowych w świecie, [w:] Bazowe, t. I. Golinowska S., System emerytur ustawowych w Niemczech, t. I, [w:] Bazowe, t. I. Golinowska S., Zmiany instytucjonalne w strefie społecznej, PS 1994, Nr 10. Golinowska S., M. Księżopolski, J. Jończyk, A. Rajkiewicz, W. Szubert, O nowy model polityki społecznej w Polsce, Studia i Materiały, IPiSS, Warszawa 1993, z. 1. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994. Golinowska S., J. Hausner, Ekonomia polityczna reformy emerytalnej, Raporty CASE, Warszawa 1998, Nr 15. Gruszecki T., Powszechne uwłaszczenie przez indywidualne konta emerytal- ne, Rzeczp. 1995, Nr 289. Gruszecki T., Wyjście z pułapki, GB 1995, Nr 44. Hącia-Galdamer E., Pan Reynaldo i fundusz Ali Baby – dwadzieścia osiem lat po reformie emerytur w Chile, US.TP 2009, Nr 5. Hrynkiewicz J., Wartości, cele i zasady ubezpieczenia społecznego. Perspektywa historyczna i współczesna, [w:] Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2011. X Wykaz literatury Ivanka A., Inwestycje publiczne w czteroleciu 1934/35–1937/38, Polska Gospodarcza 1939, Nr 14. Jackowiak U., Kilka uwag o ryzyku starości w prawie zabezpieczenia spo- łecznego, [w:] Ryzyko starości – problemy zabezpieczenia, PSUS, Kraków 2007. Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia spo- łecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009. Jędrasik-Jankowska I., Opinia do projektu inicjatywy ustawodawczej Senatu o ubezpieczeniach społecznych, BSiAKS 1992, z. 83. Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary. Warszawa 2001. Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawa zabezpieczenia społecz- nego, Warszawa 2010. Jastrzębowski W., Gospodarka niemiecka w Polsce 1939–1944, Warszawa 1946. Jończyk J., Opinia do projektu inicjatywy ustawodawczej Senatu o ubezpie- czeniach społecznych, BSiAKS 1992, z. 87. Jończyk J., ZUS i fundusz ubezpieczeń – problemy modelowe, Rzeczp. 10.12.1992 r. Jończyk J., O nowy ład socjalny, PS 1993, Nr 3. Jończyk J., Propozycja resortu pracy, Rzeczp. z 6.8.1993 r. Jończyk J., Problemy finansowania ubezpieczenia społecznego w Polsce i in- nych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na drodze do gospodarki ryn- kowej, MI ZUS 1993, Nr 10. Jończyk J., Raport o reformie ubezpieczenia społecznego w Polsce, MI ZUS 1994, Nr 8. Jończyk J., 60 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, MI ZUS 1995, Nr 1. Jończyk J., O reformie ubezpieczenia społecznego w Polsce, Ekspertyzy. IPiSS 1995, Nr 4. Jończyk J., System emerytalno-rentowy na rozdrożu, Rzeczp. z 14.5.1995 r. Jończyk J., Ubezpieczenie emerytalno-rentowe w latach 1989–1995, MI ZUS 1995, Nr 12. Jończyk J., Kosztowna prywatyzacja ryzyka starości, Rzeczp. z 23.4.1997 r. Jończyk J., O projekcie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, PS 1998, Nr 10. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006. Jorens Y., Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, PS 2005, Nr 3. K.W., Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym, PUS 1932, Nr 3. Kalina-Prasznic U., Kontrowersje wokół reformowania systemów emerytal- nych, PUSG 1997, Nr 7. Kalina-Prasznic U., Uwagi o reformowaniu systemu emerytalnego, PiZS 1997, Nr 9. Kalina-Prasznic U., Ubezpieczenie społeczne w procesie prywatyzacji gospo- darki, Polityka Gospodarcza, SGH 1999, Nr 1. XI Wykaz literatury Kalina-Prasznic U., Konsekwencje rozszerzenia UE w obszarze socjalnym, [w:] Rozszerzenie Unii Europejskiej. Korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich, red. J. Kundera, WUW, Wrocław 2005. Kalina-Prasznic U., Aspekty socjalne Unii Europejskiej, [w:] Spójność spo- łeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, Nr 1099. Kalina-Prasznic U., Kontrowersje wokół europejskiego modelu socjalne- go, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, Nr 21. Kalina-Prasznic U., Ochrona ryzyka starości a odrzucone paradygmaty spo- łecznego ubezpieczenia emerytalnego, PS 2011, Nr 4. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 2004. Karoń T., Zasady funkcjonowania chilijskiego systemu emerytalnego, PUSG 1998, Nr 8/12. Kąkol K., Ubezpieczenia społeczne w Polsce, Łódź 1950. Kaliszewski J., Zarys historii gospodarczej (XIX i XX w.), Wrocław 2004. Kołodziejczyk K., System emerytalny we Włoszech, [w:] Systemy emerytal- ne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Warszawa 2004. Kołodziejczyk K., Reformy strukturalne zabezpieczenia emerytalnego w Ameryce Łacińskiej, PS 1999, Nr 9. Kołodziejczyk K., Systemy emerytalne w Ameryce Łacińskiej. Od repartycji do kapitalizacji, Poznań 2004. Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2004. Kostrz-Kostecka A., Jakie będą fundusze emerytalne, Rzeczp. z 7.2.1996 r. Kowalik T., Czy umowa społeczna jest utopią?, [w:] Negocjacje. Droga do pa- kietu społecznego, IPiSS, Warszawa 1995. Kroszel J., Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Opole 1994. Kozłowski S.G., System emerytalny i sytuacja emerytów w Stanach Zjed- noczonych, PiZS 2002, Nr 8. Krzeczkowski K., Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1936. Księżopolski M., Spory o granice funkcji opiekuńczej państwa kapitalistycz- nego, PS 1986, Nr 5–6. Księżopolski M., Powszechne emerytury bazowe w krajach nordyckich, [w:] Ba- zowe, t. I. Księżopolski M., Polityka społeczna w krajach transformacji. Jaki model się kształtuje? PS 2000, Nr 9. Kurowski P., Dylematy reformy systemu emerytalnego w Polsce, PS 1998, Nr 4. XII Wykaz literatury Kurowski P., Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warunki startu i funkcjonowania, Warszawa 2006. Landau L., Działalność lokacyjna ubezpieczeń społecznych i jej rola w życiu gospodarczym Polski w latach 1924–1933, Warszawa 1934. Landau L., Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, pr. zb., Wrocław 1991. Lechowicz T., Lokaty instytucji ubezpieczeń społecznych w nieruchomości, PUS 1934, Nr 36. Leksykon polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Kraków 2005. Lorentowicz U., Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki ryn- kowej a konkurencyjność gospodarki, Gospodarka Narodowa 1995, Nr 10. Lüchinger R., 12 ikon ekonomii. Od Smitha do Stiglitza, Warszawa 2007. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Sopot 2000, reprint z 1934 r. (adaptacja i red. naukowa W.W. Mogilski). Mackiewicz-Golnik L., Funkcje funduszu ubezpieczenia społecznego, Warszawa 1969. Mackiewicz-Golnik L., Powszechne ubezpieczenie emerytalne. Aspekty eko- nomiczne i problemy finansowania, Warszawa 1983. Mackiewicz-Golnik L., System finansowy ubezpieczeń społecznych, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, pr. zb., Warszawa 1991. Makarzec P., Początki i rozwój ubezpieczeń społecznych, US.TP 2009, Nr 5. Mamrotowa W., Najnowsze zmiany w ubezpieczeniu społecznym, Warszawa 1949. Miklaszewski S., Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa 2007. Modliński E., Ubezpieczenia od wypadków, POS 1932, Nr 2. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003. Moroz P., Systemy finansowe stosowane w instytucjach społecznych w Polsce, Warszawa 1934. Moroz P., Systemy finansowe stosowane w instytucjach ubezpieczeń społecz- nych, PUS 1934, Nr 6. Modele reformy systemu emerytalno-rentowego i ścieżki dojścia. Kolejny etap dyskusji, red. S. Golinowska, Nowe Życie Gospodarcze. Klub 500, wyd. spe- cjalne, Warszawa 1996. Morska N., Obowiązkowe fundusze emerytalne. Świat i Polska. Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, Szczecin 2004, t. 560. Muszalski W., H. Pławucka, H. Szurgacz, Problemy reformowania ubezpie- czenia społecznego, PiZS 1994, Nr 7 (I), Nr 8 (II). Muszalski W., Racjonalizacja ubezpieczenia społecznego czy bieżąca polityka? Głos polemiczny, PiZS 1995, Nr 7. Muszalski W., System emerytalny w koncepcji Banku Światowego, PiZS 1999, Nr 7–8. Muszalski W., Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004. Muszalski W., Przemiany wieku emerytalnego, PS 2009, Nr 3. XIII Wykaz literatury Oręziak L., OFE – zagrożenie dla finansów publicznych i emerytur, Analizy. BAS 2011, Nr 2. Oręziak L., Otwarte Fundusze Emerytalne – źródło długu publicznego, zysków dla PTE i złudzeń emerytów, [w:] Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2011. Owczarek J., Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2009, Nr 7. Pędzierski A., Należy obniżyć dotychczasowe obciążenia pracodawców, Rzeczp. z 19.3.1997 r. Pinera J., Bagno ubezpieczeń społecznych, Centrum im. A. Smitha, Warszawa 1995, z.4. Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966. Pirożyński Z., Budżet państwowy Polski Ludowej, Warszawa 1961. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Warszawa 1999. Polityka społeczna państwa polskiego 1918–1935, pr. zb., Warszawa 1935. Polityka społeczna w Polsce. Synteza badań, oprac. J. Auleytner i M. Księżopolski, Warszawa 1990. Poznański T., Kilka słów w obronie idei ubezpieczenia, PUS 1934, Nr 11. Prasznic U., Finansowanie ubezpieczenia społecznego pracowników, WUW, Prawo CXCIX, Wrocław 1990. Prasznic U., O modelu finansowania ubezpieczenia społecznego, [w:] Ubez- pieczenie społeczne dziś i jutro, PSUS, Warszawa 1990. Prasznic U., Działalność lokacyjna ubezpieczeń społecznych, PiZS 1991, Nr 5. Prasznic U., Finansowanie emerytur, PS 1991, Nr 8. Prasznic U., O kontrowersjach w finansowaniu ubezpieczenia emerytalnego, Rzeczp. z 25.5.1992 r. Prasznic U., Udział państwa w finansowaniu ubezpieczenia społecznego, MIZUS1993, Nr 1. Prasznic U., Ewolucja dochodów ubezpieczenia społecznego ze składki i do- tacji budżetowej (w systemie pozarolniczym), MIZUS1994, Nr 8. Pressburger M., A. Wanatowski, O kalkulacji emerytalnych ubezpieczeń spo- łecznych, PUS 1933, Nr 8. Problemy emerytur, rent i opieki zdrowotnej, PSUS, Warszawa–Wrocław 1992. Problemy finansowania i organizacji ubezpieczenia emerytalno-rentowego, PSUS, Osuchów 1993. Problemy ochrony społecznej w Europie Środkowej i Wschodniej, PS 1995, Nr 10. Problemy prawa ubezpieczeń społecznych, red. B. Wagner, Kraków 1996. Radzimowski Z., O rozwoju planowania finansowego w instytucjach ubezpie- czeń społecznych, PUS 1952, Nr 7. Radzimowski Z., Ubezpieczenie społeczne, [w:] Finanse Polski Ludowej w latach 1944–1960, pr. zb., Warszawa 1964. XI Wykaz literatury Radzimowski Z., Finanse ubezpieczeń społecznych, [w:] Finanse Polski Ludowej w trzydziestoleciu (1944–1973), Warszawa 1975. Radzimowski Z., Dochody ubezpieczeń społecznych w Polsce (1945–1968), Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, ZUS, Warszawa 1984, z. 2. Ratajczak J., System emerytalny w Niemczech, [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Warszawa 2004. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa 2000. Rutkowski W., Bazowy system emerytur powszechnych w Holandii, [w:] Ba- zowe, t. II. Rutkowski W., Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu, PS 2005, Nr 4. Rymsza M., Podstawowe dylematy zabezpieczenia społecznego w Polsce, PiZS 1997, Nr 4. Rymsza M., Reforma bazowego filaru ubezpieczeń społecznych, PUS 1998, Nr 7–8. Rymsza M., Stan i perspektywy reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce, PUS 1998, Nr 3 (I), Nr 4 (II). Rymsza M., Redystrybucja i więziotwórcza funkcja ubezpieczenia społecznego a ewolucja systemu emerytalnego w Polsce, [w:] Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2011. Sadurski W., Neoliberalny system wartości, Warszawa 1980. Sempruch Ż., Ubezpieczenia społeczne, Rzeczp. z 20.3.1997 r. Słownik historii myśli ekonomicznej, red. E. Kundera, Kraków 2004. Sowiński T., Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Warszawa 2009. Sobolewska B., M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warszawa 1978. Solska J., Generalska emerytura, Polityka 1999, Nr 5. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998. Stańko D., Reforma systemu emerytalnego w Chile. Siewy i zbiory, Fundusze Emerytalne 1998, Nr 1. Strzelecka M., G. Uścińska, Bazowe systemy emerytalne we Francji, [w:] Ba- zowe, t. I. Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Warszawa 2004. Sz.K., Argentyńskie lekcje, Rzeczp. z 3.11.1998 r. Szubert W., Plan Beveridge’a, Łódź 1946. Szubert W., Refleksje nad reformą ubezpieczenia społecznego, PiZS 1991, Nr 4. Szubert W., System emerytalny w obliczu niezbędnych zmian, PiZS 1993, Nr 8. Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987. Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Warszawa 2005. X Wykaz literatury Ślebzak K., Prawo do emerytury w systemie zdefiniowanej składki, [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2004. Teisseyre K., Problemy z zakresu działalności lokacyjnej rentowych ubezpie- czeń społecznych na tle praktyki polskich instytucji ubezpieczeniowych, PUS 1938, Nr 3–4. Topiński W., M. Wiśniewski, Projekt systemu dodatkowych ubezpieczeń eme- rytalno-rentowych, Warszawa 1991. Topiński W., M. Wiśniewski, Zarys propozycji reformy systemu emerytalno- rentowego, PiZS 1991, Nr 2. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Warszawa 1998. Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro, Seminarium z okazji 70-lecia ubezpieczeń społecznych w Polsce, PSUS, Warszawa, listopad 1990. Ubezpieczenie społeczne w Polsce, 10 lat reformowania, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2011. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawowe problemy i wyzwania, Kancelaria Senatu, Warszawa 1997. Uścińska G., Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w regulacjach między- narodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005. Uziak W., Modele mechanizmów dostosowawczych świadczeń rentowych w reprezentatywnych państwach europejskich, PiZS 1982, Nr 2. Walewska D., Bezpieczne lokaty na stare lata, Rzeczp. z 16.1.1995 r. Wanatowski A., M. Pressburger, Systemy finansowe ubezpieczeń społecznych, PUS 1937, Nr 5. Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, tom: Polska, Warszawa 1967. Więckowska B., System emerytalny w Danii, [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Warszawa 2004. Winiecki J., List do emeryta, Życie Warszawy z 21.7.1993 r., Wprost z 21.7.1993 r. Wiśniewski J., Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecz- nej w latach 1993–2003, Warszawa 2005. Wiśniewski M., Perspektywy reformy finansowania pracowniczych ubezpie- czeń emerytalno-rentowych w Polsce, [w:] Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro. Seminarium z okazji 70-lecia ubezpieczeń społecznych w Polsce, PSUS, Warszawa, listopad 1990. Wojnarski D., Powszechna historia gospodarcza, Warszawa 2004. Wścieklica B., Rola ubezpieczeń społecznych na tle zagadnienia czynników sztywnych w rozwoju koniunkturalnym, PUS 1936, Nr 2. Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, red. M. Księżopolski, J. Supińska, Warszawa 1993. Zawadzki J., Kryzys gospodarczy a ubezpieczenie społeczne w Polsce, PUS 1935, Nr 5. Zieliński P., System emerytalny w Holandii, [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Warszawa 2004. Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników, Warszawa–Kraków 1994. XI Wykaz literatury Żukowski M., Zabezpieczenie społeczne – 50 lat po Beveridge’u, PS 1993, Nr 7. Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Poznań 2006. Żukowski M., Funkcjonowanie systemów emerytalnych w Chile i Argentynie, [w:] Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce, red. B. Wagner, J. Gajos, PSUS, Kudowa Zdrój 2009. Żukowski M., Związki zabezpieczenia emerytalnego z gospodarką, [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecz- nego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009. Żuławska M., Od gospodarki państwowej do wolnorynkowej, Rzeczp. z 15–16.10.1994 r. Żyżyński J., System emerytalny jako element logiki systemu finansowego go- spodarki, [w:] Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2011. XII Wstęp Prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalne- go ujęte jest w art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., w rozdziale II zatytułowanym „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i oby- watela”, w grupie „Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”. Jego usytuowanie w ustawie zasadniczej stanowi wyraźny sygnał, co do wartości i rangi tego prawa w państwie i współczesnym społeczeństwie. Obywatelskie prawo do zabezpieczenia emerytalnego należy do tzw. praw drugiej generacji, których unormowanie kształtujące ład społeczny stanowi istotny problem socjalny, gospodarczy i polityczny. Przedmiotem sporów staje się nie tylko zamieszczenie tych praw w Konstytucji, a przede wszystkim nada- nie im właściwego kształtu, który zależy nie tylko od woli prawodawcy, jak to ma miejsce w odniesieniu do tzw. praw pierwszej generacji (prawa wolności osobistej, wolności sumienia i religii, zakazu tortur i in.), ale i od ekonomicz- nej wydolności państwa. Prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalne- go ma w tej grupie szczególne znaczenie, ze względu na zakres podmiotowy (powszechność, przymusowość) oraz mikro i makroekonomiczne skutki (po- ziom życia ludzi starych, popyt konsumpcyjny, koszty pracy, obciążenie bud- żetu państwa). Jest ono wykładnikiem standardu cywilizacyjnego oraz wyra- zem troski państwa o zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa socjalnego w okresie starości. Społeczne zabezpieczenie emerytalne dotyczy ryzyka socjalnego, jakim jest dożycie określonego ustawowo wieku (starości). Ochrona tego ryzyka to za- pewnienie świadczenia w razie jego wystąpienia, co oznacza, że uprawnienie to przysługuje z mocy prawa z gwarancją państwa. Prawna regulacja systemu emerytalnego, w którym zarówno gromadzenie uprawnień, jak i pobieranie świadczenia mają charakter długookresowy – wymaga trwałości i stabilności, bez których nie może on należycie spełniać swych funkcji. Z drugiej strony, szczegółowe uregulowania (parametry systemu) muszą uwzględniać zmienno- ści warunków społecznych i gospodarczych, które oddziałują na poziom docho- dów (składki, podatki) i wydatków (świadczenia) funduszy emerytalnych. W miarę zmiany owych warunków dokonują się przekształcenia w organi- zacji i finansowaniu społecznego zabezpieczenia emerytalnego. Katalizatorem przebudowy systemów emerytalnych w przeszłości były kryzysy gospodar- cze, które destabilizując finanse ubezpieczeń zaostrzały konflikty społeczne. XIXXIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników - między prawem a rynkiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: