Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008650 10734932 na godz. na dobę w sumie
Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej - ebook/pdf
Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 940
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5462-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest poświęcona problematyce podmiotowości spółki cywilnej. Celem Autora jest wykazanie, że spółka cywilna nie jest stosunkiem zobowiązaniowym, lecz jednostką organizacyjną i zarazem wspólnotą prawną, co determinuje jej podmiotową konstrukcję prawną.

Ukazane to zostało na szerokim tle historycznym i prawnoporównawczym. Wnioski, jakie wynikają z konstrukcji prawnej spółki cywilnej w prawie prywatnym są uzupełnione obszernym omówieniem negatywnych skutków, do jakich prowadzi niejasny status podmiotowy tej spółki w licznych działach prawa publicznego. Monografia zawiera także analizę możliwych rozwiązań problemu podmiotowości spółki cywilnej oraz wnioski de lege ferenda.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE SPÓŁKA CYWILNA PROBLEMATYKA PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ JAN  LIC Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JAN LIC • SPÓŁKA CYWILNA PROBLEMATYKA PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Polecamy nasze publikacje: Krystian Markiewicz ZASADY ORZEKANIA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM Maciej Siwicki CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Jacek Bąk (red.), Aleksandra Stepanów EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Paweł Daniel WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Piotr Horosz WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI Justyna Kurek OCHRONA PRZED NIEZAMÓWIONĄ KORESPONDENCJĄ W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl SPÓŁKA CYWILNA PROBLEMATYKA PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ JAN LIC WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5461-3 ISBN e-book 978-83-255-5462-0 Mojej żonie Małgorzacie i dzieciom Agnieszce i Szymonowi Spis treści Wprowadzenie   ...........................................................................................................  XIX Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XXIII Wykaz literatury   ........................................................................................................ XXXVII Rozdział I. Zagadnienia pojęciowe   .......................................................................    § 1. Uwagi ogólne  ..................................................................................................    § 2. Podmiotowość prawna  ..................................................................................  I.  Ewolucja pojęcia podmiotowości prawnej  ......................................    1.  Ewolucja pojęcia podmiotowości prawnej w prawie   europejskim  ....................................................................................  2.  Ewolucja pojęcia podmiotowości prawnej w prawie polskim    II.  Spór o trzecią kategorię podmiotów prawa cywilnego  ................  III.  Pojęcie podmiotowości prawnej po transformacji ustrojowej  ....  IV.  Wprowadzenie trzeciej kategorii podmiotowej do Kodeksu   cywilnego  .............................................................................................          V.  Podmiotowość prawna w projekcie nowego Kodeksu   cywilnego  .............................................................................................    VI.  Podmiotowość a zdolność prawna  ...................................................    VII.  Podmiotowość a zdolność do czynności prawnych  ......................  1.  Problem zależności zdolności czynnej od zdolności biernej     2.  Wpływ teorii organów na zdolność do czynności prawnych    3.  Koncepcja zdolności do czynności prawnych bez zdolności   prawnej  ............................................................................................    VIII.  Podmiotowość a zdolność sądowa i procesowa  .............................  IX.  Podmiotowość cywilnoprawna i publicznoprawna  ......................    X.  Podmiotowość a osobowość prawna  ...............................................      § 3. Jednostka organizacyjna  ...............................................................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Realistyczne pojęcie jednostki organizacyjnej  ..............................  III.  Normatywne pojęcie jednostki organizacyjnej  .............................  IV.  Ustalenia pojęciowe  ............................................................................  1.  Pojęcie jednostki organizacyjnej  ................................................          1 1 2 2 2 7 9 12 15 23 30 31 31 33 39 44 47 52 58 58 59 64 66 66 VII Spis treści         2.  Jednostka organizacyjna a stosunek prawny  ............................    § 4. Wspólnota prawna  .........................................................................................  I.  Ewolucja pojęcia wspólnoty  ..............................................................  II.  Historyczne korzenie wspólnot prawnych  .....................................  III.  Wspólnoty prawne w czasach nowożytnych  ..................................  IV.  Pojęcie wspólnoty prawnej  ................................................................  1.  Pojęcie wspólnoty prawnej w poglądach doktryny  .................  2.  Wspólnoty społeczne a wspólnoty prawne  ...............................  3.  Wspólny majątek jako kryterium wyodrębnienia wspólnot   prawnych  .........................................................................................  V.  Rodzaje wspólnot prawnych ze względu na więź majątkową  ......  1.  Wspólnoty współwłaścicieli swobodnie rozporządzających   udziałami  ........................................................................................    2.  Wspólnoty współwłaścicieli o ograniczonym prawie             rozporządzania udziałami  ...........................................................  3.  Wspólnoty połączone współwłasnością łączną  ........................  VI.  Niemajątkowe płaszczyzny więzi wspólnotowej  ...........................  Rozdział II. Spółki prywatne i spółki handlowe na przestrzeni dziejów   .....    § 1. Początki spółki w czasach starożytnych  ....................................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Spółka staroasyryjska  ........................................................................  III.  Spółka starobabilońska  ......................................................................  IV.  Spółka grecka .......................................................................................    § 2. Spółka w prawie rzymskim  ..........................................................................  I.  Geneza  ..................................................................................................  II.  Wczesne formy spółki konsensualnej  .............................................  III.  Klasyczna spółka konsensualna  .......................................................  1.  Zawiązanie spółki i jej ustrój majątkowy  ..................................  2.  Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie  .....................  3.  Udział w zyskach i w stratach  .....................................................  4.  Odpowiedzialność w stosunkach zewnętrznych             i wewnętrznych  ..............................................................................  5.  Ustanie spółki  ................................................................................  IV.  Spółki publiczne  ..................................................................................  V.  Spółka w ustawodawstwie justyniańskim  ......................................    § 3. Spółka w średniowieczu  ................................................................................  I.  Dalsza ewolucja rzymskiej spółki prywatnej  .................................  II.  Początki spółek handlowych .............................................................  III.  Dorobek doktryny i sądów kupieckich  ...........................................        VIII 71 75 75 77 78 81 81 83 85 87 87 93 96 97 99 99 99 99 100 101 102 102 105 107 107 108 109 110 111 112 113 114 114 116 118 Spis treści                 § 4. Spółka w czasach nowożytnych  ...................................................................  I.  Spółka w Europie do czasu wielkich kodyfikacji  ..........................  II.  Spółka we Francji  ................................................................................  III.  Spółka w Niemczech  ..........................................................................  IV.  Spółka w Anglii  ...................................................................................    § 5. Rozwój spółek handlowych  ..........................................................................  Rozdział III. Status spółki cywilnej na tle prawa obcego   ................................    § 1. Niemcy  .............................................................................................................  I.  Geneza i źródła prawa  ........................................................................  II.  Charakterystyka ogólna  ....................................................................  III.  Ewolucja poglądów  .............................................................................  1.  Uwagi ogólne ..................................................................................  2.  Teoria jedności osobowej  .............................................................  3.  Teoria podzielonej współwłasności  ............................................  4.  Teoria niepodzielnego współuprawnienia  ................................  5.  Teoria funkcjonalna  ......................................................................  6.  Teorie podmiotowości prawnej spółki „jako takiej”  ...............  7.  Teoria grupy  ...................................................................................  8.  Teoria personifikacji podmiotu prawa  ......................................  9.  Teorie zbliżające spółkę cywilną do osoby prawnej  ................  IV.  Konstrukcja wspólności do niepodzielnej ręki  ..............................  1.  Uwagi ogólne ..................................................................................  2.  Wspólność a współwłasność w częściach ułamkowych  .........  3.  Udziały we wspólności  .................................................................  4.  Cechy wspólności  ..........................................................................  5.  Konstrukcja wspólności w spółce cywilnej w ocenie       doktryny  .........................................................................................  V.  Konstrukcja odpowiedzialności za zobowiązania  ........................  1.  Uwagi ogólne ..................................................................................  2.  Teoria identyczności  .....................................................................  3. Teoria podwójnego zobowiązania  ................................................  4. Teoria akcesoryjna  ..........................................................................    VI.  Zdolność sądowa  .................................................................................    VII.  Zmiany w regulacjach prawnych  .....................................................    VIII.  Zmiany w orzecznictwie sądowym  ..................................................  IX.  Historyczny wyrok Trybunału Federalnego  ..................................    1.  Treść wyroku i główne tezy uzasadnienia .................................  2.  Uzasadnienie  ..................................................................................  X.  Współczesny stan poglądów doktryny  ............................................    119 119 121 121 124 125 129 129 129 131 137 137 138 141 142 145 145 147 158 160 162 162 162 165 167 170 172 172 172 174 176 178 179 182 184 184 186 193 IX Spis treści               1.  Ocena wyroku Trybunału Federalnego .....................................  2.  Poglądy na status spółki cywilnej  ..............................................  XI.  Aktualny status spółki cywilnej w prawie niemieckim  ...............  1.  Zdolność sądowa i upadłościowa ................................................  2.  Zdolność do posiadania oznaczeń  ..............................................  3.  Zdolność wieczystoksięgowa  .......................................................  4.  Zdolność członkowska i udziałowa  ............................................  5.  Zdolność wekslowa, czekowa i zdolność do posiadania   rachunku bankowego  ...................................................................  6.  Zdolność do posiadania statusu pracodawcy  ...........................  7.  Zdolność do rejestracji i posiadania znaku towarowego  ........  8.  Zdolność spadkowa  .......................................................................  9.  Zdolność w sferze prawa publicznego  ........................................    XII.  Spółka cywilna a osobowe spółki handlowe  ..................................    § 2. Szwajcaria  ........................................................................................................  I.  Geneza i źródła prawa  ........................................................................    II.  Charakterystyka ogólna  ....................................................................    III.  Stosunki wewnętrzne  .........................................................................    IV.  Stosunki zewnętrzne  ..........................................................................    V.  Spółka prosta jako wspólnota do niepodzielnej ręki  ....................      VI.  Ewolucja poglądów  .............................................................................    VII.  Spółka prosta a osobowe spółki handlowe  .....................................    VIII.  Spółka prosta prowadząca działalność gospodarczą  ....................    § 3. Austria  .............................................................................................................  I.  Geneza i źródła prawa  ........................................................................  II.  Charakterystyka ogólna  ....................................................................  III.  Stosunki wewnętrzne  .........................................................................  IV.  Stosunki zewnętrzne  ..........................................................................  V.  Konstrukcja cywilnej spółki zarobkowej jako formy  przejściowej  ..........................................................................................  VI.  Podmiotowość osobowych spółek handlowych  ............................      VII.  Spółka cywilna a osobowe spółki handlowe  ..................................    § 4. Francja  .............................................................................................................  I.  Spółka cywilna  ....................................................................................  1.  Źródła prawa i zasady ogólne  ......................................................  2.  Stosunki wewnętrzne  ....................................................................  3.  Stosunki zewnętrzne  .....................................................................  4.  Zmiany podmiotowe i rozwiązanie spółki  ...............................  II.  Spółka udziałowa i spółka faktyczna  ...............................................  1.  Źródła prawa i zasady ogólne  ......................................................    193 195 199 199 200 201 202 204 204 205 206 206 207 211 211 214 216 217 219 222 227 232 236 236 238 240 243 245 247 250 252 252 252 254 256 259 260 260 X Spis treści     2.  Stosunki wewnętrzne  ....................................................................  3.  Stosunki zewnętrzne  .....................................................................  4.  Zmiany podmiotowe i rozwiązanie spółki  ...............................  III.  Spółka cywilna a osobowe spółki handlowe  ..................................  IV.  Uwagi porównawcze  ...........................................................................    § 5. Wielka Brytania  .............................................................................................  I.  Źródła prawa i systematyka spółek  ..................................................    II.  Charakterystyka ogólna  ....................................................................    III.  Majątek spółki  .....................................................................................    IV.  Stosunki wewnętrzne  .........................................................................    V.  Stosunki zewnętrzne  ..........................................................................      VI.  Zmiany podmiotowe i rozwiązanie spółki  .....................................    VII.  Spółka zwykła w Szkocji  ....................................................................    VIII.  Problem podmiotowości prawnej spółki zwykłej  .........................  1.  Poglądy doktryny i stanowisko judykatury  ..............................  2.  Próba reformy angielskiego prawa spółek .................................    § 6. Podmiotowość spółki cywilnej w innych wybranych krajach  ...............  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Stany Zjednoczone  ..............................................................................  III.  Holandia  ...............................................................................................  IV.  Włochy  ..................................................................................................  V.  Inne kraje europejskie  ........................................................................    § 7.  Status spółki cywilnej w prawie Unii Europejskiej  ..................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Spółka cywilna w pierwotnych źródłach prawa unijnego  ...........  III.  Realizacja zasady swobody przedsiębiorczości  ..............................  IV.  Tworzenie podmiotów transgranicznych  .......................................                    Rozdział IV. Problematyka podmiotowości spółki cywilnej w prawie           polskim na tle historycznym   ..............................................................................    § 1. Spółka cywilna w okresie obowiązywania praw dzielnicowych  ...........  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Była dzielnica pruska  .........................................................................  III.  Była dzielnica austriacka  ...................................................................  IV.  Byłe Królestwo Polskie  .......................................................................  V.  Ziemie byłego zaboru rosyjskiego  ....................................................    § 2. Spółka cywilna w Kodeksie zobowiązań  ...................................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Spółka jako umowa .............................................................................  III.  Problem osobowości prawnej spółki  ...............................................        263 265 267 268 272 273 273 275 278 280 282 285 286 288 288 289 292 292 292 294 297 299 301 301 302 304 308 313 313 313 314 315 317 318 318 318 319 321 XI Spis treści       IV.  Problem podmiotowości prawnej spółki .........................................  V.  Problem ustroju majątkowego spółki ...............................................  VI.  Problem dwuznaczności regulacji prawnej spółki .........................    § 3. Spółka cywilna na tle konstrukcji spółki jawnej w Kodeksie   handlowym  .....................................................................................................    I.  Podobieństwa i różnice regulacji prawnej spółki cywilnej   i spółki jawnej .......................................................................................                II.  Podmiotowość spółki cywilnej i spółki jawnej w poglądach   doktryny ................................................................................................    § 4. Spółka cywilna w okresie powojennym do 1965 r. ...................................    § 5. Wnioski.............................................................................................................  Rozdział V. Typy spółek cywilnych   .......................................................................    § 1. Spółka wewnętrzna i zewnętrzna  ................................................................  I.  Poglądy doktryny i orzecznictwa  .....................................................  II.  Konstrukcja prawna  ...........................................................................  III.  Spółka cicha na tle konstrukcji spółki wewnętrznej  .....................    § 2. Spółka zwykła i spółka prowadząca działalność gospodarczą  ..............  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Spółka zwykła ......................................................................................  III.  Spółka prowadząca działalność gospodarczą  ................................    § 3. Szczególne podtypy spółki cywilnej  ...........................................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Konsorcjum ..........................................................................................  III.  Syndykat  ...............................................................................................  IV.  Pool  ........................................................................................................  V.  Klub inwestorów  .................................................................................    § 4. Wnioski ............................................................................................................  Rozdział VI. Spółka cywilna jako instytucja prawa prywatnego   ..................    § 1. Uwagi ogólne  ..................................................................................................    § 2. Spółka cywilna jako zobowiązanie  .............................................................  I.  Ewolucja poglądów  .............................................................................  II.  Stanowisko judykatury  ......................................................................  III.  Umowa spółki  ......................................................................................  IV.  Spółka jako zobowiązanie  .................................................................  V.  Zobowiązania powstające w wyniku zawarcia umowy spółki  ....  1.  Uwagi ogólne ..................................................................................  2.  Współdziałanie jako świadczenie  ...............................................  3.  Dochodzenie roszczeń o wykonanie obowiązku                       współdziałania  ...............................................................................  XII 322 325 330 332 332 334 340 340 345 345 345 352 359 364 364 365 368 372 372 374 387 388 389 391 395 395 396 396 405 407 409 412 412 412 417 Spis treści 4.  Zobowiązania do współdziałania jako zobowiązania   sui generis  ........................................................................................  5.  Podmioty stosunków zobowiązaniowych  .................................  6.  Konstrukcja zobowiązania wielostronnego  ..............................  7.  Konstrukcja zobowiązań dwustronnych ...................................  8.  Analogia do zobowiązań powstających w spółkach               handlowych  ....................................................................................  9.  Wzajemność stosunków zobowiązaniowych  ............................    § 3. Spółka cywilna jako jednostka organizacyjna  ..........................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Ewolucja poglądów  .............................................................................  III.  Stanowisko judykatury  ......................................................................  IV.  Umowa spółki jako umowa założycielska  ......................................  V.  Konstrukcja prawna spółki jako jednostki organizacyjnej  .........  VI.  Argumenty systemowe i logiczne  .....................................................    § 4. Wnioski ............................................................................................................  Rozdział VII. Spółka cywilna jako wspólnota prawna   ....................................    § 1. Uwagi ogólne  ..................................................................................................    § 2. Spółka cywilna jako wspólnota celu  ...........................................................  I.  Pojęcie celu gospodarczego  ...............................................................  II.  Wspólnota celu  ....................................................................................  III.  Realizacja celu gospodarczego  ..........................................................  IV.  Wspólnota celu a problem podmiotowości spółki cywilnej  ........    § 3. Spółka cywilna jako wspólnota działań  .....................................................  I.  Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie  ...........................  II.  Teorie reprezentacji  ............................................................................  1.  Konstrukcja przedstawicielstwa ustawowego  ..........................  2.  Negatywne skutki przyjęcia konstrukcji przedstawicielstwa  ustawowego  ....................................................................................              3.  Teoria organów jako alternatywa konstrukcji     przedstawicielstwa  ........................................................................  4.  Wybór teorii reprezentacji w spółce cywilnej  ..........................  III.  Wspólnota działań a problem podmiotowości spółki cywilnej  ....    § 4. Spółka cywilna jako wspólnota majątkowa ...............................................  I.  Współwłasność łączna  .......................................................................  1.  Ustalenia pojęciowe  ......................................................................  2.  Współwłasność łączna a współwłasność w częściach     ułamkowych  ...................................................................................  3.  Umowne oznaczenie udziałów we współwłasności  .................  4.  Cechy współwłasności łącznej  ....................................................  425 426 427 431 441 445 450 450 450 464 466 469 473 474 479 479 480 480 482 483 484 484 484 486 486 487 490 492 494 496 496 496 500 503 504 XIII Spis treści II.  Przedsiębiorstwo jako przedmiot majątku wspólnego  .................  1.  Doktrynalne pojęcie przedsiębiorstwa  ......................................  2.  Normatywne pojęcie przedsiębiorstwa  .....................................  3.  Składniki przedsiębiorstwa jako składniki majątku   wspólnego  .......................................................................................  III.  Wspólnota zysków i strat  ...................................................................  IV.  Wspólnota majątkowa a problem podmiotowości spółki                 cywilnej  ................................................................................................    § 5. Spółka cywilna jako wspólnota zobowiązań  ............................................  I.  Pojęcie długu łącznego – uwagi prawnoporównawcze  .................  II.  Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniach wynikających       z czynności prawnej  ...........................................................................  III.  Konstrukcja długu łącznego  .............................................................  IV.  Zastosowanie konstrukcji długu łącznego do spółki cywilnej  ...  V.  Odpowiedzialność za zobowiązania ................................................  VI.  Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniach wynikających   z ustawy  ................................................................................................    VII.  Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniach podatkowych  ........    VIII.  Wspólnota zobowiązań a problem podmiotowości spółki   cywilnej  ................................................................................................    § 6. Spółka cywilna jako wspólnota osobowa  ..................................................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Wzajemne zaufanie wspólników jako podstawa więzi         wspólnotowej  .......................................................................................  III.  Trwałość wspólnoty prawnej  ............................................................  1.  Pojęcie trwałości wspólnoty  ........................................................  2.  Ustąpienie wspólnika  ...................................................................  3.  Przystąpienie nowego wspólnika  ................................................  4.  Przeniesienie członkostwa  ...........................................................  5.  Rozwiązanie spółki  .......................................................................  IV.  Wspólnota osobowa a problem podmiotowości spółki cywilnej     § 7.  Wnioski ............................................................................................................  Rozdział VIII. Status podmiotowy spółki cywilnej  ..........................................    § 1. Status spółki cywilnej w stosunkach cywilnoprawnych i handlowych .  I.  Spółka cywilna przed transformacją ustrojową  ............................  II.  Spółka cywilna w okresie obowiązywania DziałGospU  ..............        1.  Ustawowe uznanie podmiotowości gospodarczej spółki   cywilnej  ...........................................................................................  2.  Stanowisko judykatury i doktryny  .............................................  III.  Spółka cywilna po wejściu w życie PrDziałGosp  ..........................    XIV 509 509 511 517 518 520 523 523 527 528 529 532 534 542 544 546 546 547 549 549 552 557 564 572 574 574 577 577 577 578 578 579 583 Spis treści       IV.  Spółka cywilna na tle aktualnie obowiązującej SwobDzGospU  ....  V.  Spółka cywilna na tle instytucji prawa gospodarczego   publicznego i prawa handlowego  .....................................................  1.  Nazwa i firma  .................................................................................  2.  Nazwa w stosunkach prawnopodatkowych   (nazwa fakturowa)  .........................................................................  3.  Siedziba  ...........................................................................................  4.  Ewidencja i rejestracja  ..................................................................  5.  Prokura  ...........................................................................................  6.  Forma czynności prawnych  .........................................................  7.  Koncesje, zezwolenia i działalność regulowana  .......................  8.  Rachunek bankowy  .......................................................................  VI.  Spółka cywilna w prawie pracy  ........................................................  1.  Spółka cywilna jako pracodawca  ................................................  2.  Skutki uznania zdolności prawnej spółki cywilnej   w prawie pracy  ...............................................................................    VII.  Spółka cywilna w prawie ubezpieczeń społecznych  .....................    VIII.  Spółka cywilna w prawie wekslowym i czekowym  .......................    IX.  Spółka cywilna w prawie własności przemysłowej   i w prawie autorskim  ..........................................................................  1.  Spółka cywilna jako nabywca praw majątkowych  ..................  2.  Spółka cywilna jako organizacja współtwórców  .....................  3.  Spółka cywilna w procesie rejestracji oznaczeń     geograficznych  ...............................................................................  X.  Skutki braku zdolności prawnej spółki w prawie cywilnym  ......  1.  Uwagi ogólne ..................................................................................  2.  Problem czynności prawnych z samym sobą  ...........................    § 2. Status spółki cywilnej w prawie cywilnym procesowym  .......................  I.  Ewolucja statusu podmiotowego spółki cywilnej  .........................  II.  Orzecznictwo sądowe po wejściu w życie DziałGospU  ................  III.  Kontrowersje wokół zdolności sądowej spółki cywilnej  ..............  IV.  Zdolność sądowa spółki cywilnej a sytuacja procesowa           wspólników  ..........................................................................................    V.  Status procesowy spółki cywilnej po wejściu   w życie PrDziałGosp  ..........................................................................    § 3. Status spółki cywilnej w prawie upadłościowym  .....................................  I.  Status spółki cywilnej przed wejściem w życie PrDziałGosp  ......  II.  Status spółki cywilnej po wejściu w życie PrDziałGosp  ..............  III.  Status spółki cywilnej w PrUpNapr  .................................................  1.  Uwagi ogólne ..................................................................................        585 588 588 594 596 599 601 602 602 605 611 611 618 621 624 630 630 632 639 641 641 642 645 645 648 650 653 655 660 660 664 668 668 XV Spis treści 2.  Pojęcie niewypłacalności dłużnika w odniesieniu   do spółki cywilnej  .........................................................................  3.  Status spółki cywilnej we wstępnych etapach postępowania    4.  Skutki ogłoszenia upadłości wspólnika spółki cywilnej  ........  5.  Inne negatywne skutki braku zdolności upadłościowej   spółki cywilnej  ...............................................................................    § 4. Status spółki cywilnej w procesach transformacji  ...................................  I.  Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe .....................  1.  Pojęcie przekształcenia  .................................................................  2.  Przekształcenie spółki cywilnej przed nowelizacją KSH     w 2003 r.  ..........................................................................................    3.  Przekształcenie spółki cywilnej po nowelizacji KSH   w 2003 r.  ..........................................................................................  4.  Zniesienie obowiązkowego przekształcenia spółki cywilnej    II.  Zasada sukcesji uniwersalnej i zasada kontynuacji   w przekształceniu spółki cywilnej  ...................................................  1.  Problemy wykładni przepisów o przekształceniu  ...................  2.  Spółka cywilna jako zobowiązanie – zastosowanie zasady  kontynuacji  .....................................................................................  3.  Spółka cywilna jako zobowiązanie – zastosowanie zasady   sukcesji uniwersalnej  ....................................................................  4.  Spółka cywilna jako jednostka organizacyjna   – zastosowanie zasady kontynuacji  ............................................  5.  Spółka cywilna jako jednostka organizacyjna   – zastosowanie zasady sukcesji uniwersalnej  ...........................    § 5. Status spółki cywilnej w ustawodawstwie publicznoprawnym  .............  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Spółka cywilna w prawie podatkowym  ..........................................  1.  Spółka cywilna w ewidencji podatkowej  ...................................  2.  Spółka cywilna jako podatnik VAT i podatnik podatku       akcyzowego  ....................................................................................  3.  Spółka cywilna w innych podatkach niemajątkowych  ...........  4.  Spółka cywilna w podatkach majątkowych  ..............................  5.  Spółka cywilna w podatku dochodowym  .................................  6.  Spółka cywilna jako strona postępowania podatkowego   i płatnik podatku  ...........................................................................  7.  Wnioski  ...........................................................................................  III.  Spółka cywilna w prawie bilansowym  ............................................  IV.  Spółka cywilna w przepisach o statystyce publicznej  ...................  V.  Spółka cywilna w prawie rolnym  .....................................................        XVI 668 671 672 677 680 680 680 683 687 690 703 703 707 709 711 713 716 716 717 717 718 721 723 727 729 731 732 733 735 Spis treści 1.  Spółka cywilna jako producent rolny i przedsiębiorca  ...........  2.  Status spółki cywilnej w prawie rolnym   w orzecznictwie NSA  ....................................................................    VI.  Spółka cywilna w przepisach o pomocy publicznej  ......................    VII.  Spółka cywilna w prawie zamówień publicznych  .........................    VIII.  Spółka cywilna w prawie ochrony konkurencji  ............................  IX.  Spółka cywilna w prawie dewizowym  ............................................    X.  Spółka cywilna w prawie celnym  .....................................................    XI.  Spółka cywilna w wybranych działach gospodarki  ......................    1.  Spółka cywilna w budownictwie  ................................................  2.  Spółka cywilna w geodezji i kartografii  ....................................  3.  Spółka cywilna w transporcie drogowym  .................................  4.  Spółka cywilna w transporcie morskim i lotniczym  ..............  5.  Spółka cywilna w usługach pocztowych   i w telekomunikacji  .......................................................................  6.  Spółka cywilna w energetyce  ......................................................  7.  Spółka cywilna w ochronie osób i mienia  .................................  8.  Spółka cywilna w innych sferach gospodarki  ..........................  9.  Spółka cywilna w prawie zrzeszeń gospodarczych  .................    XII.  Spółka cywilna w postępowaniu administracyjnym  ....................    XIII.  Spółka cywilna w postępowaniu sądowoadministracyjnym  ......    XIV.  Spółka cywilna w prawie karnym  ....................................................    § 6. Status spółki cywilnej na tle praktyki obrotu  ...........................................    § 7.  Wnioski ............................................................................................................  Rozdział IX. Podmiotowość prawna spółki cywilnej – stanowisko własne       § 1. Przesłanki ustanowienia pełnej podmiotowości prawnej spółki  ..........  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Przesłanki konstrukcyjne  ..................................................................  III.  Przesłanki prawnoporównawcze i historyczne ..............................  IV.  Przesłanki wynikające z prawa unijnego  ........................................  V.  Przesłanki wynikające z podmiotowości spółki de lege lata  .......  VI.  Przesłanki wynikające z negatywnych skutków braku               podmiotowości prawnej  ....................................................................    VII.  Podsumowanie  ....................................................................................    § 2. Koncepcje rozwiązania problemu podmiotowości spółki  ......................  I.  Uwagi ogólne  .......................................................................................  II.  Koncepcja przyznania statusu przedsiębiorcy bez uznania       zdolności prawnej  ...............................................................................  735 740 743 746 751 757 758 762 762 763 764 767 769 771 772 772 773 774 776 777 783 786 789 789 789 790 791 793 794 798 804 806 806 807 XVII 809 812 812 814 815 817 819 819 821 822 827 827 828 830 830 832 834 839 842 847 855 861 Spis treści III.  Koncepcja ograniczonej zdolności prawnej bez zniesienia  współwłasności łącznej  ......................................................................  IV.  Teorie niemieckie  ................................................................................  1.  Charakterystyka ogólna  ...............................................................  2.  Wady i zalety teorii grupy  ............................................................  3.  Wady i zalety teorii odrębnego bytu prawnego spółki  ...........  4.  Próby zastosowania teorii niemieckich w Polsce  .....................  V.  Koncepcja podmiotowości podzielonej i odrębnej   podmiotowości spółki  ........................................................................  1.  Koncepcja podmiotowości podzielonej  .....................................  2.  Koncepcja podmiotowości spółki prowadzącej                 przedsiębiorstwo ............................................................................  VI.  Koncepcje przypisania spółce zdolności prawnej  .........................    § 3. Wnioski de lege ferenda ..................................................................................  I.  Uwagi ogólne ........................................................................................  II.  Zakres zdolności prawnej ...................................................................  III.  Propozycje zmian i uzupełnień w przepisach .................................  1.  Uwagi ogólne...................................................................................  2.  Propozycja ustanowienia w KC zdolności prawnej spółki ......  3.  Propozycje innych zmian i uzupełnień przepisów KC ............  4.  Zmiany w innych aktach prawnych  ...........................................    IV.  Zmiany w składzie wspólników wobec zdolności prawnej   spółki  ....................................................................................................    § 4. Ocena ogólna – za i przeciw proponowanym zmianom  .........................  Wnioski końcowe  .......................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  XVIII Wprowadzenie 1. Konstrukcja prawna spółki cywilnej kształtowała się w toku długiego procesu hi- storycznego sięgającego czasów rzymskich. Ta najprostsza forma współdziałania gospo- darczego została przeniesiona do prawa polskiego wraz z pruskim, austriackim i rosyj- skim ustawodawstwem dzielnicowym. W Kodeksie zobowiązań regulacja spółki cywilnej  zachowała daleko idącą neutralność wobec zróżnicowanych konstrukcji prawnych spół- ki obowiązujących przed unifikacją prawa zobowiązań. Dopiero Kodeks cywilny przesą- dził definitywnie przyjęcie modelu germańskiego spółki opartej na ustroju majątkowym  wspólności do niepodzielnej ręki, który w prawie polskim zyskał charakter współwłasno- ści łącznej. Po transformacji ustrojowej przyznano spółce cywilnej status przedsiębiorcy,  zdolność sądową w sprawach gospodarczych i zdolność upadłościową. Od tego czasu trwa  nieustający spór o status podmiotowy tej spółki. Spór ten toczy się w środowisku nauko- wym, w orzecznictwie sądowym, a także na polu legislacji, gdyż w różnych obszarach pra- wa status podmiotowy spółki cywilnej jest niejednolity.  2. Problematyka podmiotowości prawnej spółki cywilnej może być rozpatrywana na  dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to płaszczyzna uniwersalna, właściwa dla każdego  typu spółki cywilnej, a więc zarówno takiej, która prowadzi działalność gospodarczą, jak  i takiej, która realizuje cele gospodarcze o innym charakterze. Na tej płaszczyźnie należy  badać wyłącznie prywatnoprawne aspekty konstrukcyjne tej spółki. W związku z tym py- tanie o jej podmiotowość prawną to w istocie pytanie o to, czy może ona posiadać zdol- ność prawną, zdolność sądową i zdolność upadłościową, a więc najistotniejsze zdolności  w sferze prawa prywatnego. Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wyjaśnienia  konsekwencji, jakie wypływają z przyjęcia konstrukcji wspólności do niepodzielnej ręki.  Druga płaszczyzna badawcza ograniczona jest do spółki cywilnej, która prowadzi dzia- łalność gospodarczą. Pojawia się wówczas zagadnienie jej podmiotowości gospodarczej,  a więc statusu przedsiębiorcy. Obydwie te płaszczyzny przenikają się wzajemnie, jednak  należy pamiętać, że zależność pomiędzy nimi jest de lege lata asymetryczna. Hipotetyczna  spółka posiadająca zdolność prawną nie musi mieć statusu przedsiębiorcy, lecz hipote- tyczna spółka posiadająca status przedsiębiorcy musi posiadać też zdolność prawną. Ta  zależność uzasadnia wniosek, że ilekroć rozpatrywany jest problem przyznania spółce  cywilnej statusu przedsiębiorcy, tylekroć domyślnym postulatem jest także przyznanie jej  zdolności prawnej.  3. W związku z tak nakreślonymi płaszczyznami rozważań rysuje się kilka alternatyw- nych rozwiązań problemu podmiotowości spółki cywilnej. Można zmierzać w kierunku  rozwiązania o charakterze strukturalnym lub ograniczonym do jednego, dodajmy naj- ważniejszego, aspektu jej działalności, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej,  można też proponować wyjścia pośrednie. Rozwiązanie strukturalne jest nierozerwalnie  związane z koniecznością ingerencji w ustrój współwłasności łącznej, na którym wspiera  XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: