Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 006112 13640479 na godz. na dobę w sumie
Sport z dystansu. Fakty i refleksje - ebook/pdf
Sport z dystansu. Fakty i refleksje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DrukTur Język publikacji: polski
ISBN: 9788362644308 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Autor z pewnego dystansu – bez euforii i przesadnego eksponowania wartości sportu, ale także bez nadmiernej jego krytyki – w ciekawy sposób:
– przedstawia propozycję współczesnego pojęcia sportu;
– analizuje problemy zawodników i trenerów;
– komentuje patologie współczesnego sportu (doping, kontuzja, bojkot czy korupcja);
– uzasadnia istnienie tkz. Imperium Sportu i Biznesu;
– krytycznie ocenia zarządzanie sportem w Polsce;
– poszukuje odpowiedzi na pytanie: co dalej ze sportem?
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zygmunt Jaworski SPORT Z DYSTANSU FAKTY I REFLEKSJE Publikacja została przygotowana na Wydziale Turystyki i Rekreacji ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie w ramach prac własnych autora w roku akademickim 2013/2014 ALMAMER ▌wydawnictwo Recenzenci prof. dr hab. Janusz czerwiński prof. dr hab. Henryk Grabowski RedakcJa i koRekta Jolanta Sierakowska PRoJekt okładki tomasz Fabiański (wektory sportu według koncepcji autora) Skład i łamanie tomasz Fabiański © copyright by almameR Szkoła Wyższa, Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy. almameR Szkoła Wyższa 01-201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl iSBn 978-83-62644-29-2 – wersja drukowana iSBn 978-83-62644-30-8 – ebook (PdF) dRuk i oPRaWa zakład Wydawniczy druktur Sp. z o.o. 01-201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.druktur.pl e-mail: wydawnictwo@druktur.pl zamóWienia tel. 22 321 85 03 e-mail: wydawnictwo@druktur.pl Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.  Sport – jak rozumieć to pojęcie? . . . . . . . . . . 13 1.1 o pojęciu definicji . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2 Racjonalne desygnaty sportu . . . . . . . . . . 15 1.3 Propozycja syntetycznej definicji sportu . . . . . . . 22 1.4 krytyka dotychczasowych definicji sportu . . . . . . 24 1.5 Wektory sportu . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.  Status sportowca zawodnika i jego implikacje  . . . . . 33 2.1 Pojęcie sportowca zawodnika . . . . . . . . . . 33 2.2 Status sportowca zawodnika . . . . . . . . . . . 34 2.3 motywy starań o status sportowca zawodnika . . . . . 43 2.4 zarobki zawodników . . . . . . . . . . . . . 44 2.5 dylematy zawodników . . . . . . . . . . . . 45 2.6 co po karierze sportowej . . . . . . . . . . . . 47 3.  Trenerzy sportu . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.1. drogi do zawodu trenera . . . . . . . . . . . 49 3.2. Formalne a rzeczywiste wymogi wobec zawodu trenera . 54 3.3. Praca czy pasja? . . . . . . . . . . . . . . . 56 6 Spis treści 4.  Imperium Sportu i Biznesu . . . . . . . . . . . . 61 4.1. imperium – pojęcie, przykłady . . . . . . . . . . 62 4.2. Rozległość władzy mkol . . . . . . . . . . . 63 4.3. Stabilność władzy mkol . . . . . . . . . . . . 66 4.4. absolutyzm władzy mkol . . . . . . . . . . . 66 4.5. ekspansja mkol . . . . . . . . . . . . . . 68 4.6. imperium Sportu i Biznesu . . . . . . . . . . . 70 4.7. Biznes transferowy w sporcie . . . . . . . . . . 73 4.8. Sponsoring biznesowy w sporcie . . . . . . . . . 75 4.9. Hazardowy biznes w sporcie . . . . . . . . . . 76 5.  Polska Prowincja Imperium Sportu i Biznesu . . . . . . 79 5.1. Sport kosztuje – skąd brać na niego pieniądze? . . . . 79 5.2. o niestabilności zarządzania sportem . . . . . . . 81 5.3. trzy wojny futbolowe. Przykład kolizji władza państwowa – związek sportowy . . . . . . . . . . . . . 84 5.4. Gdzie kucharek sześć… . . . . . . . . . . . . 88 6.  Czy sport może szkodzić zdrowiu?  . . . . . . . . . 95 6.1. Wybitni sportowcy o swoich kontuzjach . . . . . . 96 6.2. Sport a zdrowie w okresie rozwoju osobniczego . . . . 98 6.3. zagrożenia dla zdrowia a dyscypliny sportu . . . . . 100 6.4. Pod rozwagę nie tylko sportowcom . . . . . . . . 102 7.  Patologie współczesnego sportu  . . . . . . . . . . 105 7.1. doping farmakologiczny . . . . . . . . . . . . 106 7.2. kibole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 7.3. korupcja . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 7.4. Bojkot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 7.5. komercjalizacja . . . . . . . . . . . . . . . 116 8.  Co dalej ze sportem? Refleksje niepokoju i nadziei . . . . 117 8.1. Refleksje niepokoju . . . . . . . . . . . . . 118 8.2. Refleksje nadziei . . . . . . . . . . . . . . 120 Spis treści 7 Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . 125 encyklopedie i słowniki . . . . . . . . . . . . . . 125 Publikacje autorskie . . . . . . . . . . . . . . . 126 Wykaz tabel i rysunków  . . . . . . . . . . . . . . 135 Indeks nazwisk  . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Wprowadzenie Sport postrzegany jest w przestrzeni publicznej w różnych kon- stelacjach – jako zjawisko kulturowe, społeczne, edukacyjne, przedmiot refleksji i badań naukowych. od czasu ukazania się w 1912 r. słynnego utworu Pierre’a de coubertina Oda do spor- tu [de coubertin 1996] sukcesywnie wzrastało zainteresowanie sportem z różnych perspektyw i na coraz rozleglejszych obsza- rach globu ziemskiego. z różnych punktów widzenia rozpatrywane są wartości i problemy sportu w Polsce – jego miejsce w kulturze, sztuce i filmie. Pojawiły się subdyscypliny naukowe: fizjologia sportu, biomechanika sportu, filozofia sportu, socjologia sportu, psy- chologia sportu, pedagogika sportu itd. każdego roku publikuje się kilkadziesiąt książek oraz kilka tysięcy artykułów zawierają- cych treści dotyczące sportu. Bogaty i interesujący jest dorobek dziennikarzy sportowych. czy do barwnej, bogatej mozaiki publikacji wnosi coś nowe- go Sport z dystansu? mam nadzieję, że tak, albowiem: – – przedstawione fakty i refleksje dotyczą sportu definiowa- nego inaczej, aniżeli to pojęcie jest określane normatyw- nie czy w publikacjach autorskich; rzeczywistość sportu w Polsce jest przedstawiona jako zbiór autonomicznych tematów, każdy jednak stanowi część większej całości określanej mianem sportu. 10 Wprowadzenie Publikacja ta nie pretenduje do miana standardowej rozpra- wy naukowej. zawiera ona moje poglądy, wsparte udokumen- towanymi faktami oraz podobnym postrzeganiem omawianych zjawisk przez innych autorów. Sport nie był główną dziedziną moich zainteresowań nauko- wych i działalności publicystycznej, stanowił jednak stały wątek mojej aktywności zawodowej, niekiedy był to nawet jej zakres podstawowy. tak było na przykład wtedy, kiedy byłem etato- wym przewodniczącym Rady Wojewódzkiej zrzeszenia lzS (w województwie warszawskim), czy w innym okresie, kiedy kierowałem zakładem organizacji i zarządzania w warszaw- skiej akademii Wychowania Fizycznego. Brałem czynny udział w dyskusjach i w podejmowaniu decyzji dotyczących sportu w czasie zatrudnienia w administracji rządowej – w minister- stwie oświaty oraz w różnych okresach w Głównym komitecie kultury Fizycznej i turystyki, a także w wieloletniej działalności społecznej kierowniczych gremiów zrzeszenia lzS i Szkolne- go związku Sportowego. inspiracji i tworzywa do refleksji do- starczały mi także publikacje dotyczące sportu, zamieszczane w opracowaniach naukowych, periodykach i prasie codziennej. do wielu konkretnych wypowiedzi nawiązuję w poszczególnych rozdziałach tej publikacji. moje zainteresowanie sprawami organizacji i zarządzania w dziedzinie sportu okazały się trwałe także po przejściu na emeryturę. impulsów dostarczała sportowa rzeczywistość. aspiracje wydania w formie druku zwartego opisu zjawisk i problemów sportu w Polsce pojawiały się wielokrotnie, z regu- ły musiały jednak ustąpić pilniejszym, bieżącym obowiązkom. W niniejszej publikacji w różnym stopniu zostały wykorzy- stane treści z moich wcześniejszych artykułów, zwłaszcza takich jak: – Zarys diagnozy i kierunków poszukiwania usprawnień mo- delu organizacyjnego kultury fizycznej w Polsce [Jaworski 1987]; Wprowadzenie 11 – – – – – – – – – – – – – Argumenty kontra emocje. Na marginesie „Listu otwartego Krajowego Związku Stowarzyszeń Sportowych” [Jaworski 1991]; Efekty ilościowe kształcenia trenerów a ich zatrudnienie [Jaworski 1996]; Kształcenie trenerów dla potrzeb współczesnego sportu. Za- rys podstawowych problemów i wniosków [Jaworski 1998]; Makrostruktury organizacji kultury fizycznej w Polsce w la- tach 1919–1999 [Jaworski 2001a]; Podstawowe elementy makrostruktur organizacji sportu w wybranych krajach Europy [Jaworski 2001b]; Administracja rządowa do spraw kultury fizycznej w Polsce w latach 1927–2002 [Jaworski 2003]; Czy sport to zdrowie? [Jaworski 2010a]; Sport a zdrowie – dwa aspekty problemu [Jaworski 2010b]; O źródłach „choroby sportu” w Polsce [Jaworski 2010c]; Imperium Sportu – refleksje niedokończone [Jaworski 2010d]; Sport – problem desygnat i definicji [Jaworski 2011a]; Czy w Polsce potrzebne jest Ministerstwo Sportu? [Jaworski 2011b]; „Wykluczeni” z profesjonalnych zajęć aktywności ruchowej [Jaworski 2012a]; Status i dylematy zawodników [Jaworski 2012b]. – Struktura publikacji jest konsekwencją moich zainteresowań sportem jako określoną całością z jej głównymi segmentami. eksponowany jest problem definicji samego pojęcia „sport” jako punkt wyjścia do dalszych rozważań (rozdział 1). akcentowane są problemy głównych aktorów swoistego „teatru sportowego”, jakim są areny współzawodnictwa sportowego, a więc zawodni- ków (rozdział 2) oraz trenerów (rozdział 3). Przedstawiony jest główny decydent i zarazem beneficjent sportu – imperium Spor- tu i Biznesu (rozdział 4) oraz enklawa tej globalizacji w postaci 12 Wprowadzenie Polskiej Prowincji (rozdział 5). kolejne dwa rozdziały, pozornie o różnej tematyce, mają jednak wspólne przesłanie – imperatyw do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co dalej ze sportem? Rozważania na ten temat są prezentowane w rozdziale ostatnim (rozdział 8). intencją eksponowania tekstów cytowanych (inna czcionka oraz wcięcie) jest przede wszystkim podkreślenie ich znacze- nia dla omawianej problematyki, a zarazem przekazanie auten- tyczności ich treści. czcionka pogrubiona w tekście oznacza eksponowanie przez autora określonych słów czy sformułowań istotnych dla zagadnień poruszanych w niniejszej publikacji. Bibliografia aKty pRawne ustawy dzu 1984 nr 34, poz. 181 – ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kul- turze fizycznej. dzu 1989 nr 20, poz. 104 – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. dzu 1991 nr 16, poz. 74 – ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu urzędu kultury Fizycznej i Sportu. dzu 1996 nr 25, poz. 113 – ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. dzu 2000 nr 9, poz. 116 – ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu urzędu kultury Fizycznej i turystyki (utworzenie urzędu kultury Fizycznej i Sportu). dzu 2002 nr 25, poz. 253 – ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmia- nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (z dniem 30 czerwca 2002 r. zniesiony został centralny organ administracji rządowej urząd kultury Fizycznej i Sportu). dzu 2002 nr 93, poz. 820 – ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej konfederacji Sportu. dzu 2005 nr 155, poz. 1298 – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (art. 70 tej ustawy brzmi: „likwi- duje się Polską konfederację Sportu”). 124 Bibliografia dzu 2010 nr 127, poz. 857 – ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. dzu 2013 poz. 829 – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmia- nie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (ustawa dotyczy m.in. zawodu trenera). Rozporządzenia dzu 2000 nr 94, poz. 1038 – Rozporządzenie prezesa Rady mi- nistrów z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra eduka- cji narodowej (podporządkowanie prezesa urzędu kultury Fizycznej i Sportu ministrowi edukacji narodowej). dzu 2001 nr 122, poz. 1328 – Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ministerstwa edukacji narodowej. (utworzenie ministerstwa edukacji narodowej i Sportu). dzu 2001 nr 122, poz. 1333 – Rozporządzenie prezesa Rady mini- strów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra edukacji narodowej i sportu. dzu 2005 nr 165, poz. 1367 – Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia minister- stwa edukacji narodowej oraz zniesienia ministerstwa edu- kacji narodowej i Sportu. dzu 2005 nr 165, poz. 1368 – Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia minister- stwa Sportu. dzu 2007 nr 135, poz. 952 – Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ministerstwa Sportu (utworzenie ministerstwa Sportu i turystyki). dzu 2011 nr 44, poz. 233 – Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie. Bibliografia 125 inne dOKuMenty Biała księga Sportu (2007): unia europejska, 30 maja. decyzja prezesa ukFit-u Jacka dębskiego (1998): „Piłka noż- na” nr 19. europejska karta Sportu (1998): Biuletyn ośrodka informacji i dokumentacji Rady europy, nr 2. karta olimpijska mkol – edycja 2007, Wydawnictwo mkol. karta olimpijska mkol – edycja 9 września 2013, Wydawni- list działaczy piłkarskich do premiera Jerzego Buzka (1998): ctwo Pkol. „Piłka nożna” nr 26. list FiFa do mariana dziurowicza (1998): „Piłka nożna” list pasterski konferencji episkopatu Włoch (2000): Sport a ży- cie chrześcijańskie (Sport e vita cristiana), San Paolo, milano 1995, [w:] dziubiński z. (red.): Sport na przełomie tysiącle- ci: szanse i nadzieje, Salezjańska organizacja Sportowa RP, Warszawa. Statut Pkol (2007) – edycja 23 kwietnia 2007, Wydawnictwo Statut Pkol (2013)– edycja 13 kwietnia 2013, Wydawnictwo nr 21. Pkol, Pkol. zbiór dokumentów w sprawie „karty Praw i obowiązków Spor- towca” (1978): Główny komitet kultury Fizycznej i turysty- ki, Warszawa. encyKlOpedie i słOwniKi Encyklopedia popularna PWN (1982): Państwowe Wydawni- Encyklopedia powszechna PWN (1973): Państwowe Wydawnictwo ctwo naukowe, Warszawa. naukowe, Warszawa, t. 1. 126 Bibliografia Encyklopedia powszechna PWN (1976): Państwowe Wydawni- ctwo naukowe, Warszawa, t. 4. Mała encyklopedia sportu (1987): Wydawnictwo „Sport i tury- styka”, Warszawa, t. 2. Nowa encyklopedia powszechna PWN (2004): Wydawnictwo naukowe PWn, Warszawa, t. 2. Słownik języka polskiego (1983): Państwowe Wydawnictwo na- ukowe, Warszawa, t. 3. PWn, Warszawa. Słownik języka polskiego PWN (2000): Wydawnictwo naukowe Słownik poprawnej polszczyzny PWN (1973): Państwowe Wy- dawnictwo naukowe, Warszawa. Wielka encyklopedia powszechna PWN (1967): Państwowe Wy- dawnictwo naukowe, Warszawa, t. 10. Wielka encyklopedia PWN (2004): Wydawnictwo naukowe Wielki słownik języka polskiego (2010): krakowskie Wydawni- PWn, Warszawa, t. 25. ctwo naukowe, kraków. publiKacje autORsKie druki zwarte czopik J. (2008): Młody tenisista. Jak uniknąć urazów, Wydaw- nictwo lekarskie PzWl, Warszawa. doktór k. (2005): Zarys socjologii zarządzania sportem, Polska korporacja menedżerów Sportu, Warszawa. dziak a., tayara S. (2000): Urazy i uszkodzenia w sporcie, Wy- dawnictwo kasper, kraków. Fundowicz S. (2013): Prawo sportowe, Wolters kluwer Sa, War- szawa. Gołębiowski W., Stroynowski J. (1957): Olimpijskie fanfary, Wy- dawnictwo iskry, Warszawa. Bibliografia 127 Górski P., Bazylow k., Petruczenko m. (1992): Kulisy olimpiad od Aten do Barcelony, oficyna Wydawnicza „alma-Press”, Warszawa. Grabowski H. (1997): Teoria fizycznej edukacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. Januszewski J., Żarek J. (1995): Teoria sportu (Tezy wykładów i ćwiczeń), akademia Wychowania Fizycznego, kraków. kołodko G.W. (2008): Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyń- ski i S-ka, Warszawa. krawczyk z. (2000): Sport w zmieniającym się świecie, akade- mia Wychowania Fizycznego, Warszawa. lipiec J. (2007): Pożegnanie z Olimpią, Wydawnictwo Fall, kraków. lipoński W. (1987): Humanistyczna encyklopedia sportu, Wy- dawnictwo „Sport i turystyka”, Warszawa. miller d. (2008): Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, dom Wydawniczy ReBiS, Poznań. młodzikowski G. (1984): Olimpiady ery nowożytnej – idea i rze- czywistość, Wydawnictwo „Sport i turystyka”, Warszawa. nazar k., dziak a. (1991): Medycyna sportowa, Polskie towa- rzystwo medycyny Sądowej, Warszawa. nowocień J. (2001): Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno- wychowawczym szkoły, akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Perkowski k. (2009): Doskonalenie kompetencji zawodowych tre- nerów sportu wyczynowego w Polsce, akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. ulatowski t. (1979): Teoria i metodyka sportu, akademia Wy- chowania Fizycznego, Warszawa. ulatowski t. [red.] (1992): Teoria sportu, urząd kultury Fizycz- nej i turystyki, Warszawa. Ważny z. (1994): Leksykon treningu sportowego, akademia Wy- chowania Fizycznego, Warszawa. Woda e., koszela m., malesa e., malinowska e., tarczyńska i. (2007): Kluby sportowe w latach 2004–2006, Główny urząd 128 Bibliografia Statystyczny – urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa – Rzeszów. ziemilska a. (1981): Wpływ intensywnego treningu gimnastycz- nego na rozwój somatyczny i dojrzewanie dzieci, akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. zuchora k. (1976): Sport niejedno ma imię, Państwowe Wydaw- nictwo naukowe, Warszawa. zuchora k. (2009): Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycz- nej i pedagogiki sportu, Państwowe Wydawnictwo naukowe, Spółka Wydawnicza Heliodor, Warszawa. Żukowski R. (1989): Zawód i praca trenera, Spółdzielcza agen- cja Reklamowa „SPaR”, Warszawa. Żyśko J. (2008): Zmiany we współczesnych systemach zarządza- nia sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa. Rozdziały i artykuły w drukach zwartych de coubertin P. (1996): Oda do sportu, [w:] zuchora k. (red.), Pier- re de Coubertin, Spółka Wydawnicza Heliodor, Warszawa. czerwiński J. (2009): Sport olimpijski – geneza – teraźniejszość, [w:] czerwiński J., Sozański H. (red.), Współczesny sport olimpijski, akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk. demel m. (1972): System wychowania fizycznego w szkole pol- skiej. Krytyka i propozycje modelowe, [w:] adamski W., drążdżewski S., krawczyk z. (red.), Stan obecny i założenia dalszego rozwoju kultury fizycznej, Wydawnictwo „Sport i turystyka”, Warszawa. Jaworski z. (1987): Zarys diagnozy i kierunków poszukiwania usprawnień modelu organizacyjnego kultury fizycznej w Pol- sce, [w:] Jaworski z. (red.), Wybrane problemy organizacji kultury fizycznej w Polsce, akademia Wychowania Fizyczne- go, Warszawa. Bibliografia 129 Jaworski z. (1998): Kształcenie trenerów dla potrzeb współczes- nego sportu. Zarys podstawowych problemów i wniosków, [w:] Kongres Sportu Polskiego. Materiały kongresowe, instytut Sportu, Warszawa. Jaworski z. (2001a): Makrostruktury organizacji kultury fizycz- nej w Polsce w latach 1919–1999, [w:] Jaczynowski l. (red.), Organizacja kultury fizycznej – teoria i praktyka. T. II. Struk- tury organizacyjne, akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Jaworski z. (2001b): Podstawowe elementy makrostruktur organi- zacji sportu w wybranych krajach Europy, [w:] Jaczynowski l. (red.), Organizacja kultury fizycznej – teoria i praktyka. T. II. Struktury organizacyjne, akademia Wychowania Fizyczne- go, Warszawa. kowalczyk S. (2000): Formacyjno-pedagogiczna funkcja sportu a wiara, [w:] dziubiński z. (red.), Sport na przełomie tysiąc- leci: szanse i nadzieje, Salezjańska organizacja Sportowa RP, Warszawa. krawczyk z. (2011): Procesy profesjonalizacji kultury fizycz- nej, [w:] dziubiński z., krawczyk z. (red.), Socjologia kultury fizycznej, akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. krenc z. (2012): Medyczne aspekty sportu dzieci i młodzie- ży, [w:] Jegier a., krawczyk J. (red.), Wybrane zagadnie- nia medycyny sportowej, Wydawnictwo lekarskie PzWl, Warszawa. lenartowicz m. (2011): Kariera sportowa i jej społeczne uwarun- kowania, [w:] dziubiński z., krawczyk z. (red.), Socjologia kultury fizycznej, akademia Wychowania Fizycznego, War- szawa. lipiec J. (2000): Sport pomiędzy przeszłością XX wieku a przy- szłością XXI wieku, [w:] dziubiński z., Sport na przełomie ty- siącleci: szanse i nadzieje, Salezjańska organizacja Sportowa RP, Warszawa. 130 Bibliografia niewęgłowski J. (2000): Kultura – sport – wychowanie, [w:] dziubiński z. (red.), Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, Salezjańska organizacja Sportowa RP, Warszawa. Sozański H. (2009): Kierunki doskonalenia systemu szkolenia olimpijskiego, [w:] czerwiński J., Sozański H. (red.), Współ- czesny sport olimpijski. Zarys problematyki, akademia Wy- chowania Fizycznego, Gdańsk. Srokosz W. (2004): Fair play w edukacji szkolnej i sportowej dzie- ci i młodzieży. Dylematy nauczyciela wf i trenera sportowego, [w:] Żukowska z., Żukowski R. (red.), Fair play w europej- skiej kulturze fizycznej i edukacji, Polski komitet olimpijski – klub Fair Play, Warszawa. ulatowski t. (1970): Rozwój nauk o sporcie w 25-leciu PRL, [w:] Sesja naukowa 25-lecia kultury fizycznej w PRL, t. 3, Warszawa. Ważny z. (1998): System upowszechniania sportu. Główne ele- menty, ich funkcje i współzależność, [w:] charzewski J., So- zański H., Ważny z. (red.), System upowszechniania sportu, akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Woynarowska B. (2013): Wybrane zagadnienia w sporcie dzieci i młodzieży, [w:] Jegier a., nazar k., dziak a. (red.), Medy- cyna sportowa, Wydawnictwo lekarskie PzWl, Warszawa. Żukowski R. (2004): Fair play a doping w sporcie. Mity i rze- czywistość, [w:] Żukowska z., Żukowski R. (red.), Fair play w europejskiej kulturze fizycznej i edukacji, Polski komitet olimpijski – klub Fair Play, Warszawa. artykuły w tygodnikach, miesięcznikach i innych periodykach atlas J. (2007): PZPN – krajobraz po bitwie, „Piłka nożna” drabik J. (2011): W sprawie definicji pojęcia „sport”, „Sport Wy- nr 11. czynowy” nr 1. Bibliografia 131 Garlicki J., Bielecki a., kuś W.m., mazurkiewicz S., Smorawiń- ski J., trzaska t., Widuchowski J., Paczkowski P.m. (2001): Urazy sportowe u progu trzeciego tysiąclecia, „medycyna Sportowa” nr 114. Goban-klas t. (2000): Nowa konkurencja olimpijska, czyli zawo- dy w rwaniu pieniędzy, „Przegląd” nr 38. Jaworski z. (1991): Argumenty kontra emocje. Na marginesie „Li- stu otwartego Krajowego Związku Stowarzyszeń Sportowych”, „lider” nr 9. Jaworski z. (1996): Efekty ilościowe kształcenia trenerów a ich zatrudnienie, „Sport Wyczynowy” nr 11–12. Jaworski z. (2000): Kierowanie sprawami sportu w skali makro w krajach Europy, „kultura Fizyczna” nr 11–12. Jaworski z. (2003): Administracja rządowa do spraw kultury fizycznej w Polsce w latach 1927–2002, „kultura Fizyczna” nr 3–4. Jaworski z. (2010a): Czy sport to zdrowie? „Wychowanie Fizycz- ne i zdrowotne” nr 11. Jaworski z. (2010b): Sport a zdrowie – dwa aspekty problemu, „zdrowie – kultura zdrowotna – edukacja, t. Vi. Jaworski z. (2010c): O źródłach „choroby sportu” w Polsce, „li- Jaworski z. (2010d): Imperium sportu – refleksje niedokończone, Jaworski z. (2011a): Sport – problem desygnat i definicji, „lider” der” nr 6. „lider” nr 11. nr 4. Jaworski z. (2011b): Czy w Polsce potrzebne jest Ministerstwo Sportu?, „lider” nr 7–8. Jaworski z. (2012a): „Wykluczeni” z profesjonalnych zajęć aktyw- ności ruchowej, „Wychowanie Fizyczne i zdrowotne” nr 3. Jaworski z. (2012b): Status i dylematy zawodników, „lider” korzeniowski P. (2012): Piłkarze z You Tube, „Przegląd” nr 4. nr 20. 132 Bibliografia kosiewicz J., (2010): Sport i dewiacje społeczne – ujęcie progno- styczne, „Wychowanie Fizyczne i zdrowotne” nr 9. kuszewski m. (1996): Refleksje z okazji stulecia igrzysk olimpij- skich. Moje igrzyska – i co dalej?, „kultura Fizyczna” nr 3–4. lodziński W. (1998): Nie lekceważyć ultimatum, „Piłka nożna” majewski l.a. (2007): Wojna futbolowa, „Przegląd” nr 5. młodzikowski G. (1979): Uniwersalne wartości sportu, „Sport Wyczynowy” nr 1. olkowicz ł., Wołosik P. (2010): Magowie z piłkarskiej szatni, „tempo”, dodatek do „Przeglądu Sportowego”, 29 paździer- nika. omachel R. (2012): Handlarze żywym towarem, „newsweek” Pac-Pomarnacki a. (2005): Co dalej ze sportem? – rozmo- wa z profesorem zenonem Ważnym, „Sport Wyczynowy” nr 11–12. Pawłucki a. (2011): Sportowiec – pseudosportowiec, antysporto- wiec, „Wychowanie Fizyczne i zdrowotne” nr 1. Polkowski m. (2014): Nie znają dnia ani godziny, „Przegląd” nr 30. nr 26. nr 25. Przybylski P. (2010): Zastaw się, a postaw się, „Przegląd” nr 44. Raczkowski W. (2013): Dlaczego kibole wygrywają z państwem?, Rawa k. (2008): Rekordy hańby, „angora” nr 31. Sankowski t. (1991): Osłabiajmy emocje postartowe, „lider” „Przegląd” nr 35. nr 7–8. Simiński m., truszczyńska a. (2013): Czynniki ryzyka i wystę- powanie urazów narządu ruchu oraz możliwości profilaktyki u zawodników piłki nożnej, „medycyna Sportowa” nr 4. Sozański H., Siewierski m., adamczyk J. (2010): Sport w szkole, „Wychowanie Fizyczne i zdrowotne” nr 2. Walawko J. (1998): Polska wojna futbolowa – krajobraz po bi- twie, „Piłka nożna” nr 32. Bibliografia 133 Ważny z. (2011): Przyczynek do dyskusji na temat struktury kul- tury fizycznej, „Sport Wyczynowy” nr 1. Widacki J. (2013): Mecz z kibolami, „Przegląd” nr 36. Wilk e., augustyn k. (2013): Urazowość zawodników w lekkoat- letyce reprezentujących wysoki poziom sportowy, „Wychowa- nie Fizyczne i zdrowotne” nr 5. artykuły w dziennikach atys J. (2008): Diabelski przeciwnik. Rywal, który zawsze cię do- padnie i wyeliminuje, „Gazeta Wyborcza”, 4 sierpnia. ciszewski J. (1993): Pigułkowa lawina, „Gazeta Wyborcza”, 2–3 października. dybalski k. (2013): Europa skorumpowana, „Gazeta Wyborcza”, Wyborcza”, 17 lutego. – magazyn”, 7–8 stycznia. ta”, 4–5 października. Wilkowicz P. (2008): PZPN: Sankcje coraz bliżej, „Rzeczpospoli- 5 lutego. 6 marca. Guzowski k. (2007): PZPN bez kuratora, „Rzeczpospolita”, Jóźwik m. (1979): Wywiad z Zygmuntem Szelestem, „trybuna ludu”, 12 listopada. kołodziejczyk m., Szczepłek S. (2008): Do zgody coraz dalej, „Rzeczpospolita”, 4–5 października. korczak-mleczko J. (2007): Zarząd PZPN pod nadzorem Micha- ła Kleibera – prezesa PAN, „trybuna”, 8 marca. leniarski R. (2011): Upokarzani sportowcy – dlaczego Mo- nika Pyrek się na to godzi, „Gazeta Wyborcza – maga- zyn”, 24–26 grudnia. Rydzyński P. (2007): FIFA i UEFA uznają tylko zawieszony za- rząd PZPN, „trybuna”, 23 stycznia. Stec R. (2010): Jedni dopingują, inni za doping ścigają, „Gazeta Stec R. (2012): Syndykat sportowej zbrodni, „Gazeta Wyborcza 134 Bibliografia Wilkowicz P. (2014): Depresja Justyny Kowalczyk, „Gazeta Wy- borcza”, 4 czerwca. zabłocki W. (1992): MKOl sprzedaje igrzyska, sportowcy sprze- dają siebie, „Gazeta Wyborcza”, 7 października. Żelazny P. (2009): UEFA podsyca rywalizację, bo chce więcej za- robić – wywiad z elżbietą Jakubiak, „dziennik”, 7 maja. Wykaz tabel i rysunków spis tabel tabela 1. liczba ekip sportowych uczestniczących w kolejnych letnich igrzyskach olimpijskich . . . . . . . . . 65 tabela 2. liczba uczestników zawodów oraz konkurencji sportowych w wybranych igrzyskach olimpijskich . . 69 tabela 3. zmiany „centrum” zarządzania sportem w Polsce w latach 1991–2014 . . . . . . . . . . . . . 82 tabela 4. organy administracji rządowej zajmujące się sprawami sportu w krajach europy w różnych latach . . . . . 92 spis RysunKów Rys. 1. Przykłady dwubiegunowych wektorów sportu . . . . 31 Rys. 2. liczba ekip sportowych uczestniczących w kolejnych letnich igrzyskach olimpijskich (dane z tabeli 1) . . . . 64 Indeks nazwisk A Adamczyk Jakub 19, 132 Adamski Wiesław 128 Atlas Janusz 87, 130 Atys Jakub 96, 133 Augustyn Krzysztof 102, 133 B Bazylow Krzysztof 65, 126 Belka Marek 82, 89 Bełcik Izabela 97 Bidas Michał 82 Bielecki Arkadiusz 131 Biernat Andrzej 83 Blatter Joseph 86, 87 Buzek Jerzy 85, 125 C Charzewski Janusz 130 Ciszewski Jerzy 108, 133 de Coubertin Pierre 9, 128 Czerwiński Janusz 119, 128, 130 Czopik Józef 101, 126 138 Indeks nazwisk Ć Ćwiąkalski Zbigniew 112 D Demel Maciej 121, 128 Dębski Jacek 82, 84 Doktór Kazimierz 43, 126 Drabik Józef 30, 130 Drążewski Stanisław 128 Drzewiecki Mirosław 83, 87 Dybalski Kuba 114, 133 Dziak Artur 101, 126, 127, 130 Dziewulski Jerzy 112 Dziubiński Zbigniew 125, 129, 130 Dziurowicz Marian 84, 85, 125 F Fundowicz Sławomir 30, 126 G Garlicki Janusz 101, 131 Garmulewicz Marek 97 Giersz Adam 82, 83 Goban-Klas Tomasz 72, 131 Gołębiowski Włodzimierz 65, 126 Górski Piotr 65, 126 Grabowski Henryk 32, 127 Guzowski Krzysztof 87, 133 J Jaczynowski Lech 93, 129 Jakubiak Elżbieta 72, 83, 134 Januszewski Jerzy 18, 19, 21, 127 Jaworski Zygmunt 10, 11, 92, 93, 122, 128, 129, 131 Indeks nazwisk 139 Jegier Anna 129, 130 Jóźwik Marek 57, 133 K Kaczyński Jarosław 72, 89 Kaczyński Lech 87 Killanin Michael 115 Kleiber Michał 87, 133 Kołecki Szymon 96 Kołodko Grzegorz W. 117, 127 Kołodziejczyk Michał 88, 133 Korczak-Mleczko Jacek 87, 133 Korzeniowski Paweł 74, 132 Kosiewicz Jerzy 105, 106, 120, 131 Koszela Mirosław 127 Koszewska Marzenna 69 Kowalczyk Justyna 97, 134 Kowalczyk Stanisław 19, 129 Koziński Jerzy 84 Kraśnicki Andrzej 82 Krawczyk Jarosław 129 Krawczyk Zbigniew 17, 41, 127, 128, 129 Krenc Zbigniew 100, 129 Kuszewski Marian 119, 132 Kuś Wojciech M. 131 L Lenartowicz Michał 42, 47, 129 Leniarski Radosław 109, 133 Lenkiewicz Zygmunt 82 Lipiec Józef 41, 75, 105, 120, 127, 129 Lipiec Tomasz 82, 86, 87 Lipoński Wojciech 26, 127 Listkiewicz Michał 84 140 Indeks nazwisk Lodziński Waldemar 85, 86, 132 Ł Łybacka Krystyna 82 M Majewski Tomasz 109 Malesa Ewa 127 Malinowska Ewa 127 Mazurkiewicz Stanisław 131 Miller David 65, 68, 69, 115, 127 Młodzikowski Grzegorz 25, 65, 66, 127, 132 Mucha Joanna 83 N Nastula Paweł 96 Nazar Krystyna 127, 130 Niewęgłowski Jan 19, 130 Nowicki Mieczysław 82 Nowocień Jerzy 27, 127 O Olkowicz Łukasz 57, 132 Omachel Radosław 73, 132 P Pac-Pomarnacki Andrzej 116, 119, 132 Paczkowski Paweł M. 131 Paszczyk Stefan 82 Paszucha Marek 82 Pawłucki Andrzej 20, 132 Perkowski Krzysztof 19, 120, 127 Petruczenko Maciej 65, 126 Polkowski Maciej 58, 59, 132 Indeks nazwisk 141 Przybylski Stanisław 76, 132 Pyrek Monika 109, 133 R Raczkowski Wiktor 112, 132 Rawa Krzysztof 109, 132 Rogowska Anna 97 Rydzyński Paweł 86, 133 S Sankowski Tadeusz 19, 132 Sawicki Mirosław 82 Schetyna Grzegorz 87 Siewierski Marcin 19, 132 Simiński Marek 101, 132 Smorawiński Jerzy 131 Sozański Henryk 19, 20, 21, 128, 130, 132 Srokosz Wacław 41, 42, 130 Stec Rafał 109, 110, 113, 114, 133 Stroynowski Juliusz 65, 126 Szczepłek Stefan 88, 133 Szczęsny Maciej 97 Szelest Zygmunt 57, 133 T Tarczyńska Irmina 127 Tayara Samer 101, 126 Tomaszewski Jan 113 Tomczak Michał 88 Truszczyńska Aleksandra 101, 132 Trzaska Tadeusz 131 Tusk Donald 87 142 Indeks nazwisk U Ulatowski Tadeusz 18, 38, 39, 55, 127, 130 W Walawko Józef 86, 132 Ważny Zenon 27, 28, 30, 116, 118, 127, 130, 133 Widacki Jan 111, 112, 133 Widuchowski Jerzy 131 Wilczyński Wiesław 82 Wilk Ewelina 101, 102, 133 Wilkowicz Paweł 87, 97, 133 Wittbrodt Edmund 82 Woda Elżbieta 28, 127 Wołosik Piotr 57, 132 Woynarowska Barbara 99, 100, 130 Z Zabłocki Wojciech 71, 134 Zalewski Zygmunt 82 Ziemilska Anna 100, 128 Zuchora Krzysztof 13, 55, 119, 128 Ż Żarek Janusz 18, 19, 21, 127 Żelazny Piotr 72, 134 Żukowska Zofia 130 Żukowski Mirosław 113 Żukowski Ryszard 16, 55, 56, 108, 109, 128, 130 Żyśko Jolanta 91, 92, 93, 128
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sport z dystansu. Fakty i refleksje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: