Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00752 012848 17000148 na godz. na dobę w sumie
Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie - przykład praktyczny - ebook/pdf
Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie - przykład praktyczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405447 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Każda jednostka podlegająca przepisom ustawy o rachunkowości ma obowiązek w momencie otwarcia ksiąg rachunkowych posiadać opracowane i zatwierdzone przez kierownika jednostki własne zasady (politykę) rachunkowości. W dokumencie tym jednostka wskazuje jakie obowiązują w firmie zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej. Zasady te mają zapewnić wymaganą przez ustawę o rachunkowości jakość sprawozdania finansowego. Przygotowanie takiego dokumentu nie jest łatwe. Brak jest obowiązujących wzorców urzędowych polityki rachunkowości. Publikacja zawiera przykładowy wzór ułatwiający sporządzenie tego dokumentu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna K. Kowal Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie – praktyczny przykład ISBN 978-83-7440-544-7 2 Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie – przykład praktyczny Zakres dokumentacji tworzącej zasady (politykę) rachunkowości . . . . . . . . . . . . 3 Uproszczenia zasad (polityki) rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Odpowiedzialność kierownictwa za dokumentację zasad (polityki) rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przykład polityki rachunkowości dla jednostki produkcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SPIS TREŚCI maj 2015 r. IFK SPORZĄDZANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE... 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO polityka rachunkowości, zasady rachunkowości, uproszczenia, zakładowy plan kont, księgi rachunkowe, wycena, kierownik jednostki, systemy informatyczne 1. Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie – przykład praktyczny Każda jednostka podlegająca przepisom ustawy o rachunkowości powinna w momencie otwarcia ksiąg rachunkowych posiadać opracowane i zatwier- dzone przez kierownika jednostki własne zasady (politykę) rachunkowości. Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 11) definiuje zasady (politykę) rachunkowości jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości zapew- niające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Jednostka musi zatem dokonać wyboru roz- wiązań spośród tych dopuszczonych przez ustawę o rachunkowości (w tym także przez KSR, a w razie ich braku przez MSR-y), tak by prezentowane w sprawozdaniu finansowym informacje były wiarygodne, przydatne oraz zrozumiałe. Zakres dokumentacji tworzącej zasady (politykę) rachunkowości Ustawa o rachunkowości (art. 10 ust. 1 uor) przewiduje, że przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości powinny obejmować w szczególności: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 9 uor) definiuje rok obrotowy jako rok kalendarzo- wy lub inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych. Taki „definicyjny” zapis znajduje się zazwyczaj w polityce rachunkowości wraz ze wskazaniem, że rok obrotowy rozpoczyna się np. z dniem 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Co istotne w przypadku osób fizycznych, rok obrotowy zawsze będzie pokrywał się z rokiem kalen- darzowym (osoby prawne mogą ustalać rok obrotowy inny niż kalendarzowy). Ustawa o rachun- kowości wskazuje też, że rok obrotowy dzieli się na okresy sprawozdawcze, które są definiowa- ne (art. 3 ust. 1 pkt 8 uor) jako okresy, za które sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych. Ponieważ przykładem takich innych sprawozdań są deklaracje podatkowe, to okresem sprawo- zdawczym wskazywanym w polityce rachunkowości jest najczęściej miesiąc, ale może nim być także kwartał czy półrocze. W polityce rachunkowości mogą też być zapisane np. dwa okresy sprawozdawcze. PRzyKłAd Rokiem obrotowym w spółce XXX jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, a koń- czący się 31 grudnia. W skład roku obrotowego wchodzą następujące okresy sprawozdawcze: n kwartalne – za które sporządzane jest sprawozdanie finansowe dla celów zarządczych oraz n miesięczne – za które nalicza się zobowiązania podatkowo-ubezpieczeniowe oraz sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. maj 2015 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie - przykład praktyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: