Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 008125 20000115 na godz. na dobę w sumie
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Wzory pism procesowych - ebook/pdf
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Wzory pism procesowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 410
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5148-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a także dostęp do aktów prawnych. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia adwokatom, radcom prawnym, a także aplikantom adwokackim i radcowskim oraz sędziom i prokuratorom.

Książka obejmuje praktyczny komentarz do:

W publikacji zostały uwzględnione wszystkie zmiany do KPC,  wynikające ze zmiany KPC dotyczącej wprowadzenia właściwości odmiejscowionej.

Książka zawiera wzory pism procesowych, uzupełnione o nowe wzory, w związku z wprowadzeniem do KPC dwóch nowych środków zaskarżenia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andrzej Zieliƒski Sporzàdzanie Êrodków zaskar˝enia w post´powaniu cywilnym Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych 3. wydanie Zmiany do KPC P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E Andrzej Zieliƒski Sporzàdzanie Êrodków zaskar˝enia w post´powaniu cywilnym Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych Wzory pism opracowa∏ Robert Kaliƒski 3. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Redakcja: Ewa Sadowska Wydawca: Joanna Ziemiecka Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5147-6 ISBN e-book 978-83-255-5148-3 Spis treści IX Przedmowa .................................................................................. Wykaz skrótów ............................................................................. XI Literatura ...................................................................................... XV Część I. Uwagi wstępne .............................................................. 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia ................................................................................. 1. Uwagi wstępne ........................................................................ 2. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla pisma procesowego ........................................................................... 9 11 12 3. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla pozwu ................................................................................ 20 Część III. Zwyczajne środki odwoławcze .................................. 1. Zażalenie ................................................................................. 1.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 1.2. Legitymacja do wniesienia zażalenia ................................. 1.3. Terminy zaskarżenia orzeczenia ........................................ 1.4. Wymagania formalne zażalenia ......................................... 1.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych ..................... 2. Apelacja ................................................................................... 2.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 2.2. Legitymacja do wniesienia apelacji ................................... 2.3. Termin do wniesienia apelacji ........................................... 2.4. Wymagania formalne apelacji ........................................... 2.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych apelacji ........ Część IV. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ............................. 1. Skarga kasacyjna .................................................................... 1.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 23 25 25 32 36 40 45 47 47 50 53 57 81 93 95 95 III S p i s t r e ś c i 1.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ...................................... 98 1.3. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej ..................... 109 1.3.1. Przymus adwokacko-radcowski ............................... 109 1.3.2. Podmioty legitymowane do wniesienia skargi kasacyjnej ................................................................ 113 1.4. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej ............................. 118 1.4.1. Obligatoryjność żądania uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji (art. 387 § 3 KPC) ................ 118 1.4.2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej (dla strony i prokuratora) ....................................... 122 1.5. Wymagania formalne skargi kasacyjnej ............................. 132 1.6. Podstawy skargi kasacyjnej ................................................ 140 1.6.1. Zagadnienia wstępne .............................................. 140 1.6.2. Naruszenie prawa materialnego (errores in iudicando) .............................................. 143 1.6.3. Naruszenie przepisów postępowania (errores in procedendo) ............................................ 150 1.6.4. Sposób formułowania zarzutu naruszenia przepisów postępowania ......................................... 154 1.6.5. Kwestie szczegółowe ............................................... 156 1.6.6. Kwestie dotyczące postępowania dowodowego ...... 158 1.7. Wskazanie i uzasadnienie przesłanek przedsądu ............... 168 1.7.1. Uwagi wstępne ........................................................ 168 1.7.2. Przesłanka występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego ............................................ 171 1.7.3. Przesłanki istnienia potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów ...................................................................... 172 1.7.4. Przesłanka nieważności postępowania .................... 174 1.7.5. Przesłanka oczywiście uzasadnionej skargi kasacyjnej ................................................................ 175 1.8. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi kasacyjnej .......................................................................... 176 2. Skarga o wznowienie postępowania ..................................... 179 2.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 179 2.2. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie postępowania .................................................................... 183 2.3. Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania .... 187 2.4. Wymagania formalne skargi o wznowienie postępowania .... 193 2.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi o wznowienie postępowania ............................................. 203 IV S p i s t r e ś c i 3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ..................................................... 205 3.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 205 3.2. Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .......... 208 3.3. Termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ................................ 210 3.4. Wymagania formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ................................ 212 3.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ......................................................................... 222 4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ................... 224 4.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 224 4.2. Legitymacja do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego ............................................................ 226 4.3. Termin do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego .................................................................... 228 4.4. Wymagania formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego .................................................................... 232 4.5. Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego .... 238 4.6. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego ............................. 255 Część V. Inne środki zaskarżenia ............................................... 257 1. Sprzeciw od wyroku zaocznego ............................................. 259 1.1. Legitymacja do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego ......................................................................... 261 1.2. Termin do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego ..... 262 1.3. Wymagania formalne sprzeciwu od wyroku zaocznego ..... 264 1.4. Skutki niezachowania wymagań formalnych sprzeciwu od wyroku zaocznego ........................................................ 267 2. Zarzuty od nakazu zapłaty ..................................................... 270 2.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 270 2.2. Legitymacja do wniesienia, termin i wymagania formalne zarzutów od nakazu zapłaty .............................................. 272 2.3. Skutki niezachowania wymagań formalnych przewidzianych dla zarzutów ............................................ 280 3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ....................................................................... 282 3.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 282 V S p i s t r e ś c i 3.2. Legitymacja do wniesienia, termin oraz wymagania formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ................................................................. 284 3.3. Skutki niezachowania wymagań formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ......... 287 4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ..................... 290 4.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 290 4.2. Legitymacja, termin i wymagania formalne skargi na orzeczenie referendarza sądowego ............................... 291 4.3. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi na orzeczenie referendarza sądowego ............................... 294 5. Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego (art. 160 § 1 i art. 226 KPC) ......................................................................... 296 6. Skarga na czynności komornika ............................................ 299 6.1. Uwagi wprowadzające ....................................................... 299 6.2. Legitymacja, termin i wymagania formalne skargi na czynności komornika .................................................... 301 6.3. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi na czynności komornika .................................................... 305 7. Specjalne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym .......................................................................... 307 7.1. Zarzuty przeciwko planowi podziału kwoty uzyskanej z egzekucji (art. 1027 § 2 KPC) ......................................... 307 7.2. Skarga na udzielenie przybicia w egzekucji z ruchomości (art. 870 § 1 KPC) ............................................................. 311 7.3. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości (art. 950 KPC) ................................................................... 313 7.4. Zażalenie na postanowienie sądu co do przybicia w egzekucji nieruchomości (art. 997 KPC) ........................ 315 7.5. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy (art. 106413 § 2 KPC) ............... 317 7.6. Skarga na czynności komornika w toku licytacji z nieruchomości (art. 986 KPC) ........................................ 318 Część VI. Wzory pism procesowych ........................................... 319 1. Zażalenie na postanowienie kończące postępowanie w sprawie ................................................................................ 321 2. Zażalenie na odmowę zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych ................................................................................. 324 3. Zażalenie do innego składu Sądu II Instancji ....................... 327 4. Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego ........................................................................... 330 VI S p i s t r e ś c i 5. Zażalenie do Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku przez Sąd II Instancji .............................................................. 333 6. Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa procesowego ........................................................................ 336 7. Skarga kasacyjna oczywiście uzasadniona ......................... 339 8. Skarga kasacyjna z powodu wystąpienia istotnego zagadnienia prawnego ......................................................... 342 9. Skarga o wznowienie postępowania .................................. 348 10. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .................................................. 351 11. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ................. 356 12. Sprzeciw od wyroku zaocznego ........................................... 359 13. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym ... 361 14. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ..................................................................... 363 15. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ................... 365 16. Odwołanie do Sądu od zarządzenia przewodniczącego .... 368 17. Skarga na czynności komornika .......................................... 370 18. Zarzuty przeciwko planowi podziału .................................. 373 19. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości .................... 375 20. Zażalenie na postanowienie Sądu co do przybicia ............. 377 21. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd .......................................................................... 379 Indeks ........................................................................................... 381 VII Wnuczce mojej Helence książkę tę poświęcam Przedmowa Moje osobiste obserwacje – jako adwokata – sposobów sporządza- nia środków zaskarżenia przez profesjonalnych pełnomocników proce- sowych, skłoniły mnie do opracowania książki, której celem jest wska- zanie, jak – zgodnie z obowiązującymi przepisami – należy sporządzać środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Opracowanie niniejsze ma służyć nie tylko profesjonalistom (ad- wokatom, radcom prawnym i rzecznikom patentowym), ale również każdemu, kto podejmuje się sporządzenia środka zaskarżenia. Książka ta obejmuje wszystkie środki zaskarżenia przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego, a więc zwyczajne środki zaskar- żenia (odwoławcze): zażalenie i apelację; nadzwyczajne środki zaskar- żenia: skargę kasacyjną, skargę o wznowienie postępowania, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także inne (szczególne środki zaskarżenia), takie jak: sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, skargę na orzeczenie referen- darza sądowego, odwołanie do sądu od zarządzeń przewodniczącego (art. 160 i 226 KPC) oraz skargę na czynności komornika. Ponadto książka stanowi opracowanie dotyczące specjalnych środków zaskar- żenia w postępowaniu egzekucyjnym, takich jak: zarzuty przeciwko podziałowi kwoty uzyskanej z egzekucji, skarga na udzielenie przybicia w egzekucji z ruchomości, zażalenie na postanowienie sądu co do przy- bicia w egzekucji nieruchomości, skarga na plan podziału sumy uzy- skanej z egzekucji przez zarząd przymusowy oraz skarga na czynności komornika w toku licytacji z nieruchomości. Co więcej, książka zawiera wzory pism procesowych (środków zaskarżenia). Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) wprowadziła dwa IX P r z e d m o w a nowe środki zaskarżenia, a mianowicie zażalenie do Sądu Najwyższego w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (art. 3941 § 11 KPC) oraz tzw. za- żalenie poziome (art. 3942 § 1 KPC). Wzory nowych zażaleń dodano do części zawierającej wzory pism procesowych. Zmiany zawarte w powyższej ustawie wchodzą w życie po upły- wie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 24, który wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 11). Ten ostatni przepis dotyczy mediacji. W niniejszym wydaniu zostały uwzględnione wszystkie zmiany odnoszące się do środków zaskarżenia wynikające z nowelizacji, która weszła w życie 3.5.2012 r., a także inne zmiany, przesądzające o pełnej aktualności tej pozycji. Do opracowania poszczególnych środków zaskarżenia, oprócz literatury, wykorzystano przede wszystkim orzecznictwo, często przy- taczając je dosłownie, aby osoby korzystające z tej książki nie musiały poszukiwać orzeczeń Sądu Najwyższego dla poparcia swoich racji. Oddając książkę do rąk Czytelników, wyrażam nadzieję, że będzie ona pomocna przy sporządzaniu przez Nich wszelkich środków zaskar- żenia. Szczecin, maj 2013 Andrzej Zieliński X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CzynKomorR rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.3.1968 r. w sprawie czynności komor- ników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) Karta Praw Podstawowych Karta Praw Podstawowych Unii Europej- KC KK KodWyb Konstytucja RP KPC KSCU PrawZagrPomocU PrUpN PrUSP skiej (Dz.Urz. UE C 2007, Nr 303, s. 1) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępo- wania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ustawa z  5.7.2002  r. o  świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy praw nej w  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło- ściowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustro- ju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) XI W y k a z s k r ó t ó w RegSądR RPOU TKU 2. Organy orzekające SA SN SN(PSIC) SN(7) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowa- nia sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konsty- tucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cy- wilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Czasopisma i publikatory BPK BSN Dz.U. Dz.Urz. Gl. MoP MoSp MPPr NP OSAB OSAK Biuletyn Prawa Karnego Biuletyn Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Glosa Monitor Prawniczy Monitor Spółdzielczy Monitor Prawa Pracy Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Kato- wicach Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzecze- nia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w la- tach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Kar- nej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pra- cy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyj- nej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecz- OSN XII W y k a z s k r ó t ó w nych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych, w 1995 r.: Izby Cy- wilnej) Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawa- ne przez Prokuraturę Generalną Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Ar- bitrażowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) Palestra Prawo Bankowe Problemy Egzekucji Państwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Społeczne Przegląd Prawa Egzekucyjnego Przegląd Prawa Handlowego Prawo Pracy i Prawo Socjalne Problemy Egzekucji Sądowej Prawo Spółek Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Radca Prawny Rejent Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo- giczny Rzeczpospolita Studia Cywilistyczne Wokanda Zbiór Urzędowy adwokat artykuł część dotyczy Europejski Trybunał Sprawiedliwości i tak dalej i temu podobne XIII OSNPG OSP Pal. PB PE PiP PiZS PPE PPH PPiPS Prob. Egz. Sąd. Pr. Sp. Prok. i Pr. PS PUG R. Pr. Rej. RPEiS Rzeczp. SC Wok. Zb. Urz. 4. Inne skróty adw. art.  cz. dot. ETS itd. itp. W y k a z s k r ó t ó w lit. m.in. MS n. niepubl. np.  Nr orz. pkt pod red. por. post. poz.  r. r. pr. s. sp. z o.o. sprost. sygn. t. tekst jedn. tj.  tys. tzn. tzw. uchw. ul. ust.  w zw. wyd. wyr. zam. ze zm. zd. zł zob.  XIV litera między innymi Minister Sprawiedliwości następny (-a, -e) niepublikowany (-a, -e) na przykład numer orzeczenie punkt pod redakcją porównaj postanowienie pozycja rok radca prawny strona (-y) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprostowanie sygnatura tom tekst jednolity to jest tysiąc to znaczy tak zwana (-e, -y) uchwała ulica ustęp w związku wydanie wyrok zamieszkała (-y) ze zmianami zdanie złoty zobacz Literatura M. Armata, Skarga na czynności komornika, Prob. Egz. Sąd. 1994, Nr 8. P. Ballada, Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym, RPEiS 2002, Nr 1. B. Bladowski, Glosa do uchw. SN z 25.4.1980 r., III CZP 21/80, OSP 1981, Nr 3. B. Bladowski, Glosa do uchw. SN z 22.2.2006 r., III CZP 6/06, Pal. 2007, Nr 3–4. B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Kraków 1997. Ł. Błaszczak, Glosa do post. SN z 17.11.2005 r., I CK 298/05, Rej. 2007, Nr 1. Ł. Błaszczak, Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, Pr. Sp. 2005, Nr 2. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007. W. Broniewicz, Glosa do post. SN z 14.12.1999 r., II CZ 139/99, OSP 2001, Nr 2, poz. 25. W. Broniewicz, Glosa do post. SN z 27.9.2000 r., V CKN 1465/00, OSP 2001, Nr 6, poz. 91. W. Broniewicz, Glosa do wyr. SN z 8.1.1998 r., II CKN 553/97, OSP 1999, Nr 7–8, poz. 138. W. Broniewicz, Glosa do wyr. SN z 10.2.1998 r., II CKN 600/97, OSP 1999, Nr 3, poz. 58. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 9, Warszawa 2006. W. Broniewicz, Wznowienie postępowania cywilnego, Pal. 1967, Nr 12. S. Cieślak, Glosa do uchw. SN z 27.10.2005 r., III CZP 65/05, MoP 2007, Nr 22. S. Cieślak, W kwestii możliwości przyjęcia odmiennych skutków pro- cesowych niezachowania przez skarżącego wymagań prawnych apelacji, kasacji i zażalenia, MoP 2002, Nr 11. S. Cieślak, Zasada formalizmu przy wnoszeniu środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, PS 2001, Nr 4. XV L i t e r a t u r a J. Ciszewski, Glosa do post. SN z 14.7.2004 r., IV CK 495/03, Pal. 2006, Nr 3–4. A. Cudak, Podmioty legitymowane do wniesienia skargi na czynności komornika, Prob. Egz. Sąd. 1997, Nr 23. S. Dalka, Glosa do post. SN z 10.1.2003 r., V CZ 187/02, PPE 2004, Nr 10–12. S. Dalka, Glosa do wyr. SN z 3.6.1987 r., I CR 120/87, Pal. 1990, Nr 2–3. S. Dalka, Kontrola sądu państwowego nad sądami polubownymi dzia- łającymi w PRL, w: Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, pod red. E. Łętowskiej, Wrocław 1989. S. Dalka, Postępowanie nakazowe i upominawcze w świetle nowelizacji k.p.c., Rej. 1997, Nr 7–8. S. Dalka, Przestrzeganie wymagań formalnych pism procesowych w pos- tępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, Prob. Egz. Sąd. 1995, Nr 12. S. Dalka, Sądowe postępowanie egzekucyjne, Prob. Egz. Sąd. 1993, Nr 3. S. Dalka, Sądownictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987. S. Dalka, Znaczenie sądów polubownych dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, PE 2001, Nr 19. S. Dalka, w: Kodeks postępowania cywilnego, pod red. K. Piaseckiego, t. III, Warszawa 2002. S. Dalka, w: S. Dalka, J. Rodziewicz, Postępowanie zabezpieczające i eg- zekucyjne. Komentarz, Gdańsk 1994. B. Dobrzański, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, pod red. Z. Resicha, W. Siedleckiego, Warszawa 1975. B. Dobrzański, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, pod red. Z. Resicha, W. Siedleckiego, Warszawa 1975. B. Draniewicz, Glosa do uchw. SN z 27.10.2005 r., III CZP 65/05, MoP 2006, Nr 19. T. Ereciński, Apelacja i kasacja w procesie cywilnym (według ustawy z dnia 1 marca 1996 r.), Warszawa 1996. T. Ereciński, Arbitraż a sądownictwo państwowe, PUG 1994, Nr 2. T. Ereciński, O nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w ogólno- ści, PS 1996, Nr 10. T. Ereciński, w: J. Ciszewski, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywil- nego. Komentarz. Część czwarta. Przepisy z zakresu międzyna- rodowego postępowania cywilnego. Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2006. T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008. XVI L i t e r a t u r a K. Flaga-Gieruszyńska, Glosa do uchw. SN(7) z 21.10.1997 r., III ZP 16/97, Rej. 1998, Nr 9. K. Flaga-Gieruszyńska, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, wyd. 6, Warszawa 2012. W. Głodowski, Wymogi formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polu- bownego, w: Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne, Iwonicz Zdrój, 18–20 paź- dziernika 2007 r., pod red. J. Olszewskiego, Rzeszów 2007. A. Górski, Niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cy- wilnego, jako podstawa skargi z art. 4241 KPC, MoP 2005, Nr 20. J. Gudowski, Kasacja w postępowaniu cywilnym po zmianach dokona- nych ustawami z dnia 12 i 24 maja 2000 r., PS 2001, Nr 2. J. Gudowski, Kodeks postępowania cywilnego – tekst, orzecznictwo, piś- miennictwo, t. 3, Warszawa 2005. J. Gudowski, Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego proce- sowego (za I półrocze 1992), PS 1994, Nr 9. J. Gudowski, Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego proce- sowego za II półrocze 1995 r. oraz za I półrocze 1996 r., PS 1996, Nr 4. J. Gudowski, Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa cywilnego pro- cesowego (za I półrocze 1994 i 1995 r.), PS 1998, Nr 6. J. Gudowski, w: T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks po- stępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. I, Warszawa 2002. I. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997. J. Iwulski, Kasacja po nowelizacji, PiZS 2000, Nr 12. J. Iwulski, Kasacja w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – pierwsze doświadczenia, MoP 1997, Nr 10. M. Jędrzejewska, w: T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowa- nie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające, t. II, Warszawa 2007. J. Jodłowski, w: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, wyd. 4, Warszawa 2005. Z. Klatka, Reprezentowanie klienta przez prawnika zagranicznego w po- stępowaniu przed sądami i innymi organami władzy publicznej, MoP 2004, Nr 21. J. Klimkowicz, Interwencja uboczna według Kodeksu postępowania cy- wilnego, Warszawa 1972. M. Kłoda, Wybrane problemy międzyczasowe ostatnich nowelizacji pra- wa rodzinnego, Pal. 1999, Nr 11. XVII L i t e r a t u r a K. Knoppek, Glosa do post. SN z 4.10.2002 r., III CZP 62/02, PiP 2004, Nr 5. K. Knoppek, Problem dopuszczania przez sąd dowodów z urzędu w po- stępowaniu cywilnym, RPEiS 2007, Nr 3. K. Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w spra- wach cywilnych, Warszawa 1986. J. Krajewski, Glosa do post. SN z 17.4.1967 r., II PZ 22/67, NP 1967, Nr 12. M. Krajewski, Glosa do wyr. SN z 16.7.2004 r., I CK 11/04, OSP 2005, Nr 6, poz. 78. Z. Krzemiński, Przegląd orzecznictwa, Pal. 2003, Nr 1–2. I. Kunicki, Podział sumy uzyskanej z egzekucji, Sopot 1999. I. Kunicki, Zaskarżenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, Prob. Egz. Sąd. 1999, Nr 35. T. Kurnicki, Znowelizowane postępowanie przed sądem polubownym, MoP 2005, Nr 22. M. Lemkowski, Glosa do post. SN z 14.7.2004 r., IV CK 495/03, OSP 2005, Nr 1, poz. 5. M. Lewandowski, Glosa do uchw. SN z 9.12.1999 r., III CZP 31/99, PE 2000, Nr 7. P. Lewandowski, Obalanie prawomocnych wyroków uzyskanych za po- mocą podstępnego zachowania stron na tle prawa niemieckiego i polskiego, PS 1988, Nr 7–8. M. Łochowski, Glosa do wyr. SN z 6.4.1998 r., I CKN 595/97, PS 2000, Nr 5. M. Łochowski, Uchybienia w postępowaniu przed sądem pierwszej in- stancji stanowiące przyczyny nieważności jako podstawy uwzględ- nienia kasacji, PS 1999, Nr 10. J. Łopuski, Glosa do wyr. SN z 21.12.1973 r., I CR 663/73, OSP 1975, Nr 1. J. Łopuski, Glosa do wyr. SN z 22.11.1974 r., I CR 548/74, OSP 1976, Nr 10, poz. 179. M. Machnij, Postępowanie o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt, MoP 2003, Nr 1. M. Manowska, Dokumenty w postępowaniu nakazowym i upominaw- czym, Pr. Sp. 1997, Nr 5. M. Manowska, Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzo- ne w 2004 r., PS 2005, Nr 5. A. Marciniak, Glosa do post. SN z 16.9.1997 r., III CZ 45/97, OSP 1998, Nr 4, poz. 88. XVIII L i t e r a t u r a A. Marciniak, Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, War- szawa 2005. A. Marcinkowski, Glosa do uchw. SN z 11.10.1995 r., III CZP 138/95, Pal. 1996, Nr 7–8. A. Marcinkowski, Odpowiedź na pytanie prawne, Pal. 2001, Nr 7–8. K. Markiewicz, Przyjęcie do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, ADR Arbitraż i mediacja 2008, Nr 1. E. Marszałkowska-Krześ, Ł. Błaszczak, Zapis na sąd polubowny a czynno- ści notarialne (wybrane zagadnienia), Rej. 2007, Nr 9. A. Maziarz-Charuza, Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w po- stępowaniu wieczystoksięgowym, Kraków 2006. A. Miączyński, Zagadnienie „istotności” przepisów postępowania w pol- skim procesie cywilnym, SC 1964, t. V. M. Michalska, Legitymacja do wniesienia kasacji w postępowaniu cywil- nym, Pal. 2003, Nr 5–6. M. Michalska, Warunki wniesienia kasacji, MoP 2001, Nr 21. W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie, cz. 1, Warszawa 1946. J. Mucha, Nowe regulacje w kodeksie postępowania cywilnego, cz. 1, R. Pr. 2005, Nr 2. M. Muliński, Zażalenie w postępowaniu klauzulowym i postępowanie wywołane jego wniesieniem, PE 2002, Nr 20. J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966. A. Nowak, Glosa do uchw. SN z 12.3.2003 r., III CZP 2/03, Gl. 2004, Nr 10. A. Oklejak, Apelacja w procesie cywilnym, Kraków 1994. K. Piasecki, Glosa do post. SN z 29.10.1997 r., III CZP 50/97, OSP 1998, Nr 7–8, poz. 141. K. Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981. K. Piasecki, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. III, Warszawa 2007. Ł. Piebiak, Glosa do uchw. SN z 27.10.2005 r., III CZP 65/05, MoP 2007, Nr 8. M. Piekarski, Pozbawienie strony możności obrony swych praw w postę- powaniu cywilnym, Warszawa 1964. H. Pietrzkowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Erecińskiego, Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, t. IV, Warszawa 2007. H. Pietrzkowski, Zastępstwo procesowe wykonywane przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, PS 2006, Nr 5. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Wzory pism procesowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: