Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 006550 13598529 na godz. na dobę w sumie
Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy - ebook/pdf
Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 480
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6407-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również na rozprawie przed WSA. W szczególności zaś zwrócono uwagę na specyfikę spraw podatkowych. Głównym celem prezentowanej pozycji jest przedstawienie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z zaskarżeniem decyzji administracyjnych oraz przybliżenie aktualnej linii orzeczniczej i praktyk sądowych.

Publikacja została podzielona na trzy części.

CZĘŚĆ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ Z PRZEGLĄDEM ORZECZNICTWA, zwiera rozdziały dotyczące środków zaskarżenia:

CZEŚĆ II. WZORY PISM zawiera przykładowe wzory związane z tematyką publikacji m.in.:

CZĘŚĆ III. KAZUSY to 3 przykładowe zadania/stany faktyczne wraz z rozwiązaniami dotyczące tematyki środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Odpowiadają one modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).

Przedstawiając procedurę w sposób całościowy – od momentu wniesienia skargi aż do wydania wyroku przez sąd, autorzy zwrócili szczególną uwagę na te nieprawidłowe działania organów, których wskazanie w zarzutach skargi będzie skutkowało eliminacją wadliwych rozstrzygnięć. Omawiają także kwestie prawidłowego stawiania zarzutów skargi na wadliwie wydane przez organ rozstrzygnięcie, których skuteczne podniesienie powoduje uwzględnienie skargi prze WSA.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Będzie ona przydatna przede wszystkim praktykom – sędziom, doradcom podatkowym, adwokatom, radcom prawnym, oraz aplikantom zawodów prawniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dariusz Zalewski (red.) Sporzàdzanie Êrodków zaskar˝enia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazusy P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E Dariusz Zalewski (red.) Sporzàdzanie Êrodków zaskar˝enia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazusy dr Rafał Bucholski dr Przemysław Krawczyk Dariusz Zalewski Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Wydawca: Wioleta Beczek Projekt okładki: GRAFOS Autorami poszczególnych części są: Dariusz Zalewski – rozdział I, wzory 1–23, kazus Nr 1 Rafał Bucholski – rozdział II, kazus Nr 2 Przemysław Krawczyk – rozdział III, wzory 24–33, kazus Nr 3 © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6406-3 ISBN e-book 978-83-255-6407-0 Spis treści Przedmowa ................................................................................... XIII Wykaz skrótów ............................................................................. XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa .... Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych .......................................... 1. Uwagi wstępne ..................................................................... 2. Czynności sprawdzające oraz środki ich zaskarżania ........... 2.1. Uwagi wstępne ............................................................. 2.2. Zakres czynności sprawdzających ................................. 2.3. Sprzeciw na korektę deklaracji przez organ podatkowy ................................................................... 2.4. Kontrola krzyżowa ........................................................ 2.5. Bezpośrednia i pośrednia kontrola czynności sprawdzających ............................................................ 2.6. Wybór orzecznictwa ..................................................... 3. Kontrola podatkowa i metody kwestionowania jej ustaleń ... 3.1. Uwagi wstępne ............................................................. 3.2. Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe .......... 3.3. Czynności dowodowe zastrzeżone dla kontroli podatkowej .................................................................. 3.4. Protokół kontroli ........................................................... 3.5. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli ..... 3.6. Sprostowanie protokołu kontroli .................................. 3.7. Zaskarżanie czynności w kontroli podatkowej .............. 3.8. Wybór orzecznictwa ..................................................... 4. Sprzeciw w kontroli podatkowej .......................................... 4.1. Uwagi wstępne ............................................................. 4.2. Specyfika kontroli podatkowej przedsiębiorcy .............. 4.3. Zakres sprzeciwu .......................................................... 4.4. Warunki formalne wniesienia sprzeciwu ...................... 4.5. Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu ........... 1 3 3 4 4 6 10 16 23 27 30 30 31 31 34 35 39 42 46 48 48 50 56 58 63 III S p i s t r e ś c i 4.6. Procedura rozpatrywania sprzeciwów przez organy kontrolne ...................................................................... 4.7. Skutki wniesienia sprzeciwu ......................................... 4.8. Sposób liczenia terminów w trakcie rozstrzygania 65 66 sprzeciwu ..................................................................... 71 4.9. Rozstrzygnięcia organów skarbowych w zakresie sprzeciwów i quasi-sprzeciwów .................................... 4.9.1. Uwagi wstępne ................................................... 4.9.2. Postanowienie „o niedopuszczalności sprzeciwu” wydane na podstawie odpowiednio art. 216 OrdPU lub art. 123 KPA ......................... 73 73 75 4.9.3. Poinformowanie zwykłym pismem „o niedopuszczalności sprzeciwu” ...................... 77 4.9.4. Postanowienie o kontynuacji czynności kontrolnych, na które służy zażalenie ................. 78 4.9.5. Umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 1 KPA w formie decyzji ....................... 79 4.9.6. Umorzenie postępowania w formie postanowienia .................................................... 4.9.7. Potraktowanie quasi-sprzeciwu jako skargi 81 i udzielenie odpowiedzi w trybie KPA ................. 82 4.9.8. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie odpowiednio art. 165a OrdPU i art. 61a KPA ........................... 4.9.9. Rozstrzygnięcie quasi-sprzeciwu w decyzji kończącej postępowanie podatkowe lub kontrolne ...................................................... 4.9.10. Problem stosowania prawidłowej formy rozstrzygnięcia quasi-sprzeciwu w orzecznictwie sądów administracyjnych ................................. 4.9.11. Zaskarżalność postanowień w zakresie sprzeciwów do sądów administracyjnych – dopuszczalność drogi sądowej .......................... 4.9.12. Sprzeciwy w praktyce działania 88 91 91 93 organów skarbowych ........................................ 103 4.9.13. Zmiany w taktyce prowadzenia postępowania dowodowego przez organy skarbowe ............... 106 4.10. Wybór orzecznictwa ................................................... 110 Rozdział 2. Środki zaskarżenia w postępowaniu  podatkowym ................................................................................ 113 1. Uwagi wstępne ..................................................................... 113 2. Zwyczajne środki zaskarżenia .............................................. 117 2.1. Odwołanie .................................................................... 117 IV S p i s t r e ś c i 2.1.1. Uwagi wstępne ................................................... 117 2.1.2. Cechy odwołania ................................................ 117 2.1.3. Tryb wnoszenia odwołania ................................. 118 2.1.4. Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania ......... 120 2.1.5. Wybór orzecznictwa ............................................ 124 2.1.6. Kwalifikowana forma odwołania ........................ 127 2.1.7. Wybór orzecznictwa ............................................ 129 2.1.8. Zarzuty przeciw decyzji ...................................... 129 2.1.9. Wybór orzecznictwa ............................................ 132 2.1.10. Istota i zakres żądania ...................................... 133 2.1.11. Wybór orzecznictwa .......................................... 136 2.1.12. Wskazanie dowodów uzasadniających żądanie ... 136 2.1.13. Odformalizowanie zasad sporządzania odwołania ........................................................ 138 2.1.14. Samokontrola organu podatkowego I instancji ... 140 2.1.15. Wybór orzecznictwa .......................................... 141 2.1.16. Cofnięcie odwołania ......................................... 142 2.1.17. Wybór orzecznictwa .......................................... 143 2.2. Odwołanie w trybie art. 221 OrdPU (odpowiednik wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) ................... 144 2.2.1. Komentarz .......................................................... 144 2.2.2. Wybór orzecznictwa ............................................ 145 2.3. Zażalenie ...................................................................... 147 2.3.1. Uwagi wstępne ................................................... 147 2.3.2. Tryb wnoszenia zażalenia ................................... 149 2.3.3. Forma zażalenia .................................................. 149 2.3.4. Postanowienia, na które służy zażalenie ............. 152 2.3.5. Wybór orzecznictwa ............................................ 155 2.4. Wniosek o przywrócenie terminu ................................. 159 2.4.1. Przesłanki przywrócenia terminu ........................ 160 2.4.2. Brak winy w uchybieniu terminowi .................... 161 2.4.3. Właściwość organu i forma rozstrzygnięcia ........ 163 2.4.4. Wstrzymanie wykonania decyzji ......................... 164 2.4.5. Wybór orzecznictwa ............................................ 165 3. Środki prawne nadzwyczajne ............................................... 170 3.1. Uwagi wstępne ............................................................. 170 3.2. Wniosek o wznowienie postępowania .......................... 175 3.2.1. Charakter prawny ............................................... 175 3.2.2. Wybór orzecznictwa ............................................ 175 3.2.3. Inicjatywa wznowienia ....................................... 176 3.2.4. Wybór orzecznictwa ............................................ 177 3.2.5. Przesłanki wznowienia postępowania ................. 178 3.2.6. Wybór orzecznictwa ............................................ 181 V S p i s t r e ś c i 3.2.7. Właściwość organu ............................................. 182 3.2.8. Decyzja w postępowaniu rozpoznawczym .......... 184 3.2.9. Wybór orzecznictwa ............................................ 184 3.3. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ................ 185 3.3.1. Charakter prawny ............................................... 185 3.3.2. Wybór orzecznictwa ............................................ 186 3.3.3. Przesłanki nieważności decyzji ........................... 187 3.3.4. Wybór orzecznictwa ............................................ 189 3.3.5. Legitymacja do zgłoszenia żądania ..................... 192 3.3.6. Właściwość organu ............................................. 192 3.3.7. Odmowa wszczęcia postępowania ...................... 193 3.3.8. Wybór orzecznictwa ............................................ 194 3.4. Wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej .... 195 3.4.1. Charakter prawny ............................................... 195 3.4.2. Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła prawa ........................... 196 3.4.3. Wybór orzecznictwa ............................................ 196 3.4.4. Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo ................................. 198 3.4.5. Wybór orzecznictwa ............................................ 199 3.4.6. Zmiana decyzji dotyczącej wysokości zobowiązania podatkowego ............................... 200 3.4.7. Wybór orzecznictwa ............................................ 201 3.4.8. Uchylenie decyzji warunkowej ............................ 202 3.4.9. Wybór orzecznictwa ............................................ 203 3.4.10. Termin wszczęcia postępowania ....................... 203 3.4.11. Wybór orzecznictwa .......................................... 203 3.5. Wygaśnięcie decyzji ...................................................... 204 3.5.1. Wygaśnięcie w drodze decyzji organu ................. 204 3.5.2. Wybór orzecznictwa ............................................ 204 3.5.3. Wygaśnięcie z mocy prawa ................................. 205 3.5.4. Wybór orzecznictwa ............................................ 205 3.6. Ponaglenie (odpowiednik zażalenia na bezczynność) .... 206 3.6.1. Uwagi wstępne ................................................... 206 3.6.2. Istota ponaglenia ................................................ 207 3.6.3. Właściwość organu ............................................. 208 3.6.4. Przesłanki ponaglenia ......................................... 209 3.6.5. Treść i forma ....................................................... 210 3.6.6. Wybór orzecznictwa ............................................ 212 3.7. Sprzeciw prokuratora ................................................... 215 3.7.1. Stosowanie KPA .................................................. 215 3.7.2. Włączenie się prokuratora do postępowania ....... 215 VI S p i s t r e ś c i 3.7.3. Uprawnienie organu podatkowego do powiadomienia prokuratora o toczącym się postępowaniu ..................................................... 217 3.7.4. Kompetencje prokuratora w postępowaniu podatkowym ....................................................... 218 3.7.5. Sprzeciw ............................................................. 218 3.7.6. Termin do wniesienia sprzeciwu ......................... 220 3.7.7. Właściwość organu podatkowego i prokuratora ... 221 3.7.8. Obowiązki organu podatkowego ........................ 222 3.7.9. Wybór orzecznictwa ............................................ 223 Rozdział 3. Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach podatkowych .............. 225 1. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach podatkowych .................................................... 225 1.1. Uwagi wstępne ............................................................. 225 1.2. Przedmiot zaskarżenia skargą w sprawach podatkowych ................................................................ 226 1.3. Wymogi formalne i fiskalne skargi ................................ 234 1.4. Wymogi konstrukcyjne skargi ....................................... 239 1.5. Legitymacja do wniesienia skargi ................................. 248 1.6. Procedura wnoszenia skargi ......................................... 249 1.7. Rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego ........................................................ 251 1.8. Termin do wniesienia skargi i przesłanki jego przywrócenia ................................................................ 252 1.9. Odpowiedź na skargę ................................................... 253 1.10. Wybór orzecznictwa ................................................... 255 2. Skarga kasacyjna .................................................................. 257 2.1. Przedmiot zaskarżenia skargą kasacyjną w sprawach podatkowych ................................................................ 257 2.2. Wymogi formalne i fiskalne skargi kasacyjnej ............... 258 2.3. Wymogi konstrukcyjne skargi kasacyjnej ...................... 262 2.3.1. Uwagi wstępne ................................................... 262 2.3.2. Przykładowe podstawy skargi kasacyjnej ............ 271 2.3.3. Uzasadnienie podstaw skargi kasacyjnej ............. 276 2.3.4. Wnioski skargi kasacyjnej ................................... 280 2.4. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej ................ 281 2.5. Procedura wnoszenia skargi kasacyjnej ........................ 282 2.6. Rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego .... 283 2.7. Termin i przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ..................................................................... 287 2.8. Odpowiedź na skargę kasacyjną ................................... 289 2.9. Wybór orzecznictwa ..................................................... 290 VII S p i s t r e ś c i 3. Zażalenie na orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego ................................................................ 292 3.1. Przedmiot zaskarżenia zażaleniem ............................... 292 3.2. Wymogi formalne i fiskalne zażalenia .......................... 295 3.3. Wymogi konstrukcyjne zażalenia .................................. 298 3.4. Legitymacja do wniesienia zażalenia ............................ 301 3.5. Procedura wnoszenia zażalenia .................................... 301 3.6. Rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego ......................... 302 3.7. Termin do wniesienia zażalenia i przesłanki jego przywrócenia ................................................................ 303 3.8. Wybór orzecznictwa ..................................................... 304 4. Sprzeciw od zarządzeń i postanowień referendarza sądowego ............................................................................. 306 4.1. Przedmiot zaskarżenia sprzeciwem .............................. 306 4.2. Wymogi formalne sprzeciwu ........................................ 307 4.3. Wymogi konstrukcyjne sprzeciwu ................................. 308 4.4. Legitymacja do wniesienia sprzeciwu ........................... 309 4.5. Procedura wnoszenia sprzeciwu ................................... 309 4.6. Termin do wniesienia sprzeciwu i przesłanki jego przywrócenia ................................................................ 310 4.7. Wybór orzecznictwa ..................................................... 310 5. Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu w sprawie sprostowania lub uzupełnienia protokołu ........... 312 5.1. Przedmiot zaskarżenia odwołaniem ............................. 312 5.2. Wymogi formalne odwołania ........................................ 313 5.3. Wymogi konstrukcyjne odwołania ................................ 313 5.4. Legitymacja do wniesienia odwołania .......................... 314 5.5. Procedura wnoszenia odwołania .................................. 314 5.6. Rozstrzygnięcia w sprawie wniesionego odwołania ...... 315 5.7. Termin i przywrócenie terminu do wniesienia odwołania .................................................................... 315 5.8. Wybór orzecznictwa ..................................................... 316 6. Środki zaskarżenia przysługujące od orzeczeń prawomocnych ..................................................................... 317 6.1. Skarga o wznowienie postępowania ............................. 317 6.1.1. Przedmiot zaskarżenia skargą o wznowienie postępowania ..................................................... 317 6.1.2. Wymogi formalne i fiskalne skargi o wznowienie postępowania ..................................................... 319 6.1.3. Wymogi konstrukcyjne skargi o wznowienie postępowania ..................................................... 320 VIII S p i s t r e ś c i 6.1.4. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie postępowania ..................................................... 326 6.1.5. Procedura wnoszenia skargi o wznowienie postępowania ..................................................... 327 6.1.6. Rozstrzygnięcia w sprawach o wznowienie postępowania ..................................................... 328 6.1.7. Termin i przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania .................... 328 6.1.8. Wybór orzecznictwa ............................................ 330 6.2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ........................................... 332 6.2.1. Przedmiot zaskarżenia skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .......................................................... 332 6.2.2. Wymogi formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .......................................................... 333 6.2.3. Wymogi konstrukcyjne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .......................................................... 335 6.2.4. Procedura wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .......................................................... 338 6.2.5. Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .......................................................... 338 6.2.6. Rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .......................................................... 338 6.2.7. Termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .......................................................... 339 6.2.8. Wybór orzecznictwa ............................................ 339 6.3. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego ........................................................ 340 Część II. Wzory pism procesowych ............................................ 343 Rozdział 1. Wzory pism procesowych w czynnościach sprawdzających i kontroli podatkowej ..................................... 345 1. Sprzeciw na korektę deklaracji ............................................. 347 2. Wniosek o uzupełnienie dowodów ....................................... 349 3. Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej ................... 351 IX S p i s t r e ś c i 4. Zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli skarbowej ............................................................................. 353 5. Zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg podatkowych ......... 355 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na złożenie zastrzeżeń do protokołu kontroli ......... 357 7. Sprzeciw na czynności kontrolne ......................................... 359 8. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu na czynności kontrolne ......................................................... 361 9. Zażalenie na odmowę przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu ............................................................................. 363 10. Zażalenie na postanowienie o kontynuacji czynności kontrolnych ........................................................................ 365 Rozdział 2. Wzory pism procesowych w postępowaniu podatkowym i kontrolnym ......................................................... 367 11. Odwołanie od decyzji organu podatkowego ....................... 369 12. Odwołanie od decyzji organu kontroli skarbowej ............... 372 13. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania .......................................................................... 374 14. Ponaglenie ......................................................................... 376 15. Wniosek o uzupełnienie decyzji ......................................... 378 16. Wniosek o sprostowanie decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej .......................................................................... 380 17. Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ........................................ 382 18. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania kontrolnego ....................................................................... 384 19. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego .......... 386 20. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ...................... 388 21. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej ..... 390 22. Wniosek o zmianę decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego ..................................................................... 392 23. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ...................... 394 Rozdział 3. Wzory pism procesowych w postępowaniu sądowym ..................................................................................... 397 24. Sprzeciw na czynności referendarza sądowego .................. 399 25. Skarga na decyzję podatkową ............................................ 401 26. Skarga kasacyjna na postanowienie o odrzuceniu skargi ... 404 27. Odpowiedź na skargę ......................................................... 407 28. Skarga na bezczynność organu .......................................... 411 X S p i s t r e ś c i 29. Skarga na indywidualną interpretację podatkową .............. 414 30. Skarga kasacyjna na decyzję podatkową organu (zarzut naruszenia prawa procesowego) ........................... 417 31. Skarga kasacyjna na decyzję podatkową organu (zarzut naruszenia prawa materialnego) ........................... 422 32. Skarga o wznowienie postępowania .................................. 426 33. Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego ..................... 429 Część III. Kazusy ......................................................................... 431 1. Kazus dotyczący sporządzenia środka zaskarżenia w kontroli podatkowej ......................................................... 433 1.1. Założenia ...................................................................... 433 1.2. Stan faktyczny .............................................................. 433 1.3. Propozycja rozwiązania kazusu .................................... 435 2. Kazus dotyczący sporządzenia środka zaskarżenia w postępowaniu podatkowym .............................................. 438 2.1. Założenia ...................................................................... 438 2.2. Stan faktyczny .............................................................. 438 2.3. Propozycja rozwiązania kazusu .................................... 441 3. Kazus dotyczący sporządzenia środka zaskarżenia w postępowaniu przed sądem administracyjnym ................. 449 3.1. Założenia ...................................................................... 449 3.2. Stan faktyczny .............................................................. 449 3.3. Propozycja rozwiązania kazusu .................................... 453 Indeks ........................................................................................... 457 XI Przedmowa Podstawowym celem naszej publikacji jest zaproponowanie Czy- telnikom pogłębionej i poszerzonej interpretacji norm prawnych poświę- conych zagadnieniom środków zaskarżenia w sprawach podatkowych wraz z zaproponowaniem gotowych rozwiązań praktycznych w zakresie omawianych problemów. Książka stanowi kompletną i kompetentną analizę kwestii spor- nych pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi, z którymi najczę- ściej borykają się w trakcie kontroli podatkowej, postępowania podat- kowego, jak również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podatnicy i ich pełnomocnicy. Powyższa synteza była prowadzona głównie z punktu widzenia prawidłowej wykładni prawa i to nie tylko literalnego brzmienia przepisów, ale również zgodności z ich wykładnią systemową i celowościową. Polem interpretacji były nie tylko przepisy ustaw regulujących problematykę kontroli podatkowej i postępowania podatkowego, ale również orzecznictwo sądów krajowych, jak i TSUE oraz poglądy doktryny. Wszystko to miało na celu pomoc podatnikom, doradcom podatkowym, radcom prawnym, przedsiębiorcom i pracow- nikom organów, w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z wykładnią przepisów regulujących procedury podatkowe i możliwo- ścią składania w ich trakcie środków zaskarżania. Staraliśmy się w sposób klarowny i usystematyzowany opisać wszystkie sporne zagadnienia, a jednocześnie pomóc w ich rozwiązaniu, przedstawiając gotowe rozwiązania w postaci ponad 30 wzorów pism procesowych, sporządzonych pod kątem najbardziej istotnych proble- mów prawnych występujących w sprawach podatkowych. Priorytetem było oczywiście przygotowanie takich wzorów środków zaskarżenia, które będą skutecznie wzruszać sprzeczne z prawem rozstrzygnięcia organów skarbowych. Książka zawiera również kazusy, które stanowić będą niezbędną pomoc aplikantom w przygotowaniu się do egzaminów zawodowych XIII P r z e d m o w a w zakresie uzyskania tytułu doradcy podatkowego, czy też radcy praw- nego bądź adwokata. Z pewnością zwarta i syntetyczna formuła książ- ki może być przydatna do przygotowania się na studia do egzaminów w zakresie prawa podatkowego czy też wspomnianych już egzaminów zawodowych. Rezultat naszej pracy pozostawiamy Państwa ocenie. Warszawa, maj 2014 r. Autorzy XIV 1. Akty prawne InformPodPublU KC Konstytucja RP KontrSkarbU KontrSkarbU04 KPA KPC OrdPU OrdPU05 PDOFizU PodLokU PodSpDarU Wykaz skrótów ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalno- ści podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 235) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) XV W y k a z s k r ó t ó w PostAdmU PrCelne ProkU RyczałtU SwobDziałGospU VATU ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 727 ze zm.) ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym po- datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory CBOSA Dz.U. Dz.Urz. UE M.P. MoPod ONSA ONSAiWSA OSP OTK-A PiP Prz. Pod. PUG Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Monitor Polski Monitor Podatkowy Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A Państwo i Prawo Przegląd Podatkowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3. Organy i instytucje NSA NSA(7) Naczelny Sąd Administracyjny Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sę- dziów Wojewódzki Sąd Administracyjny WSA XVI W y k a z s k r ó t ó w 4. Inne skróty art. kom. KRS lit. n. Nb niepubl. Nr post. poz. przyp. s. spółka z o.o. t. t.j. uchw. ust. VAT w zw. wyr. zd. ze sprost. ze zm. artykuł komentarz Krajowy Rejestr Sądowy litera następny (-a, -e) Numer brzegowy niepublikowany (-a, -e) Numer postanowienie pozycja przypis strona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tom tekst jednolity uchwała ustęp podatek od towarów i usług w związku wyrok zdanie ze sprostowaniem ze zmianami XVII Część I Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych 1. Uwagi wstępne 2. Czynności sprawdzające oraz środki ich zaskarżania 3. Kontrola podatkowa i metody kwestionowania jej ustaleń 4. Sprzeciw w kontroli podatkowej Rozdział 2. Środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym 1. Uwagi wstępne 2. Zwyczajne środki zaskarżenia 3. Środki prawne nadzwyczajne Rozdział 3. Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach podatkowych 1. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach podatkowych 2. Skarga kasacyjna 3. Zażalenie na orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego 4. Sprzeciw od zarządzeń i postanowień referendarza sądowego 5. Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu w sprawie sprostowania lub uzupełnienia protokołu 6. Środki zaskarżenia przysługujące od orzeczeń prawomocnych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: