Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 005551 18440542 na godz. na dobę w sumie
Sposoby na Excel - książka
Sposoby na Excel - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-972-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Excel jest jednym z najpopularniejszych programów biurowych. Ma wiele niezaprzeczalnych zalet, ale niektóre rozwiązania mogą doprowadzić użytkownika do szału. I choć w założeniu miały ułatwiać pracę, zdecydowanie ją utrudniają: pojawiający się znikąd Spinacz skutecznie przeszkadza w zrobieniu czegokolwiek, a prawidłowe wydrukowanie arkusza lub skoroszytu wymaga poświęcenia kilkudziesięciu kartek papieru na testowanie ustawień. Tych problemów można się w łatwy sposób pozbyć, a wtedy praca z Excelem stanie się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza.

'Sposoby na Excel' to zbiór porad, dzięki którym wyeliminujesz irytujące cechy Excela. Dowiesz się, jak ujarzmić formaty danych, które zmieniają się z niewiadomych przyczyn, jak posortować dane, które nie dają się posortować, i jak przyspieszyć działanie skomplikowanych formuł. Nauczysz się prawidłowo formatować komórki, wymieniać dane pomiędzy arkuszami i stosować makra, dzięki którym zdecydowanie szybciej wykonasz wiele operacji. Poznasz też tajemnice drukowania i tworzenia wykresów.

Przeczytaj tę książkę i oszczędź sobie wielu stresów podczas pracy z Excelem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Sposoby na Excel Autor: Curtis Frye T³umaczenie: Adam B¹k, Grzegorz Werner ISBN: 83-7361-972-0 Tytu³ orygina³u: Excel Annoyances Format: 199×248, stron: 256 Excel jest jednym z najpopularniejszych programów biurowych. Ma wiele niezaprzeczalnych zalet, ale niektóre rozwi¹zania mog¹ doprowadziæ u¿ytkownika do sza³u. I choæ w za³o¿eniu mia³y u³atwiaæ pracê, zdecydowanie j¹ utrudniaj¹: pojawiaj¹cy siê znik¹d Spinacz skutecznie przeszkadza w zrobieniu czegokolwiek, a prawid³owe wydrukowanie arkusza lub skoroszytu wymaga poœwiêcenia kilkudziesiêciu kartek papieru na testowanie ustawieñ. Tych problemów mo¿na siê w ³atwy sposób pozbyæ, a wtedy praca z Excelem stanie siê o wiele ³atwiejsza i przyjemniejsza. „Sposoby na Excel” to zbiór porad, dziêki którym wyeliminujesz irytuj¹ce cechy Excela. Dowiesz siê, jak ujarzmiæ formaty danych, które zmieniaj¹ siê z niewiadomych przyczyn, jak posortowaæ dane, które nie daj¹ siê posortowaæ, i jak przyspieszyæ dzia³anie skomplikowanych formu³. Nauczysz siê prawid³owo formatowaæ komórki, wymieniaæ dane pomiêdzy arkuszami i stosowaæ makra, dziêki którym zdecydowanie szybciej wykonasz wiele operacji. Poznasz te¿ tajemnice drukowania i tworzenia wykresów. (cid:129) Wprowadzanie i importowanie danych (cid:129) Formatowanie komórek i skoroszytów (cid:129) Tworzenie i edycja formu³ (cid:129) Filtrowanie i przeszukiwanie danych (cid:129) Dodawanie wykresów do arkuszy (cid:129) Wymiana danych z innymi arkuszami (cid:129) Drukowanie arkuszy (cid:129) Korzystanie z VBA Przeczytaj tê ksi¹¿kê i oszczêdŸ sobie wielu stresów podczas pracy z Excelem plik: T:Andrzejsss!spis-08.doc strona — 5 — Wstęp 11 17 PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH R. 1. 18 Podstawowe problemy z wprowadzaniem danych Zabij Spinacz Zachowywanie zer początkowych podczas wprowadzania danych Automatyczne rozszerzanie serii Tworzenie serii z wykorzystaniem okna dialogowego Serie Tworzenie serii danych bez użycia myszy Tworzenie niestandardowych serii wypełnienia Jednoczesne wprowadzanie danych do wielu arkuszy Edytowanie plików przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie Umieszczanie znaku podziału akapitu Dodawanie symboli do skoroszytu Zmiana ustawień autokorekty Hiperłącza 25 Importowanie danych Kopiowanie tabel z pustymi komórkami z Worda do Excela Import danych z plików programu Microsoft Word 27 Kopiuj i wklej Zaawansowane korzystanie ze Schowka Usuwanie Schowka z widoku Dostosowywanie formatu kopiowanych komórek Wstawianie i usuwanie pojedynczych komórek Transpozycja wierszy i kolumn Zmiana domyślnej lokalizacji zapisywania plików 31 Nawigacja i wyświetlanie Powiększanie wybranego obszaru Przemieszczanie się do ostatniego wiersza listy Unieruchamianie nagłówków Przeszukiwanie części arkusza Dzielenie arkusza na wiele okien 35 Sprawdzanie poprawności danych Ograniczenie wprowadzania danych przez reguły poprawności Tworzenie formularzy dla łatwiejszego wprowadzania danych Podstawowe formuły sprawdzania poprawności danych Wykorzystanie danych z innego arkusza jako kryteriów sprawdzania poprawności danych Unikanie powtarzania wpisów w kolumnie Zasady sprawdzania poprawności wprowadzanych danych Zaznaczanie niepoprawnych danych w arkuszu Kopiowanie reguł sprawdzania poprawności danych Zbyt szybkie przewijanie arkusza 43 PROBLEMY Z FORMATOWANIEM R. 2. 44 Formatowanie komórki Formatowanie części zawartości komórek Zawijanie tekstu w komórce za pomocą jednego kliknięcia Zmiana koloru karty 45 Formatowanie warunkowe Zmiana formatowania komórek w zależności od ich zawartości Utrzymywanie aktywnej komórki podczas zmiany arkuszy Zmniejszanie ekranu Excela Błędy w formatowaniu warunkowym Wyszukiwanie komórek z formatowaniem warunkowym SPIS TREŚCI 5 plik: T:Andrzejsss!spis-08.doc strona — 6 — 46 Szablony Tworzenie szablonu skoroszytu Tworzenie szablonu arkusza 48 50 54 Zarządzanie kolorami Zastępowanie powtarzających się kolorów w palecie Kolory: pozycja, nazwa i wartość Kopiowanie palety kolorów Wyświetlanie wartości RGB kolorów Formatowanie skoroszytu Zmiana domyślnej czcionki Styl i format Formatowanie za pomocą stylów Wyszukiwanie komórek z określonym formatowaniem Sprawa znikających linii Ukrywanie i odkrywanie wierszy oraz kolumn Ukrywanie i odkrywanie arkuszy Formatowanie niestandardowe Niestandardowe formatowanie liczb Dodawanie tekstu do liczb Zaokrąglanie liczb Zaokrąglanie liczb do milionów i wyświetlanie tekstu za liczbami Wyrównywanie liczb w kolumnie z wykorzystaniem znaku ułamka dziesiętnego Tworzenie formatu daty Tworzenie formatu czasu Ustawianie daty i czasu z wykorzystaniem ustawień lokalnych Dodawanie specjalnych formatów kodów pocztowych Dodawanie symboli obcych walut 63 PROBLEMY Z FORMUŁAMI R. 3. 64 Wpisywanie i edytowanie formuł Zapobieganie zmianom odwołań do komórek w kopiowanych formułach Przełączanie między odwołaniami bezwzględnymi a względnymi Odwoływanie się do komórek w innym arkuszu Notacja W1K1 Tworzenie odwołania do komórki przestawnej Definiowanie części wspólnej dwóch zakresów w formule Zagnieżdżanie funkcji Usuwanie formuły i zachowywanie wyniku Wyróżnianie komórek, które zawierają formuły Wyświetlanie formuł w komórkach Wstawianie własnej procedury do formuły Wykonywanie tej samej operacji na grupie komórek Monitorowanie wartości Dodawanie komentarzy do formuł Zwiększanie statystycznej dokładności Excela 72 Błędy w formułach i inspekcje Informowanie Excela, co jest błędem, a co nie Znajdowanie poprzedników formuły Wyświetlanie wszystkich zależnych komórek Maskowanie komunikatów o błędach 75 Formuły tablicowe Stosowanie formuł tablicowych 76 Przeliczanie Przelicz teraz! Przyspieszanie przeliczania 78 Daty i godziny Wyświetlanie ułamków godzin jako liczb dziesiętnych Zaokrąglanie godzin do następnej dziesiątej części godziny Zaokrąglanie godzin do następnego kwadransa Zapisywanie daty lub godziny w postaci tekstu Określanie liczby dni roboczych między dwiema datami Dodawanie godzin, minut lub sekund do czasu Liczby rzymskie Określanie numeru tygodnia 82 Nazwane zakresy Tworzenie nazwanych zakresów Używanie nowo zdefiniowanych nazw zakresów w istniejących formułach Tworzenie nazwanych stałych Tworzenie automatycznie rozszerzającego się nazwanego zakresu Tworzenie nazwanego zakresu z wielu arkuszy Wklejanie listy nazw Zaznaczanie całego nazwanego zakresu Unikanie zmian odwołań w nazwanym zakresie 6 SPIS TREŚCI plik: T:Andrzejsss!spis-08.doc strona — 7 — 6 85 88 Formuły tekstowe Analiza składniowa ciągów o stałej długości Analiza składniowa danych o zmiennej długości Dzielenie tekstu na kolumny Usuwanie spacji i niewidocznych znaków Zliczanie i sumowanie warunkowe Sumowanie wartości spełniających kryterium Zliczanie wartości spełniających kryterium Zliczanie niepustych komórek w zakresie Zliczanie pustych komórek w zakresie Zliczanie niepowtarzalnych wartości w zakresie 91 PROBLEMY Z OPERACJAMI NA DANYCH R. 4. 92 Sortowanie i filtrowanie Sortowanie danych w wielu kolumnach Niestandardowe sortowanie danych Sortowanie danych z lewej do prawej Filtrowanie danych w arkuszu Wyświetlanie wartości minimalnych i maksymalnych Tworzenie złożonych filtrów Wyszukiwanie podwójnych wpisów na liście Kopiowanie wyników filtrowania Sumowanie wartości widocznych komórek 97 Funkcje wyszukiwania Odnajdywanie wartości na listach danych Wyszukiwanie wartości w dowolnej kolumnie Poprawianie błędnych wyników działania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() w Excelu 97 Przeszukiwanie zestawów danych tekstowo-liczbowych Wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości znaków Praca z błędnymi sekwencjami czasu Przyspieszanie wielokrotnych wyszukiwań Znajdowanie pierwszego lub ostatniego wystąpienia wartości w tablicy 106 Analizy co-jeśli Tworzenie scenariusza Odszukiwanie wartości generujących określone wyniki Użycie Solvera do rozwiązywania zadań z wieloma zmiennymi Umieszczanie polecenia Analiza danych w menu 111 Tabele przestawne Podstawy Tworzenie tabeli przestawnej Przestawianie tabeli przestawnej Filtrowanie danych w tabeli przestawnej Tworzenie zaawansowanych tabel przestawnych Dodatkowe kryteria filtrowania tabel przestawnych Dodatki Autoformatowanie tabel przestawnych Powstrzymywanie tabeli przestawnej od przestawiania danych Wyświetlanie symboli zamiast liczb Technologia OLAP Formatowanie danych w tabeli przestawnej Pola obliczeniowe w tabelach przestawnych Podsumowywanie danych Brak ukrytych danych w podsumowaniu Komunikat błędu „Nieprawidłowe odwołanie” Wyświetlanie danych w tabeli przestawnej jako wartości procentowych 125 PROBLEMY Z WYKRESAMI R. 5. 126 Tworzenie i formatowanie wykresów Błyskawiczne tworzenie wykresu Szybkie tworzenie wykresu Aktualizowanie arkusza o nowe dane Tworzenie i aktualizowanie wykresów na podstawie kwerendy Rozsuwanie wykresu kołowego Dwa wykresy za cenę jednego Prawidłowe kreślenie serii danych Formatowanie elementów wykresu Kontrola nad osiami Dodawanie tekstu do osi wykresu Ciekawsze kolumny Dodawanie słupków błędu do arkusza 136 Manipulowanie wykresami Kopiowanie wykresów jako rysunków Przenoszenie wykresu do oddzielnego arkusza Drukowanie wykresu bez otaczających go danych Wybór osi Szukanie wyniku za pomocą wykresu SPIS TREŚCI 7 plik: T:Andrzejsss!spis-08.doc strona — 8 — 138 Wykresy przestawne 163 Importowanie i eksportowanie danych Wykresy przestawne i tabele przestawne pasują do siebie jak… Najpierw tabela przestawna, potem wykres przestawny Tworzenie zwykłych wykresów na podstawie tabeli przestawnej Przenoszenie danych między Excelem a Accessem Obcięte dane w Accessie Aktualizowanie osadzonego wykresu PowerPointa Dołączanie innego pliku do skoroszytu Excela Łączenie łącza między skoroszytem Excela a innym 139 Interakcje z wykresami Drukowanie wykresu Excela 97 z PowerPointa Makro powoduje awarię Excela Wykres powiększa się podczas przesuwania pola tekstowego Znikające wykresy punktowe na stronach WWW Wklejony wykres zmienia się w szary prostokąt Nie można opublikować wykresu, który wykorzystuje dane z wielu arkuszy Przeciąganie wykresu Excela powoduje awarię Worda Wyświetlenie wykresu w trybie podglądu wydruku powoduje awarię Excela 97 Błędne procenty na wykresie kołowym Znikające etykiety osi Przycięty obraz wykresu 145 Dodatki i aplikacje pomocnicze Dodatki ułatwiające tworzenie wykresów i diagramów Lepsze wykresy dwu- i trójwymiarowe 147 Wykresy trójwymiarowe Nie można zmienić kolorów trójwymiarowego wykresu w Excelu 97 Podłoże wykresu trójwymiarowego przybiera czarny kolor Problemy z trójwymiarowymi, rozsuwanymi wykresami kołowymi 149 PROBLEMY Z WYMIANĄ DANYCH R. 6. 150 Microsoft Query i bazy danych Pobieranie wybranych rekordów bazy danych Unikanie zduplikowanych rekordów Określanie liczby importowanych rekordów Pobieranie więcej niż 65 536 rekordów do Excela Dodawanie pola licznika do wyników kwerendy Importowanie danych z więcej niż jednej tabeli Tłumaczenie komunikatów o błędach na ludzki język plikiem 167 Format danych Udostępnianie danych Excela w sieci WWW Umieszczanie interaktywnego arkusza na stronie WWW Modyfikowanie arkusza na stronie WWW Przerywanie łączy do zewnętrznych danych Usuwanie zewnętrznych łączy Importowanie wybranych pól Przygotowywanie danych do zapisu w bazie danych Brak 100 lat w wyeksportowanych danych Wiadomości Outlooka zawierają zbyt wiele danych z arkusza Tabela przestawna zawiera dwa pola o takiej samej nazwie Tabela przestawna działa w Excelu, ale nie w sieci WWW Makro eksportujące plik ignoruje ustawienia regionalne 177 PROBLEMY Z DRUKOWANIEM R. 7. 178 Podstawy drukowania Drukowanie całego arkusza na jednej stronie Drukowanie wybranych regionów Drukowanie całego skoroszytu albo wielu zaznaczonych arkuszy Drukowanie wielu skoroszytów jednocześnie Drukowanie list Jak sprawić, aby za każdym razem drukowany był ten sam obszar arkusza? 182 Układ wydruku Rozmieszczanie podziałów strony Zmiana kolejności drukowania stron Zmiana marginesów arkusza Ustawienie rozmiaru papieru i orientacji strony Jedna strona w orientacji pionowej, druga w poziomej Niestandardowe numery stron Więcej miejsca na stopki i nagłówki 8 SPIS TREŚCI 6 plik: T:Andrzejsss!spis-08.doc strona — 9 — 189 Zawartość wydruku Drukowanie linii siatki Dodawanie czasu i daty do wydruków Drukowanie liter kolumn i numerów wierszy Drukowanie nagłówków wierszy i etykiet kolumn na każdej stronie Umieszczanie specjalnego tytułu raportu na każdej stronie Drukowanie komentarzy w odpowiednim kontekście Drukowanie samej tabeli przestawnej Blokowanie wydruku komunikatów o błędach 195 Zarządzanie drukarką Drukarka domyślna Drukowanie arkusza w czerni i bieli Ustawianie optymalnej jakości wydruku Sprawdzanie stanu zadania wydruku Wysyłanie arkusza jako faksu 214 Makra Rejestrowanie makra Uruchamianie makra Rejestrowanie makra z odwołaniami względnymi Umieszczanie makra na pasku narzędzi lub w menu Krokowe wykonywanie makra Edytowanie makra Uruchamianie makra przechowywanego w innym skoroszycie 217 Makra a bezpieczeństwo Unikanie makrowirusów Dodawanie wydawcy do listy zaufanych wydawców Usuwanie wydawcy z listy zaufanych wydawców Nabywanie certyfikatu cyfrowego Cyfrowe podpisywanie skoroszytu 219 Problemy z VBA 201 PROBLEMY Z DOSTOSOWYWANIEM, MAKRAMI I VBA R. 8. 202 Dostosowywanie interfejsu Rozszerzanie listy ostatnio używanych plików Wyświetlanie pełnych menu Ochrona skoroszytu Ochrona danych Ochrona przed otwarciem i modyfikacją skoroszytu Otwieranie chronionego arkusza Zapomnij o hasłach! Używaj szyfrowania Prawa dostępu do skoroszytów w Excelu 2003 Zwiększanie liczby poziomów cofania 209 Menu i paski narzędzi Wyświetlanie wszystkich przycisków Dodawanie standardowych przycisków do pasków narzędzi Dodawanie nowego przycisku do paska narzędzi Zmiana wyglądu przycisku na pasku narzędzi Wyświetlanie i ukrywanie wbudowanego paska narzędzi Tworzenie niestandardowego paska narzędzi Przywracanie paska narzędzi albo menu do stanu domyślnego Dodawanie wbudowanego menu do paska narzędzi Tworzenie i wypełnianie menu niestandardowego Podstawy programowania obiektowego Tworzenie nowego modułu kodu Oglądanie modelu obiektowego Tworzenie procedury Sub Zabawa ze zmiennymi Deklarowanie zmiennych przed ich użyciem Dodawanie komentarzy do kodu VBA Kontynuowanie instrukcji w następnym wierszu Tworzenie zmiennych odwołujących się do obiektów Tworzenie funkcji Jak zmusić makro do operowania na aktywnym skoroszycie? Zapobieganie wywoływaniu procedury z innego skoroszytu Migotanie ekranu Makra spowalniają działanie komputera Używanie instrukcji warunkowej If…Then Tworzenie ciągów z wartości przechowywanych w wielu zmiennych Wykonywanie operacji na każdym elemencie kolekcji Uruchamianie makra po wystąpieniu zdarzenia Ochrona kodu VBA za pomocą hasła Skracanie odwołań do obiektów w kodzie VBA Excel otwiera skoroszyt w trybie naprawy Nie można zapisać pliku bez połączenia sieciowego Błąd Range.Calculate SPIS TREŚCI 9 plik: T:Andrzejsss!spis-08.doc strona — 10 — 241 Menu i funkcje Excela 2003 Przycisk Zamknij jest niedostępny Narzędzie do tworzenia wykresów generuje błędną wartość R-kwadrat Generator liczb losowych zwraca liczby ujemne 243 Interakcje z innymi programami Nie można wyeksportować strony WWW do skoroszytu Excela Excel ulega awarii, kiedy uruchamiam program LiveMeeting Skorowidz 245 231 Przydatne procedury VBA Tworzenie skoroszytu z oddzielnym arkuszem dla każdego miesiąca Losowy wybór pozycji z listy Generowanie niepowtarzalnych wartości losowych 233 PROBLEMY Z EXCELEM 2003 R.9. 234 Problemy z listami w Excelu 2003 Tworzenie list Usuwanie obramowania listy 236 Excel 2003 i język XML Podstawy języka XML Wywodzenie schematu z danych XML Rozwiązywanie problemów ze schematami Schematy XML Tworzenie mapy danych Pobieranie danych do arkusza z mapą XML Eksportowanie danych z arkusza z mapą XML 10 SPIS TREŚCI plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 17 — PROBLEMY z wprowadzaniem danych Wprowadzanie danych to serce Excela. Jeżeli nie możesz szybko i dokład- nie wprowadzić danych do swojego arkusza, nie wykorzystasz jego zmyśl- nych narzędzi do ich analizy. Przy wprowadzaniu danych Excel robi wiele rzeczy właściwie, ale w przypadku kilku rozwiązań postępuje naprawdę dziwnie… Jeżeli kiedykolwiek Excel „poprawił” Twoje wpisy, mimo że wie- działeś, że są poprawne, albo przekształcił 6-cyfrowe symbole w daty, wiesz, o czym mówię. W pierwszej części rozdziału zająłem się metodami rozwiązywania kłopo- tów z danymi: od usuwania zer początkowych, po niemal obsesyjne popra- wianie wpisów. Omawiam też trudności z tworzeniem formularzy, importem danych, wycinaniem i wklejaniem, przemieszczaniem się między arkuszami i inne. Na końcu przyjrzymy się praktycznym sposobom sprawdzania po- prawności danych. Wykorzystując je, możesz decydować o rodzaju danych wprowadzanych przez użytkownika. Reguły te mogą ograniczyć działania użytkownika do wstawiania wartości ze zdefiniowanej uprzednio listy albo określić rodzaj danych, które można wprowadzać do komórek. Sprawdzanie poprawności danych może być dobrodziejstwem, ale ustawienie odpowied- nich reguł może stać się przekleństwem… PODSTAWOWE PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH 17 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 18 — PODSTAWOWE PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH ZABIJ SPINACZ Problem: Mógłbym Ci opowiedzieć, ile razy szczęśliwie (jak mi się wydawało) wprowadzałem dane aż do momentu, kiedy zobaczyłem, że na ekranie pojawił się ten druciany „po- mocnik”. W czasie gdy się go pozbywałem, traciłem wątek i sporo czasu zajmował mi powrót do miejsca, gdzie prze- rwałem pracę. Gdyby Asystent pakietu Office był prawdzi- wym pracownikiem, wyrzuciłbym go z pracy lata temu! Jak się go pozbyć? Rozwiązanie: Asystent pakietu to jedna z najbardziej znienawidzonych innowacji w historii Office’a. Microsoft miał dobre przeczucie, że domyślnie wyłączył Spinacz i jego to- warzyszy w Excelu 2002 (wersja XP) i późniejszych. W Excelu 97 możesz definitywnie wyłączyć Spinacz zmie- niając nazwę folderu Actors na np. oldactors lub ha_ha_ha (folder ten znajduje się w Program FilesMicrosoft Office Office). Jeżeli Excel i inne aplikacje Office’a nie będą mogły znaleźć odpowiedniego folderu, Spinacz nie będzie mógł wy- skoczyć jak królik z kapelusza. Jeśli używasz Office’a 2000 albo XP, możesz wyłączyć Spi- nacz. Przejdź do panelu sterowania, następnie użyj apletu Do- daj lub usuń programy (nazwa może się różnić w zależności od Twojego systemu operacyjnego). W Windows Me, 2000 i XP wybierz Microsoft Office w oknie Aktualnie zainstalowa- ne programy i kliknij przycisk Zmień. Następnie wybierz Do- daj lub usuń funkcje, rozwiń listę Narzędzia Office, wybierz Asystent pakietu Office i ustaw opcję Niedostępny, potwierdź jeszcze swoje decyzje i sprawa załatwiona. Jeżeli używasz Windows 98, wybierz zakładkę Dodaj/Usuń programy, a kre- ator poprowadzi Cię przez wszystkie etapy wyłączania Asy- stenta. Jeśli używasz Office’a 2003, możesz wyłączyć Spinacz w oknie Dodawanie lub usuwanie programów w panelu sterowania. Z listy Aktualnie zainstalowane programy wybierz Microsoft Office 2003 i kliknij przycisk Zmień. Następnie zaznacz pole Dodaj lub usuń funkcje na pierwszej stronie kreatora i kliknij Dalej. W następnym oknie zaznacz Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji i ponownie kliknij przycisk Dalej. Rozwiń pole Funkcje wspólne pakietu Office, kliknij Asystent pakietu Office, wybierz Niedostępne, a na końcu kliknij Aktu- alizuj. Instalator pakietu może poprosić Cię o włożenie do napędu CD-ROM płyty instalacyjnej Office’a. Unik- niesz tej prośby, jeżeli zainstalujesz uprzednio wszystkie komponenty pakietu na dysku twardym. ZACHOWYWANIE ZER POCZĄTKOWYCH PODCZAS WPROWADZANIA DANYCH Problem: Moja firma używa pięciocyfrowych kodów pro- duktów, a niektóre z nich rozpoczynają się od cyfry 0. Kłopot polega na tym, że podczas prób wpisania kodu z zerem na początku, Excel je wymazuje. Na przykład, kiedy wpisuję pro- dukt o numerze 03182, Excel zapisuje produkt o numerze 3182, co powoduje poważne błędy w makrach, o stanach magazy- nowych nie wspominając. Jak powstrzymać takie działanie? Rozwiązanie: Domyślnie Excel spodziewa się, że bę- dziesz wprowadzał cyfry bez zer początkowych. To może być problem w przypadku liczb w formacie naukowym (np. 0,16 mikrona), które często mają zera początkowe. Na szczęście istnieje sposób, aby przekonać Excela do zachowania począt- kowych zer przez traktowanie takich wartości jak tekst, a nie jak liczby. Oto jak to zrobić: 1. Wybierz komórki, w których będziesz przechowywał liczby jako tekst. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w zaznaczone ko- mórki i wybierz Formatuj komórki, następnie wybierz zakładkę Liczby. 18 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 19 — 3. Wybierz pozycję Tekstowe na liście Kategoria (rysunek 1.1) i kliknij OK. Problemy z formatem importowanych danych Jeżeli wykorzystujesz Excela w bada- niach bioinformatycznych, musisz szcze- gólnie uważać na błędy w imporcie danych z programów przetwarzających sekwencje genów. Excel może zamienić kod genu DEC1 i identyfikator RIKEN 2310009E13 odpowiednio w datę 1-DEC i w liczbę o zapisie naukowym 2.31E+13. Więcej in- formacji na temat tego problemu można znaleźć pod adresem http://www.biomed- central.com/1471-2105/5/80. Rysunek 1.1. Okno dialogowe Formatowanie komórek pozwoli poinformować Excela, jak ma traktować wprowadzane lub importowane do arkusza dane Zmieniłeś format zaznaczonych komórek z Ogólne (używane- go do liczb lub wartości łatwo dających się zidentyfikować jako tekst) na Tekstowe, który wszystkie wpisy (nawet licz- by) traktuje jako ciągi alfanumeryczne (jak w dokumentach Worda). Możesz użyć tego samego sposobu, aby zapobiec zamianie cyfr (typu 100349, 021264) na daty lub godziny (problem omówiono szerzej w rozdziale 3., „Problemy z formułami”). Na przykład w służbie zdrowia, gdzie poufność danych ma ogromne znaczenie, możesz użyć numerów kartotek do iden- tyfikacji pacjentów. Jeżeli nie chcesz, aby Excel zmieniał te numery na daty, ustaw format komórek na Tekstowe, zanim zaimportujesz lub wprowadzisz dane. AUTOMATYCZNE ROZSZERZANIE SERII Problem: Mam już dość wpisywania powtarzających się serii danych do komórek; najpierw 1 do komórki A1, potem 2 do komórki A2, 3 do A3, 4 do A4 i tak do setnej albo dwu- setnej pozycji. To nie jest najlepszy sposób gospodarowania czasem. Czy jest jakiś sposób na automatyczne wypełnianie komórek seriami danych, tak aby uniknąć zespołu kanału nadgarstka1? Rozwiązanie: Możesz łatwo i szybko wprowadzić te dane. Wpisz pierwsze dwie wartości w sąsiadujących komór- kach. Następnie zaznacz obie komórki i przeciągnij uchwyt wypełnienia (czarny kwadrat, który pojawi się w prawym dolnym rogu zaznaczonego zakresu komórek, widać go w ko- mórce A3 na rysunku 1.2), aż żądana wartość wyświetli się w polu tuż obok kursora myszy. 1 Zespół kanału nadgarstka to najczęstsza przyczyna bólu rąk — przyp. tłum. PODSTAWOWE PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH 19 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 20 — KOPIOWANIE Możesz skopiować zawartość pojedynczej komórki do komórek w tym samym wierszu lub kolumnie: zaznacz komórkę źródłową i przeciągnij uchwyt wy- pełnienia na komórki, do których chcesz wkleić da- ne. Aby skopiować zawartość komórki do wierszy i kolumn, zaznacz komórkę z danymi i przeciągnij uchwyt wypełnienia na żądaną ilość wierszy. Zwol- nij przycisk myszy, następnie przeciągnij uchwyt na kolumny, do których chcesz skopiować dane (w trak- cie tej operacji podświetlone będą wszystkie ko- mórki, do których chcesz wkleić dane). Omówiony tu trend wzrostu przedstawia działanie potęgowania liczby 2. Excel identyfikuje pierwszą wartość jako 20, drugą jako 21, trzecią jako 22 itd. Jeżeli pierwszymi czterema elementami serii będą odpowiednio: 1, 2, 4, 8, Excel rozszerzy serię o: 16 (24), 32 (25) i 64 (26) itd. W oknie dialogowym Serie (rysunek 1.3) można ustawić więk- szość właściwości tworzonych serii. Dostęp do niego można uzyskać przez wybór kolejno menu Edycja/Wypełnij/Serie danych2. W polu Serie możesz określić, czy seria ma być two- rzona w kolumnie czy w wierszu. Pole Typ umożliwia wybór jednego z czterech sposobów tworzenia serii, omówionych wcześniej Liniowy i Wzrost oraz Data, Autowypełnianie. Jeżeli zaznaczysz pole Data, aktywuje się pole Jednostka daty. Za- znaczenie opcji Autowypełnianie spowoduje utworzenie serii w zaznaczonym uprzednio zakresie komórek. Jeżeli chcesz, aby Excel wygenerował trend, po prostu zaznacz pole Trend, pamiętaj jednak, że w tym przypadku w serii muszą być co najmniej dwie wartości początkowe. Jeżeli masz tylko jed- ną wartość początkową, w polu tekstowym Wartość kroku możesz określić wielkość, o jaką będą zmieniały się kolejne 2 Okno dialogowe Serie można również przywołać, przeciągając uchwyt wypełnienia z wciśniętym prawym przyciskiem myszy, po jego zwolnieniu pojawi się menu, z którego należy wybrać po- zycję Serie danych — przyp. tłum. ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH Rysunek 1.2. Przeciągnięcie uchwytu wypełnienia szybko uzupełni dane w serii Pierwsze dwie liczby decydują o zależności między kolejnymi komórkami w serii. Jeżeli wpiszesz 1 w komórce A1 i 3 w ko- mórce A2, seria będzie wyglądała następująco: w komórce A3 pojawi się wartość 5, w A4 będzie to 7 itd. Wpisanie do pierwszej komórki liczby 5, a do drugiej 10, zaowocuje w ko- lejnych komórkach serią w postaci: 15, 20 itd. Ale co się stanie, jeśli wpiszesz dane, które nie zwiększają się regularnie? W takim przypadku Excel użyje regresji linio- wej do wyliczenia kolejnych wartości serii na podstawie za- leżności w poprzednich komórkach. To może być bardzo cie- kawe, na przykład, jeżeli masz wyniki sprzedaży z ostatnich 10 lat i chcesz określić, jak będzie ona wyglądała w następ- nym okresie przy zachowaniu aktualnego trendu, możesz za- znaczyć odpowiednie komórki i przeciągnąć uchwyt wypeł- nienia do żądanego okresu. Oczywiście w Excelu jest więcej rodzajów wypełnienia se- riami danych niż tylko liniowe. Dostęp do nich możesz uzy- skać przez przeciągnięcie uchwytu wypełnienia z wciśniętym prawym przyciskiem myszy. Po zwolnieniu przycisku wyświetli się menu, z którego można wybrać typ trendu przyrostu da- nych w serii przeznaczonej do wyświetlenia. Jeśli wybierzesz Trend liniowy, wyniki będą zbieżne z omówionymi wcześniej. W przypadku wybrania polecenia Trend wzrostu każda war- tość w serii będzie powiększała się geometrycznie. Seria dla trendu liniowego będzie wyglądać następująco: 1, 2, 3, 4, a dla trendu wzrostu: 1, 2, 4, 8. 20 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 21 — końcowa określa ostatnią wartość w serii. Załóżmy, że w ko- mórce A1 jest wpisana wartość 1; zaznacz kolumnę A, na- stępnie z menu wybierz Edycja/Wypełnij/Serie danych. Jeśli jako wartość kroku wpiszesz 2, a wartość końcową ustalisz na 15, Excel utworzy w komórkach od A1 do A8 serię z na- stępującymi wartościami: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Musisz zaznaczyć w kolumnie co najmniej tyle komórek, ile będzie potrzebnych do stworzenia całej listy, ponieważ Excel wypełni tylko zaznaczone komórki. Jeśli zaznaczysz tylko komórki od A1 do A3 i wykonasz powyższą procedurę, uzyskasz serię tylko z trzema wartościami: 1, 3 i 53. TWORZENIE SERII DANYCH BEZ UŻYCIA MYSZY Problem: Nie znoszę swojej myszy. Praca z nią zawsze kończy się tym, że przenoszę nie to, co chciałem, albo upusz- czam wartości do niewłaściwych komórek, a myśl o prze- ciąganiu uchwytu wypełnienia z wciśniętym prawym przyci- skiem myszy wywołuje panikę. Czy istnieje sposób tworzenia serii danych bez klikania i upuszczania? Rozwiązanie: Możesz skorzystać z opcji w oknie dia- logowym Serie. Możesz także tworzyć serie danych na pod- stawie formatu daty bez przeciągania. Excel wie co nieco o na- stępujących czterech wyliczeniach: • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela; • Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, N; • styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień; • sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru. Możliwe jest również automatyczne rozszerzenie serii zawie- rającej godziny. Na przykład, jeżeli w komórkach od A1 do A3 są umieszczone kolejno wartości: 09:00, 10:00, 11:00, to po przeciągnięciu uchwytu wypełnienia w komórce A4 3 Innym sposobem na ominięcie tego ograniczenia jest zaznacze- nie tylko komórki z początkową wartością, wówczas Excel utworzy serię zgodnie z ograniczeniem umieszczonym w polu Wartość koń- cowa — przyp. tłum. Rysunek 1.3. Okno Serie pozwala na zachować pełną kontrolę nad wprowadzanymi danymi pozycje serii. Natomiast w polu Wartość końcowa możesz wpisać liczbę, na której Excel zakończy wypełnianie serii. Do- datkowe informacje na temat tych dwóch pól znajdują się w następnym punkcie. Kopiowanie formuł Jeżeli nie chcesz, aby proste operacje typu „przeciągnij i upuść” czy „kopiuj i wklej” zamieniały się w wypełnianie serii, prze- czytaj podrozdział „Zapobieganie zmianom odwołań do komórek w kopiowanych for- mułach” w rozdziale 3. TWORZENIE SERII Z WYKORZYSTANIEM OKNA DIALOGOWEGO SERIE Problem: Jak określić wartość początkową, końcową i wielkość przyrostu danych w serii? Przeciąganie uchwytu jest przyjemne, ale mój szef powiedział mi, że można two- rzyć serię przy użyciu wartości początkowej i końcowej. Rozwiązanie: Na dole okna dialogowego Serie znaj- dują się pola tekstowe Wartość kroku i Wartość końcowa umożliwiające stworzenie serii danych, rozpoczynającej się od wartości umieszczonej w skoroszycie. Wartość kroku to różnica między kolejnymi pozycjami serii, natomiast Wartość PODSTAWOWE PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH 21 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 22 — pojawi się godzina 12:00 itd. Więcej informacji na temat tworzenia własnych serii znajduje się w następnym punkcie „Tworzenie niestandardowych serii wypełnienia”. Interesująca rzecz wydarzy się, jeżeli będziesz konwertował serię cyfr na serię dni lub miesięcy. Jeżeli w komórkach A1:A3 wpiszesz cyfry 1 – 3, następnie przeciągniesz uchwyt wypełnienia na komórkę A4 i klikniesz przycisk opcji Rok, otrzymasz następującą serię: 1, 367, 732, 1097. Wielkość przyrostu to 366 (liczba dni w roku przestępnym) i 365 (liczba dni w roku nieprzestępnym). TWORZENIE NIESTANDARDOWYCH SERII WYPEŁNIENIA Problem: Te głupie listy wbudowane nie zawierają da- nych, których potrzebuję. Czy mogę tworzyć własne listy wypełniania? Rozwiązanie: Tak, możesz łatwo określać niestandar- dowe listy wypełniania. Na przykład, jeżeli chcesz określić ilość chlorku sodu, dwutlenku węgla i wody w reakcjach che- micznych i chcesz stworzyć kolumnę z tymi nazwami powta- rzającymi się w tym samym porządku, możesz je wpisać w komórkach od A1:A3, zaznaczyć te komórki i przeciągnąć uchwyt wypełnienia do wszystkich komórek, które chcesz wypełnić tymi wartościami. Jeśli sądzisz, że być może wy- korzystasz tę sekwencję w przyszłości lub chcesz jej użyć do sortowania danych w arkuszu, możesz stworzyć własną listę. Oto jak: 1. Wpisz wartości, które chcesz mieć na liście, w kolej- nych komórkach w kolumnie lub wierszu. 2. Zaznacz komórki z tymi wartościami i wybierz z menu polecenie Narzędzia/Opcje i kliknij zakładkę Listy nie- standardowe (rysunek 1.4). 3. Sprawdź, czy zaznaczone komórki pojawiły się w oknie Importuj listę z komórek. Jeżeli nie, zwiń okno za pomo- cą małej ikony znajdującej się z lewej strony przycisku Importuj. Następnie zaznacz komórki z wartościami, z których chcesz utworzyć niestandardową listę, i rozwiń okno Importuj listę z komórek przy użyciu tej samej ikony, której użyłeś do zwinięcia. Rysunek 1.4. Po stworzeniu własnej listy możesz ją wykorzystać do wypełniania komórek arkusza i sortowania danych 4. Kliknij przycisk Importuj, a następnie przycisk OK. Do tworzenia list może być użyty tylko czysty tekst. Jeśli spróbujesz wpisać CO2, (wzór dwutlenku wę- gla), Excel przekształci nazwę do postaci CO2. JEDNOCZESNE WPROWADZANIE DANYCH DO WIELU ARKUSZY Problem: Wprowadzam dane do wielu arkuszy, niektóre z komórek w różnych arkuszach zawierają te same dane. Na przykład przez następne trzy miesiące będę prowadził arku- sze z godzinami pracy przedstawicieli handlowych i menedże- rów pracujących od dziewiątej rano do południa każdego dnia. Muszę mieć osobny arkusz dla każdego miesiąca (rysunek 1.5), a ponowne wpisywanie danych to niewdzięczne zada- nie. Czy można wpisać dane do komórek C2:C7 jednocze- śnie w trzech arkuszach? Rozwiązanie: Wpisywanie danych do więcej niż jed- nego arkusza w tym samym czasie może wydawać się trudne, ale w rzeczywistości jest całkiem proste. Aby to zrobić, musisz zaznaczyć arkusze, w których chcesz jednocześnie wpisywać dane. Arkusze zaznacza się klikając ich zakładki, 22 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 23 — IMPORT DANYCH Z PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW W maju 2004 roku czekałem na międzynarodowym porcie lotniczym w Portland na lot do Frankfurtu, podszedł do mnie pracownik lotniska i poprosił o wy- pełnienie formularza z pytaniami dotyczącymi jakości usług na lotnisku. Wypełniłem ankietę, a oddając zapytałem, komu przypadnie wątpliwa przyjemność wprowadzania danych do komputera. Pracownik zapewnił mnie, że nikt nie będzie tracił czasu na ręczne wprowadzanie danych, zrobi to komputer. Nie sądzę, żeby na tym lotnisku używali Excela do przetwarzania danych, ale jeżeli masz napięty bu- dżet, a chciałbyś umieścić przefaksowane lub ze- skanowane dane w skoroszytach Excela, możesz wykorzystać program FormIDEA firmy TechVision Software (http://www.tkvision.com/). FormIDEA pobiera dane z kodów kreskowych, papie- rowych formularzy z rubrykami, odczytuje formula- rze, ma nawet algorytm do rozpoznawania pisma odręcznego. Istnieje też specjalna wersja dla na- uczycieli. Pełna wersja programu kosztuje 499 dola- rów, licencja dla wersji „nauczycielskiej” kosztuje 249 dolarów, przy zakupie większej ilości cenę moż- na negocjować. Rysunek 1.5. Jednoczesne wprowadzanie danych do kilku arkuszy oszczędza czas i wysiłek które znajdują się w dolnym lewym rogu okna Excela. Aby zaznaczyć kilka arkuszy jednocześnie, wykorzystaj standar- dową technikę znaną z Windows — pojedyncze arkusze możesz zaznaczać dzięki przytrzymaniu wciśniętego klawisza Ctrl, aby zaznaczyć grupę zakładek, trzymaj wciśnięty kla- wisz Shift. Jeżeli chcesz zaznaczyć wszystkie karty jedno- cześnie, kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę arkusza i wybierz Zaznacz wszystkie arkusze. Kiedy zaznaczysz więcej niż jeden arkusz, na pasku tytułowym skoroszytu będzie wyświetlana nazwa [Grupa]. EDYTOWANIE PLIKÓW PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ W TYM SAMYM CZASIE Problem: Nie jestem szczęśliwy, gdy ktokolwiek sieje zamęt w moich skoroszytach. Jednak mamy teraz w firmie krytyczny okres i muszę poprosić jednego ze współpracow- ników o wprowadzenie danych do arkusza w tym samym czasie, gdy ja nad nim pracuję. Oczywiście nie możemy pra- cować na tej samej klawiaturze, czy istnieje jakiś sposób, abyśmy obaj mogli pracować na arkuszu w tym samym czasie? Rozwiązanie: Jeżeli używasz Excela w wersji 2000 lub późniejszej, możesz udostępnić arkusz do jednoczesnej pracy więcej niż jednej osobie. Po pierwsze, umieść arkusz w takim miejscu, aby mieli do niego dostęp inni użytkownicy. Następnie wybierz z menu polecenie Narzędzia/Udostępnij skoroszyt i zaznacz opcję Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników. To również pozwala scalać skoroszyty. Jeżeli chcesz pozwolić na dostęp do arkusza tylko wybra- nym użytkownikom, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz z menu polecenie Narzędzia/Ochrona/Chroń udostępniony skoroszyt i zaznacz opcję Udostępnianie ze śledzeniem zmian. 2. Wpisz hasło w polu Hasło (opcjonalnie). 3. Wybierz OK. PODSTAWOWE PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH 23 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 24 — Od tej chwili nikt, komu nie zdradzisz hasła, nie będzie mógł otworzyć skoroszytu. „BYL”. Śmiało, spróbujcie wpisać tę nazwę do komórki, po- czekam. UMIESZCZANIE ZNAKU PODZIAŁU AKAPITU Problem: Do niektórych komórek Excela wpisuję długie fragmenty tekstu, czasami muszę zaczynać tekst od nowego akapitu. Ale za każdym razem, gdy wcisnę Enter, aby zacząć pisać od nowej linijki, Excel przenosi mnie do nowej komórki. Jak do diaska dodać znak podziału akapitu, nowy wiersz czy jakkolwiek to nazwać?! Doprowadza mnie to do szału! Rozwiązanie: Spokojnie, możesz dodać nowy akapit w komórce przez wciśnięcie jednocześnie klawisza Alt i Enter. DODAWANIE SYMBOLI DO SKOROSZYTU Problem: Pracuję w międzynarodowej firmie produkcyj- nej i chociaż wykorzystuję wyłącznie język polski, czasem muszę wpisać nazwiska w innym języku. Mój szef nalega, żeby zapisywać nazwiska z wykorzystaniem znaków charakte- rystycznych dla obcych języków (np. duński, niemiecki, fran- cuski). Nie wiem, jak wstawić te litery czy inne znaki w ko- mórkach arkusza. Pomocy! Rozwiązanie: W Excelu 2002 i kolejnych wersjach wybierz z menu polecenie Wstaw/Symbol, aby wyświetlić okno dialogowe Symbol, a po wybraniu potrzebnego symbolu kliknij OK. W wersjach 2000 i 97 musisz wykorzystać Tablicę znaków, aby odnaleźć potrzebne symbole. Aby uruchomić Tablicę znaków w Windows XP, Me lub 98, wybierz z menu Start kolejno: Programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe/Ta- blica znaków. Wskaż właściwy znak i kliknij go dwa razy (dwukrotne kliknięcie skopiuje wybrany znak do schowka), a następnie wklej znak do komórki. ZMIANA USTAWIEŃ AUTOKOREKTY Problem: Excel jest przekonany, że nie potrafię popraw- nie przeliterować słów, ale jest w błędzie! W firmie, w któ- rej pracuję, jednemu z projektów nadaliśmy nazwę kodową Excel zmienia nazwę na „BYŁ”, nieprawdaż? Próbowaliście zapewne użyć klawisza Backspace i wpisać nazwę ponow- nie? Do szału mnie to doprowadza! Jak to zatrzymać? Rozwiązanie: Diagnoza: cierpisz na „nadczynność au- tokorekty”. I chociaż powinieneś być wdzięczny za te wszyst- kie razy, w których zostałeś uchroniony przed wpisaniem „be- dzie” zamiast „będzie”, nadal bolesne jest, że Excel zmienia słowo, o którym wiesz, że wpisałeś je dokładnie tak, jak należy. Jeżeli Excel zmienił słowo, które właśnie wpisa- łeś, możesz użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Z, aby cofnąć automatycznie dokonaną zmianę. Możesz tak zrobić pod warunkiem, że wcisnąłeś wyłącznie spację po wpisaniu tego wyrazu. Jeśli wcisnąłeś klawisz Enter lub Tab i Excel podświetlił następną aktywną komórkę, kombinacja klawiszy Ctrl+Z spo- woduje cofnięcie ostatniej zmiany dokonanej przez użytkownika. Możesz całkowicie wyłączyć autokorektę. W tym celu wy- bierz z menu polecenie Narzędzia/Opcje Autokorekty i usuń zaznaczenie w polu Zamieniaj tekst podczas pisania, znaj- dujące się na zakładce Autokorekta okna dialogowego o tej samej nazwie (rysunek 1.6). Jeżeli chcesz wyłączyć tylko niektóre z opcji autokorekty, możesz odznaczyć odpowiednią opcję na tej samej zakładce. Dostępne możliwości to: decyzja, czy Excel ma poprawiać wy- razy, w których dwie pierwsze litery zapisano kapitalikami, zdania (lub wyrażenia wydające się być zdaniami) rozpoczy- nające się małą literą, nazwy dni tygodnia zapisane wielką literą i błędne uŻYCIE kLAWISZA cAPS lOCK. Możesz nawet utworzyć własne wpisy autokorekty, wystarczy wpisać wy- raz, który chcesz zmieniać w polu Zamień, natomiast w polu Na podaj prawidłową pisownię, kliknij OK i od tej pory au- tokorekta będzie brała pod uwagę również ten wpis. Przy 24 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 25 — HIPERŁĄCZA Problem: Kiedy wpisuję adres URL do komórki, auto- matycznie zmienia się on w hiperłącze, czyli dzieje się to, czego właśnie chcę uniknąć. Jak to zatrzymać? Rozwiązanie: W Excelu 97 zmiana adresów URL na hiperłącza nie następuje automatycznie. W Excelu 2000 nie ma sposobu na uniknięcie takiego formatowania, ale możesz użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Z tuż po tym, jak Excel dokona zmiany. Jeżeli nie zdążysz, możesz wybrać z menu polece- nie Wstaw/Hiperłącze/Usuń łącze. W Excelu 2002 i 2003 możesz wyłączyć automatyczne przekształcanie adresów URL w hiperłącza (jest to ustawienie domyślne) za pomocą funkcji Autokorekty. Wybierz z menu polecenie Narzędzia/ Opcje Autokorekty i w zakładce Autoformatowanie podczas pisania usuń zaznaczenie w polu Ścieżki internetowe i sie- ciowe na hiperłącza. IMPORTOWANIE DANYCH KOPIOWANIE TABEL Z PUSTYMI KOMÓRKAMI Z WORDA DO EXCELA Problem: Podczas kopiowania tabel z dokumentów utwo- rzonych w Wordzie do skoroszytu czasami Excel przypisuje do jednej komórki tabeli dwie komórki w Excelu (rysunek 1.7), co gorsza, scala również komórki. Czy mogę jakoś powstrzy- mać Excela przed takim zachowaniem? A jeżeli nie, czy mogę chociaż cofnąć scalanie komórek i wymazać puste wiersze, które powstaną w efekcie tego działania? Rozwiązanie: Dawid i Raina Hawley, autorzy książki 100 sposobów na Excel4, napisali świetne makro do usuwa- nia pustych wierszy z zaznaczonego obszaru. Dodałem u góry procedurę usuwającą zawijanie tekstu i scalanie komórek z importowanej tabeli, tak aby każdy wiersz był oddzielony, co z kolei umożliwi usunięcie pustych wierszy. Aby makro 4 Helion, 2004 — przyp. red. Rysunek 1.6. Jeżeli wiesz, co robisz, to znaczy, że Autokorekta się myli i potrzebuje ręcznych poprawek użyciu tej samej metody możesz zdefiniować wyjątki, które będą ignorowane przy sprawdzaniu błędów związanych z uży- ciem wielkiej litery i podwójnymi kapitalikami. Aby to wy- konać kliknij przycisk Wyjątki i wypełnij odpowiednio pola w oknie dialogowym, które się pojawi. Możesz również wy- mazać pojedyncze wpisy w regułach autokorekty (np. wspo- mniany BYL i BYŁ) — wybierz wpis na liście i kliknij przy- cisk Usuń. DODATKOWE ZASTOSOWANIA AUTOKOREKTY Możesz użyć autokorekty do wstawiana niezmien- nych fragmentów tekstu o wielkości do 255 zna- ków, np.: opisu kategorii, metod księgowych czy wyjaśnień dotyczących prezentowanych liczb. Du- żo łatwiej przecież wpisać ciężkazima05 zamiast: Prognozy dotyczące tegorocznej jesieni wydają się optymistyczne, ale przewidujemy, surową zimę, która skróci o dwa do trzech tygodni sezon tury- styczny w stosunku do zeszłorocznego. IMPORTOWANIE DANYCH 25 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 26 — David i Raina zamieścili swoje makro (całość od fragmentu Dim Rw As Range) na stronie http://www.ozgrid.com/VBA/ VBACode.htm. Wykorzystałem je za ich pozwoleniem. IMPORT DANYCH Z PLIKÓW PROGRAMU MICROSOFT WORD Problem: Chciałem zaimportować do Excela dane z pliku, który wcześniej utworzyłem w programie Word i zapisałem z rozszerzeniem .doc. Kiedy próbowałem wybrać plik za po- mocą menu Plik/Otwórz, nie było plików z takim rozszerze- niem na liście rozwijanej Pliki typu. Dlaczego? I co mogę na to poradzić? ASAP — PORĘCZNE NARZĘDZIE DO IMPORTOWANIA DANYCH Jeżeli importujesz dużo danych do Excela (tekst, bazy danych czy inne pliki Excela), prawdopodobnie jesteś już zmęczony ciągłymi sporami z kreatorem importu. Zamiast wciąż uruchamiać kreatora i usta- wiać w nim opcje albo zamiast pisać kolejne makro do wykonywania często powtarzanych zadań, po- bierz darmowy program ASAP Utilities ze zbiorów firmy eGate Internet Solutions (http://www.asap- utilities.com). ASAP, napisany przez Bastiena Mensinka, zawiera procedury VBA importujące do arkusza dane roz- dzielone standardowymi znakami separującymi, pliki tekstowe rozdzielone spacjami i zamienia te ostat- nie w zwykłe pliki tekstowe. Pakiet zawiera rów- nież inne narzędzia pomocne w zaznaczaniu komórek zgodnie ze zdefiniowanym kryterium, w kopiowa- niu ustawień drukowania z arkuszy, eksportowaniu zaznaczonych komórek do plików w formacie HTML, usuwaniu liczb z zaznaczonych komórek z pozo- stawieniem nienaruszonych liter i vice versa oraz wiele innych. Rysunek 1.7. Z jakichś przyczyn, po wklejeniu tabeli z Worda zamiast jednego masz dwa wiersze… zadziałało, musisz zaznaczyć obszar pracy. Jeżeli nie zazna- czyłeś jeszcze obszaru, wybierz jakąś komórkę znajdującą się w nim i użyj kombinacji klawiszy Ctrl+*. Następnie uruchom makro, które posprząta w Twoim arkuszu. Sub PoprawTabele() Usuwa wszystkie scalone komórki i zawinięty tekst z wklejanej tabeli oraz usuwa puste wiersze With Selection .WrapText = False .MergeCells = False End With Dim Rw As Range With Application .Calculation = xlCalculationManual .ScreenUpdating = False Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks) .Select For Each Rw In Selection.Rows If WorksheetFunction.CountA(Selection. EntireRow) = 0 Then Selection.EntireRow.Delete End If Next Rw .Calculation = xlCalculationAutomatic .ScreenUpdating = True End With End Sub 26 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 27 — Rozwiązanie: Dzieje się tak, ponieważ Word zapisuje w plikach o rozszerzeniu .doc o wiele więcej informacji niż te, które są widoczne na ekranie. Jeśli Excel zaimportowałby taki plik, prawie na pewno nie poradziłby sobie z mnóstwem informacji dotyczących formatowania — Ty i Twój komputer dostalibyście fiksacji. Aby uniknąć tego niebezpieczeństwa, należy zapisać dane bez informacji dodatkowych. Zamiast zapisywać plik w formacie .doc, z menu Plik/Zapisz jako wy- bierz pozycję Zwykły tekst (w różnych wersjach Worda nazwa może być trochę inna) i kliknij przycisk Zapisz. To pozwoli Exce- lowi dokonać udanego importu danych. SPOSÓB NA OPORNE DANE Informacje z wszelkich programów wyeksportowa- ne do plików tekstowych z danymi rozdzielonymi przecinkami to łatwe zadanie dla Excela. Ale nie- które aplikacje (zwłaszcza typu mainframe, z innych niż Windows systemów operacyjnych czy zawie- rające funkcje bezpieczeństwa) tworzą pliki, które trudno przenieść do Excela. Jeżeli korzystasz z pro- gramów, które zabijają w Tobie chęć importowa- nia, przełącz się na Import Wizard (do pobrania ze strony http://beside.com/). Na czym polega prze- waga tego dodatku do Excela? Kiedy jakaś apli- kacja wysyła dane do druku, zapisuje je najpierw w postaci pliku w kolejce wydruku. Import Wizard tworzy tabele w Excelu z danych znalezionych w takim właśnie pliku. Musisz tylko zdefiniować kilka parametrów importu dla każdego raportu, a kreator przeprowadzi Cię bezpiecznie przez cały proces. Będziesz mógł utworzyć filtr danych, które chcesz importować, zdefiniować dodatkowe for- maty danych i liczb nieznane w Excelu, umieszczać dane z wielu wierszy w jednym i stosować funk- cje VBA do tworzenia własnych makr do importu danych. Możesz pobrać 30-dniową wersję testową, po tym okresie jednostanowiskowa licencja kosz- tuje 149 dolarów. KOPIUJ I WKLEJ ZAAWANSOWANE KORZYSTANIE ZE SCHOWKA Problem: Często muszę kopiować dane z jednego arku- sza do innego, a nawet dane między aplikacjami. Kopiowa- nie zawartości jednej komórki, otwieranie kolejnego arkusza i wklejanie tam danych połączone z koniecznością powta- rzania tej samej operacji wiele razy jest nużące. Czy mogę najpierw zebrać wszystkie dane, przeznaczone do skopiowa- nia, w jednym miejscu, a następnie wklejać je w dowolnej kolejności? Rozwiązanie: Możesz skopiować najpierw wszystkie dane w jednym miejscu, a później je wklejać, ale sposób wykonania tego zadania drastycznie zmienia się w różnych wersjach Excela. W Excelu 97 musisz stworzyć nowy skoro- szyt lub arkusz i wklejać dane do niego. To żmudne zajęcie, ale daje efekty. Musisz tylko uważać na rozmiar pliku, aby nie spowolnić zanadto pracy systemu. Stosuję 1 MB jako wy- znacznik przy tworzeniu takiego „magazynu”, ale jeśli pracu- jesz na starszym komputerze, być może będziesz musiał zmniej- szyć tę wielkość o połowę. Microsoft wprowadził Schowek w Office 2000, od tego mo- mentu stał się on częścią pakietu. Schowek — jak nazwa wskazuje — przechowuje ostatnio wycięte lub skopiowane dane (12 w wersji 2000 i 24 w wersji XP i 2003) i udostępnia je dla każdej aplikacji Office razem lub osobno. Co ciekawsze, dane skopiowane w jednej wersji Office są dostępne dla in- nych wersji uruchomionych w tym samym czasie. Uruchomi- łem równocześnie: Worda 2003 oraz Excela 97, 2002 i 2003, i dla każdego z tych programów dostępne były dane przecho- wywane w Schowku. Aby korzystać ze Schowka w Excelu 2000 wykonaj nastę- pujące czynności: 1. Wybierz z menu polecenie Widok/Paski narzędzi/Scho- wek, aby wyświetlić Schowek (rysunek 1.8). KOPIUJ I WKLEJ 27 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 28 — Rysunek 1.8. Widok zawartości Schowka; możesz korzystać z wielu skopiowanych elementów jednocześnie 2. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności w celu skorzystania ze Schowka: • zaznacz komórkę, w której chcesz umieścić dane, a następnie kliknij odpowiednią zawartość Schow- ka, co spowoduje wklejenie jej do uprzednio wy- branej komórki; • kliknij Wklej wszystko, aby umieścić całą zawar- tość Schowka w skoroszycie; • kliknij ostatnią ikonkę (Wyczyść Schowek) w celu usunięcia wszystkich elementów. Aby korzystać ze Schowka w Excelu 2002 i 2003, wykonaj następujące czynności: Rysunek 1.9. W Excelu 2002 i 2003 Schowek został wbudowany w Okienko zadań 1. Wybierz z menu polecenie Widok/Okienko zadań. 2. Kliknij mały trójkąt znajdujący się u góry okienka zadań i wybierz Schowek, aby wyświetlić jego zawartość (ry- sunek 1.9). 3. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności, aby sko- rzystać ze Schowka: • kliknij wybrany element w celu umieszczenia go w arkuszu; • kliknij Wklej wszystko, aby umieścić wszystkie elementy ze Schowka w arkuszu; • kliknij Wyczyść wszystko w celu opróżnienia Schowka; • aby usunąć poszczególne elementy, umieść kursor myszy nad skopiowanym elementem, następnie kliknij pole ze strzałką, które pojawi się z prawej strony, i z menu wybierz polecenie Usuń. USUWANIE SCHOWKA Z WIDOKU Problem: Używam Excela 2002 i gdy tylko coś kopiuję lub wklejam, pojawia się Schowek. Chyba oszaleję! Jak to wyłączyć? Rozwiązanie: Schowek nie włącza się samoczynnie w Excelu 2000. Jeśli wcześniej go włączyłeś, a teraz chcesz się go pozbyć z widoku, po prostu kliknij prawym przyciskiem wolne pole któregokolwiek paska zadań i odznacz pozycję Schowek. Niestety w Excelu 2002 i 2003 Schowek może (i często tak jest) pojawiać się samoczynnie w trakcie ope- racji kopiowania i wklejania. Aby tego uniknąć, wykonaj na- stępujące czynności: 1. Wybierz z menu polecenie Widok/Okienko zadań. 2. Jeżeli okienko zadań już się wyświetla, kliknij mały trój- kąt w polu Okienko innych zadań i wybierz Schowek. 3. Kliknij przycisk Opcje znajdujący się na dole okienka zadań i usuń zaznaczenie pozycji Pokaż automatycznie Schowek pakietu Office. 28 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 29 — DOSTOSOWYWANIE FORMATU KOPIOWANYCH KOMÓREK Problem: Kiedy kopiuję zawartość komórek z jednego miejsca w inne, zostaje zachowane oryginalne formatowanie, przez co nie zawsze mieszczą się między danymi w nowym arkuszu. Czy jest jakiś szybki sposób na zmianę formatowania kopiowanych komórek, tak aby dostosować je do miejsca wklejania? Rozwiązanie: W Excelu 97 i 2000 możesz użyć Ma- larza formatów, aby skopiować formatowanie z jednej grupy komórek do innej. Po prostu zaznacz komórki, z których chcesz skopiować format, następnie kliknij przycisk Malarz forma- tów znajdujący się na standardowym pasku narzędzi (szukaj ikony z malutkim pędzlem), następnie zaznacz obszar prze- znaczony do sformatowania. Po zwolnieniu przycisku myszy komórki zostaną sformatowane. W Excelu 2002 i 2003 pod- czas wklejania czegoś do komórek pojawia się przycisk Opcje wklejania, kliknij go i z listy wybierz opcję Dopasuj formato- wanie docelowe, wówczas kopiowane dane przejmą forma- towanie komórek, w których sąsiedztwie się znajdą. WSTAWIANIE I USUWANIE POJEDYNCZYCH KOMÓREK Problem: Dość łatwo jest wstawić wiersz lub kolumnę do arkusza, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek np. kolumny i wybrać Wstaw, ale czasami trzeba wstawić pojedynczą komórkę. Poprawnie wpisałem w arku- szu liczbowe oznaczenie miesięcy, ale pomyliłem się przy po- dawaniu nazw (błędny wpis w komórce B4, rysunek 1.10). Mogę oczywiście wyciąć i wkleić listę miesięcy, ale czy istnieje wygodniejszy sposób na dodanie jednej komórki? I czy jest sposób na pozbycie się jednej komórki? Rozwiązanie: Aby dodać potrzebną komórkę, wyko- naj następujące czynności: 1. Zaznacz komórkę, w miejscu której chcesz umieścić nową. Rysunek 1.10. W tym skoroszycie brakuje dodatkowej komórki w polu B4 2. Wybierz z menu polecenie Wstaw/Komórki, aby wy- świetlić okno dialogowe Wstawianie. 3. Zależnie od tego, co chcesz zrobić, wybierz Przesuń komórki w prawo albo Przesuń komórki w dół i kliknij przycisk OK. Jeżeli wybierzesz Przesuń komórki w dół, rezultaty będą takie, jak na rysunku 1.11; zaznaczona komórka (rysunek 1.10) zostanie przesunięta w dół, a na jej miejscu pojawi się nowa, zupełnie pusta. Rysunek 1.11. Nowa komórka pojawi się dokładnie tam, gdzie jest potrzebna Aby wstawić jednocześnie wiele komórek, zaznacz odpowied- nie miejsce w arkuszu i postępuj wg powyższych instrukcji. KOPIUJ I WKLEJ 29 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 30 — Rozwiązanie: Zamiana kolumn na wiersze nie jest taka trudna: 1. Zaznacz dane, które chcesz przenieść łącznie ze wszyst- kimi nagłówkami kolumn i wierszy, i wybierz z menu polecenie Edycja/Kopiuj. 2. Zaznacz komórkę spoza obszaru kopiowania i wybierz z menu polecenie Edycja/Wklej specjalnie. 3. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne zaznacz opcję Transpozycja (znajduje się w dolnym prawym rogu okna) i kliknij OK. 4. Zaznacz oryginalne, nieprzetransponowane dane łącznie ze wszystkimi nagłówkami kolumn oraz wierszy i wy- bierz z menu polecenie Edycja/Wyczyść/Wszystko. 5. Zaznacz dane, które właśnie wkleiłeś, i wybierz z me- nu polecenie Edycja/Wytnij. 6. Zaznacz komórkę w górnym lewym rogu arkusza (tam, gdzie chcesz, aby pojawiły się dane) i wybierz z menu polecenie Edycja/Wklej. Wynik tych działań widać na rysunku 1.13. Rysunek 1.13. Nie przepisuj danych — przetransponuj je! Niestety w wyniku powyższej operacji może ucier- pieć formatowanie. Usuń obramowanie, wypełnie- nie komórek itp. z komórek, które chcesz transpono- wać. Przywróć potrzebne formatowanie po ostatnim wklejeniu danych (punkt 6.). W celu usunięcia jednej lub wielu komórek: 1. Zaznacz komórki przeznaczone do skasowania. 2. Wybierz z menu polecenie Edycja/Usuń5. 3. Zaznacz pole wyboru Przesuń komórki w lewo lub Prze- suń komórki do góry i kliknij OK. Komórki, które chcesz usunąć, nie muszą znajdować się w tej samej kolumnie czy wierszu, nie muszą nawet znajdować się obok siebie. Trzymając wci- śnięty klawisz Ctrl, zaznacz odpowiednie komórki, a następnie wybierz z menu polecenie Edycja/Usuń. TRANSPOZYCJA WIERSZY I KOLUMN Problem: Moja szefowa kazała mi zrobić zestawienie wyników sprzedaży wszystkich przedstawicieli handlowych z naszego oddziału w poszczególnych tygodniach. Z jakiegoś powodu chciała, aby nazwiska przedstawicieli pojawiły się jako nagłówki kolumn, a numery tygodni jako nagłówki wier- szy (fragment tego raportu znajduje się na rysunku 1.12). Nie ma problemu, wedle życzenia. Kiedy zobaczyła, że lista nazwisk nie mieści się na ekranie, zmieniła zdanie i kazała mi zamienić miejscami wiersze i kolumny. Czy mogę to zro- bić bez narażania mojej ręki na zdrętwienie od ciągłego wy- cinania i wklejania? Rysunek 1.12. Niewłaściwie zaplanowałeś wiersze i kolumny? Jest sposób, aby je obrócić 5 Jeżeli zależy Ci na czasie, możesz po prostu kliknąć prawym przyci- skiem myszy w zaznaczonym obszarze i z listy, która się pojawi, wybrać pozycję Usuń — przyp. tłum. 30 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 31 — ZMIANA DOMYŚLNEJ LOKALIZACJI ZAPISYWANIA PLIKÓW Problem: Nie odpowiada mi fakt, że gdy próbuję zapi- sać jakiś skoroszyt, Excel zawsze proponuje mi folder Moje dokumenty. Zwykle chcę zapisać plik gdzie indziej. Jakiś pomysł? Rozwiązanie: Zamiast wskazywać za każdym razem folder, w którym chcesz zapisać plik, po prostu podaj lokali- zację, która ma być domyślną dla Twoich plików. Wybierz z menu polecenie Narzędzia/Opcje i kliknij zakładkę Ogólne (rysunek 1.14). W polu tekstowym Domyślna lokalizacja pli- ków wpisz ścieżkę do folderu, w którym chcesz zapisywać pliki, np.: C:Raporty2005), kliknij OK i problem rozwiązany. się w aktywnym arkuszu w tym samym miejscu, w którym był uprzednio. Rozwiązanie: Excel został zaprojektowany tak, by pa- miętać położenie ostatniej aktywnej komórki i aktywować ją po ponownym otwarciu arkusza. Jeżeli to nie wystarcza, poni- żej znajduje się makro, które przeniesie Cię do następnego arkusza i ustawi kursor w komórce odpowiadającej ostatniej aktywnej komórce w poprzednio otwartym arkuszu: Sub TaSamaKomorka() Dim shtMySheet As Worksheet Dim strCellAddress As String strCellAddress = ActiveCell.Address Jeżeli ma być zaznaczona tylko jedna komórka, usuń powyższy apostrof i umieść go w wierszu poniżej strCellAddress = ActiveWindow.RangeSelection.Address Set shtMySheet = ActiveWindow.ActiveSheet If Worksheets.Count shtMySheet.Index Then shtMySheet.Next.Activate Range(strCellAddress).Activate Else Worksheets(1).Activate Range(strCellAddress).Activate Rysunek 1.14. W zakładce Ogólne możesz podać domyślny folder do zapisywania plików End If NAWIGACJA I WYŚWIETLANIE UTRZYMYWANIE AKTYWNEJ KOMÓRKI PODCZAS ZMIANY ARKUSZY Problem: Przełączam się między wieloma dość podob- nymi arkuszami i zaoszczędziłbym sobie sporo kłopotów, gdy- by podczas przechodzenia między kartami kursor pojawiał Set shtMySheet = Nothing End Sub Makro pozwala przemieszczać się między aktywnymi komór- kami (lub zaznaczonymi obszarami obejmującymi wiele ko- mórek) tak, jak między arkuszami. Makro zapisuje adres za- znaczonej komórki (lub komórek), przechodzi do następnego arkusza w skoroszycie (albo powraca do pierwszego, jeżeli zaznaczona komórka była w ostatnim) i zaznacza w nim ko- mórkę (komórki) spod zapamiętanego adresu. Jeżeli chcesz zmienić makro tak, aby była podświetlana tylko jedna komórka (nawet jeżeli zaznaczonych jest ich więcej), umieść apostrof NAWIGACJA I WYŚWIETLANIE 31 plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 32 — przed wierszem strCellAddress = ActiveWindow.Range- Selection.Address i usuń apostrof z wiersza strCellAd- dress = ActiveCell.Address. Innym sposobem zmieszczenia zbyt dużego skoroszytu na ekranie komputera jest użycie mniejszej czcionki, a następnie zmiana rozmiaru wierszy i kolumn: Jeżeli to makro będzie dla Ciebie użyteczne, możesz przypi- sać je do przycisku umieszczonego na pasku zadań. Aby do- wiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj podrozdział „Dodawa- nie nowego przycisku do paska narzędzi” w rozdziale 8. ŁATWA NAWIGACJA Jeżeli Twój skoroszyt rozrośnie się do wielu arku- szy, spędzisz mnóstwo czasu na próbach odnale- zienia i wybrania odpowiedniego. Możesz ułatwić sobie to zadanie dzięki pobraniu narzędzia share- ware ze strony http://www.robbo.com.au/downlo- ad.htm. Navigator Utilites może ukrywać i chronić arkusze, szybko odnajdywać łącza i rozbudować możliwości polecenia Znajdź i zamień. Podstawo- wy pakiet jest darmowy, ale za 20 dolarów (cena rejestracji) otrzymasz dodatkowe funkcje, jak np. łamacz haseł. ZMNIEJSZANIE EKRANU EXCELA Problem: W moim arkuszu jest zbyt wiele danych, aby zmieściły się na ekranie komputera. Czy mogę zmniejszyć wielkość okna tak, aby zobaczyć wszystko naraz? Rozwiązanie: Możesz kontrolować rozmiar obszaru wy- świetlania danych, wykorzystując Powiększenie ze standar- dowego paska narzędzi (rysunek 1.15). Po rozwinięciu listy możesz wybrać jedną z dostępnych wartości lub po prostu wpisać w polu taką, jakiej potrzebujesz. Maksymalna war- tość, którą można wpisać to 400 , a minimalna — 10 . 1. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl+A w celu zaznaczenia całego skoroszytu, następnie z paska narzędzi z listy rozwijanej Rozmiar czcionki wybierz mniejszy rozmiar. 2. Jeżeli cały arkusz jest nadal zaznaczony, wybierz z menu polecenie Format/Kolumna/Autodopasowanie obszaru. 3. Następnie, jeżeli cały arkusz jest nadal zaznaczony, wy- bierz z menu polecenie Format/Wiersz/Autodopasowanie. POWIĘKSZANIE WYBRANEGO OBSZARU Problem: Wykorzystuję niewielką ilość komórek w arku- szu, chciałbym wyświetlić te komórki w największym moż- liwym powiększeniu. Próbowałem użyć narzędzia Powiększe- nie ze standardowego paska narzędzi, ale mi się nie udało. Czyżbym nie miał szczęścia? Rozwiązanie: Masz. Zaznacz komórki, które chcesz powiększyć, a następnie wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz z menu polecenie Widok/Powiększenie, aby wy- świetlić okno dialogowe Powiększenie (rysunek 1.16). Rysunek 1.16. Okno dialogowe Powiększenie pozwala na ustawienie żądanej wielkości zbliżenia 2. Wybierz pole Dopasuj do zaznaczenia. 3. Kliknij OK. Rysunek 1.15. Narzędzie Powiększenie umożliwia kontrolę wielkości wyświetlanego obszaru roboczego w oknie Excela. Możesz wybrać jedną z dostępnych wartości albo wpisać własną 32 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMY Z WPROWADZANIEM DANYCH plik: T:Andrzejsss 01-08.doc strona — 33 — PRZEMIESZCZANIE SIĘ DO OSTATNIEGO WIERSZA LISTY Problem: Właśnie zaimportowałem bazę danych do mo- jego Exc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sposoby na Excel
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: