Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00425 006941 18461001 na godz. na dobę w sumie
Sposoby na internet - książka
Sposoby na internet - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-941-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozwiąż problemy z internetem

Czy przeglądając pocztę elektroniczną przeznaczasz więcej czasu na kasowanie spamu niż na czytanie tych listów, które naprawdę Cię interesują? Czy miałeś już wątpliwą przyjemność usuwania ze swojego komputera dialerów, programów szpiegujących i wirusów? Czy kiedykolwiek, przed podjęciem decyzji o zakupach na aukcji internetowej, zastanawiałeś się, czy osoba sprzedająca nie jest oszustem, który zamiast wydanej w 100 egzemplarzach płyty Twojego ulubionego wykonawcy przyśle Ci pustą płytę CD? Ile razy zdarza Ci się przeszukiwać tysiące stron w poszukiwaniu interesującej Cię informacji? Internet to wspaniałe medium, ale również niewyczerpane źródło irytacji i stresów. Aby komfortowo z niego korzystać, musisz nauczyć się zapobiegać sytuacjom, które doprowadzają Cię do szaleństwa.

W książce 'Sposoby na internet' znajdziesz sposoby rozwiązania problemów, na które napotykasz codziennie, podczas korzystania z sieci. Dowiesz się, jak komfortowo korzystać z programów pocztowych i zablokować spam oraz wirusy rozsyłane w poczcie elektronicznej. Nauczysz się naprawiać zerwane połączenia internetowe, konfigurować routery dostępowe i wykorzystywać możliwości sieci bezprzewodowych. Zabezpieczysz przeglądarki i zapobiegniesz pojawianiu się wyskakujących okienek. Przeczytasz również o tym, jak poradzić sobie z komunikatorami internetowymi, które nie zawsze działają tak, jak można od nich oczekiwać, jak efektywnie korzystać z Google'a i jak zdemaskować oszustów na aukcjach internetowych.

Jeśli chcesz wykorzystać wszystkie możliwości internetu i nie oszaleć, koniecznie przeczytaj tą książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Sposoby na internet Autor: Preston Gralla T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 83-7361-941-0 Tytu³ orygina³u: Internet Annoyances Format: B5, stron: 240 Rozwi¹¿ problemy z internetem Czy przegl¹daj¹c pocztê elektroniczn¹ przeznaczasz wiêcej czasu na kasowanie spamu ni¿ na czytanie tych listów, które naprawdê Ciê interesuj¹? Czy mia³eœ ju¿ w¹tpliw¹ przyjemnoœæ usuwania ze swojego komputera dialerów, programów szpieguj¹cych i wirusów? Czy kiedykolwiek, przed podjêciem decyzji o zakupach na aukcji internetowej, zastanawia³eœ siê, czy osoba sprzedaj¹ca nie jest oszustem, który zamiast wydanej w 100 egzemplarzach p³yty Twojego ulubionego wykonawcy przyœle Ci pust¹ p³ytê CD? Ile razy zdarza Ci siê przeszukiwaæ tysi¹ce stron w poszukiwaniu interesuj¹cej Ciê informacji? Internet to wspania³e medium, ale równie¿ niewyczerpane Ÿród³o irytacji i stresów. Aby komfortowo z niego korzystaæ, musisz nauczyæ siê zapobiegaæ sytuacjom, które doprowadzaj¹ Ciê do szaleñstwa. W ksi¹¿ce „Sposoby na internet” znajdziesz sposoby rozwi¹zania problemów, na które napotykasz codziennie, podczas korzystania z sieci. Dowiesz siê, jak komfortowo korzystaæ z programów pocztowych i zablokowaæ spam oraz wirusy rozsy³ane w poczcie elektronicznej. Nauczysz siê naprawiaæ zerwane po³¹czenia internetowe, konfigurowaæ routery dostêpowe i wykorzystywaæ mo¿liwoœci sieci bezprzewodowych. Zabezpieczysz przegl¹darki i zapobiegniesz pojawianiu siê wyskakuj¹cych okienek. Przeczytasz równie¿ o tym, jak poradziæ sobie z komunikatorami internetowymi, które nie zawsze dzia³aj¹ tak, jak mo¿na od nich oczekiwaæ, jak efektywnie korzystaæ z Google’a i jak zdemaskowaæ oszustów na aukcjach internetowych. (cid:129) Blokowanie spamu w poczcie elektronicznej (cid:129) Konfigurowanie programów pocztowych (cid:129) Wznawianie zerwanych po³¹czeñ internetowych (cid:129) Tworzenie i zabezpieczanie sieci bezprzewodowych (cid:129) Projektowanie i utrzymywanie stron WWW (cid:129) Blokowanie wyskakuj¹cych okienek w przegl¹darkach internetowych (cid:129) Rozwi¹zywanie problemów z us³ugami AOL i komunikatorami internetowymi (cid:129) Sprawne korzystanie z wyszukiwarek internetowych (cid:129) Zabezpieczanie komputera i sieci przed wirusami, trojanami i atakami hakerów Jeœli chcesz wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci internetu i nie oszaleæ, koniecznie przeczytaj t¹ ksi¹¿kê. RNKM ### +5+#, EJYKNC URKUFQE UVTQPC :SURZDG]HQLH  352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ (/(.7521, =1Æ,63$0(05 2JµOQHSUREOHP]ZLÇ]DQH ]SRF]WÇHOHNWURQLF]QÇ 3RELHUDQLH]DSRPRFÇNOLHQWµZSRF]WRZFKZLDGRPR FL SRFKRG]ÇFFK]NRQWSRF]WRZFKZVHUZLVDFK::: 3UREOHP]ZV DQLHPZLDGRPR FLZSRGUµ :F] ÉPRMÇZLDGRPR É -X QLJGZLÛFHMQLH]DSRPQLV]R]D ÇF]QLNDFK .VLÇ NDDGUHVRZDZVWDUPVWOX 5HFHSWDQDGX ÇOLF]EÛZLDGRPR FLSRF]WRZFK ]DGUHVDWSU]HF]WD ZLDGRPR É =DWU]PDMPQLH]DQLP]QRZXQDNRJR QDNU]F]Û =DSRELHJDQLHUR]UDVWDQLXVLÛDGUHVµZ85/ =DWU]PDQLHZV DQHMZLDGRPR FLHPDLO ODF]HJRRWU]PXMÛSRZLDGRPLHQLD RQLHGRVWDUF]RQFKZLDGRPR FLDFK 63$0 VSRVREµZZDONL]HVSDPHP 8QLNDQLHOLVWDGUHVµZX DQFKSU]H]VSDPHUµZ 3U]HZRGQLN OHG]HQLDVSDPHUµZ ]PR QDZDOF]É]HVSDPHPQDGURG]HSUDZQHM 8ZD DMFLHQDNUDMRZUHMHVWU R1RW(PDLO $NWXDOL]DFMDILOWUXDQWVSDPRZHJRZ2XWORRNX 0µMELXOHWQMHVWEORNRZDQMDNRVSDP 0µMGRVWDZFDLQWHUQHWXXZD DPQLH]DVSDPHUD 2XWORRNL2XWORRN([SUHVV 2FKURQDKDV HPZSURJUDPDFK2XWORRN L2XWORRN([SUHVV -DNQDSUDZLÉIROGHU1LHSU]HF]WDQDSRF]WDZ2XWORRNX 2GF]XFLHNODXVWURIRELLZ2XWORRNX :LDGRPR ÉZ2XWORRNXZJOÇGDWDN MDNEE DQDSLVDQDZVDQVNUFLH .RQWURORZDQHUR]UDVWDQLHVLÛSOLNXGDQFK2XWORRND 1DZLJDFMDPLÛG]IROGHUDPL RGDWNRZHVNUµWNODZLDWXURZH : ÇF]HQLHZLQLHWSURJUDPX2XWORRN([SUHVV $UFKLZL]DFMDGDQFKSURJUDPµZ2XWORRN L2XWORRN([SUHVV 3RF]WD2XWORRNDMHGQRF]H QLHZGZµFKPLHMVFDFK 1LHPR QDVNRSLRZDÉSRF]W]DSLVDQHM ZSURJUDPLH2XWORRN([SUHVVGRQRZHJRODSWRSD *0$,/ 3RWU]HEXMÛPLHMVFDMDNQDMZLÛFHMPLHMVFD 2EV XJDMÛ]NDSROVNLHJR ODF]HJRZVHUZLVLH*PDLOQLHRWU]PXMÛELXOHWQµZ *G]LHVÇ]DUFKLZL]RZDQHZLDGRPR FL*PDLO (XGRUD .RQLHFSUREOHPµZ]DXWRX]XSH QLDQLHP 3U]VSLHV]HQLHG]LD DQLDSURJUDPX(XGRUD ]DSRPRFÇVNUµWµZNODZLDWXURZFK þDWZLHMV]HRSUµ QLDQLHNRV]DZSURJUDPLH(XGRUD 3U]VSLHV]HQLHG]LD DQLDSURJUDPX(XGRUD RR]QDF]DMÇG]LZQHLNRQZSURJUDPLH(XGRUD 352 /(0 =1$:,Æ= :$1,(032þÆ =( 5 2JµOQHSUREOHP]SR ÇF]HQLDPL 1DWFKPLDVWRZDQDSUDZDSU]HUZDQHJRSR ÇF]HQLD ]LQWHUQHWHP :LQGRZV;3]DZLHV]DVLÛ]DND GPUD]HP NLHG ÇF]ÛVLÛ]LQWHUQHWHP -DNDMHVWU]HF]LVWDV]ENR ÉPRMHJRSR ÇF]HQLD -DN]DWU]PDÉPµMPRGHP]DQLP]QµZVLÛSR ÇF] 63,675( , RNKM ### +5+#, EJYKNC URKUFQE UVTQPC  3R ÇF]HQLDV]HURNRSDVPRZHNDEORZHL 6/ H]SLHF]H VWZRVLHFL:L)L NROHMQNURN DUG]RZROQHSR ÇF]HQLH]DSRPRFÇPRGHPXNDEORZHJR DUG]RZROQHSR ÇF]HQLHNDEORZH 2 LHQLHSR ÇF]HQLD 6/ 3UREOHP]ZHZQÛWU]QPRNDEORZDQLHP ODF]HJRSR ÇF]HQLH 6/QLHOXELPRMHJRURXWHUD ]ILUPD RPFDVWQDOLF]DGRGDWNRZHRS DW ]DZVSµ G]LHOHQLH ÇF]DZVLHFLGRPRZHM K RSDN]SU]HGPLH FLDPDSUREOHP]SR ÇF]HQLHP 6/ 3UREOHP]NUHDWRUHPQRZHJRSR ÇF]HQLD 3U]HVWD WUDQVPLWRZDÉVZRMÇQD]ZÛVLHFLRZÇ 2FKURQDGRPRZHMVLHFL:L)L þDWZSU]HZRGQLNNRQILJXUDFMLV]IURZDQLD:(3 5HJXODUQLH]PLHQLDMNOXF]:(3 .LHGELWRZHV]IURZDQLH:(3MHVWZU]HF]LVWR FL V]IURZDQLHPELWRZP 7UXGQLHMV]SU]HZRGQLNNRQILJXUDFMLV]IURZDQLD:3$ HOWFNLDOIDEHWLEH]SU]HZRGRZGRVWÛS +RWVSRW 5RXWHULVLHFLGRPRZH 3UREOHP]WUDQVPLVMÇSU]ZVSµ G]LHOHQLXSOLNµZ =DU]ÇG]DQLHSDVPHPVLHFL 5RFNDQGUROOL1$7 0µMURXWHUQLHFKFHSR ÇF]ÉVLÛ]VLHFLÇ 6LHÉ931QLHOXELPRMHJRGRPRZHJRURXWHUD :MDNLVSRVµEX]VNDÉU]HF]LVWÇSRPRFQDWHPDW SUREOHPµZ] ÇF]HPV]HURNRSDVPRZP 352 /(0 =6,( ,$0, (=35=(:2 2: 0,5 RPRZHVLHFLEH]SU]HZRGRZHLURXWHU -DNUR]V]HU]É]DVLÛJVLHFLEH]SU]HZRGRZHM -DN]ZLÛNV]ÉV]ENR ÉSUDFVLHFL:L)L ]DSRPRFÇDQWHQ]SXV]NL 3UREOHP]]DN µFHQLDPLVLHFL:L)L 3UREOHP]EH]SU]HZRGRZPURXWHUHP 7HVWRZDQLHU]HF]LVWHMV]ENR FLVLHFL ]NWR PQLHQDEL ZEXWHONÛ ODF]HJRPRMHXU]ÇG]HQLD:L)LQLHFKFÇVLÛ ]HVREÇNRPXQLNRZDÉ 3UREOHP]GUXNRZDQLHPZVLHFLDFKEH]SU]HZRGRZFK =DWU]PDMZDPSLUµZSDVPD 3U]VSLHV]HQLHG]LD DQLDZROQHJRMDN OLPDN VSU]ÛWXJ H]SU]HZRGRZDNDPHUDEH]SLHF]H VWZD 0DU]HQLDQDVWRODWNDEH]SU]HZRGRZDNRQVROD3ODVWDWLRQ 7HOHIRQNRPµUNRZHDVLHÉ 2GZLDGRPR FLHPDLOGRWHOHIRQµZNRPµUNRZFK PLHFLZZLWUQDFK::: :NRU]VWDMEH]SU]HZRGRZRZV]XNLZDUNÛ)URRJOH SRGF]DVURELHQLD]DNXSµZ 8ZDJDQDDWDNL]ZNRU]VWDQLHP ÇF]D OXHWRRWK =QDMG KRWVSRW]DQLPZELHU]HV]VLÛZSRGUµ :EµUZ D FLZHJRGRVWDZFKRWVSRWµZ UDNGRVWÛSXGRKRWVSRWX 6LHFLGRVWÛSQHDVLHFLSUHIHURZDQH ODF]HJRQLHPR QDVLÛSR ÇF]É]VLHFLÇ GRVWÛSQÇ þDWZLHMV]VSRVµESR ÇF]HQLDGRKRWVSRWµZ70RELOH 2FKURQDSUDWQR FL 3RPRFWHFKQLF]QDGRWF]ÇFDKRWVSRWµZ -DNZOHF]ÉDPQH]MÛNRPSXWHUDSRSUDFZKRWVSRFLH 3UREOHP]ZV DQLHPZLDGRPR FLHPDLO ZVLHFLKRWVSRWX 6]XNDQLHKRWVSRWµZWHFKQLNÇZDUGULYLQJ 6]XNDQLHKRWVSRWµZWHFKQLNÇZDUGULYLQJ GODNRPSXWHUµZWSX3RFNHW3 -DNX]VNDÉSR ÇF]HQLH]Z D FLZPKRWVSRWHP -DN]DWU]PDÉSU]H ÇF]DQLHVLÛKRWVSRWµZ 3RGV XFKLZDQLHSUDWQFKKRWVSRWµZ OHJDOQHF]QLH =DSRPQLMRKRWVSRWDFK VNRU]VWDM ]WHOHIRQXNRPµUNRZHJR] ÇF]HP OXHWRRWK 352 /(0 =:,Æ=$1(=+267,1*,(067521 :::352-(.72:$1,(0, /2*$0,5 3UREOHP]ZLÇ]DQH]GRPHQDPLLKRVWLQJLHP =RVWD J µZQP]DU]ÇGFÇZ DVQHMGRPHQ 3U]H DPPRQRSROILUP1HWZRUN6ROXWLRQV 6NUµÉDGUHV85/ZLWUQ::: :ELHU]QRZÇXV XJÛKRVWLQJX 3U]HVWD ZV DÉRGZLHG]DMÇFFKZLWUQÛ::: GRF]DUQHMG]LXU 3UREOHP]SURMHNWRZDQLHP LXWU]PDQLHPVWURQ::: 7ZµU]VWURQ:::ZSURVWVSRVµE RZLHG]VLÛJG]LHVÇ ÇF]DGR7ZRMHMZLWUQ::: 63,675( , RNKM ### +5+#, EJYKNC URKUFQE UVTQPC ODF]HJR)URQWSDJHQLHG]LD D]PRLPKRVWHP 5R]V]HU]HQLD)URQWSDJHSU]HVWD G]LD DÉ 3RSUDZOLWHUµZNLZDGUHVDFK85/ 3RSUDZLDQLHE ÛGµZRUWRJUDILF]QFK 3RSUDZVZµMNRG+70/ 1LHPR QDSU]HJOÇGDÉNRGX UµG RZHJRVWURQ ZSU]HJOÇGDUFH,QWHUQHW([SORUHU :HOLPLQXMQLHG]LD DMÇFH ÇF]D -DNZ URGNRZDÉHOHPHQWQDVWURQLH RVLÛVWD R]PRLPLF]FLRQNDPL =DVWRVRZDQLHRGSRZLHGQLFKNRORUµZZZLWUQDFK::: 8WZµU]PLQLDWXUNLQDVWURQDFK::: 6]ENDL DWZDNRQZHUVMDREUD]µZ DUPRZOLF]QLNRGZLHG]LQ /2**,1* ]PMHVWEORJJLQJ ODF]HJRQLHPRJÛZVWDZLDÉHOHPHQWµZJUDILF]QFK ZPRLPEORJX 0REORJJLQJ]ZNRU]VWDQLHPXV XJL7SH3DG 8VX EORNDGEORJµZ 8WZµU]G ZLÛNRZEORJ .RPHQWDU]HQDWHPDWZLWUQ::: =DVWRVRZDQLHWHFKQRORJLL566GODEORJ$ 3XEOLNRZDQLHLQIRUPDFMLZEORJX ]DSRPRFÇSRF]WHOHNWURQLF]QHM 8WZRU]HQLHSUDWQHJREORJX ODF]HJRQLHPRJÛSU]HM ÉSR]DHNUDQORJRZDQLD VHUZLVX0RYDEOH7SH -DNSR]EÉVLÛG]LZQFK]QDNµZZVHUZLVLH/LYH-RXUQDO :JUDQLHSOLNµZJUDILF]QFKZEORJX VHUZLVX/LYH-RXUQDO 352 /(0 =:,Æ=$1(=35=(*/Æ $5.$0, ,17(51(72: 0,5 :VNDNXMÇFHRNQDUHNODPL)ODVK : ÇF]ZVNDNXMÇFHRNQD KFÛZ ÇF]ÉZVNDNXMÇFHRNQD RF]L FLHWONRQLHNWµUH 8WZRU]HQLHVWUHIZROQHMRGUHNODP 1LHQDZLG]Û)ODVKD -DN]QDOH ÉSOLN]DQLPDFMÇ)ODVK =DN DGNLLXOXELRQHDGUHV *G]LHSRG]LD VLÛLNRQ ÇF]8OXELRQH 3U]HQRV]HQLHSR]FMLPHQX8OXELRQHL]DN DGHN ]PLHMVFDQDPLHMVFH 3U]HV]XNLZDQLHPHQX8OXELRQH $OIDEHWF]QHXSRU]ÇGNRZDQLHXOXELRQFK ÇF] 6NRNLZREUÛELHOLVW8OXELRQH ODF]HJRQLHPRJÛZGUXNRZDÉOLVWXOXELRQFK ÇF] ZSU]HJOÇGDUFH,QWHUQHW([SORUHU )ROGHUþÇF]DQDMEDUG]LHMLUWXMÇFD]DN DGND 3UREOHP]KLVWRULÇ 7ZRU]HQLHLQWHUIHMVX :SH QLDMIRUPXODU]HV]EFLHM =DEORNXMGHEXJRZDQLH =DWU]PDMV]DOH VWZR]SDVNDPLQDU]ÛG]L 1DXF]PDQLHUSURJUDP$GREH$FUREDW5HDGHU 6WDUHDNWXDOQR FLQLHVÇGREUH =DS]LS 2GV]XNDMXNUWSU]FLVN =DSLV]SRELHUDQHSOLNLWDPJG]LHFKFHV] :GUXNXMWÛVWURQÛ::: 3RPL SURFHVUHMHVWUDFMLZZLWUQLH =RUJDQL]XMZFLQNL]ELHUDQHZLQWHUQHFLH =PDNVPDOL]XMRNQRSU]HJOÇGDUNL,QWHUQHW([SORUHU *G]LHMHVWSDVHNQDU]ÛG]L*RRJOH 8PLHV]F]HQLHQD]ZILUPZSU]HJOÇGDUFH FD ÇMHM]DZDUWR É ,QWHUQHW([SORUHU =DN DGNLZSU]HJOÇGDUFH,QWHUQHW([SORUHU /HSV]HZNRU]VWDQLH]DN DGHNZSU]HJOÇGDUFH)LUHIR[ 6WURQZSU]HJOÇGDUFH)LUHIR[QLHZ ZLHWODMÇVLÛ SUDZLG RZR ODF]HJRQLHPR QDVNRU]VWDÉ]Z DVQR FL:LQGRZV 8SGDWH]DSRPRFÇSU]HJOÇGDUHN2SHUDOXE1HWVFDSH 3U]VSLHV]DF]HLVNUµW 1DWFKPLDVWRZHSU]VSLHV]HQLHLQWHUQHWX 2SURJUDPRZDQLHSU]VSLHV]DMÇFHG]LD DQLHLQWHUQHWX EORNXMHGRVWÛSGRZLWUQ::: 3UDZG]LZLPÛ F] QLQLHX DMÇPV] =DEORNXMSU]SRPQLHQLDGRWF]ÇFHIXQNFML DXWRPDWF]QHJRX]XSH QLDQLD 3RPRFZ]DSDPLÛWDQLXKDVH GODRVµE NWµUHPDMÇN RSRW]SDPLÛFLÇ ODF]HJRQLHPRJÛ]DSLVDÉHOHPHQWµZJUDILF]QFK ZIRUPDFLH*,)OXE-3* ODF]HJRQLHPRJÛSRELHUDÉSOLNµZZSU]HJOÇGDUFH ,QWHUQHW([SORUHU 63,675( , RNKM ### +5+#, EJYKNC URKUFQE UVTQPC  3OLNLFRRNLH :LQGRZV0HVVHQJHU 3R]EÇG VLÛSOLNµZFRRNLH RVWRVXMVSRVµEREV XJLSOLNµZFRRNLHZSU]HJOÇGDUFH ,QWHUQHW([SORUHU 5]DGNRVSRWNDQPL R QLNSOLNµZFRRNLH ]PRJÛXIDÉWHMZLWUQLH::: 352 /(0 =.2081,.$725$0,5 =DEORNXMDXWRPDWF]QHXUXFKDPLDQLHSURJUDPX :LQGRZV0HVVHQJHU -DNSR]EÉVLÛSURJUDPX:LQGRZV0HVVHQJHUQDVWD H 3UREOHP]SU]HV DQLHPSOLNµZ]DSRPRFÇSURJUDPX :LQGRZV0HVVHQJHU =DWU]PDMXUXFKDPLDQLHSURJUDPX:LQGRZV0HVVHQJHU ZUD]]SURJUDPDPL2XWORRNL2XWORRN([SUHVV :V DQLHNRPXQLNDWµZ]2XWORRND 2JµOQHSUREOHPGRWF]ÇFHNRPXQLNDWRUµZ DKRR0HVVHQJHU 6SDPZNRPXQLNDWRUDFK 2JµOQH]DEH]SLHF]HQLDNRPXQLNDWRUµZ :V DQLHZLDGRPR FLWHNVWRZFK QDWHOHIRQNRPµUNRZH 3UREOHP]SDPLÛFLÇ .RPXQLNDWRUDIU]XUD-HQQLIHU$QLVWRQ 2FKURQDSUDWQR FLSRGF]DVNRU]VWDQLD ]NRPXQLNDWRUµZ .RPXQLNDWRU]DJUD DMÇPRMHMILUPLH 8QLZHUVDOQNRPXQLNDWRU -DNSU]UµFLÉXPLHMÛWQR FLNRPXQLNDFML7ULOOLDQD 3RPµ NROHG]HNRU]VWDMÇFHPX]0DFD :V DQLHSOLNµZ]DSRPRFÇNRPXQLNDWRUµZ =DWU]PDMZLUXVZV DQH]DSRPRFÇNRPXQLNDWRUµZ 2GQR QLNLZVWDWXVDFKRSLVRZFK*DGX*DGX 3R]EÇG VLÛUHNODPZNRPXQLNDWRUDFK*DGX*DGXL7OHQSO .RU]VWDQLH]NRPXQLNDWRUµZZSUDF .RPXQLNDWRU$,0 $2/,167$170(66(1*(5 3R]EÇG VLÛUHNODPZNRPXQLNDWRU]H$,0 ]NRPXQLNDWRU$,0LQVWDOXMHRSURJUDPRZDQLHVSDUH 8NUMNRPXQLNDWRU$,0 .RU]VWDQLH]NRPXQLNDWRUD$,0LSU]HJOÇGDUNL$2/ ZWPVDPPF]DVLH 0µMURXWHUEORNXMHSOLNLSU]HV DQH ]DSRPRFÇNRPXQLNDWRUD$,0 8PR OLZLHQLHNRPXQLNDFMLPLÛG], 4L$,0 2JUDQLF]HQLHUR]PLDUµZOLVW]QDMRPFK ODF]HJRQLHPRJÛ]PLHQLÉUR]PLDUXHNUDQX NRPXQLNDWRUD$,0 .RU]VWDQLH]NRPXQLNDWRUD$,0EH]MHJRLQVWDORZDQLD : ÇF]SRZLDGRPLHQLDZNRPXQLNDWRU]H$,0 8FLV]VLÛ$,0 =DEORNXMQLHFKFLDQHZLDGRPR FLSU]HV DQH ]DSRPRFÇNRPXQLNDWRUD$,0 $,0 RW 3R]EÇG VLÛ PLHFLZSURJUDPLH DKRR0HVVHQJHU =DND GPUD]HPJGZV DPSOLNQDVWÛSXMHDZDULD SURJUDPX DKRR0HVVHQJHU 1LHPR QD]DORJRZDÉVLÛGRSURJUDPX DKRR0HVVHQJHU *G]LHVÇPRMHZLDGRPR FL , 4 8WZµU]SUDWQNOXE, 4 =DEORNXMG ZLÛNPDV]QGRSLVDQLDJHQHURZDQSU]H], 4 =DELHU], 4]PRLFKRF]X 352 /(0 =: 6=8.,:$1,(05 2JµOQHSUREOHP]ZLÇ]DQH]ZV]XNLZDQLHP 3R]EÇG VLÛ ÇF]VSRQVRURZDQFK ZZQLNDFKZV]XNLZDQLD :V]XNLZDQLHZSU]HV] R FL]DSRPRFÇPHFKDQL]PX :DEDFN0DFKLQH $OWHUQDWGODSDVNDQDU]ÛG]L*RRJOH =PLDQDGRP OQHMZV]XNLZDUNLZSU]HJOÇGDUFH ,QWHUQHW([SORUHU 6SHFMDOQHZV]XNLZDQLH]SDVNDDGUHVX 6NRU]VWDM]XQLZHUVDOQHMZV]XNLZDUNL 2GZURWQHZV]XNLZDQLHZNVLÇ FHWHOHIRQLF]QHM ODF]HJRQLHPRJÛNRU]VWDÉ]ZV]XNLZDUHN GRZV]XNLZDQLDLQIRUPDFMLRFKDUDNWHU]HQDXNRZP =DEH]SLHF]HQLDSU]HGG]LHÉPL =QDMG WRF]HJRQLHPR H]QDOH É*RRJOH *RRJOH :V]XNLZDQLH]DSRPRFÇ*RRJOHEH]SU]HJOÇGDUNL :V]XNLZDUND*RRJOHQLHQDGDMHVLÛGRZV]XNLZDQLD LQIRUPDFMLWHFKQLF]QFK *G]LHVÇZQLNLZV]XNLZDQLDNWµUH]QDOD] HPZ*RRJOH 63,675( , RNKM ### +5+#, EJYKNC URKUFQE UVTQPC :SU]HJOÇGDUFH1HWVFDSHWDN HPR QDNRU]VWDÉ .WR XNUDG KDV RGRPRMHMZLWUQ::: ]ZV]XNLZDUNL*RRJOH :V]XNLZDUND*RRJOH/RFDO =GMÛFLDVDWHOLWDUQHZ*RRJOH : ZLHWOZQLNµZZV]XNLZDQLD =QDMG V]ENRSOLNL3 ) =QDMG VWURQ:::ZHG XJWWX µZ 1DXF]*RRJOHPµZLÉSRIUDQFXVNX $NWXDOQR FL]DSRPRFÇ*RRJOH *G]LHMHVWWR]GMÛFLH :HOLPLQXM PLHFLLQWHUQHWRZH]ZQLNµZZV]XNLZDQLD SURJUDPX*RRJOH HVNWRS6HDUFK .VLÛJDUQLHLQWHUQHWRZH 3U]HV]XNLZDQLH]DVREµZNVLÛJDUQL0HUOLQSO]SR]LRPX SU]HJOÇGDUNLLQWHUQHWRZHM -HGQRF]HVQHSU]HV]XNLZDQLHVHUZLVX$PD]RQLLQWHUQHWX $XWRPDWF]QHZV]XNLZDQLHSRG ZLHWORQFKV µZ ZVHUZLVLH$PD]RQ 6HUZLVDXNFMQH /HSV]HZV]XNLZDQLHZVHUZLVLDFKDXNFMQFK 6SUDZQLHMV]HSU]HJOÇGDQLHVHUZLVµZDXNFMQFK 6]ENLHSU]HJOÇGDQLHNRPHQWDU]ZVHUZLVLDFK DXNFMQFK :V]XNLZDQLHZ UµGSU]HGPLRWµZ ZEUDQHJRVSU]HGDMÇFHJR 6ÇQRZHDXNFMH DKRR = R RQHZV]XNLZDQLH]DSRPRFÇVHUZLVX DKRR 1DZLJDFMDZVHUZLVLH DKRR 6SDUH 0RMDSU]HJOÇGDUND]RVWD DSRUZDQD 3URJUDP$G$ZDUHXVXQÇ PRMHXOXELRQH]GMÛFLD $G$ZDUH]DZLHV]DVLÛSRGF]DVVNDQRZDQLD 3U]HGHZV]VWNLPXQLNDMSURJUDPµZVSDUH .RQLHWURMD VNLHUREDNLLZLUXV R]URELÉ]NR PLWURMD VNLPL 8NUWHUR]V]HU]HQLDSOLNµZX DWZLDMÇSU]HV DQLHZLUXVµZ LUREDNµZ RPRZVSRVµEZNUDQLDUREDNµZLNRQLWURMD VNLFK SU]HV DQFK]DSR UHGQLFWZHPSRF]WHOHNWURQLF]QHM 3RPRF=RVWD HPVSDPHUHPSRV XJXMÇFPVLÛ NRPXQLNDWRUHP$,0 þÇF]DSU]HV DQH]DSR UHGQLFWZHPNRPXQLNDWRUµZ ]DZ DGQÛ PRLPNRPSXWHUHP =DSRUVLHFLRZH =DSRUDVLHFLRZD=RQH$ODUPVSDUDOL RZD D PRMÇVLHÉGRPRZÇ 6VWHP=RQH$ODUPEORNXMHSU]HJOÇGDQLHZLÛNV]R FL VWURQ::: =DSRUD1RUWRQ3HUVRQDO)LUHZDOOEORNXMHPR OLZR É XG]LD XZGVNXVMLQDIRUDFKGVNXVMQFK =DSRUD1RUWRQ3HUVRQDO)LUHZDOOXQLHPR OLZLDNRU]VWDQLH ]EDQNµZLQWHUQHWRZFK =DSRUD1RUWRQ3HUVRQDO)LUHZDOOEORNXMHPR OLZR É ]DORJRZDQLDVLÛZZLWUQDFK::: H]SLHF]QLHXGRVWÛSQLDMSOLNLZVZRMHMVLHFL ]]DLQVWDORZDQÇ]DSRUÇ:LQGRZV)LUHZDOO =J R LQIRUPDFMHRKDNHUDFK VSUDZLHGOLZP 352 /(0 =:,Æ=$1(= (=3,( =( 67:(05 6NRURZLG]  2JµOQHSUREOHP]ZLÇ]DQH]EH]SLHF]H VWZHP DUPRZHWHVW]DEH]SLHF]H 3U]HJOÇGDMLQWHUQHW]]DFKRZDQLHPDQRQLPRZR FL 8ZDJDQDSKLVKLQJ 3HZQVSRVµEZNUDQLDVID V]RZDQFKZLWUQ =DEORNXMZ FLEVNLFKVÇVLDGµZ 0RMHG]LHFLSRELHUDMÇ] R OLZHRSURJUDPRZDQLH 8ZDJDQDVID V]RZDQHZLDGRPR FLHPDLO =DEORNXMXV XJÛ3RV DQLHF 3U]HJOÇGDUND,QWHUQHW([SORUHUEORNXMHPRMH RSHUDFMHSRELHUDQLD 63,675( , RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC VSDP :V]VF]DFKZFDMÇVLÛSRF]WÇHOHNWURQLF]QÇ7RGRVNRQD URGHNE VNDZLF]QHMNRPXQLNDFML1LHVWHWWDN H UµG RF]ÛVWFKSUREOHPµZ DGQHLQQHRSURJUDPRZDQLHQLHMHVWZWDNRF]LVWVSRVµESR WHF]QH MDNLLUWXMÇFH,UWXMÇFH :VWDUF]ZPLHQLÉMHGQRV RZR 2F]L FLHSR]DVSDPHP]SRF]WÇHOHNWURQLF]QÇMHVW]ZLÇ]DQFKZLHOH LQQFKXFLÇ OLZR FL1DSU]N DGF]DVDPLZWUDNFLHSRGUµ QLHPR HP ZV DÉZLDGRPR FLQLH]DOH QLHRGWHJRMDNEDUG]RVLÛVWDUDP,QQP UD]HPQLHPR HPX]VNDÉGRVWÛSXGRZ DVQHJRNRQWDSRF]WRZHJR-HV]F]H LQQPRWU]PXMHPSRZLDGRPLHQLD HZV DQHZLDGRPR FLQLHPRJ EÉGRVWDUF]RQHSRPLPR HQLJGLFKQLHZV DOL P = SRF]WÇ HOHNWURQLF]QÇ MHVW ]ZLÇ]DQFK WDN ZLHOH SUREOHPµZ H E HP ]PXV]RQSRG]LHOLÉWHQUR]G]LD QDNLONDSRGUR]G]LD µZ1DMSLHUZSU]HGVWDZL HPRJµOQHSUREOHP]ZLÇ]DQH]SRF]WÇHOHNWURQLF]QÇ1DVWÛSQLHRSLVD HP SODJÛLQWHUQHWX VSDP3µ QLHMRSURJUDPRZDQLHSRF]WRZHNWµUHJRQLH QDZLG]LZLHOXX WNRZQLNµZ:LQGRZVD 2XWORRNL2XWORRN([SUHVV :UR]G]LDOH]DSUH]HQWRZD HPUµZQLH PHWRGUR]ZLÇ]DQLDSUREOHPµZ ] SRF]FLZÇ (XGRUÇ RUD] VHUZLV GR NWµUHJR QDOH SU]V] R É *PDLO ILUP*RRJOH FKRÉ]QLPMHVW]ZLÇ]DQRVREQ]ELµUSUREOHPµZ 2*•/1(352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC 32 ,(5$1,(=$3202 Æ./,(17•: 32 =72: +:,$ 202 , 32 +2 =Æ +=.21732 =72: + :6(5:,6$ +::: 0ROBLEM=WUXGHP OHG]ÛZLDGRPR FLSRF]WRZHRGELH UDQH]DSRPRFÇNOLHQWDSRF]WRZHJRDPDPMHV]F]HGZDNRQWD ZZLWUQDFK+RWPDLOL DKRR:HIHNFLHPXV]ÛVSUDZG]DÉ SRF]WÛZWU]HFKPLHMVFDFK7RPDEÉSRVWÛS 2OZWIëZANIE ZDGRVWÛSQH]DGDUPRSURJUDP DKRR323VL+RWPDLO3RSSHU XPR OLZLDMÇX]VNDQLHGR VWÛSXGRNRQWSRF]WRZFK DKRRL+RWPDLO]DSRPRFÇSUDZLH ND GHJRNOLHQWDSRF]WRZHJR ]LÛNLQLPPR QDRGELHUDÉLZ V DÉSRF]WÛSU]X FLXXOXELRQHJRSURJUDPXSRF]WRZHJR ZVSRVµEQLHPDOSU]H]URF]VWGODX WNRZQLND DKRR323V -HV]F]HGRQLHGDZQDPR QDE REH]SUREOHPRZRSRELHUDÉ SRF]WÛ DKRR]DSRPRFÇVHUZHUDSRF]WRZHJR323]Z NRU]VWDQLHPWDNLFKSURJUDPµZSRF]WRZFKMDN2XWORRNF] (XGRUD1LHVWHWQLHMHVWWRMX PR OLZH2EHFQLH]DWDNÇXV XJÛ WU]HED]DS DFLÉGRODUµZURF]QLH ]GUXJLHMVWURQX]VNXMH VLÛSU]RND]MLGRVWÛSGRNLONXSU]GDWQFKZ DVQR FLWDNLFK MDN DXWRPDWF]QH SU]HND]DQLH SRF]W DKRR L ZLÛFHM PLHMVFDQDZLDGRPR FLSRF]WRZH 0R QDMHGQDNSREUDÉ LQWHUHVXMÇF LGDUPRZ SURJUDP DKRR323V KWWSSUGRZQ ORDGVVRXUFHIRUJHQHWDKRRSRSVDKRRSRSVZLQH[H GRZQORDG NWµUXPR OLZLDSRV XJLZDQLHVLÛSRF]WÇ DKRR WDNMDNGRZROQPVHUZHUHPSRF]WRZP3233URJUDP D KRR323VG]LD DMDNRSR UHGQLNNWµURGELHUDSRF]WÛ DKRR LXGRVWÛSQLDMÇNOLHQWRZLSRF]WRZHPX 3R]DLQVWDORZDQLXSURJUDPX DKRR323VMHJRLNRQDZ ZLH WODVLÛZ]DVREQLNXVVWHPRZP:LQGRZV3URJUDPPR QD VNRQILJXURZDÉ ZNRU]VWXMÇF ZLHOH RSFML NLHURZDQLH SR ELHUDQFKZLDGRPR FLGRNOLHQWDSRF]WRZHJRSR]RVWDZLD QLHZLDGRPR FLQDVHUZHU]HOXESRELHUDQLHWONRRNUH ORQHM OLF]EZLDGRPR FLSRGF]DVMHGQHMVHVML UVXQHN 5VXQHN.RQILJXUDFMDSURJUDPX DKRR323VSR]ZDODMÇFD QDRGELHUDQLHZLDGRPR FL]NRQWDSRF]WRZHJR DKRRVSURZDG]D VLÛGR]D]QDF]HQLDSRODZERUX .RQILJXUDFMDMHVWSURVWD ZVWDUF]XWZRU]ÉQRZHNRQWR SRF]WRZH Z SURJUDPLH SRF]WRZP -DNR VHUZHU SRF]W SU]FKRG]ÇFHMLZFKRG]ÇFHMQDOH SRGDÉ NQECNJQUVDQD VWÛSQLHZSURZDG]LÉQD]ZÛX WNRZQLNDLKDV RZVHUZLVLH DKRR3RXUXFKRPLHQLXSURJUDPX DKRR323VPR QDRGELH UDÉSRF]WÛ]NRQWD DKRR]DSRPRFÇNOLHQWDSRF]WRZHJR +RWPDLO3RSSHU +RWPDLO3RSSHU KWWSZZZERROHDQFDKRWSRS G]LD DSRGRE QLHGRSURJUDPX DKRR323V]WÇUµ QLFÇ HREV XJXMHVHU ZLV+RWPDLO.RQILJXUDFMDWDN HMHVWSRGREQD1DSRF]ÇWNX QDOH VNRQILJXURZDÉSURJUDP+RWPDLO3RSSHUGRRGELRUXSR F]W]VHUZHUDDQDVWÛSQLHNOLHQWDSRF]WRZHJRGRRGELRUX SRF]W RG SR UHGQLND 3RGREQLH MDN DKRR323V SURJUDP G]LD DZ]DVREQLNXVVWHPRZP:LQGRZVD]DWHPZFHOX ]PRGILNRZDQLDMHJRRSFMLZVWDUF]NOLNQÇÉSUDZPSU] FLVNLHPPV]LNRQÛZ]DVREQLNXLZEUDÉSROHFHQLH3UR SHUWLHV ODVHUZHUµZSRF]WSU]FKRG]ÇFHMLZFKRG]ÇFHM QDOH ZSURZDG]LÉDGUHV:F]DVLHSRZVWDZDQLD WHMNVLÇ NLX WNRZQLFGDUPRZHMZHUVMLNRQWD+RWPDLOQLH PRJOLNRU]VWDÉ]SURJUDPX+RWPDLO3RSSHUGRRGELHUDQLD 52= =,$þ352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ,63$0(0 RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC 287/22.287/22.(;35(66,+270$,/ 8 WNRZQLFSURJUDPµZ2XWORRNOXE2XWORRN ([SUHVVQLHPXV]ÇNRU]VWDÉ] DGQHJRVSHFMDO QHJR RSURJUDPRZDQLD GR ZV DQLD L RGELHUDQLD ZLDGRPR FLSRF]WRZFK]VHUZLVX+RWPDLOSRQLH ZD Z DVQR É WD MHVW ZEXGRZDQD : SURJUDPLH 2XWORRN ZVWDUF] ZEUDÉ SROHFHQLH 1DU]ÛG]LD .RQWD HPDLO L ]D]QDF]É RGDM QRZH NRQWR HPDLO 1DSLHUZV]HMVWURQLHNUHDWRUDZEUDÉ+773MDNR WSVHUZHUDLNOLNQÇÉ DOHM1DVWURQLH8VWDZLHQLD LQWHUQHWRZHMSRF]WHPDLOZSURZDG]LÉQD]ZÛX W NRZQLNDLKDV RZVHUZLVLH+RWPDLOL]UR]ZLMDQHM OLVW 8V XJRGDZFD SRF]W +773 ZEUDÉ +RWPDLO .OLNQÇÉ DOHMDQDVWÛSQLH=DNR F]:SURJUDPLH 2XWORRN ([SUHVV QDOH ZEUDÉ SROHFHQLH 1DU]Û G]LD.RQWDNOLNQÇÉSU]FLVN RGDMLZEUDÉ3RF]WD :SLVDÉ QD]ZÛ X WNRZQLND L NOLNQÇÉ DOHM 1D VWURQLH LQWHUQHWRZ DGUHV HPDLO ZSLVDÉ DGUHV SRF]WRZZVHUZLVLH+RWPDLOLNOLNQÇÉ DOHM1D VWURQLH1D]ZVHUZHUµZ HPDLO UVXQHN Z EUDÉ+773MDNRWSVHUZHUDREV XJXMÇFHJRSRF]WÛ SU]FKRG]ÇFÇRUD]+RWPDLOMDNRXV XJRGDZFÛSRF]W +773DQDVWÛSQLHNOLNQÇÉ DOHM:SLVDÉQD]ZÛ X WNRZQLNDLKDV RZVHUZLVLH+RWPDLONOLNQÇÉ DOHMDQDVWÛSQLH=DNR F]7RZV]VWNR 5VXQHN2GELHUDQLHSRF]W+RWPDLO]DSRPRFÇSURJUDPX 2XWORRN([SUHVVZPDJDMHGQLHZSURZDG]HQLDNLONXXVWDZLH SRF]W $E E R WR PR OLZH WU]HED E R PLHÉ NRQWR +RW PDLO3OXVOXEUµZQRZD QHNRQWR061LQDF]HMPµZLÇFS DWQH NRQWD +RWPDLO ]LÛNXMHP FL ILUPR 0LFURVRIW H MHV]F]H UD] Z R D UÛFHGRQDV]HMNLHV]HQL0LFURVRIWMHVW]QDQ]WHJR HF]ÛVWR]PLHQLD]GDQLH]DWHPQDOH PLHÉQDG]LHMÛ HSUR JUDP +RWPDLO 3RSSHU EÛG]LH SRQRZQLH G]LD D ] GDUPRZPL NRQWDPL+RWPDLO 352 /(0 =: 6 þ$1,(0 :,$ 202 ,:32 5• 0ROBLEM.LHGMHVWHPZSRGUµ ]DZV]H]DWU]PXMÛVLÛ ZKRWHODFKNWµUHRIHUXMÇV]HURNRSDVPRZGRVWÛSGRLQWHU QHWX *G]LH WNZL SUREOHP 3RGF]DV SUµE ZV DQLD ZLDGR PR FLPRMHRSURJUDPRZDQLHSRF]WRZHLQIRUPXMHPQLH H ZLDGRPR ÉQLHPR HEÉGRVWDUF]RQDSRQLHZD RGU]XFL MÇ VHUZHU6073PRMHJRGRVWDZFLQWHUQHWX MHVWQLPRSHUDWRU WHOHZL]MLNDEORZHM -HVWHPSHZQ HMH OLRSHUDWRUWHOHZL]ML NDEORZHMZLHZMDNLVSRVµEREFLÇ ÉPQLHGRGDWNRZR]D ILOPQD ÇGDQLHWRSRWUDILWDN HZV DÉPRMÇZLDGRPR É 2OZWIëZANIE :H ZF]H QLHMV]FK VSRNRMQLHMV]FK F]DVDFKZLQWHUQHFLHQLHE RWDNLFKSUREOHPµZ1LHVWHW VSDPVWD VLÛLFK UµG HP *0$,/2)(58-( 267Ú3323 .LHG WD NVLÇ ND E D RGGDZDQD GR GUXNX ILUPD *RRJOHZSURZDG]L DGRVWÛS323GRVZRMHMXV XJL SRF]WRZHM 2]QDF]DWR HSRF]WÛ *PDLO PR QD RG ELHUDÉ]DSRPRFÇGRZROQFKNOLHQWµZSRF]WRZFK :ZLWUQLH*PDLOPR QD]QDOH ÉSRGVWDZRZHLQ VWUXNFMH NRQILJXUDFML NLONX QDMSRSXODUQLHMV]FK NOLHQWµZSRF]WRZFKGRVWÛSQFKQDUµ QFKSODW IRUPDFKVVWHPRZFK:WUDNFLHSLHUZV]FKEHWD WHVWµZVHUZLVXJGXV XJD323QLHE DMHV]F]H GRVWÛSQDWDN HQLHE RSRZRGµZGR]PDUWZLH SRF]WÛ*PDLOPR QDE RRGELHUDÉSU]X FLX VWDQGDUGRZFK NOLHQWµZ SRF]WRZFK G]LÛNL GDU PRZHPXSURJUDPRZLJ3RSSHU *3RSSHU KWWSZZZJQRWLIFRPJSRSSHU G]LD D SRGREQLHGRSURJUDPµZ DKRR323VRUD]+RWPDLO 3RSSHULZPDJDSRGREQFKXVWDZLH 1DMSLHUZ QDOH VNRQILJXURZDÉSURJUDPJ3RSSHUGRSREUD QLDSRF]W]VHUZHUDDQDVWÛSQLHNOLHQWDSRF]WR ZHJR GR MHM RGHEUDQLD 7R ZVWDUF] DE NRU] VWDÉ ] SRF]W *PDLO ]D SRPRFÇ VWDQGDUGRZHJR RSURJUDPRZDQLDSRF]WRZHJR 2*•/1(352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC 3RGF]DVZV DQLDZLDGRPR FLSRF]WRZHSU]HFKRG]ÇSU]H] VHUZHU6073 6LPSOH0DLO7UDQVIHU3URWRFRO 6HUZHU6073 PR QDZNRU]VWDÉGRSU]HND]DQLDVSDPXGODWHJRZLHOX GRVWDZFµZLQWHUQHWXVSUDZG]DF]ZV DQHSU]H]LFKVHU ZHUZLDGRPR FLVÇDXWRU]RZDQH6HUZHU6073VSUDZG]D DGUHV,3ZV DMÇFHJRLMH OLRGNUMH HMHVWRQ]ORNDOL]RZDQ ZLQQHMVLHFLQL VHUZHU6073RGU]XFDSRF]WÛSRQLHZD X]QD MH HMHVWWRVSDP,VWQLHMHNLONDVSRVREµZUDG]HQLDVRELH ]WPSUREOHPHP3RSLHUZV]HQDOH VLÛGRZLHG]LHÉF] ZKRWHOXMHVWVHUZHU6073]NWµUHJRPR QDVNRU]VWDÉ-H OL WDNQDOH XWZRU]ÉQRZHNRQWRSRF]WRZHZNRU]VWXMÇF KRWHORZVHUZHU6073GRZV DQLDSRF]WRUD]NRQWR323 OXE,0$3GRVWDZFLQWHUQHWXGRRGELHUDQLDZLDGRPR FL -H OLZKRWHOXQLHPDVHUZHUD6073QDOH VSUDZG]LÉF] GRVWDZFD LQWHUQHWX ] NWµUHJR XV XJ NRU]VWDP RIHUXMH GR VWÛSGRVHUZHUDSRF]WRZHJR]DSRPRFÇSU]HJOÇGDUNLLQWHU QHWRZHM:LHOXGRVWDZFµZLQWHUQHWXRIHUXMHWDNLGRVWÛS RSUDZGDQLHPR QDVNRU]VWDÉ]NOLHQWDSRF]WRZHJRDOH SU]QDMPQLHMPR QDZV DÉLRGELHUDÉSRF]WÛ :UHV]FLH PR QD VNRU]VWDÉ ] MDNLHJR LQWHOLJHQWQHJR SUR JUDPXVKDUHZDUHLXWZRU]ÉVHUZHU6073ZHZ DVQPNRP SXWHU]H3 ]LÛNLWHPXEÛG]LHPR QDZV DÉSRF]WÛ]NRP SXWHUDEH]NRQLHF]QR FLNRU]VWDQLD]]HZQÛWU]QHJRVHUZHUD 6073 REUPQDU]ÛG]LHPNWµUHPR QDZNRU]VWDÉGRWHJR FHOXMHVWVW60736HUYHU KWWSZZZHPDLODUPVFRPGRZQ ORDGVVWBVPWSKWPO  DWZZNRQILJXUDFMLLX WNRZDQLX -H OL]MDNLFK Z]JOÛGµZWRUR]ZLÇ]DQLHQDPQLHRGSRZLDGD PR HP]DUHMHVWURZDÉVLÛZVHUZLVLHSU]HND]DQLD6073 NWµUXGRVWÛSQLDVHUZHU6073QLH]DOH QLHRGIL]F]QHMORNDOL ]DFMLX WNRZQLND:ZLWUQLH6073FRP KWWSZZZVPWS FRP PR QDZEUDÉUµ QHRSFMHZ]DOH QR FLRGOLF]EZ V DQFKZLDGRPR FL1DSU]N DG]DGRODUµZURF]QLH OXEGRODUµZPLHVLÛF]QLHPR QDZV DÉGRZLDGR PR FLSRF]WRZFKG]LHQQLH : = È02-Æ:,$ 202 È 0ROBLEM.LHGRGSRZLDGDPQDOLVWOXESU]HND]XMÛJR ZLDGRPR É]DZLHUDLUWXMÇFH]QDNLQDSRF]ÇWNXND GHJRZLHU V]D ] U]HF]L FLH PXV]Û VSÛG]LÉ UHV]WÛ VZRMHJR FLD QDUÛF]QPZFLQDQLXWFK]QDNµZ 2OZWIëZANIE 3RELHU] NRSLÛ SURJUDPX 7H[W 0RQNH ILUP R[HU6RIWZDUH KWWSZZZWH[WPRQNHFRP NWµU SR]ZDODQDDXWRPDWF]QHZFLQDQLHWFKLUWXMÇFFK]QDNµZ UVXQHN 5VXQHN:VWDUF]NOLNQÇÉDESR]EÉVLÛGHQHUZXMÇFFK ]QDNµZ!! $EZF] FLÉWHNVWQDOH VNRSLRZDÉJRGRVFKRZND:LQ GRZVZ ZLHWOLÉZSURJUDPLH7H[W0RQNHNOLNQÇÉ OHDQLW DQDVWÛSQLHZNOHLÉZQLNGRNOLHQWDSRF]WRZHJR3URJUDP 7H[W0RQNH/LWHMHVWGDUPRZDOH]DGRODUµZPR QD NXSLÉZHUVMÛ352NWµUDXPR OLZLDF]V]F]HQLHUµ QFKUR G]DMµZWHNVWXSR]EDQLHVLÛ]QDF]QLNµZ+70/NRQZHUVMÛ WDEXODFMLQDVSDFMHXVXZDQLH]GXEORZDQFKZLHUV]LRIH UXMHZLHOHLQQFKIXQNFML -8 1,* :,Ú (-1,(=$3201,6= 2=$þÆ =1,.$ + 0ROBLEM0RMHSDOFHF]ÛVWRVÇV]EV]HRGPµ]JX ]D VDPL ZV DP ZLDGRPR É DOH ]DSRPLQDP GR ÇF]É ]D ÇF] QLN1LHFKFLD EPDERGELRUFPRLFKZLDGRPR FLVÇG]LOL HFLHUSLÛQDSU]HGZF]HVQÇVNOHUR]Û 52= =,$þ352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ,63$0(0 RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC ELH ÇF.DUWDGUHVµZ1DVWÛSQLH]PHQX3OLNZEUDÉSR OHFHQLH UXNXM:RNQLHGLDORJRZPQDOH SU]HM ÉGRRE V]DUX6WOGUXNRZDQLDLZEUDÉRGSRZLHGQLVWOZGUXNXQD SU]N DG 6WO PD HM EURV]XU OXE 6WO NVLÇ NL WHOHIRQLF]QHM UVXQHN 1DVWÛSQLHZVWDUF]NOLNQÇÉ2.DEZGUX NRZDÉOLVWÛNRQWDNWµZZSR ÇGDQHMSRVWDFL 2OZWIëZANIE8 WNRZQLFSURJUDPµZ2XWORRN OXEZVWXDFMLNLHGLFKPµ]J]DZLHG]LHPRJÇVNRU] VWDÉ]]HZQÛWU]QHJRSURJUDPX3URJUDP$WWDFKILUP.0*, KWWSNPJLFRPDWWDFK QLH GRSX FL GR ZV DQLD ZLDGR PR FLEH]]D ÇF]QLNDMH OLWDNRZPLD EÉZV DQ:V]VWNLH ZFKRG]ÇFHZLDGRPR FLVÇVNDQRZDQHZSRV]XNLZDQLX RNUH ORQFKV µZ ]D ÇF]QLNZ]D ÇF]HQLXLWS DQDVWÛSQLH VSUDZG]DQHF]U]HF]L FLH]DZLHUDMÇ]D ÇF]QLNL-H OLWDNQLH MHVWSURJUDP$WWDFKZ ZLHWODRVWU]H HQLHLXPR OLZLD]D Ç F]HQLHSOLNX ROLVWVSUDZG]DQFKV µZPR QDGRGDZDÉQR ZHFRSRND]DQRQDUVXQNX DUPRZDZHUVMDSURJUDPX $WWDFK ]DZLHUD UHNODP ZHUVMD EH] UHNODP NRV]WXMH GRODUµZ3RGREQSURJUDP NRV]WXMHGRODUµZLMHVWGRVWÛSQQDVWURQLHKWWSZZZ VSHUUVRIWZDUHFRP2XWORRN$WWDFKPHQW)RUJHW0H1RWDVS $WWDFKPHQW)RUJHW0H1RW 5VXQHN3RWU]HEQDMHVWGUXNRZDQDOLVWDNRQWDNWµZ :SURJUDPLH2XWORRNPR QDZEUDÉVSR UµGNLONX SUHGHILQLRZDQFKIRUPDWµZ :FHOXZGUXNRZDQLDOLVWNRQWDNWµZZSURJUDPLH2XWORRN ([SUHVVQDOH RWZRU]ÉNVLÇ NÛDGUHVRZÇSRG ZLHWOLÉNRQ WDNWNWµUHPDMÇ]RVWDÉZGUXNRZDQHLZEUDÉSROHFHQLH 3OLN UXNXM:REV]DU]H6WOZGUXNXWU]HEDZEUDÉ/LVWDWHOH IRQµZLNOLNQÇÉ2. : SURJUDPLH (XGRUD QDOH RWZRU]É NVLÇ NÛ DGUHVRZÇ L]UR]ZLMDQHMOLVW9LHZ ZEUDÉSR]FMÛ)XOO1DPH1D VWÛSQLH]PHQX)LOHZEUDÉSROHFHQLH3ULQW :EUDQLHRSFML DUG6WOHXPR OLZLDGUXNRZDQLH NDUW Z VWOX 5RORGH[ : WDNLP SU]SDGNX QDOH MHGQDNNXSLÉVSHFMDOQSDSLHUNWµUXPR OLZLD DWZH ZNRQDQLHRWZRUµZ,FKUÛF]QHZFLQDQLHMHVW SUDZLHQLHPR OLZH 5VXQHN:SURJUDPLH$WWDFKPR QD]GHILQLRZDÉRNUH ORQH V RZDZVWÛSXMÇFHZZLDGRPR FLDFKSU]H]QDF]RQFKGRZV DQLD 3URJUDPZ ZLHWODRVWU]H HQLHMH OLZNUMH HZLDGRPR ÉNWµUD SRZLQQD]DZLHUDÉ]D ÇF]QLNJRQLH]DZLHUD .6,Æ .$$ 5(62:$:67$5 067 /8 0ROBLEM1D]ZLMFLHPQLHVWDUR ZLHFNLP DOH SU]]Z F]DL HPVLÛGROLVWNRQWDNWµZZGUXNRZDQHMZSRVWDFLEUR V]XU ODF]HJRZSURJUDPDFKSRF]WRZFKWDNWUXGQRX] VNDÉWDNÇIRUPÛ 2OZWIëZANIE 1LH MHVW WR WDNLH VNRPSOLNRZDQH MDN VLÛSRF]ÇWNRZRZGDMH:SURJUDPLH2XWORRNZZL GRNX.RQWDNWQDOH ZEUDÉ:LGRN5R]PLH ÉZHG XJ:LGRN 2*•/1(352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC 5( (37$1$ 8 Æ/, = Ú :,$ 202 ,32 =72: + 0ROBLEM-H OLFKRG]LRZLDGRPR FLHPDLOPDPQDWXUÛ FKRPLND.RU]VWDP]2XWORRNDZNWµUPZUµ QFKIROGH UDFKPDP]DSLVDQFKF]WHUOXESLÛÉWVLÛFZLDGRPR FL 5]DGNRXVXZDPZLDGRPR FLWDNQDZV]HONLZSDGHNJGEP NLHG F]HJR SRWU]HERZD 1D]ELHUD HPWOHZLDGRPR FL HPDLO HQLHPRJÛQLF]QDOH É 2OZWIëZANIE:WDNLHMVWXDFMLSRPR H*RRJOH H VNWRS6HDUFK7HFKQRORJLÛ*RRJOHPR QDWHUD]ZNRU]VWDÉ GRZV]XNLZDQLDZLDGRPR FLHPDLOZLGHQWF]QVSRVµE ZMDNLX DVLÛMHMGRSU]HV]XNLZDQLDLQWHUQHWX RZLÛFHM SURJUDPSU]HV]XNXMHQLHWONRZLDGRPR FLHPDLODOHWDN H SOLNL:RUGD([FHODL3RZHU3RLQWDSOLNLWHNVWRZHSRJDZÛGNL NRPXQLNDWRUD$2/RUD]RGZLHG]DQHVWURQ:::1DU]ÛG]LH XGRVWÛSQLDZV]VWNLHVWDQGDUGRZHRSHUDWRUZV]XNLZDUNL *RRJOH RGFXG]V RZµZGR]QDNµZ 3RQDGWRQLHWU]HED ]DSLVDÉG]LHQQLNDSRJDZÛGHNQDRGZLHG]DQFKVWURQDFK :::SRQLHZD SURJUDP*RRJOH HVNWRS6HDUFKDXWRPD WF]QLH UHMHVWUXMH L LQGHNVXMH SRJDZÛGNL RUD] ZV]VWNLH RG ZLHG]DQHVWURQ:::1DZHWSRZ]HURZDQLXEXIRUDSR]R VWDMHNRPSOHWQLQGHNV-HGQÇXFLÇ OLZR ÉVWDQRZLIDNW H *RRJOH HVNWRS6HDUFKLQGHNVXMHZ ÇF]QLHWHZLWUQNWµUH E RGZLHG]DQH]DSRPRFÇSU]HJOÇGDUNL,QWHUQHW([SORUHU 8 WNRZQLFSU]HJOÇGDUHN)LUHIR[2SHUDLLQQFKQLHPDMÇ WOHV]F]Û FLD 1DU]ÛG]LH*RRJOH HVNWRS 6HDUFKPR QDSREUDÉ]D GDUPR ]ZLWUQ KWWSZZZGHVNWRSJRRJOHFRP SRGREQLH MDN ZSU]SDGNXLQQFKSURJUDPµZSRGF]DVLQVWDODFMLQDOH ]DPNQÇÉG]LD DMÇFHSURJUDP :V]XNLZDQLHQLHMHVWPR OLZHQDWFKPLDVWSR]DLQVWDORZDQLXSURJUDPXSRQLHZD *RR JOH HVNWRS6HDUFKPXVLQDMSLHUZ]DLQGHNVRZDÉZV]VWNLH GRNXPHQWQDGVNXWZDUGP,QGHNVRZDQLHZNRQXMHVLÛ QDUDW -H OLNRPSXWHUMHVWEH]F]QQSU]H]SRQDGVH NXQGZ ÇF]DVLÛLQGHNVRZDQLH:VWDUF] H X WNRZQLN Z]QRZL SUDFÛ ] NRPSXWHUHP 3 D LQGHNVRZDQLH ]RVWDQLH ZVWU]PDQH 7U]HED SU]HGH ZV]VWNLP XPR OLZLÉ SURJUD PRZL*RRJOH HVNWRS6HDUFKSU]HSURZDG]HQLHSRF]ÇWNRZH JR LQGHNVRZDQLD : ]DOH QR FL RG V]ENR FL NRPSXWHUD 3 L REMÛWR FL ]DSLVDQFK Z QLP GDQFK PR H WR ]DMÇÉ PQLHMQL JRG]LQÛDOERQDZHWZLÛFHMQL G]LH 3R]DNR F]H QLXZVWÛSQHJRLQGHNVRZDQLDSURJUDP*RRJOH HVNWRS6H DUFKFRMDNL F]DVXDNWXDOQLDLQGHNV .LHGLQGHNVRZDQLHVLÛ]DNR F]ZVWDUF]GZXNURWQLHNOLN QÇÉ LNRQÛ *RRJOH HVNWRS 6HDUFK Z ]DVREQLNX :LQGRZV 8UXFKRPL VLÛ SU]HJOÇGDUND ::: ] RWZDUWÇ VWURQÇ SU] SRPLQDMÇFÇZLWUQÛ*RRJOH$ESU]HV]XNDÉNRPSXWHU3 QDOH ]GHILQLRZDÉ ZDUXQNL ZV]XNLZDQLD GRN DGQLH WDN MDN IRUPX XMH VLÛ ZDUXQNL SU]HV]XNLZDQLD LQWHUQHWX Z Z V]XNLZDUFH*RRJOH:QLNLZ ZLHWODMÇVLÛZSU]HJOÇGDUFH ZVWOX*RRJOH UVXQHN *RRJOH HVNWRS6HDUFKZ ZLHWODZQLNLSU]HV]XNLZDQLDQLHWONRVNU]QNLRGELRUF]HM QDGDZF]HMLXVXQLÛWFKZLDGRPR FLDOHWDN HSOLNµZ]DSL VDQFKZNRPSXWHU]H3 LVWURQ:::RGZLHG]DQFKSU]H] X WNRZQLND:FHOXZ ZLHWOHQLDWONRWFKZQLNµZNWµUH SRFKRG]Ç]ZLDGRPR FLHPDLOQDOH NOLNQÇÉ ÇF]H(PDLO QDGOLVWÇZQLNµZ 5VXQHN ]DVDPLZGDMHVLÛ HQLHPR QDXFLHFRGZV]XNLZDUNL *RRJOHDOHZWPSU]SDGNXVÇ]WHJRNRU] FL DUPRZHQDU]ÛG]LH *RRJOH HVNWRS6HDUFKGRVNRQDOHQDGDMHVLÛGRZV]XNLZDQLD LQIRUPDFMLZZLDGRPR FLDFKHPDLOLLQQFKSOLNDFKQDGVNX WZDUGPRUD]Z ZLHWODQLDZQLNµZZVWOX*RRJOH $ESU]HF]WDÉZLDGRPR ÉZVWDUF]NOLNQÇÉRGSRZLHGQLH ÇF]H7HNVWZLDGRPR FLHPDLOZ ZLHWOLVLÛQDVWURQLH::: :FHOXRWZRU]HQLDZLDGRPR FLZ2XWORRNXQDOH NOLNQÇÉ ÇF]H9LHZLQ2XWORRNDZ ZLHWOHQLDFD HMKLVWRULLZPLDQ 52= =,$þ352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ,63$0(0 RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC SRF]WRZHM NOLNQÇÉ ÇF]H Z ZLHWODMÇFH OLF]EÛ ZLDGRPR FL QSPHVVDJHV 8 WNRZQLFNWµU]]GHFGXMÇVLÛ]DS DFLÉ]DQDU]ÛG]LHGR ZV]XNLZDQLDPRJÇVNRU]VWDÉ]DOWHUQDWQHJREDUG]R V]ENLHJRSURJUDPXGRZV]XNLZDQLD3URJUDP; UVXQHN LQGHNVXMHZV]VWNLH]DSLVDQHZLDGRPR FLHPDLOLXPR OLZLDQDWFKPLDVWRZHSU]HV]XNLZDQLHVWZRU]RQHJRLQGHNVX 3URJUDPPR QDSREUDÉSRGDGUHVHPKWWSZZZ[FRP GRZQORDG;G]LD D]SURJUDPDPL2XWORRN;3 2XWORRN([SUHVV1HWVFDSHL(XGRUD =DSRZLDGDQDQRZDZHUVMDPDG]LD DÉ]SURJUDPHP/RWXV 1RWHV3URJUDPSR]ZDODQDZNRQDQLHSH QRWHNVWRZHJR ZV]XNLZDQLDDWDN HZSURZDG]DQLHQDGDZFµZRGELRUFµZ WHPDWµZ IROGHUµZ L ]D ÇF]QLNµZ 0R QD WDN H GHILQLRZDÉ ZDUXQNLORJLF]QHSR]ZDODMÇFHQD DWZHZV]XNLZDQLHGRN DG QLHWHJRF]HJRRF]HNXMHP 5VXQHN.LHGSURJUDP;RGQDMG]LHZV]XNLZDQHHOHPHQW SRG ZLHWODV RZDNOXF]RZHG]LÛNLF]HPXPR QDMH] DWZR FLÇ GRVWU]HFZZLDGRPR FLDFKSRF]WRZFK 3URJUDPLQGHNVXMHZV]VWNLHSOLNLQDGVNXWZDUGPDWDN H NRQWDNWZ2XWORRNX ]LÛNLWHPXPR QDMH] DWZR FLÇSU]H V]XNLZDÉ RSURJUDPXVÇGR ÇF]RQHSU]HJOÇGDUNLSOLNµZXPR OLZLDMÇFHSU]HJOÇGDQLH]D ÇF]QLNµZLSOLNµZ ZXNURWQHNOLN QLÛFLHSOLNXSRZRGXMHXUXFKRPLHQLHSURJUDPXX WHJRGRMHJR XWZRU]HQLD;]DSHZQLDGZXNLHUXQNRZÇNRPXQLNDFMÛ]2XW ORRNLHP:LDGRPR FLSU]HF]WDQHZSURJUDPLH;VÇR]QD F]RQHMDNRSU]HF]WDQHZ2XWORRNX RZLÛFHM]DSRPRFÇ SURJUDPXPR QDWDN HXVXZDÉZLDGRPR FL]2XWORRND3UR JUDP;PR QDZSUµERZDÉ]DGDUPRSU]H]GQL$EGD OHM]QLHJRNRU]VWDÉWU]HEDGRGDWNRZR]DS DFLÉGRODUµZ =MDNLHJRQDU]ÛG]LDOHSLHMVNRU]VWDÉ*RRJOH HVNWRS6HDUFK F]; 3URJUDPGDUPRZHVÇ]DZV]HPLOHZLG]LDQHD]D WHPSURJUDP*RRJOH HVNWRS6HDUFKPDSHZQÇSU]HZDJÛ RGDWNRZRLQWHUIHMVSURJUDPXMHVWSRZV]HFKQLH]QDQ LGHQ WF]Q]ZV]XNLZDUNÇ*RRJOH LSRWU]HEXMHPQLHMSDPLÛFL 5$0 ZLÛF QLH VSRZROQL NRPSXWHUD 3 FR F]DVDPL PR H VLÛ]GDU]ÉZSU]SDGNXSURJUDPX; 1(2 8 WNRZQLF2XWORRNDSRZLQQLZSUµERZDÉSUR JUDP1(2 GRVNRQD VVWHPGRNDWDORJRZDQLD ZLDGRPR FL HPDLO ILUP DHOR 6RIWZDUH KWWS ZZZHPDLORUJDQL]HUFRP 8PR OLZLD LQGHNVRZD QLH ZLDGRPR FL SRF]WRZFK L V]ENLH ZV]XNLZD QLH RZLÛFHMDXWRPDWF]QLHVRUWXMHZLDGRPR FL HPDLOZZLUWXDOQFKIROGHUDFK)ROGHUPR QDWZR U]ÉZHG XJQDGDZFµZDGUHVDWµZVWDQXZLDGR PR FLLWS:2XWORRNXMHVWWRQLHPR OLZH3URJUDP QLH GRUµZQXMH V]ENR FLÇ ZV]XNLZDQLD SURJUD PRZL;DOHQDU]ÛG]LDRUJDQL]DFMQHVÇOHSV]H 0R QD JR ZSUµERZDÉ ]D GDUPR $E ZNRU] VWDÉJRG X HMWU]HED]DS DFLÉGRODUµZ RVWÛSQD MHVW WDN H ZHUVMD 3UR NWµUD XPR OLZLD SU]HV]XNLZDQLHZV]VWNLFKZLDGRPR FL2XWORRND ]DSLVDQFKQDVHUZHU]H0LFURVRIW([FKDQJHDWDN H Z IROGHUDFK RVRELVWFK ZV]XNLZDQLH Z RE UÛELHSRMHGQF]HMNRQZHUVDFMLSRF]WRZHMRIHUXMH WDN HNLONDLQQFKLQWHUHVXMÇFFKRSFML 3RGSHZQPLZ]JOÛGDPLSURJUDP;MHVWOHSV],QGHNVXMH ZV]VWNLHSOLNLQDGVNXWZDUGPDQLHWONRRJUDQLF]RQÇLFK OLF]EÛ3U]HV]XNXMHOLVWÛNRQWDNWµZ2XWORRNDFRQLHMHVWPR OLZH ]D SRPRFÇ SURJUDPX *RRJOH HVNWRS 6HDUFK 3U] X FLX SURJUDPX;PR QDUµZQLH DWZLHM]DZÛ]LÉPLHMVFHZ V]XNLZDQLD0R QDQDSU]N DGZV]XNLZDÉWONRZQLHNWµ UFK IROGHUDFK 2XWORRND FR Z SURJUDPLH *RRJOH HVNWRS 6HDUFKQLHMHVWPR OLZH 2*•/1(352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC = $ 5(6$735=( = 7$þ :,$ 202 È 0ROBLEM ÉPR HMHVWHPZ FLEVNLDOHJGZV DP ZLDGRPR ÉFKFÛZLHG]LHÉF]RGELRUFDMÇSU]HF]WD DMH OL WDNLOHF]DVXQDWRSR ZLÛFL :]ZLÇ]NX]WP]DUHMHVWUR ZD HPVLÛZZLWUQLH LG7KH5HDG,WZNWµUHMRELHFDQR GRVWDUF]DQLH Z D QLH WDNLFK LQIRUPDFML ]DVDPL RWU]PXMÛ SRZLDGRPLHQLHRGRVWDUF]HQLXSRF]WDOHF]ÛVWRQLHRWU] PXMÛWDNLFKLQIRUPDFML2FRFKRG]L 2OZWIëZANIE8V XJD LG7KH5HDG,W GRVWÛSQD]D GRODUµZ URF]QLH Z ZLWUQLH KWWSZZZGLGWKHUHDGLWFRP G]LD DG]LÛNLGR ÇF]HQLXGRZV DQFKZLDGRPR FLHPDLO LQWHUQHWRZHMSOXVNZ QLHZLHONLHJRQLHZLGRF]QHJRSOLNX*,) 3RZV DQLXZLDGRPR FLPR QD OHG]LÉF]LMDNG XJRNR U]VWDQR]WHJRSOLNX*,) ]LÛNLWHPXQDGDZFDRWU]PXMH LQIRUPDFMÛNLHGDGUHVDWSU]HF]WD ZLDGRPR ÉHPDLOLLOH F]DVXQDWRSR ZLÛFL UVXQHN 7HFKQLNÛWÛRGZLHOX ODW ZNRU]VWXMÇ VSDPHU] ] WHJR Z]JOÛGX QLHNWµUH SUR JUDPEORNXMÇFHVSDUHL]DSRUVLHFLRZHEORNXMÇMÇ3R]D WPWHFKQLNDWDG]LD DWONRZWHGJGNOLHQWSRF]WRZRG ELRUFVNRQILJXURZDQ]RVWD GRRGELRUXZLDGRPR FLHPDLO ZIRUPDFLH+70/-H OLDGUHVDWZNRU]VWXMHNOLHQWDSRF] WRZHJR NWµU QLH REV XJXMH +70/ OXE IRUPDW +70/ MHVW GRP OQLHZ ÇF]RQ Z2XWORRNX+70/MHVWZ ÇF]RQ GODZV]VWNLFKQDGDZFµZ]ZMÇWNLHPWFKNWµU]VÇZNVLÇ FHDGUHVRZHM SOXVNZDQLH]DG]LD D:HERZVHUZLVSRF] WRZ*PDLOWDN HGRP OQLHQLHZ ZLHWOD+70/D]DWHP ZWPSU]SDGNXWDN HZVWÛSRZDÉEÛGÇSUREOHP]G]LD DQLHPXV XJL LG7KH5HDG,W 1LHNWµUH ]DSRU VLHFLRZH QD SU]N DG =RQH$ODUP EORNXMÇ SOXVNZLQWHUQHWRZHSRGREQLHMDNSURJUDPDQWVSDPRZH LRSURJUDPRZDQLHILOWURZDQLDLQWHUQHWX1LHNWµU]GRVWDZF LQWHUQHWX X]QDMÇ ZLDGRPR FL HPDLO ]DZLHUDMÇFH SOXVNZ LQWHUQHWRZH]DVSDPLQLHGRVWDUF]DMÇLFK0R QDVWZLHUG]LÉ HQLHPDJZDUDQFML HXV XJD]DG]LD D 5VXQHN7SRZUDSRUW]ZLWUQ LG7KH5HDG,WLQIRUPXMH RWPNLHGDGUHVDWRWZRU] ZLDGRPR ÉHPDLO ,VWQLHMHLQQVSRVµEVSUDZG]HQLDF]ZV DQDZLDGRPR É HPDLO]RVWD DRGHEUDQD0R QDZWPFHOXVNRU]VWDÉ]RSFML SRWZLHUG]HQLD SU]HF]WDQLD GRVWÛSQHM Z SURJUDPDFK SRF]WR ZFK2SFMDQLHMHVWVWXSURFHQWRZRVNXWHF]QDSRQLHZD X W NRZQLNPR H]LJQRURZDÉSUR EÛRSRWZLHUG]HQLHSU]HF]WDQLD ZLDGRPR FL 0LPR WR Z ZLÛNV]R FL SU]SDGNµZ PHWRGD G]LD DX WNRZQLFQDMF]Û FLHMZV DMÇSRWZLHUG]HQLD 3RQL HM]DSUH]HQWRZDQRSURFHGXUÛ ÇGDQLDSRWZLHUG]HQLDSU]H F]WDQLD ZLDGRPR FL GOD X WNRZQLNµZ 2XWORRND 3RG F]DVWZRU]HQLDQRZHMZLDGRPR FLSRF]WRZHMQDOH NOLNQÇÉ PHQX 2SFMH : RNQLH GLDORJRZP 2SFMH ZLDGRPR FL ]D]QD F]ÉRSFMÛ ÇGDMSRWZLHUG]HQLDGRVWDUF]HQLDGODWHMZLDGR PR FL MH OL FKFHP RWU]PDÉ SRWZLHUG]HQLH GRVWDUF]HQLD ZLDGRPR FLRUD]RSFMÛ ÇGDMSRWZLHUG]HQLDRGF]WXGODWHM ZLDGRPR FLDERWU]PDÉLQIRUPDFMHRWP HX WNRZQLN SU]HF]WD ZLDGRPR É:SURJUDPLH2XWORRN([SUHVVZF]D VLHWZRU]HQLDQRZHMZLDGRPR FLQDOH SU]HGMHMZV DQLHP ZEUDÉSROHFHQLH1DU]ÛG]LD ÇGDMSRWZLHUG]HQLDSU]HF]WDQLD 8 WNRZQLFSRF]WHOHNWURQLF]QHMVHUZLVX$2/PRJÇ]D Ç GDÉ SRWZLHUG]HQLD SU]HF]WDQLD ZLDGRPR FL WONR RG RGELRU FµZ NWµU] WDN H NRU]VWDMÇ ] VHUZLVX $2/ : WP FHOX SRZLQQL]D]QDF]ÉRSFMÛ5HTXHVW5HWXUQ5HFHLSWIURP$2/ 0HPEHUVZ ZLHWODMÇFÇVLÛXGR XHNUDQX-HVWWH LQQVSRVµE 52= =,$þ352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ,63$0(0 RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC ZVNU]QFHRGELRUF]HM$2/NOLNQLÛFLHZLDGRPR FLSUDZP SU]FLVNLHPPV]LZEUDQLHSROHFHQLD6WDWXVSRZRGXMHZ ZLHWOHQLH LQIRUPDFML R WP NLHG X WNRZQLN VHUZLVX $2/ SU]HF]WD ZLDGRPR É $E ]D ÇGDÉ SRWZLHUG]HQLD SU]HF]WDQLD ZLDGRPR FL Z SUR JUDPLH (XGRUD QDOH SRGF]DV WZRU]HQLD ZLDGRPR FL NOLN QÇÉQDSDVNXQDU]ÛG]LSU]FLVN5HWXUQ5HFHLSWDQDVWÛSQLH ZV DÉZLDGRPR É3U]FLVNWHQMHVWGRVWÛSQWONRZWU ELHS DWQPOXEVSRQVRURZDQP -H OLXWZRU]PZLDGRPR ÉNWµUD]JRGQLH]UHJX DPLZ D VQR FL0RRG:DWFKZGDMHVLÛEÉREUD OLZDSU]SUµELH MHMZV DQLDZ ZLHWODVLÛRVWU]H HQLH HZLDGRPR ÉPR H EÉREUD OLZD UVXQHN :LDGRPR FLRWU]PXMÇRFHQ R]QDF]DQHVPERODPLRGMHGQHMGRWU]HFKSDSUF]HNFKLOL 7U]SDSUF]NLR]QDF]DMÇZLDGRPR ÉV]F]HJµOQLHREUD OLZÇ -H OLSRPLPRRVWU]H HQLDX WNRZQLN]GHFGXMHVLÛQDZV D QLHZLDGRPR FLOXEXPLHV]F]HQLHMHMZNROHMFHGRZV DQLD Z ZLHWODQHMHVWNROHMQHRVWU]H HQLH =$75= 0$-01,(=$1,0=12:8 1$.2*2 1$.5= =Ú 0ROBLEM-HVWHPWSHPFKROHUNDLF]DVDPLPRMHPDLOH GRV RZQLHSDOÇ ÇF]D3µ QLHMWHJR D XMÛ-DNPQLH]DWU]PDÉ ]DQLP]QRZXQDNRJR QDNU]F]Û 2OZWIëZANIE=DF]QLMX DÉSURJUDPX(XGRUD : D FLZR É0RRG:DWFK REVHUZDWRUKXPRUX SR]ZDODQD PRQLWRURZDQLHZLDGRPR FLHPDLOSRGF]DVLFKWZRU]HQLD LSRGNUH ODQLH Uµ QPL NRORUDPL ZUD H REUD OLZFK QS MHUN J XSHNOXEPRURQ GHELO .RGNRORUµZ0RRG:DWFK ]LD DQLHIXQNFML0RRG:DWFKSURJUDPX (XGRUDSROHJDQDSRGNUH ODQLXIDORZDQÇ OLQLÇV µZREUD OLZFK]LHORQÇ XPLDU NRZDQFKLF]HUZRQÇ V]F]HJµOQLHRE UD OLZFK7DNLHV RZDMDNVWXSLG J XSL PRURQ GHELO F]LGLRW LGLRWD VÇSRGNUH ODQHQD]LHORQR7FKNWµUHVÇSRGNUH ODQHQDF]HUZRQRQLHZSDGDZGUX NRZDÉZWDNLHMNVLÇ FHMDNWD 5VXQHN1LHZV DMWHMZLDGRPR FL: DVQR É0RRG:DWFK SURJUDPX(XGRUDVSUDZG]DF]ZZLDGRPR FLHPDLOQLHPD REUD OLZFKV µZOXEIUD] 8 WNRZQLFLQQFKSURJUDPµZQL (XGRUDPRJÇ]DVWRVR ZDÉSURVWHUR]ZLÇ]DQLH-H OLSRGF]DVWZRU]HQLDZLDGRPR FL VÇZ] PKXPRU]HZVWDUF] HSR]RVWDZLÇSXVWHSROH DGUHVDWDL]DSLV]ÇMÇMDNRNRSLÛURERF]Ç3RRSDQRZDQLXQHU ZµZPR QDSU]HF]WDÉZLDGRPR ÉSRQRZQLHLZV DÉMÇGR SLHURSRXZD QPSU]HDQDOL]RZDQLXWUH FL 2*•/1(352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC =$32 ,(*$1,(52=5$67$1,86,Ú $ 5(6•:85/ 0ROBLEM ]PLVLÛZGDMHF]WH ZFLÇJXRVWDWQLFKODW DGUHV85/VWD VLÛG X V]H ]LVLDMNLHGZV DPGRNRJR ÇF]HMHJRG XJR ÉGRFKRG]LGRSR RZV RZQLND2[IRUG (QJOLVK LFWLRQDU RJRUV]DSURJUDPSRF]WRZHRGELRUFµZ G]LHOÇ ÇF]DQDNLONDF]Û FLFRXWUXGQLDNRSLRZDQLHLZNOH MDQLHLFKGRSU]HJOÇGDUNL ]PR QDFR ]WP]URELÉ 7LQ85/ 7LQ85/ KWWS ,VWQLHMHLQQDXV XJD ZZZWLQXUOFRP NWµUDPDWRVDPR SU]H]QDF]HQLHFR6QLS85/3RGREQLHMDN ZSU]SDGNXXV XJL6QLS85/ZVWDUF] SU]HFLÇJQÇÉ ÇF]H7LQ85/GRSDVNDQD U]ÛG]LþÇF]DZSU]HJOÇGDUFH,QWHUQHW([ SORUHUOXERGSRZLHGQLNDZSU]HJOÇGDUNDFK 1HWVFDSHEÇG 2SHUD$EREFLÇÉEU]GNL G XJL DGUHV 85/ ZVWDUF] NOLNQÇÉ SU] FLVNQDSDVNXQDU]ÛG]L 2OZWIëZANIE=EWG XJLHDGUHV85/PR QDREFLÇÉGR SR ÇGDQHJRUR]PLDUX:VWDUF]RGZLHG]LÉZLWUQÛ6QLS85/ KWWSZZZVQLSXUOFRP LVNRU]VWDÉ]GDUPRZHMXV XJLNWµUD SR]ZDODQDVNUDFDQLHG XJLFKDGUHVµZ85/GRG XJR FLXPR OLZLDMÇFHM DWZHSU]HWZDU]DQLH6NRU]VWDQLH]XV XJLMHVWEDU G]RSURVWH:VWDUF]RGZLHG]LÉZLWUQÛLSU]HFLÇJQÇÉ ÇF]H 61,37+,6GRSDVNDQDU]ÛG]LþÇF]DZSU]HJOÇGDUFH,QWHUQHW ([SORUHUOXERGSRZLHGQLNDZSU]HJOÇGDUNDFK1HWVFDSHEÇG 2SHUD $E ZV DÉ NRPX G XJL DGUHV 85/ ZLWUQ NWµUÇ RGZLHG]DPQDOH NOLNQÇÉSU]FLVN61,37+,6QDSDVNX QDU]ÛG]L: ZLHWOLVLÛRNQRSU]HJOÇGDUNL]ZJHQHURZDQP VNUµFRQP ÇF]HPNWµUHMHVWDXWRPDWF]QLHNRSLRZDQHGR VFKRZND:LQGRZV:VWDUF]ZNOHLÉVNUµFRQDGUHV85/ GRZLDGRPR FLHPDLOLZV DÉ.LHGDGUHVDWNOLNQLHVNUµFRQ 85/ZMHJRSU]HJOÇGDUFHZ ZLHWOLVLÛZLWUQDRG XJLPDGUH VLH:DUWR]ZUµFLÉXZDJÛ HXV XJD6QLS85/QLH]DG]LD D MH OL]DEORNRZDQRRNQDSRSXS1DOH MHZ ÇF]ÉSRQLHZD ZLQQPSU]SDGNXVNRU]VWDQLH]XV XJLQLHEÛG]LHPR OLZH =$75= 0 :$1,(: 6þ$1(- :,$ 202 ,(0$,/ 0ROBLEM0 OÛ HSRZLQLHQHPVNRU]VWDÉ]Z DVQR FL 0RRG:DWFK SRGF]DVJRUÇFHMZPLDQ]GD ]PRLPSU] MDFLHOHP ZV D HP PX ZLDGRPR É Z NWµUHM QDSLVD HP ]D GX RLWHUD] D XMÛ:V D HPMÇ]DOHGZLHPLQXWWHPX ]LVWQLHMHMDNL VSRVµEQDMHM]DWU]PDQLH 2OZWIëZANIE-H OLZV D H ZLDGRPR É]VLHFLILUPR ZHMZNWµUHMMHVWZNRU]VWDQ2XWORRNL([FKDQJH6HU YHUEÉPR HXGDFLVLÛMÇFRIQÇÉDOHWONRSRGZDUXQNLHP H DGUHVDW ZLDGRPR FL MHVW ]DORJRZDQ NRU]VWD ] 2XWOR RNDLMHV]F]HQLHSU]HF]WD ZLDGRPR FLDQLQLHXVXQÇ MHM]H VZRMHMVNU]QNLSRF]WRZHM $EFRIQÇÉZV DQÇZLDGRPR ÉHPDLO :SDQHOXQDZLJDFML2XWORRNDZELHU]IROGHU(OHPHQW ZV DQH 2WZµU]ZLDGRPR ÉNWµUÇFKFHV]FRIQÇÉ :RNQLHZLDGRPR FLZELHU]SROHFHQLH$NFMH2GZR DM WÛZLDGRPR É XZDJDMH OLQLHNRU]VWDV]]VHUZHUD ([FKDQJH SROHFHQLH 2GZR DM WÛ ZLDGRPR É QLH Z ZLHWOLVLÛ /HSV]P UR]ZLÇ]DQLHP MHVW ]DUHMHVWURZDQLH VLÛ Z XV XG]H LJVWULQJ KWWSZZZELJVWULQJFRP 3RGF]DVZV DQLDZLD GRPR FLHPDLO QDMSLHUZ VÇ RQH NLHURZDQH GR VHUZHUµZ LJVWULQJ Z NWµUFK VÇ SU]HNV]WD FDQH QD IRUPDW +70/ $GUHVDWZLDGRPR FLRWU]PXMHQDVWÛSQLHSRF]WÇHOHNWURQLF]QÇ ZLDGRPR É]ZLWUQ LJVWULQJ]DZLHUDMÇFÇ ÇF]H.OLNQLÛFLH WHJR ÇF]DSRZRGXMHRWZDUFLHZSU]HJOÇGDUFHZLDGRPR FL HPDLOZIRUPDFLH+70/]DSLVDQHMQDVHUZHU]H LJVWULQJ :LDGRPR É+70/MHVW]DSLVDQDQDVHUZHU]H LJVWULQJGOD WHJRMHMQDGDZFDPDQDGQLÇSH QÇNRQWUROÛ0R HSRZUµFLÉ GR QLHM E MÇ ]PRGILNRZDÉ D MH OL ]GHFGXMH H QLH SR ZLQQDGRWU]HÉGRDGUHVDWDXVXQÇÉMÇ]VHUZHUD0R HWDN H ]GHILQLRZDÉ RNUHV SR NWµUP ZLDGRPR É XWUDFL ZD QR É 52= =,$þ352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ,63$0(0 RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC :RVWDWQLFKODWDFKGRVWDZFLQWHUQHWXLXV XJSRF] WRZFKPLÛG]LQQPL$2/(DUWKOLQN DKRR+RW PDLOL*PDLO]DF]ÛOLVWRVRZDÉZ DVQHZEXGRZDQH ILOWUDQWVSDPRZHNWµUHZFKZWXMÇGX ÇF]Û É VSDPX]DQLPGRWU]HGRGRFHORZFKDGUHVDWµZ :ZDOFH]HVSDPHPRGSRZLHGQLGRVWDZFDLQWHU QHWXPR HEÉSLHUZV]ÇOLQLÇREURQ :HUVMDGDUPRZDXV XJLSR]ZDODQDZV DQLHZLDGRPR FLPLHVLÛF]QLHLZNRU]VWDQLH0 PLHMVFD=DQLHVSH QD GRODUµZ URF]QLH PR QD ZV DÉ ZLDGRPR FL PLH VLÛF]QLHLZNRU]VWDÉ0 PLHMVFD=DGRODUµZ URF]QLH PR QD ZV DÉ QLHRJUDQLF]RQÇ OLF]EÛ ZLDGRPR FL LZNRU]VWDÉ0 PLHMVFD=DGRODUµZPLHVLÛF]QLH ILUPPRJÇRWU]PDÉSLÛÉNRQWSRF]WRZFKLZLHOHLQQFK LQWHUHVXMÇFFKZ DVQR FL /$ =(*2275= 08-Ú32:,$ 20,(1,$ 21,( 267$5 =21 +:,$ 202 ,$ + 0ROBLEM ]ÛVWRPRMHZLDGRPR FLHPDLOVÇ]ZUDFDQH SU]H]SRGVVWHPGRVWDUF]DQLDZLDGRPR FL]LQIRUPDFMÇ H DGUHVDWSRF]WQLHLVWQLHMHOXEZV DQDZLDGRPR É]DZLHUD ZLUXVD-DMHGQDNQLHUR]SR]QDMÛSRGDQFKRGELRUFµZ1LJG QLHZV D HPGRQLFKZLDGRPR FL2FRFKRG]L 2OZWIëZANIE0R HLVWQLHÉNLONDSU]F]QWHJRSUR EOHPX ÉPR HZLDGRPR É]RVWD DVID V]RZDQDL]DZLHUD ZLUXVD-HMWUH ÉPDSU]HNRQDÉX WNRZQLNDGRRWZDUFLD]D ÇF]QLNDEZWHQVSRVµE]DLQIHNRZDÉMHJRNRPSXWHU7HFK QLNÛWÛZNRU]VWXMÇUµZQLH VSDPHU] X WNRZQLNMHVW FLHNDZMDNDZLDGRPR É]RVWD D]ZUµFRQDD]DWHPRWZLHUD MÇLRGNUD HNWR FKFHPXVSU]HGDÉWDQLGRPHNZ]DEX GRZLH V]HUHJRZHM OXE 9LDJUÛ 0R H WR EÉ WDN H ]QDN H WZµUFDVSDPXOXEZLUXVDVID V]RZD DGUHVHPDLOZWDNLVSR VµE H]ZURWMHVWSU]HV DQQLHGRQLHJRDOHSRGLQQDGUHV =GDU]DVLÛ HX WNRZQLNRWU]PXMHUµ QHSRZLDGRPLHQLD R]ZUµFRQFKZLDGRPR FLDFKPLPR HQLJGWFKZLDGR PR FLQLHZV D .RPXQLNDWVÇSU]HUµ QH3RF]ÇZV]RG QLH]QDQDGUHVDVNR F]V]QDZLDGRPR ÉNWµUÇZV D H ]DZLHUDZLUXVDL]RVWD D]DEORNRZDQD8 WNRZQLNRWU]PXMÇF WDNLHZLDGRPR FL]ZNOHRQLF]PQLHZLH ]D]ZF]DMFHOHP VSDPHUDMHVWQLHSRMHGQF]X WNRZQLNDOHLFKJUXSD7DNÇ VDPÇZLDGRPR ÉRWU]PXMHWVLÇFHLQQFKX WNRZQLNµZ -HGQPUR]ZLÇ]DQLHPMHVW]LJQRURZDQLHZLDGRPR FLLLFK XVXQLÛFLH1LHQDOH LFKRWZLHUDÉSRQLHZD PRJÇ]DZLHUDÉ ZLUXV 2*•/1(352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC =$75= 0$-:,$ 202 ,(0$,/ =$,1)(.2:$1(3/86.:$0,6,( ,2: 0, /8 =$:,(5$-Æ (1,( (=3,( =1(6.5 37 3URJUDP SRF]WRZH NWµUH PDMÇ PR OLZR FL F] WDQLDIRUPDWX+70/WRPLHF]RERVLHF]Q ]LÛNL QLP PR QD SU]HJOÇGDÉ NRORURZH DGQLH VIRUPDWR ZDQHZLDGRPR FLZJOÇGDMÇFHMDNVWURQ::: ]ZLHORPDF]FLRQNDPLJUDILNÇDQLPDFMDPLLWG1LH VWHW WDNLH ZLDGRPR FL PRJÇ ]DZLHUDÉ SOXVNZ LQWHUQHWRZHL] R OLZHVNUSW3OXVNZF]ÛVWRVÇ ZNRU]VWDQHSU]H]VSDPHUµZNWµU]FKFÇVLÛ ZWHQVSRVµEXSHZQLÉ HSU]HV DOLZLDGRPR ÉSRG Z D FLZ DGUHV =JRGQLH ] EDGDQLDPL ILUP 0; /RJLF]DMPXMÇFHMVLÛWHFKQRORJLDPLILOWURZDQLDZLD GRPR FL HPDLO SOXVNZ LQWHUQHWRZH ]DZLHUD SR RZDZLDGRPR FLZV DQFKSU]H]VSDPHUµZ-H OL ]DSLVDQH Z ZLDGRPR FL +70/ ] R OLZH VNUSW ZNRQDMÇVLÛPRJÇ]DDWDNRZDÉNRPSXWHUQDZLHOH VSRVREµZ 5R]ZLÇ]DQLH :VWDUF] Z ÇF]É F]WDQLH IRU PDWX+70/ZSURJUDPLHSRF]WRZP:2XWORRNX REV XJD+70/MHVWGRP OQLHZ ÇF]RQD$E WRVSUDZG]LÉQDOH ZEUDÉSROHFHQLH1DU]ÛG]LD 2SFMHNOLNQÇÉ]DN DGNÛ=DEH]SLHF]HQLDL]D]QDF]É RSFMÛ=PLH XVWDZLHQLDDXWRPDWF]QHJRSRELHUDQLD :RNQLHGLDORJRZPNWµUHVLÛZ ZLHWOLQDOH ]D]QDF]ÉRSFMÛ1LHSRELHUDMDXWRPDWF]QLHREUD ]µZDQLLQQHM]DZDUWR FLZZLDGRPR FLDFKHPDLO +70/ DQDVWÛSQLHNOLNQÇÉ2.:VWDUV]FKZHU VMDFK2XWORRNDQLHPR QDE RZ ÇF]ÉSU]HJOÇ GDQLD+70/DOHPR QDE RWR]URELÉ]DSRPRFÇ GDUPRZHJRGRGDWNX1R+70/ ZFHOXMHJRSREUDQLD WU]HED ZHM É QD VWURQÛ KWWSQWEXJWUDTQWDGYLFH FRPGHIDXOWDVS VLG SLG GLG LNOLNQÇÉ ÇF]H RZQORDGXJµUHNUDQX 3U]HJOÇGDQLD+70/ QLHPR QDZ ÇF]ÉZ DGQHM]ZHUVMLSURJUDPX 2XWORRN([SUHVVFKRÉPR QDWR]URELÉ]DSRPRFÇ GRGDWNX QR+70/ IRU 2XWORRN ([SUHVV KWWSZZZ ED[EH[FRPQRKWPOKWPO : SURJUDPLH (XGRUD QD OH ZEUDÉSROHFHQLH7RROV2SWLRQVNOLNQÇÉLNRQÛ LVSOD DQXORZDÉ ]D]QDF]HQLH RSFML $XWRPDWLFDOO GRZQORDG+70/JUDSKLFVDQDVWÛSQLHNOLNQÇÉ2. 63262 •::$/.,=(63$0(0 0ROBLEM0RMDVNU]QNDSRF]WRZDSRGREQLHMDNVNU]QNL ZLÛNV]R FLRVµEQD ZLHFLHMHVWZSH QLRQDSREU]HJLQLH SRZWDU]DOQPLRIHUWDPLVSRVREDPLQDV]ENLHZ]ERJDFHQLH VLÛLLQQPLHOHNWURQLF]QPL PLHFLDPLRNWµUFKQDZHWPLVLÛ QLH QL R6SDPMHVWWDNZV]HFKREHFQ H]XSH QLHQLHZLHP RGF]HJRPDP]DF]ÇÉZDONÛ]QLP:LHP HLVWQLHMÇSURJUD PGR]ZDOF]DQLDVSDPXDOHNWµU]QLFKMHVWQDMOHSV] 2OZWIëZANIE1LHPDF]HJR WDNLHJRMDNQDMOHSV] SURJUDPGRZDONL]HVSDPHP3UDZGÛPµZLÇFZLÛNV]R É QDMEDUG]LHMSRSXODUQFKSURJUDPµZWHJRWSXWRVNXWHF]QH UR]ZLÇ]DQLD.OXF]HPGRVXNFHVXMHVWZEUDQLHZ D FLZHJR SURJUDPXDQWVSDPRZHJRLZNRU]VWDQLHJRGRPDNVLPXP 3U]HG]DNXSHPQDOH VSUDZG]LÉF]SURJUDPRIHUXMHQDVWÛ SXMÇFHZ DVQR FL )LOWUDQWVSDPRZHNWµUHSRWUDILÇVLÛXF]É 2SURJUDPRZDQLH DQWVSDPRZH ]D]ZF]DM ]DSHZQLD PR OLZR ÉR]QDF]DQLDZLDGRPR FLHPDLOMDNRVSDPX )LOWU DQWVSDPRZ SRZLQLHQ VLÛ XF]É Z F]DVLH NR U]VWDQLD ] QLHJR L SU]HFKZWDÉ QLH WONR WH ZLD GRPR FLHPDLONWµUHX WNRZQLNR]QDF] MDNRVSDP DOHWDN HZLDGRPR FLNWµUHVÇGRQLFKSRGREQH )LOWUDQWVSDPRZHNWµUHPR QDGRVWRVRZDÉ GRLQGLGXDOQFKSRWU]HE 8 WNRZQLN SRZLQLHQ PLHÉ PR OLZR É GRVWRVRZDQLD ILOWUµZDQWVSDPRZFKG]LD DMÇFFKZSURJUDPLHGR LQGLGXDOQFKSRWU]HEQDSU]N DGSU]H]]GHILQLRZDQLH IUD]NWµUHLGHQWILNXMÇZLDGRPR ÉHPDLOMDNRVSDP 0R OLZR ÉXVWDZLDQLDSR]LRPXRFKURQ -H OLRSURJUDPRZDQLHDQWVSDPRZHMHVW]EWDJUHV QHILOWUXMHZLÛNV]R ÉVSDPXDOHF]DVDPLWUDNWXMH]ZN H ZLDGRPR FLMDNRVSDP:SU]SDGNXPQLHMDJUHVQHM RFKURQSU]H]ILOWUSU]HFKRG]LZLÛNV]DOLF]EDZLDGRPR FL EÛGÇFFKVSDPHP1DMOHSLHM]DRSDWU]ÉVLÛZSURJUDP 52= =,$þ352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ,63$0(0 RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC :SURJUDPLH2XWORRNZRGUµ QLHQLX RG ZF]H QLHMV]FK ZHUVML ZEXGRZDQ ]RVWD VWRVXQNRZR GREU ILOWU DQWVSDPR Z$EJRZ ÇF]ÉQDOH ZEUDÉSROH FHQLH1DU]ÛG]LD2SFMHNOLNQÇÉ]DN DGNÛ 3UHIHUHQFMH D QDVWÛSQLH SU]FLVN :LD GRPR FL PLHFL7U]HEDWH VSUDZG]LÉF] RSFMD H] ILOWURZDQLD DXWRPDWF]QHJR MHVW Z ÇF]RQD -HM Z ÇF]HQLH R]QDF]D ]DEORNRZDQLHILOWUXDQWVSDPRZHJR$E SU]HFKZWDÉ WONR RF]LVW VSDP QDOH ZEUDÉ QLVNL SR]LRP RFKURQ QD WRPLDVWZFHOX]DSHZQLHQLDEDUG]LHMDJUH VQHMRFKURQ SR]LRPZVRNL ZWD NLPSU]SDGNXQDOH VLÛOLF]É]PR OL ZR FLÇ R]QDF]HQLD MDNR VSDPX ZLDGR PR FLNWµUHQLHVÇVSDPHP DQWVSDPRZ SR]ZDODMÇF QD ZEµU MHGQHM VSR UµG NLONXRSFML ]LÛNLWHPXX WNRZQLNPR HZEUDÉWÛ NWµUDPXQDMEDUG]LHMRGSRZLDGD 0R OLZR ÉGHILQLRZDQLDELD FKLF]DUQFKOLVW :SURJUDPLHSRZLQQREÉPR OLZH]GHILQLRZDQLHELD HM OLVW]DZLHUDMÇFHMQDGDZFµZNWµU]VÇEH]SLHF]QLLQLH UR]V DMÇVSDPXRUD]F]DUQHMOLVW]QDGDZFDPL]QD QPL ] UR]V DQLD VSDPX:DUWR]DRSDWU]ÉVLÛZSUR JUDP DQWVSDPRZ XPR OLZLDMÇF WZRU]HQLH L LPSRU WRZDQLHWDNLFKOLVW ,QWHJUDFMD]RSURJUDPRZDQLHPSRF]WRZP 1LHNWµUHSURJUDPDQWVSDPRZHG]LD DMÇQLH]DOH QLHRG RSURJUDPRZDQLD SRF]WRZHJR DOH SURJUDP NWµUH VÇ ]LQWHJURZDQH ] SURJUDPDPL SRF]WRZPL PDMÇ ZLHOX ]ZROHQQLNµZ 1RUWRQ$QWL6SDP )LUPDSURGXNXMÇFDWDNLHSURJUDPMDN1RUWRQ$QWL9LUXV 1RUWRQ)LUHZDOOLLQQHQDU]ÛG]LD]DEH]SLHF]H RIHUXMH WDN HEDUG]RGREUSURJUDPDQWVSDPRZ SURJUDPWHQ RWU]PD QDJURGÛF]DVRSLVPD3 0DJD]LQH :LÛFHM LQIRUPDFMLQDWHPDWWHJRQDU]ÛG]LDPR QD]QDOH ÉSRG DGUHVHPKWWSZZZVPDQWHFFRPDQWLVSDP 0F$IHH6SDP.LOOHU )LUPD0F$IHHSRGREQLHMDN1RUWRQSURGXNXMHRSURJUD PRZDQLHDQWLUXVRZH]DSRUVLHFLRZHDWDN HLQQH QDU]ÛG]LD]DEH]SLHF]H -HGQP]RIHURZDQFKSU]H]QLÇ SURJUDPµZMHVWQDU]ÛG]LHGRZDONL]HVSDPHP1DU]Û G]LHED]XMHQDSURJUDPLH UµG RZP6SDP$VVDVVLQ :LÛFHMLQIRUPDFMLQDWHPDWSURJUDPX0F$IHH6SDP .LOOHU]QDMGXMHVLÛSRGDGUHVHPKWWSZZZPFDIHHFRP (XGRUD (XGRUD]DZLHUDZEXGRZDQILOWUDQWVSDPRZNWµU PDPR OLZR ÉXF]HQLDVLÛ$EJRXDNWQLÉQDOH ZEUDÉ SROHFHQLH 7RROV2SWLRQV L NOLNQÇÉ LNRQÛ -XQN 0DLO6XZDN-XQN7KUHVKROGMHVWGRP OQLHXVWDZLRQ QD-H OLILOWUSU]HFKZWXMHZLÛNV]R ÉVSDPXDOH WDN HQLHNWµUHZLDGRPR FLNWµUHQLHVÇVSDPHPQD OH SU]HFLÇJQÇÉ JR Z OHZR -H OL SURJUDP QLH SU]H FKZWXMHZV]VWNLFKZLDGRPR FLNWµUHVÇVSDPHP QDOH SU]HFLÇJQÇÉVXZDNZSUDZR 6DIHW DU RVNRQD SURJUDPDQWVSDPRZ RGDWHNGR2XWORRND ZNWµUPGRZDONL]HVSDPHPZNRU]VWDQRWHFKQR ORJLÛSHHUWRSHHU.D GNWRLQVWDOXMHSURJUDPR]QDF]D ZLDGRPR FLMDNRVSDP RRNUH ODQLDZLDGRPR FLNWµUH VÇVSDPHPZNRU]VWDQDMHVW]ELRUF]DZLHG]DZLHOX X WNRZQLNµZ ZHG XJ RVWDWQLFK V]DFXQNµZ MHVW LFK SRQDGPLOLRQ :LÛFHMLQIRUPDFMLQDWHPDWWHJRQDU]ÛG]LD PR QD]QDOH ÉSRGDGUHVHPKWWSZZZFORXGPDUNFRP 0DLO:DVKHU 1DUQNXLVWQLHMHZLHOHSURJUDPµZDQWVSDPRZFK3RQL HM ]DSUH]HQWRZDQREDUG]RNUµWNÇOLVWÛQDU]ÛG]LDQWVSDPRZFK RLQWHUHVXMÇFFKPR OLZR FLDFK :RGUµ QLHQLXRGZLÛNV]R FLSURJUDPµZGRZDONL]H VSDPHP 0DLO:DVKHU G]LD D PLÛG] NOLHQWHP D VHUZH UHPSRF]WRZPLEORNXMHVSDP]DQLPWUDILGRVNU]QNL 63$0 RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC 272-(67),/75 $ (6$ :LHOHSURJUDPµZDQWVSDPRZFKGRRGG]LHODQLD SUDZRZLWFK ZLDGRPR FL HPDLO RG VSDPX VWR VXMHW]ZILOWU DHVD)LOWUDQDOL]XMÇ]DZDUWR É ZLDGRPR FLDQDVWÛSQLHSRUµZQXMÇMÇ]ED]ÇGD QFK Z]RUFµZ VSDPX L ZOLF]DMÇ SUDZGRSRGR ELH VWZR H ZLDGRPR É MHVW VSDPHP ,P G X HM NRU]VWDP]ILOWUX DHVDWPVWDMHVLÛRQVNX WHF]QLHMV]SRQLHZD SU]H]FD F]DVGRED]GD QFKVÇGRGDZDQHLQIRUPDFMHRZLDGRPR FLDFK NWµUHVÇVSDPHPLNWµUHQLPQLHVÇ)LOWU DHVD VÇ]QDF]QLHVNXWHF]QLHMV]HRGILOWUµZEORNXMÇFFK ZLDGRPR FL SRF]WRZH ]DZLHUDMÇFH RNUH ORQH V R ZDOXEIUD]6SDPHU]] DWZR FLÇPRJÇ]PLHQLÉ SLVRZQLÛRNUH ORQFKV µZLZWHQVSRVµESRNRQDÉ EDULHUÛDQWVSDPRZÇ1D]ZDWHFKQLNLSRFKRG]LRG 7KRPDVD DHVDRVLHPQDVWRZLHF]QHJRDQJLHOVNLH JRPDWHPDWNDNWµURSUDFRZD WZLHUG]HQLDGR WF]ÇFHSUDZGRSRGRELH VWZD RGELRUF]HM:HUVMDGDUPRZDXPR OLZLDVSUDZG]DQLHWONR MHGQHJRNRQWDQDWRPLDVWZHUVMDNRPHUFMQDGRZROQÇ LOR ÉNRQW:LÛFHMRWPQDU]ÛG]LXPR QDGRZLHG]LHÉ VLÛ QD VWURQLH KWWSZZZPDLOZDVKHUQHW 1LHNWµU] X DMÇ SURJUDPX 0DLO:DVKHU UD]HP ] LQQP SURJUD PDPLGRZDONL]HVSDPHP:WHQVSRVµEWZRU]VLÛ SRGZµMQILOWUDQWVSDPRZ -H OLNWR OXELZ]ZDQLDPR HZSUµERZDÉGDUPRZGR GDWHNDQWVSDPRZGR2XWORRNDILUP6SDP DHV3URGXNW FLÇJOHMHVWZZHUVMLEHWDOXEDOIDDOHZLHOXX WNRZQLNµZXZD DJR]DSR WHF]QLQLH]DZRGQ3URJUDPPR QDSREUDÉSRG DGUHVHPKWWSVSDPEDHVVRXUFHIRUJHQHWZLQGRZVKWPO 81,.$1,(/,67$ 5(6•: 8 :$1 +35=(=63$0(5•: 0ROBLEM.RU]VWDP]RSURJUDPRZDQLDDQWVSDPRZHJR PLPRWRFLÇJOHRWU]PXMÛ]EWGX RZLDGRPR FLRGSU]MD ]QFK QLJHUMVNLFK PLOLRQHUµZ L LQQFK RVµE RELHFXMÇFFK ]ZLÛNV]HQLHLOR FL URGNµZQDPRLPNRQFLHEDQNRZPOXE X]VNDQLHLQQFKNRU] FL ]LVWQLHMHVSRVµEDEPµMDG UHVQLHWUDILD QDOLVWVSDPHUµZ -H OLNWR ]HFKFH]DS DFLÉGRODUµZURF]QLH]D XV XJÛ0DLO3OXVVHUZLVX DKRRPR HRFKURQLÉ VZµMDGUHVHPDLOZMHV]F]HLQQVSRVµE3U]GR NRQDQLX]DNXSµZRQOLQHPR QDXWZRU]ÉDGUHV HPDLOMHGQRUD]RZHJRX WNXV X ÇFZ ÇF]QLHGR MHGQHJR]DNXSX3RRWU]PDQLXSRWZLHUG]HQLD]D NXSXPR QD]QLV]F]ÉZNRU]VWDQDGUHV ]LÛNL WHPXVSDPZV DQSRGWHQDGUHVWUDILDZHWHU DQLHGRX WNRZQLND 2OZWIëZANIE7RSUDZGDQDMOHSV]PVSRVREHPZDONL ]HVSDPHPMHVWXQLNDQLHOLVWDGUHVRZFKZNRU]VWDQFK SU]H]VSDPHUµZ:MDNLVSRVµEDGUHVWUDILDMÇQDWHOLVW =JRGQLH]EDGDQLDPLSU]HSURZDG]RQPLZURNXSU]H] R URGHN HQWHUIRU HPRFUDFDQG7HFKQRORJ KWWSZZZ FGWRUJ SRGKDV HP:K$P,*HWWLQJ$OO7KLV6SDP QDM SRSXODUQLHMV]ÇWHFKQLNÇVÇW]Z QLZD 6SDPHU]NRU]VWDMÇ ]DXWRPDWµZ ERWµZ NWµUHVNDQXMÇVWURQ:::IRUDLJUXS GVNXVMQHZLWUQSRJDZÛGHNRQOLQHRUD]LQQH UµG DDGUH VµZHPDLO=GREWHWÇGURJÇDGUHVVÇQDVWÛSQLHVSU]HGD ZDQHLQQPVSDPHURPLQDJOHX WNRZQLNVWDMHVLÛRED WHOHP6SDPRODQGX=WHJRSRZRGXMH OLWRPR OLZHXQLNDMP XPLHV]F]DQLDDGUHVµZHPDLOQDVWURQDFK:::-H OLSXEOL NXMHPSRVWZIRUDFKGVNXVMQFKJUXSDFKGVNXVMQFK 8VHQHWXLWSNRU]VWDMP]DGUHVµZSRF]WRZFKXWZRU]RQFK VSHFMDOQLHZWPFHOX RVNRQDOHQDGDMÇVLÛGRWHJRGDUPR ZHNRQWDSRF]WRZHVHUZLVµZ DKRR+RWPDLOOXE*RRJOH .LHGNRQLHF]QHVWDMHVLÛXPLHV]F]HQLHDGUHVXHPDLOQDSU] N DGQDRVRELVWHMVWURQLH:::PR QD] DWZR FLÇXNUÉJR SU]HG DXWRPDWDPL GR ]ELHUDQLD DGUHVµZ -HGQP ] SURVW V]FKVSRVREµZMHVW]DSLVDQLHDGUHVXZIRUPLHRSLVRZHM QD SU]N DG SUHVWRQ PD SD JUDOOD NURSND FRP ]DPLDVW SUH VWRQ#JUDOODFRP:LÛNV]R ÉERWµZQLHMHVWZVWDQLH]LGHQ WILNRZDÉWDN]DSLVDQHJRDGUHVXSRF]WRZHJR (NVSHUFLZG]LHG]LQLHZDONL]HVSDPHPZNRU]VWXMÇUµZ QLH LQQÇNODVF]QÇWHFKQLNÛSROHJDMÇFÇQDSUH]HQWRZDQLX DGUHVXHPDLOZSRVWDFLSOLNXJUDILF]QHJRQDSU]N DGMDNR  ODF]HJRRWU]PXMÛFD WHQVSDP 52= =,$þ352 /(0 =:,Æ=$1(=32 =7Æ(/(.7521, =1Æ,63$0(0 RNKM ### +5+#, EJYKNC TFQE UVTQPC ]U]XWXDGUHVXHPDLOZIRUPDFLH*,)$GUHVZWDNLHMSRVWDFL XPLHMÇSU]HF]WDÉOXG]LHDOHQLHSRWUDILÇWHJRDXWRPDW 3RPLPRWUXGQR FLQLHNWµU]VSDPHU]]QDOH OLVSRVREQD REHM FLHWFKWHFKQLNGODWHJRLQQÇPHWRGÇMHVW]DVWRVRZDQLH ZVWDZLDQFK VNUSWµZ -DYD6FULSW NWµUH JHQHUXMÇ DGUHV HPDLOSRGF]DV DGRZDQLDVWURQ:::$XWRPDWGR]ELH UDQLDDGUHVµZHPDLOZLG]ÇMHGQLH]QDF]QLNUETKRV QDWR PLDVW X WNRZQLF RGZLHG]DMÇF VWURQÛ DGUHV SRVWDFL SUHVWRQ#JUDOODFRP : FHOX XWZRU]HQLD VSHUVRQDOL]RZDQHJR NRGX PR QD VNRU] VWDÉ]JHQHUDWRUDNRGX-DYD6FULSWGRVWÛSQHJRSRGDGUHVHP KWWSZZZXDUL]RQDHGXaWUZVSDPVSDPKWP :VWDUF] ZSURZDG]LÉZ DVQDGUHVHPDLODEX]VNDÉNRG-DYD6FULSW JRWRZGRZVWDZLHQLDQDVWURQLH::: -HV]F]HLQQPUR]ZLÇ]DQLHPMHVW]DSLVDQLHDGUHVX]DSRPRFÇ ]QDNµZ Z IRUPDFLH +70/ ]DPLDVW Z IRUPDFLH ]ZN HJR WHNVWX8 WNRZQLFRGZLHG]DMÇFVWURQÛEÛGÇPRJOLRGF] WDÉDGUHVSRQLHZD LFKSU]HJOÇGDUNLSU]HNV]WD FDMÇNRG+70/ ODERWµZDGUHVEÛGÇZJOÇGD MDNFLÇJFIU-DNWR]UR ELÉ :VWDUF]]DSLVDÉSRV]F]HJµOQHOLWHUDGUHVXZSRVWDFL NRGµZ$6 ,,1DSU]N DG]DPLDVWSZSLV]HPSRSU]H G]RQHSU]HGURVWNLHP 3RV]F]HJµOQH]QDNLQDOH UR]G]LHOLÉ UHGQLNDPLLQLHQDOH XPLHV]F]DÉVSDFMLPLÛG]]QDNDPL 1D SU]N DG DGUHV SUHVWRQ#JUDOODFRP Z IRUPDFLH +70/ SU]MPLHSRVWDÉ  7U]HEDMHGQDNSDPLÛWDÉ HZSU]SDGNX]DVWRVRZDQLDGR SU]HGVWDZLDQLDDGUHVµZHPDLO]QDNµZZIRUPDFLH+70/QLH PR QDZNRU]VWDÉQDVWURQLHDXWRPDWF]QFK ÇF]0DLO7R $E]QLFKVNRU]VWDÉDGUHVHPDLOPXV]Ç]DZLHUDÉOLWHU LFIU]DSLVDQHZSRVWDFL]ZN HJRWHNVWX :FHOXX]VNDQLDNRPSOHWQHMOLVWNRGµZ$16,LVSHFMDOQFK ]QDNµZ+70/PR QDZHM ÉQDVWURQÛKWWSZZZDODQZRRG QHWGHPRVDQVLKWPOLNOLNQÇÉ ÇF]H6PEROZSUDZPJµU QPURJXVWURQ :UHV]FLHX WNRZQLFNWµU]GRV RZQLHWRQÇZVSDPLHPRJÇ XWZRU]ÉQRZDGUHVHPDLOSRLQIRUPRZDÉRQLPVZRLFK SU]MDFLµ VNRQILJXURZDÉDXWRPDWF]QÇRGSRZLHG GODVWDUHJR DGUHVXLQLJGQLHNRU]VWDÉ]HVWDUHJRNRQWD=EWF]DVR FK RQQH 8VXZDQLH VSDPX Z QDMEDUG]LHM GUDVWF]QFK SU] SDGNDFKPR H]DMÇÉQDZHWPLQXWG]LHQQLH7RGRSLHURVWUDWD F]DVX 35=(:2 1,. /( =(1,$63$0(5•: 0ROBLEM0DPMX GR ÉVSDPXLQLH FLHUSLÛJRG X HM :MDNLVSRVµEPµJ EPZ OHG]LÉWHHV]XPRZLQLGDÉLP QDXF]NÛ 2OZWIëZANIE ZDSURJUDP H0DLO7UDFNHU3URRUD] 9LVXDO5RXWH SR]ZDODMÇQDZ OHG]HQLH UµG DVSDPXLSR LQIRUPRZDQLHGRVWDZFLQWHUQHWXVSDPHUDZFLÇJXPQLHMQL VHNXQG :SH QLIXQNFMRQDOQHZHUVMHGHPRSURJUDPµZH0DLO7UDFNHU 3URL9LVXDO5RXWHPR QDSREUDÉSRGDGUHVHPKWWSZZZ YLVXDOZDUHFRP:HUVMHGHPRQVWUDFMQHG]LD DMÇSU]H]GQL $EZNRU]VWDÉMHG X HMWU]HED]DS DFLÉ]DREGZD GRODUµZ 3URJUDP(0DLO7UDFNHU3UR UVXQHN DQDOL]XMHQDJ µZNL ZLDGRPR FL SRF]WRZFK L QD WHM SRGVWDZLH ]QDMGXMH LFK SUDZG]LZFKQDGDZFµZF]ÛVWRUD]HP]H UµG RZPDGUHVHP ,33URJUDPLQIRUPXMHQDZHWRNUDMXSRFKRG]HQLDVSDPHUD ,QIRUPXMH WH ] MDNLHJR SURJUDPX VNRU]VWD GR ZV DQLD ZLDGRPR FL1LHMHVWWR]EWSU]GDWQDLQIRUPDFMDDOHGR É F]ÛVWRLQWHUHVXMÇVLÛQLÇVSHFMDOL FLVLHFLRZL3URJUDP(PDLO 7UDFNHU3URSRZLDGDPLDWDN HRWPF]ZNUWDGUHVHPDLO ]RVWD VID V]RZDQ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sposoby na internet
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: