Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 005062 18491066 na godz. na dobę w sumie
Sposoby na sieci domowe - książka
Sposoby na sieci domowe - książka
Autor: Liczba stron: 202
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-942-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci domowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się rozwiązywać problemy z domową siecią komputerową

Wbrew powszechnym opiniom instalacja sieci nie stanowi większego problemu. O wiele trudniejszym zadaniem jest jej właściwe użytkowanie oraz utrzymanie należytej sprawności. Prawidłowe działanie sieci zależy od różnych czynników: sprzętu, oprogramowania, a przede wszystkim od użytkowników. Każdy, kto miał do czynienia z siecią komputerową, zna problemy z drukowaniem, brakiem dostępu do niektórych zasobów, brakiem łączności z internetem itd. W większości przypadków rozwiązuje się je doraźnie -- tylko po to, aby za kilka dni zrobić to samo. O wiele lepszym wyjściem z tej sytuacji jest uporanie się z problemem raz na zawsze; należy jednak wiedzieć, jak to zrobić.

'Sposoby na sieci domowe' to poradnik dla wszystkich administratorów domowych sieci komputerowych. Przydatne informacje z pewnością znajdą tu także opiekunowie sieci biurowych. Książka opisuje sposoby rozwiązywania problemów, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z sieci komputerowej -- związanych zarówno z instalacją karty sieciowej, jak i działaniem samej sieci. Dowiesz się, jak umożliwić użytkownikom korzystanie z Otoczenia sieciowego, drukowanie i wymianę plików. Nauczysz się zabezpieczać sieć przed wirusami i hakerami, rozwiążesz problemy z dostępem do internetu i tworzeniem kopii zapasowych danych krążących w sieci.

Jeśli chcesz, aby praca administratora nie doprowadziła Cię do załamania nerwowego, koniecznie przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Sposoby na sieci domowe Autor: Kathy Ivens T³umaczenie: Micha³ Dadan ISBN: 83-7361-942-9 Tytu³ orygina³u: Home Networking Annoyances Format: 199×248, stron: 202 Naucz siê rozwi¹zywaæ problemy z domow¹ sieci¹ komputerow¹ (cid:127) Odpowiednio po³¹cz komputery, u³ó¿ kable i zamontuj urz¹dzenia Wi-Fi (cid:129) Skonfiguruj system operacyjny i oprogramowanie pod k¹tem pracy w sieci (cid:129) Zabezpiecz sieæ przed wirusami i atakami hakerów Wbrew powszechnym opiniom instalacja sieci nie stanowi wiêkszego problemu. O wiele trudniejszym zadaniem jest jej w³aœciwe u¿ytkowanie oraz utrzymanie nale¿ytej sprawnoœci. Prawid³owe dzia³anie sieci zale¿y od ró¿nych czynników: sprzêtu, oprogramowania, a przede wszystkim od u¿ytkowników. Ka¿dy, kto mia³ do czynienia z sieci¹ komputerow¹, zna problemy z drukowaniem, brakiem dostêpu do niektórych zasobów, brakiem ³¹cznoœci z internetem itd. W wiêkszoœci przypadków rozwi¹zuje siê je doraŸnie — tylko po to, aby za kilka dni zrobiæ to samo. O wiele lepszym wyjœciem z tej sytuacji jest uporanie siê z problemem raz na zawsze; nale¿y jednak wiedzieæ, jak to zrobiæ. „Sposoby na sieci domowe” to poradnik dla wszystkich administratorów domowych sieci komputerowych. Przydatne informacje z pewnoœci¹ znajd¹ tu tak¿e opiekunowie sieci biurowych. Ksi¹¿ka opisuje sposoby rozwi¹zywania problemów, jakie mog¹ wyst¹piæ podczas korzystania z sieci komputerowej — zwi¹zanych zarówno z instalacj¹ karty sieciowej, jak i dzia³aniem samej sieci. Dowiesz siê, jak umo¿liwiæ u¿ytkownikom korzystanie z Otoczenia sieciowego, drukowanie i wymianê plików. Nauczysz siê zabezpieczaæ sieæ przed wirusami i hakerami, rozwi¹¿esz problemy z dostêpem do internetu i tworzeniem kopii zapasowych danych kr¹¿¹cych w sieci. (cid:129) Instalacja kart sieciowych i urz¹dzeñ (cid:129) Konfiguracja sieci w systemie Windows (cid:129) Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników (cid:129) Rozwi¹zywanie problemów ze wspó³dzieleniem plików i drukowaniem na udostêpnionych drukarkach (cid:129) Konfiguracja ³¹cza dostêpowego do internetu (cid:129) Bezpieczeñstwo sieci — firewalle i programy antywirusowe (cid:129) Tworzenie kopii zapasowych Jeœli chcesz, aby praca administratora nie doprowadzi³a Ciê do za³amania nerwowego, koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê. :VWÛS  352 /(0 635=Ú72:(5  3UREOHP]NDUWDPLVLHFLRZPL .DUWDVLHFLRZDR]QDF]DWRVDPR FRDGDSWHUVLHFLRZZVNUµFLH1, 6]XNDQLHNDUWZEXGRZDQFK 7RWHOHIRQWRDGDSWHU QLHWRVLHÉRSDUWDQDOLQLLWHOHIRQLF]QHM 8DNWQLDQLHSRUWµZ86 1LHZNRU]VWDQDZEXGRZDQDNDUWDVLHFLRZD 3UREOHP]RVSU]ÛWHPVLHFL(WKHUQHW 3URZDG]HQLHNDEOLPLÛG]VÇVLHGQLPLSRPLHV]F]HQLDPL 3URZDG]HQLHNDEOLPLÛG]SRPLHV]F]HQLDPL RGGDORQPLRGVLHELH 3URZDG]HQLHNDEOLPLÛG]SLÛWUDPL ,QWHUIHUHQFMDVJQD µZ 3URZDG]HQLHNDEOLSRSRG RG]H 3URZDG]HQLHNDEODRG FLDQGRNRPSXWHUD *QLD]GD FLHQQH RGDZDQLHNRQFHQWUDWRUD :EµUPLÛG]NRQFHQWUDWRUHPDSU]H ÇF]QLNLHP 0LHV]DQLHUµ QFKSUÛGNR FLSU]HV XGDQFK 3U]JRWXMVZµMZ DVQNDEHO 3DWFKFRUGNRQWUDNDEHOVNURVRZDQ 2JUDQLF]HQLDG XJR FLNDEOL 3UREOHP]HVSU]ÛWHP ZNRU]VWXMÇFPSU]HZRGWHOHIRQLF]QH :VSµ G]LHOHQLHJQLD]GNDWHOHIRQLF]QHJR :VSµ G]LHOHQLHOLQLLWHOHIRQLF]QHM ]DSR UHGQLFWZHPNDUWVLHFLRZHM  6]HUHJRZH ÇF]HQLHNRPSXWHUµZ :NRU]VWDQLHJQLD]GHNUµ QFKOLQLLWHOHIRQLF]QFK 3UREOHP]NDEODPLWHOHIRQLF]QPL 7ZRU]HQLHPLQLDWXURZHMVLHFLRSDUWHMQDOLQLLWHOHIRQLF]QHM 3RUWGRNWµUFKQDOH SRG ÇF]ÉOLQLÛWHOHIRQLF]QÇ VÇR]QDF]RQH+31$ 3UREOHP]VLHFLDPL RSDUWPLQDSU]HZRGDFKHOHNWUF]QFK 6]XNDMORJR+RPH3OXJ 6LHFLZNWµUFKZNRU]VWDQHVÇ SU]HZRGHOHNWUF]QHDUR]JD Û QLNL .RU]VWDQLH]VLHFLQDWDUDVLHOXEZHUDQG]LH ,QVWDODFMDRSURJUDPRZDQLDMHVWNRQLHF]QR FLÇ 1DLOHEH]SLHF]QHVÇVLHFL ZNWµUFKZNRU]VWDQHVÇSU]HZRGHOHNWUF]QH +DV D]DEH]SLHF]DMÇFHPXV]ÇEÉWDNLHVDPH =PLDQDGRP OQHJRKDV D]DEH]SLHF]DMÇFHJR þÇF]HQLHVLHFLRSDUWFKQDSU]HZRGDFKHOHNWUF]QFK ]LQQPLWRSRORJLDPL 3UREOHP]XU]ÇG]HQLDPL GREXGRZVLHFLEH]SU]HZRGRZFK 7ZRMHGU]ZLJDUD RZHREV XJLZDQHSLORWHP QLHVWDQRZLÇSUREOHPX 8QLNDQLHSU]HV]NµGKDPXMÇFFK UR]SU]HVWU]HQLDQLHVLÛIDOUDGLRZFK 3UDFD]DQWHQDPLGRRNROQPL ]SRWU]HEXMÛDQWHQNLHUXQNRZHM 3UREOHP]VJQD HPQDGX FKRGOHJ R FLDFK 1LH]EOL DMVLÛ]DEDUG]RGRURXWHUD 2GOHJ R É]DFKRZDQDDOHSUÛGNR ÉMHVWEDUG]RQLVND :]PDFQLDQLHVJQD X 5RXWHUVÇMHGQRF]H QLHSXQNWDPLGRVWÛSX 63,675( ,  7UXGQR FLSRMDZLDMÇFHVLÛ SU]UR]ZLÇ]DQLXSUREOHPµZ LSU]SUµEDFKX]VNDQLDSRPRFWHFKQLF]QHM /DPSNLE VNDMÇFHZF]DVLHSU]HV DQLDGDQFK ,QWHUSUHWRZDQLHNRORUµZODPSHN .RU]VWDQLH]ED]ZLHG] =ZURWXV]NRG]RQFKXU]ÇG]H GRVNOHSX =ZURWVSUDZQFKXU]ÇG]H 352 /(0 =2352*5$02:$1,(05 .RQILJXURZDQLHNDUWVLHFLRZFK =GREDQLHLQIRUPDFMLRGGRVWDZFXV XJLQWHUQHWRZFK ]PXV]ÛLQVWDORZDÉRSURJUDPRZDQLHRG,63 -DNLFKLQIRUPDFMLSRWU]HEXMÛRGPRMHJR,63 RWRMHVWEUDPD .RQILJXURZDQLHURXWHUµZ :SURZDG]DQLHLQIRUPDFMLX]VNDQFKRG,63 -DNGRVWDÉVLÛGRURXWHUD =JXEL HPQD]ZÛX WNRZQLND OXEKDV RGRNRQILJXUDFMLURXWHUD 3RFR]PLHQLDÉGRP OQÇQD]ZÛX WNRZQLND LKDV RURXWHUD RWRMHVW + 3LJG]LHPRJÛFR WDNLHJRGRVWDÉ $GUHV0$ -DQLHPDP0$ D 2QLHPµMNRPSXWHUNRU]VWD]$3,3$ =PLDQDXVWDZLRQHJRZODSWRSLHDGUHVX,3 ]GRPRZHJRQDILUPRZLRGZURWQLH 0DPNRQILJXUDFMÛDOWHUQDWQÇ DOHQLHPRJÛORJRZDÉVLÛZUµ QFKVLHFLDFK 3URJUDPGRSU]H ÇF]DQLDVLHFL /DSWRSPDZLHOHSR ÇF]H ORNDOQFK =DU]ÇG]DQLHX WNRZQLNDPL 7ONRMHGHQIROGHU0RMHGRNXPHQW Z:LQGRZV6(L0H 8DNWQLDQLHSURILOµZX WNRZQLNµZ Z:LQGRZV6(L0H 1LHGDMVLÛQDEUDÉQDDXWRPDWF]QH WZRU]HQLHSURILOµZX WNRZQLNµZ 3UDZLG RZHWZRU]HQLHNRQWX WNRZQLNµZ Z:LQGRZV6(L0H 0RGILNDFMDSURILOXX WNRZQLNDZ:LQGRZV6(L0H 3U]HQRV]HQLHIROGHUX0RMHGRNXPHQW    :LQGRZVSU]HQRVLIROGHU0RMHGRNXPHQWDOHEH]SOLNµZ : ZLHWODQLHOLVWX WNRZQLNµZ SRGF]DVORJRZDQLDVLÛZ:LQGRZV6(L0H 0HFKDQL]P)DPLO/RJRQMHVWQLHGRVWÛSQ 1LHPRJÛGRGDZDÉQRZFKX WNRZQLNµZ GROLVW)DPLO/RJRQ 6WDUV]HZHUVMH:LQGRZVQLHVÇEH]SLHF]QH ::LQGRZV;3QLHPRJÛRPLQÇÉOLVWX WNRZQLNµZ 8VXZDQLHKDV DQLHMHVWGREUPSRPV HP :VVWHPDFK:LQGRZVRUD];3NRQWDX WNRZQLNµZ PRJÇEÉWZRU]RQHMHGQLHSU]H]DGPLQLVWUDWRUµZ :RNQLHORJRZDQLDQLHPDZVND]µZHNFRGRWSXNRQWD VNLHWNLGRUHVHWRZDQLDKDVH PRJÇXUDWRZDÉ L FLH .RQILJXURZDQLHSXOSLWX 3R]RVWDOLX WNRZQLFQLHPRJÇ]QDOH ÉSURJUDPµZ .RPXQLNDWRQLH]QDOH]LHQLXSURJUDPX ::LQGRZV;3LXVWDZLHQLDUR]G]LHOF]R FL VÇZVSµOQHGODZV]VWNLFKX WNRZQLNµZ 8 WNRZQLFNRQW]RJUDQLF]HQLDPL QLHPRJÇ]PLHQLDÉXVWDZLH ]DVLODQLD .RSLRZDQLHNRPSR]FMLSXOSLWXZ:LQGRZV;3 .RSLRZDQLHXVWDZLH SXOSLWX ZVWDUV]FKZHUVMDFK:LQGRZV 3UREOHP]NRPXQLNDWRUHP:LQGRZV0HVVHQJHU :NRU]VWDM0HVVHQJHUDGRUR]PµZZVLHFLORNDOQHM 1LHNWµUHIXQNFMH0HVVHQJHUDVÇEORNRZDQHSU]H]ILUHZDOO .RQILJXURZDQLHILUHZDOOD:LQGRZV;363 GRREV XJL8313 .RQILJXURZDQLHILUHZDOOLSURJUDPRZFK WDNDEPRJ REV XJLZDÉ8313 .RQILJXURZDQLHILUHZDOOLZEXGRZDQFKZURXWHU SU]H]QDF]RQFKGRREV XJL8313 5H]JQDFMD]XUXFKDPLDQLD0HVVHQJHUD SU]VWDUFLHVVWHPX 8VXZDQLH0HVVHQJHUD]:LQGRZV;3 :NRU]VWDQLHZEXGRZDQFK QDU]ÛG]LNRPXQLNDFMQFKVVWHPX 1LHPR HV]RGQDOH ÉSOLNXZLQSRSXSH[H 3UREOHP]X]VNDQLHPSRPRFWHFKQLF]QHM *G]LHV]XNDÉSRPRFZSU]SDGNXSUREOHPµZ ]VVWHPHP:LQGRZV .RU]VWDQLH]ED]ZLHG]0LFURVRIWX 8]VNLZDQLHSRPRF]LQQFK UµGH 63,675( , 352 /(0 = 267Ú3(0 26,( ,5  =QDMGDQLHNRPSXWHUµZZVLHFL :LQGRZVPDVSHFMDOQHRNQRUHSUH]HQWXMÇFHVLHÉ 3RORZDQLHQD0RMHPLHMVFDVLHFLRZHZ:LQGRZV;3 7ZRU]HQLH ÇF]DGR0RLFKPLHMVFVLHFLRZFK 7ZRU]HQLHVNUµWXGR0RLFKPLHMVFVLHFLRZFKQDSXOSLFLH 8PLHV]F]DQLHVNUµWXGR0RLFKPLHMVFVLHFLRZFK QDSDVNXV]ENLHJRXUXFKDPLDQLD 2GQDMGDQLHNRPSXWHUµZ ]DSRPRFÇ(NVSORUDWRUD:LQGRZV 6]WXF]NL]DSHZQLDMÇFHV]EV]GRVWÛS GR]GDOQFKNRPSXWHUµZ 5R]ZLÇ]DQLHSUREOHPµZ] ÇF]QR FLÇ 1RZHNRPSXWHUQLHSRMDZLDMÇVLÛ Z2WRF]HQLXVLHFLRZP : ÇF]RQHNRPSXWHUVÇZGDOV]PFLÇJXZLGRF]QH ZRWRF]HQLXVLHFLRZP 1D]ZDJUXSURERF]HMPXVLEÉWDNDVDPD QDZV]VWNLFKNRPSXWHUDFK .RPXQLNDWRE ÛG]LHMHVWPD RSUHF]MQ ,QVWDORZDQLHXV XJLXGRVWÛSQLDQLDSOLNµZLGUXNDUHN 2SFMD 6VWHP1HW ,26SU]H]7 3,3 PXVLEÉDNWQD 6]ENLHZ ZLHWODQLHZ D FLZR FLVLHFL 3LQJRZDQLHNRPSXWHUµZVLHFLRZFK 1LHXGDQHSLQJRZDQLH 3LQJRZDQLHDGUHVµZ,3 8VWDODQLHDGUHVX,3NRPSXWHUD 3RU]ÇGNRZDQLH0RLFKPLHMVFVLHFLRZFK 3R]EDQLHVLÛ]EÛGQFKHOHPHQWµZ :0RLFKPLHMVFDFKVLHFLRZFK SRMDZLDMÇVLÛIROGHUORNDOQH 3R]EÇG VLÛOLWHURZFKVHSDUDWRUµZ ]RNQD0RMHPLHMVFDVLHFLRZH 1LHSR]ZµODEVNUµWSRMDZLD VLÛ Z0RLFKPLHMVFDFKVLHFLRZFK :0RLFKPLHMVFDFKVLHFLRZFK SRMDZLDMÇVLÛXG]LD ]NWµUFKQLJGQLHNRU]VWD HP : ÇF]HQLHIXQNFMLZV]XNLZDQLDQRZFKXG]LD µZ 6NUµWVLHFLRZHSU]HVWDMÇG]LD DÉ RGDMZ DVQHVNUµWGR0RLFKPLHMVFVLHFLRZFK 6NUµWVLHFLRZHZVWDUV]FKZHUVMDFK:LQGRZV 0DSRZDQHQDSÛG 6]ENLHWZRU]HQLHPDSRZDQHJRQDSÛGX :EµUR]QDF]HQLDOLWHURZHJRGODPDSRZDQHJRQDSÛGX $XWRPDWF]QHSRG ÇF]DQLHPDSRZDQHJRQDSÛGX $XWRPDWF]QHSRG ÇF]DQLHZ:LQGRZV6( 3UREOHP]DXWRPDWF]QPSRG ÇF]DQLHPZ:LQGRZV;3 3UREOHP]DXWRPDWF]QPSRG ÇF]DQLHP Z:LQGRZV 3UREOHP]DXWRPDWF]QPSRG ÇF]DQLHP Z:LQGRZV6( 2G ÇF] R]QDF]DXVX R]QDF]HQLHPDSRZDQHJRQDSÛGX 1LHPRJÛPDSRZDÉVNUµWXVLHFLRZHJR 0DSRZDQLHZVSµ G]LHORQFKIROGHUµZQDGU]ÛGQFK =DEH]SLHF]HQLHSU]HGRWZLHUDQLHP]DVREX SRMHJR]DPDSRZDQLX 0DSRZDQLHQDSÛGXZZLHUV]XSROHFH 0DSRZDQLHSRGIROGHUµZXGRVWÛSQLDQFKIROGHUµZ 8VWDODQLHSR]RVWD FKR]QDF]H OLWHURZFK 1LHFKNRPSXWHUVDPZELHU]HR]QDF]HQLHOLWHURZH GODPDSRZDQHJRQDSÛGX 0DSRZDQHQDSÛGWUZD HNRQWUDWPF]DVRZH 3U]HQRV]HQLHSOLNµZPLÛG]QDSÛGDPLORNDOQPL LPDSRZDQPL ,QQLX WNRZQLFQLHPDMÇPDSRZDQFKQDSÛGµZ 352 /(0 =(:63•þ =,(/(1,(03/,.•:5 8]VNLZDQLHGRVWÛSXGRSOLNµZ ]DSLVDQFKQD]GDOQFKNRPSXWHUDFK 8GRVWÛSQLDQLHZVLHFLIROGHUX0RMHGRNXPHQW VVWHPX:LQGRZV;3 8GRVWÛSQLDQLHZVLHFLIROGHUX0RMHGRNXPHQW VVWHPX:LQGRZV6(OXE0H 0DQLSXORZDQLHSOLNDPLGRVWÛSQPLZVLHFL 3U]HFLÇJDQLHSOLNµZPLÛG]NRPSXWHUDPL 8WUXGQLRQGRVWÛSGR(NVSORUDWRUD:LQGRZV 3U]HQRV]HQLHNRQWUDNRSLRZDQLH .RSLRZDQLHSOLNµZLIROGHUµZ ]DSRPRFÇSROHFHQLD: OLMGR UDNIROGHUX: OLMGR ]LZQH]DFKRZDQLHNRV]D .RU]VWDQLHZDSOLNDFMDFK]H]GDOQFKSOLNµZ 1LHPR HV]]DSLVDÉSOLNµZQD]GDOQPNRPSXWHU]H 3RGHMU]DQD]PLDQD]DZDUWR FLSOLNX 63,675( , $SOLNDFMHNWµUHSR]ZDODMÇSUDFRZDÉ NLONXRVRERPMHGQRF]H QLH]WPVDPPSOLNLHP :VSµOQHRSUDFRZDQLHSOLNµZ 7ZRU]HQLHVHUZHUDSOLNµZ 0DSRZDQLHIROGHUµZORNDOQFK QDOLWHURZHR]QDF]HQLDQDSÛGµZ =DSLVDQLHSOLNµZED]GDQFK ORNRZDQLHSOLNµZED]GDQFK 7PF]DVRZHEORNRZDQLHSOLNµZED]GDQFK 8PLHV]F]DQLHNRSLLEH]SLHF]H VWZDSOLNµZED]GDQFK Z]GDOQFKNRPSXWHUDFK .RU]VWDQLH]DSOLNDFML]DLQVWDORZDQFK Z]GDOQPNRPSXWHU]H 6LHFLRZHFHQWUDUR]UNL 3RG ÇF]GRVZRMHMVLHFLXU]ÇG]HQLDSU]H]QDF]RQHGRJLHU 0X]NDZND GPPLHMVFX 352 /(0 = 58.2:$1,(035=(=6,(È5 3UREOHP]HZVSµ G]LHORQPLGUXNDUNDPL -DNLHLQIRUPDFMH]DZDUWHVÇZQD]ZLH 6WDUV]HNRPSXWHUQLHZLG]ÇGUXNDUHN : ZLHWODQLHV]F]HJµ RZFKRSLVµZGUXNDUHN ,QVWDORZDQLHVWHURZQLNµZGODLQQFKZHUVMLVVWHPX 3RG ÇF]DQLHGRNRPSXWHUDZLÛFHMQL MHGQHMGUXNDUNL :EµUZ D FLZHJRNRPSXWHUDQDVHUZHUGUXNX =DEH]SLHF]DQLHGUXNDUHNKDV HP ,QVWDORZDQLH]GDOQFKGUXNDUHNVLHFLRZFK .RU]VWDQLH].UHDWRUDGRGDZDQLDGUXNDUNL ,QVWDORZDQLHGUXNDUHNVLHFLRZFK ]DSR UHGQLFWZHPRNQDVLHFL 6]EV]HPHWRGLQVWDORZDQLDGUXNDUHNVLHFLRZFK ,QVWDORZDQLHGUXNDUNLSRG ÇF]RQHMGRPDFLQWRVKD =DU]ÇG]DQLHSURFHVHPGUXNRZDQLDSU]H]VLHÉ =PLDQDNROHMQR FL]DGD ZGUXNX :VWU]PDQLH]DGDQLDZGUXNX QLH]DWU]PXMHG]LD DQLDGUXNDUNL : ÇF]HQLHGUXNDUNL SRZRGXMHSRZVWDQLH]DFLÛFLDSDSLHUX 5ÛF]QHSRGDZDQLHNDUWHNZVWU]PXMHGUXNRZDQLH 2JUDQLF]GRVWÛSQHRSFMHDE]UHGXNRZDÉOLF]EÛSRP HN UXNPRQRFKURPDWF]QQDGUXNDUNDFKDWUDPHQWRZFK 2V]F]ÛG]DQLHNRORURZHJRWXV]X   5R]ZLÇ]DQLHSUREOHPµZ]GUXNDUNDPL :HG XJVVWHPX:LQGRZV; GUXNDUNDMHVWJRWRZDGRG]LD DQLDFKRÉZFDOHWDNQLHMHVW .RPXQLNDW:LQGRZV;RVWDQLHGUXNDUHN EDMÇQLHMDVQH :VVWHPLH:LQGRZV;3NRPXQLNDWRVWDQLHGUXNDUNL SRWUDIL]QLNQÇÉ 6SUDZG]DQLHVWDQXVHUZHUDGUXNX 1LHPD]QDF]HQLDF]NWR MHVW]DORJRZDQ QDVHUZHU]HGUXNX RVWD RVLÛ]PRMÇGUXNDUNÇGRP OQÇ :1RWDWQLNXQLHPR QD]PLHQLDÉGUXNDUHN 3U]HV DQLH]DGD ZGUXNXGRLQQHMGUXNDUNL =EWZLHOXX WNRZQLNµZSRG ÇF]RQFKGRVHUZHUDGUXNX 1DZHWJGMHGHQ]X WNRZQLNµZSU]HVWDQLHGUXNRZDÉ QLHPR QDXWZRU]ÉQRZHJRSR ÇF]HQLD  UXNRZDQLHGRSOLNX =SOLNXZGUXNXGUXNXMÇVLÛWONR PLHFL 3OLNLZGUXNXNWµUHG]LD DMÇZV]ÛG]LH UXNRZDQLHSU]H]VLHÉD06 26 UXNRZDQLHQDGUXNDUFHVLHFLRZHM]SURJUDPµZGRVRZFK 3U]HNLHURZDQLHGUXNDUNLVLHFLRZHM]HVSDFMDPLZQD]ZLH 2GQDMGDQLHSU]HNLHURZDQHMGUXNDUNL 3R ÇF]HQLDWUZD H]DOLF]DPGRXVWDZLH X WNRZQLND UXNRZDQLH]DZDUWR FLRNQDSROHFH 1LHPRJÛSU]HNLHURZDÉSOLNµZSRPRFQDGUXNDUNÛ UXNRZDQLH]DZDUWR FLQDSÛGXOXEIROGHUX 352 /(0 =(:63•þ8 7.2:$1,(0 ,17(51(785 5HJX QDU]XFDQHSU]H],63 UR]ZLHZDPQLHMDVQR FL RZLHG]VLÛF],63]H]ZDODQDZVSµ X WNRZDQLH ÇF]D 6NU]QNDSRF]WRZDMHVWSU]SLVDQD GRSRMHGQF]HJRX WNRZQLND =DN DGDQLHGRGDWNRZFKNRQWSRF]WRZFK =PLDQD,63R]QDF]D]PLDQÛDGUHVXHPDLO 3UREOHP]HZVSµ X WNRZDQLHP SR ÇF]HQLDPRGHPRZHJR 1D]ZDX WNRZQLNDLKDV RZPDJDQH SU]H]SR ÇF]HQLHPRGHPRZH QLHVÇ]DSDPLÛWDQHSU]H]VVWHP 3R ÇF]HQLHPRGHPRZHQLHMHVWRWZLHUDQHDXWRPDWF]QLH 63,675( ,  )LUHZDOO:LQGRZV;3DSR ÇF]HQLDPRGHPRZH )LUHZDOOSR ÇF]HQLDPRGHPRZHJRFKURQLFD ÇVLHÉ 8PLHV]F]DQLHLNRQSR ÇF]HQLDPRGHPRZHJR QDSDVNX]DGD =DPNDQLHSR ÇF]HQLD]NRPSXWHUµZNOLHQFNLFK 3R ÇF]HQLH]RVWDMHQLHVSRG]LHZDQLH]DPNQLÛWH =DPNDQLHEH]F]QQFKSR ÇF]H 3RXDNWQLHQLX, 6]PLHQL VLÛXVWDZLHQLD7 3,3 3UREOHP]HZVSµ X WNRZDQLHP ÇF]V]HURNRSDVPRZFK :URV H ]HVZRMHJRURXWHUD H]SU]HZRGRZURXWHUZVLHFLNDEORZHM :DKDQLDSUÛGNR FLPRGHPXNDEORZHJR 0RGHPNDEORZZV DGDQH]LQQÇSUÛGNR FLÇ QL MHRGELHUD =ZLÛNV]DQLHSUÛGNR FLPRGHPXNDEORZHJR .XSVRELHZ DVQPRGHPNDEORZ L]DRV]F]ÛG VSRURSLHQLÛG] =ZLÛNV]SUÛGNR ÉVZRMHJRSR ÇF]HQLD 6/ 5µ QLFHZSUÛGNR FLSRELHUDQLDLZV DQLDGDQFK SU]H]PRGHP 6/ )LOWUOLQLL 6/ 6/DGRPRZHVVWHPDODUPRZH .RU]VWDQLH]XV XJ 6/ RIHURZDQFKSU]H]LQQFKGRVWDZFµZ 5RXWHUZVSµ SUDFXMÇ]HZV]VWNLPLPRGHPDPL 5RXWHULILUHZDOOH H]SU]HZRGRZGRVWÛSGRSU]HZRGRZHJRURXWHUD 3RG ÇF]DQLHGRURXWHUDXU]ÇG]H SU]H]QDF]RQFKGODVLHFL RSDUWFKQDOLQLDFKWHOHIRQLF]QFKOXEHQHUJHWF]QFK 7UXGQR FL]X]VNDQLHPIDFKRZHM SRPRFWHFKQLF]QHMZSU]SDGNX SUREOHPµZ] ÇF]DPLV]HURNRSDVPRZPL 0µMGRVWDZFDLQWHUQHWXQLHREV XJXMHURXWHUµZ 5HVHWRZDQLHPRGHPX -DNPR HWREÉSUREOHP]NDEOHPVNRURWHOHZL]MDG]LD D :PLDQDXV]NRG]RQHJRPRGHPX]DMPXMHFD HZLHNL 3UREOHP]OLQLÇWHOHIRQLF]QÇ SU]NRU]VWDQLX]WHFKQRORJLL 6/ 3UREOHP]SRF]WÇHOHNWURQLF]QÇ 8VWDZLHQLDSRF]WSR]RVWDMÇEH]]PLDQ .RU]VWDQLH]SURJUDPX2XWORRN([SUHVV QDZLÛFHMQL MHGQPNRPSXWHU]H .RU]VWDQLH](XGRUQDZLÛFHMQL MHGQPNRPSXWHU]H 352 /(0 =:,Æ=$1( = (=3,( =( 67:(05 3UREOHP]ILUHZDOODPL )LUHZDOO $SRFRPLWR )LUHZDOO:LQGRZV;3ZVWU]PXMHUXFKZVLHFL RGDWHN6HUYLFH3DFNGOD:LQGRZV;3 RIHUXMHOHSV]ILUHZDOO :VSµ X WNXMÇFPRGHPWHOHIRQLF]Q WH SRWU]HEXMHV]ILUHZDOOD )LUHZDOO:LQGRZV;3DXGRVWÛSQLDQLH V]HURNRSDVPRZHJRSR ÇF]HQLDLQWHUQHWRZHJR 2FKURQDVWDUV]FKNRPSXWHUµZ 5RXWHUSRWUDILRFKURQLÉ7ZRMÇVLHÉ ]LÛNLLQVSHNFMLGRZLHV]VLÛNWR LÛRN DPXMH )LUHZDOOHSURJUDPRZHG]LD DMÇZRELHVWURQ 3RZVWU]PDM]DOHZNRPXQLNDWµZ Z ZLHWODQFKSU]H]ILUHZDOO 1LHEORNXMRVWU]H H RUXFKXZFKRG]ÇFP )LUHZDOO]QµZSWDRSR]ZROHQLHPLPR HGDQSURJUDP ]QDMGXMHVLÛMX QDOL FLH]DXIDQFKDSOLNDFML 6SUDZG SURJUDP]DQLPZUD]LV]]JRGÛ 1DNWµUFKNRPSXWHUDFKSRZLQLHQEÉ]DLQVWDORZDQ SURJUDPRZILUHZDOO 7HVWRZDQLHILUHZDOOD :LUXVUREDNLLLQQHSDVNXG]WZD 3URJUDPDQWLUXVRZVSRZDOQLDPLNRPSXWHU 1LHPXVLV]NRU]VWDÉ]SRF]W HE] DSDÉZLUXVD :LUXVZSU]HEUDQLXGRNXPHQWX 6NDQRZDQLHVVWHPXWUZDZLHNL 6NDQRZDQLHPDSRZDQFKQDSÛGµZ 6NDQRZDQLHGZµFKQDSÛGµZ 6NDQRZDQLHFD HMVLHFL RWRMHVWVNDQRZDQLHKHXUVWF]QH 6NDQRZDQLHZ URGNXQRF 2FRFKRG]L]WPFLÇJ PXDNWXDOQLDQLHP $NWXDOL]DFMDSURJUDPXDQWLUXVRZHJR ZPDJD]UHVHWRZDQLDNRPSXWHUD : ÇF]HQLHDXWRPDWF]QFKDNWXDOL]DFML 3U]HGZLUXVDPLFKURQLPQLHPµM,63 ODF]HJRMHV]F]HMD PDPVLÛGRGDWNRZR]DEH]SLHF]DÉ 3URJUDPDQWLUXVRZQLHFKFHVLÛ]DLQVWDORZDÉ 1LHGDMVLÛQDEUDÉQDID V]DODUP 63,675( ,  H]SLHF]H VWZRZVLHFLDFKEH]SU]HZRGRZFK 2JUDQLF]RQHPR OLZR FL ]DEH]SLHF]DQLDVLHFLEH]SU]HZRGRZFK :(3MHVWGRP OQLHZ ÇF]RQ 2EV XJD:3$Z:LQGRZV;3 8U]ÇG]HQLDEH]SU]HZRGRZHQLHREV XJXMÇ:3$ .RU]VWDQLH]XVWDZLH GRP OQFKWR] SRPV .RQILJXUDFMD]DEH]SLHF]H VDPDMHVWQLH]DEH]SLHF]RQD =DEH]SLHF]DQLHODSWRSµZ H]SLHF]H VWZRSOLNµZLIROGHUµZ =DEH]SLHF]HQLDQDSR]LRPLHX WNRZQLNµZ Z:LQGRZV6(RUD]0H RP OQHXVWDZLHQLDGODNRQWUROLGRVWÛSX QDSR]LRPLH]DVREµZ 8 WNRZQLFORNDOQLPRJÇNRU]VWDÉ]FKURQLRQHJRIROGHUX EH]SRGDZDQLDKDV D RP OQDNRQILJXUDFMDIROGHUµZXGRVWÛSQLRQFK Z:LQGRZV;3 8GRVWÛSQLDQLHZVLHFLIROGHUX:LQGRZV;3 RQD]ZLH RNXPHQWXGRVWÛSQLRQH )ROGHUX RNXPHQWXGRVWÛSQLRQHQLHZLGDÉZVLHFL ::LQGRZV;3IROGHUPRJÇEÉR]QDF]DQH MDNRSUDWQHWONRZVVWHPLHSOLNµZ17)6 1LHNWµUFKIROGHUµZQLHPR QDXF]QLÉSUDWQPL : ÇF]DQLHRSFML3URVWHXGRVWÛSQLDQLHSOLNµZ Z:LQGRZV;33URIHVVLRQDO ,QVWDORZDQLHDSOLNDFMLLR]QDF]DQLHLFKMDNRSUDWQH Z:LQGRZV;3+RPH 2]QDF]DQLHSOLNµZGDQFKDSOLNDFMLMDNRSUDWQH Z:LQGRZV;3+RPH 8GRVWÛSQLDQLHWONRZEUDQFKGRNXPHQWµZ 3UDFD]SUDWQPLGRNXPHQWDPL]H]GDOQHJRNRPSXWHUD 8NUDQLHXGRVWÛSQLDQFKIROGHUµZ 8NUWHSRGIROGHUXGRVWÛSQLDQFKIROGHUµZ QLHVÇZFDOHXNUWH .WRRGZLHG]DPµMNRPSXWHU ,QVWDORZDQLH0RQLWRUDVLHFL 2G ÇF]DQLH]GDOQFKX WNRZQLNµZ 7ZRU]HQLH]DSDVRZFKNRSLLGDQFK 1LHWU]HEDZNRQDÉNRSLLFD FKGVNµZ ,QVWDODFMDXU]ÇG]H GRZNRQDQLDNRSLL]DSDVRZFK :EµUXU]ÇG]HQLDGRVSRU]ÇG]DQLDNRSLL]DSDVRZFK 6WRVXMURWDFMÛGVNLHWHN]LS .RU]VWDQLH]DSOLNDFMLGRWZRU]HQLDNRSLL]DSDVRZFK $SOLNDFMHGRDXWRPDWF]QHJRWZRU]HQLDNRSLL]DSDVRZFK 1LHPRJÛRGQDOH ÉZ:LQGRZV;3+RPH VVWHPRZHJRQDU]ÛG]LDGRWZRU]HQLDNRSLL]DSDVRZFK RPRMHJRNRPSXWHUDVSU]HGDZFDQLHGR ÇF] S W ]VVWHPHP:LQGRZV RNRSLRZDQLDGDQFKX WNRZQLNµZ X MSROHFHQLD: OLMGR :PHQXSRGUÛF]QPIROGHUX0RMHGRNXPHQW QLHSRMDZLDVLÛSROHFHQLH: OLMGR .RSLD]DSDVRZDSR]DIROGHUHP0RMHGRNXPHQW :NRQDQLHNRSLL]DSDVRZHM8OXELRQFKLSOLNµZFRRNLH RZNRQDQLDNRSLL]DSDVRZFK X MSOLNXZVDGRZHJR 7ZRU]HQLHSOLNXZVDGRZHJR SRZRGXMÇFHJRNRSLRZDQLHSOLNµZZLHOXX WNRZQLNµZ 3ROHFHQLHH[LWQLHG]LD DZVWDUV]FKZHUVMDFK:LQGRZV $XWRPDW]DFMDWZRU]HQLDNRSLL ]DSRPRFÇSOLNµZZVDGRZFK 7ZRU]HQLHNRSLL]DSDVRZHMPHWRGÇ]JµUQDGµ MHVWSURVWV]H ]V]F]HQLHIROGHUµZNWµUFK]DZDUWR É WUDIL DMX GRNRSLL]DSDVRZHM 7ZRU]HQLHNRSLL]DSDVRZFKQDS WDFK :PXV]DQLHQDX WNRZQLNDFK WZRU]HQLDNRSLL]DSDVRZFK 8DNWXDOQLDQLHVLHFL ,QVWDORZDQLHQRZFKVWHURZQLNµZ 8DNWXDOQLDQLHRSURJUDPRZDQLDVSU]ÛWRZHJR ,QVWDORZDQLHXDNWXDOQLH VVWHPXRSHUDFMQHJR QDZV]VWNLFKNRPSXWHUDFKZVLHFL 52= 8 2:$6,( , $ 352 /(0 =875= 0 :$1,(06,( ,5 7ZRU]HQLHLSU]HFKRZDQLHGRNXPHQWDFML RNXPHQWRZDQLHXVWDZLH NRPSXWHUD 6SLV]DLQVWDORZDQFKSURJUDPµZ -HGHQREUD]ZDUWMHVWWVLÇFV µZ  7ZRU]HQLHSODQX *UDQLF]QHRGOHJ R FL : D FLZHUR]PLHV]F]DQLHXU]ÇG]H VLHFLRZFK 7ZRU]HQLHRVREQFKVLHFLL ÇF]HQLHLFK]HVREÇ 63,675( , 0LQLPDOQHZPDJDQLDVSU]ÛWRZH 0LQLPDOQHZPDJDQLDVLHFL(WKHUQHW 0LQLPDOQHZPDJDQLDVLHFLEH]SU]HZRGRZFK 0LQLPDOQHZPDJDQLDVLHFL RSDUWFKQDOLQLDFKWHOHIRQLF]QFKLHQHUJHWF]QFK =JRGQR É 8DNWXDOQLHQLHVVWHPXSRSU]H]]DLQVWDORZDQLHZHUVML :LQGRZV;3 RGDWHN6HUYLFH3DFNGOD:LQGRZV;3 =JRGQR ÉSRV]F]HJµOQFKWHFKQRORJLL VLHFLEH]SU]HZRGRZFK =JRGQR ÉPHFKDQL]PµZEH]SLHF]H VWZD ,QWHUIHUHQFMH ,QWHUIHUHQFMHZVLHFLDFKEH]SU]HZRGRZFK ,QWHUIHUHQFMHZVLHFLDFK(WKHUQHW ,QWHUIHUHQFMHZVLHFLDFK RSDUWFKQDOLQLDFKHQHUJHWF]QFK ,QWHUIHUHQFMHZVLHFLDFK RSDUWFKQDOLQLDFKWHOHIRQLF]QFK   6SUWQHXU]ÇG]HQLDVLHFLRZH 5RXWHU]ZEXGRZDQPLILUHZDOODPL 6HUZHUGUXNX 1LH]DOH QHGVNLWZDUGH 6WRVRZDQLH ÇF]ZLHORNURWQFK ZFHOX]ZLÛNV]HQLDSUÛGNR FL SR ÇF]H PRGHPRZFK .RQILJXUDFMD ÇF]ZLHORNURWQFK ZVVWHPDFK:LQGRZV6(L0H .RQILJXUDFMD ÇF]ZLHORNURWQFK ZVVWHPLH:LQGRZV;3 .RU]VWDQLH] ÇF]DZLHORNURWQHJR RPRZHFHQWUXPUR]UNL 6NRURZLG] 63,675( , RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 2JµOQLHPµZLÇFXU]ÇG]HQLDVLHFLRZHVÇLUWXMÇFH3RSURVWX ODZLÛN V]R FLOXG]LZWP]DZRGRZFKLQIRUPDWNµZLQVWDORZDQLHURXWHUµZ NRQFHQWUDWRUµZLNDUWVLHFLRZFKMHVWF]P QXGQP RZLÛFHMUR]ZLÇ ]DQLHSUREOHPµZF]ÛVWRMHVWWUXGQHSRQLHZD XU]ÇG]HQLDWHVÇZMÇW NRZRQLHNRPXQLNDWQH:SU]HFLZLH VWZLHGRSURJUDPµZNRPSXWHUR ZFKXU]ÇG]HQLDVSU]ÛWRZHQLHZ ZLHWODMÇNRPXQLNDWµZRE ÛGDFKQD SRGVWDZLHNWµUFKPR QDEXVWDOLÉFRQDOH ]URELÉ6SÛG]L DPMX ZLHOH JRG]LQJUR ÇFNRPSXWHURZL UXERNUÛWHPLVF]ÇF HJRQLHQDZLG]Û 3RQLHZD MHGQDNWHF]DUQHSXGH HF]NDZLHONR FLNVLÇ NLVÇZVWDQLHSU]H NV]WD FLÉ]ELµUSRMHGQF]FKNRPSXWHUµZZVLHÉSRSURVWXQLHVSRVµE XQLNQÇÉPÛF]HQLDVLÛ]QLPL7RZ D QLHRGQLFK]DF]QDVLÛEXGRZDND GHMVLHFL:WPUR]G]LDOHSR]QDV]Uµ QHURG]DMHNDUWVLHFLRZFKLGRZLHV] VLÛMDNUDG]LÉVRELH]QDMEDUG]LHMGHQHUZXMÇFPLSUREOHPDPLQDMDNLHPR QDVLÛQDWNQÇÉLQVWDOXMÇFVLHFL(WKHUQHWVLHFLEH]SU]HZRGRZHRUD]VLHFL RSDUWHQDOLQLDFKWHOHIRQLF]QFKLHOHNWUF]QFK 52= =,$þ352 /(0 =:,Æ=$1(=+267,1*,(067521:::352-(.72:$1,(0, /2*$0, RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC -$.,()81. -(3(þ1,Æ85=Æ =(1,$6,( ,2:( 8U]ÇG]HQLDWH]DZLDGXMÇFD PSURFHVHPWUDQVPL VMLGDQFK1DG]RUXMÇSU]HV DQLHLQIRUPDFMLZH ZV]VWNLFKF]Û FLDFK7ZRMHMVLHFL$E]UR]XPLHÉ ZMDNLVSRVµERQHG]LD DMÇPXVLV]SR]QDÉSHZQH RNUH OHQLDRGQRV]ÇFHVLÛGRIL]F]QHMNRQILJXUDFML VLHFL 7RSRORJLDWRLQDF]HMURG]DMVSU]ÛWXVLHFLR ZHJRMDNLMHVWZNRU]VWDQZ7ZRMHM VLHFL0RJÇWREÉXU]ÇG]HQLDZVSµ SUD FXMÇFH]NDEODPL(WKHUQHWOLQLDPLWHOHIR QLF]QPLOXEOLQLDPLHOHNWUF]QPL0R H WREÉUµZQLH WRSRORJLDEH]SU]HZRGRZD :V]VWNLHXU]ÇG]HQLDVLHFLRZHPXV]Ç SDVRZDÉGRWRSRORJLL7ZRMHMVLHFL-H HOL VLHÉPDWRSRORJLÛPLHV]DQÇ QDSU]N DG NRU]VWDV]]VLHFLEH]SU]HZRGRZHMDOHQD MHMNR FXVWRVXMHV] SU]HZRGRZ URXWHU (WKHUQHW PXVLV]]DVWRVRZDÉXU]ÇG]HQLH NWµUHEÛG]LHGRNRQD RNRQZHUVMLVJ QD XWDNDEPµJ RQSU]HGRVWDZDÉVLÛ ]MHGQHMWRSRORJLLQDGUXJÇ7DNLHXU]ÇG]HQLD WRQDSU]N DGPRVWLEH]SU]HZRGRZH SXQNWGRVWÛSX 0HGLXPWRQR QLNSRNWµUPSU]HV DQH VÇGDQH0R HWREÉSU]HZµGDOERIDOH UDGLRZH 6HJPHQWWR]ELµUZV]VWNLFKXU]ÇG]H NDUWVLHFLRZFKNDEOLOXEIDOUDGLRZFK NRQFHQWUDWRUµZSU]H ÇF]QLNµZURXWHUµZ LWG WZRU]ÇFFKSRMHGQF]ÇVLHÉ :Û]H WRRNUH OHQLHR]QDF]DMÇFHGRZROQH XU]ÇG]HQLHSRG ÇF]RQHGRGDQHJRVHJPHQWX 5DPNDWRZLDGRPR É GDQH SU]HV DQD SU]H]PHGLXP5DPNLPDMÇ FL OHRNUH ORQÇ VWUXNWXUÛ,FKZLHONR ÉQLHPR HSU]HNUD F]DÉZDUWR FLPDNVPDOQFKLPLQLPDOQFK 3RQDGWRZSU]HQRV]RQFKSU]H]QLHGDQFK PXV]Ç]QDOH ÉVLÛZPDJDQHLQIRUPDFMH WDNLHMDNDGUHVZÛ] DQDGDZFLZÛ] D RGELRUF .$57$6,( ,2:$2=1$ =$726$02 2$ $37(56,( ,2: :6.5• ,(1, 0ROBLEM0RL]QDMRPLNWµU]]QDMÇVLÛQDNRPSXWHUDFK PµZLÇ HPXV]ÛVRELHNXSLÉNDUWDOERDGDSWHUVLHFLRZH 7RVDPRSLV]ÇZDUWNX DFKQDWHPDWVLHFLNWµUHF]WD HP 6NÇGPDPZLHG]LHÉF]SRZLQLHQHPNXSLÉMHGQHF]GUXJLH 2OZWIëZANIE.DUWVLHFLRZHLDGDSWHUVLHFLRZHWR WHVDPHXU]ÇG]HQLD3RSURVWXWHGZDRNUH OHQLDVWRVXMHVLÛ ZPLHQQLH3RQL HMZOLF]DPQDMSRSXODUQLHMV]HURG]DMHNDUW VLHFLRZFK ” .DUW3 ,SDVXMÇGRWDN]ZDQFKVORWµZ3 , F]DVDPL QD]DVLÛMHPDJLVWUDODPL NWµUH]QDMGXMÇVLÛZ7ZRLP NRPSXWHU]H ” .DUW86 SRG ÇF]DVLÛGRSRUWX86 7ZRMHJRNRPSX WHUD ” .DUWZEXGRZDQHWRWDNLHNWµUH]RVWD MX XPLHV]F]R QHQDVWD HZNRPSXWHU]HSU]H]MHJRSURGXFHQWD FR R]QDF]D HMH OLPDV]MX WDNÇNDUWÛWRQLHPXVLV]QL F]HJRGRNXSRZDÉDQLLQVWDORZDÉ ” .DUW3 F]DVDPLQD]DQHNDUWDPL3 0 ,$ WRNDUW NWµUHZVXZDVLÛZVORW3 DUGNRPSXWHUµZSU]HQR QFK ODSWRSµZ 6=8.$1,(.$57: 8 2:$1 + 0ROBLEM6NÇGPDPZLHG]LHÉF]PµMNRPSXWHUPDMX ZEXGRZDQÇNDUWÛVLHFLRZÇ .XSL HPJRGDZQRWHPXLQLH PDPSRMÛFLDJG]LHSRG]LD HPZV]VWNLHSDSLHUNWµUHE GRQLHJRGR ÇF]RQH.ROHJDSRUDG]L PL HEPVSUDZG]L ]W X NRPSXWHUDF]QLHPDWDPF]HJR FRZJOÇGDMDNJQLD]GNR WHOHIRQLF]QH-H OLMHVWPDPSRSURVWXZHWNQÇÉWDPNDEHO VLHFLRZ  :FD HMNVLÇ FHRNUH OHQLH NDEHOVLHFLRZ R]QDF]DNDEHOVLHFL (WKHUQHWQLH]D SU]HZµG]DVLODMÇF SU]SW XP 52= =,$þ352 /(0 635=Ú72:( RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 2OZWIëZANIE+RODKROD3RF]HNDM-H HOL]W XNRP SXWHUDMHVWFR FRZJOÇGDQDJQLD]GNRWHOHIRQLF]QHWRPR H WREÉZ D QLHJQLD]GNRWHOHIRQLF]QH:LHOHNRPSXWHUµZPD ZEXGRZDQHPRGHPLPR OLZH HWRFRZLG]LV]WRZ D QLH JQLD]GNRPRGHPX*QLD]GNDWHOHIRQLF]QHLVLHFLRZHZJOÇ GDMÇWDNVDPRDOHSH QLÇ]XSH QLHLQQHIXQNFMH-HGQRQLH MHVWZVWDQLH]DVWÇSLÉGUXJLHJR1DV]F]Û FLHPR HV] DWZR XVWDOLÉ]MDNLHJRURG]DMXJQLD]GNLHPPDV]GRF]QLHQLD :WF]NDVLHFLRZD ZWN5- MHVWQLHFRZLÛNV]DQL ZWF] NDWHOHIRQLF]QD ZWN5- Z]ZLÇ]NX]F]PNDEHOWHOH IRQLF]QSRG ÇF]RQGRJQLD]GDVLHFLRZHJRQLHEÛG]LHVLÛ ZQLPGREU]HWU]PD 3U]SUµELHZHWNQLÛFLDJRGRJQLD]GD QLHXV V]V]FKDUDNWHUVWF]QHJRNOLNQLÛFLDR]QDF]DMÇFHJR XGDQHSRG ÇF]HQLH3RQDGWRJGGHOLNDWQLHSRFLÇJQLHV]]D SU]HZµGZVXQLHVLÛRQ]JQLD]GD=NROHLZWF]NDMDNÇ]D NR F]RQHVÇNDEOHVLHFLRZH NDEOH(WKHUQHW QLH]PLH FLVLÛ GRJQLD]GND5- 0R HV]WDN H]DSWDÉNRPSXWHUFRWR]DJQLD]GNR:NRQDM ZWPFHOXSRQL V]HF]QQR FL .OLNQLMSUDZPSU]FLVNLHPPV]LNRQÛ0µMNRPSX WHUDQDVWÛSQLHZELHU]: D FLZR FL6SRZRGXMHWR Z ZLHWOHQLHRNQDGLDORJRZHJR: D FLZR FL6VWHP :VVWHPDFK:LQGRZV;3LNOLNQLM]DN DGNÛ 6SU]ÛWDQDVWÛSQLHNOLNQLMSU]FLVN0HQHG HUXU]ÇG]H ::LQGRZV6(L0HSRSURVWXNOLNQLM]DN DGNÛ0H QHG HUXU]ÇG]H  :RNQLHGLDORJRZP0HQHG HUXU]ÇG]H UR]JOÇGDMVLÛ ]DOLVWÇXU]ÇG]H ]DWWX RZDQÇ.DUWVLHFLRZH .OLNQLM]QDNSOXVZLGRF]QSROHZHMVWURQLHQDSLVX.DUW VLHFLRZH6SRZRGXMHWRZ ZLHWOHQLHOLVWZV]VWNLFK NDUWVLHFLRZFK]DLQVWDORZDQFKZ7ZRLPNRPSXWH U]H SDWU]UVXQHN  -H HOLZNRPSXWHU]HQLHPDNDUWVLHFLRZFKQLH]RED F]V]LQIRUPDFMLR DGQHMNRQNUHWQHMNDUFLH 5VXQHN:RNQLHGLDORJRZP0HQHG HUXU]ÇG]H GRZLHV]VLÛ HJQLD]GR]QDMGXMÇFHVLÛ]W XNRPSXWHUDQDOH GRNDUWVLHFLRZHM $5*217( +1, =1 =:,Æ=$1 =.$57$0,6,( ,2: 0, ODRNUH OHQLDNDUWVLHFLRZFKF]ÛVWRVWRVXMHVLÛ VNUµW1, -HVWWRVNUµWRGDQJLHOVNLHJR1HWZRUN ,QWHUIDFH DUGF]OL NDUWDLQWHUIHMVXVLHFLRZHJR :UD] NDUWD MHVWSR]RVWD R FLÇ]F]DVµZZNWµ UFKZV]VWNLHDGDSWHUVLHFLRZHPLD SRVWDÉ NDUWVLHFLRZFKZVXZDQFKGRVORWµZ]QDMGXMÇ FFKVLÛZHZQÇWU]NRPSXWHUD 2EHFQLHSR]DWSRZPL NDUWDPL VLHFLRZPLVWR VXMHVLÛWH DGDSWHURVDG]DQHEH]SR UHGQLRZS WDFKJ µZQFK QD]DQHNDUWDPLZEXGRZDQPL RUD]DGDSWHUSRG ÇF]DQHGRSRUWµZ86 :ND GPUD]LHQLH]DOH QLHRGUµ QFKVSRVREµZLQVWD ODFMLDGDSWHUµZVLHFLRZFKZLÛNV]R ÉLQIRUPDW NµZQD]DMHNDUWDPLVLHFLRZPL µ ZV]VF MHVWH POHQLZLLQLHOXELP]PLHQLDÉSU]MÛWHMWHU PLQRORJLL .D GDNDUWDVLHFLRZD]DSURMHNWRZDQDMHVWGRSUDF ZRNUH ORQHMWRSRORJLL0R HWREÉVLHÉ(WKHUQHW VLHÉEH]SU]HZRGRZDVLHÉRSDUWDQDOLQLLWHOHIRQLF] QHMEÇG QDOLQLLHOHNWUF]QHM0XVLV]]DLQVWDORZDÉ WDNÇNDUWÛVLHFLRZÇNWµUDEÛG]LHSDVRZD DGRUR G]DMX7ZRMHMVLHFL 352 /(0 =.$57$0,6,( ,2: 0, RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 727(/()2172$ $37(51,(726,(È 23$57$1$/,1,,7(/()21, =1(- 0ROBLEM=W XPRMHJRNRPSXWHUD]QDMGXMHVLÛPHWDOR ZDEODV]ND]DZLHUDMÇFDGZDJQLD]GD:SRGUÛF]QLNXX W NRZQLNDQDSLVDQHMHVW HNRPSXWHUPDNDUWÛVLHFLRZÇ31$ 7PF]DVHPPQLHZGDMHVLÛ HWRPRGHP 2OZWIëZANIE31$WRVNUµWRG3KRQHOLQH1HWZRUNLQJ $OOLDQFH-HVWWRRUJDQL]DFMD KWWSZZZKRPHSQDRUJ RSUDFRZXMÇFDVWDQGDUGNWµUHPXV]ÇVSH QLDÉZV]VWNLH XU]ÇG]HQLDV X ÇFHGREXGRZGRPRZFKVLHFLNRPSXWHUR ZFKQDED]LHLVWQLHMÇFFKSU]HZRGµZWHOHIRQLF]QFK1LH VÇWRZLÛFVLHFL(WKHUQHW1D]DPMHSRSURVWXVLHFLDPL QDED]LHOLQLLWHOHIRQLF]QFK2PµZLHQLHWHJRURG]DMXVLHFL LSUREOHPµZ]QLPL]ZLÇ]DQFK ]QDMG]LHV]SRGNRQLHFWHJR UR]G]LD X 8$.7 :1,$1,(3257•:86 0ROBLEM.XSL HPNDUWVLHFLRZH86 ERQLHFKFLD HP RWZLHUDÉNRPSXWHUµZ1LHVWHWMHGQD]NDUWQLHFKFLD DG]LD DÉ=DG]LD D DGRSLHURZWHGJGSRG ÇF] HPMÇGRLQQHJR NRPSXWHUD7HQSLHUZV]NRPSXWHUMHVWMX GR ÉVWDU0R H SRSURVWXPDSU]HVWDU]D WSSRUWX86 2OZWIëZANIE:LHNSUDZGRSRGREQLHQLHPDWXQLFGR U]HF]SRQLHZD ZLÛNV]R ÉXU]ÇG]H 86 MHVW]JRGQDQD ZHW]HVWDUPLSRUWDPL=D R ÛVLÛ HNRPSXWHUPDSRSURVWX Z ÇF]RQSRUW86 *GSURGXFHQFLNRPSXWHUµZ]DF]ÛOL SRUD]SLHUZV]VWRVRZDÉSRUW86 QDUQNXQLHE R]EW ZLHOXXU]ÇG]H NWµUHPR QDEGRQLFKSRG ÇF]É DWFK NWµUHE SUDZLHQLNWQLHNXSRZD ODWHJRSURGXFHQFLGR P OQLHZ ÇF]DOLWHSRUWXPLHV]F]DMÇFMHGQLHZ]PLDQNL ZGRNXPHQWDFML HZUD]LHSRWU]HEPR QDMHXDNWQLÉ .WRMHGQDNF]WDLQVWUXNFMHSUDZGD =UHVHWXMNRPSXWHULQDFL QLMNRPELQDFMÛNODZLV]NWµUDSR ]ZROL LZHM ÉGRVHWXSX1DND GPNRPSXWHU]HNRPELQDFMD WDMHVWLQQDL]DOH RGSURGXFHQWDXN DGX ,26:ND GP UD]LHSRZ ÇF]HQLXNRPSXWHUDQDHNUDQLHSRZLQLHQSRMDZLÉVLÛ QDSLVZURG]DMX 3UHVV;WR(QWHU6HWXS RF]L FLH]DPLDVW ,26 ,26 DVLF,QSXW2XWSXW6VWHPF]OL SRGVWDZRZXN DGZHM FLDZM FLD WR XN DGRGSRZLHG]LDOQ]DQDMEDUG]LHMSRG VWDZRZHHOHPHQWVSU]ÛWRZHNRPSXWHUD 3RZ ÇF]HQLXNRPSXWHUDSU]HSURZDG]D RQEDGDQLH3267 3RZHU2Q6HOI7HVW RF]P ZLDGF]ÇQDSLVSRMDZLDMÇFHVLÛ QDHNUDQLH ,26NRQWUROXMHSDPLÛÉGV NLSRUWXU]ÇG]HQLDZHM FLRZHLLQQH SRGVWDZRZHVN DGQLNL]HVWDZXNRPSX WHURZHJR2VWDWQLHWDSWHVWX3267SR OHJDQDRGQDOH]LHQLXJ µZQHJRVHNWRUD UR]UXFKRZHJRGVNX]D R RQHJRSU]H] VVWHP:LQGRZVZFKZLOLMHJRLQVWDOD FML1DWPHWDSLH:LQGRZVSU]HMPXMH NRQWUROÛQDGNRPSXWHUHP ;QDHNUDQLHEÛG]LHZ ZLHWODQDZVSRPQLDQDNRPELQDFMD NODZLV] 6HWXSND GHJRNRPSXWHUDWH MHVWQLHFRLQQDOH XVWDOHQLHNWµUH]GRVWÛSQFKXVWDZLH XDNWQLDSRUW86 QLHSRZLQQRVSUDZLÉ LN RSRWX7DNZLÛFXDNWQLMSRUW 86 ]DSLV]]PLDQLSRF]HNDMD NRPSXWHUZF]WDVVWHP :LQGRZV7HUD]SRZLQLHQH MX EÉZVWDQLHNRU]VWDÉ]NDU WVLHFLRZHM86 1,(: .25= 67 :$1$ : 8 2:$1$.$57$6,( ,2:$ 0ROBLEM0µMQRZNRPSXWHUPDZEXGRZDQÇNDUWÛVLH FLRZÇ(WKHUQHWDOHMDPDPVLHÉEH]SU]HZRGRZÇLGODWHJR ]DLQVWDORZD HPDGDSWHUEH]SU]HZRGRZ7HUD]Z3DQHOXVWH URZDQLDPDPGZLHLNRQUHSUH]HQWXMÇFHSR ÇF]HQLDVLHFLRZH 52= =,$þ352 /(0 635=Ú72:( RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 2OZWIëZANIE7DLNRQDZQLF]PQLHSU]HV]NDG]DZLÛF SRSURVWXMÇ]LJQRUXM-H HOLREHFQR ÉGZµFKDNWQFKNDUW VLHFLRZFKQDSUDZGÛPRFQR LÛGHQHUZXMHD7ZµMVVWHP RSHUDFMQWR:LQGRZV;3OXEPR HV]Z ÇF]ÉMHGQÇ ]QLFK.OLNQLMMÇSUDZPSU]FLVNLHPPV]LZELHU]]PHQX SRGUÛF]QHJRSROHFHQLH: ÇF]:µZF]DVSRGLNRQÇSRMDZL VLÛVPERO Z ÇF]HQLD G]LÛNLF]HPXQLHEÛG]LH LVLÛMX POL R]NWµUHMNDUWNRU]VWDV] :VVWHPDFK:LQGRZV6(L0HWU]HEDZHM ÉGR3DQHOX VWHURZDQLDLNOLNQÇÉDSOHW6VWHP1DVWÛSQLHWU]HEDSU]HM É GR]DN DGNL0HQHG HUXU]ÇG]H LXVXQÇÉQLHZNRU]VWDQÇ NDUWÛVLHFLRZÇ1LHVWHWMH HOLMHVWWRXU]ÇG]HQLHWSXSOXJ DQGSOD FRR]QDF]D H:LQGRZVZNUDMHJRREHFQR É JGWONR]RVWDQLHXUXFKRPLRQ VVWHPRSHUDFMQEÛG]LH FLÇJOHSUµERZD MH]DLQVWDORZDÉ7DNMDNSLVD DPSRSURVWX WR]LJQRUXM 352:$ =(1,(.$ /, 0,Ú = 6Æ6,( 1,0,320,(6= =(1,$0, 0ROBLEM:SRNRMXPDPGZDNRPSXWHU6ÇRQHSRG ÇF]RQHGRURXWHUDNWµU]QDMGXMHVLÛPLÛG]QLPL0RMD RQD FKFHSRG ÇF]ÉGRVLHFLMHV]F]HMHGHQNRPSXWHULXPLH FLÉJR ZVSLDOQLNWµUDSU]OHJDGRSRNRMX-DNWR]URELÉ 2OZWIëZANIE1DMSLHUZSRGDP LQDMSURVWV]VSRVµE DSRWHPQDMOHSV]1DM DWZLHMMHVWSU]HFLÇJQÇÉNDEHOZ]G X FLDQSRSRG RG]HGRIXWUQDQDVWÛSQLHSRGGU]ZLDPL RLOH VÇWDPGU]ZL GRGUXJLHJRSRNRMX7RUR]ZLÇ]DQLHQLHZPD JDX FLD DGQFKQDU]ÛG]L 1DWRPLDVWQDMOHSLHME RESU]HZLHUFLÉRWZµUZ FLDQLHPLÛ G]SRNRMDPLLSU]HFLÇJQÇÉSU]H]QLHJRNDEHO7DPHWRGDQLH ZPDJDFLÇJQLÛFLDGX HMLOR FLNDEODDSR]DWPRWZRU PQLHMU]XFDMÇVLÛZRF]LVÇEDUG]LHMHVWHWF]QHQL NDEOH ELHJQÇFHSRSRG RG]H:LHUÉRWZµUZMDNLP EH]SLHF]QP PLHMVFX-D]D]ZF]DMZELHUDPUµJSRNRMXLZLHUFÛWX QDG OLVWZÇ2WZµUPXVLEÉWONRWURFKÛV]HUV]QL ZWF]ND]QDM GXMÇFDVLÛQDNR FXNDEODVLHFLRZHJR PDRQDRNR R FPV]HURNR FL .DEHOMHVWHODVWF]QZLÛFJGFKFÛSU]HFLÇJQÇÉJRPLÛG] VÇVLHGQLPLSRPLHV]F]HQLDPLSU]PRFRZXMÛJRGRFLHQNLHJR SDWF]ND ZWPFHOX]DFKRZXMÛSD HF]NLNWµUHRWU]PXMÛGR SRVL NµZZORNDOQHMFKL VNLHMUHVWDXUDFML 1DMOHSLHMSU]PR FRZDÉJRWD PÇNOHMÇFÇZµZF]DVNDEHOQLHRGNOHLVLÛQD ZHWJG]DKDF]V]SDWNLHPR FLDQÛ7D PDL]RODFMQDMHVW SUDZLHWDNVDPRGREUD2 ZLHWOG]LXUÛODWDUNÇ HE Z UD QLHZLG]LD ZORWG]LXUDQDVWÛSQLHSU]HSFKQLMNDEHOQD GUXJÇVWURQÛ 1LH]DNOHMDMWD PÇZWF]NLVLHFLRZHM1LHFKFHV] SU]HFLH SREUXG]LÉNOHMHPWHMF]Û FLNDEODNWµUD MHVWQDMZD QLHMV]D 352:$ =(1,(.$ /, 0,Ú = 320,(6= =(1,$0, 2 $/21 0,2 6,( ,( 0ROBLEM2EHFQLHQDV]DVLHÉVN DGDVLÛ]URXWHUDLGZµFK NRPSXWHUµZ]QDMGXMÇFFKVLÛZGZµFKSU]OHJDMÇFFKGR VLHELHSRNRMDFK2EDNRPSXWHUVÇSR ÇF]RQHNDEODPL]UR XWHUHP PXVLD HPZLHUFLÉG]LXUÛZ FLDQLHG]LHOÇFHMSR NRMH KFLD EPGRGDÉGRVLHFLMHV]F]HMHGHQNRPSXWHUNWµU EÛG]LHVWD ZVSLDOQLQDNR FXNRUWDU]D0LÛG]SRNRMDPL ZNWµUFKREHFQLH]QDMGXMÇVLÛNRPSXWHUDVSLDOQLÇMHVW MHV]F]H D]LHQNDLXELNDFMD5RXWHUNWµU ÇF]NRPSXWHU]H VREÇ]QDMGXMHVLÛZSRNRMXNWµUMHVWEOL HMVSLDOQL0 OÛ HZWHMVWXDFMLQDMSURVWV]PUR]ZLÇ]DQLHPZPDJDMÇFP QDMPQLHMNDEODEÛG]LHSU]HZLHUFHQLHVLÛSRNROHLSU]H]ZV]VW NLHSRPLHV]F]HQLDLSRFLÇJQLÛFLHNDEODZ]G X JµUQHMNUDZÛG]L FLDQZ D]LHQFHLXELNDFML7OHWONR HWRD V]H ÉRWZR UµZ:NRQDQLHLFK]DMPLHPLVSRURF]DVX  0R QDWH XFLÇÉZWF]NÛZLHUFLÉRSR RZÛPQLHMV]RWZµU SU]HFLÇJQÇÉVDPNDEHODQDVWÛSQLH]D R É QRZÇ ZWF]NÛ]D SRPRFÇWDN]ZDQHM]DFLVNDUNL SU]SW XP 352 /(0 =2635=Ú7(06,( ,(7+(51(7 RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 2OZWIëZANIE-H HOLZ D]LHQFHVÇNDIHONLWRIDNWF] QLHVSUDZDMHVWQLH DWZD:LHUFHQLHZQLFKZPDJDVSH FMDOQFKQDU]ÛG]LLGR ZLDGF]HQLD1DZHWJGPDVLÛRG SRZLHGQLVSU]ÛWEDUG]R DWZRMHVWXNUXV]ÉNDIHONLGRWHJR VWRSQLD HRGSDGQÇRG FLDQ=DQLPLSRVSLÇVLÛNROHMQH LEÛG]LHV]PXVLD ZR DÉJOD]XUQLND HEUDWRZD VWXDFMÛ ODWHJRQDMOHSLHMMHVWSX FLÉNDEHOJµUÇOXEGR HPZNRU] VWXMÇFZROQÇSU]HVWU]H QDGVXILWHPOXESRGSRG RJÇ-H HOL 7ZRMHNRPSXWHU]QDMGXMÇVLÛQDSLÛWU]HSU]HSURZDG NDEOH SU]H]VWUFKOXEWXQHOWHFKQLF]Q Z]DOH QR FLRGNRQVWUXN FML7ZRMHJRGRPX -H HOLQDWRPLDVW]QDMGXMÇVLÛRQHQDSDU WHU]HSX ÉNDEHOZ]G X VXILWXSLZQLFOXESU]H]WXQHOWHFK QLF]QSRGSDUWHUHP $EGRVWDÉVLÛ]NDEOHPQDVWUFKOXEGRWXQHOXWHFKQLF]QHJR ZNRQDMQDMSLHUZSR]LRPRWZµUZ FLDQLHSRNRMXZNWµ UP]QDMGXMHVLÛURXWHU:LHUÉMDNQDMEOL HMVXILWX1DVWÛSQLH ZHMG QDVWUFKLZNRQDMRGZLHUWGRGR X PXVLV]SU]HELÉ VLÛSRGNÇWHPSURVWPGRSLHUZV]HJRRGZLHUWX7RVDPR]UµE ZSRNRMXZNWµUP]QDMG]LHVLÛQRZNRPSXWHU *GEÛG]LHV]MX JRWµZ HESR R ÉNDEHOVWDUDMVLÛSU]H SFKDÉJRZGµ WDNDESRPDJD D LVL DJUDZLWDFML:HMG QDVWUFKOXEGRWXQHOXWHFKQLF]QHJRLVSX ÉMHGHQNRQLHF NDEODSR FLDQLHSRNRMX]URXWHUHP1DVWÛSQLHSU]HMG GR RWZRUXNWµUZLHUFL H QDGQRZPNRPSXWHUHPLSU]H SFKQLMSU]H]QLHJRGUXJLNRQLHFNDEOD3RPµ VRELHZJLÛWP NDZD NLHPFLHQNLHJRGUXWX $ESRSURZDG]LÉNDEHOSU]H]SLZQLFÛOXEWXQHOWHFKQLF]Q SRGSRG RJÇZSX ÉNDEHOGRSLZQLF]SRNRMX]URXWHUHP DQDVWÛSQLHSU]HFLÇJQLMGUXJLNRQLHFNDEODGRRWZRUXSUR ZDG]ÇFHJRGRSRNRMX]QRZPNRPSXWHUHP:HMG QDJµUÛ LVSX ÉSU]H]RWZµUPD FLÛ DUHN]DZLHV]RQQDJUXEHMQLFL SRF]PZUµÉQDGµ LSU]LÇ NDEHOGRQLFL:HMG MHV]F]H UD]QDJµUÛZFLÇJQLMNDEHOLSRG ÇF]JRGRNRPSXWHUD SDWU] UVXQHN 5VXQHN*GSU]HSURZDG]DV]NDEOHPLÛG]SLÛWUDPL JUDZLWDFMDMHVW7ZRLPSU]MDFLHOHP 352:$ =(1,(.$ /,0,Ú = 3,Ú75$0, 0ROBLEM:MDNLVSRVµESU] ÇF]ÉGRVLHFLNRPSXWHU ]QDMGXMÇFVLÛQDLQQPSLÛWU]HQL SR]RVWD HNRPSXWHU 2OZWIëZANIE3X ÉNDEHOZ FLDQLHWDNVDPRMDNPRQ WHU]NWµU]N DGOL7ZRMÇLQVWDODFMÛHOHNWUF]QÇ: FLDQDFK MHVWGR ÉPLHMVFDQDNDEHOQDZHWMH OL]QDMGXMHVLÛZQLFK L]RODFMD*GGRVWDQLHV]VLÛMX WÇGURJÇQDRGSRZLHGQLHSLÛWUR SRSURZDG NDEHOZERNDEGRWU]HÉGRZ D FLZHJRSRNRMX 1DVWÛSQLHQDZLHUÉRWZRUZSREOL XQDUR QLNµZSRNRMµZ -H HOLZSRNRMDFK]QDMGXMÇVLÛNDORUIHUOXEUXUFLHS RZQL F]HVSUDZG ]DQLP]DF]QLHV]ZLHUFLÉF]ZPLHMVFXZNWµ UPVÇRQHSU]PRFRZDQHGR FLDQQLHPD DGQFKRWZR UµZSU]H]NWµUHPR QDESU]HSURZDG]LÉNDEOH 3UDFXM ]JµUQDGµ DEZNRU]VWDÉVL ÛJUDZLWDFML=D PRFXMQDNR FXPRFQHMQLWNLOXEV]QXUNDFLÛ DUHNLVSX ÉJR QDQL V]HSLÛWUR1DVWÛSQLHSU]PRFXMGRQLHJRNDEHOWD PÇ LZFLÇJQLMJRQDJµUÛ -H HOLZEXGQNXPLÛG]SLÛWUDPLELHJQÇRWZRUZHQWODFM QHNOLPDW]DFMQHOXEFLHS RZQLF]HZNRU]VWDMMH3DPLÛ WDMMHGQDN HZNUDMXZNWµUPPLHV]NDV]SUDZREXGRZ ODQHPR HWHJR]DEUDQLDÉ0QLHSR]ZRORQR]DVWRVRZDÉWHQ SURVWVSRVµE]]DVWU]H HQLHPDENDEOHE HNUDQRZDQH 3RGF]DVZLHUFHQLDRWZRUµZQLJGQLHSU]HELMDMVLÛ GRVVWHPXZHQWODFMQHJR:ROQR LZNRU]VWDÉ MHGQLHLVWQLHMÇFHZHM FLDLZM FLDF]OLSU]HVWU]H QLH]QDMGXMÇFHVLÛQDGNUDWNDPLZHQWODFMQPL ]DPRQWRZDQPLQDVXILWDFK 52= =,$þ352 /(0 635=Ú72:( RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 1$=: .$ /,6,( ,2: + .DEOH(WKHUQHWPDMÇEDUG]RZLHOHQD]Z*GZ ELHU]HV]VLÛQD]DNXSOXESRSURVLV]NRJR RUDGÛ PR HV]QDWNQÇÉVLÛQDQDVWÛSXMÇFHRNUH OHQLD .DEHONDWHJRULLOXENDEHO DW.DEOH (WKHUQHW]RVWD SRG]LHORQHQDNDWHJRULH RGGR]NWµUFKND GDPDLQQH Z D FLZR FLWHFKQLF]QH1DMF]Û FLHM GRVLHFLNRPSXWHURZFKZELHUDVLÛ NDEOHNDWHJRULL .DEHONDWHJRULLHOXENDEHO DWH-HVWWR RGPLDQDNDEODNDWHJRULLNWµUDSR]ZDOD REV X ÉWUDQVPLVMHRSUÛGNR FLDFK LGÇFFKZJLJDEDMW 6NUÛWND1D]ZDWDZ]LÛ DVLÛRGVSRVREX ZMDNLZNDEOX(WKHUQHWX R RQHVÇSU]H ZRG6ÇRQHZ]DMHPQLHSRSU]HSODWDQH G]LÛNLF]HPXUHGXNXMHVLÛSUREOHPRGELÉ VJQD XLLQWHUIHUHQFML .DEHO DVH7OXE DVH7/LF]EWH RNUH ODMÇPDNVPDOQÇSUÛGNR ÉWUDQV PLVMLZUD RQÇZPHJDELWDFKQDVHNXQGÛ 0EV .DEOH DVH7QD]DP V]E NLP(WKHUQHWHP 7 WRNRGG]LÛNLNWµUH PXZLHP HSU]HZRG]DVWRVRZDQH ZHZQÇWU]NDEOD]RVWD ZNRQDQH]PLHG]L *GEE WRNDEHO ZLDW RZRGRZPLD E ZQD]ZLH ) QS DVH) DVH SR FKRG]LRGDQJLHOVNLHJR EDVHEDQG F]OL SDVPRSRGVWDZRZH 7DNLHR]QDF]HQLH PµZL HNDEHOV X GRSU]HV DQLDZ Ç F]QLHVJQD µZVLHFLRZFK=NROHL NDEOH V]HURNRSDVPRZH SR]ZDODMÇSU]HND]DÉ MHGQRF]H QLHZLHOHURG]DMµZVJQD µZ 0RJÇRQHQDSU]N DGWUDQVPLWRZDÉVJ QD HOHNWUF]QHUR]PRZWHOHIRQLF]QH LSURJUDPWHOHZL]MLNDEORZHM .DEHOJLJDELWRZ7HJRURG]DMXNDEHO SR]ZDODQDSU]HV DQLHGDQFKZVLHFLDFK (WKHUQHW]SUÛGNR FLDPLPLHU]RQPLZ JLJDELWDFKQDVHNXQGÛ *EV 0µZLPWX RPLOLDUGDFKELWµZQLHRPLOLRQDFK$E PµJ ZNRU]VWDÉWDNLHNDEOH7ZµM SU]H ÇF]QLN DQJVZLWFK LNDUWVLHFLRZH UµZQLH PXV]ÇREV XJLZDÉVWDQGDUG JLJDELWRZHJR(WKHUQHWX 1DUQNXPR QDGRVWDÉHNUDQRZDQNDEHOVLHFLRZ 5R]HMU]MVLÛ]DR]QDF]HQLHP673EÛGÇFPDNURQL PHPZUD HQLD VKLHOGHGWZLVWHGSDLU F]OL VNUÛW NDHNUDQRZDQD NDEHOQLHHNUDQRZDQQRVLR]QD F]HQLH873 :NDEOX673]QDMGXMHVLÛPHWDORZ HNUDQRJUDQLF]DMÇFLQWHUIHUHQFMH ,17(5)(5(1 -$6 *1$þ•: 0ROBLEM KFÛSRSURZDG]LÉNDEHOSU]H] FLDQLSU]H VWU]H PLÛG]SLÛWUDPLDOHZWFKPLHMVFDFKELHJQÇSU]H ZRGHOHNWUF]QHNDEOHJ R QLNRZHLOLQLHWHOHIRQLF]QH RMÛ VLÛ HGDQHSU]HV DQHZNDEOXVLHFLRZPEÛGÇ]DN µFDQH SU]H]WDPWHSU]HZRGOXE HWRNDEHOVLHFLRZEÛG]LH]DN µ FD SUDFÛXU]ÇG]H SRG ÇF]RQFKGRSU]HZRGµZ ]PDV] MDNLH ZVND]µZNL 2OZWIëZANIE-HGQSUREOHPPRJÇWXVWDQRZLÉ]D N µFHQLDSRZRGRZDQHSU]H]SUÇGS QÇFZSU]HZRGDFKHOHN WUF]QFK3R]RVWD PLVSUDZDPLVLÛQLHSU]HMPXM0R HSR]D IOXRUHVFHQFMQPL UµG DPL ZLDW DNWµUH]FD ÇSHZQR FLÇ EÛGÇ]DN µFDÉWUDQVPLVMÛGDQFK ODWHJR]DFKRZDMPLÛG] WDPWPLSU]HZRGDPLDNDEODPLVLHFLRZPLRGOHJ R ÉNLONX G]LHVLÛFLXFHQWPHWUµZ$EXQLNQÇÉ]DN µFH ]HVWURQSU]H ZRGµZHOHNWUF]QFKSRSURZDG NDEHOVLHFLRZSURVWRSDGOH GRQLFK3DPLÛWDMQDWRPLDVW HQLHSRZLQQRQHELHFUµZ QROHJOHRERNVLHELH 352:$ =(1,(.$ /,3232 þ2 =( 0ROBLEM:QDMPXMHPGRPLQLHPR HPURELÉG]LXU ]SR]DWP HNDEOHELHJQÇFHSRSRG RG]HZJOÇGDMÇEU]G NRLVWQLHMÇMHV]F]HMDNLH LQQHSRZRGGODNWµUFKQLHSR ZLQQL PSURZDG]LÉLFKZWHQVSRVµE 2OZWIëZANIE=FD ÇSHZQR FLÇPR QDSURZDG]LÉNDEOH VLHFLRZHSRSRNRMDFKEH]ZLHUFHQLD FLDQLZFDOHQLHPXVLWR ZJOÇGDÉEU]GNR:LHOHILUPRIHUXMHHOHPHQWGHNRUDFMQH NWµUDSR]ZROÇ LXNUÉNDEHO6]XNDMSODVWNRZFKUXUHNNWµ UHPR QDSU]PRFRZDÉGR FLDQOXEOLVWZZNR F]HQLRZHM 352 /(0 =2635=Ú7(06,( ,(7+(51(7 RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC ZVWDUF]RGH G]LÛNLWHPX HVÇRQHQDVÇF]RQHNOHMHP UZDÉSDVHN]DEH]SLHF]DMÇF 6ÇRQHSµ RNUÇJ HDOHRGIURQ WXZJOÇGDMÇQDQLHPDO]XSH QLHS DVNLH,FKSU]HGQLÇF]Û É GDVLÛSRGQLH ÉGRJµUXPLH FLÉZUXUFHNDEHOSRF]P RSX FLÉIURQW]SRZURWHP]DWU]DVNXMÇFJRZSLHUZRWQHMSR ]FML5XUNLWHRIHURZDQHVÇZZLHOXNRORUDFKDOHPR QDMH WH VDPRG]LHOQLHPDORZDÉ7HJRURG]DMX SRPRFQHGRGDWNL ]QDMG]LHV]ZND GPZLÛNV]PVNOHSLHGODPDMVWHUNRZLF]µZ 352:$ =(1,(.$ /$ 2 ,$1 2.20387(5$ 0ROBLEM3RSURZDG]LOL PFD NDEHOSU]H] FLDQLSRG FLÇJQÛOL PJRGRNRPSXWHUD-HGQDNRVWDWQLRGFLQHNNDEOD ELHJQÇFSRSRG RG]HRG FLDQGRSHFHWDZJOÇGDEDUG]R QLHHVWHWF]QLH3R]DWPMHVWQLHEH]SLHF]QSRQLHZD FLÇJOH NWR VLÛRQLHJRSRWND 2OZWIëZANIE-H HOLQLHPR HV]SRVWDZLÉNRPSXWHUD ZPLHMVFXZNWµUP]H FLDQZFKRG]LNDEHOPR HV]SRG QLH ÉHVWHWNÛSRPLHV]F]HQLDL]PQLHMV]É]DJUR HQLHSRSU]H] SU]NUFLHNDEOD R]DNUDQLDNDEOLELHJQÇFFKSRSRG RG]HV X ÇVSHFMDOQH QDN DGNLGRVWÛSQHZGZµFKZHUVMDFK ” 1DN DGNLXPLHV]F]DQHQDNDEODFK6ÇFLÛ NLHZLÛFWUXG QRMHVWMHSU]HVXQÇÉDLFKNUDZÛG]LH DJRGQLHRSDGDMÇ ZNLHUXQNXSRG RJLG]LÛNLF]HPXQLHPR QDVLÛRQLH SRWNQÇÉ ” 5XUNLQDNDEOH3U]PRFRZXMHVLÛMHGRSRG RJL]DSR PRFÇGZXVWURQQHMWD PNOHMÇFHM 1LHSURZDG JR HJR NDEODSRGGDQHP-HJR VSRGQLDVWURQDPR HSRFLHUDÉRNDEHOLRV DELDÉ MHJRL]RODFMÛDQDZHWGRSURZDG]LÉGRMHMSU]HUZD QLD ODWHJRQDMSLHUZXPLH ÉNDEHOZUXUFHDGR SLHURSRWHPQDNUMZV]VWNRGDQHP *1,$= $ ,(11( 0ROBLEM:SUDFPµMNRPSXWHUSRG ÇF]RQMHVWEH] SR UHGQLRGRJQLD]GNDZ FLDQLHG]LÛNLF]HPX]H FLDQQLH ZFKRG]ÇJR HSU]HZRG ]ZGRPXPRJÛ]URELÉWRVDPR 2OZWIëZANIE2F]L FLHSRSURVWXNXSL]DLQVWDOXM JQLD]GR5-LSODVWNRZÇQDN DGNÛ3UDZGRSRGREQLHQLH EÛG]LHWRNRV]WRZD RZLÛFHMQL ] 3U]HSFKQLMNDEHOSU]H] G]LXUÛZ FLDQLHDQDVWÛSQLHXVX ]MHJRNR FDRNR R FPL]RODFML X MQDU]ÛG]LDGR FLÇJDQLDNRV]XOHN -H HOLQD NR FXNDEOD]QDMGXMHVLÛZWF]NDSRSURVWXMÇXWQLM1DVWÛS QLHZSURZDG SRV]F]HJµOQHSU]HZRGGRJQLD]GD PLHMVFD ZNWµUHWU]HEDZSURZDG]LÉSU]HZRGVÇZUD QLHR]QDF]R QH LGRSFKQLMMHGRNR FD HEPLHÉSHZQR É HEÛGÇPRF QRSU]WZLHUG]RQH3U]PRFXMJQLD]GRGR FLDQDQDVWÛSQLH QD µ QDQLHSODVWNRZÇQDN DGNÛ SDWU]UVXQHN 3RG ÇF]NDEHOELHJQÇFRGNRPSXWHUDGRJQLD]GND:WHQVSRVµE SR ÇF]V]JR]NDEOHPELHJQÇFPSU]H] FLDQÛ 5VXQHN2VWDWQLRGFLQHNNDEODEÛG]LHZJOÇGD SURIHVMRQDOQLHMH OL]DLQVWDOXMHV]HOHJDQFNLHJQLD]GNR FLHQQH 0R HV]WH NXSLÉ JQLD]GNDZLHORJQLD]GRZH NWµ UHSU]GDG]Ç LVLÛZSRNRMXZNWµUPWU]PDV] NRQFHQWUDWRU SU]H ÇF]QLN OXE URXWHU :µZF]DV ZV]VWNLHNDEOHZFKRG]ÇFH]WHJRXU]ÇG]HQLD SRG ÇF]V]GRMHGQHJRJQLD]GND 2 $:$1,(.21 (175$725$ 0ROBLEM1DSDUWHU]HQDV]HJRGRPXPDPGZDNRPSX WHUSRG ÇF]RQHGRURXWHUD KFHP]DLQVWDORZDÉGZDNR OHMQHNRPSXWHUDOHQDSLHUZV]PSLÛWU]H:EUDOL PGOD 52= =,$þ352 /(0 635=Ú72:( RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC QLFKWDNÇORNDOL]DFMÛNWµUDMHVWSRSU]HFLZQHMVWURQLHGRPX QL URXWHULNRPSXWHUQDSDUWHU]H RUDG]LV] 2OZWIëZANIE=DPLDVWFLÇJQÇÉQDJµUÛGZDQLH]DOH QH NDEOHOHSLHMSR ÇF]]HVREÇGZDQRZHNRPSXWHU]DSR UHG QLFWZHPNRQFHQWUDWRUDOXESU]H ÇF]QLND SDWU]QDVWÛSQSUR EOHP DQDVWÛSQLHSRSURZDG SU]H] FLDQSRMHGQF]NDEHO RGNRQFHQWUDWRUD OXESU]H ÇF]QLND GRURXWHUD-H HOLQRZH NRPSXWHUQLHEÛGÇVWD ZWPVDPPSRNRMX]DVWRVXMVLÛ GRZVND]µZHNMDNLFKXG]LHOL DPZSRGUR]G]LDOH 3URZDG]H QLHNDEOLPLÛG]SRPLHV]F]HQLDPLRGGDORQPLRGVLHELH ÇF]RQGRURXWHUD0µMNXPSHO]QDMÇFVLÛQDNRPSXWHUDFK UDG]LPL HEP]DPLDVWNRQFHQWUDWRUDNXSL SU]H ÇF]QLN QLH VWHWMHVWRQGUR V] SRQLHZD SU]H ÇF]QLNLV]EFLHMSU]H V DMÇGDQH 2OZWIëZANIE7ZµMNROHJDPDUDFMÛ3U]H ÇF]QLNLSU] VSLHV]DMÇSU]HV DQLHGDQFKPLÛG]NRPSXWHUDPL SDWU] UDPND .RQFHQWUDWRUSU]H ÇF]QLNDFRWR]DUµ QLFD 3 WDQLHWONRF]ZVLHFL] R RQHM]SLÛFLX F]QDZHWG]LHVLÛ FLX NRPSXWHUµZ]DXZD V]Uµ QLFÛ1LHVÇG]ÛZLÛFOHSLHM NXSNRQFHQWUDWRU=DRV]F]ÛG]LV] : •50,Ú = .21 (175$725(0 $35=(þÆ =1,.,(0 0ROBLEM KFHPSRZLÛNV]ÉQDV]ÇVLHÉLEÛGÇWRSUDZ GRSRGREQLHGZD VNXSLVND NRPSXWHUµZ ZDVWDUHNRP SXWHUVÇSRG ÇF]RQHGRURXWHUD7U]QRZHNWµUH]DLQVWD OXMHPSRSU]HFLZQHMVWURQLHGRPXEÛGÇ]HVREÇSR ÇF]RQH ]DSR UHGQLFWZHPNRQFHQWUDWRUD7HQQDWRPLDVWEÛG]LHSRG 0,(6=$1,(5• 1 +35Ú .2 , 35=(6 þ8 $1 + 0ROBLEM1DV]DGRWFKF]DVRZDVLHÉVN DGD DVLÛ]GZµFK NRPSXWHUµZSRG ÇF]RQFKGRURXWHUD3RVWDQRZLOL PGR R ÉGZDNROHMQHNRPSXWHUL]DPLHU]DPSR ÇF]ÉMH]UR XWHUHP]DSR UHGQLFWZHPNRQFHQWUDWRUD1RZHNRPSXWHU PDMÇZEXGRZDQHNDUWVLHFLRZHNWµUHREV XJXMÇSUÛGNR É .21 (175$72535=(þÆ =1,. $ 272=$5• 1, $ *GNRPSXWHUZPLHQLDMÇPLÛG]VREÇGDQHND G SDNLHWGDQFKSR]DZ D FLZPLLQIRUPDFMDPL]DZLH UDWH DGUHVNRPSXWHUDGRNWµUHJRVÇRQHVNLHURZDQH SXWHUGRFHORZ ODWHJRZV DND GSDNLHWWONR LZ ÇF]QLHGR]DPLHU]RQHJRRGELRUFZNRU]VWXMÇF GRWHJRFD ÇVZÇSU]HSXVWRZR É .RQFHQWUDWRULJQRUXMHWHQDGUHVLSU]HND]XMHNRSLHGD QHJRSDNLHWXGRZV]VWNLFKNRPSXWHUµZNWµUHVÇGR QLHJRSRG ÇF]RQH7DNZLÛFUHDOQDSU]HSXVWRZR ÉNRQ FHQWUDWRUD OLF]EDELWµZQDVHNXQGÛMDNÇNRQFHQWUDWRU MHVWZVWDQLHSU]HV DÉ MHVWPQLHMV]DQL GHNODUXMHSUR GXFHQW-H HOLSRG ÇF]V]GRQLHJRQNRPSXWHUµZWR EÛG]LHRQDQUD]PQLHMV]DERNRQFHQWUDWRUEÛG]LH PXVLD ZV DÉWHVDPHGDQHZUµ QFKNLHUXQNDFK $GUHVRGELRUF]DZDUWHZSDNLHWDFKEÛGÇ DQDOL]R ZDQHGRSLHURSU]H]NRPSXWHUSRGSLÛWHGRVLHFL.D G SDNLHW]RVWDQLH]DDNFHSWRZDQWONRSU]H]WHQNRP SXWHUGRNWµUHJR]RVWD VNLHURZDQ SR]RVWD HNRP SXWHUJR]LJQRUXMÇ 3U]H ÇF]QLNNWµUMHVWLQWHOLJHQWQLHMV]PXU]ÇG]HQLHP SRQLHZD SU]HFKRZXMHZVZRMHMSDPLÛFLLQIRUPDFMH RNRPSXWHUDFK ZLH JG]LH]QDMGXMHVLÛND GNRP 0µZLPWXRSUÛGNR FLDFKPLHU]RQFKZPLOLRQDFK ELWµZQDVHNXQGÛ*GNRQFHQWUDWRUPXVLSRG]LHOLÉ GRVWÛSQHSDVPRPLÛG]NLONDNRPSXWHUµZSUÛGNR É WUDQVPLVMLVSDGDGRVHWHNWVLÛFELWµZQDVHNXQGÛ ]PDWRGOD LHELHLVWRWQH]QDF]HQLH -H OLWDNNXS OHSLHMSU]H ÇF]QLN 3U]HGVWDZLRQSU]H]HPQLHRSLVG]LD DQLDNRQFHQWUDWR UµZLSU]H ÇF]QLNµZMHVWEDUG]RXSURV]F]RQDOHP OÛ HSR]ZROL L]RULHQWRZDÉVLÛRFRFKRG]L3DPLÛWDM HSLV]ÛWXRSURVWFKSU]H ÇF]QLNDFK ODGX FKVLH FLGRVWÛSQHVÇEDUG]LHM]DDZDQVRZDQHZHUVMHWFK XU]ÇG]H RZLÛNV]FKPR OLZR FLDFK 1DZLDVHPPµZLÇFURXWHUPDMÇZEXGRZDQHSU]H ÇF]QLNLQLHNRQFHQWUDWRU 352 /(0 =2635=Ú7(06,( ,(7+(51(7 RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC WUDQVPLVML0EV=NROHLZVWDUFKNRPSXWHUDFKVÇNDU WREV XJXMÇFHWUDQVPLVMÛRSUÛGNR FL0EV HQHUZXMÛ VLÛQDP O HEÛGÛPXVLD MHZPLHQLÉ 2OZWIëZANIE1LHPXVLV].RQFHQWUDWRULSU]H ÇF]QLNL WZRU]RQHVÇZWDNLVSRVµEDEUR]SR]QDÉ]MDNLPLSUÛGNR FLDPLSUDFXMÇNDUWVLHFLRZHSRV]F]HJµOQFKNRPSXWHUµZ LGRVWRVRZDÉVLÛGRQLFK2]QDF]DWR HPR HV]VWRVRZDÉ ZVZRMHMVLHFLNDUWRUµ QFKSUÛGNR FLDFK-H HOLVÇG]LV] HUµ QLFDZV]ENR FLEÛG]LHGOD LHELH]DXZD DOQD D]D R ÛVLÛ HQLH ZPLH NDUWVLHFLRZH 7DEHOD6FKHPDWSRG ÇF]H SU]HZRGµZGODNDEOLNDWHJRULL 3U]HZµG .RORU 3U]H]QDF]HQLH     ELD RSRPDUD F]RZ SU]HV DQLHGDQFK SU]HV DQLHGDQFK SRPDUD F]RZ ELD R]LHORQ RGELHUDQLHGDQFK QLHZNRU]VWDQ QLHELHVNL ELD RQLHELHVNL QLHZNRU]VWDQ ]LHORQ RGELHUDQLHGDQFK ELD REUÇ]RZ QLHZNRU]VWDQ EUÇ]RZ QLHZNRU]VWDQ 35= *278-6:•-:þ$61 .$ (/ 0ROBLEM.RPSXWHUZPRMHMVLHFLVÇUR]PLHV]F]RQHSR FD PEXGQNX2GOHJ R ÉPLÛG]URXWHUHPDGZRPD]QLFK SU]HNUDF]DPHWUµZ1LJG]LHQLHPRJÛ]QDOH ÉNDEODRWD NLHMG XJR FLDWDPJG]LHPRJÇSU]MÇÉRGHPQLHQLHVWDQGDU GRZH]DPµZLHQLH ÇGDMÇZJµURZDQHMFHQ3RP OD HP HPR HPµJ EPVDP]URELÉWDNLNDEHO 2OZWIëZANIE:LHOHRVµEZNRQXMHVDPRG]LHOQLHND EOHVLHFLRZH2F]L FLHZWDNLP]QDF]HQLX HXPLHV]F]D QD JR FK NDEODFKRGSRZLHGQLHZWF]NL7RELHWH ]DOHFDP WDNLHUR]ZLÇ]DQLHZQDVWÛSXMÇFFKSU]SDGNDFKJGSRWU]HE Q LMHVWEDUG]RG XJLNDEHOVLHFLRZJGRNDEORZXMHV]ZLHOH NRPSXWHUµZJGFKFHV]]DRV]F]ÛG]LÉWURFKÛSLHQLÛG]OXE JGSRSURVWXMHVWH MHGQÇ]WFKRVµENWµUHOXELÇPDMVWHU NRZDQLH2WRFREÛG]LH LSRWU]HEQH JR NDEHOVLHFLRZ]HV]SXOL ” ” ZWNL5- ” QDU]ÛG]LHGR FLÇJDQLDL]RODFML ” ]DFLVNDUND 3U]SRG ÇF]DQLXSU]HZRGµZZWNWU]PDMZWDNL VSRVµEDERWZRUVNLHURZDQHE Z7ZRMÇVWUR QÛDPD SODVWNRZ]DWU]DVNVWHUF]D GRJµU :µZF]DVSU]HZµGR]QDF]RQQXPHUHPSRZLQLHQ WUDILÉGRSLHUZV]HJRRWZRUXRGOHZHM *R NDEHOVLHFLRZQDZLQLÛWQDV]SXOÛPR HV]NXSLÉZRGFLQNDFKOXEPHWURZFK DQDZHWG X V]FK Z]DOH QR FLRGSURGXFHQWD =D]ZF]DMMHJRFHQDZDKDVLÛZJUDQLFDFK] ]D PHWU:WNL5-NRV]WXMÇRNR R] 8FLQDUNL GRVWDQLHV]GRV RZQLH]DSDUÛ] RWFKDQD]DFL VNDUNÛPXVLV]SU]H]QDF]ÉJµUD] PR HV]NX SLÉRGUD]XWDNÇNWµUDV X GR]DFLVNDQLDUµZQLH ZWNµZ5-SU]GD LVLÛWRJGEÛG]LHV]FKFLD SRPDMVWURZDÉSU]OLQLLWHOHIRQLF]QHM 8WQLMWDNLRGFLQHNNDEODMDNLSRWU]HEXMHV]GROLF]DMÇFSµ PH WUD]DSDVX1DVWÛSQLH FLÇJQLMRNR RFPL]RODFMLQDNR FXNDEODWDNDERGV RQLÉ]QDMGXMÇFHVLÛZQLPSU]HZRG :VX ND GSU]HZµGGRRGSRZLHGQLHJRRWZRUXZWF]NL NLHUXMÇFVLÛLQIRUPDFMDPLSRGDQPLZWDEHOL 3U]JRWXM]DFLVNDUNÛ5-LXPLH ÉZQLHMZWNWDNDE UDPLRQD]DFLVNDUNL]QDMGRZD VLÛZS DV]F] QLHZNWµUHM SU]HZRGVWNDMÇVLÛ]ZWNLHP1DVWÛSQLHPRFQRQDFL QLM 7RVDPR]UµEQDGUXJLPNR FXNDEOD 3$7 + 25 .2175$ .$ (/6.5262:$1 0ROBLEM5R]EXGRZXMHPQDV]ÇVLHÉSRG ÇF]DMÇFGR NRQFHQWUDWRUDZLHOHQRZFKXU]ÇG]H .RQFHQWUDWRUWHQSR ÇF]PQDVWÛSQLH]URXWHUHP:GRNXPHQWDFMLNRQFHQWUDWRUD MHVWQDSLVDQH H ÇF]ÇFJR]URXWHUHPQDOH X É]DPLDVW SDWFKFRUGDNDEHO VNURVRZDQ ]PRQVLÛUµ QL 52= =,$þ352 /(0 635=Ú72:( RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 2OZWIëZANIE6 RZHPSDWFKFRUGRNUH ODVLÛNODVF] QNDEHOVLHFLRZZNWµUPSU]HZRGSU]HELHJDMÇRGSRF]ÇW NXGRNR FD SURVWR WR]QDF]QLH]PLHQLDMÇFVZRMHJRSR R HQLD KRG]LRWR HSU]HZµGNWµUQDMHGQPNR FXNDEOD ]QDMGXMHVLÛQDSR]FMLQDGUXJLPWH MHVWQDSR]FML-HVW WRZLÛFVWDQGDUGRZNDEHONWµUP ÇF]V]]HVREÇSRV]F]H JµOQHVN DGQLNLVLHFL 1DWRPLDVWZNDEOXVNURVRZDQPSU]HZRG]PLHQLDMÇVZRMH SR R HQLH1DMHGQPNR FXVÇSRG ÇF]RQHLQDF]HMQL QD GUXJLP=PLDQVÇQDVWÛSXMÇFH ” SU]HZµGQXPHUSU]HFKRG]LQDSR]FMÛQXPHU ” SU]HZµGQXPHUSU]HFKRG]LQDSR]FMÛQXPHU :VLHFLDFK(WKHUQHWGRWUDQVPLVMLGDQFKZNRU]VWDQH VÇWONRSU]HZRGL .DEHOVNURVRZDQQLHQDGDMHVLÛGR ÇF]HQLDNRPSXWHUµZ ]NRQFHQWUDWRUDPLSU]H ÇF]QLNDPLF]URXWHUDPL=DMHJR SRPRFÇUHDOL]XMHVLÛMHGQLHVSHFMDOQHSR ÇF]HQLDWDNLHMDN SR ÇF]HQLHPLÛG]PRGHPHP 6/ LJLWDO6XEVFULEHU/LQH FIURZDOLQLDDERQHQFND DVSHFMDOQPSRUWHPNRQFHQWUDWR UDOXESU]H ÇF]QLNDNWµU]D]ZF]DMV X GR ÇF]HQLD]HVREÇ DQJXSOLQNSRUW GZµFKNRQFHQWUDWRUµZ SU]H ÇF]QLNµZ 7HJRF]ZGDQPSU]SDGNXSRWU]HEQMHVWVNURVRZDQ NDEHOGRZLHV]VLÛ]GRNXPHQWDFMLQRZHJRXU]ÇG]HQLD :LÛNV]R É ZVSµ F]HVQFK NRQFHQWUDWRUµZ L SU]H ÇF]QLNµZSRWUDILDXWRPDWF]QLHUR]SR]QDÉF] GRSRUWXXSOLQNSRG ÇF]RQMHVWVNURVRZDQNDEHO :SU]SDGNXJGRND HVLÛ HMHVWWR]ZN SD WFKFRUGXU]ÇG]HQLDWHSRWUDILÇVNURVRZDÉJRHOHN WURQLF]QLH ODWHJRVWXDFMHZNWµUFKWU]HEDUÛF] QLHSU]JRWRZDÉVNURVRZDQNDEHOQDOH ÇMX G]L GRU]DGNR FL 2*5$1, =(1,$ þ8*2 ,.$ /, 0ROBLEM KFÛGRGDÉGRVLHFLQRZHNRPSXWHUDOHSU]H F]WD HP HPDNVPDOQDRGOHJ R ÉPLÛG]XU]ÇG]HQLDPL ZVLHFLNRPSXWHURZHMPR HZQRVLÉPHWUµZ6NRUR WDNWRZMDNLVSRVµEGX PILUPRPXGDMHVLÛEXGRZDÉUR] OHJ HVLHFL 2OZWIëZANIE:DUWR ÉNWµUÇSU]WRF] H MHVWSUD ZLG RZDDOHWRQLHMHVWWDNMDNSRZLHG]LD H 2JUDQLF]HQLH WRRGQRVLVLÛMHGQLHGRSRMHGQF]HJRRGFLQNDNDEODELH JQÇFHJRRGNRPSXWHUDGRNRQFHQWUDWRUDOXESU]H ÇF]QLND 2JUDQLF]HQLHWRZQLND]HVWUDWVJQD XMDNLH]DFKRG]ÇQD WDNGX FKRGOHJ R FLDFK.DEOH ZLDW RZRGRZHVÇSRGWP Z]JOÛGHP]QDF]QLHRGSRUQLHMV]HLGODWHJRZLFKSU]SDGNX PR QDVWRVRZDÉG]LHVLÛFLRNURWQLHG X V]HZLÇ]NL -H HOLPHWUµZ LQLHZVWDUF] ZZLÛNV]R FL]DVWRVR ZD GRPRZFKMHVWWRUDF]HMPD RSUDZGRSRGREQH PR HV] ]DNXSLÉNRQZHUWHU3R]ZROÇ LRQHSR ÇF]ÉVWDQGDUGRZ NDEHOVLHFLRZ]NDEOHP ZLDW RZRGRZPNWµUSU]HFLÇ JQLHV]PLÛG]Z]QDF]RQPLSU]H]VLHELHSXQNWDPL UXJLPUR]ZLÇ]DQLHPMHVW]DNXSUHJHQHUDWRUD Z]PDFQLD F]D VJQD X-HVWWRXU]ÇG]HQLHSU]SRPLQDMÇFH]ZJOÇGX NRQFHQWUDWRU:]PDFQLDRQRVJQD SU]HFLZG]LD DMÇFMHJR ]DQLNDQLXG]LÛNLF]HPXRJUDQLF]HQLHGRPHWUµZPR QD SU]HNURF]ÉQDZHWGZXNURWQLH :63•þ =,(/(1,( *1,$= .$7(/()21, =1(*2 0ROBLEM0DPZGRPXVLHÉRSDUWÇQDSU]HZRGDFKWHOH IRQLF]QFKVN DGDMÇFÇVLÛ]GZµFKNRPSXWHUµZ7HUD]FKFÛ SRG ÇF]ÉGRQLHMWU]HFLNRPSXWHU=DPLHU]DPXVWDZLÉJR ZSRNRMXZNWµUP]QDMGXMHVLÛMX JQLD]GNRWHOHIRQLF]QH 1LHVWHWMHVWGRQLHJRSRG ÇF]RQWHOHIRQ 352 /(0 =(635=Ú7(0: .25= 678-Æ 035=(:2 7(/()21, =1( RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 3$60235=(:2 •:7(/()21, =1 + .DEHOWHOHIRQLF]QNWµUELHJQLHZ FLDQLHVN DGD VLÛ]ZLHOXSU]HZRGµZ1LHZV]VWNLH]QLFKZ NRU]VWXMÇWÛVDPÇF]ÛVWRWOLZR É*GMDNL NDEHO PR HSU]HV DÉVJQD QDUµ QFKF]ÛVWRWOLZR FLDFKQD]DPJRNDEOHPV]HURNRSDVPRZP )DFKRZR PR OLZR É WÛ RNUH ODP PLDQHP PXOWL SOHNVRZDQLD]SRG]LD HPF]ÛVWRWOLZR FL ) 0 1D F]ÛVWRWOLZR FL]DUH]HUZRZDQHMGODNODVF]QFK XV XJWHOHIRQLF]QFKSUDFXMÇZV]VWNLHXU]ÇG]HQLD NWµUHZPDJDMÇVJQD XWHOHIRQLF]QHJRWHOHIRQ IDNVLPRGHP3RQLHZD ND GH]QLFKZPDJD WHMVDPHMF]ÛVWRWOLZR FLQLHPR QDX DÉQDMHG QHMOLQLLGZµFKWDNLFKXU]ÇG]H MHGQRF]H QLH -H HOL NDEHO REV XJXMH WH F]ÛVWRWOLZR É ]DUH]HU ZRZDQÇGODV]ENLFKXV XJGRVWÛSRZFKGRLQWHU QHWXQDWHMVDPHMOLQLLPRJÇSUDFRZDÉQDSU]N DG XU]ÇG]HQLD 6/OXE,6 17DNZLÛFG]LÛNLVWRVR ZDQLXGZµFKUµ QFKF]ÛVWRWOLZR FLLVWQLHMHPR OLZR ÉNRU]VWDQLDMHGQRF]H QLH]WHOHIRQXLPRGH PX 6/ OXELQQFKXU]ÇG]H 8U]ÇG]HQLDSRG ÇF]RQHGR7ZRMHMVLHFLNRPSXWH URZHMRSDUWHMQDSU]HZRGDFKWHOHIRQLF]QFKSR UR]XPLHZDMÇVLÛQDMHV]F]HLQQHMF]ÛVWRWOLZR FL 3RQLHZD NODVF]QHXU]ÇG]HQLDWHOHIRQLF]QHLXU]Ç G]HQLD]DSHZQLDMÇFHV]ENLGRVWÛSGRLQWHUQHWX PDMÇVZRMHZ DVQHF]ÛVWRWOLZR FLPR HV]NRU] VWDÉ]HZV]VWNLFKWU]HFKXV XJMHGQRF]H QLH 2OZWIëZANIE7HOHIRQLNRPSXWHUPRJÇG]LHOLÉZVSµOQH JQLD]GNRRLOHWONRXPLH FLV]ZQLPPRGX RZUR]JD Û QLN -HVWWRVSUWQHXU]ÇG]HQLHNWµUH]MHGQHMVWURQPDVWDQGDU GRZZWN5-D]GUXJLHMGZD H VNLHJQLD]GD5- R MHGQHJR]QLFKSRG ÇF]WHOHIRQDGRGUXJLHJRQRZNRPSX WHU7DNLUR]JD Û QLNNXSLV]ZND GPVNOHSLH]RVSU]ÛWHP WHOHIRQLF]QPQDZHWZORNDOQPVXSHUPDUNHFLH :63•þ =,(/(1,(/,1,,7(/()21, =1(- =$32 5( 1, 7:(0.$57 6,( ,2:(- 0ROBLEM-HGHQ]NRPSXWHUµZSRG ÇF]RQFKGRQDV]HM VLHFLRSDUWHMQDOLQLLWHOHIRQLF]QHM]QDMGXMHVLÛZVSLDOQL ZNWµUHMQLHPDDSDUDWXWHOHIRQLF]QHJR: D QLHSRVWDQRZL OL PJR]DLQVWDORZDÉDOHGRMHGQHJRZROQHJRJQLD]GND Z FLDQLHSRG ÇF]RQMHVWNRPSXWHU 2OZWIëZANIE0R HV]UR]ZLÇ]DÉVZµMSUREOHPQDGZD VSRVRE ” ]DVWRVXMUR]JD Û QLNNWµURSLVD DPZSRSU]HGQLHMRG SRZLHG]L ” ZNRU]VWDMGUXJLHJQLD]GNR]QDMGXMÇFHVLÛQD7ZRMHM NDUFLHVLHFLRZHM 7ZRMDNDUWDVLHFLRZDSU]VWRVRZDQDGRZVSµ SUDF]OLQLÇ WHOHIRQLF]QÇPDGZDJQLD]GND3U]MHGQP]QLFK]QDMGXMHVLÛ UVXQHNVPEROL]XMÇFOLQLÛWHOHIRQLF]QÇ OXEQDSLVOLQH DSU] GUXJLPUVXQHNDSDUDWXWHOHIRQLF]QHJR OXEQDSLVSKRQH R SLHUZV]HJR]QLFKZHWNQLMNDEHO]DSRPRFÇNWµUHJRSR Ç F]V]NDUWÛVLHFLRZÇ]JQLD]GNLHPWHOHIRQLF]QPZ FLDQLH DGRGUXJLHJRNDEHOELHJQÇFRGWHOHIRQX *QLD]GRQDOLQLÛWHOHIRQLF]QÇJQLD]GRQD QLHSU]HMPXMVLÛWPLHWNLHWDPL DSDUDW :GRNXPHQWDFMLNDUWVLHFLRZFKSU]H ]QDF]RQFKGODVLHFLZNRU]VWXMÇFFK OLQLHWHOHIRQLF]QHQDSLVDQHMHVW HE NRQLHF]QLHSRG ÇF]DÉSU]HZRG]JRGQLH ]R]QDF]HQLDPLQDNDUFLHOLQLÛWHOHIRQLF] QÇGRJQLD]GNDR]QDF]RQHJROLQHDWHOH IRQGRJQLD]GNDR]QDF]RQHJRSKRQH $NXUDW 0RMHZ DVQHGR ZLDGF]HQLDGRZLRG HQLHPDWR DGQHJR]QDF]HQLD2GNU DP WRSRGF]DVLQVWDORZDQLDMHGQHM]VLHFL 3RSURVWXSU]H]QLHXZDJÛSRG ÇF] DP ZWF]NLQDRGZUµW0LPRWRZV]VWNR G]LD D RMDNWU]HED6SUµERZD DP]DPLH QLÉZWF]NLPLHMVFDPLLRND]D RVLÛ H QDGDOZV]VWNRMHVW2. 52= =,$þ352 /(0 635=Ú72:( RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 6=(5(*2:(þÆ =(1,(.20387(5•: 0ROBLEM KFÛUR]EXGRZDÉPRMÇVLHÉRSDUWÇQDOLQLL WHOHIRQLF]QHMRNROHMQNRPSXWHUNWµUEÛG]LHVWD ZWP VDPPPLHMVFXZNWµUPVWRLMHGHQ]LVWQLHMÇFFKNRPSX WHUµZ:SRNRMXWP]QDMGXMHVLÛWONRMHGQRJQLD]GNRWH OHIRQLF]QHLMHVWMX ZQLP]DLQVWDORZDQUR]JD Û QLN HEP PµJ NRU]VWDÉMHGQRF]H QLH]VLHFLL]DSDUDWXWHOHIRQLF]QHJR 2OZWIëZANIE0R HV]SRG ÇF]ÉQRZNRPSXWHUGR VWDUHJRQLH]DOH QLHRGWHJRF]]QDMGXMHVLÛRQZWPVD PPSRNRMXF]ZLQQP3RSURZDG NDEHOWHOHIRQLF]QRG NDUWVLHFLRZHMQRZHJRNRPSXWHUDGRGUXJLHJRZROQHJR JQLD]GNDQDNDUFLHVLHFLRZHMVWDUHJRNRPSXWHUD:WHQVSR VµEXWZRU]V]WDN]ZDQHSR ÇF]HQLHV]HUHJRZH 1DZLDVHPPµZLÇFIDNW HNDUWVLHFLRZHPR QD ÇF]É ZWDNLVSRVµEGRZRG]LSUDZG]LZR FLWH]SRVWDZLRQHMZ HM-DNSDPLÛWDPWH]DWDJ RVL D HQLHNRQLHF]QLH]DZV]H QDOH SRG ÇF]DÉSU]HZRG]JRGQLH]R]QDF]HQLDPL]QDMGX MÇFPLVLÛQDNDUFLH -H HOLQLHPDV]QLFSU]HFLZNRFLÇJQLÛFLXNDEOLWHOHIRQLF] QFKSRFD PGRPXPR HV]QDZHWSRG ÇF]ÉZWHQVSRVµE ZV]VWNLHNRPSXWHUGRMHGQHJRJQLD]GNDWHOHIRQLF]QHJR 3RG ÇF]SLHUZV]ÇNDUWÛVLHFLRZÇGRJQLD]GNDZ FLDQLHDGR GUXJLHJRJQLD]GNDQDNDUFLHVLHFLRZHMSRG ÇF]QDVWÛSQNRP SXWHU,WDNGDOHM:WHQVSRVµE]ZROQLV]SR]RVWD HJQLD]GND WHOHIRQLF]QHZGRPXL]URELV]PLHMVFHQDWHOHIRQPRGHP LIDNV :VLHFLDFKRSDUWFKQDOLQLLWHOHIRQLF]QHMPR QD ÇF]ÉV]HUHJRZRGRNRPSXWHUµZSU]F]P RGOHJ R FLPLÛG]VÇVLHGQLPLNRPSXWHUDPLQLHPR JÇSU]HNUDF]DÉPHWUµZ:ÇWSLÛDEZ]DVWR VRZDQLDFKGRPRZFKRND]D RVLÛWRMDNLP SUR EOHPHP : .25= 67 :$1,(*1,$= (. 5• 1 +/,1,,7(/()21, =1 + 0ROBLEM-HGHQ]NRPSXWHUµZNWµUHFKFHPSRG ÇF]É GRVLHFLRSDUWHMQDSU]HZRGDFKWHOHIRQLF]QFK]QDMGXMHVLÛ ]SRNRMX]JQLD]GNLHPWHOHIRQLF]QP7OHWONR HGRWHJR JQLD]GNDSU]SLVDQMHVWLQQQXPHUWHOHIRQX ]PR HP X ÉWHJRJQLD]GND 2OZWIëZANIE3U]NURPL:V]VWNLHNRPSXWHUZVLHFL PXV]ÇSUDFRZDÉQDWHMVDPHMOLQLLWHOHIRQLF]QHM$OHSRF]HNDM SU]HFLH PLD DPSRGDÉ LNRQNUHWQHUR]ZLÇ]DQLH:NR U]VWDMGUXJÇSDUÛSU]HZRGµZSRGSLÛWFKGRJQLD]GND]LQ QPQXPHUHP2WZµU]JQLD]GNRLXVWDO SRNRORUDFK NWµUD SDUDSU]HZRGµZRGSRZLDGDSLHUZV]HPXQXPHURZLWHOHIRQX :NUÛÉMH]JQLD]GNDLZSURZDG GRGUXJLHJRJQLD]GNDNWµUH NXSLV]ZGRZROQPVNOHSLH]DNFHVRULDPLWHOHIRQLF]QPL7DN ZLÛFEÛG]LHV]PLD GZDJQLD]GNDRERNVLHELH1DVWÛSQLH SRG ÇF]NRPSXWHUGRQRZHJRJQLD]GND-H OLPDV]SUREOHP ]SU]H R HQLHPSDUSU]HZRGµZ]MHGQHJRJQLD]GNDGRGUX JLHJR]DMU]MGRSRUDGQLNµZQDWHPDWSUDF]SU]HZRGDPL NWµUHEH]WUXGX]QDMG]LHV]ZLQWHUQHFLH 352 /(0 =.$ /$0,7(/()21, =1 0, 0ROBLEM0RMDVLHÉRSDUWDQDOLQLLWHOHIRQLF]QHMSU]H VWD DSU]HV DÉGDQH:WPVDPPF]DVLHZDSDUDWDFK WHOHIRQLF]QFKE RV FKDÉGX H]DN µFHQLD ]WRRQHPR J ZS QÇÉQDNRQGFMÛPRMHMVLHFL KEDQLHERSU]HFLH WHOHIRQSUDFXMÇQDLQQHMF]ÛVWRWOLZR FLSUDZGD 2OZWIëZANIE:LHZLµUNLSU]HJU]DMÇFHL]RODFMÛNDEOL WHOHIRQLF]QFKVÇPD RZEUHGQHLJGVÇJ RGQHQLHSR SU]HVWDMÇQDSU]HZRGDFK]DSHZQLDMÇFFKVJQD ZV XFKDZ FH-H OLZ7ZRMHMRNROLFQLHPDZLHZLµUHNSRP O HV]NR GÛZU]ÇG]L DNRUR]MDNWµUDWH QLHZELHUD*G]NDEOHP WHOHIRQLF]QPMHVWMDNL SUREOHPRGELMHVLÛWRQDZV]VWNLFK SU]HZRGDFKLQDZV]VWNLFKF]ÛVWRWOLZR FLDFK ODWHJR]UR ELV]QDMOHSLHMJG]DG]ZRQLV]SRSRPRFGRVZRMHJRRSHUD WRUDWHOHIRQLF]QHJR 352 /(0 =(635=Ú7(0: .25= 678-Æ 035=(:2 7(/()21, =1( RNKM ### +5+#, 2 ( TFQE UVTQPC 7:25=(1,(0,1,$7852:(-6,( , 23$57(-1$/,1,,7(/()21, =1(- 0ROBLEM1DSDUWHU]HQDV]HJRGRPXPDPVLHÉ(WKHUQHW KFHPGRGDÉGRQLHMGZDNRPSXWHUNWµUHSµMGÇQDSLÛ WUR1LHX PLHFKDPLVLÛSHUVSHNWDSURZDG]HQLDZV]VW NLFKWFKNDEOLSU]H] FLDQLVSLDOQLH.ROHJDZVSRPLQD H MH OLZSRNRMDFKQDSLÛWU]HVÇJQLD]GNDWHOHIRQLF]QHEÛGÛ PµJ XWZRU]ÉVLHÉRSDUWÇQDOLQLLWHOHIRQLF]QHMLSR ÇF]ÉMÇ ]VLHFLÇ(WKHUQHW7REU]PL]EWSLÛNQLHDEE RSUDZG]LZH 2OZWIëZANIE:ZLÛNV]R FLSU]SDGNµZJGFR ZGDMHVLÛEÉ]DGREUHDEE RPR OLZHWDNZ D QLHMHVW QDSUDZGÛQLJGQLHVSUDZG]D H FRNUMHVLÛ]DUHNODPDPL VHUZRZDQPLQDVWURQDFKLQWHUQHWRZFKZQDJOHSRMDZLD MÇFFKVLÛRNQDFK 1DV]F]Û FLHWXDNXUDW7ZµMSU]MDFLHO PDUDFMÛ7RSUDZGDLMHVWWR ZLHWQHUR]ZLÇ]DQLH7ZRMHJR SUREOHPX3R]DGZLHPDNDUWDPLVLHFLRZPLGODNRPSXWH UµZNWµUH]QDMGÇVLÛQDJµU]HEÛG]LHV]WH PXVLD GRNXSLÉ PRVWZVSµ SUDFXMÇF]OLQLÇWHOHIRQLF]QÇ0RVWWRXU]ÇG]HQLH VLHFLRZHNWµUH ÇF]]HVREÇGZLHWRSRORJLHVLHFL ZWP SU]SDGNXVLHÉ(WKHUQHWLVLHÉRSDUWÇQDOLQLLWHOHIRQLF]QHM 0RVW]QDMG]LHV]ZRIHUFLHZV]VWNLFKSURGXFHQWµZXU]Ç G]H VLHFLRZFK2F]HNXMFHQZJUDQLFDFK] =HVWDZQDSLÛWU]HVLHÉRSDUWÇQDOLQLLWHOHIRQLF]QHMSRG ÇF]D MÇFNDUWVLHFLRZHREXNRPSXWHUµZGRJQLD]GHNVLHFLRZFK 1DVWÛSQLH]HMG QDSDUWHULSR ÇF]RELHVLHFL]PRVWHP1D MHJRWOQHM FLDQFH]QDMG]LHV]SRUWNWµUHWRXPR OLZLÇ SDWU] UVXQHN 5VXQHN3RG ÇF]NDEOHGRSRUWµZDEVFDOL
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sposoby na sieci domowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: