Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00824 012594 17857774 na godz. na dobę w sumie
Sprawdziany szóstoklasisty. Próbne zestawy zadań - ebook/pdf
Sprawdziany szóstoklasisty. Próbne zestawy zadań - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Albus Język publikacji: polski
ISBN: 9788389284488 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Oddajemy do Waszych rąk książkę, która pomoże Wam przygotować się do czekającego Was pod koniec szóstej klasy sprawdzianu.Książka zawiera jedenaście testów podobnych do tego, z którym spotkacie się na sprawdzianie. Do każdego testu dołączyliśmy numery standardów wymagań oraz klucz z prawidłowymi odpowiedziami, a także punktację oraz kryteria oceny zadań otwartych. Dzięki temu będziecie mogli sami, z pomocą rodziców lub nauczycieli sprawdzić, czy rozwiązaliście poprawnie test.Nie zrażajcie się tym, że zadania są trudniejsze, niż te, z którymi być może spotykaliście się, rozwiązując zestawy z poprzednich lat. Mamy nadzieję, że to zachęci Was do rozwijania i sprawdzania swoich umiejętności, a przede wszystkim ułatwi napisanie kwietniowego sprawdzianu.Życzymy Wam wytrwałości w rozwiązywaniu zadań.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joanna Artiemjew Tomasz Karolak Sprawdzian szóstoklasisty próbne zestawy zadań all korekta 2.indd 1 2006-03-02 22:53:19 korekta: Waldemar Wierzba Karolina Wierzba Opracowanie graficzne: Arkadiusz Marcinkowski © Copyright ALBUS Iwona Wierzba, 2006 Wydawnictwo Edukacyjne ALBUS ul. św. Czesława 3A/13 61-582 Poznań tel./faks 0618336280 tel. 0618206111 e-mail: redakcja@albus.poznan.pl www.albus.poznan.pl ISBN 83-89284-17-0 all korekta 2.indd 2 2006-03-02 22:53:20 Drodzy Szóstoklasiści! Oddajemy do Waszych rąk książkę, która pomoże Wam przygotować się do czekającego Was pod koniec szóstej klasy sprawdzianu. Książka zawiera jedenaście testów podobnych do tego, z którym spotkacie się na sprawdzianie. Do każdego testu dołączyliśmy numery standardów wymagań oraz klucz z prawidłowymi odpowiedziami, a także punktację oraz kryteria oceny zadań otwartych. Dzięki temu będziecie mogli sami, z pomocą rodziców lub nauczycieli sprawdzić, czy rozwiązaliście poprawnie test. Nie zrażajcie się tym, że zadania są trudniejsze, niż te, z którymi być może spotykaliście się, rozwiązując zestawy z poprzednich lat. Mamy nadzieję, że to zachęci Was do rozwijania i sprawdzania swoich umiejętności, a przede wszystkim ułatwi napisanie kwietniowego sprawdzianu. Życzymy Wam wytrwałości w rozwiązywaniu zadań. Autorzy Dziękujemy pani Annie Działyńskiej i pani Łucji Markowskiej za cenne uwagi i pomoc przy redagowaniu książki oraz pani Agacie Gerard za ułożenie zadań z przyrody do testu „Ptaki”. all korekta 2.indd 3 2006-03-02 22:53:20 Standardy wymagań egzaminacyjnych Standardy wymagań egzaminacyjnych Podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych, pogrupowane w pięć ponadprzedmiotowych kategorii: 1. czytanie, 2. pisanie, 3. 4. korzystanie z informacji, 5. wykorzystywanie wiedzy w praktyce. rozumowanie, Standardy wymagań egzaminacyjnych ogłoszone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2001 r w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.(Dz.U. nr 92, poz.1020) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Czytanie Uczeń: 1) odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską): a) źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne, teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej, teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę, d) proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularno- naukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy, e) przedstawienia teatralne i filmy, b) c)  all korekta 2.indd 4 2006-03-02 22:53:20 Standardy wymagań egzaminacyjnych f) przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne, 2) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu: a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm, b) posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą, 3) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach: a) diagramów, b) map, c) planów, d) schematów, e) innych rysunków, 4) odczytuje dane z: tekstu źródłowego, tabeli, a) b) c) wykresu, d) planu, e) mapy, f) diagramu oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane. 2. Pisanie Uczeń: 1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi: a) opowiadanie, b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki, c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, all korekta 2.indd 5 2006-03-02 22:53:21  Standardy wymagań egzaminacyjnych 2) zawiadomienie, list prywatny i oficjalny, telegram, d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, e) kartka pocztowa, f) g) h) zaproszenie, i) j) ogłoszenie, k) instrukcja, l) przepis, formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji): a) pyta i odpowiada, b) potwierdza i zaprzecza, c) poleca i prosi, d) przyrzeka i obiecuje, e) zachęca i zniechęca, f) zaprasza, g) przeprasza, h) współczuje, i) żartuje, j) wątpi, k) odmawia, 3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, 4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: a) przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, współrzędnych, innego rysunku, 5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu: a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi, b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą, c) pisze czytelnie.  all korekta 2.indd 6 2006-03-02 22:53:21 Standardy wymagań egzaminacyjnych 3. Rozumowanie Uczeń: 1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: a) sytuuje je w przestrzeni, b) umieszcza daty w przedziałach czasowych, c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami, d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej. 2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk: a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom, b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski, c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka, 3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego: a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów, b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe, 4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów, 5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą: a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego, b) prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, c) planu, d) mapy, e) prostego schematu, f) diagramu słupkowego, g) innego rysunku, all korekta 2.indd 7 2006-03-02 22:53:21  Standardy wymagań egzaminacyjnych 6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności: liczb, a) b) figur, c) zjawisk, d) przemian, e) obiektów przyrodniczych, f) elementów środowiska, wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je, 7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach: a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu, b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu, 8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania, 9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność: a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem, b) sprawdza wyniki z warunkami zadania. 4. Korzystanie z informacji Uczeń: 1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi, 2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach). 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń: 1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku, 2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,  all korekta 2.indd 8 2006-03-02 22:53:22 3) wykonuje obliczenia dotyczące: Standardy wymagań egzaminacyjnych a) długości, b) powierzchni, c) objętości, d) wagi, e) czasu, f) g) pieniędzy, temperatury, 4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora, 5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności: a) liczb, b) figur, c) zjawisk, d) przemian, e) obiektów przyrodniczych, f) elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu, 6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych, łatwopalnych 7) wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne, 8) rozumie potrzebę stosowania zasad: a) higieny, b) bezpieczeństwa, c) zdrowego trybu życia, d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody, postępowania w środowisku przyrodniczym. all korekta 2.indd 9 2006-03-02 22:53:22  WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zegar i kalendarz Instrukcja dla ucznia Czas pracy: 60 minut Liczba punktów do uzyskania: 40 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny składa się z 10 stron. 2. Uważnie czytaj wszystkie teksty i zadania. 3. W zadaniach od 1. do 20. są podane odpo- wiedzi, wśród których tylko jedna jest praw- dziwa. Wybierz odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 4. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, błędne zaznacze- nie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź. 5. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz we wska- zanych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym. Pomyłki przekreślaj. 6. Nie używaj korektora. Powodzenia! 10 all korekta 2.indd 10 2006-03-02 22:53:22 KARTA ODPOWIEDZI Zegar i kalendarz WYPEŁNIA EGZAMINATOR liczba punktów uzyskanych możliwych 20 4 3 3 10 40 Nr zad. 1 – 20 21 22 23 24 SUMA WYPEŁNIA UCZEŃ Odpowiedzi A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Nr . zad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 all korekta 2.indd 11 2006-03-02 22:53:23 11 Zegar i kalendarz Tekst I Zegary Zegary zeskoczyły z wież, Uciekały do innego miasta, W rękach miotły z czarnych wskazówek, Na plecach worki z miałkim czasem, Mówiły, że to kasza gryczana, Śpieszno nam, puśćcie nas, Bójcie się Boga. A ludzie do nich: hej, wolnego, Kto nam pokaże, kiedy dzieci mają iść do szkół, Kiedy zamykać banki, Kiedy ostatni autobus, Co to za życie, Bójcie się Boga. Ale zegary pogłuchły, Nie odezwały się ani słowem, Tylko ptaki biegły rzędem za nimi I dziobały rozsypującą się kaszę I tyle pożywnego zostało na ziemi Po Naszych Czasach. Bójcie się Boga. Kazimierz Wierzyński 1. W wierszu wypowiada się A. zegar. C. narrator. B. podmiot liryczny. D. Kazimierz Wierzyński. 2. W wierszu „Zegary” nie występują A. rymy. B. epitety. C. wersy. D. znaki interpunkcyjne. 12 all korekta 2.indd 12 2006-03-02 22:53:24 Zegar i kalendarz Tekst II Już w najdawniejszych czasach człowiek wykorzystywał obserwację względnego ruchu Ziemi, Słońca i Księżyca do określania podziału czasu na lata, miesiące i dni. Pierwszym wykorzystywanym w tym celu urządzeniem był gnomon – wbity w ziemię drewniany pręt, którego cień obserwowano, aby określić porę dnia. Z biegiem czasu gnomony zaczęto wyposażać w tarcze z podziałem doby na równe części. W ten sposób powstały zegary słoneczne. Pierwsza wzmianka historyczna o ich użyciu pochodzi z 2025 roku przed naszą erą. Najdokładniejsze zegary słoneczne konstruowano w starożytnym Egipcie. Przed wynalezieniem współczesnych zegarów do odmierzania czasu stosowano również klepsydry z wodą lub piaskiem. Obecnie najczęściej odmierza się czas za pomocą zegarów mechanicznych oraz zegarów kwarcowych. 3. Powyższy tekst jest tekstem A. poetyckim. C. publicystycznym. B. popularnonaukowym. D. użytkowym. 4. Celem tekstu II jest A. przekonanie czytelników, aby używali zegarów. B. przekazanie informacji o sposobach pomiaru czasu. C. wskazanie najlepszego z zegarów. D. wyjaśnienie, jak działają zegary. 5. Które z urządzeń do pomiaru czasu jest najstarsze? A. B. 13 all korekta 2.indd 13 2006-03-02 22:53:25 Zegar i kalendarz C. D. 6. Pierwsze wzmianki o zegarach słonecznych pochodzą z wieku A. XX p.n.e. B. XIX p.n.e. C. XXI p.n.e D. XVIII p.n.e. 7. Na jakim kontynencie leży kraj, w którym budowano najdokładniejsze zegary słoneczne? A. W Afryce. C. W Europie. B. W Azji. D. W Ameryce Południowej. 8. W jakim słowniku znajdziesz wyjaśnienie znaczenia słowa „gnomon”? A. W słowniku poprawnej polszczyzny. B. W słowniku ortograficznym. C. W słowniku wyrazów obcych. D. W słowniku angielsko-polskim. 9. Mała klepsydra może odmierzyć czas równy lekcji. Jaka to część doby? A. B. C. D. 10. Zegar spóźnia się pół minuty na dobę. Pierwszego kwietnia w południe został prawidłowo nastawiony. Jaką godzinę będzie wskazywał ten zegar miesiąc później, pierwszego maja w południe? A. 1124 B. 1136 D. 1215 C. 1145 1 all korekta 2.indd 14 2006-03-02 22:53:32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawdziany szóstoklasisty. Próbne zestawy zadań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: