Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 008316 10493672 na godz. na dobę w sumie
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce - ebook/pdf
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8068-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie konstytucyjnej regulacji funkcjonowania Sądu Najwyższego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące:

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Skierowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą tematyką. Będzie ona użyteczna także dla studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, notarialnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Sprawowanie wymiaru Sprawiedliwości przez Sąd najwyżSzy w polSce Beata Stępień-ZałuCka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BEATA STĘPIEŃ-ZAŁUCKA • SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Brygida Kuźniak SĄDY I TRYBUNAŁY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH. PERSPEKTYWA POLSKA Andrzej Marian Świątkowski PRAWO PRACY UNII EUROPEJSKIEJ Maciej Małolepszy REFORMA SYSTEMU SANKCJI W NIEMCZECH, AUSTRII I W POLSCE Krzysztof Ślebzak PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W KONSTYTUCJI RP. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Grażyna Szpor (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. POSTĘPOWANIE SĄDOWE. TOM 8 Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz (red.) PAŃSTWO I TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM www.ksiegarnia.beck.pl SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE BEATA STĘPIEŃ-ZAŁUCKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Joanna Ziemiecka Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Tim-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8067-4 ISBN e-book 978-83-255-8068-1 Ukochanym synom – Ksaweremu i Szymonowi (Abiemu i Szymessiemu) Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów ........................................................................................................... Wykaz literatury ........................................................................................................ Wykaz orzecznictwa ................................................................................................. Rozdział I. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości, sądu i władzy sądowniczej .. § 1. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 2. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości ................................................................. § 3. Pojęcie sądu ...................................................................................................... I. Pojęcie sądu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości .................. II. Rodzaje sądów jako organów wymiaru sprawiedliwości ................. 1. Sądy powszechne ............................................................................... 2. Sądy wojskowe .................................................................................... 3. Sądy administracyjne ........................................................................ § 4. Pojęcie prawa do sądu ...................................................................................... § 5. Pojęcie władzy sądowniczej ............................................................................ § 6. Wnioski .............................................................................................................. Rozdział II. Ewolucja sądownictwa najwyższego w Polsce .............................. § 1. Najwyższa instancja sądowa w czasach dawnych i w okresie I Rzeczypospolitej ............................................................................................ § 2. Najwyższa instancja sądowa w czasach rozbiorów ..................................... I. Sądownictwo najwyższe w Księstwie Warszawskim ....................... II. Sądownictwo najwyższe w czasach Królestwa Polskiego do wybuchu powstania listopadowego .............................................. III. Sądownictwo najwyższe po upadku powstania listopadowego ..... § 3. Sąd Najwyższy w okresie II Rzeczypospolitej ............................................ § 4. Sąd Najwyższy w okresie Rzeczpospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ................................................................................ § 5. Sąd Najwyższy w okresie transformacji ustrojowej .................................... § 6. Uchwalenie obecnej ustawy ............................................................................ § 7. Wnioski .............................................................................................................. XI XV XXI LI 1 1 3 12 12 16 16 24 27 32 60 63 67 67 84 84 88 92 95 111 131 132 133 VII Spis treści Rozdział III. Fundamentalne zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości § 1. Pojęcie zasad wymiaru sprawiedliwości ...................................................... § 2. Niezawisłość sądownictwa i jej gwarancje ................................................... I. Niezależność sądów ................................................................................ II. Niezawisłość sędziowska ....................................................................... 1. Aspekt personalny niezawisłości sędziowskiej ............................. A. Gwarancje materialne ................................................................. B. Gwarancje formalne niezawisłości sędziowskiej .................... a. Sposób powoływania sędziów .................................................. b. Nieusuwalność ............................................................................ c. Immunitet sędziowski ............................................................... d. Status materialny ........................................................................ e. Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia................ f. Apolityczność.............................................................................. g. Samorząd sędziowski................................................................. 2. Niezawisłość sędziów w aspekcie merytorycznym ...................... § 3. Pozostałe zasady wymiaru sprawiedliwości ................................................ § 4. Wnioski .............................................................................................................. Rozdział IV. Instrumenty sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy ............................................................................................. § 1. Rozpoznawanie skarg kasacyjnych ............................................................... I. Charakterystyka skargi kasacyjnej ...................................................... II. Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym ................................... III. Kasacja w postępowaniu karnym ........................................................ § 2. Rozpoznanie apelacji oraz kasacji przez Izbę Wojskową .......................... § 3. Rozpoznawanie zażaleń .................................................................................. § 4. Rozpoznawanie skarg na przewlekłość postępowania .............................. § 5. Rozpoznawanie skarg o wznowienie postępowania .................................. § 6. Rozpoznawanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego ........................................................... § 7. Podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne ................. § 8. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna, jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone w innym trybie przewidzianym w ustawach o postępowaniach sądowych ............ § 9. Wpływ poszczególnych instrumentów sprawowania wymiaru sprawiedliwości Sądu Najwyższego na system prawny ............................. § 10. Wnioski .............................................................................................................. VIII 135 135 140 142 153 157 157 160 160 169 175 178 181 182 185 187 191 203 205 210 210 215 223 229 232 237 243 249 256 261 265 275 Spis treści Rozdział V. Kompetencje Sądu Najwyższego niezwiązane z wymierzaniem sprawiedliwości ..................................................................................................... § 1. Uprawnienia przysługujące Sądowi Najwyższemu w odniesieniu do wyborów i referendów ................................................................................ I. Stwierdzanie ważności wyborów do Sejmu i Senatu na podstawie protestów wyborczych ........................................................................... II. Stwierdzanie ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie protestów wyborczych ........................................................................... III. Stwierdzanie ważności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego na podstawie protestów wyborczych .................. IV. Rozstrzyganie protestów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego .......................................................................................... § 2. Opiniowanie projektów ustaw i innych aktów normatywnych ............... § 3. Wnioski .............................................................................................................. Rozdział VI. Relacje Sądu Najwyższego z Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ............................................................................. § 1. Sąd Najwyższy a Trybunał Konstytucyjny .................................................. I. Problematyka ustalania wykładni aktów prawa powszechnie obowiązującego ....................................................................................... II. Zagadnienie bezpośredniego stosowania Konstytucji ..................... III. Pytania prawne Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego ..................................................................................... § 2. Sąd Najwyższy a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ............... I. Pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ...................................................... 1. Charakterystyka instytucji .............................................................. 2. Praktyka stosowania pytań prejudycjalnych przez Sąd Najwyższy II. Wpływ orzecznictwa unijnego na krajowy porządek prawny ........ § 3. Sąd Najwyższy a Europejski Trybunał Praw Człowieka ........................... § 4. Wnioski .............................................................................................................. Podsumowanie ........................................................................................................... Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 277 279 279 292 296 300 301 302 305 305 305 314 322 330 330 330 339 354 357 360 363 367 IX Przedmowa Przedmiotem niniejszej rozprawy jest charakterystyka konstytucyjnej regulacji funk- cjonowania Sądu Najwyższego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz ukazanie wpływu poszczególnych mechanizmów przysługujących najwyższej instan- cji sądowej na system prawa w Polsce. Głównym zadaniem opracowania jest więc do- konanie dogmatycznej analizy działalności Sądu Najwyższego w odniesieniu do kasacji, wznowień postępowań, środków odwoławczych czy uchwał rozstrzygających zagadnie- nia prawne, która – ze względu na szerszy kontekst poznawczy – musiała być wsparta prezentacją wymiaru sprawiedliwości od czasów dawnych po obecne, eksploracją zasad sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zobrazowaniem całokształtu jego kompetencji, nie tylko w sferze wymiaru sprawiedliwości. Tak określony cel badawczy wyznaczył za- razem zakres pracy. Wybór tematu z zakresu sądownictwa najwyższego podyktowany był, po pierw- sze, faktem, iż problematyka ta cieszy się niewielkim zainteresowaniem prawników, co budzi poważny niedosyt, po drugie zaś, szczególną rolą, jaką ustrojodawca powierzył Sądowi Najwyższemu wśród organów ochrony prawnej i jaką pełni on w życiu publicz- nym. Zagadnień tych dotyczy bowiem niewielka liczba publikacji zarówno wycinko- wych, jak i kompleksowych. Począwszy od rozpoczęcia działalności Sądu Najwyższego 1.9.1917 r. i odzyskania przez Polskę niepodległości 11.11.1918 r., można tu zaledwie wymienić następujące opracowania: M. Mazur, K. Jankowski, Z. Resich, M. Siewierski, Dwudziestolecie Sądu Najwyższego w Polsce Ludowej, Warszawa 1966; S. Włodyka, Funkcje Sądu Najwyższego, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1965; L. Garlicki, M. Rybicki, Sąd Najwyższy w PRL (red. M. Rybicki), Wrocław 1983; M. Rybicki, Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w PRL (Geneza, ewolucja, perspektywy), PiP 1980, Nr 5; S. Kotowski, Siedemdziesięciolecie Sądu Najwyższego, NP 1989, Nr 4. Natomiast w ostatnich latach została wydana monografia B. Szmulika dotycząca tej problematyki (B. Szmulik, Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008). Żadne z tych opracowań nie czyni jednak epicentrum badawczego ze sprawowania wymiaru sprawie- dliwości przez Sąd Najwyższy, co wydaje się pożądane ze względu na specyfikę tego orga- nu ochrony prawnej. Zresztą w kontekście roli, jaką Sąd Najwyższy pełni, wskazać trze- ba, iż choć nazywany jest on sądem, w stosunku do pozostałych sądów posiada skrajnie różną regulację i uprawnienia, które są wynikiem złożonych doświadczeń historycznych, uwarunkowań konstytucyjnych i chęci sprostania międzynarodowym standardom, co uwypukla się zwłaszcza w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Z tego wzglę- du w pracy staram się przedstawić analizowaną instytucję w szerszym kontekście konsty- tucyjnoprawnym, uwzględniając przy tym kwestię społecznej i prawnomiędzynarodowej ochrony prawa do sądu. XI Takie założenia wstępne ukształtowały układ pracy. Składa się ona z sześciu rozdzia- Przedmowa łów, wprowadzenia oraz podsumowania. W rozdziale pierwszym dokonałam szczegółowej analizy podstawowych terminów związanych z władzą sądowniczą i wymiarem sprawiedliwości. Wskazałam przy tym rów- nocześnie na cechy odróżniające i stany prawne, w których się one zbiegają. Dokonałam także charakterystyki sądu z punktu widzenia jego właściwości jako organu wymiaru sprawiedliwości, w kontekście funkcji jaką pełni. Ponadto dla pełniejszego zaprezentowa- nia struktury wymiaru sprawiedliwości opisałam poszczególne rodzaje sądów. Znaczną uwagę poświęciłam również omówieniu prawa do sądu, które ma kluczowe znaczenie dla powyższych terminów oraz jego wpływu zarówno na wymiar sprawiedliwości, jak i na władzę sądowniczą. W rozdziale drugim pracy omówiłam genezę Sądu Najwyższego na ziemiach pol- skich. W szczególności opisałam czasy najdawniejsze, kiedy to funkcja sądownicza była zastrzeżona wyłącznie dla króla, a następnie przedstawiłam zagadnienia związane z po- wstaniem, działalnością i upadkiem Trybunału Koronnego. W dalszej części zaprezento- wałam organy pełniące rolę najwyższej instancji sądowej w okresie rozbiorów, w czasie odzyskania przez Polskę niepodległości, dwudziestolecia międzywojennego oraz Polski Ludowej. Rozdział ten zwieńczyłam zaś zilustrowaniem dokonań „okrągłego stołu” i eta- pem uchwalenia obecnie obowiązującej ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.). W rozdziale trzecim ujęłam zasady rządzące wymiarem sprawiedliwości. Dokonując ich charakterystyki, przyjęłam założenie, iż pomimo tego, że regulują one skrajnie róż- ne obszary sądownictwa, to łącznie tworzą kompatybilną całość, której centrum stanowi zasada niezawisłości sądownictwa, będąca punktem wyjścia dla większości pozostałych zasad. Ponadto istotne dla mnie było wskazanie nie tylko na zasady znamienne dla są- dów i sędziów, ale również dla pozostałych uczestników wymiaru sprawiedliwości. Z tego względu znaczące miejsce w tym rozdziale zajmują rozważania dotyczące sądowego wy- miaru sprawiedliwości, dwuinstancyjności postępowania i udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. W czwartym rozdziale pracy, który stał się centrum rozważań czysto praktycznych rozprawy, zaprezentowałam problematykę kompetencji Sądu Najwyższego. Ukazałam w nim działalność Sądu Najwyższego w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz dokonałam analizy środków zaskarżenia, w tym skarg kasacyjnych, kasacji, środków odwoławczych i skarg o wznowienie postępowania, oraz uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne. Jednocześnie opisałam, jaki wpływ mają te instytucje na system prawa. W celu poszerzenia konstytucyjnego kontekstu badanego obszaru w rozdziale pią- tym zaprezentowałam działalność Sądu Najwyższego niezwiązaną ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, w tym uprawnienia związane z referendum oraz wyborami. Broniłam w nim tezy, zgodnie z którą sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i stwier- dzanie ważności wyborów oraz referendów to dwie różne kompetencje niezawierające się w sobie. Ponadto wymieniłam czynniki przemawiające za powierzeniem tej ostatniej kompetencji właśnie najwyższej instancji sądowej, a dodatkowo opisałam udział Sądu Najwyższego w poszczególnych procedurach. Analiza przeprowadzona w tym rozdziale w znacznej mierze ma na celu ukazanie ogromu zaufania, jakim ustrojodawca obdarzył XII Przedmowa Sąd Najwyższy, powierzając mu kluczowe w zakresie demokratycznego państwa praw- nego kompetencje, a tym samym – wskazanie roli, jaką Sąd ten pełni w systemie praw- nym. Z tego też powodu w rozprawie pominięte zostały rozważania dotyczące pozosta- łych kompetencji Sądu Najwyższego, wynikających z innych aktów prawnych niż ustawa zasadnicza. Mowa tu m.in. o uprawnieniach Sądu Najwyższego względem samorządów zawodowych oraz rozstrzyganiu skarg partii politycznych. W rozdziale szóstym przedstawiłam zaś problematykę sprawowania wymiaru spra- wiedliwości z punktu widzenia nadzoru judykacyjnego oraz w kontekście współpra- cy z Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W ramach opisywanej sfery nie pominęłam kluczowej kwestii związanej ze sporem Sądu Najwyższego z Trybunałem Konstytucyjnym powstałym w odniesieniu do wyroków interpretacyjnych, a co więcej opisałam wpływ orzecznictwa międzynarodowego na krajowy system prawa. Opisany obszar wyznaczył zastosowane w dysertacji metody badawcze. Zasadniczą rolę w tym względzie odegrała metoda prawno-dogmatyczna polegająca na analizie jurydycz- nej obowiązujących rozwiązań prawnych, doktryny oraz orzecznictwa. Niemniej jednak pomocniczo została zastosowana metoda analizy historyczno-prawnej. Przyjęte metody badawcze pozwoliły mi na ukazanie głównie konstytucyjnej roli Sądu Najwyższego i jego znaczenia, co też niestety zmusiło mnie, ze względu na ramy niniejszego opracowania, do pozostawienia na uboczu wielu choć ważnych, to jednak pozakonstytucyjnych kwestii. W prowadzonych rozważaniach starałam się wykazać słuszność tezy o tym, że sys- tem prawa stanowionego w Polsce wymusza istnienie jednego pryncypalnego organu są- dowego, któremu inne sądy będą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jurysdykcyj- nie podporządkowane. Zasadniczym celem działalności Sądu Najwyższego jest bowiem czuwanie nad prawidłową wykładnią oraz jednolitością prawa i orzecznictwa. W mojej ocenie stanowią one kategorie, które obecnie są niezbędne dla realizacji zasady demo- kratycznego państwa prawnego, równości jednostek wobec prawa, jego pewności i sta- bilności. Rola, jaką współcześnie odgrywa Sąd Najwyższy, nie ogranicza się wyłącznie do korygowania błędów sądów niższych instancji. Poprzez swoją rangę i profesjonalizm Sąd Najwyższy podnosi poziom prawa w Polsce, a dokonując precedensowych rozstrzygnięć, może nawet wpływać na kształtowanie prawa także na arenie europejskiej. W tym zakre- sie kluczową rolę odgrywają przede wszystkim uchwały prawne podejmowane przez po- szczególne składy Sądu Najwyższego, gdyż to za ich przyczyną i w związku z ich formułą w największym stopniu dochodzi do wpływania na system prawa. Nie oznacza to jednak, że pozostałe instrumenty wymiaru sprawiedliwości, jakimi dysponuje Sąd Najwyższy, pozostają dla systemu prawa obojętne. Potwierdza to chociażby funkcjonowanie i wzrost znaczenia precedensów de facto. Z próbą udowodnienia tych tez połączyłam w pracy aksjomat skierowany do samego ustawodawcy, mówiący o tym, że ogólność przepisów prawa powinna być w taki sposób naznaczona, by pozwalały one na stosowanie prawa sędziowskiego. Jest to bowiem droga do utrzymania stabilności prawa i zaangażowania Sądu Najwyższego, w wymagających tego przypadkach, do weryfikacji błędnego orzecz- nictwa sądów niższych instancji. Orzecznictwo Sądu Najwyższego ma być bowiem pew- nym wzorcem dla tych sądów, przy czym, co wymaga podkreślenia, wzorcem opartym na autorytecie, nie na obligatoryjności. XIII Przedmowa Wobec przyjętej głównej tezy badawczej, konieczne stało się ustalenie, czy rozwią- zania prawne przyjęte przez polskiego ustawodawcę zapewniają pryncypalność Sądowi Najwyższemu oraz umożliwiają mu czuwanie nad prawidłową wykładnią i jednolitością prawa oraz orzecznictwa, a także czy pozwalają mu na korygowanie błędów sądów niż- szych instancji, podnoszenie poziomu prawa w Polsce oraz jego kształtowanie na are- nie europejskiej. A jeżeli tak, to w jakim stopniu. Niemniej jednak uzasadnienie tej tezy pozwoliło mi na postawienie wielu tez o mniejszym wydźwięku dla niniejszego opraco- wania, w szczególności mówiących o zawarciu wymiaru sprawiedliwości we władzy są- downiczej, wykonywaniu konkretnych czynności z ramienia wymiaru sprawiedliwości przez trybunały, złożoności prawa do sądu, ciągłej ewolucji Sądu Najwyższego, nadmier- nej ingerencji Ministra Sprawiedliwości we władzę sądowniczą, konieczności uzasad- nienia niepowołania sędziego przez prezydenta (jego wyłącznej prerogatywy w zakresie tej kompetencji ustrojowej), funkcjonowaniu i rozszerzaniu roli ustrojowej i znacze- nia w praktyce precedensów de facto, akceptacji orzeczeń interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego (choć z zastrzeżeniem przeniesienia wykładni przepisu z sentencji do uzasadnienia jako niewiążącej części orzeczenia), posługiwaniu się przez sądy powszech- ne pytaniem prejudycjalnym w kontekście możliwego odstąpienia od utrwalonej prakty- ki stosowania przepisu prawa i jego interpretacji przez Sąd Najwyższy, wykorzystywaniu szerokiej interpretacji dokonywanej przez Sąd Najwyższy w ramach pytania prawnego dla przepisów prawa unijnego (tu mowa o niewiążącej interpretacji przepisów w zakresie prawa unijnego, gdyż wiążąca dokonywana jest w ramach pytania prejudycjalnego), za- sadności działania instytucji „przedsądu” jako instrumentu ustrojowego stabilizującego dostępność do Sądu Najwyższego (którego nie można traktować jako trzeciej instancji), kluczowej roli uchwał Sądu Najwyższego rozstrzygających zagadnienia prawne i skarg kasacyjnych, a tym samym wtórnej roli w zakresie kształtowania systemu prawa pozo- stałych instrumentów przysługujących Sądowi Najwyższemu. Oprócz wymienionych tez w opracowaniu znajduje się jeszcze wiele innych, które mam nadzieję, że zachęcą do lek- tury i skłonią do dalszej dyskusji dotyczącej Sądu Najwyższego. Niniejsza publikacja stanowi skróconą wersję rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. UWr dr hab. M. Masternak-Kubiak oraz recenzowa- nej przez prof. zw. dr hab. T. Wiśniewskiego i prof. UKSW dr hab. B. Szmulika. W tym miejscu chciałabym złożyć wyrazy wdzięczności Pani Profesor, która nie tylko służyła mi pomocą, gdy jej potrzebowałam, ale również nakłoniła mnie do przemyślenia wie- lu na pozór oczywistych zagadnień. Chciałam także podziękować Recenzentom, któ- rych uwagi utwierdziły mnie w przekonaniu, iż czas poświęcony rozważaniom nauko- wym był tego wart. Last but not least chciałabym podziękować moim rodzicom Czesławie i Franciszkowi oraz mężowi Mariuszowi za wspieranie mnie każdego dnia we wszystkim, ale przede wszystkim najdroższym synkom – Ksaweremu i Szymonowi, za cierpliwość i wyrozumiałość. Warszawa 2016 XIV Beata Stępień-Załucka Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 2002/21 ................ dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyj- nych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.Urz. UE L Nr 108, s. 33 ze zm.) dyrektywa 2002/22 ................ dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użyt- kowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.Urz. UE L Nr 108, s. 51 ze zm.) KC ............................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KK ............................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPC ......................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KodeksWyb ............................ ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Konst76 ................................... ustawa z 10.2.1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rze- czypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 5, poz. 29) Konstytucja ............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Pol- skiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konstytucja marcowa ............ ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Pol- skiej (Dz.U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267 ze zm.) KPK ......................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego PrAdwU38 .............................. ustawa z 4.5.1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Nr 33, poz. 289) PrTelekom ............................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) PrUstrSAdm ........................... ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów admini- stracyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm.) PrUSP ...................................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) PrUSWoj ................................. ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojsko- wych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1198 ze zm.) XV Wykaz skrótów PrzewIU .................................. ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa stro- ny do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygoto- wawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez pro- kuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) ReferendumU ......................... ustawa z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 318) SiłyZBrZagrU ......................... ustawa z 17.12.1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1510 ze zm.) SNR .......................................... uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Naj- wyższego w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego z 1.12.2003 r. (M.P. Nr 57, poz. 898 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.12.1932  r. – Regulamin Sądu Najwyższego, (Dz.U. Nr 110, poz. 911) SNR62 ..................................... uchwała z 22.5.1962 r. w sprawie Regulaminu Sądu Naj- SNR32 ..................................... wyższego (M.P. Nr 45, poz. 210 ze zm.) SNU ......................................... ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm) SNU84 ..................................... ustawa z 20.9.1984 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. STSUE ..................................... TFUE ....................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25.3.1957 r. Nr 45, poz. 241 ze zm.) Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 2012 r. Nr 326, s. 47) TKR ......................................... uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z  15.9.2015 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z 2015 r. poz. 823) TKU ......................................... ustawa z 25.6.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1064 ze zm.) Ustawa konstytucyjna z 1992 r. ................................... Ustawa Konstytucyjna z 17.10.1992 r. o wzajemnych sto- sunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorial- nym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPC ....................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA ......................................... Naczelny Sąd Administracyjny PTC ......................................... Polska Telefonia Cyfrowa RP ............................................ Rzeczpospolita Polska SA ............................................ SN ............................................ Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy XVI Wykaz skrótów SN (PSIC) ............................... SN (7) ...................................... SN (PS) .................................... SN (PSIAPiUS) ...................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Sąd Najwyższy w pełnym składzie Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Administracyj- nej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w la- tach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIK) ............................... Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Karnej SOKIK ..................................... Sąd Ochrony Konsumentów i Konkurencji Sp. z o.o. .................................. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPI ............................................ Sąd Pierwszej Instancji TK ............................................ Trybunał Konstytucyjny TSUE ....................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ............................................ Unia Europejska WE ........................................... Wspólnoty Europejskie WSA ........................................ wojewódzki sąd administracyjny ZUS .......................................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Publikatory i czasopisma CPH ......................................... Czasopismo Prawno-Historyczne Dz.P.P.P. ................................... Dziennik Prawa Państwa Polskiego Dz.U. ........................................ Dziennik Ustaw Dz.U.R.P. ................................. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz.Urz. .................................... Dziennik Urzędowy ECR ......................................... European Court Reports EPS ........................................... Europejski Przegląd Sądowy GP ............................................ Gazeta Prawna GS ............................................ Gazeta Sądowa GSW ........................................ Gazeta Sądowa Warszawska Jur. ............................................ KZS .......................................... Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. .......................................... Monitor Polski MoP ......................................... Monitor Prawniczy NP ............................................ Nowe Prawo ONSA ...................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN ......................................... Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cy- wilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Kar- nej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej Jurysta XVII OSNAPiUS ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Administracyjnej, Wykaz skrótów oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cy- wilnej) Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (do 31.12.2002 r.) od 1953–1961 Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Karna od 62 r. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna od 63 r. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNCK ................................... OSNK ...................................... OSNKW .................................. OSNP ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy (od 1.1.2003 r.) OSNSD .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego OSNwSK ................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych, wychodził jako rocznik od 2003 r do 2012 r. OSP .......................................... Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) OTK ......................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. ........................................... Palestra PiP ........................................... Państwo i Prawo POP ......................................... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPE .......................................... Przegląd Prawa Europejskiego Prok. i Pr. ................................ Prokuratura i Prawo PL ............................................. Przegląd Legislacyjny PPC .......................................... Polski Proces Cywilny PPP .......................................... Przegląd Prawa Publicznego PS ............................................. Przegląd Sądowy PSejm ...................................... Przegląd Sejmowy PUG ......................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ....................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI .............................................. SP ............................................. Wok. ........................................ Wokanda 4. Inne art. ............................................ cyt. ........................................... cz. ............................................. artykuł cytowany (-a, -e) część Studia Iuridica Studia Prawnicze XVIII Wykaz skrótów glosa glosa krytyczna inni jak wyżej litera volumin porównaj gl. ............................................. gl. kryt. .................................... in. ............................................. jw. ............................................. lit. ............................................. m.in. ........................................ między innymi m.st. ......................................... miasto stołeczne n. .............................................. następny (-a, e) niepubl. ................................... niepublikowany np. ............................................ na przykład nt. ............................................. na temat Nr ............................................. numer około ok. ............................................ oprac. ....................................... opracowanie orz. ........................................... orzeczenie pkt ............................................ punkt por. ........................................... post. ......................................... postanowienie poz. .......................................... pozycja prof. ......................................... Profesor r. ............................................... red. ........................................... rozp. ......................................... s. ............................................... t. ............................................... t.j. ............................................. tj. .............................................. tł. .............................................. tzw. ........................................... uchw. ....................................... uchwała ust. ........................................... ustęp vol. ........................................... wyd. spec. ................................ wydanie specjalne wyr. .......................................... wyrok z. ............................................... zeszyt zdanie zd. ............................................ ze zmianami ze zm. ...................................... zob. .......................................... zobacz rok redakcja rozporządzenie strona tom tekst jednolity to jest tłumaczenie tak zwany (-a, -e) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: