Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 003594 18665998 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE - ebook/pdf
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 108
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4625-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedsiębiorcy, oprócz obowiązków bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jeżeli firma korzysta ze środowiska, a w szczególności ma instalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza musi do 28 lutego 2016 r.  złożyć raport o emisjach gazów cieplarnianych do KOBiZE. Innym bardzo ważnym obowiązkiem jest uiszczanie i rozliczenie opłat z za korzystanie ze środowiska. Czy istnieją wyjątki o tych zasad? Kto jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłat środowiskowych i składania raportu do KOBiZE? Jak wyliczyć wysokość opłaty środowiskowej? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w publikacji!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prowadząc działalność gospodarczą, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Wszelkie czynności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko, muszą być skrupulatnie udokumentowane. I tak też jest w przypadku prowadzenia działań, w związku z którymi następuje emisja gazów lub pyłów do powietrza. Podmioty, które korzystają ze środowiska, a w szczególności mają instalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – muszą co roku składać raport o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Oprócz raportu wiele firm musi też uiszczać opłatę za korzystanie ze środowiska i składać informację o zakresie tego korzystania. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, składują odpady, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wody powierzchniowe i podziemne. Dla wszystkich, których dotyczą wymienione wyżej obowiązki, przygotowaliśmy publikację, która krok po kroku przeprowadzi przez cały proces sporządzania i składania raportu, a także wyliczania opłat środowiskowych. issn 978-83-269-4625-7 UOU 19 Cena 129 zł brutto i S p r a w o z d a n a z z a k r e s u o c h r o n y ś r o d o w i s k a . i W y d a n e z a k t u a l i z o w a n e 2 0 1 6 Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska l Raport o KOBiZE l Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE UOU 19 sprawozdania okładka.indd 1 20-01-2016 15:31:56 Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej, ekspert w gospodarce odpadami, opłatach za korzystanie ze środowiska oraz sporządzaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko Agnieszka Świerczewska-Opłocka specjalista ds. ochrony środowiska w firmie doradczej Redakcja: Anna Kolasa Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Zespół graficzny Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDRUK ISBN: 978-83-269-4625-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzyi doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” oraz w innych dostępnych elemen- tach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” lub w innych dostęp- nych elementach subskrypcj i wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOU 19 sprawozdania okładka.indd 2 20-01-2016 15:31:56 SPRAWOZDANIA ZZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Raport do KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska Wydanie zaktualizowane 2016 r. UOU 19.indd 1 19.01.2016 15:24 SPIS TREŚCI ◗ SPIS TREŚCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Raport do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1. Czym jest KOBiZE idlaczego składamy raport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2. Kto musi raportować do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3. Jakie informacje trzeba zawrzeć wraporcie oemisjach . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4. Procedura rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5. Do wniosku wformie papierowej trzeba dołączyć komplet dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.6. Korekta błędów we wniosku outworzenie konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 1.7. Zamknięcie działalności araport do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 1.8. Przed wprowadzeniem raportu warto zgromadzić wszystkie dane . . . .. 13 1.9. Sporządzanie raportu do KOBiZE krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 1.10. WIOŚ sprawdzi rozbieżności wraporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 1.11. Co grozi za niezłożenie raportu do KOBiZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 2.1. Kto ikiedy musi uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . .. 41 2.2. Za co konkretnie uiszczana jest opłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 2.3. Od czego zależy wysokość opłat za korzystanie ze środowiska . . . . . . . .. 44 2.4. Gdzie wpłacamy należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 2.5. Można złożyć raport wwersji elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47 2.6. Kiedy nie musimy uiszczać opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47 2.7. Rozliczenia za poprzednie lata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 2.8. Komu grożą opłaty podwyższone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 2.9. Kto jest zwolniony zobowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 2.10. Dzięki opłatom środowiskowym można zapłacić niższy podatek . . . . .. 54 2.11. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54 2.12. Jak rozliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska krok po kroku . . . . .. 55 2 UOU 19.indd 2 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 19.01.2016 15:24 ◗ WSTĘP WSTĘP Do 28 lutego 2016 r. (cid:23)rmy, które korzystają ze środowiska, awszczególności mają instalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, muszą złożyć raport oemisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania iZarządzania Emisjami (KOBiZE). Drugim, bardzo ważnym obowiązkiem obok KOBiZE jest uiszczenie opłaty za korzysta- nie ze środowiska izłożenie informacji ozakresie korzystania ze środowiska. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, składują odpady, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wody powierzchniowe ipodziemne. Obydwie te czynności trzeba wykonać do 31 marca 2016 r. Błędne przygotowanie raportu do KOBiZE może mieć wprzyszłości wpływ na usta- lenie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska, aza jego nieterminowe złożenie mogą być nałożone na przedsiębiorcę kary. Również błędne obliczenie opłat, niezło- żenie wterminie sprawozdań oich wysokości lub złożenie nierzetelnych sprawozdań niesie za sobą niemałe konsekwencje (cid:23)nansowe. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się znaszą publikacją, wktórej podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować raport do KOBiZE iobliczyć wysokość opłaty za ko- rzystanie ze środowiska. Zapraszamy do lektury redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska UOU 19.indd 3 3 19.01.2016 15:24 RAPORT DO KOBIZE ◗ 1. RAPORT DO KOBIZE 1.1. Czym jest KOBiZE idlaczego składamy raport Krajowy Ośrodek Bilansowania iZarządzania Emisjami (KOBiZE) został utworzony wramach ustawy osystemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych iinnych substancji z17 lipca 2009 r. Do obowiązków tego ośrodka należy m.in. wykonywanie zadań związanych zfunkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania iprognozowania emisji, wtym prowadzenie Krajowej bazy oemisjach gazów cieplarnianych iinnych substancji. Zadania Krajowego ośrodka bilansowania izarządzania emisjami są wykonywane przez Instytut Ochrony Środowiska wWarszawie. Jeżeli (cid:23)rma korzysta ze środowiska, awszczególności ma instalacje, których eksploatacja wyma- ga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – każdego roku do 28 lutego musi składać raport oemisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania iZarządzania Emisjami (KOBiZE). Od 2019 roku od tego, co zostanie wpisane wtym dokumencie, będzie zależała wysokość opłaty za ko- rzystanie ze środowiska. Dlatego warto raport wypełnić solidnie, opierając się na wiarygodnych danych. ◗ UWAGA! Jeżeli konto wKOBiZE zostało utworzone dopiero wchwili obecnej, adziałalność prowadzona była również we wcześniejszych latach, należy przedłożyć także raporty za lata 2010, 2011, 2012, 2013 i2014, wzależności od daty rozpoczęcia działalności. 1.2. Kto musi raportować do KOBiZE Obowiązek składania informacji do Krajowej bazy oemisjach gazów cieplarnianych iinnych substancji mają podmioty korzystające ze środowiska. Do podmiotów korzystających ze środo- wiska należą: 4 UOU 19.indd 4 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 19.01.2016 15:24 RAPORT DO KOBIZE 1) przedsiębiorcy wrozumieniu art. 4 ustawy z2 lipca 2004 r. oswobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z2015 r. poz. 584 ze zm.) – czyli osoby (cid:23)zyczne, osoby prawne ijednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przy- znaje zdolność prawną – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, 2) przedsiębiorcy zagraniczni wmyśl art. 5 pkt 3 ww. ustawy oswobodzie działalności gos- podarczej – czyli osoby wykonujące działalność gospodarczą za granicą oraz obywatele polscy wykonujący działalność gospodarczą za granicą, 3) osoby prowadzące działalność wytwórczą wrolnictwie wzakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa irybactwa śródlądowego, 4) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą wrozumieniu ustawy z2 lipca 2004 r. oswobodzie działalności gospodarczej, 5) osoby (cid:23)zyczne niebędące podmiotem, októrym mowa wpodpunkcie 1, korzystające ze środowiska wzakresie, wjakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Przy ocenie tego, kto musi złożyć raport do KOBiZE, nie ma znaczenia wielkość przedsiębior- stwa. Azatem powinny go przygotować zarówno te (cid:23)rmy, które wzwiązku zprowadzoną dzia- łalnością eksploatują instalacje wymagające np. jedynie zgłoszenia emisyjnego, ogrzewające za- kład lub wykorzystujące do prowadzenia działalności samochody imaszyny robocze, jak iduże (cid:23)rmy, które eksploatują instalacje wymagające np. pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. ◗ UWAGA! Niezależnie od tego, czy prowadzimy małe, czy duże przedsiębiorstwo, trzeba zare- jestrować się do KOBiZE, uzyskać login oraz hasło dostępowe izłożyć raport przez elektroniczny formularz. 1.3. Jakie informacje trzeba zawrzeć wraporcie oemisjach Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do wprowadzania do Krajowej bazy oemi- sjach gazów cieplarnianych iinnych substancji informacji o: Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska UOU 19.indd 5 5 19.01.2016 15:24 RAPORT DO KOBIZE ⚫ wielkościach emisji gazów cieplarnianych iinnych substancji wprowadzanych do po- wietrza przez podmioty korzystające ze środowiska; ⚫ wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców ipaliw towarzyszących emisjom; ⚫ środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; ⚫ wielkościach emisji zredukowanej iemisji unikniętej wwyniku przedsięwzięć realizowa- nych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji; ⚫ planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych iinnych substancji wprowadzanych do powietrza ztych przedsięwzięć. Te informacje wprowadza się do Krajowej bazy oemisjach gazów cieplarnianych iinnych sub- stancji wterminie do 28 lutego każdego roku. Obejmują one dane za poprzedni rok kalendarzo- wy. Wprzepisach nie ma informacji otym, aby można było złożyć raport po upływie ustawowe- go terminu. Istnieje jednak techniczna możliwość jego przygotowania po upływie tego terminu. Okonsekwencjach za niezłożenie raportu do KOBiZE piszemy na str. 40. Do czego używane są dane KOBiZE na podstawie zebranych zraportów danych iinformacji sporządza informacje irapor- ty, które są wykorzystywane na potrzeby: ⚫ statystyki publicznej, ⚫ systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ⚫ systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, ⚫ systemu bilansowania irozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) itlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania, ⚫ sprawozdawczości wramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emi- sji gazów cieplarnianych, ⚫ bieżącej oceny jakości powietrza, wtym analiz modelowych. KOBiZE na podstawie informacji zawartych wKrajowej bazie oemisjach gazów cieplarnianych iinnych substancji może także sporządzać zestawienia informacji iraporty na potrzeby organów administracji publicznej oraz organizacji samorządu gospodarczego iorganizacji pracodawców. 6 UOU 19.indd 6 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 19.01.2016 15:24 RAPORT DO KOBIZE 1.4. Procedura rejestracji Pierwszym krokiem do złożenia raportu jest utworzenie elektronicznego konta wKOBiZE. Konto tworzy się poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej http://www.krajowabaza.kobize.pl. Procedura założenia konta trwa około trzech tygodni, dlatego też warto zarejestrować się wcześniej, by zdążyć przygotować raport izło- żyć go na czas. Formularz rejestracyjny zawiera następujące informacje: ⚫ nazwę podmiotu składającego wniosek outworzenie konta wKrajowej bazie oemisjach gazów cieplarnianych iinnych substancji; ⚫ numer identy(cid:23)kacyjny wKrajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki na- rodowej (REGON), numer identy(cid:23)kacji podatkowej (NIP) oraz numer wKrajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – jeśli tylko zostały nadane; ⚫ imiona inazwiska nie więcej niż trzech osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu; ⚫ nazwę zakładu; ⚫ dane adresowe zakładu; ⚫ zakres korzystania ze środowiska wzakładzie; ⚫ jeżeli substancje do powietrza wprowadzane są tylko wzwiązku zeksploatacją urządzeń, wtym środków transportu, wówczas wpolach dotyczących danych zakładu podaje się dane dotyczące podmiotu; ⚫ dane nie więcej niż dwóch osób upoważnionych, które uzyskają dostęp do konta wKra- jowej bazie, obejmujące: – imię, nazwisko, – stanowisko służbowe, – serię inumer dowodu tożsamości albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, – identy(cid:23)kator nadany wsystemie ewidencji ludności (PESEL) – jeżeli został nadany, Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska UOU 19.indd 7 7 19.01.2016 15:24 RAPORT DO KOBIZE – służbowy numer telefonu ifaksu, – adres do korespondencji, wtym adres poczty elektronicznej; ⚫ imię inazwisko osoby wypełniającej formularz rejestracyjny; ⚫ adres poczty elektronicznej osoby wypełniającej formularz rejestracyjny. Formularz rejestracyjny należy przesłać wdwóch wersjach: ⚫ drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, na której wypełniany był formularz, oraz ⚫ wformie papierowej na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania iZarządzania Emisjami KOBiZE, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, Krajowa baza. Po wysłaniu formularza ze strony internetowej na adres e-mailowy, który został wskazany we wniosku, (cid:23)rma otrzymuje e-mail – wcelu potwierdzenia tego adresu wKrajowej bazie. Wtreści e-maila zawarty jest link, wktóry należy kliknąć, by zwery(cid:23)kować adres. Na aktywowanie wnio- sku mamy siedem dni. ◗ UWAGA! Jeżeli podmiot nie zaakceptuje wniosku wciągu siedmiu dni, będzie musiał powtó- rzyć procedurę rejestracji. Po wery(cid:23)kacji adresu przesyłany jest drogą elektroniczną (na konto e-mail) wygenerowany igo- towy do wydruku wniosek orejestrację wKOBiZE zindywidualnym numerem. 1.5. Do wniosku wformie papierowej trzeba dołączyć komplet dokumentów Do formularza, który jest wysyłany wformie papierowej, należy dołączyć kilka ważnych doku- mentów. Należą do nich: ⚫ odpis zKrajowego Rejestru Sądowego, nie starszy niż trzy miesiące – wprzypadku podmiotów zarejestrowanych wtym rejestrze, jeżeli jest to wydruk ze strony inter- 8 UOU 19.indd 8 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 19.01.2016 15:24 RAPORT DO KOBIZE netowej Ministerstwa Sprawiedliwości, to nie musi być potwierdzony za zgodność zoryginałem; ⚫ zaświadczenie owpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wprzypadku osób (cid:23)zycznych prowadzących działalność gospodarczą; ⚫ umowę spółki cywilnej wcelu wery(cid:23)kacji prawidłowości reprezentacji – wprzypad- ku osób (cid:23)zycznych prowadzących działalność gospodarczą wformie spółki cywilnej; ⚫ zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identy(cid:23)kacyjnego wkrajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), ajeżeli numer taki nie zo- stał nadany – zaświadczenia owpisie do innego rejestru umożliwiającego wery(cid:23)kację danych podmiotu (np. zaświadczenia owpisie do ewidencji producentów zAgencji Re- strukturyzacji iModernizacji Rolnictwa – wprzypadku osób (cid:23)zycznych prowadzących działalność rolniczą lub ogrodniczą); ⚫ stosowne załączniki potwierdzające uprawnienie do składania oświadczeń wimieniu podmiotu (np. aktualny odpis zKrajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie owpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, stosowne pełnomoc- nictwo lub dokument będący podstawą do podejmowania czynności wimieniu lub na rzecz określonego podmiotu). Dokumenty te można dołączyć woryginale lub wformie kserokopii potwierdzonej za zgodność zoryginałem. Zgodność dokumentów zoryginałem może potwierdzić notariusz, adwokat, radca prawny lub osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu. Potrzebny podpis Wniosek wformie papierowej musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz przedstawicieli upoważnionych we wniosku do prowadzenia sprawozdawczości dla danego zakładu. Jeżeli wniosek nie zostanie podpisany przez osoby uprawnione do reprezen- towania podmiotu lub podpiszą go inne osoby, wówczas zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia lub zostanie wysłana do (cid:23)rmy prośba ojego uzupełnienie. Po wery(cid:23)kacji danych zawartych we wniosku KOBiZE przekazuje drogą elektroniczną, na wska- zany wformularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, informację oaktywacji konta wKrajowej bazie oraz identy(cid:23)kator (login) ihasło dostępu. Po otrzymaniu loginu ihasła można przystąpić do wprowadzenia raportu do KOBiZE. Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska UOU 19.indd 9 9 19.01.2016 15:24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: