Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00281 005194 18488068 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe 2015 - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 52
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4649-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dla wszystkich, którzy chcą w tym roku bezbłędnie i bez wątpliwości sporządzić sprawozdanie finansowe, zebraliśmy w niniejszym e-booku niezbędne do tego wskazówki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sprawozdanie finansowe 2015 Autor: Katarzyna Trzpioła Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 ISBN: 978-83-269-4649-3 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: serwispodatkowyvat@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 „Sprawozdanie finansowe 2015” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w publikacji „Sprawozdanie finansowe 2015” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Sprawozdanie finansowe 2015” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Sprawozdanie finansowe 2015” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Sprawozdanie finansowe 2015” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje o prenumeracie: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Sprawozdanie finansowe Zakres sprawozdania finansowego zależy od decyzji organu zatwierdzającego Od 2014 roku wdrażane są do polskich przepisów regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w spra- wie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zwanej dalej „dyrektywą 2013/34”. Przepisy te wpływają przede wszystkim na zakres informacji wykazy- wanych w sprawozdaniu finansowym. W konsekwencji sprawozdania za 2015 rok jednostek innych niż podmioty zajmujące się działalnością banko- wą i ubezpieczeniową mogą być przygotowywane w zakresie określonym aż w 4 załącznikach do ustawy:   załączniku nr 1 w brzmieniu ustawy na 1 stycznia 2015 r.,   załączniku nr 1 w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r., jeśli organ zatwier- dzający jednostki zdecydował o dobrowolnym zastosowaniu regulacji wy- nikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości,   załączniku nr 4 – dla jednostek mikro,   załączniku nr 5 – dla małych jednostek, jeśli organ zatwierdzający jednostki zdecydował o dobrowolnym zastosowaniu regulacji wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości. Różnice między załącznikami polegają przede wszystkim na stopniu za- gregowania danych i zakresie elementów składających się na sprawozdanie finansowe. Nie ma bardzo istotnych różnic w metodach wyceny aktywów/ pasywów, ustalania przychodów i kosztów dla poszczególnych typów jed- nostek. Istniejące rozbieżności wynikają z faktu, iż mniejsze (małe i mikro) jednostki nie mogą albo mają prawo zrezygnowania z ujmowania niektó- rych zagadnień w sposób wzorcowy. Uproszczenia te mają obniżyć koszty prowadzenia rachunkowości i są konsekwencją mniejszej skali działalno- ści takich podmiotów. 3 Przepisy dotyczące jednostek mikro obowiązują od 5 września 2014 r. i mogły być stosowane przy sporządzaniu sprawozdań za 2014 rok. Na- tomiast przepisy dotyczące małych jednostek obowiązują od 23 września 2015 r., ale mają zastosowanie do sprawozdań za okresy roczne rozpoczy- nające się po 1 stycznia 2016 r. Jednak mogą, jeśli będzie taka decyzja w za- kresie formatu sprawozdawczego organu uprawnionego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, być stosowane już przy sporządzaniu sprawo- zdań za okresy roczne kończące się po 23 września 2015 r. Przykład Zastosowanie nowych przepisów 1) Spółka ABC ma rok obrotowy pokrywający się z kalendarzowym. Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. będzie mogło być sporządzone albo wg przepisów ustawy sprzed nowelizacji, albo z uwzględnieniem nowo wpro- wadzonych zmian. 2) Spółka ABC ma rok obrotowy rozpoczynający się 1 października. Sprawozdanie za okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2014 r. będzie mogło być spo- rządzone albo wg przepisów ustawy sprzed nowelizacji, albo już z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian. Uproszczenia dla małych podmiotów można stosować niezależnie od faktu, iż jednostka na podstawie art. 64 ust. 1 uor będzie poddawała swo- je sprawozdanie finansowe badaniu. Będą one miały jednak największe znaczenie dla spółek akcyjnych, których sprawozdania finansowe są bez względu na wielkość jednostki poddawane badaniu przez biegłego rewi- denta. Możliwość skorzystania z uproszczeń ma także znaczenie dla tzw. pozostałych jednostek, m.in.: spółek z o.o., spółdzielni czy przedsiębiorstw państwowych, jeśli są jednostkami przekraczającymi progi wielkościowe powodujące powstanie obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez audytora. Jaka jednostka jest małą, a jaka mikrojednostką Jednostkami mikro, po podjęciu stosownej decyzji przez organ zatwier- dzający, mogą być zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 uor:   spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z wyjątkiem tych spółek osobowych i cywilnych, w któ- rych wyłącznymi udziałowcami są osoby fizyczne;   inne osoby prawne; 4 Sprawozdanie finansowe 2015   oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Aby jednak móc zaliczyć te jednostki do kręgu mikro, jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczyna- jących działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie mogą przekroczyć co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku ob- b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu rotowego, na pełne etaty. Nie mogą skorzystać jednak z uproszczeń mikrojednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, czyli jednostki organizacyj- ne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papie- rami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdziel- czych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wyłączono także jednostki zamierzające ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie tych przepisów. Ponadto do jednostek mikro nie mogą być zaliczone jednostki należą- ce do sektora finansów publicznych, które posiadają osobowość prawną. Do jednostek mikro na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 3 uor mogą być zaliczone, też oczywiście po podjęciu stosownej decyzji przez organ uprawniony do zatwier- dzania sprawozdania finansowego, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycz- nych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynio- sły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczy- nających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadze- nie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. Wymienieni przedsiębior- cy mogą skorzystać ze statusu jednostek mikro, także jeśli księgi rachunkowe są prowadzone przez nich dobrowolnie na podstawie art. 2 ust. 2 uor. Kolejnymi jednostkami mikro mogą być podmioty wskazane w art. 3 ust. 1b uor, czyli te osoby prawne, oddziały zagraniczne i przedstawicielstwa 5 Sprawozdanie finansowe 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: