Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00468 006975 18466930 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe firmy za 2015 rok - krok po kroku - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe firmy za 2015 rok - krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 74
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4713-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Roczne sprawozdanie finansowe jednostek zgodnie z najważniejszą zasadą rachunkowości zapisaną w art. 4 ust. 1 uor powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Wszystkie inne zasady, przepisy oraz stosowane metody powinny być podporządkowane tej zasadzie. Za wiernie i rzetelnie odzwierciedlające obraz jednostki zgodnie z art. 49a uor uważa się także sprawozdanie sporządzone zgodnie z uproszczeniami przewidzianymi dla jednostek mikro.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – krok po kroku Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4713-1 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK – KROK PO KROKU Roczne sprawozdanie finansowe jednostek zgodnie z najważniejszą zasadą rachunkowości zapisaną w art. 4 ust. 1 uor powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Wszystkie inne zasady, przepisy oraz stosowane metody powinny być podporządkowane tej zasadzie. Za wiernie i rzetelnie odzwierciedlające obraz jednostki zgodnie z art. 49a uor uważa się także sprawozdanie sporządzone zgodnie z uproszczeniami przewidzianymi dla jednostek mikro. Zgodnie z art. 45 ust. 5 uor sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walu- cie polskiej. Ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość uproszczeń w zakresie prezentacji danych liczbowych, które można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych – oczywiście pod warunkiem że nie zniekształca to obrazu jednostki. Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości. Na obowiązki zwią- zane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, do których obligują przepisy ustawy o ra- chunkowości, składają się: 1) sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bi- lansowego (art. 52 ust. 1 uor), 2) podpisanie sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2 uor), 3) badanie sprawozdania finansowego (art. 64 uor), 4) zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor), 5) złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właści- wym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego (art. 69 ust. 1 uor), 6) złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogło- szenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia (art. 70 ust. 1 uor). Jaki wariant sprawozdania wybrać Rok 2015 jest rokiem szczególnym, ponieważ jednostki mogą przygotować sprawozdania fi- nansowe, korzystając dobrowolnie wcześniej z nowelizacji ustawy o rachunkowości. Mogą też przygotować je według zasad dotychczasowych. 3 Sprawozdanie finansowe 2015  UWAGA Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r. obowiązuje przy sporządzaniu sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r., ale można przepisy ustawy nowelizującej (Dz.U z 2015 r. poz. 1333) zastosować przy sporządzaniu sprawoz- dania za 2015 rok. Dostępne zatem będą następujące możliwości wyboru wariantu prezentacyjnego wg załącznika: `` Załącznik nr 1 w wersji 2015 lub znowelizowanej – dla wszystkich jednostek, `` Załącznik nr 4 w wersji 2015 lub znowelizowanej – dla jednostek spełniających kryteria uznania ich za jednostki mikro, `` Załącznik nr 5 w wersji 2015 lub znowelizowanej – dla jednostek spełniających kry- teria uznania ich za małe. Uproszczenia dla małych podmiotów można stosować niezależnie od faktu, iż jednostka na podstawie art. 64 ust. 1 uor będzie poddawała swoje sprawozdanie finansowe badaniu. Będą one miały jednak największe znaczenie dla spółek akcyjnych, których sprawozdania finanso- we są bez względu na wielkość jednostki poddawane badaniu przez biegłego rewidenta. Moż- liwość skorzystania z uproszczeń ma także znaczenie dla tzw. pozostałych jednostek, m.in.: spółek z o.o., spółdzielni czy przedsiębiorstw państwowych, jeśli są jednostkami przekracza- jącymi progi wielkościowe powodujące powstanie obowiązku poddania sprawozdania finan- sowego badaniu przez audytora. Jednostka mikro Przepisy dotyczące jednostek mikro obowiązują od 5 września 2014 r. i mogły być stosowa- ne już przy sporządzaniu sprawozdań za 2014 rok. PRZYKŁAD Spółka ABC ma rok obrotowy pokrywający się z kalendarzowym. Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. będzie mogło być sporządzone albo według prze- pisów ustawy sprzed nowelizacji, albo z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian. PRZYKŁAD Spółka ABC ma rok obrotowy rozpoczynający się 1 października. Sprawozdanie za okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. będzie mogło być sporządzone albo we- dług przepisów ustawy sprzed nowelizacji, albo już z uwzględnieniem nowo wprowadzo- nych zmian. 4 Sprawozdanie finansowe 2015 Jednostkami mikro, po podjęciu stosownej decyzji przez organ zatwierdzający, mogą być zgod- nie z art. 3 ust. 1a pkt 1 uor: `` `` `` spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne z wyjątkiem tych spółek osobowych i cywilnych, w których wyłącznymi udziałowcami są osoby fizyczne, inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia- łalności gospodarczej. Aby móc jednak zaliczyć te jednostki do kręgu mikro, jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpo- częły działalność, nie mogą przekroczyć co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.  UWAGA Z uproszczeń dla jednostek mikro nie mogą jednak skorzystać jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 uor, czyli jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach in- westycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wyłączono także jednostki zamierzające ubie- gać się lub ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie tych przepisów. Ponadto do jednostek mikro nie mogą być zaliczone jednostki należące do sektora finansów publicznych, które posiadają osobowość prawną. Do jednostek mikro na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 3 mogą być zaliczone, też oczywiście po podjęciu stosownej decyzji przez organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowe- go, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i opera- cji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynają- cych działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w spo- sób określony ustawą. Powyżsi przedsiębiorcy mogą skorzystać ze statusu jednostek mikro 5 Sprawozdanie finansowe 2015 także wówczas, gdy księgi rachunkowe są prowadzone przez nich dobrowolnie na podstawie art. 2 ust. 2 uor. Kolejnymi jednostkami mikro mogą być podmioty wskazane w art. 3 ust. 1b uor, czyli te osoby prawne, oddziały zagraniczne i przedstawicielstwa osób zagranicznych, które są wymienione w art. 3 ust. 1a pkt 1 uor, jeśli za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 uor oraz w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie fi- nansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 wielkości. Ten przepis wprowadza możliwość sporządzania w bieżącym roku obrotowym uproszczonego sprawozdania finansowego spółkom prawa handlowego, innym osobom prawnym, a także oddziałom przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepi- sów o swobodzie działalności gospodarczej, dając możliwość utrzymania statusu jednostki mikro na potrzeby sprawozdawczości finansowej, jeśli w jednym z dwóch lat (bieżącym lub obrotowym) przekroczone zostały progi wartościowe. Jednostka mała Na postawie ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) małymi jednostkami mogą być, po podjęciu stosownej decyzji przez or- gan zatwierdzający, zgodnie z art. 3 ust. 1c uor: 1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 uor, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 uor, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok ob- rotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie prze- kroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2, czyli dobro- wolnie prowadzące księgi rachunkowe. Ponadto jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1c, które: 6 Sprawozdanie finansowe 2015 1 za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 uor oraz 2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprze- dzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości. PRZYKŁAD Spółka AWA sp. z o.o. wykazała w swoich sprawozdaniach następujące dane:   2014 r. 2015 r. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Suma aktywów Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 3.290.000,00 1.400.000,00 3.300.000,00 1.200.000,00 9,00 8,50 Walne zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o sporządzaniu przez spółkę spra- wozdań według kryteriów mikro, ponieważ spółka nie przekroczyła w 2015 i 2014 roku progu dotyczącego przychodów i zatrudnienia. PRZYKŁAD Spółka YXC SA zaprezentuje w swoich sprawozdaniach następujące dane:   2014 r. 2015 r. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towa- rów i materiałów Suma aktywów Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 32.000.000,00 39.000.000,00 17.800.000,00 16.500.000,00 39,20 38,90 Zgromadzenie akcjonariuszy może w przypadku tej spółki podjąć uchwałę upoważnia- jącą zarząd do przygotowania sprawozdania według załącznika nr 5, ponieważ w 2014 roku spółka nie przekroczyła progu przychodów i zatrudnienia, a za 2015 rok zatrudnie- nia i sumy bilansowej. Podjęcie takiej uchwały będzie oznaczało dobrowolne zastosowa- nie przepisów nowelizacji ustawy o rachunkowości. 7 Sprawozdanie finansowe 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe firmy za 2015 rok - krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: