Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01652 011780 15562657 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe krok po kroku - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7250-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli chcesz poprawnie przygotować sprawozdanie finansowe skorzystaj ze wskazówek ekspertów zawartych w tym e- booku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KATARZYNA TRZPIOŁA Sprawozdanie finansowe – krok po kroku Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, podatkowej, MSSF i rachun- kowości zarządczej. Od kilkunastu lat współpracuje z Wiedzą i Praktyką. Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor prowadzący: Katarzyna Brzozowska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Anna Marecka ISBN 978-83-269-7250-8 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Publikacja „Sprawozdanie finansowe – krok po kroku” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Sprawozdanie finansowe – krok po kroku” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wiedzę i Praktykę sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą prze- kazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Jak należy wycenić i zaprezentować dane w bilansie Prawidłowe zasady wyceny dotyczą wszystkich jednostek i wszystkich aktywów i pasywów, niezależnie od tego, czy podmiot będzie je wprost prezentował w sprawozdaniu, czy te pozycje będą tylko kreowały tzw. wartość zbiorczą prezentowaną łącznie, jeśli jednostka korzysta z uprosz- czeń przewidzianych w załączniku nr 4 (jednostki mikro) lub załączniku nr 5 (małe jednostki). Grupa A: Aktywa trwałe Grupa aktywów trwałych składa się z: I. Wartości niematerialnych i prawnych, II. Rzeczowych aktywów trwałych, III. Należności długoterminowych, IV. Inwestycji długoterminowych, V. Długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Grupa A.I. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, które należą do aktywów trwałych, to nabyte przez firmę prawa majątkowe i przywileje, które (art. 3 ust. 1 pkt 14 uor): • nadają się do gospodarczego wykorzystania, • będą użytkowane dłużej niż rok, • zostaną przeznaczone na potrzeby jednostki. 3 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku Zaliczane są do nich w szczególności (art. 3 ust. 1 pkt 14 uor): • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt- kowych oraz zdobniczych, • know-how, czyli wartość uzyskanych informacji związanych z wie- dzą w dziedzinie przemysłowej, naukowej, handlowej lub organi- zacyjnej, • nabyta wartość firmy oraz • koszty zakończonych prac rozwojowych. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są również aktywa, które są użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego. Spo- śród wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 14 uor pozycji, jako wartości niemate- rialne występują przede wszystkim licencje związane z oprogramowaniem komputerowym, czasem autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne. Te pozycje są prezentowane w bilansie w pozycji „3. Inne wartości nie- materialne i prawne”. Do wartości niematerialnych i prawnych w rachunkowości nie są zaliczane spółdzielcze prawa majątkowe ani też prawo wieczystego użytkowania gruntu. Mimo że na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku dochodowego traktuje się je jako WNIP, to w księgowości są to środki trwałe. Inne wartości niematerialne i prawne wycenia się w bilansie zgodnie z zasadą: Wartość brutto (cena nabycia) – umorzenie – odpisy z tytułu trwałej utraty wartości = wartość bilansowa WNiP Dokonując wyboru stawek amortyzacyjnych, należy kierować się przede wszystkim warunkami licencji. Jeśli przewiduje ona użytkowanie opro- gramowania przez 4 lata, to należy przyjąć 4-letni okres amortyzacji. Nie będzie błędem, jeśli założona zostanie stawka amortyzacji wynika- 4 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku jąca z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ta wynosi 2 lata. PRZYKŁAD Spółka nabyła w czerwcu 2017 roku licencje na program kompute- rowy dla działu księgowości. Na dzień 31 grudnia 2017 r. na kontach są następujące zapisy: • Wn „Inne wartości niematerialne i prawne” 80.000 zł, • Ma „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych” 66.000 zł. W  sprawozdaniu finansowym będzie ta licencja zaprezentowana w kwocie 80.000 zł – 66.000 zł = 14.000 zł. Jeśli licencje mają wartość poniżej 3.500 zł, to można kierując się regu- lacjami podatkowymi, przyjąć tę kwotę jako niską jednostkową wartość i dokonać odpisu umorzeniowego jednorazowo – wtedy w bilansie war- tości niematerialne będą występowały w wartości 0,00 zł. Analogicznie można postąpić w przypadku środków trwałych. Ważne Od 2016 roku zmieniono zasady dokonywania odpisów amortyza- cyjnych wartości firmy i kosztów zakończonych prac rozwojowych. Zgodnie ze zmienionym art. 44b ust. 10 uor amortyzacja nadal po- winna odbywać się metodą liniową i zaliczać się do pozostałych kosz- tów operacyjnych. Amortyzacja powinna trwać tyle, ile kierownik jednostki przewiduje uzyskiwać korzyści ekonomiczne z nadwyżki ceny przejęcia nad wartością godziwą przejętych aktywów netto. Je- dynie w sytuacji, gdy nie można wiarygodnie oszacować okresu eko- nomicznej użyteczności, okres dokonywania odpisów amortyzacyj- nych wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Usunięto z ustawy dotychczasowe wymogi informacyjne związane z możliwością wy- dłużania odpisów amortyzacyjnych dla tych aktywów do 20 lat. Z  kolei dotychczas koszty zakończonych prac rozwojowych amor- tyzowano przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Po nowelizacji ten czas 5 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku może być dłuższy, jeśli będzie to uzasadnione długością przewidy- wanego okresu czerpania z tych prac korzyści ekonomicznych. Je- śli nie będzie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów zakończonych prac rozwojowych, to okres dokonywania odpisów nie może przekraczać 5 lat. Przy okazji tej zmiany znowelizowano także art. 191, dodając § 4, i art. 347, doda- jąc § 4 Kodeksu spółek handlowych. W obu tych przepisach wskaza- no, że odpowiednio w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, w przy- padku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosz- tów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i za- pasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych. W informacji dodatkowej jednostki będą musiały objaśniać przyjęte zasady amortyzowania tych wartości niematerialnych. Grupa A.II. Rzeczowe aktywa trwałe Grupa A.II obejmuje rzeczowe aktywa trwałe w następującej kolejności: 1. Środki trwałe. 2. Środki trwałe w budowie. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie. Środki trwałe Aby aktywa były uznane za środki trwałe, muszą spełniać łącznie warunki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 15 uor. Przepisy podatkowe podpowia- dają dolną granicę wartości środków trwałych dla potrzeb podatku dochodowego, która wynosi 3.500 zł. Prawo bilansowe posługuje się kryterium długości użytkowania, używania na własne potrzeby oraz kompletności w momencie przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Wygodnie jednak przyjąć tę kwotę jako tzw. niską jednostkową war- tość środka trwałego. Aktywa trwałe poniżej tej wartości będą amor- tyzowane jednorazowo. 6 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku Załącznik nr 1 do ustawy wskazuje, aby podzielić środki trwałe na nastę- pujące rodzaje aktywów: • Nieruchomości – grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spół- dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdziel- cze własnościowe prawo do lokalu użytkowego; • Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne; • Ulepszenia w obcych środkach trwałych, za które uznajecie koszty poniesione w celu przystosowania wynajętego lub wydzierżawio- nego budynku (np. założenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych) – w okresie opisanym w umowie i na warunkach uzgodnionych z właścicielem tego obiektu (magazynu, biura, budynku); • Inwentarz żywy, np. zwierzęta pociągowe i hodowlane oraz wszyst- kie zwierzęta, bez względu na ich wartość, znajdujące się w cyrkach i ogrodach zoologicznych. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworze- nia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wartości środków trwałych), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości (art. 28 ust. 1 pkt 1 uor). Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz po- datek akcyzowy, b) koszty obsługi zobowiązań (np. kredytów) zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniej- szone o przychody z tego tytułu. 7 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku PRZYKŁAD Spółka nie jest czynnym podatnikiem VAT. W 2017 roku nabyła meble za 18.000 zł netto (VAT = 4.140 zł). Koszty ich przywiezienia i zmonto- wania wyniosły brutto 615 zł. Wartość początkowa zestawu meblo- wego wyniesie 18.000 zł + 4.140 zł + 615 zł = 22.755 zł. Koszty związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania, które zwiększają cenę nabycia, to w szczególności: • Związane z nabyciem (zakupem) opłaty notarialne, skarbowe, cywilnoprawne. • Koszty zainstalowania oraz montażu maszyn i urządzeń zakupionych i przekazanych do używania jako środków trwałych (w tym zużycie do tego celu materiałów). • Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu środka trwałego i różnice kursowe dodatnie związane z tym zakupem zmniejszające cenę nabycia. Jeżeli nabycie środka trwałego następuje nieodpłatnie – w formie daro- wizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 uor). Oznacza to, że do wyceny przyjmuje się cenę rynkową z dnia otrzymania, obejmującą również nie- podlegający odliczeniu VAT. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwa- łego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Zwykle jednostki wykorzystują podpowiedzi w zakresie stawek amortyza- cyjnych, jakie wynikają z wykazu stawek amortyzacyjnych – załącz- nika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. Można skorzystać z tego uproszczenia, pod warunkiem że rzeczywiste okresy użytkowania nie różnią się bar- dzo istotnie od tego, jaki został wskazany w przepisach podatkowych. Obowiązkiem jednostki jest weryfikacja poprawności stosowanych okre- sów użyteczności ekonomicznej i stawek amortyzacji środków trwałych 8 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku oraz sporządzenie odpowiedniej korekty dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych (art. 32 ust. 3 uor). PRZYKŁAD Alfa Bis Sp. z  o.o. rozpoczęła budowę hali produkcyjnej. W  trakcie trwania budowy, ze względu na brak środków na jej kontynuowanie, spółka zaciągnęła kredyt (prowizja za udzielenie kredytu wyniosła 5.000 zł, spółka uznała, iż nie jest to kwota istotna), którego zabez- pieczeniem jest hipoteka ustanowiona na działce będącej w użytko- waniu wieczystym oraz na innych nieruchomościach będących wła- snością spółki. Spółka uiściła więc opłaty za wpis hipoteki do księgi wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych i  opłatę nota- rialną – w sumie 3.000 zł. Jeśli koszty poniesione na budowę hali wy- niosły 500.000 zł, to należy je zwiększyć o 3.000 zł i koszt prowizji 5.000 zł, a także wszystkie odsetki od kredytu naliczone do momen- tu przyjęcia środka trwałego do używania. Nieplanowych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych doko- nujecie w przypadku: • zmiany technologii produkcji, • przeznaczenia do likwidacji, • wycofania z używania lub • innych przyczyn związanych z ryzykiem prowadzenia działalności (art. 32 ust. 4 uor). Nieplanowych odpisów amortyzacyjnych można dokonać np. z powodu kradzieży środków trwałych oraz zniszczenia (np. w wypadkach samo- chodowych). Skutki finansowe takich zdarzeń zalicza się do pozosta- łych kosztów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 uor). Odpisy dotyczące środków trwałych, których wartość została zaktualizowana przez prze- szacowanie, zmniejszają odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny różnice wynikające z aktualizacji wyceny. Powstałą nadwyżką nieplanowanego odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (art. 32 ust. 5 uor). 9 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku PRZYKŁAD Spółdzielnia zakupiła 3 komputery po 4.000 zł każdy. Przyjęto 30 stawkę amortyzacyjną. Wynika ona z przepisów podatkowych. Po- nadto zarząd stowarzyszenia stwierdził, iż będą one użytkowa- ne co najmniej 3 lata. Amortyzacja roczna komputera wyniesie: 4.000 × 30 = 1.200 zł. Koszty amortyzacji obciążają koszty działalności podstawowej. Spo- rządzając sprawozdanie za 2016 rok, należy zweryfikować, czy odpisy amortyzacyjne są naliczane od wszystkich środków trwałych, także tych, które organizacja otrzymała nieodpłatnie albo które sfinansowała (np. z dotacji). Fakt niemożności zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów nie oznacza, że nie powinno naliczać się odpisów do kosztów w rachunkowości. Uwaga Jeśli jednostka sprzedaje środki trwałe, to przychody z ich sprzedaży stanowią pozostałe przychody operacyjne, a wartość niezamortyzo- waną zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W rachun- ku zysków i strat prezentuje się efekt takiej sprzedaży odpowiednio jako zyski lub straty ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych. Środki trwałe w budowie Do środków trwałych w budowie zalicza się środki trwałe znajdujące się w okresie budowy lub montażu oraz środki trwałe już istniejące, które podlegają ulepszeniu (art. 3 ust. 1 pkt 16 uor). Z tego wynika, że zali- cza się do nich: • poniesione koszty na budowę nowych środków trwałych (np. koszty budowy budynku w stanie surowym), • nabyte maszyny, urządzenia, które będą wymagały poniesienia kosz- tów montażu, • poniesione koszty na ulepszenie (rozbudowę, przebudowę, adaptację) istniejącego środka trwałego. 10 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości wszystkich kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworze- niem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 1 pkt 2 uor). W dniu 29 maja 2017 r. został opublikowany najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 Środki trwałe (Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów pod poz. 105). Ma on już zastosowanie do spra- wozdań sporządzanych za 2017 roku. KSR 11 ma pomóc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienia jednolitości rozwiązań stosowanych przez jed- nostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów. Standard ten jest obowiązkowy dla jednostek, które na podstawie art. 10 ust. 3 uor stosują KSR. Natomiast jednostki, w których kierownicy nie podjęli decyzji o włączeniu KSR-ów, jako podstawy do sporządzania sprawozdań finansowych mogą wykorzystać wiele zapisów nowej regu- lacji w dokumentacji polityki rachunkowości. Opracowanie komitetu standardów dostarcza bowiem wiele praktycznych uwag związanych z gospodarką rzeczowymi aktywami trwałymi. KSR 11 wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwa- łych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawoz- daniu finansowym jednostki. Ponadto objaśnia takie kwestie, jak: • Postać środka trwałego, • Okres ekonomicznej użyteczności, • Dopełnienie cech kompletności i zdatności do użytkowania, • Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu, • Konsekwencje zaniechania budowy środka trwałego, 11 Sprawozdanie finansowe – krok po kroku
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: