Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00474 008513 13888876 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326966149 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku to publikacja uwzględniająca zmiany, które księgowi będą musieli stosować sporządzając sprawozdanie finansowe NGO za bieżący rok. Do tych zmian trzeba odpowiednio wcześniej się przygotować.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI – KROK PO KROKU POZARZĄDOWEJ ZA 2017 ROK (cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:16)(cid:25)(cid:25)(cid:20)(cid:23)(cid:16)(cid:28) (cid:28) (cid:26) (cid:27) (cid:27) (cid:22) (cid:21) (cid:25) (cid:28) (cid:25) (cid:25) (cid:20) (cid:23) (cid:28) Cena brutto: 69,90 zł UNJ 10 UNJ10-Okladka.indd 1 UNJ10-Okladka.indd 1 14.07.2017 14:29:17 14.07.2017 14:29:17 Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok – krok po kroku UNJ10-Srodki.indd 1 UNJ10-Srodki.indd 1 02.08.2017 12:03:07 02.08.2017 12:03:07 Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersy- tetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Od kilkunastu lat współpracuje z Wydawnic- twem Wiedza i Praktyka. Wydawca: Marta Grabowska-Peda Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Anna Marecka ISBN 978-83-269-6614-9 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Druk: MDruk Publikacja „Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok – krok po kroku” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabro- niony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawar- tych w publikacji „Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok – krok po kroku” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UNJ10-Srodki.indd 2 UNJ10-Srodki.indd 2 02.08.2017 12:03:12 02.08.2017 12:03:12 Spis treści Spis treści R(e)wolucja w sporządzaniu sprawozdania .................................................. 5 Sprawozdanie fundacji i stowarzyszenia .................................................. 6 Sprawozdanie jednostki mikro ................................................................ 8 Sprawozdanie jednostki małej .................................................................. 9 Obowiązki NGO dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych ...... 12 Aktywa i pasywa w bilansie NGO ................................................................ 19 Grupa A: Aktywa trwałe .............................................................................. 22 Grupa A.I. Wartości niematerialne i prawne ........................................ 22 Grupa A.II. Rzeczowe aktywa trwałe .................................................... 24 Grupa A.III. Należności długoterminowe ............................................ 29 Grupa A.IV. Inwestycje długoterminowe ............................................ 30 Grupa A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................ 32 Grupa B: Aktywa obrotowe ......................................................................... 32 Grupa B.I. Zapasy ..................................................................................... 34 Grupa B.II. Należności krótkoterminowe ............................................ 38 Grupa B.III. Inwestycje krótkoterminowe ............................................ 44 Grupa B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ............. 46 Grupa C: Należne wpłaty na fundusz statutowy ........................................ 47 Grupa A: Kapitały (fundusze) własne .......................................................... 48 Zysk/strata z lat ubiegłych ...................................................................... 49 Zysk/strata netto ....................................................................................... 49 Grupa B: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania .................................. 50 Rezerwy ...................................................................................................... 52 Rozliczenia międzyokresowe bierne ...................................................... 53 Zobowiązania ........................................................................................... 57 Fundusze specjalne ................................................................................... 61 Rozliczenia międzyokresowe ................................................................. 62 3 UNJ10-Srodki.indd 3 UNJ10-Srodki.indd 3 02.08.2017 12:03:13 02.08.2017 12:03:13 Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok – krok po kroku Informacja dodatkowa w organizacji non profit ........................................ 63 Najważniejsze informacje ........................................................................ 64 Dane wynikowe ......................................................................................... 70 Rachunek zysków i strat ................................................................................ 76 Wariant porównawczy i kalkulacyjny .................................................... 78 Prezentacja poszczególnych pozycji RZiS ............................................. 79 Załącznik nr 6 to wersja kalkulacyjna .................................................... 81 Pozostałe części rachunku zysków i strat ............................................... 84 Wynik finansowy czy nadwyżka przychodów ...................................... 94 Sprawozdanie finansowe NGO jako małej jednostki ................................ 95 Informacja dodatkowa .......................................................................... 100 Sprawozdanie niektórych jednostek jako jednostek mikro .................. 107 Bilans jednostki mikro .......................................................................... 108 Aktywa trwałe ........................................................................................ 109 Aktywa obrotowe .................................................................................. 115 Kapitał własny ........................................................................................ 120 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania .......................................... 122 Rachunek zysków i strat ....................................................................... 128 Pozostałe elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro ... 139 Rachunek przepływów pieniężnych ......................................................... 140 Rodzaje działalności ............................................................................. 141 Metody prezentacji przepływów pieniężnych .................................... 143 Zdarzenia związane z działalnością operacyjną ................................ 143 Korekta wyniku o amortyzację ............................................................ 144 Uwaga na błędy dotyczące eliminowania różnic kursowych ........... 145 Niektóre odsetki trzeba wyeliminować .............................................. 147 Prawidłowa zmiana stanu kapitału obrotowego ................................ 148 Podstawa prawna ................................................................................... 151 4 UNJ10-Srodki.indd 4 UNJ10-Srodki.indd 4 02.08.2017 12:03:13 02.08.2017 12:03:13 R(e)wolucja w sporządzaniu sprawozdania R(e)wolucja w(cid:3)sporządzaniu sprawozdania Za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości orga- nizacji pozarządowych. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r. wprowadziła nowy załącznik nr 6 do ustawy skierowany właśnie dla takich podmiotów. Jednocześnie ograniczyła niektórym podmiotom możliwość korzystania z uproszczeń, które wykorzystywały te jednostki za 2015 i 2016 rok. Konsekwencją tych zmian będzie przebudowanie, w istotnym stopniu danych porównawczych. Ważne W przypadku niektórych jednostek to kierownik decyduje o załączni- ku, według którego będzie sprawozdanie. Czasem jednak decyzja bę- dzie należała do organu uprawnionego do zatwierdzania sprawozdań. Zdecydowana większość organizacji non profit nie prowadzi działalności gospodarczej. Mogły one sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględ- nieniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, jeśli organy zatwierdzające ich sprawozdania podejmowały w odniesieniu do 2016 czy 2015 roku taką decyzję. Za 2017 rok niektóre z nich nie będą miały one już takiej możliwości, z katalogu jednostek mikro zostały bowiem usunięte stowarzyszenia i fundacje. Nie ma już znaczenia, że nie prowa- dzą one działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2017 r. jednostkami mikro zgodnie z art. 3a ust. 1 pkt 2 są związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przed- stawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyj- nych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Wymienione wyżej podmioty, jeśli nie będą prowadziły działalności 5 UNJ10-Srodki.indd 5 UNJ10-Srodki.indd 5 02.08.2017 12:03:13 02.08.2017 12:03:13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: