Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 004122 18668558 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok krok po kroku - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326966071 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - krok po kroku to publikacja uwzględniająca zmiany, które księgowi będą musieli stosować sporządzając sprawozdanie finansowe za bieżący rok. Do tych zmian trzeba odpowiednio wcześniej się przygotować.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK – KROK PO KROKU ISBN 978-83-269-6607-1 9 788326 966071 Cena brutto: 69,90 zł FRP 18 FRP18-Okladka.indd 1 FRP18-Okladka.indd 1 14.07.2017 14:21:05 14.07.2017 14:21:05 Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – krok po kroku FRP18-Srodki.indd 1 FRP18-Srodki.indd 1 02.08.2017 12:03:45 02.08.2017 12:03:45 Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersy- tetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Od kilkunastu lat współpracuje z Wydawnic- twem Wiedza i Praktyka. Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor prowadzący: Katarzyna Brzozowska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Anna Marecka ISBN 978-83-269-6607-1 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Druk: MDruk Publikacja „Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – krok po kroku” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawar- tych w publikacji „Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – krok po kroku” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. FRP18-Srodki.indd 2 FRP18-Srodki.indd 2 02.08.2017 12:03:48 02.08.2017 12:03:48 Spis treści Spis treści Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – krok po kroku ............................... 5 Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego ........ 5 Jaki wariant sprawozdania wybrać ........................................................... 6 Dodatkowy element do sprawozdania finansowego – sprawozdanie z działalności ................................................................. 13 Terminy sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ............. 17 Podpisanie sprawozdania finansowego ................................................. 18 Prezentacja sprawozdania przed zatwierdzeniem ................................ 19 Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym .............................. 19 Informacja dodatkowa ............................................................................. 20 Poddanie sprawozdania finansowego badaniu ..................................... 21 Wybór biegłego rewidenta ....................................................................... 26 Publikacja sprawozdania finansowego .................................................. 27 Jak należy wycenić i zaprezentować dane w bilansie ................................. 29 Grupa A: Aktywa trwałe ............................................................................... 29 Grupa A.I. Wartości niematerialne i prawne ........................................ 29 Grupa A.II. Rzeczowe aktywa trwałe ..................................................... 32 Grupa A.III. Należności długoterminowe ............................................ 38 Grupa A.IV. Inwestycje długoterminowe ............................................. 42 Grupa A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................ 45 Grupa B: Aktywa obrotowe .......................................................................... 49 Grupa B.I. Zapasy ..................................................................................... 49 Grupa B.II. Należności krótkoterminowe ............................................. 56 Grupa B.III. Inwestycje krótkoterminowe ............................................. 61 Grupa B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ............. 65 Dodatkowe pozycje aktywów od 2016 roku ............................................... 69 A. Kapitały (fundusze) własne ...................................................................... 74 3 FRP18-Srodki.indd 3 FRP18-Srodki.indd 3 02.08.2017 12:03:49 02.08.2017 12:03:49 Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – krok po kroku B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania .............................................. 78 Rezerwy na zobowiązania ........................................................................ 78 Zobowiązania warunkowe ....................................................................... 84 Zobowiązania długoterminowe .............................................................. 85 Zobowiązania krótkoterminowe ............................................................. 88 Fundusze specjalne ................................................................................... 91 Rozliczenia międzyokresowe ................................................................. 92 Rachunek zysków i strat ................................................................................ 97 Wynik finansowy i jego ustalanie .......................................................... 97 Podział przychodów i kosztów ................................................................ 98 Dwa warianty RZiS ................................................................................... 99 Wariant kalkulacyjny – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej ........................................................................ 104 Wariant porównawczy – część dotycząca działalności podatkowej operacyjnej ........................................................................ 105 Pozostałe elementy RZiZ ...................................................................... 109 Zdarzenia finansowe ............................................................................. 113 Obciążenia wyniku finansowego ......................................................... 118 Rachunek przepływów pieniężnych .......................................................... 120 Rola rachunku przepływów pieniężnych ............................................ 123 Metody sporządzania cash flow ........................................................... 125 Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................................... 128 Informacja dodatkowa ................................................................................ 130 Podstawa prawna ......................................................................................... 139 4 FRP18-Srodki.indd 4 FRP18-Srodki.indd 4 02.08.2017 12:03:49 02.08.2017 12:03:49 Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – krok po kroku Sprawozdanie finansowe za 2017 rok –(cid:3)krok po kroku Roczne sprawozdanie finansowe jednostek zgodnie z najważniej- szą zasadą rachunkowości zapisaną w art. 4 ust. 1 uor powinno rze- telnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Wszystkie inne zasady, przepisy oraz stosowane metody powinny być podporządkowane tej zasadzie. Za wiernie i rzetelnie odzwierciedlające obraz jednostki zgodnie z art. 49a uor uważa się także sprawozdanie sporządzone zgodnie z uproszczeniami przewi- dzianymi dla jednostek mikro. Zgodnie z art. 45 ust. 5 uor sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości przewi- duje możliwość uproszczeń w zakresie prezentacji danych liczbowych, które można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych – oczywiście pod warunkiem że nie zniekształca to obrazu jednostki. Obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości. Na obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, do których obligują przepisy ustawy o rachunkowości, składają się: 1) sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 uor), 2) podpisanie sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2 uor), 3) badanie sprawozdania finansowego (art. 64 uor), 4) zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwier- dzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 uor), 5 FRP18-Srodki.indd 5 FRP18-Srodki.indd 5 02.08.2017 12:03:49 02.08.2017 12:03:49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: