Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00462 010558 20600835 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem - ebook/pdf
Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-61-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wynikają z:

potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (nowela wprowadzona ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw).

W publikacji omówiono m.in. zmiany w zakresie:

budżetów jednostek samorządu terytorialnego (sprawozdania Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-30S),

budżetu państwa (sprawozdania Rb-27, Rb33),

sprawozdania o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego (Rb-Z-PPP).

Opisano także obowiązki związane ze składaniem przez jednostki obowiązane sprawozdań w okresie przejściowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Magda Grotkiewicz – redaktor prowadzący Elżbieta Marszalik – korekta Anna Stefańska – redaktor graficzny Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2018 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Infolinia: 0 801 626 666 Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-65947-61-1 Spis treści Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – komentarz do zmian .............................................................. 7 1. Wprowadzenie ................................................................... 7 2. Zmiany w zakresie budżetu państwa ............................................. 9 2.1. Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych ................. 9 2.2. Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego ............................................................... 10 2.3. Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach .......................... 10 2.4. Sprawozdanie Rb-28 Programy z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej .......................................................... 10 2.5. Sprawozdanie Rb-28 Programy WPR z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ............................... 11 2.6. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa (załącznik nr 38 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej) ................................................ 11 3. Zmiany w zakresie budżetu środków europejskich .............................. 12 3.1. Sprawozdanie Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich ..................................................................... 12 3.2. Sprawozdanie Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej .... 12 3.3. Sprawozdanie Rb-28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ......... 12 3 SPIS TREŚCI 4 5. Zmiany w zakresie sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań 4. Zmiany w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego ............. 13 4.1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego ........................ 13 4.2. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu .............................................................. 14 4.3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego .................................................................... 14 4.4. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych .......................................................... 15 4.5. Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami .............................................. 15 4.6. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego ........................................................ 15 4.7. Zmiany w zakresie ustalania kompletności i prawidłowości sprawozdań .......... 16 4.8. Zmiany we wzorach sprawozdań ................................................. 17 wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego ..................... 18 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109) ................ 21 Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rb-23 ................................................. 33 Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Rb-23A ............................................... 35 Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Rb-23PL .............................................. 36 Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Rb-24 ................................................. 38 Załącznik nr 5 – Sprawozdanie Rb-27 ................................................. 40 Załącznik nr 6 – Sprawozdanie Rb-27PL .............................................. 42 Załącznik nr 7 – Sprawozdanie Rb-27UE .............................................. 43 Załącznik nr 8 – Sprawozdanie Rb-27S ................................................ 44 Załącznik nr 9 – Sprawozdanie Rb-27ZZ .............................................. 45 Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Rb-PDP .............................................. 47 Załącznik nr 11 –Sprawozdanie Rb-28 ................................................ 49 Załącznik nr 12 – Sprawozdanie Rb-28PL ............................................. 50 Załącznik nr 13 – Sprawozdanie Rb-28 Programy ..................................... 51 Załącznik nr 14 – Sprawozdanie Rb-28 Programy WPR ................................ 56 Załącznik nr 15 – Sprawozdanie Rb-28UE ............................................. 57 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018 r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 16 – Sprawozdanie Rb-28UE WPR ....................................... 59 Załącznik nr 17 – Sprawozdanie Rb-28NW ............................................ 60 Załącznik nr 18 – Sprawozdanie Rb-28NW Programy ................................. 61 Załącznik nr 19 – Sprawozdanie Rb-28S .............................................. 64 Załącznik nr 20 – Sprawozdanie Rb-28NWS ........................................... 65 Załącznik nr 21 – Sprawozdanie Rb-NDS .............................................. 66 Załącznik nr 22 – Sprawozdanie Rb-30S .............................................. 70 Załącznik nr 23 – Sprawozdanie Rb-33 ............................................... 72 Załącznik nr 24 – Sprawozdanie Rb-34PL ............................................. 75 Załącznik nr 25 – Sprawozdanie Rb-34S .............................................. 76 Załącznik nr 26 – Sprawozdanie Rb-35 ............................................... 78 Załącznik nr 27 – Sprawozdanie Rb-40 ............................................... 80 Załącznik nr 28 – Sprawozdanie Rb-50 ............................................... 81 Załącznik nr 29 – Sprawozdanie Rb-70 ............................................... 83 Załącznik nr 30 – Sprawozdanie Rb-ST ................................................ 84 Załącznik nr 31 – Sprawozdanie Rb-Z-PPP ............................................ 85 Załącznik nr 32 – Sprawozdanie Rb-FUS .............................................. 86 Załącznik nr 33 – Sprawozdanie Rb-FER .............................................. 88 Załącznik nr 34 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA .................................. 90 Załącznik nr 35 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ................. 119 Załącznik nr 36 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ................................................. 124 Załącznik nr 37 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO ......................................... 143 Załącznik nr 38 – TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA ................... 145 Załącznik nr 39 – TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ... 149 Załącznik nr 40 – TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ................................................. 151 5 Wykaz skrótów u.f.p. Ordynacja podatkowa rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej stare rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn.zm.) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109) rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 z późn.zm.) – uchylone 6 Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – komentarz do zmian 1. Wprowadzenie Dnia 9 stycznia 2018 r. na podstawie delegacji ustawowej z art. 41 ust. 2 u.f.p. Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej. Z uwagi na znaczną licz- bę zmian ustawodawca zdecydował się nie nowelizować starego rozporządzenia o sprawo- zdawczości budżetowej, lecz wydać nowe. Rozporządzenie to wprowadza zmiany w zakresie sprawozdań: ■■budżetu państwa, ■■budżetu środków europejskich, ■■budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ■■o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej weszło w życie z dniem 13 stycznia 2018 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań: ■■Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego, ■■Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ■■Rb-28 Programy z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydat- ków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – za grudzień 2017 r. i za rok 2017. – za IV kwartały 2017 r.; 7 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r. wadzono przepis przejściowy do sprawozdania: Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich sprawozdań za okresy Z przepisów przejściowych i końcowych rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej wynika, że sprawozdania i korekty sprawozdań za okresy sprawozdawcze roku 2017, z wy- jątkiem sprawozdań: ■■Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r., ■■Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za rok 2017 – sporządza się i przekazuje zgodnie ze starym rozporządzeniem o sprawozdawczości budże- towej (§ 22 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej). Należy również zwrócić uwagę, że w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej wpro- ■■Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego, ■■Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu fi- nansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodar- ki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z § 20 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, do czasu przeprowadze- nia likwidacji Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, sprawozdania te sporządza odpowiednio likwidator Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji oraz minister właściwy do spraw nauki. zmianą ustawy o finansach publicznych wprowadzoną ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmia- nie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475). Nowelizacja ta jest wynikiem zmiany metodologii weryfikacji zasady dodatkowo- ści dla okresu programowania 2014–2020. Jak stanowi art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., weryfikacja zasady dodatko- wości polega na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe instytucji rządowych i samo- rządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii interwencji. Tym samym przepis ten eliminuje potrzebę stosowania przez jednostki sektora finansów publicznych klasyfikacji wydatków struktu- ralnych oraz sporządzania sprawozdań z poniesionych wydatków. W związku z tym zlikwi- dowane zostały zapisy związane z obowiązkiem sporządzenia i przekazywania sprawozda- nia Rb-WSa i Rb-WSb w imieniu jednostki oraz instrukcja, która zawarta była w odrębnym załączniku (załącznik nr 40 do starego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej). Należy zaznaczyć, że z zapisów § 19 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej wy- nika, że jednostki już za rok 2017 nie sporządzają sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb, jak i ko- rekt sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych. Zmiana ta spowodowała również wykreślenie z § 6 i § 8 rozporządzenia o sprawozdawczo- ści budżetowej pojęcia sprawozdań skonsolidowanych zbiorczych i łącznych. Najważniejszą zmianą dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych jest likwidacja sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku ze 8 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2. Zmiany w zakresie budżetu państwa Ponadto doprecyzowano przepis § 4 pkt 5 rozporządzenia o sprawozdawczości budżeto- wej w zakresie sprawozdania Rb-Z-PPP. Wyrazy odrębnych przepisów zastąpiono zdaniem: z 2017 r. poz. 1834). Tym samym usunięto wątpliwości interpretacyjne, co umożliwi jed- nostkom sprawozdającym łatwiejszą identyfikację zobowiązań będących przedmiotem sprawozdania Rb-Z-PPP. Uzupełniono możliwość terminowego przekazywania sprawozdań dla regionalnych izb obrachunkowych, wzorując się na wcześniej wprowadzonych regulacjach dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 12 ust. 3 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej). W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w formie dokumen- tu elektronicznego spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycz- nego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii. Instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Najistotniejsze zmiany w zakresie budżetów państwa dotyczą sprawozdań Rb-27, Rb-33, Rb-70, Rb-28 Programy. W zakresie dochodów wykonanych, w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, rozszerzono definicję „środków w drodze” o wpłaty z tytułu dochodów do- konanych w: ■■ placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), ■■ biurze usług płatniczych, ■■ instytucji płatniczej, ■■ instytucji pieniądza elektronicznego. Dochody te powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27 jako dochody wykonane. W ślad za tym dokonano zmian w instrukcji sporządzania sprawozdań: ■■ Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżeto- wych, ■■ Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4 – w części, w której odwołuje się ona do dochodów wykonanych pochodzących ze sprawo- zdania Rb-27. 2.1. Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 9 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 2.2. Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego W sprawozdaniu Rb-33 dostosowano zapisy w zakresie wykazywania stanu funduszu na po- czątek i koniec okresu sprawozdawczego do nazewnictwa zastosowanego w ustawie budże- towej. Zmiana dotyczy wiersza: ■■ K110 po stronie przychodów, ■■ P130 po stronie kosztów. Obecnie w wierszach tych wykazuje się stan funduszu na początek okresu sprawozdawcze- go. Według brzmienia starego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, w wierszach K110 i P130 wykazywany był stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawo- zdawczego. Uaktualniony został również katalog symboli identyfikujących państwowe fundusze celowe: ■■ uchylono symbol Funduszu Promocji Twórczości (313) w związku z jego likwidacją – art. 4 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach po- krewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639), ■■ nadano dla celów sprawozdawczych symbole dla: – Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (349) – utworzony zgod- nie z zapisami art. 1 pkt 66 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazar- dowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 88), – Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (350) – utworzony zgodnie z zapisami art. 1 pkt 11 ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1595). W instrukcji do sprawozdania Rb-70 usunięto grupę pracowniczą „aplikanci sądowi i pro- kuratorscy”. Jest to związane z wejściem w życie ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech- nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139). Obecnie system kształcenia nie przewiduje zatrudniania aplikantów na etatach. 2.3. Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 2.4. Sprawozdanie Rb-28 Programy z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Doprecyzowano zapisy § 25 załącznika nr 34 do rozporządzenia o sprawozdawczości bud- żetowej (instrukcja sporządzania sprawozdania Rb-28 Programy) poprzez dodanie zapisu, 10 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 że w kolumnie „Nazwa Programu” punkty oraz programy w ramach punktów mogą być usze- regowane w kolejności innej niż podana we wzorze tego sprawozdania. Natomiast w formularzu sprawozdania Rb-28 Programy zmieniono nazwę programu z „Małopolski RPO 2014–2020” na „RPO Województwa Małopolskiego 2014–2020”. 2.5. Sprawozdanie Rb-28 Programy WPR z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Dostosowano instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-28 Programy WPR do obowiązują- cych w perspektywie finansowej 2014–2020 przepisów dotyczących kwalifikowalności po- datku od towarów i usług. 2.6. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa (załącznik nr 38 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej) Wprowadzono zmianę w zakresie sprawozdań: ■■ Rb-FUS z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ■■ Rb-FER z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno- -Rentowego – poprzez wskazanie Głównego Urzędu Statystycznego – Departament Rachunków Narodo- wych jako jednostki otrzymującej te sprawozdania. Dostęp do danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-FUS i Rb-FER niezbędny jest do wywiązywania się przez GUS z obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nad- miernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zmie- nionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 679/2010 z 26 lipca 2010 r. oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 220/2014 z dnia 7 marca 2014 r.), a także z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej. Terminarz uzupełniono o sprawozdanie kwartalne Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań wynika- jących z umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Doprecyzowano, kto i w jakim terminie przekazuje to sprawozdanie, wskazano także jego odbiorcę. Zmiana ta została wprowadzo- na ze względu na fakt, iż sprawozdanie Rb-Z-PPP dotychczas nie było uwzględnione w ter- minarzu przekazywania sprawozdań w zakresie budżetu państwa. Mogło to przyczyniać się do nieprzesyłania sprawozdania Rb-Z-PPP w terminie. 11 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 3. Zmiany w zakresie budżetu środków europejskich 3.1. Sprawozdanie Rb-27UE z wykonania planu dochodów Instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków euro- pejskich stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Najistotniejsze zmiany w zakresie budżetów państwa dotyczą sprawozdań Rb-27UE, Rb-28UE, Rb-28UE WPR. W instrukcji sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich w § 3 uaktualniono przepisy dotyczące nazwy agencji wykonawczej i symbolu dyspo- nenta odpowiedniej części budżetowej. Zmiana ta jest spowodowana wejściem w życie z dniem 1 września 2017 r. ustawy z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624), na mocy której jedy- ną akredytowaną agencją płatniczą do obsługi środków Wspólnej Polityki Rolnej na ob- szarze Rzeczypospolitej Polskiej jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. budżetu środków europejskich 3.2. Sprawozdanie Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Doprecyzowano zapisy § 5 załącznika nr 35 (instrukcja sporządzania sprawozdania Rb-28UE) poprzez uzupełnienie pkt 10 zapisem, że w przypadku zmiany organu dyspo- nującego częścią budżetu państwa zwroty dotyczące płatności z lat ubiegłych w syste- mie BGK-ZLECENIA są przypisywane do aktualnego dysponenta części budżetowej zgod- nie z uzyskanymi informacjami w trakcie wyjaśniania zwrotów i wykazywane w ramach „Danych uzupełniających do sprawozdania Rb-28UE (I)” przez tego dysponenta. 3.3. Sprawozdanie Rb-28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Zmieniono brzmienie § 11 pkt 2 i 3 załącznika nr 35 do rozporządzenia o sprawozdaw- czości budżetowej (instrukcja sporządzania sprawozdania Rb-28UE WPR), wykreśla- jąc wyrazy „jednostkom samorządu terytorialnego”. Zmiana ta związana jest z faktem, że w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 z budżetu środków europejskich nie są dokonywane płatności w ramach części budżetowej 85 na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. 12 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 4. Zmiany w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego Instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorzą- du terytorialnego stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżeto- wej. Najistotniejsze zmiany w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego doty- czą sprawozdań Rb-27S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-30S. 4.1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego Zmieniono brzmienie przepisów: ■■ § 3 ust. 1 pkt 6 – wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobiera- ne w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, powinny być wyliczone na podstawie prowadzonych rejestrów i ewidencji; ■■ § 3 ust. 1 pkt 11 – w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na pod- stawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy”, w kolumnach z zakresu: – umorzeń zaległości podatkowych – dodano zapis, który stanowi, że w kolumnie tej nie wykazuje się kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie 67d § 1 Ordynacji podatkowej, jednocześnie usunięto zapis, że wykazane kwoty powinny być zgodne z re- jestrem przypisów i odpisów, – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku po- brania bądź ograniczenia poboru – dodano zapis, że skutki wykazane w tej kolumnie powinny wynikać z wydanych decyzji organu podatkowego, jednocześnie wykreślono zdanie, że wykazane kwoty nie muszą wynikać z rejestrów przypisów i odpisów; ■■ § 3 ust. 1 pkt 12 – w kolumnie „Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczonych za okres spra- wozdawczy” – doprecyzowano, że zarówno deklaracje na podatek za lata ubiegłe, jak i ko- rekty deklaracji na podatek za lata ubiegłe, powinny być wykazywane za okresy sprawo- zdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników deklaracje za lata ubiegłe; ■■ § 3 ust. 5 pkt 3 – w zakresie subwencji i dotacji doprecyzowano, że w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty subwencji ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym po pomniejszeniu o dokonane zwroty. W zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jak również w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorial- nego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, doprecyzowano zapis doty- 13 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 4.3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego gminy/miasta na prawach powiatu 4.2. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych czący udostępniania danych jednostkom samorządu terytorialnego. Wprowadzono jednolitą nazwę strony internetowej Ministerstwa Finansów, do której następuje odesłanie w przypad- ku informacji zamieszczanych na tej stronie. W formularzu sprawozdania Rb-PDP dodano nową kolumnę „kwoty wynikające z wyda- nych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności”. W związku z tym w § 7 ust. 3 załącznika nr 36 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej wskazano, jakie dane powinny się znaleźć w tej kolumnie. Wykazuje się tutaj kwoty spłacone w okresie sprawozdawczym wynikające z decyzji wydanych w latach po- przednich i wykazane w tych latach w kolumnie „rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru” w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. W kolumnie tej wykazuje się kwoty dotyczące decy- zji wydanych od 1 stycznia 2016 r. W związku ze zmianą formularza sprawozdania Rb-NDS przepisy załącznika nr 36 (roz- dział 6) zostały dostosowane do nowego brzmienia. W związku z tym w: ■■ § 12 pkt 2 – doprecyzowano zapisy w zakresie wykazywania wydatków w kolumnie „Plan (po zmianach)” oraz kolumnie „Wykonanie”. I tak w kolumnie „Plan (po zmianach)” dochody powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)” sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych. Natomiast w kolumnie „Wykonanie” dochody powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Wydatki wykonane” sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, ■■ § 12 pkt 5 lit. a, b – doprecyzowano, że po stronie przychodów i rozchodów, kredyty, po- życzki i papiery wartościowe wykazuje się łącznie, w jednym wierszu z tych tytułów, ■■ § 15 pkt 8 i pkt 9 – w części F. „Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych” rozdzielono wiersz F4 i dodano wiersz F5, aby dane w zakresie planowanych i wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalno- ści leczniczej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn.zm.) wykazywać w oddzielnych wier- szach. W zakresie danych uzupełniających dodano: ■■ część G. „Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz- nych” – jednostki samorządu terytorialnego wykazują tutaj kwoty przychodów i rozcho- dów z tytułu kredytów, pożyczek, papierów wartościowych na realizację programów 14 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 samorządowych zakładów budżetowych 4.4. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p., ■■ część H. „Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialne- go podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypa- dających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek”; zgodnie z § 17 załącznika nr 36 tę część wypeł- niają wyłącznie związki jednostek samorządu terytorialnego i wykazują kwoty zobowią- zań podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą w formularzu sprawozdania Rb-30S oraz zmianami wynikającymi z wprowadzonej ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podat- ku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 280), zgodnie z którą to jednostka samorządu terytorialnego rozlicza z urzędem skarbowym VAT wraz ze wszyst- kimi jednostkami organizacyjnymi, w tym z samorządowymi zakładami budżetowymi. W związku z tym rozliczenia z urzędem skarbowym dokonuje jednostka samorządu teryto- rialnego, a nie samorządowy zakład budżetowy. Tym samym dokonano zmiany w instrukcji w zakresie wykazywania dotacji przedmiotowej w przychodach, jaką otrzymuje samorzą- dowy zakład budżetowy. 4.5.  Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Doprecyzowano i uzupełniono § 20 ust. 4 załącznika nr 36 do rozporządzenia o sprawo- zdawczości budżetowej (instrukcja sporządzania sprawozdania Rb-50) w zakresie wyka- zywania dopłat dla jednostek samorządu terytorialnego do dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z przyjętego algorytmu. Zapisy te obowiązywały już w sprawozdaniu za IV kwartały 2017 r. W zakresie sprawozdania Rb-ST doprecyzowano zapisy § 22 załącznika nr 36 do rozpo- rządzenia o sprawozdawczości budżetowej (instrukcja sporządzania sprawozdania Rb-ST) poprzez wykreślenie wyrazów „zgodnych z zapisami w księgowości banku”. Zmiana ta ma 4.6.  Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 15 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2018 2) 3) 4) 16 sprawozdań 4.7. Zmiany w zakresie ustalania kompletności i prawidłowości charakter porządkujący. Należy bowiem zwrócić uwagę, że podstawowa zasada sporządza- nia sprawozdań budżetowych jest taka, że dane mają być zgodne z ewidencją księgową je- dnostki, nie ma więc konieczności dodatkowego zapisywania tej zasady jedynie przy spra- wozdaniu Rb-ST. Z instrukcji wykreślono zapisy związane ze stosowaniem liczb kontrolnych w sporządza- nych sprawozdaniach (§ 23 ust. 1 starego rozporządzenia). Zmienione zapisy związane z przekazywaniem korekt sprawozdań do regionalnych izb ob- rachunkowych i Ministerstwa Finansów: 1) Nie przekazuje się korekt sprawozdań, w których stwierdzono nieprawidłowo- ści w zbiorczych miesięcznych Rb-27S i Rb-28S z wykonania planu wydatków bud- żetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorial- nego, za styczeń, listopad i grudzień, do regionalnych izb obrachunkowych ani do Ministerstwa Finansów. Natomiast korekty danych dotyczące poprzednich okre- sów sprawozdawczych uwzględnia się w sporządzanych sprawozdaniach za bieżący okres sprawozdawczy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach sporządzonych: ■■za I kwartał – kwartalne Rb-28NWS, ■■za I, II i III kwartały – kwartalne Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, ■■za miesiące kończące kwartały I, II i III (odpowiednio za marzec, czerwiec, wrzesień) – miesięczne Rb-27S, Rb-28S – jednostki samorządu terytorialnego przekazują skorygowane sprawozdanie do właś- ciwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do końca kwartału następującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie zawierające nieprawidłowości. Natomiast po upływie terminu przekazywania korekt sprawozdań, o którym mowa wy- żej, korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy. Wprowadzono obowiązek przekazywania korekty w przypadku stwierdzenia niepra- widłowości w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28NWS za II kwartały. Wówczas jednostki samorządu terytorialnego przekazują korektę sprawozdania do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 września roku budżetowego. Doprecyzowano zapisy w zakresie przekazywania korekt sprawozdań Rb-27ZZ z wy- konania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzą- dowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały) mogą być korygowane w terminie do 3 dni po terminie przekazania sprawozdań odpowiednio przez jednostki bezpośred-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: