Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00223 004432 18676322 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdawczość budżetowa 2016 - ebook/pdf
Sprawozdawczość budżetowa 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 196
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4380-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka przedstawia sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania poszczególnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian z października 2015 roku. Zawiera też uaktualniony tekst rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej ze zmienionymi załącznikami dotyczącymi terminów przekazywania sprawozdań w zakresie budżetu państwa i budżetów środków europejskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S P R A W O Z D A W C Z O Ś Ć B U D Ż E T O W A 2 0 1 6 B I B L I O T E K A J E D N O S T E K P U B L I C Z N Y C H I P O Z A R Z Ą D O W Y C H Cena 147 zł UOJ 33 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2016 NOWE WYTYCZNE, AKTUALNE PROCEDURY, PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE SPORZĄDZAĆ SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ORAZ W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH UOJ33 Sprawozdawczość budżetowa 2016 jasne.indd 1 05-11-2015 14:24:49 Barbara Jarosz Sprawozdawczość budżetowa (cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:25) Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa (cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:28) UOJ 33.indd 1 03.11.2015 08:49 2 Sprawozdawczość budżetowa 2016 Autor: Barbara Jarosz Redaktor: Dorota Strusiewicz-Kotela Wydawca: Katarzyna Bednarska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład: Dariusz Ziach Drukarnia: Miller ISBN 978-83-269-4380-5 Prenumerata: Centrum Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji –bez zgody wydawcy –jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z po- wołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zapro- ponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyż szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych wpublikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOJ 33.indd 2 03.11.2015 08:49 Spis treści Od autora ................................................................................................................................ 5 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:30)nansowych .................................................. 7 1.1. Mody(cid:21)kacja sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych ............................................................. 7 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania .............................................................................. 8 1.3. Forma przekazywania ........................................................................................................... 9 1.4. Terminy opracowywania formularzy .................................................................................. 9 1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych ...................................................................11 1.6. Sprawozdanie Rb-N ............................................................................................................12 1.7. Sprawozdanie Rb-Z .............................................................................................................17 1.8. Sprawozdanie Rb-UZ ..........................................................................................................27 1.9. Sprawozdanie Rb-UN .........................................................................................................37 1.10. Sprawozdanie Rb-ZN ..........................................................................................................37 1.11. Korekta sprawozdań ...........................................................................................................38 Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa – zasady ogólne ................................................ 41 2.1. Jednostki sporządzające sprawozdania budżetowe .........................................................42 2.2. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej ........................................................................46 2.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych ...................................................................................48 2.4. Korekta i przechowywanie sprawozdań ...........................................................................49 2.5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny (cid:21)nansów ..................................................50 Rozdział III. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań budżetowych .................. 51 3.1. Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych .....................................................................51 3.1.1. Wydatki strukturalne ................................................................................................52 3.1.2. Wydatki niekwali(cid:21)kowane .......................................................................................53 3.1.3. Kwali(cid:21)kowanie wydatków strukturalnych w jednostce .......................................54 3.2. Sprawozdanie Rb-34S .........................................................................................................73 3.2.1. Dochody jednostek oświatowych ............................................................................74 3.2.2. Terminy przekazywania formularzy Rb-34S .........................................................75 3.3. Sprawozdanie Rb-27ZZ ......................................................................................................81 3.4. Sprawozdanie Rb-28 ...........................................................................................................91 3.5. Sprawozdanie Rb-28S .........................................................................................................98 UOJ 33.indd 3 03.11.2015 08:49 4 Sprawozdawczość budżetowa 2016 3.6. Sprawozdanie Rb-27 ..........................................................................................................113 3.6.1. Dysponenci środków budżetu państwa ................................................................114 3.6.2. Organy podatkowe .................................................................................................117 3.6.3. Dysponent części 77 ...............................................................................................121 3.7. Sprawozdanie Rb-27S .......................................................................................................124 3.8. Sprawozdanie Rb-28NWS ................................................................................................137 3.9. Sprawozdanie Rb-NDS .....................................................................................................142 3.10. Sprawozdanie Rb-30S .......................................................................................................156 Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej ............................................... 171 Podstawa prawna ................................................................................................................ 191 Wykaz tabel i wzorów ......................................................................................................... 193 UOJ 33.indd 4 03.11.2015 08:49 Od autora Na mocy ustawy o (cid:21)nansach publicznych jednostki sektora budżetowego zostały zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gro- madzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą narazić przedstawicieli jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny (cid:21)nansów publicznych. Poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę decyzję Ministerstwa Finansów o znowelizowaniu wcześniej obowiązujących przepisów. Od października (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17) roku obowiązuje zmienione rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ostatnia nowelizacja w zakresie sprawozdań z operacji (cid:21)nansowych miała miejsce pod koniec (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) roku. Aby ułatwić Państwu wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z obo- wiązującymi przepisami, zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Sprawozdaw- czość budżetowa (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17). Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy”. Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do księgowych samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych, którzy w codziennej praktyce zawodowej stykają się z koniecznością opracowywania formularzy sprawozdawczych. Zaprezen- towano w nim zasady sporządzania najczęściej spotykanych sprawozdań. Praktyczne wskazówki zostały poparte licznymi tabelami oraz przykładami wypełnionych wzorów. Dzięki nim unikną Państwo niepotrzebnych kłopotów oraz stresowych sytuacji związanych z ewentualną kontrolą. UOJ 33.indd 5 03.11.2015 08:49 UOJ 33.indd 6 03.11.2015 08:49 Rozdział I Sprawozdania w zakresie operacji (cid:23)nansowych Jednostki sektora (cid:21)nansów publicznych zobowiązane są m.in. do sporządzania sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu ministra (cid:21)nansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora (cid:21)nansów publicznych w zakresie operacji (cid:21)nansowych. Należy pamię- tać, że pod koniec (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) roku weszła w życie nowelizacja tego aktu prawnego. Zmiany wprowadzone w (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:15) roku ujednoliciły jedynie dotychczas obowiązujące rozporządzenie. 1.1. Mody(cid:23)kacja sprawozdań z operacji (cid:23)nansowych Nowelizacja z (cid:20)(cid:17) października (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) r. zmieniła m.in. wzory sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz instrukcję ich sporządzania. W formularzu Rb-Z została zmody(cid:21)kowana część C i D. Pierwsza z nich„Uzu- pełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego” została rozszerzona o dodatkowe informacje i podzielona na: • C(cid:18) „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe narealizację programów, projektów lub zadań (cid:21)nansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. (cid:17) ust. (cid:18) pkt (cid:20) ustawy” (red. o (cid:21)nansach publicznych), • C(cid:20) „Dodatkowe dane uzupełniające”. Zmiana w części C(cid:18) wynika m.in. z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy i projekty (cid:21)nansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wol- nym Handlu) mogą emitować papiery wartościowe. Dane uzupełniające w części C(cid:20) zawierają informacje, które mają wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części tej UOJ 33.indd 7 03.11.2015 08:49 8 Sprawozdawczość budżetowa 2016 przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych pub- licznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania). Po zmianie przepisów rozporządzenia część D „Dane o krótkoterminowych zo- bowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z (cid:21)nansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych” obejmuje krótkoterminowe zobowiązania wyni- kające z umów nienazwanych. Wypełniają ją wszystkie jednostki samorządu teryto- rialnego. Nowelizacja wprowadziła także do sprawozdania Rb-Z niefunkcjonującą wcześ- niej część F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”. Wypełniana jest wy- łącznie przez jednostki sporządzające zbiorcze i łączne sprawozdania za IV kwartał roku budżetowego. W zakresie sprawozdania Rb-UZ zmianie uległa część B „Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej”. Została ona rozszerzona na wszyst- kie kategorie tytułów dłużnych (układ kolumn). Jednostki zostały zobowiązane do wykazywania zobowiązania w walutach obcych według średnich kursów NBP oraz średniej arytmetycznej ze średnich kursów NBP. Są one dostępne na stronach inter- netowych Ministerstwa Finansów. 1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania Sprawozdania w zakresie operacji (cid:21)nansowych sporządzają oraz składają: • organy władzy publicznej, w tym: organy administracji rządowej, kontroli pań- stwowej i ochrony prawa, sądy oraz trybunały, • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, • jednostki budżetowe, • samorządowe zakłady budżetowe, • agencje wykonawcze, • instytucje gospodarki budżetowej, • państwowe fundusze celowe, • ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS, • Narodowy Fundusz Zdrowia, • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, • uczelnie publiczne, • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje (cid:21)lmowe, • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego. UOJ 33.indd 8 03.11.2015 08:49 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:26)nansowych 9 Po nowelizacji rozporządzenia jednostki nadal muszą sporządzać trzy sprawo- zdania: • Rb-N, • Rb-Z oraz • Rb-ZN niezależnie od tego, czy mają na koniec kwartału należności lub zobowiązania (tzw. sprawozdanie zerowe). Ograniczony zakres podmiotowy Jednostki sektora (cid:26)nansów publicznych sporządzają tylko te sprawozdania, w zakresie których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą posiadać należności lub zaciągać zobowiązania. Sprawozdanie z operacji (cid:21)nansowych Rb-UZ sporządzają podległe samorzą- dom jednostki sektora (cid:21)nansów publicznych, u których wystąpiły zobowiązania wy magalne. 1.3. Forma przekazywania Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła również możliwość rezygnacji ze sto- sowania przez jednostki formy papierowej. Warunkiem jest jednak opatrzenie sprawozdań kwali(cid:21)kowanym podpisem elek- tronicznym lub pro(cid:21)lem zaufanym ePUAP oraz przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przekazywania spra- wozdań wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 1.4. Terminy opracowywania formularzy Daty końcowe złożenia sprawozdania wynikają z tabeli stanowiącej załączniki do nowego rozporządzenia. Należy pamiętać, że jeśli ostatni dzień złożenia sprawo- zdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy (sobota nie jest dniem wolnym), to termin złożenia przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Dochowanie terminów przekazywania sprawozdań jest o tyle ważne, że zanie- dbania w tym zakresie mogą skutkować zarzutem naruszenia dyscypliny (cid:21)nan- sów publicznych. Potwierdza to pismo ministra (cid:21)nansów (znak: BDF(cid:18)/(cid:19)(cid:16)(cid:16)/(cid:18)(cid:20)/ HKA/(cid:18)(cid:18)/(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:20)). UOJ 33.indd 9 03.11.2015 08:49 10 Sprawozdawczość budżetowa 2016 Tabela (cid:26). Terminy sporządzania i przekazywania oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego Rodzaj sprawozdania 1 Rb-Z, Rb-N Rb-ZN Rb-Z, Rb-N Rb-ZN Rb-UZ, Rb-UN Jednostki przekazujące sprawozdania 2 Jednostki otrzymujące sprawozdanie 3 Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawo- zdawczego nie później niż1) 4 Kwartalne za I, II i III kwartał jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego Główny Urząd Statystyczny zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje Kwartalne za IV kwartał 10 dni 22 dni 30 dni 30 dni 10 dni 22 dni jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe jednostki bezpośrednio realizujące zadania zarządy jednostek samorządu terytorialnego jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe3) zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe zarządy jednostek samorządu terytorialnego 1 lutego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) Główny Urząd Statystyczny zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje Roczne 23 lutego 6 marca 6 marca 1 lutego 7 lutego zarządy jednostek samorządu terytorialnego 1 lutego regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów2) 23 lutego 6 marca Główny Urząd Statystyczny 6 marca (cid:31)) W przypadku gdy ostatni dzień złożenia sprawozdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. (cid:25)) Plik bazy danych. (cid:24)) Nie dotyczy Rb-UN. UOJ 33.indd 10 03.11.2015 08:49 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:26)nansowych 11 1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji (cid:23)nansowych Ze względu na ilość prezentowanych danych przepisy rozróżniają trzy rodzaje sprawozdań w zakresie operacji (cid:21)nansowych: • jednostkowe, • łączne, • zbiorcze. Sprawozdania jednostkowe – sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki. Sprawozdania łączne – sporządza się na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych oraz własnego sprawozdania jednostkowego, które obej- muje organ i urząd. Sporządzane są przez jednostki nadzorujące. Sprawozdania zbiorcze – sporządza się w szczegółowości sprawozdań jednost- kowych, według rodzaju jednostki. Opracowują je jednostki będące organem za- łożycielskim lub nadzorującym dla jednostek, które posiadają osobowość prawną. Mogą być tworzone na podstawie sprawozdań zbiorczych lub łącznych. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze: • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, • samorządowych instytucji kultury, • samorządowych osób prawnych. O czym należy pamiętać przed sporządzeniem sprawozdania • Przed przystąpieniem do wypełniania należy zapoznać się z instrukcją. • Podstawą sporządzania sprawozdań jest poprawna ewidencja księgowa zgodna z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz dokumenty po- twierdzające imiennie należność lub zobowiązanie. • Należy uzgodnić księgi za dany okres sprawozdawczy. • Kwoty wykazane w sprawozdaniach muszą być zgodne z danymi w ewi- dencji księgowej. • Kwoty wykazuje się w złotych i groszach. • Należy je sporządzić w sposób trwały i czytelny. • Powinny być sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo pod względem merytorycznym oraz formalnorachunkowym. • Jednostki sporządzają wyłącznie te sprawozdania, do których zostały zobowiązane (obowiązek sprawozdawczy). • Sprawozdania podpisuje główny księgowy oraz kierownik jednostki. • Odbiorcy sprawozdań przeprowadzają kontrolę formalnorachunkową. Mogą również przeprowadzić kontrolę merytoryczną (np. w przypadku róż- nic danych). • Sprawozdania wykorzystywane są do danych statystycznych. • Sporządza się je według stanu na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco). UOJ 33.indd 11 03.11.2015 08:49 12 Sprawozdawczość budżetowa 2016 • Wzory sprawozdań muszą być zgodne ze wzorami określonymi w rozpo- rządzeniu zmieniającym. • Należność lub zobowiązanie wymagalne powstaje następnego dnia po terminie płatności. Faktury, rachunki z terminem płatności 31 grudnia roku nie są wymagalne, stają się nimi dopiero 1 stycznia. Brak zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego w jednost- kach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach organizacyjnych nie zwalnia z obowiązku sporządzenia sprawozdań zerowych. 1.6. Sprawozdanie Rb-N Jest kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów (cid:21)nansowych. Składa się z (cid:20) części: • A „Należności oraz wybrane aktywa (cid:21)nansowe”, • B „Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji”. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco na koniec okresu sprawozdaw- czego w układzie: • przedmiotowym – tytułami, • podmiotowym – z podziałem na grupy dłużników. Część A sporządza się w wartości nominalnej. Wartość należności wykazuje się w wartości brutto (z pominięciem odpisów aktualizujących). Począwszy od sprawozdań za IV kwartał (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16) roku, w kategorii „depozyty” nie należy wykazywać środków otrzymanych od innych jednostek lub na rzecz innej jednostki, które trzeba zwrócić w następnym okresie (np. dotacja). Środki, które znajdują się na rachunku bankowym, ale dotyczą zobowiązania przyszłego okre- su sprawozdawczego, również nie podlegają ujęciu w sprawozdaniu (np. środki na realizację zadań zleconych w przypadku komend powiatowych straży pożarnej). W sprawozdaniu tym nie ujmujemy również środków zgromadzonych na ra- chunkach ZFŚS. Do depozytów nie zalicza się środków wpłaconych na rachunek jednostki przez podmioty zewnętrzne biorące udział w postępowaniu przetargowym (lub podobnym). Jeśli jednostka posiada jeden rachunek bankowy, w sprawozdaniu należy wykazać saldo konta (cid:18)(cid:16)(cid:19) (również dochody). Układ przedmiotowy sprawozdania przedstawia należności powstałe z następu- jących tytułów: • papiery wartościowe – jednostka wykazuje tu wartość należności wynikającą z nabytych papierów wartościowych, obligacje, certy(cid:21)katy inwestycyjne, bony, listy zastawne bez akcji (dla których istnieje rynek wtórny, płynny), UOJ 33.indd 12 03.11.2015 08:49 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:26)nansowych 13 • pożyczki – obejmują wartość należności wynikające z udzielonych kredytów, pożyczek oraz umów leasingu (cid:21)nansowego, • gotówka i depozyty – należy tu wykazać środki jednostki zgromadzone w kasie oraz na rachunku bieżącym, jak też złożone przez jednostkę depozyty, np. kaucja, • należności wymagalne – wykazujemy tu wszystkie bezsporne należności (nie- przedawnione oraz nieumorzone – bez odsetek), przeważnie są to należności z tytułu niezapłaconych dostaw usług, • pozostałe należności – w tej części wykazujemy bezsporne należności niewy- magalne. Jednostka jako płatnik podatku czy składek ZUS powstałe podczas rozliczenia należności ujmuje w wierszu N(cid:17).(cid:16). „z tytułu innego niż wymienione”. Układ podmiotowy przedstawia należności oraz wybrane aktywa (cid:21)nansowe z podziałem na dłużników krajowych i zagranicznych. Podmioty należące do sek- tora (cid:21)nansów publicznych zostały przydzielone do grup I–IV. Dłużnicy zagraniczni zostali podzielni na dwie grupy: • podmioty należące do strefy EURO, • pozostałe podmioty zagraniczne. Stan osób zatrudnionych w danej jednostce w celu ustalenia określonej grupy podmiotowej uwzględnia się na koniec okresu sprawozdawczego. W przypadku braku wiarygodnej informacji, na podstawie której można przydzielić podmiot do określonej grupy, dopuszcza się szacunek. Powinno to być jednak zapisane w polityce rachunkowości jednostki. W części B sprawozdania jednostki wykazują należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, które powstały w wyniku uruchomienia poręczenia (rea- lizacja umowy poręczenia). Odsetki oraz inne opłaty (świadczenia uboczne po- ręczenia), jeśli zostały objęte poręczeniem (gwarancją), również wykazuje się w wierszu B(cid:18). W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów (cid:21)nansowych należy wykazać należności przypadające zarówno gminie dłużnika, jak i gminie wierzyciela (RIO w Katowicach, (cid:20)(cid:19) sierpnia (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:15) r.,WA-(cid:19)(cid:20)(cid:17)(cid:19)/(cid:13)(cid:12)/(cid:18)(cid:15)). Przykład sporządzenia sprawozdania Rb-N Na koniec IV kwartału w samorządowej jednostce budżetowej wystąpiły należ- ności niewymagalne i wymagalne na kwotę (cid:20).(cid:15)(cid:16)(cid:19) zł. (cid:18)) Należności wymagalne z tytułu: • nierozliczonej przez pracownika zaliczki (termin minął), udzielonej w związku z podróżą służbową – (cid:18)(cid:19)(cid:19) zł. (cid:20)) Należności niewymagalne dotyczą czynszu za pomieszczenie od: • osoby (cid:21)zycznej (zatrudnia (cid:20) osoby) – (cid:17)(cid:11)(cid:19) zł, • stowarzyszenia – (cid:18).(cid:20)(cid:19)(cid:19) zł, • spółki – (cid:20)(cid:19)(cid:19) zł, UOJ 33.indd 13 03.11.2015 08:49 14 Sprawozdawczość budżetowa 2016 • wpłat za wyżywienie od rodziców – (cid:20)(cid:17)(cid:19) zł, • zaliczki na podróż służbową pracownika – (cid:18)(cid:19)(cid:19) zł. Jednostka budżetowa posiada (cid:16) rachunki bankowe: • rachunek bieżący jednostki (wydatki i dochody) – (cid:18)(cid:18)(cid:20).(cid:20)(cid:17)(cid:19) zł, • rachunek ZFŚS – (cid:17).(cid:11)(cid:19)(cid:19) zł, • rachunek sum depozytowych (otrzymane wadium) – (cid:18).(cid:19)(cid:19)(cid:19) zł, • gotówka w kasie – (cid:20)(cid:17)(cid:19) zł. Wzór (cid:26). Sprawozdanie Rb-N. Część A. Należności oraz wybrane aktywa (cid:23)nansowe UOJ 33.indd 14 03.11.2015 08:49 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:26)nansowych 15 Jednostka w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał wykaże w części A w wierszu: • N(cid:16).(cid:18). „gotówka” kolumna (cid:20) – (cid:20)(cid:17)(cid:19) zł, • N(cid:16).(cid:20). „depozyty na żądanie” kolumna (cid:18)(cid:19) – (cid:18)(cid:18)(cid:20).(cid:20)(cid:17)(cid:19) zł, • N(cid:15).(cid:20). „pozostałe” kolumna (cid:18)(cid:16) – (cid:18)(cid:19)(cid:19) zł, • N(cid:17).(cid:16). „z tytułu innych niż wymienione powyżej” kolumna (cid:18)(cid:20) – (cid:20)(cid:19)(cid:19) zł, kolumna (cid:18)(cid:16) – (cid:12)(cid:16)(cid:19) zł, kolumna (cid:18)(cid:15) – (cid:18).(cid:20)(cid:19)(cid:19) zł. Należności należy wykazać bez odsetek za opóźnienie. UOJ 33.indd 15 03.11.2015 08:49 16 Sprawozdawczość budżetowa 2016 UOJ 33.indd 16 03.11.2015 08:49 Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji (cid:26)nansowych 17 1.7. Sprawozdanie Rb-Z Jest kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Przedstawia się w nim również zobowiązania długoter- minowe (spłata po (cid:18)(cid:20) miesiącach). Składa się z następujących części: • A „Zobowiązania według tytułów dłużnych”. • B „Poręczenia i gwarancje”. • C „Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu tery- torialnego”. • D „Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niena- zwanych związanych z (cid:21)nansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych”. • E „Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego”. • F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”. W części A wykazuje się zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w układzie podmiotowym według grup wierzycieli oraz w układzie przedmioto- wym według tytułów dłużnych. Jeśli nie ma informacji dotyczącej obrotu papierów wartościowych na rynku wtórnym, należy wykazać pierwotnego nabywcę. Wartość nominalną zobowiązań według tytułów dłużnych określa się na podstawie rozpo- rządzenia ministra (cid:21)nansów z (cid:16)(cid:19) marca (cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:19) r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wydanego na podstawie art. (cid:10)(cid:16) ustawy o (cid:21)nansach publicznych. W części B sprawozdania należy wykazać zobowiązania dotyczące udzielonych poręczeń i gwarancji. W części tej wykazujemy również zobowiązania wymagalne, które należy spłacać za dłużnika (realizacja umowy poręczenia), wyłączając wzajemne zobowiązania jednostek z tego tytułu. Do ustalenia wartości nominalnej niewymagalnego zobowiązania objętego po- ręczeniem lub gwarancją, które podlega oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, stosuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wartość nominalnego zobowiązania jednostki objętego poręczeniem lub gwarancją, wyrażonego w walucie obcej wylicza się, stosując średni kurs tej waluty ogłaszany przez NBP, który obowiązuje w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego. W części C dotyczącej uzupełniających danych o niektórych zobowiązaniach JST wykazuje się kwoty wyłączeń z ograniczeń długu i spłaty zobowiązań. Część ta składa się z zestawień: • C(cid:18) „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań (cid:21)nansowanych z udziałem środków, o któ- rych mowa w art. (cid:17) ust. (cid:18) pkt (cid:20) ustawy” – wykazuje się tu otrzymane z budżetu UOJ 33.indd 17 03.11.2015 08:49 18 Sprawozdawczość budżetowa 2016 państwa lub innych źródeł oraz zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych jako zobowiązania z innych źródeł, w tym na współ(cid:21)nansowanie (własny udział). • C(cid:20) „Dodatkowe dane uzupełniające” – zawiera informacje, które mają wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części tej przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania). Zobowiązania te powinny zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w części A. Zgodność z planem (cid:23)nansowym Dane wykazane przez samorząd w wierszach 1 i 3 zestawienia C2 dotyczące planu powinny być zgodne z planem uchwalonym przez organ stanowiący na koniec okresu sprawozdawczego. Dane po stronie wykonania powinny być zgodne z wykonanymi rozchodami wynikającymi z ewidencji księgowej za dany okres sprawozdawczy. Po nowelizacji rozporządzenia część D obejmuje krótkoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z (cid:21)nansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. Nie są one wykazywane w części A. Wypełniają ją wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Część E przedstawia zobowiązania z tytułu odsetek, naliczonych na koniec okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem samorządów. Wartość odsetek należy podać w po- dziale na odsetki od zobowiązań niewymagalnych (kredyty, pożyczki, przyjęte depo- zyty, wyemitowane dłużne papiery wartościowe) oraz od zobowiązań wymagalnych. Odsetki naliczone obejmują cały okres sprawozdawczy (od początku roku do dnia sprawozdawczego). Odsetki wymagalne należy wykazać od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne – do dnia sporządzenia włącznie. Nowo wprowadzona część F jest wypełniana wyłącznie przez jednostki sporzą- dzające zbiorcze i łączne sprawozdania tylko za IV kwartał roku budżetowego. Wy- kazuje się tam numer REGON jednostek sporządzających sprawozdania. Pod liczbą początkową (cid:18) podaje się REGON jednostki sporządzającej, a numery jednostek, których sprawozdania obejmuje – pod numerami (cid:18).(cid:18), (cid:18).(cid:20), (cid:18).(cid:16). Numeracja jednostek, za które składane jest sprawozdanie, może zaczynać się od (cid:20) lub (cid:16), w zależności od rodzaju sprawozdania. Zgodnie z wyjaśnieniami ministra (cid:21)nansów (znak RF(cid:20)/(cid:13)(cid:17)(cid:10)/(cid:18)/AKK/(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:15)/RD- -(cid:20)(cid:20)(cid:13)/(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:15) i RF(cid:20)/(cid:13)(cid:17)(cid:10)/(cid:18)/AKK/(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:16)/(cid:18)(cid:16)(cid:20)(cid:12)(cid:13)(cid:16)) gminy w sprawozdaniach łącznych za IV kwartał w części F powinny wykazać pod pozycją (cid:18) numer REGON gminy, a pod pozycją (cid:18).(cid:18) – numer REGON urzędu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania łączne Rb-N i Rb-Z w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. UOJ 33.indd 18 03.11.2015 08:49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdawczość budżetowa 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: